HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij"

Transkript

1 HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner. Men ordene rammer os præcst. Et nyt syn på markedsførng er nødvendgt. V kan kke fremover forvente at skabe de resultater, v har været vant tl, med de klassske metoder. På Talefod tror v, at vrksomhederne skal gå dalog med den enkelte kunde for at fnde ud af, hvad hun og han forventer, og lade dette styre markedsførngen. Det er forudsætnngen for at skabe den loyaltet, som skal skre, at markedsførng gen blver god forretnng. Gem dette dokument 1/14

2 Dalogmarkedsførng VI GLEMTE NOGET GRUNDLÆGGENDE I bestræbelserne på at optmere de ekssterende strateger for massemarkedsførngen, glemte v alle noget grundlæggende: V glemte at behandle kunder som mennesker, og skabte derfor større og større afstand mellem dem, som udbyder, og dem, som aftager varer og tjenester. Det er dag mulgt at genskabe nærheden. En nærhed, der bygger på synlghed, ndsgt og tlgængelghed. Også et globalt marked, for den nye nærhed er kke længere begrænset af geograf. Som altd skal vrksomheden være synlg markedet. Fremover blver vrksomheden mdlertd nødt tl at være ekstremt selektv, når den vælger, hvor den vl være synlg. Det blver nemlg kke økonomsk mulgt at være synlg for alle hele tden. Vrksomheden skal sørge for at være synlg for de rgtge mennesker på de rgtge tdspunkter. Vrksomheden skal have ndsgt, hvor, hvornår og hvorfor kunderne handler. Og for at skre sg deres opmærksomhed skal vrksomheden fnde ud af det, nden de går på markedet. Vrksomheden skal være tlgængelg. Det betyder prakss, at det skal være let at komme kontakt med den, så kunderne straks får tlbagemeldnger og automatsk opfølgnng, hver gang de reagerer. RENTABILITETEN SMULDRER UNDER DAGENS MARKEDSFØRING To tendenser truer dsse år rentablteten de fleste vrksomheders markedsførng. Gennem de sdste mange år er det blevet dyrere og dyrere at skabe et salg. Ikke ford det er blevet dyrere at producere eller dstrbuere, men alene ford markedsførngsomkostnngerne er steget radkalt. I den samme perode er avancerne blevet mndre og mndre. Denne udvklng skyldes overkapactet og den øgede konkurrence nden for næsten alle sektorer. På Talefod tror v kke, at dsse tendenser vl ændre sg. 2/14

3 Dalogmarkedsførng VI SKAL UDNYTTE DEN SKJULTE KAPITAL V tror, at vrksomhederne kan rette op på rentabltetens negatve udvklng - for nøglen tl rentabltet markedsførngen lgger allerede den enkelte vrksomhed. Alle vrksomheder har en skjult kaptal: det uudnyttede potentale de ekssterende kunder. For de fleste vrksomheder består størstedelen af omsætnngen af salg tl ekssterende kunder. De færreste gør sg det klart, for man måler det sjældent. Salgs- og marketngfolk tøver med at afsætte td og ressourcer tl dsse kunder, for de blver oftest alene målt på deres evne tl at skabe større markedsandele og nysalg. Vrksomheden kan aktvere den skjulte kaptal ved at flytte markedsførngsressourcer over på de kunder, som allerede dag bdrager drekte tl bundlnen. MARKEDSFØRINGSBUDGETTETS PARADOKS Vrksomhederne ønsker at sælge mest mulgt med færrest mulge omkostnnger, men lægger kke desto mndre størstedelen eller hele budgettet på aktvteter, der skal skabe nye kunder. Flere undersøgelser har vst, at det er 5-8 gange dyrere at sælge tl en ny kunde end tl en etableret. Tradtonelt blver markedsførngsbudgettet brugt på de kunder, v ønsker at få. Kunder, som er kendetegnet ved, at de enten gver et negatvt eller ntet dæknngsbdrag. Vl vrksomheden gøre noget ved det, er problemet, at den sjældent kender sne kunder eller deres ndvduelle behov. Hvs den gør, lgger denne vden ofte spredt på mange personer organsatonen og er dermed kke velegnet tl en systematseret markedsførng. Andre vrksomheder betragter dstrbutonen eller forhandlerne som slutkunden, hvlket aldrg er tlfældet. 3/14

4 Dalogmarkedsførng Lærer vrksomheden sne kunder bedre at kende, kan den med dalogkommunkaton opbygge stærkere relatoner tl dem. Loyalteten vl vokse, og vrksomheden vl skre sg længere kundeforhold og dermed større salg. FÅ INDSIGT I DEN ENKELTE KUNDE Massekommunkaton er et hurtgt og stærkt redskab tl at skabe opmærksomhed, kendskab og nysalg, hvormod dalogkommunkaton er mest eff ektv, når det gælder om at skabe tryghed, forståelse, loyaltet, gensalg og krydssalg. Dalogen har meget tl fælles med den måde, v kommunkerer prvatlvet de fleste adfærdsændrnger opstår jo først og fremmest de nære, socale sammenhænge. Står man for eksempel for at skulle anskaffe sg en computer, vl man typsk henvende sg tl en sagkyndg person sn omgangskreds, ford man har mere tlld tl ham eller hende end tl selv den bedste sælger. Personer uden for denne ndercrkel har smpelthen kke samme mulghed for at påvrke. Der lgger ofte mere eller mndre rratonelle og følelsesmæssge bevæggrunde bag en beslutnng om at købe eller kke købe, og hvs man vl gøre sg håb om at ndvrke her, er det nødvendgt at få større ndsgt bevæggrundene hos den enkelte. Dalogkommunkaton er sn natur målelg, ford vrksomheden umddelbart kan konstatere, hvordan den enkelte kunde forholder sg tl budskabet. Man kan følge kunderne over td og behandle dem forskellgt afhænggt af, hvordan de ndvduelt reagerer. For første gang er det nu mulgt at måle resultatet af kommunkatonsprocessen med den enkelte. Vrksomheden kan hele tden måle forholdet mellem nvesterngen markedsførngen og ndtjenngen på den enkelte kunde. På Talefod mener v, at denne målng blver forudsætnngen for at retfærdggøre fremtdens markesførngsbudgetter. 4/14

5 Dalogmarkedsførng FRA KAMPAGNER TIL PROCESSER Dalog foregår over td, og det er kundernes udtrykte behov, der skal styre, hvlke budskaber de får, og hvornår de får dem. I mange vrksomheder arbejdes der på højtryk kampagneperoder, men kunderne er der hver dag året rundt. I vrkelgheden har kunderne hele tden skftende behov, som skal opfyldes, og derfor skmmer kampagner kun markedet. Vrksomhederne mster store mængder af potentelle salg, ford kunderne endnu kke var parate tl køb, da kampagnen kørte. Og ford der kke var nogen kampagne, da kunderne havde behovet. Derfor må vrksomheden hele tden gve kunderne mulghed for at gve sg tl kende, og den skal være stand tl at håndtere og agere på deres tlkendegvelser. Denne proces gver vrksomheden de nformatoner, som den skal bruge tl at udvælge sne budskaber, afsende dem på det rgtge tdspunkt og kke mndst forandre dem tde. Processen kan også gve et bllede af de produkter eller ydelser, som vrksomhederne kke har på hylderne. Kunderne kan måske lgefrem være med tl at præge både produktudvklngen og selve markedsførngsprocessen på en ny måde forhold tl tradtonelle markedsanalyser. Vrksomheden slpper samtdg for mange af de problemer, der kendetegner de tradtonelle kampagner. Den opnår en mere jævn belastnng af salgsorgansatonen og undgår at skabe lloyaltet ved ensdg fokus på prs. Vrksomheden skaber kke alene salg, men afdækker potentelle kunder og reducerer derved den samlede omkostnng pr. ordre. Med nformatonsteknolog kan vrksomhederne systematsk følge menneskers udvklng over td - ved at spørge dem jævnlgt, f.eks. va spørgeskemaer, voce response, eller når de besøger vrksomhedens hjemmesde på nettet. Vden om kunden er klden tl at kunne tlrettelægge markedsførngen processer. Og dermed blver det det enkelte menneskes adfærd og nteresser, der styrer markedsførngen, kke omvendt. 5/14

6 Dalogmarkedsførng LOYALITET OG HVORDAN VI KAN PÅVIRKE DEN Loyaltet, denne uklare størrelse af sympat og præference, blver centrum for anstrengelserne, når vrksomhederne skal fastholde flere kunder længere. Alle erfarnger vser, at v kan reducere afgangen af kunder, når v erkender, at det, der skaber loyaltet, er forskellgt fra menneske tl menneske. Der skelnes mdlertd sjældent mellem loyaltet og loyal købsadfærd. Bare kunderne fortsætter med at købe hos vrksomheden, anses de for loyale. Dette er kke alene forkert, det er også en farlg sovepude, som de fleste loyaltetsprogrammer, bonusordnnger og klubkoncepter hvler på dag. Mere eller mndre skjulte rabatordnnger og systemer, der forsøger at bnde kunderne, kan alle efterlgnes, og dermed er de sårbare over for konkurrenter på jagt efter hurtge markedsandele og med vljen tl at betale for dem. Derudover er alle dsse tltag omkostnngskrævende admnstraton, lgesom de har en evne tl at tltrække de mest prsfølsomme kunder markedet, og derfor ofte vrker drekte mod hensgten. Hegn dne kunder nd er et begreb, der egentlg er ganske beskrvende for de fleste loyaltetsprogrammer. Men ngen er nogensnde blevet elsket for at hegne andre nd, og ntet hegn er højt nok, hvs konkurrenten tlbyder en bedre prs for samme vare eller servce. Derfor må v acceptere, at hver gang kunden møder vrksomheden, har det central betydnng for kundens fremtdge loyaltet. Og ntet kvaltets- eller uddannelsesprogram tl medarbejderne kan forhndre, at kunderne får negatve oplevelser mødet med vrksomheden. Derfor er dsse tltag kke nok sg selv. Der er brug for et beredskab, som skrer, at kunder kan få afl øb for en dårlg oplevelse, og det kan v løse den ndvdualserede dalog med kunden. En dalog, som med fordel kan ndeholde kvaltetsløft er og garanter. Får en kunde en dårlg oplevelse, og gver han oven købet udtryk for den, skal han have en form for kompensaton, så han det mndste går ud ad døren med en postv oplevelse. 6/14

7 Dalogmarkedsførng Vrksomheden skal leve op tl forventnngerne - og det er kke kun en ntern proces som ved en kvaltetscertfcerng, men noget kunderne skal kunne mærke, reagere på og påvrke. Udnytter vrksomheden dalogen rgtgt, opfanger den de negatve oplevelser. Også hos de mange kunder som dag kke gver udtryk for deres utlfredshed og forlader forretnngen for måske aldrg at vende tlbage. Det er den daglge kontakt, vrksomheden hver dag mster kunderne, deres respekt og nteresse. Man skaber større loyaltet, hvs man gver kunderne noget at være loyale over for. De resultater, v har opnået ndtl nu, tyder på, at der skal relatvt ldt tl for at fastholde en større del af kunderne end dag. Det er kke et udtryk for Talefods dygtghed, men nok snarere for den kendsgernng, at kunder kke er vant tl at få opmærksomhed og nteresse eft er det første salg. Vrksomhederne behandler dem smpelthen for dårlgt. Interesserer sg for ldt for dem, efter de har købt, og for meget for dem, nden de køber. HOLD LÆNGERE PÅ DE NUVÆRENDE KUNDER OG SÆLG MERE TIL DEM Den økonomske betydnng af at reducere afgangen af nuværende kunder og øge deres køb vrksomheden kan llustreres med et eksempel fra et tænkt oleselskab: Hvert år forlader 10% af kunderne oleselskabet. En gennemsntlg benznkunde køber måske for kr. pr. år. Med benznkunder blver det tl en mstet omsætnng på kr. pr. år, uanset hvor mange nye kunder, selskabet øvrgt får peroden. Hvs selskabet kan reducere afgangen fra 10% tl 9%, gver det sg selv en meromsætnng på kr. forhold tl dag. 7/14

8 Dalogmarkedsførng Kan selskabet gennem en målrettet mersalgsstrateg øge den del af kundens køb, der allerede lgger selskabet, med blot 1%, stger omsætnngen yderlgere med et tlsvarende beløb. Den samlede vækst omsætnng fra det reducerede frafald og den øgede kundeandel blver altså på kr. I begge tlfælde gver den øgede omsætnng et højere dæknngsbdrag, end hvs den stammede fra nye kunder. Eksemplet demonstrerer, hvor ldt der skal flyttes ved kundemassens frafald eller vrksomhedens evne tl at sælge mere tl ekssterende kunder, før det tydelgt kan mærkes på bundlnen. Og så er der stadg krydssalgsmulghederne at tage fat på. Prøv et øjeblk at forestlle dg, hvor stort et budget, der skal tl for at skabe de samme resultater med tradtonel markedsførng. Prøv dernæst at gentage eksemplerne med tal fra dn egen vrksomhed. DER ER VED AT SKE ET MAGTSKIFTE I MEDIEBILLEDET Med de nteraktve meder følger en helt ny magtfordelng mellem afsender og modtager af nformaton. På længere sgt får det enkelte menneske afgørende ndflydelse på, hvlke budskaber han eller hun vl udsætte sg for. V kommer langt højere grad tl selv at vælge, hvem v vl have tlbud og nformatoner fra. Hvor magten dag lgger hos dem, der dstrbuerer nformaton, bevæger v os hen mod et mere anarkstsk medebllede, hvor der kke længere er noget centrum, og ngen har domnans. Alle, der dag lever af at dstrbuere nformaton, vl opleve dette som et paradgmeskft: pressen, bladndustren, forlagsbranchen, tv-sektoren og kke mndst reklame- og kommunkatonsbranchen. 8/14

9 Dalogmarkedsførng De nteraktve meder er her allerede. Som voce response, tekst-tv og nternet. Og nye mulgheder vælter nd over os. De nye meder adskller sg fra de kendte ved, at de tllader os at agere ntellgent og gør det mulgt at løse mere komplcerede opgaver end tdlgere. Det centrale ved alle nteraktve meder er nemlg, at v nemt kan få noget at vde om det enkelte menneske, hvs han eller hun selv ønsker at medvrke. I GAMLE DAGE VAR KUNDER MENNESKER Mennesker, som købmanden talte med, som han kendte, og som han forstod og derfor var stand tl at betjene ndvduelt. En kunde, som købmanden stod på fortrolg fod med. En fortrolghed, som førte tl gensdg trofasthed. Udvklngen af masseprodukton og massemarketng reducerede mennesker tl forbrugere. Grupper af forbrugere blev tl målgrupper og segmenter, famler blev tl konsumentenheder. Spurgte man dem ud, blev de tl respondenter, og skulle man beskrve dem nøjere, blev de tl forbrugerprofler, lvsstlsgrupper, osv. Vore dages markedsførng er mere og mere præget af fjernhed og lloyaltet, en afspejlng af kundesynet. Købmanden blev en vrksomhed. Afstanden blev for stor. TILBAGE TIL NÆRHEDEN For at få succes må vrksomhederne gen behandle kunder som mennesker. Jan Carlzon har sagt det så præcst: Før så v en kunde ethvert menneske. Nu skal v se mennesket enhver kunde. Mennesker er forskellge, oplever sg selv som forskellge og vl derfor sætte prs på at blve behandlet forskellgt. Det har man kke kunnet før markedsførngen, men det kan man dag. Avanceret nformatonsteknolog og god, gammeldags ndlevelsesevne gør det mulgt. 9/14

10 Dalogmarkedsførng Vrksomhederne skal skabe forretnng ved at lytte tl kunderne og sælge det, de vl købe - stedet for at prøve at få dem tl at købe det, vrksomhederne vl sælge. De skal fastholde kunderne ved at følge den enkeltes skft ende behov og reagere på forandrngerne, når de opstår. En ganske anden holdnng end den, der domnerer dag, hvor vrksomheden håber, at kunderne har behovet, når man kører kampagnen. Alt dette ndebærer, at vrksomheden spørger kunden hvem er du?, og hvad mener du?, nden den kommunkerer noget som helst andet. På den ene sde ved v naturlgvs godt, at den nærhed, vrksomhederne genskaber ved hjælp af dalogkommunkaton, er syntetsk forhold tl den gode, gammeldags samtale. På den anden sde er den bedre end den fjernhed, som præger markedsførngen dag. Og kun her kan vrksomheden nå den enkelte med relevante budskaber uden at støde andre kunder fra sg. Dalogen er heller kke begrænset geografsk - den kan være global og omfatte mlloner af enkeltpersoner, ford den håndteres va databaser. Talefod mener, at det kun er mulgt at tale om dalog, når budskaberne ndvdualseres. KOMMUNIKATION I TO RUM Kommunkaton foregår to forskellge rum. Det prvate rum opstår samtalen mellem to parter. Typsk fnder den sted hjemmet, famlen eller blandt venner og kolleger, hvor tætte relatoner skabes, og loyaltet kan opstå. Det prvate rum er reglen stlle og fredelgt, præget af fortrolghed og opmærksomhed. 10/14

11 Dalogmarkedsførng Dalogkommunkaton gver dag hvs vrksomhederne bærer sg rgtgt ad adgang tl Det prvate rum, og denne adgang blver stadg bllgere. Det offentlge rum domneres af massemederne, af lokal og global nyhedsformdlng, støj og problematserng. Her er markedspladsen med dens udbud, efterspørgsel og dens konkurrence, først og fremmest om opmærksomhed. Med massekommunkaton og kampagner - envejskommunkaton - har markedsførngen forsøgt at fastholde kundernes opmærksomhed Det offentlge rum, men effekten er stadg mere uskker, og prserne for at få målgruppernes opmærksomhed stger og stger. DET OFFENTLIGE RUM UDVIDER SIG Massemedernes kamp om annoncekronerne har medført, at der hele tden udvkles flere meder. Det offentlge rum udvder sg. Udvklngen accelererer voldsomt, og derfor udsættes v alle for et stgende medetryk, som gør det sværere og dyrere for vrksomhederne at komme gennem med deres budskaber. Aldrg før har v haft så stort et medeudbud som dag, og aldrg tdlgere er udbuddet af meder vokset så hurtgt som nu. Denne udvklng er selvforstærkende. Jo flere meder, der konkurrerer om opmærksomheden, desto mere udvander det enkelte mede st eget og andres eksstensgrundlag. Erhvervslvet over en bred kam får det sværere og sværere Det offentlge rum. Vrksomhederne ser medabudgetterne stge og effekten falde. En udvklng, der vl accelerere løbet af de nærmeste år - tænk blot på det eksplosvt voksende antal tv-kanaler, og hvad det kommer tl at betyde for kampen om kundernes opmærksomhed. 11/14

12 Dalogmarkedsførng DET PRIVATE RUM GIVER UDELT OPMÆRKSOMHED Det har mands mnde været for dyrt at tale eller skrve med sne kunder og holde relatonen ved lge. Det er det kke længere. Det prvate rum blver mere og mere nteressant, for kommer man nd det, får man udelt opmærksomhed - og det er nødvendgt, hvs vrksomhederne skal tættere på kunderne. Td er en mangelvare for mange mennesker, kke mndst den travle hverdag med dens gøremål, plgter og overflod af nformatoner og budskaber. I Det prvate rum kan kunden selv vælge, hvornår han eller hun vl lytte eller deltage en samtale. FORANDRINGER GIVER MULIGHEDER En udvekslng af mennger og erfarnger er kernen opbygnngen af enhver relaton - det gælder også markedsførngen. Talefod tror på, at vrksomhederne kan udnytte de mulgheder, der også er ndbygget tdens radkale forandrnger. For trods den stgende medestøj er det kke alene mulgt at ndgå en dalog med kunder og få deres fulde opmærksomhed, men også at blve klogere af deres tlbagemeldnger. V står alle over for nogle af de største udfordrnger mange år - og må kke alene bryde med årters vanetænknng, men også bruge nye metoder for at komme vdere. Vrksomhederne behøver kke lade sg overrumple af udvklngen, men må ndstlle sg på, at vl man genoptage dalogen med kunderne, kræver det ledelse. Uden topledelsens fulde opbaknng og engagement, og uden nytænknng på flere planer organsatonen, kan man kke løse opgaven og går derfor en svær fremtd møde. Grber v det dermod rgtgt an, kan det blve en både spændende og proftabel fremtd. Talefod, /14

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere