STRATEGI STRATEGI FOR TREKANTOMRÅDET SOM LANDSDELSCENTER Trekantområdet Danmark er med indbyggere Danmarks 3. største by...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI STRATEGI FOR TREKANTOMRÅDET SOM LANDSDELSCENTER 2002-2013. Trekantområdet Danmark er med 225.000 indbyggere Danmarks 3. største by..."

Transkript

1 STRATEGI STRATEGI FOR TREKANTOMRÅDET SOM LANDSDELSCENTER Trekantområdet Danmark er med indbyggere Danmarks 3. største by...

2 GÖTEBORG SIGNATURFORKLARING ÅLBORG FORORD Trekantområdet blev af regeringen i foråret 2000 udnævnt til landsdelscenter. Landsdelscenter Trekantområdet er et dynamisk og udviklingsorienteret samarbejde i bynetværk, der fungerer som vækstcenter i den regionale udvikling. De otte kommuner i landsdelscenter Trekantområdet er med udnævnelsen rykket op i det nationale byhierarki som et samlet område på linie med de øvrige 5 landsdelscentre i Danmark. Landsdelscenter Trekantområdet er en ny type landsdelscenter med kommuner, der indgår i et koordineret, organiseret og forpligtende bysamarbejde. Landsdelscentrets fælles udvikling bygger på en rollefordeling mellem kommunernes specialer og særlige kendetegn. MIDT-VEST ÅRHUS HELSINGBORG LANDSDELSCENTER TREKANTOMRÅDET Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup, Vejen og Vejle kommuner. I alt bor der indbyggere i Trekantområdet. TREKANTOMRÅDET KØBENHAVN MALMØ TREKANTOMRÅDETS OPLAND* I alt ca indbyggere. O ØVRIGE LANDSDELSCENTRE Esbjerg, Midt-Vest, Odense, Ålborg og Århus. ESBJERG ODENSE O METROPOLER Øresundsregionen og Hamborg. * Det markerede opland svarer til Trekantområdets detailhandelsopland. FLENSBORG INDHOLD Bosætning...side 4 KIEL Erhverv...side 6 Uddannelse....side 8 Godstransport...side 10 Persontransport...side 12 Storbyliv...side 14 LÜBECK ROSTOCK HAMBURG 2 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

3 Visionen for Trekantområdet er en åben grøn storby. Storbyen består af flere byområder, der tilsammen tilbyder en bred vifte af muligheder for erhvervsudvikling, bosætning, uddannelse, kultur, fritid og offentlig service på højt niveau som udgør et naturligt opland for Trekantområdets service, handel, uddannelses- og kulturinstitutioner, arbejdspladser og øvrige faciliteter. Som landsdelscenter skal vi udvikle regionale styrker på erhvervsområdet, skabe attraktive boliger på bosætningsområdet, sikre et højt niveau på uddannelsesområdet, sikre effektiv varetransport på godstransportområdet, skabe sammenhængende kollektivt transportsystem på persontransportområdet, og skabe kultur- og fritidsmuligheder på højt niveau på storbylivsområdet. afsnittet»hovedstruktur«, der beskriver de undersøgelser og initiativer, der indgår i det videre arbejde med Trekantområdets hovedstruktur. Endvidere er der under overskriften»andre samarbejdsinitiativer«beskrevet en række øvrige samarbejdsprojekter i Trekantområdet Danmark, som ikke nødvendigvis har et fysisk afsæt i den fælles hovedstruktur. Strategien for Trekantområdet som landsdelscenter skal styrke områdets planlægning, identitet, kompetencer og fælles muligheder. Et samspil mellem kommunerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, regionale myndigheder og andre samarbejdspartnere er centralt for udviklingen i Trekantområdet. Områdets befolkning på indbyggere og byernes centrale placering giver gode muligheder for i fællesskab at styrke levevilkårene for borgere og virksomheder såvel i Trekantområdet som i Trekantområdets opland. Strategiens 12-årige sigte giver mulighed for en række langsigtede initiativer, der realiseres og konkretiseres i takt med, at samarbejdets muligheder udvikles. Samarbejdet kræver villighed til at træffe fælles beslutninger, hvor alle ikke skal kunne det samme, men hvor vi med udgangspunkt i kommunernes specialer udnytter hinandens forskelle og kvaliteter. Derved kan vi i fællesskab skabe flere muligheder, end kommunerne har hver for sig. Trekantområdets muligheder og høje serviceniveau er ikke kun til gavn for områdets erhvervsliv og befolkning, men også for de ca indbyggere i omegnen, PROCEDURE Strategien for Trekantområdet som landsdelscenter, der i 2002 er godkendt af Trekantområdets 8 byråd, er udgangspunkt for samarbejdet om fælles kommuneplanlægning i Trekantområdet. I henhold til Lov om Planlægning skal byrådene i første halvdel af hver valgperiode udarbejde en strategi som indledning til kommuneplanarbejdet. Trekantområdets strategi udstikker retningslinierne for Trekantområdet som landsdelscenter. På baggrund af strategien udarbejdes den fælles hovedstruktur. Hovedstrukturen fremlægges offentligt i løbet af Kommunernes samlede kommuneplaner består herefter af en fælles hovedstruktur, en lokal ramme- og forudsætningsdel samt diverse område- eller temaplaner. De lokale dele skal revideres i overensstemmelse med den fælles hovedstruktur (se bagsiden for en mere detaljeret procedurebeskrivelse). LÆSEVEJLEDNING Trekantområdets strategi som landsdelscenter er inddelt i emnerne bosætning, erhverv, uddannelse, godstransport, persontransport og storbyliv. Hvert emne er opbygget med vision, mål og strategi. Hertil kommer STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER F O R O R D 3

4 NØRRE HEDENSTED JELLING HORNSYLD BILLUND SIGNATURFORKLARING BOSÆTNING VEJLE PRINCIP FOR UDVIKLING OG LOKALISERING AF FREMTIDIGE BOLIGER BYBOLIGER I CENTRUM Tætte-lave- og etageboliger med stort serviceudbud og mange muligheder tæt på. Attraktive boliger nær park, sø, å og havn. Boliger i husbåde, tagetager og tidligere erhvervsbygninger. Der skal særligt sikres boliger til unge og ældre. EGTVED BØRKOP HAVEBOLIGER I PERIFERIEN Åbne-lave og tætte-lave boliger med have og nærhed til grønne områder. Der skal særligt sikres boliger til børnefamilier. LANDSBYBOLIGER I DET ÅBNE LAND Åbne-lave og tætte-lave boliger med have, lokal service og nærhed til det åbne land. Enkelte steder er der mulighed for jordbrugsparceller. Der skal særligt sikres boliger til børnefamilier. Boliger til ældre skal sikres i de landsbyer, hvor der findes lokal service. FREDERICIA VEJEN LUNDERSKOV KOLDING MIDDELFART VAMDRUP RØDDING CHRISTIANSFELD 4 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

5 Visionen er ét sammenhængende boligmarked i Trekantområdet, der opfylder fremtidens boligbehov for alle befolkningsgrupper I dag er vi i Trekantområdet indbyggere. Heraf er ca. 65 procent i den arbejdsdygtige alder og 13 procent er ældre. Befolkningsvæksten i Trekantområdet er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige landsdelscentre, og i løbet af de næste 12 år forventes vi at blive flere indbyggere. Heraf vil halvdelen være ældre. De mange flere ældre medfører et særligt behov for at opføre nye boliger til ældre. Samtidig skal der opføres boliger til de unge og til de børnefamilier, som vi satser på i området. I alt vurderes der behov for at opføre ca nye boliger over de næste 12 år, idet der løbende sker en udtynding i antallet af eksisterende boliger. For at udvikle Trekantområdet til en åben grøn storby, og på bedste vis udnytte de by- og landskabsmæssige kvaliteter, der er i Trekantområdet som helhed, skal der satses på tre typer boformer, der hver har deres særlige kvaliteter. Byboligen i centrum, haveboligen i periferien og landsbyboligen i det åbne land. Kvaliteterne ved de tre boformer skal dyrkes, når de kommende boliger skal planlægges. Fastholdelsen af Trekantområdet som en åben grøn storby skal sikres gennem høj grad af byfortætning nær park, sø, å m.v. og ved hensyntagen til de landskabelige værdier, når der planlægges boliger i periferien og det åbne land. Som landsdelscenter skal vi skabe attraktive boliger, så vi fortsat sikrer en høj befolkningsvækst i området. MÅL Trekantområdet skal som åben grøn storby være blandt Danmarks mest attraktive boligområder. Trekantområdets boliger og boligområder skal udvikles på et bæredygtigt grundlag med hensyntagen til natur og miljø. STRATEGI For at nå målene vil vi: Udvikle Trekantområdet som Danmarks åbne grønne storby og gøre Trekantområdet til et endnu mere attraktivt bosætningsområde. Fremme bosætning i midtbyerne gennem byfortætning og byomdannelse med høj kvalitet. Det skal ske ved at opføre attraktive boliger i de centrale byområder nær park, sø, å o.l. De arkitektoniske og bosætningsmæssige kvaliteter skal sikres i forbindelse med fortætningen. Skabe smukke nye boligområder gennem arkitekturpolitik og bevidst planlægning med henblik på at sikre og styrke landskabelige kvaliteter. Det skal ske ved, at nye boligområder udbygges i tilknytning til eksisterende byområder. Grønne kiler og værdifulde landskaber friholdes for bebyggelse, og der skal være en markant afgrænsning mellem by og land. Sammenvoksning af byområder skal undgås. Bevare og genskabe eksisterende boligområders arkitektoniske kvaliteter samt opføre boliger ud fra Trekantområdets byggeøkologiske principper. Sikre et alsidigt boligudbud for alle alders- og socialgrupper med særlig indsats for at sikre boliger til de unge og ældre. HOVEDSTRUKTUR I det videre arbejde med hovedstrukturen vil vi: Udarbejde en boligududviklingsplan for Trekantområdet som Danmarks åbne grønne storby, der bl.a. skal udpege: nye boligområder (byboliger, haveboliger, landsbyboliger) byområder, hvor der skal ske byomdannelse og fortætning med henblik på at øge områdernes kvaliteter. bosætning i landdistrikterne. Udarbejde en samlet plan for eksisterende byområders omdannelse og udvikling. Udarbejde fælles principper for: nye boligområders udformning og placering i forhold til landskab, kollektiv trafik, overordnede stisystemer og øvrig infrastruktur. serviceudbud i boligområder som eksempelvis grønne områder, fritidstilbud, idrætsanlæg, daginstitutioner, skoler, kirker, forsamlingshuse, indkøbsmuligheder mm. bæredygtige boligområders udformning og indhold. Undersøge mulighederne for fælles bygge- og boligudstillinger i Trekantområdet. ANDRE SAMARBEJDSINITIATIVER Endvidere vil vi: Arbejde for Trekantområdet som et fælles boligmarked, bl.a. gennem fælleskommunal markedsføring af de attraktive bosætningsmuligheder. Gennemføre fælles byggeøkologiske projekter, evt. suppleret af fælles markedsføring af de mange byggeøkologiske tiltag i Trekantområdet. STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER B O S Æ T N I N G 5

6 HEDENSTED JELLING HORNSYLD BILLUND SIGNATURFORKLARING ERHVERV VEJLE PRINCIP FOR LOKALISERING AF FREMTIDIGE VIRKSOMHEDER STATIONSNÆRT ERHVERVSOMRÅDE (A-område) Område med effektiv kollektiv trafik nær de store togstationer. Lokalisering af kontorvirksomheder, offentlige institutioner, uddannelser, detailhandel og lign. BØRKOP KOLLEKTIVT- OG VEJBETJENT ERHVERVS- OMRÅDE (B-område) Område ved nærbanestationer. Lokalisering af pladskrævende detailhandel og engroshandel, kontor- og administrationsvirksomheder, lette produktionsvirksomheder og lign. EGTVED O KOLLEKTIVT- OG VEJBETJENT ERHVERVS- OMRÅDE (B-område) Område langs indfaldsveje. Lokalisering af pladskrævende detailhandel og engroshandel, kontor- og administrationsvirksomheder, lette produktionsvirksomheder og lign. FREDERICIA O FORESLÅET STANDSNINGSSTED (B-område) Ved åbning af station eller ny miniterminal vil området egne sig som B-lokalitet. VEJBETJENT ERHVERVSOMRÅDE (C-område) Område i periferien med god vejbetjening og nem adgang til motorvej. Lokalisering af produktionsvirksomheder, transportvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder og lign. samt mulighed for store og tunge produktionsvirksomheder. VEJEN LUNDERSKOV KOLDING MIDDELFART NØRRE ERHVERVSAREAL I LANDDISTRIKT Lokalisering af lokale virksomheder, let produktion, håndværksmestre og lign. VAMDRUP RØDDING CHRISTIANSFELD 6 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

7 Visionen er ét sammenhængende erhvervsliv og arbejdsmarked i Trekantområdet med hovedvægt på vidensbaseret udvikling af eksisterende og nye styrkepositioner Erhvervsudviklingen går i retning af et mere vidensbaseret erhvervsliv. Samtidig specialiserer vi os, så vi bliver bedre og bedre til det, vi i forvejen er gode til. Specialiserings-tendensen foregår på både regionalt og lokalt plan. Trekantområdets særlige kompetencer er: Rustfri stålindustri, transport og distribution samt fødevarevirksomhed. Som landsdelscenter skal vi understøtte nuværende og udvikle nye regionale erhvervskompetencer, så vi fastholder den høje vækst, der er i regionen. Erhvervskompetencerne skal understøttes ved, at vi i Trekantområdet satser på hele kæden fra forskning til produktion og distribution. Den høje vækst skal desuden fastholdes ved, at vi i Trekantområdet som helhed kan tilbyde attraktive erhvervsarealer til alle typer virksomheder. For at udarbejde en fælles erhvervsarealplanlægning og sikre en hensigtsmæssig erhvervsudvikling opdeles erhvervsarealerne i A, B og C-områder. A-områder er stationsnære med effektiv kollektiv trafik. B-områder er vejbetjent og godt forsynet med kollektiv trafik. Eksempelvis er det områder langs indfaldsveje og områder nær miniterminaler og mindre stationer. C-områder er hovedsageligt vejbetjente og typisk beliggende tæt ved motorvejen. Ved at lokalisere fremtidige virksomheder efter ABCstrategien sikres det: at virksomhederne får mange velegnede lokaliseringsmuligheder i Trekantområdet som helhed. at virksomhedernes trafikale miljøbelastning reduceres. at den kollektive trafik udnyttes effektivt. at virksomhederne får gode naboforhold med naboer, der ligner dem selv. at virksomhedernes etablering fremtidssikres, så de kan være sikre på at blive i området i lang tid fremover. at vi i Trekantområdet, samlet set, får overskuelige arealforhold med mulighed for at skræddersy erhvervsarealerne til de virksomhedstyper, vi satser på i de forskellige typer erhvervsområder. MÅL Trekantområdet skal være et attraktivt område for erhvervsudvikling, der særligt er kendetegnet ved de nuværende styrkebrancher; Rustfrit stål, transport og distribution, fødevarevirksomhed samt nye markante erhvervskompetencer som IT og energi og miljø. Der skal fortsat være plads til et bæredygtigt landbrug. STRATEGI For at nå målene vil vi: Udvikle ABC-lokaliseringsstrategi, der sikrer den rigtige virksomhed på det rigtige sted. Rådgivning om den konkrete lokalisering skal ske i kommunerne. Styrke eksisterende erhvervskompetencer og opdyrke nye ved at satse på hele branchekæden fra forskning til produktion og distribution. Trekantområdets erhvervsklynger skal synliggøres med henblik på at skabe videnfællesskaber, der kan udnytte virksomhedernes innovative potentialer. Sikre bæredygtig erhvervsudvikling ved at bevare landskabsværdier og sikre grundvandsressourcer samt skabe smukke og attraktive erhvervsområder gennem arkitekturpolitik. Miljørigtig virksomhed skal fremmes, og virksomhedernes trafikale miljøbelastning skal reduceres gennem lokaliseringspolitik og en generelt forbedret kollektiv trafik. HOVEDSTRUKTUR I det videre arbejde med hovedstrukturen vil vi: Udarbejde forslag til ABC-lokaliseringsstrategi. På baggrund heraf udarbejdes en nærmere beskrivelse af de enkelte områders anvendelsesmuligheder. Analysere eksisterende erhvervsarealers størrelse og egnethed og vurdere behovet for nye udlæg. Udarbejde forslag til en fælles arkitekturpolitik, bl.a. for erhvervsarealer langs motorveje. Udlægge erhvervsarealer ud fra landskabelige og grundvandsmæssige hensyn. Værdifuld natur skal sikres, og arealforbrug til erhverv skal optimeres. ANDRE SAMARBEJDSINITIATIVER Endvidere vil vi: Videreudvikle og styrke Trekantområdets erhvervsklubber: IT-klubben, Fødevareklubben og Transport Forum samt undersøge mulighederne for nye inden for energi og miljø samt jern- og metalindustri. Fortsætte international og national markedsføring. Videreudvikle erhvervssamarbejdet og gennemføre Trekantområdets ErhvervsUdviklingsProgram. Reducere virksomhedernes interne og eksterne miljøpåvirkning. Det skal bl.a. ske igennem Green Network, Trekantområdets Affaldsselskab, kommunernes Agenda 21-arbejde etc. STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER E R H V E R V 7

8 NØRR HEDENSTED JELLING HORNSYLD BILLUND SIGNATURFORKLARING UDDANNELSE VEJLE PRINCIP FOR LOKALISERING AF FREMTIDIGE UDDANNELSER GYMNASIALE OG ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER Ungdomsuddannelser som f.eks. faguddannelser, gymnasier, social- og sundhedshjælper, dameskrædder. KORTE OG MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Videregående uddannelser, som varer mellem 1 og 4 år som f.eks. HA, HD, BA int. (sprøk), erhvervssprog, sprog og IT (bachelorniveau), informationsvidenskab, pædagog, designer, kunsthåndværker, sygeplejerske, maskinmester, multimediedesigner, laborant, maskintekniker, byggetekniker, kvalitetsog måletekniker, markedsføringsøkonom, IT-økonom, akademiøkonom, transportlogistiker, datamatiker, social- og sundhedsassistent, musical performer. EGTVED BØRKOP FREDERICIA LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Videregående uddannelser, der varer 5 år eller mere som f.eks. cand.ling.merc. (sproglig informatik), cand.merc. (erhvervsøkonom), cand.merc.aud. (revisorkandidat), cand.merc.int. (sprog), cand.mag dansk/nordisk, engelsk cand.it. VEJEN LUNDERSKOV KOLDING MIDDELFART VAMDRUP RØDDING CHRISTIANSFELD 8 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

9 Visionen er, at Trekantområdet udgør én stærk uddannelsesby med forsknings- og udviklingsmiljøer, der understøtter områdets satsning på videnstunge erhvervstyper samt erhvervsmæssige kompetencer Trekantområdet har, sammenlignet med de traditionelle landsdelscentre, Odense, Ålborg og Århus, betydeligt færre højtuddannede indbyggere. Kun 3 procent af arbejdsstyrken i Trekantområdet har en lang videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet stemmer godt overens med områdets erhvervsliv, der er meget produktionstungt. Hvis den høje vækst i Trekantområdet skal fastholdes, er der behov for et mere vidensbaseret erhvervsliv, som kan understøtte virksomhedernes generelle omstilling fra produktion til mere service- og vidensorienterede erhverv. Trekantområdet vil som landsdelscenter være katalysator for den regionale udvikling på uddannelsesområdet. Uddannelsesområdet er kendetegnet ved mange aktører og institutioner, som indgår i en række tværgående samarbejder mellem f.eks. uddannelser, erhvervslivet, skoler og arbejdsmarkedsinstitutioner. Ved at styrke samarbejdet mellem områdets uddannelsesinstitutioner og udbygge Syddansk Universitet vil Trekantområdet som landsdelscenter sikre, at vidensniveauet hæves generelt i regionen. MÅL Uddannelsesniveauet skal hæves i Trekantområdet og i resten af regionen. Det skal bl.a. ske ved at udvikle Trekantområdet som universitetsregion og styrke efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdskraft. Særligt skal der gøres en indsats for at styrke Trekantområdets erhvervsmæssige kompetencer med innovations-, forsknings- og uddannelsesmiljøer. STRATEGI For at nå målene vil vi: Styrke samarbejdet med Syddansk Universitet og øvrige videregående uddannelser om udvikling og forbedring af områdets uddannelsesniveau, herunder efteruddannelse. Understøtte samarbejdsrelationerne mellem uddannelses- og forskningsinstitutionerne i og udenfor Trekantområdet. For eksempel erhvervsakademier og Centre for Videregående Uddannelser (CVU). Støtte og udvikle Trekantområdets erhvervsakademier, som kan understøtte virksomhederne på tværs af områdets uddannelser. Tiltrække uddannelser på landsdelscenterniveau, der kan understøtte og styrke regionen i et stadigt mere vidensbaseret erhvervsliv. Koordinere og støtte samarbejde mellem erhvervs- og uddannelsesinstitutioner om opbygning af nye uddannelses- og forskningsmiljøer. Skabe samarbejde med erhvervslivet om nye tilbud om efter- og videreuddannelse for den eksisterende arbejdskraft, der fortsat har stor betydning for det fremtidige vidensbaserede erhvervsliv. Skabe attraktive, aktive og udadvendte studiemiljøer, der tiltrækker og fastholder unge i Trekantområdet. Skabe internationale uddannelsestilbud på alle niveauer for at forberede de uddannelsessøgende til den stigende globalisering, hvor hele verden kan blive ens arbejdsområde. Lokalisere uddannelsesinstitutioner tæt ved stationer, så der sikres et stort opland og nem pendling mellem uddannelserne. HOVEDSTRUKTUR I det videre arbejde med hovedstrukturen vil vi: Udvikle attraktive studiemiljøer i bycentrene. Bl.a. ved at sikre attraktive studieboliger og uddannelsernes placering i centrum. Uddannelser lokaliseres stationsnært nær effektiv kollektiv trafik. Udpege arealer til videre udbygning af Syddansk Universitet i Kolding. Udlægge arealer, så der bliver fysisk mulighed for tæt kontakt mellem kompetenceerhverv, forsknings- og innovationsmiljøer. ANDRE SAMARBEJDSINITIATIVER Endvidere vil vi: Tiltrække nye uddannelser til området. Videreudvikle og styrke samarbejdet med universitetet, øvrige videregående uddannelser og erhvervslivet om udvikling og forbedring af områdets uddannelsesniveau, eksempelvis ved etablering af et uddannelsesforum. STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER U D D A N N E L S E 9

10 NØRRE HEDENSTED JELLING HORNSYLD SIGNATURFORKLARING BILLUND GODSTRANSPORT VEJLE PRINCIP FOR LOKALISERING AF FREMTIDIGE TRANSPORTFUNKTIONER TRANSPORTCENTER Omladning af gods til lastbil eller jernbane. Lokalisering af transport og distributionsudbydere. ERHVERVSHAVN Omladning af gods fra/til skib, lastbil eller jernbane. Lokalisering af havnerelaterede virksomheder. EGTVED BØRKOP TUNG TRANSPORT Lokalisering af virksomheder med megen lastbileller jernbanetransport. LUFTHAVN Omladning af gods til fly og lastbil. NYE VEJE OG JERNBANER Motorvej til landsdelscenter Midt-Vest, jernbane til Billund, motortrafikveje til Billund, godsspor til Industri Nord, Vejle. FREDERICIA VEJEN LUNDERSKOV KOLDING MIDDELFART VAMDRUP RØDDING CHRISTIANSFELD 10 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

11 Visionen er, at Trekantområdet fungerer som nordeuropæisk transportknudepunkt til vands, til lands og i luften med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer, der sikrer bæredygtige logistiske løsninger Transport og distribution er en af Trekantområdets styrkebrancher. Der er i området god adgang til alle fire transportmidler: Fly, tog, skib og lastbil. Samtidig er der en stor koncentration af virksomheder inden for transporterhvervet. Det er sammen med Trekantområdets centrale placering med til at gøre området til et af Danmarks vigtigste transportknudepunkter. En styrke, vi skal fastholde og udbygge. I takt med at virksomhederne indfører»just in time«-principper, med transport til tiden i stedet for lager, og»outsourcer«dele af produktionen til underleverandører rundt om i Europa og resten af verden, stilles der store krav til transportsystemerne. Varerne transporteres længere og længere med stadigt stigende krav om præcision i ankomst- og afleveringstidspunkter. Det kræver stabile transportkæder, hvor transportcentrenes fleksibilitet og effektivitet er afgørende parametre for, om den samlede transportkæde er effektiv og præcis. Moderne transportcentre skal derfor være døgnåbne for at kunne efterkomme virksomhedernes krav. Samtidig skal transportcentrene kunne tilbyde service til transportmidlerne, lagerfaciliteter, affaldsdeponering m.v. Som landsdelscenter vil Trekantområdet arbejde for at styrke områdets position som nordeuropæisk transportknudepunkt, til gavn for regionens virksomheder og for transporterhvervet i området. MÅL Trekantområdet skal fortsat være knudepunkt for national og international godstransport. Vi skal fastholde og udbygge kompetencerne på transportområdet, så vi kan tilbyde effektiv og miljøvenlig transport. STRATEGI For at nå målene vil vi: Styrke Trekantområdet som nordeuropæisk transportknudepunkt for alle fire transportformer. Styrke DTC og Taulov Transportcenter samt havnene som transportcentre med forskellige kompetencer. Den stærke position på havneområdet skal styrkes. Det kan gøres ved strategiske samarbejder, som f.eks. samarbejdet mellem Fredericia og Middelfart havne. Lokalisere virksomheder med stort behov for tung transport tæt ved motorvejene nær til- og frakørselsramper. Sikre nem omladning mellem alle fire transportformer lastbil, jernbane, skib og fly. Gennemføre lokaliseringsstrategi og citygodsprojekt, der reducerer antallet af lastbiler i de tætte byområder og nær boliger. Udvikle uddannelser og viden i transportbranchen og øvrige styrkebrancher. HOVEDSTRUKTUR I det videre arbejde med hovedstrukturen vil vi: Undersøge mulighederne for at udvikle forholdene for lastbiltransport i DTC og for lastbil- og jernbanetransport i Taulov Transportcenter. Analysere og udpege erhvervsarealer nær motorvejene og jernbanenettet, der særligt egner sig til virksomheder med behov for tung transport. Analysere mulighederne for mere effektiv håndtering af godsmængder internt og til og fra området, så der forsat sikres god fremkommelighed på vejene for både gods- og persontransport. Undersøge mulighederne for citygodslogistik i de større byer. Arbejde med overordnet trafik- og arealplanlægning, der reducerer antallet af støjbelastede boliger. ANDRE SAMARBEJDSINITIATIVER Endvidere vil vi: Fortsætte arbejdet i Transport Forum. Undersøge mulighederne for at udbygge transportkompetencen med forskning og viden. F.eks. med et transportinstitut og informationsteknologi. Overveje mulighederne for effektiv markedsføring af DTC og Taulov Transportcenter. STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER G O D S T R A N S P O R T 11

12 NØRRE HEDENSTED JELLING HORNSYLD BILLUND SIGNATURFORKLARING PERSONTRANSPORT VEJLE PRINCIP FOR FREMTIDIGT TRAFIKSYSTEM TRAFIKTERMINAL MED 1/2-TIMEDRIFT STATION MED 1/2-TIMEDRIFT STATION MED MINDST TIMEDRIFT O FORESLÅET STATION NÆRBANESYSTEM Hurtigbus og tog med min. halvtimes- og kvartersdrift på sigt. FORESLÅET MINITERMINAL Højfrekvente busterminaler i byens periferi. Der kan skiftes mellem bus og bil. Enkelte steder kan der også skiftes til nærbane. EGTVED BØRKOP FREDERICIA O PARKÉR OG REJS HOLDEPLADS Holdeplads, hvorfra der er mulighed for samkørsel og mulighed for at stille bilen og køre videre med kollektiv trafik. NYE VEJE OG JERNBANER Motorvej til landsdelscenter Midt-Vest, jernbane til Billund, motortrafikveje til Billund, godsspor til Industri Nord, Vejle. BILLUND LUFTHAVN OG KOLDINGEGNENS LUFTHAVN VEJEN LUNDERSKOV KOLDING MIDDELFART VAMDRUP RØDDING CHRISTIANSFELD 12 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

13 Visionen er ét sammenhængende transportsystem i Trekantområdet, der med hovedvægt på kollektive transportformer kan knytte de enkelte byområder sammen i et funktionelt storbymiljø på et bæredygtigt grundlag Trafikken på motorvejene i Trekantområdet er steget markant. Det skyldes først og fremmest en stigning i den gennemkørende trafik. Pendlingen til og fra området er stor omkring de større byområder. Hidtil har den interne pendling været begrænset, men mønstret synes at ændre sig. Pendlingen mellem byområderne er steget med 25 procent i perioden Som landsdelscenter bestående af bynetværk skal Trekantområdet have et trafiksystem, der kan knytte byerne sammen, så området fungerer som én stor by med otte byområder. Et moderne og effektivt kollektivt transportsystem vil sikre god sammenhæng i området på et bæredygtigt grundlag. Det kollektive transportsystem skal understøttes af en lokaliseringspolitik, der sikrer, at meget trafikskabende funktioner, som eksempelvis uddannelser, offentlige institutioner, kontorbyggerier o.l., placeres tæt ved systemets knudepunkter. Trekantområdets centrale placering i Danmark skal udnyttes. Det skal være nemt at komme til og fra området, og som landsdelscenter skal vi arbejde for, at der er gode internationale forbindelser til og fra regionen. MÅL I Trekantområdet skal der være god fremkommelighed for alle i og mellem byområderne. Defor skal vi som alternativ til privatbilen udvikle et effektivt og højfrekvent kollektivt trafiksystem, der er godt forbundet med det øvrige Danmark og udlandet. STRATEGI For at nå målene vil vi: Primært løse de trafikale problemer ved at etablere et moderne integreret nærbanesystem med flere standsningssteder. Nærbanesystemet skal være et højfrekvent trafiksystem, der er et alternativ til privatbilen. På sigt skal der være kvartersdrift. Derudover løse de trafikale problemer i Trekantområdet ved at udbygge vejnettet, herunder motorvejene, i takt med det stigende behov. I de tre største byområder udvikle moderne trafikterminaler, hvor nærbane, bus, bil og nationale og internationale togforbindelser mødes. Etablere miniterminaler i byernes periferi, hvor muligheder for skift mellem bil, bus og tog skal forbedre sammenhængen i persontransporten. Forbedre koordineringen mellem bus og tog for at minimere ventetider samt kombinere bus og tog, så der sikres halvtimesdrift og på sigt kvartersdrift mellem Vejle, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Vejen. Vamdrup og Middelfart skal køreplanmæssigt kobles på nærbanesystemet. Arbejde for, at etablere en jernbane via Jelling til Billund. Udbygge trafikforbindelserne til og fra regionen, så det bliver nemt at pendle til og fra området. HOVEDSTRUKTUR I det videre arbejde med hovedstrukturen vil vi: Udarbejde en arealpolitik, der understøtter et moderne integreret trafiksystem. Undersøge mulighederne for etablering af parkér og rejs anlæg ved togstationer og i kanten af byen. Undersøge mulighederne for mere og bedre cykeltrafik i Trekantområdet. Undersøge mulighederne for at udbygge de internationale togforbindelser med en fælles international banegård, der kobler Trekantområdet og Vestdanmark på det europæiske tognet. Udpege steder for etablering af miniterminaler, der sikrer effektiv sammenhæng mellem bil, bus og tog. Arbejde for jernbane til Billund. Udarbejde principper for trafikstrukturen i bymidterne for at styrke bykvaliteterne f.eks. særlige trafikveje, parkeringshuse/kældre, krav til parkeringsarealer og cykel- og gangstier. ANDRE SAMARBEJDSINITIATIVER Endvidere vil vi: Udarbejde en koordineret køreplan for bus og tog i Trekantområdet i samarbejde med DSB og Banestyrelsen samt de regionale trafikselskaber. Analysere grundlaget for at etablere en nærbane med kvartersdrift mellem Vejle, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Vejen. STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER P E R S O N T R A N S P O R T 13

14 NØRRE HEDENSTED JELLING HORNSYLD BILLUND SIGNATURFORKLARING STORBYLIV VEJLE PRINCIP FOR KULTUR- OG FRITIDSMULIGHEDER I DEN ÅBNE GRØNNE BY LANDSDELSCENTERFUNKTIONER Casino Munkebjerg, Kunstmuseet Trapholt, Fredericia Messecenter, Museet på Koldinghus, Vejle Bibliotek, Vejle Centret Idrættens Hus, Fredericia Teater. IDÉER TIL LANDSDELSCENTERFUNKTIONER På sigt er der ønske om en fælles multiarena i Trekantområdet O, landsdelscenterscene, Big-Band, symfoniorkester, fodboldklubben FC-Trekanten, operahus, isstadion, fælles håndboldklub, fælles medier eksempelvis fælles avis, tv-kanal m.v. EGTVED BØRKOP BREDT UDBUD AF KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER Teatre, museer, sports- og rekreative anlæg, spillesteder, gallerier m.v. FREDERICIA GRØNNE KILER GRØNNE LANDSKABSBÅND LILLEBÆLT, BADESTRANDE, SØSPORT, LYSTBÅDEHAVNE M.V. VEJEN LUNDERSKOV KOLDING MIDDELFART VAMDRUP RØDDING CHRISTIANSFELD 14 STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER

15 Visionen er, at Trekantområdet indadtil og udadtil opfattes som én stor by med et meget højt serviceniveau og med mange fritids- og kulturtilbud I fællesskab kan vi i Trekantområdet skabe kultur- og fritidstilbud af meget høj klasse. Derved får vi de samme muligheder, som der er i en traditionel storby, samtidig med at vi fortsat skal sikre et bredt udbud af lokale aktiviteter. Lokalt skal vi fokusere på bredden i idræts- og kulturlivet samt det øvrige fritidsliv. Kommunerne skal i fællesskab kunne tilbyde fritidsmuligheder på et bredere og højere niveau, end vi kan tilbyde hver for sig. De fælles fritidsog kulturtilbud skal være med til at markere området udadtil og bidrage til, at vi får en fælles identitet. En fælles identitet er afgørende for områdets indre sammenhæng, og for om vi føler det naturligt at bo i Vamdrup, dyrke sport i Lunderskov, arbejde i Kolding, høre musik i Fredericia, gå i teatret i Vejle, tage i skoven i Vejen, gå på restaurant i Børkop og sejle i Middelfart. Vi skal arbejde på at skabe en fælles identitet, hvilket bl.a. skal ske gennem fælles avis, tv-kanal, fælles fodboldhold FC-Trekanten m.v. Som landsdelscenter vil Trekantområdet skabe kulturog fritidsaktiviteter på højt niveau til gavn for områdets indbyggere og regionen som helhed. MÅL Trekantområdet skal udvikles til en åben grøn storby med et godt image, der både rummer storbyens og småbyens muligheder. Trekantområdet skal tilbyde et højt serviceniveau og et mangfoldigt kultur- og fritidsudbud på såvel landsdelscenterniveau som lokalniveau, så der er høj trivsel for såvel elite som bredde. STRATEGI For at nå målene vil vi: Skabe levende bymiljøer, der kan medvirke til at gøre Trekantområdet til et attraktivt sted at bo. Koncentrere byvæksten, så værdifulde landskaber bevares, og der spares mest muligt på arealressourcerne til byformål. Styrke boligområder og værdifulde landskaber ved skovrejsning, etablering af grønne kiler, søer, kanaler og lign. Undersøge mulighederne for at skabe fælles faciliteter for såvel kultur- som fritidsaktiviteter, f.eks multiarena og FC-Trekanten. Skabe attraktive kultur-, sports- og fritidstilbud på landsdelscenterniveau. De skal understøttes af et stort befolkningsopland, der rækker ud over Trekantområdet. Udvikle og understøtte et bredt og mangfoldigt lokalt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Skabe bedre og billigere service gennem samarbejde. Sikre nem adgang til kultur- og fritidsfaciliteter ved at lokalisere dem nær veludbygget kollektiv trafik. Understøtte lokal service i landområderne. Udvikle Trekantområdets vandarealer til fritids- og sportsaktiviteter. Udvikle området med effektiv informationsteknologi. HOVEDSTRUKTUR I det videre arbejde med hovedstrukturen vil vi: Sikre værdifulde landskaber samt udlægge ny natur og grønne områder. Fastsætte principper og udpege områder for etablering af»ny natur«i form af grønne områder, grønne kiler, søer, skove, kanaler og lign. i forbindelse med bolig- og erhvervsudlæg. Udpege arealer til fælles landsdelscenteranlæg som f.eks. multiarena, vandsportsfaciliteter, isstadion mv. Undersøge det regionale stinet og komme med forslag til samlet stiplan. Undersøge mulighederne for at udvikle de blå og de grønne oplevelser. ANDRE SAMARBEJDSINITIATIVER Endvidere vil vi: Samarbejde om kultur- og fritidsaktiviteter, så der skabes et varieret lokalt udbud og tiltrækkes større arrangementer. Bl.a. vil vi tiltrække DM, EM eller VM i f.eks. sejlsport, golf, og Triathlon til Trekantområdet. Understøtte fælles kommunikationskanaler og samarbejde omkring fælles IT-løsninger, der kan gøre Trekantområdet til digital region. Skabe et godt image, gennem målrettet fælles markedsføring af Trekantområdets muligheder. STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER S T O R B Y L I V 15

16 PROCEDURE FOR TREKANTOMRÅDETS FÆLLLES HOVEDSTRUKTUR STRATEGI HOVEDSTRUKTUR RAMMER DEBATOPLÆG: STRATEGI FOR LANDSDELSCENTER 1. OFFENTLIGHEDSFASE Forslag til strategi udarbejdes Politisk diskussion og godkendelse af strategien 2. OFFENTLIGHEDSFASE Endelig vedtagelse af strategien FÆLLES HOVEDSTRUKTUR På baggrund af strategien udarbejdes forslag til fælles hovedstruktur og en fælles forudsætningsredegørelse med forskellige analyser. Fyn, Ribe og Vejle amter vurderer behovet for regionplantillæg OFFENTLIGHEDSFASE Trekantområdets fælles hovedstruktur samt eventuelt regionplantillæg Endelig vedtagelse af Trekantområdets hovedstruktur Politisk diskussion og godkendelse af den fælles hovedstruktur RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Kommunen udarbejder selvstændigt mål og rammer for lokalplanlægningen på grundlag af Trekantområdets fælles hovedstruktur. Kommunerne kan, evt. som indledning i rammedelen, supplere Trekantområdets hovedstruktur med temaplaner og områdeplaner, der omhandler forhold, som er relevante for den enkelte kommune, og som ikke strider mod den fælles hovedstruktur LOKAL OFFENTLIGHEDSFASE Kommunal behandling af rammer og temaplaner samt lokal offentlighedsfase BYRÅDET GODKENDER DEN SAMLEDE KOMMUNEPLAN BESTÅENDE AF: Trekantområdets hovedstruktur Rammer for lokalplanlægningen, evt. indledt med overordnede kommunale planer for emner, der ikke behandles i den fælles hovedstruktur Temaplaner Danmarks 3. største by har 8 byområder... BØRKOP KOMMUNE AAGADE BØRKOP FREDERICIA KOMMUNE GOTHERSGADE FREDERICIA KOLDING KOMMUNE NYTORV KOLDING LUNDERSKOV KOMMUNE KOBBELVÆNGET LUNDERSKOV MIDDELFART KOMMUNE ØSTERGADE MIDDELFART VAMDRUP KOMMUNE IDRÆTSVEJ VAMDRUP VEJEN KOMMUNE RÅDHUSET 6600 VEJEN VEJLE KOMMUNE SKOLEGADE VEJLE KONTAKT: ARNE BAK TLF KONTAKT: CHARLOTTE LORENTZEN TLF KONTAKT: STEN KRARUP TLF KONTAKT: JØRGEN S. JØRGENSEN TLF KONTAKT: TERKEL KNUDSEN TLF KONTAKT: JAN KRARUP LAURSEN TLF KONTAKT: NIELS FJORD TLF KONTAKT: ULLA SANDGAARD TLF TREKANTOMRÅDET DANMARK FREDERICIAGADE KOLDING TELEFON TELEFAX

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere