Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,"

Transkript

1 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalgs spørgsmål til FM 2005/21 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri Kære Agathe Fontain, Indledningsvis skal jeg anmode dig om at viderebringe min hilsen til udvalget med tak for de stillede spørgsmål, der giver mig mulighed for yderligere at uddybe en række forhold omkring det fremsatte forslag landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri J.nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax I gennem det sidst halve år har vi ved en række lejligheder haft mulighed, at udveksle synspunkter omkring boligstøtteordningen. Jeg har haft mulighed for at mødes med Udvalget og gøre rede for de bekymringer, som Landsstyret har om, som udvalget også deler. Blandt andet på baggrund af disse udbytterige samrådsmøder og tilhørende uddybende korrespondance har Landsstyret udarbejdet det forordningsforslag, der er fremsat under pkt. 21. I forbindelse med udvalgsbehandlingen er opstået en række spørgsmål, hvortil Udvalget ønsker Landsstyrets besvarelse. De fremsendte spørgsmål er hver især gengivet nedenfor med et tilhørende svar, der er anført med kursiveret tekst og indledt med ordet SVAR. - - o o 0 o o - - Den ny 10, stk. 5 regulerer ansøgninger om omlægningslån til de låntagere, der ikke kan opnå konvertering af gælden efter 10a. Hensynet til lånets restgæld og ansøgerens hidtidige betalingsevne og -vilje er ikke nævnt i 10a, stk. 4, men alene i 10, stk. 5. I den forbindelse har udvalget følgende spørgsmål: 1. Vil en stor restgæld tale imod opnåelsen af et omlægningslån, eller vil det alene betyde, at den månedlige ydelse bliver højere eller løbetiden længere? SVAR: Indledningsvis skal det påpeges, at muligheden for konvertering efter 10a, stk. 4, er knyttet til låntagerens indkomstforhold for de sidste 2 år, medens omlægningslån efter 10, stk. 5, kun kan ydes, såfremt det vurderes, at låntage- 1/7

2 ren har udsigt til at kunne afvikle lånet. Dvs. at vurderes det, at låntageren ikke har konkret indkomst eller udsigt til at kunne afvikle lånet efter 10, stk. 5, skal der gives afslag på ansøgningen om omlægningslån. Dette skyldes både hensyn til låntageren og til långiveren. Det er ingen grund til at etablere betalingsaftaler, der på forhånd er uden udsigt til succes. Sådanne aftaler kan i værste fald medføre en økonomisk og social nedtur for låntagerens og dennes familie. Derfor kan en ansøgning om et omlægningslån enten medføre et afslag eller medføre en lavere ydelse og eller en længere løbetid for lånet. 2. Hvilke kriterier skal indgå i vurderingen af ansøgerens hidtidige betalingsvilje? SVAR: Det fremgår yderligere af 10, stk. 5, at ved vurdering af ansøgningen skal der især tages hensyn til lånets restgæld, ansøgerens hidtidige betalingsevne og betalingsvilje, ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt husets alder og markedsmæssige værdi. Ved vurdering af låntagers hidtidige betalingsevne fokuseres især på den faktiske historiske betalingsvilje som den fremgår at låntagers kontoudtog for lånet sammenholdt med låntageres faktiske og historiske indkomstforhold, dvs. betalingsevnen. En systematisk mangel på betaling af afdrag på lånet kan tale imod at indgå en betalingsaftale, idet det kan frygtes, at låntageren ikke loyalt vil medvirke til opfyldelse af aftalen. Imidlertid vil en vurdering altid blive suppleret med en samlet gennemgang af ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt husets alder og markedsmæssige værdi. 3. Vil en stor hidtidig betalingsvilje virke begunstigende for muligheden for at opnå en konvertering af det resterende lån? SVAR: Som udgangspunkt vil et loyalt forsøg på at opfylde sin forpligtelse og svare enhver sit tale positivt for at opnå en konverteringen af restgælden. Men, det er fortsat et altovervejende krav for en konvertering, at låntageren har udsigt til at kunne afvikle lånet. Den ny 10a, stk. 5 gør det umuligt for en låntager med en afskrivningsordning, jf. 10a, stk. 1, at overdrage boligen uden at skulle betale det rente- og afdragsfrie lån. 4. Findes der en lignende klausul for de låntagere, der får eftergivet deres forfaldne ydelser og restgæld i medfør af den eksisterende 21a, stk. 2? SVAR: Nej. En eftergivelse efter 21a, stk. 2, indebærer at långiver, dvs. Hjemmestyret, giver afkald på eventuelt efterfølgende salgsprovenu fra huset, ligesom Hjemmestyret ikke længere er forpligtet til at tilbagekøbe huset på den tidligere låntagers begæring. I øvrigt er det ikke helt loyalt at anføre, at en låntager med en afskrivningsordning, jf. 10a, stk. 1, ikke kan overdrage boligen uden at skulle betale det rente- og afdragsfrie lån. Låntagers ret til at tilbagegive boligstøttehuset til Hjemmestyret efter 2/7

3 den nuværende forordnings 15 berøres ikke af bestemmelsen, idet der fortsat er et lån i huset. Selvom der ved tilbagegivelse af huset til Hjemmestyret ikke sker en egentligt»betaling«af de i huset påhvilende lån, vil de alligevel blive modregnet i tilbagekøbsprovenuet. 5. Er det muligt for en låntager at få eftergivet sit lån og straks derefter sælge huset og selv flytte til en almindelig udlejningsbolig? SVAR: Ja, Ja og Ja. Dvs. ja til alle tre spørgsmål. Men hertil skal det straks bemærkes, at Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. april 2002 om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, er udstedt netop med henblik på at modvirke spekulation, og at der opstår en situation, som beskrevet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at ved afgørelse om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, skal der tages hensyn til ansøgerens alder og forventede erhvervsevne, formueforhold og forventelige evne til at kunne forrente og afdrage lånet samt 1) Husets alder. 2) Husets installationsniveau. 3) Husets generelle stand, jf. billede og skemabeskrivelse. 4) Restgældens størrelse. 5) Terminsydelsens størrelse. 6) Boligforsyningen på lokaliteten. 7) Mulighed for afhændelse af huset. Uanset ovenstående, havde 386 låntagere ved ordningens indførelse et objektivt krav på at få eftergivet deres forfaldne ydelser og restgæld på baggrund af Landstingsforordning nr. 19 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, idet det fremgår af 21a, at Låntagere, der i perioden fra 1. maj 2000 til 30. april 2002 retmæssigt har modtaget boligsikring, kan efter ansøgning til Landsstyret inden den 1. november 2002 få eftergivet forfaldne ydelser og restgæld. Disse låntagere var kendetegnet ved, at de beviseligt blev økonomisk ramt ved, at de ikke længere kunne modtaget boligsikring. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle af disse 386 låntageres huse er placeret i byer, hvor de kunne afhænde dem med fortjeneste, efter at de havde fået eftergivet deres forfaldne ydelser og restgæld. Nærværende forordningsforslag vil dog ikke åbne op for at sådanne forhold vil kunne gentage sig. Et af kriterierne for, hvornår det rente- og afdragsfrie lån forfalder til betaling, er i tilfælde af låntagers forsvinden eller lignende. 6. Betyder dette, at familien til en låntager, der kommer en måned for sent tilbage fra en ferie i fjorden eller i fjernøsten og i mellemtiden er blevet meldt savnet, risikerer at skulle indfri lånet på dennes vegne? SVAR: Nej. Det forholder sig faktisk således, at når et lån forfalder til betaling, skal der anlægges en inddrivelsessag ved den stedlige kredsret. Låntageren vil i givet 3/7

4 fald blive indstævnt, og det vil være kredsrettens opgave at forkynde stævningen. Såfremt det viser sig, at låntageren blot har været på ferie i Thailand eller på Maldiverne, vil sagen naturligvis blive afvist. 7. Hvordan hænger bestemmelsen sammen med de almindelige regler om borteblevne, hvorefter borteblevne kan begæres døde efter 10 års bortebleven, dog 1 år hvis der er en til vished grænsende sandsynlighed for den borteblevnes død? SVAR: Bestemmelsen vil naturligvis blive anvendt og udfyldt ud fra de almindelige regler om borteblevne samt besvarelsen under pkt. 6. Det følger af den gældende 25, stk. 3, at retsforfølgning og pantsætning af selvbyggerhuse er udelukket, indtil lånene i huset er afskrevne eller betalte. Med den ny 25, stk. 4 gives Landsstyret fuldmagt til at ændre dette. Ifølge bemærkningerne sker det med henblik på eventuelt at kunne give et 10/40/50-lån til et selvbyggerhus. 8. Kan Landsstyret bekræfte, at det alene påtænker at tilsidesætte 25, stk. 3 i tilfælde hvor det gøres muligt at give 10/40/50-lån til selvbyggere? SVAR: Bestemmelsen i 25, stk. 3, blev indsat ved Landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. Formålet med bestemmelsen var, at retsforfølgning i og pantsætning af et kapitel 5- selvbyggerhus er udelukket. Undtaget fra pantsætningsforbudet er dog lån ydet af det offentlige og andre lån ydet i henhold til kapitel 5. Selvbyggerlånet rykker dog for realkreditlån, som selvbyggeren har optaget til finansiering af udgifter, der er forbundet med de kommunale krav, der er nævnt i 22, stk. 4. Landsstyret og en kommune kan dog yde et 10/40/50 lån til f.eks. byggemodningsudgifter i forbindelse med opførelse af et selvbyggerhus. Derfor vil Landsstyret anvende den foreslåede bestemmelse i 25, stk. 4 til at yde et 10/40/50 lån, anvende muligheden for at rykke for et 10/40/50 lån ydet af kommunen, anvende muligheden for at realkreditinstiut kan yde sin del af et 10/40/50 lån, eller f.eks. at Grønlandsbanken A/S kan yde et Iserit lån til en selvbygger. 9. I bekræftende fald ønsker udvalget denne præcisering indarbejdet i lovforslaget med et ændringsforslag. I benægtende fald ønskes en forklaring på, i hvi l- ke andre tilfælde Landsstyret overvejer at tillade retsforfølgning og pantsætning af selvbyggerhuse? SVAR: Se besvarelsen til pkt Under punkt 3.2 i bemærkningerne til forslaget anføres det bl.a., at forordningen vil give en væsentlig administrativ lettelse. Kan Landsstyremedlemmet oplyse, hvorvidt denne væsentlige administrative lettelse kommer til at give sig udslag i færre medarbejdere eller færre udgifter til administration? 4/7

5 SVAR: Jeg er meget glad for, at Udvalget stiller dette spørgsmål. Sidste år hjemtog min administration en række opgaver fra A/S Boligselskabet INI. I den forbindelse blev servicekontrakten med INI reduceret med 3,5 mio. kr. Allerede i indeværende år kan min administration præstere en administrativ forenkling, der har udmøntet sig ved en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Det er min forventning, at nærværende forordningsforslag vil understøtte denne udvikling, således at vi i løbet af 2-3 år kan realisere yderlige besparelse på den låneadministrative del på mindst 0,5 mio. kr. 11. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af ansøgninger om omlægningslån jf. 10, stk. 6, og om rente- og afdragsfrie lån, jf. 10a, stk. 6. Reglerne ønskes skitseret, ligesom en forventet dato for deres ikrafttræden ønskes oplyst. SVAR: Jeg forventer, at min administration i efteråret har udfærdiget en ajourført bekendtgørelse, der foruden at videreføre bestemmelserne i Hjemmestyrets, der er nævnt under pkt. 5, tillige indeholder de nye bestemmelser. Udover ovenstående spørgsmål til Landsstyrets forslag har Udvalget en række generelle spørgsmål på boligstøtteområdet. Forskellen på kapitel 4 og kapitel 6-lån ligger både i betingelserne for optagelse af lånet og for afdragelsen af lånet. Der afdrages ifølge FL2005 på ca. 80 huse med kapitel 6-lån og på ca med kapitel 4-lån. 12. Hvad ville de økonomiske konsekvenser være for Landsstyret, hvis de resterende kapitel 6-lån blev afdraget efter samme regler som kapitel 4-lån? SVAR: Indledningsvis kan jeg oplyse, at netop indhentede tal fra A/S Boligselskabet INI oplyser, at der p.t. alene er 39 aktive kapitel 6 lån, jf. tabel nedenfor. Der foreligger ikke oplysninger, om hvilken dato i 2005 talmaterialet er opgjort på. Det kan supplerende oplyses, at der i 2004 er sket en stor indfrielse af aktive kapitel 6 lån, netop som følge af, at låntagerne på det private finansielle marked kan optage mere fordelagtige lån, end de lån Hjemmestyret har stillet til rådighed. Der foreligger ikke oplysninger om antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Derfor kan vurderingen af de økonomiske konsekvenser af, at de resterende kapitel 6-lån blev afdraget efter samme regler som kapitel 4-lån ikke indeholde dette element eller vurdering heraf. Det fremgår af tabellen at de samlede halvårlige ydelser andrager kr. Såfremt det hertil blev ydet et generelt rente- og afdragstilskud på 30% i lighed med kapitel 4 lån, ville det beløbe sig til kr. pr. halvår. Såfremt der blev ydet et afdragstilskud på 30% til restgælden på knapt 8,4 mio. vil det svare til ca. 2,5 mio. kr. til de 39 låntagere. Hertil kommer tilskud til renter og hjemmeboende børn under 18 år. Omregnes tallene til månedsydelser, er den laveste månedsydelse på 5/7

6 267 kr., den højeste månedsydelse på kr. og den gennemsnitlige månedsydelse er på kr. Det kom frem under 1. behandlingen, at Landsstyret med forslaget især ønsker at tage hensyn til de pensionister, hvis indtægt er faldet siden de optog deres BSU-lån. 13. Har Landsstyret overvejet at begrænse muligheden for eftergivelse af lån til netop pensionister og andre grupper, der permanent står uden for arbejdsmarkedet? SVAR: Det fremgår allerede af Hjemmestyrets bekendtgørelse, der er omtalt under pkt. 5, at ved afgørelse om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, skal der 6/7

7 tages hensyn til ansøgerens alder og forventede erhvervsevne. Denne vurdering tager hensyn til, hvorvidt ansøgeren er pensionister eller tilhører en gruppe, der permanent står uden for arbejdsmarkedet. 14. Hvad er efter Landsstyrets mening årsagen til, at så få BSU-husejere ansøger om tilskud til renovering, udvidelse eller modernisering af deres boliger? SVAR: Jeg formoder at det skyldes manglende kundskab til muligheden. Min administration vil tage hånd om en bedre information. Afslutningsvis skal jeg atter takke Udvalget for muligheden for at redegøre for Landsstyrets forordningsforslags enkelte dele. Samtidig skal jeg benytte lejligheden for at informere udvalget om, at der pågår en samlet revision af Boligstøtteforordningen, der forventes forelagt Landstinget i Jeg vil i den forbindelse løbende holde Udvalget orienteret om arbejdets fremdrift, ligesom jeg vil anmode Udvalget om at få lov til specielt at fremlægge det reviderede forordningsforslag for Udvalget forud for landstingets behandling. Såfremt Udvalget måtte ønske det, stiller jeg mig til rådighed ved et samråd med Udvalget. Med venlig hilsen Jens Napãtô 7/7

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere