Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014"

Transkript

1 13. januar 2014 Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 Indhold Hvad er Innovationspuljen?... 2 Hvem kan søge om tilskud til udvikling fra Innovationspuljen?... 2 Hvad er betingelserne for at opnå tilskud til udvikling fra Innovationspuljen?... 2 Hvornår kan der ansøges?... 3 Hvordan ansøges der om udviklingstilskud fra Innovationspuljen?... 3 Hvem træffer afgørelse om tilskud?... 3 Hvor meget kan der søges om?... 4 Hvordan udbetales tilskuddet?... 4 Hvornår får man svar på sin ansøgning?... 4 Kan man klage over afgørelsen? - Fornyet behandling af ansøgning... 4 Afrapportering... 4 Sanktioner... 4 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet... 5 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 5 Fane 2: Oplysninger om projektet... 5 Fane 3: Oplysninger om nyhedsmediet... 6 Fane 4: Oplysninger om nyhedsmediets indhold... 7 Fane 5: Oplysninger om økonomi Fane 6: Bilag og indsend Ikrafttræden H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Hvad er Innovationspuljen? Innovationspuljen har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. Fra Innovationspuljen ydes blandt andet projekttilskud til udvikling af nyhedsmedier. Udviklingstilskud kan ydes til forundersøgelser og projekter om gennemførelse af omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur. Tilskud til udvikling kan ydes i 3 år. Såfremt forholdene taler herfor, kan Medienævnet forlænge støtteperioden. Innovationspuljens lovgrundlag er lov nr af 26. december 2013 om mediestøtte og bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om mediestøtte. Hvem kan søge om tilskud til udvikling fra Innovationspuljen? Udviklingsstøtte kan søges af virksomheder med et CVR-nr., der ønsker at omstille eller udvikle et eksisterende, selvstændigt trykt eller skrevet internetbaseret nyhedsmedie. Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet, mobil eller nye og ukendte medieplatforme. Levende billeder og lyd kan indgå, dog således at hovedindholdet af projektet vedrører et skrevet internetbaseret nyhedsmedie. Grupper af eksisterende nyhedsmedier, der alle opfylder kriterierne for opnåelse af tilskud, kan søge om udviklingstilskud. Hvert nyhedsmedie i gruppen skal udfylde et separat ansøgningsskema med enslydende projektbeskrivelse og titel. Der kan ikke ydes tilskud til udvikling af nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Der kan ikke ydes tilskud til udvikling af nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Hvad er betingelserne for at opnå tilskud til udvikling fra Innovationspuljen? En forudsætning for at opnå udviklingstilskud er, at projektet har en vis betydning for det pågældende nyhedsmedie, idet der skal være en formodning om, at gennemførelsen af projektet vil have en økonomisk og positiv langsigtet effekt på nyhedsmediet ved støtteperiodens udløb. 2

3 Udviklingstilskud ydes til forundersøgelser og projekter om gennemførelse af omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie, der: i hele projektperioden har en redaktion bestående af en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med de redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof er et selvstændigt medie henvender sig til en bred kreds af brugere, og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v. leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, eventuelt mod betaling har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie udkommer minimum ti gange om året Det er en forudsætning for at opnå udviklingstilskud, at egenfinansieringen udgør minimum 60 pct. Ved tilskud til projekter, der kan have særlig betydning for børn og unge eller andre grupper i samfundet, kan Medienævnet beslutte at nedsætte egenfinansieringskravet til 25 pct. Hvornår kan der ansøges? I 2014 kan der ansøges om udviklingstilskud to gange med ansøgningsfrist den 1. april og 1. september De efterfølgende år forventes der desuden at være ansøgningsfrist primo januar og således mulighed for at ansøge om udviklingstilskud tre gange om året. Hvordan ansøges der om udviklingstilskud fra Innovationspuljen? Udviklingstilskud søges via et elektronisk ansøgningsskema, der er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. Det elektroniske ansøgningsskema skal benyttes og indsendes ved hjælp af NemID medarbejdersignatur eller virksomhedens digitale signatur. Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed i henhold til 162 i straffeloven, lovbekendtgørelse nr af 22. august Det påhviler desuden ansøger straks at meddele Kulturstyrelsen eventuelle ændringer. Hvem træffer afgørelse om tilskud? Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om udviklingstilskud fra Innovationspuljen. Medienævnet er nedsat af kulturministeren og besidder den endelige administrative beslutningskompetence. 3

4 Hvor meget kan der søges om? Ansøgers egenfinansiering til udviklingsprojekter eller forundersøgelse heraf skal udgøre mindst 60 % af det samlede budget for projektet. Det betyder, at der maksimalt kan ansøges om tilskud til de resterende 40 %. Ansøger skal vedhæfte et budget for projektet/forundersøgelsen. Medienævnet vil, på baggrund af ansøgningen og det medsendte budget, vurdere det ansøgte beløb i forhold til projektet i sin helhed. Nævnet kan således træffe afgørelse om delvist tilsagn i form af et mindre tilskud end det ansøgte. Medienævnet kan desuden beslutte at reducere egenfinansieringsgraden til minimum 25 %, hvis udviklingsprojektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter. Hvordan udbetales tilskuddet? Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningen. Tilskudsbeløbet kan blive udbetalt som engangsbeløb eller i rater. Oplysningerne vil blive videregivet til SKAT. Hvornår får man svar på sin ansøgning? Medienævnet træffer i 2014 afgørelse vedrørende udviklingstilskud på sit møde primo juni henholdsvis medio oktober, hvorefter mødereferatet skal godkendes. Svar på ansøgningen kan forventes ca. 12 uger efter ansøgningsfristen. Kan man klage over afgørelsen? - Fornyet behandling af ansøgning Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. En ansøger kan dog anmode nævnet om at genoptage en sag på baggrund af nye eller supplerende oplysninger. Nævnets afgørelser vil, i lighed med andre afgørelser truffet af fagkyndige organer, kunne indbringes for Folketingets Ombudsmand eller domstolene. Afrapportering Ansøger skal være opmærksom på, at tilskudsmodtagere skal indsende et endeligt regnskab senest tre måneder efter projektets afslutning bilagt en rapport over projektets forløb og resultater. Rapporten skal indeholde en evaluering af, om de konkrete mål for projektet, som anført i ansøgningen, er nået. Medienævnet kan beslutte, at tilskudsmodtager skal indsende en periodevis rapportering om projektet eller støttebetingelserne. Medienævnet kan ligeledes fastsætte delmål, som skal opfyldes, før resterende rater udbetales. Sanktioner Medienævnet kræver udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt og tilbagekalder tilsagn om tilskud i tilfælde af, at tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse ansøgning eller dokumentation, samt i tilfælde, hvor tilskudsmodtageren ikke længere opfylder de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter. 4

5 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside: g-udviklingstilskud/ Det er muligt at se hele ansøgningsskemaet i pdf-format inden det elektroniske skema udfyldes og afsendes. Pdf-udgaven af skemaet kan findes via linket ovenfor. Vær opmærksom på, at når ansøgningsskemaet først er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i ansøgningen. Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og ansøger skal straks meddele Kulturstyrelsen eventuelle ændringer. Nummereringen nedenfor refererer til nummereringen af de enkelte faneblade i ansøgningsskemaet. Hvert faneblad indeholder en række spørgsmål, der skal besvares. Felter, der i skemaet er markeret med *, skal udfyldes. Har I spørgsmål til eller oplever I problemer med at udfylde ansøgningsskemaet kan I altid henvende jer til Mediekontoret i Kulturstyrelsen på tlf eller på mail til Fane 1: Oplysninger om ansøger Her skal I oplyse CVR-nr. samt produktionsnummer/p-nr. Begge numre skal indtastes uden mellemrum og bindestreger. Alle, der har et aktivt CVR-nr., har også et P-nummer. Hvis I ikke kender jeres P-nummer, kan I slå det op via Oplys navnet på nyhedsmediets udgiver samt adresseoplysninger. Udgiver er den virksomhed eller koncern, som ejer nyhedsmediet. Kontaktpersonen er den person hos udgiver, der har kendskab til ansøgningen og til hvem Kulturstyrelsen kan rette henvendelse i forbindelse med ansøgningen. Al korrespondance fra Kulturstyrelsen vedr. ansøgningen, herunder svar på ansøgningen, vil blive stilet til kontaktpersonen. Fane 2: Oplysninger om projektet Hvilken af følgende type projekt ansøges der om tilskud til? Der kan ansøges om tilskud til enten udvikling af eksisterende selvstændigt nyhedsmedie eller forundersøgelse vedrørende udvikling af eksisterende selvstændigt nyhedsmedie. I afkrydsningsfeltet angives, hvilke af de to typer projekter, der ansøges om tilskud til. Nyhedsmediets navn Angiv mediets navn. Hvis flere medier går sammen om et udviklingsprojekt, skal hvert medie udfylde et ansøgningsskema. Kort resumé af projektet Skriv en kort beskrivelse af projektet. Hvis flere medier er sammen om et udviklingsprojekt, angives det her. 5

6 Hvad er projektets formål? Angiv det overordnede formål med projektet. Hvad er projektets mål/succeskriterier? I dette felt angives de konkrete mål eller delmål, der ønskes opnået, eller succeskriterier, der ønskes opfyldt. Der skal afrapporteres i forhold til disse mål, når projektet er slut. Hvad er projektets unikke karakter? Beskriv hvorfor projektet forventes at have betydning for mediet/medierne. Hvad vil den langsigtede effekt af projektet være? Beskriv projektets forløb I dette felt beskrives projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan. Hvad er projektets risikovurdering? I dette felt beskrives, hvad der kan gå galt i projektet og konsekvenserne heraf samt eventuelle konsekvenser, hvis forudsætningerne ikke holder. Hvordan er projektet organiseret? Angiv en organisationsplan med oplysninger om ledelse og redaktionelle medarbejdere. Fane 3: Oplysninger om nyhedsmediet Navn på ansvarshavende redaktør Oplys navnet på nyhedsmediets ansvarshavende redaktør. Har nyhedsmediet en selvstændig chefredaktion? Angiv om mediet har en selvstændig chefredaktion. Hvilke/hvilken platform(e) udkommer nyhedsmediet på? Angiv alle de platforme, mediet udkommer på. Udkommer mediet på en eller flere platforme, der ikke nævnt i skemaet, vælges Andre, og det oplyses i tekstfeltet hvilken/hvilke platform(e), der er tale om. Såfremt virksomheden ikke modtager redaktionel produktionsstøtte, vil virksomheden blive anmodet om at indsende en version af nyhedsmediet fra en bestemt dato. Trykte medier skal indsendes i pdf-format eller XMLformat. Internetbaserede medier skal indsende det redaktionelle indhold for hele døgnet. Antal udgaver/versioner pr. år Angiv hvor ofte mediet udkommer om året. Dvs. hvor ofte mediet stiller en ny udgave til rådighed for brugerne, som i al sin væsentlighed er forskellig fra tidligere versioner af mediet. Der er dog intet i vejen for, at mediet i sine artikler linker til sit arkiv. Udkommer nyhedsmediet både i f.eks. trykt form og i en internetbaseret udgave, kan mediet som udgangspunkt opfylde kravet om at udkomme minimum 10 gange årligt ved f.eks. at udkomme med fem trykte udgaver og minimum fem internetbaserede versioner, forudsat at alle disse udgaver/versioner i al sin væsentlighed er forskellige fra hinanden. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. 6

7 Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en offentlig institution eller et offentligt finansieret selskab? Et selskab betragtes som offentligt finansieret, hvis den offentlige støtte udgør 50 procent eller mere af den samlede drift. Med offentlig støtte forstås f.eks. også licensmidler. Bestemmelsen er ikke udtømmende, og der kan dermed være andre finansieringsforhold, hvor det er åbenbart, at der er tale om en offentlig institution eller et offentligt finansieret foretagende. Medienævnet vil træffe den endelige afgørelse i sådanne tilfælde. Hvis der svares ja til dette spørgsmål, skal nyhedsmediets ejerforhold beskrives nærmere inkl. procentangivelser af de forskellige ejerandele. Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation? Hermed tænkes på alle former for ejerskabskonstruktioner, dvs. også indirekte ejerskab, hvor et nyhedsmedie reelt ejes helt eller delvist af en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation. Leveres eller stilles nyhedsmediet til rådighed i hele landet på ens vilkår, evt. mod betaling? Mediet skal ikke være efterspurgt i hele landet, men det skal generelt være muligt at få mediet leveret og/eller stillet til rådighed på ens vilkår, uanset hvor i landet brugeren bor. Det er dog muligt, at nyhedsmediet yder rabat til udvalgte grupper af brugere, f.eks. studerende, nye abonnenter eller lignende. Rabatten må dog ikke være geografisk bestemt, medmindre der er tale om en kort tidsbegrænset kampagne, f.eks. på en festival eller i tre uger i en by. Antal lønnede redaktionelle årsværk Oplys antal lønnede redaktionelle årsværk med én decimal. Med redaktionelle årsværk menes medarbejdere omregnet til antal fuldtidsansatte redaktionelle medarbejdere med kreativ redaktionel slutproduktion som hovedopgave svarende til 1924 timer pr. år. Et årsværk kan godt deles mellem flere redaktionelle medarbejdere. Medarbejdere med kreativ redaktionel slutproduktion kan f.eks. være skrivende eller redigerende journalister, lokalredaktører, billedjournalister, pressefotografer, bladtegnere, researchere m.v. som arbejder med et medies redaktionelle stof. I opgørelsen indgår lønnede, indholdsproducerende medarbejdere, herunder lønnede praktikanter, samt redaktionelle ledere med kreativ redaktionelt slutproduktion til det pågældende nyhedsmedie som hovedopgave. Freelance-medarbejdere tæller ikke med i årsværket. Fane 4: Oplysninger om nyhedsmediets indhold Beskriv nyhedsmediets målgruppe Her beskrives mediets primære målgruppe(r). Hvor mange procent udgør det redaktionelle stof af nyhedsmediets samlede indhold? Procenten udregnes som antal millimeter/areal anvendt på redaktionelt stof i forhold til antal spaltemillimeter/areal anvendt i alt på nyhedsmediets 7

8 samlede indhold. I trykte medier opmåles i spaltemillimeter i de enkelte udgaver, mens der i internetbaserede medier opmåles i mm² opmålt på mediets mest anvendte wireframes, også kaldet templates. Som minimum skal følgende wireframes tages med i opmålingen: Forside, mellemforside/sektionsforside og artikelvisning. Opererer mediet med flere forskellige artikelvisninger, skal alle disse medtages i opmålingen, såfremt de benyttes jævnligt. Redaktionelt stof defineres som indhold, der ikke er annoncer. Dvs. at eksempelvis indholdsfortegnelse, avishoved, navigationsfunktioner, listestof, billeder m.v. tæller med som redaktionelt indhold. Blogs vil i opmålingen blive betragtet som redaktionelt indhold, hvis de er redigerede. Derimod vurderes alle former for omtale, der betales for, som annoncer, herunder bannerannoncer, advertorials, content marketing og pop-upvinduer. Pop-up-vinduer vil i opmålingen indgå med den plads, der er afsat hertil i wireframen. Endelig vil også egenannoncer indgå som annoncer i opmålingen. Nyhedsruller og brugergeneret stof, som f.eks. kommentarer på artikler eller kommentarer på blogs samt baggrundsreklamer i form af tapet på internetbaserede medier indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Dvs. hverken som redaktionelt stof eller som annonce. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. Hvis internetmedierne har en mindre del, der omfatter levende billeder og lyd, vil pladsen i den pågældende wireframe kunne tælles med som redaktionelt indhold, uanset længden af indslaget i minutter. Rene annoncetillæg i de trykte medier, der er fysisk adskilt fra det redaktionelle indhold, har særskilte sidetal og hvoraf det fremgår, at det er et annoncetillæg, vil ikke indgå i vurderingen. Det kan være annoncetillæg om bil, bolig, job m.v. Hvor mange procent af nyhedsmediets redaktionelle indhold behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer? Procenten udregnes ved at tælle hvor mange ord i en udgave/version af nyhedsmediet, der omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer holdt op imod, hvor mange, der omhandler andre emner. Blogs vil indgå i opgørelsen, hvis de er redigerede og dermed betragtes som redaktionelt indhold. Billeder og infografikker indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. Politiske temaer skal forstås bredt. Ved samfundsrelaterede temaer forstås temaer, der tilsigter at give indblik i samfundets struktur og funktioner. Som eksempler kan nævnes artikler om sundhedsforhold, samfundsøkonomi samt børn og unge. I lokalaviser vil omtale af f.eks. kommunale budgetter, kriminalrapporter, anlægsarbejder m.v. kunne tælle med som samfundsrelateret stof. Kulturelle temaer skal forstås som artikler om eksempelvis sport, musik, litteratur, teater, biblioteker og arkitektur. Disse temaer fortolkes bredt, således at også anmeldelser af faglitteratur, omtale af lokale kulturelle begivenheder m.v. vurderes som kulturelt stof. Artikler om kulturelle 8

9 temaer beskrevet ud fra det pågældende medies særlige profil, f.eks. en økonomisk eller teknisk vinkel, kan også indgå i opgørelsen. Listestof, som f.eks. sportsresultater, tv-programoversigter, tegneserier og satiretegninger betragtes derimod ikke som kulturelle og må ikke indgå i opgørelsen. Hvorvidt mængden af redaktionelt indhold i nyhedsmediet, der behandler kulturelle temaer, er tilstrækkeligt, vil bero på en konkret vurdering foretaget af Medienævnet. Kulturelle temaer skal dog optræde jævnligt. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt, at et medie bringer et par artikler eller anmeldelser om måneden, hvis nyhedsmediet udkommer dagligt, og at der som minimum skal være kulturelle temaer i hver udgave, hvis mediet kun udkommer ti gange om året m.v. Hvor stor en andel af nyhedsmediets samlede indhold udgør selvstændigt journalistisk bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie? Andelen af selvstændigt journalistisk bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, herefter kaldet egenproduceret indhold, opgøres ved at tælle, hvor mange ord i en udgave/version af mediet, der er egenproducerede i forhold hvor mange, der ikke er. Billeder og infografikker indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. Kravet skal ses i forhold til mediets samlede indhold, dvs. både det redaktionelle indhold og annoncer. Det egenproducerede indhold defineres som produktion, der er aftalt med nyhedsmediet, og som er initieret, igangsat, udført af eller for, publiceret i og betalt af mediet. Eksempelvis vil redaktioners researchede artikler, artikler skrevet med afsæt i redigeret bureaustof samt artikler skrevet af freelancere eller produceret på fællesredaktioner, hvis de er bestilt m.v. af det enkelte medie alene til offentliggørelse i det pågældende medie, blive betragtet som egenproduceret. Blogindlæg kan medregnes som egenproduceret indhold, hvis den pågældende blogger er fast tilknyttet og aflønnet af nyhedsmediet og dermed kan sidestilles med en freelancer. Partnerindhold betragtes som egenproduceret indhold, hvis det er produceret med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie. Ren gengivelse af bureaustof, let redigeret bureaustof, som f.eks. afskæring af afsnit eller ændring af billedstørrelse samt listestof, indkøbte tegneserier, debatindlæg m.m. betragtes derimod ikke som egenproduceret indhold, og kan dermed ikke indgå i opgørelsen. Ansøger skal i øvrigt være opmærksom på, at i forbindelse med kontrol af hvorvidt nyhedsmediets indhold er egenproduceret eller ej, vil det egenproducerede stof blive identificeret ved hjælp af artiklens byline eller mærke. Hvis artiklen ikke har en byline eller anden form for mærke, hvoraf det tydeligt fremgår hvem der er artiklens ophav, vil den ikke blive betragtet som egenproduceret. 9

10 Hvor mange artikler, der behandler kulturelle temaer, er der i gennemsnit i nyhedsmediet pr. udgave/version? Antallet af artikler skal angives med to decimaler. Kulturelle temaer skal forstås som beskrevet ovenfor under punktet vedrørende politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer. Fane 5: Oplysninger om økonomi Ansøgt beløb Angiv i hele kroner det ansøgte beløb. Egenfinansiering Angiv i hele kroner egenfinansieringen af projektet. Ved egenfinansiering forstås den andel, som udgiver bidrager med til projektet i forhold til projektets forventede og endelige samlede økonomi, uanset hvordan egenfinansieringen eventuelt er sammensat. Egenfinansiering til udviklingsprojekter skal udgøre mindst 60 pct. Såfremt projektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter, kan Medienævnet beslutte at reducere egenfinansieringskravet til minimum 25 pct. Yderligere anden finansiering Angiv i hele kroner eventuel fremmedfinansiering udover tilskud fra Medienævnet. I tilfælde af fremmedfinansiering angives investorerne/investoren. Projektets samlede budget Angiv i hele kroner de budgetterede omkostninger for projektet. Forventet timeforbrug Angiv det forventede timeforbrug for gennemførelse af projektet. Gennemsnitlig timeløn I feltet angives den gennemsnitlige timeløn for projektets medarbejdere. Driftsresultat senest tre år samt budget for kommende år driftsresultat og budget for det kommende år. Resultat før skat seneste tre år samt budget for kommende år resultat før skat og budget for det kommende år. Anlægsaktiver seneste tre år samt budget for kommende år anlægsaktiver og budget for det kommende år. 10

11 Omsætningsaktiver seneste tre år samt budget for kommende år omsætningsaktiver og budget for det kommende år. Egenkapital seneste tre år samt budget for kommende år egenkapital og budget for det kommende år. Langfristet gæld senest tre år samt budget for kommende år langfristet gæld og budget for det kommende år. Kortfristet gæld senest tre år samt budget for kommende år kortfristet gæld og budget for det kommende år. Likviditetsgrad senest tre år samt budget for kommende år likviditetsgrad og budget for det kommende år. Fane 6: Bilag og indsend Links Udkommer nyhedsmediet på en eller flere internetbaserede platforme, skal relevante webadresser oplyses her. Bilag Følgende bilag skal eller kan vedhæftes ansøgningen. Vær opmærksom på, at bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Projektbudget: Alle ansøgere skal vedhæfte et budget for udviklingsprojektet. Evt. yderligere om projektet, der ikke fremgår af ansøgningsskemaet. Ansøgere kan vedhæfte max. tre sider med yderligere oplysninger om projektet, der ikke fremgår af ansøgningsskemaet. 11

12 Oplys den mailadresse, som I ønsker skal benyttes til fremtidig kommunikation vedrørende jeres ansøgning og evt. udviklingstilskud. Kvittering for indsendt ansøgning vil også blive sendt til den oplyste mailadresse. Det er vigtigt, at den oplyste mailadresse er korrekt og at I i øvrigt altid oplyser Kulturstyrelsen om evt. ændringer i mailadressen, da I ellers risikere at gå glip af vigtig information vedrørende udviklingstilskud. Signer og indsend med NemID Når alle oplysninger er udfyldt og de korrekte bilag er vedhæftet indsendes ansøgningen ved klikke på Signer. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor NemID kode mm. skal oplyses og ansøgningen vil blive sendt til Kulturstyrelsen. Umiddelbart efter sendes automatisk en kvittering til den oplyste mailadresse. Når ansøgningen er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i den. I kvitteringen kan I se en kopi af jeres ansøgning samt hvilke bilag der er vedhæftet. Opdager I fejl og/eller mangler skal I oplyse pr. mail til husk at oplyse ansøgningsreferencen som er angivet i kvitteringsmailen. Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 6. januar Kulturstyrelsen, revideret 13. januar

Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 3. juli 2015 Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 29. august 2014 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Bekendtgørelse om mediestøtte

Bekendtgørelse om mediestøtte BEK nr 1653 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-015513 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår.

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår. UDKAST 24. oktober 2013 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov om mediestøtte af xx. december 2013 omhandler tilskud til trykte

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 6. januar 2014 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til trykte

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet August 2013 Vejledning til ansøgning om støtte fra Indledning Denne vejledning er gældende for ansøgning om støtte fra. I Lov om (Lov nr. 576 af 24. juni 2005) er det fastlagt, at staten kan yde støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 5. juli 2017 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2018 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST Slots- og Kulturstyrelsen Flensborg Avis AG Thorsvej 8 6330 Padborg Att. Jørgen Møllekær jm@fla.de; tk@fla.de H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 29.

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Vejledning. Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/ Almenkulturelle tidsskrifter

Vejledning. Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/ Almenkulturelle tidsskrifter Vejledning 27. marts 2012 Center for Kunststøtte Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/2012 1. Almenkulturelle tidsskrifter Støtte kan i forbindelse med de bevilgede midler for tipsåret 2011/2012

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Seniorpakker. Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker

Seniorpakker. Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker Seniorpakker Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker Undertegnede ansøger erklærer, at de indtastede oplysninger, der indtastes i dette skema, er rigtige. Undertegnede ansøger erklærer, at de

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Medienævnets årsrapport Marts 2017

Medienævnets årsrapport Marts 2017 Medienævnets årsrapport 2016 Marts 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Medienævnet... 3 2. Lovgrundlag... 4 3. Økonomi... 4 4. Medienævnets aktiviteter i 2016... 5 4.1. Redaktionel

Læs mere

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016 Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016 Gældende for blade, som er udkommet i 2015 Vejledning: Du navigerer lettest fra felt til felt med TAB-tasten. Obligatoriske

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere