c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og"

Transkript

1 c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra Udenl. Ordener: I.Kr.; I.M.&L. Adresse : Østerbrogade 4, Kbhvn. CANTOR Alexander Overretssagfører; f. 15. Ma.j 1853; Søn af Distriktslæge I N Cantor (død 1872) og Hustru Mario f. Augsburg (død 1895). Student (von Westenske Institut» 1871; caud. jur. 1877; Overretssagfører Adresse : Vendersgade 25. Kbhvn. CARLSEN Johan Dr. med., Kommunelæge; f. 13. Jan i Kbhvn.: Søn af Kordegn.1 J Carlsen og Hustru f. Hansen; gift m. Elisabeth C, f. 1. Aug. paa Leervauggaard ved Ringkjøbing, Datter af Proprietær H A B Hauch og Hustru f. Hauge. Skolelærereksamen 1868; Student l875; med. Eks. 1881; Dr. med. 1890; Kommunelæge i Kbhvn. fra 1897; Medredaktør af Dansk Sundhedstidende ; Medlem af Skolekommissionen for Hindegades Kommuneskole 1900, af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening , af Centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse ; 1904 medvirkende ved Indførelsen af Børnehjælpsdagen, 1905 ved Oprettelsen af Børnehjælpsdagens Eriluftskoloni og Børnehjælpskontoret for Danmark: fra 1904' Medlem af Børnehjælpskomitéen for Kbh. og Nabokommuner; fra 1908 Formand for Forretningsudvalget i Foreningen Fødselsdagsgaven.

2 Car Medredaktør af Medicinalbcretningen tov Kongeriget Danmark , Eneredaktør fra 1901; fra 1891 Forfatter af Dø&saarsagerne i Kongeriget Danmarks Bybefolkning; har udgivet flere epidemiologiske og medicinalstatistiske Skrifter foruden de ovenfor nævnte samt en Del Artikler om filantropiske Emner. Leder at Sundhedsstyrelsens medicinalstatistiskc Bureau. Adresse: Nøjsomhedsvej 4, Kbhvn. CARLSEN Vilhelm Redaktør; f. 5. Jan i Aalborg; Søn af Redaktør af Aalborg Stiftstidende Emil Carlsen og Hustru Henriette f. Stoudt; gift m. Caroline C, f. 28. Jan. 1855; Datter af Kammerassessor, Faktor Lautherborn og Hustru Nicoline f. Maarup. Uddannet som Journalist og Typograf ved Aalborg Stiftstidende; Stifter og Redaktør af Vendsyssel Tidende fra Har i Aarenes Løb siddet i Bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade i Danmark, for Dansk Fredsförening, været Formand for Hjørring Haandværkerforening og Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening; er fremdeles Formand for Akts./ Vendsyssel Tidende og for Hjørring liberale Forening. Skrifte?: Krigen, som den er; Stemninger; Turistbogen Gennem Hjørring Amt; Amtslandboforeningens Jubilæumsskrift; Forskellige Sange. Adresse ; Hjørring. CAROC Christian Konferensraad, K". DM.; f. 25. Nov i Kbhvn.; Søn af Ingeniørkaptajn II A Caroc (død 1827) og Hustru f. Schultz; ugift. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1841; cand iur. 1850; kst. Regnskabsfører i Arméen s. A., Assistent i Finansministeriet 1851, Kancellist 1855, Fuldmægtig 1857, Kontorchef 1858, Departementschef 1873; 1876 tillige Chef' for Koloniernes Centralbestyrelse; Afsked Adresse : Sortedamsgade 3, Kbhvn. CAROC Johannes Fabrikdirektør; f. 12. Juni 1859 i Kbhvn.; Søn af Oberst W G Caroc og Hustru f. Begtrup; gift m. Thora f. Frederiksen, f. 13. Jan. i Næstved. Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. polyt. 1882; Ingeniør ved Nakskov Sukkerfabrik 1882; i Maskinlære 1883; Ingeniør i Aarhus og Kbhvn ; i Amerika : derefter atter Ingeniør i Kbhvn.; Direktør for Smith, Mygind & Hiittemeicr fra 1895; i Bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole og Medlem af sammes Skoleudvalg; i Bestyrelsen for Kbhvns. kommunale Arbejdsanvisningskontor; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Folkefoj'sikringsa nst alt. Adresse : Rosenvængets Allé 46, Kbh CARSTENSEN Carl Kaptajn i Søetaten, R.MfDR.p.p.; f. 30. Juni 1863 i Kbhvn.; Søn af Admiral William Carstensen (død 1909) og Hustru Emmy f. Grevenkop-Castenskjold. Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant 1885; Kaptajn 1902; Medlem af Forfremmelsesraadet for Søofficerskorpset fra 1909; i Bestyrelsesraadet for Helsingør Jærnskibs- og Maskinbyggeri. Udeal. Ordner: F.Æ.L.; Stb.Kron. M.i Stb.V.; T.M.; T.O. Adresse: St. Pauls Plads 1, Kbhvn. CARSTENSEN Carl Redaktør, R.DM. p.p.; f. 19. Jan paa GI. Ryomgaard; Søn af Proprietær Thomas Carstensen og Hustru Marie f. Petersen; gift m. Johanne Caroline Vilhelmine (Mimi) f. Nielsen (se denne). Student (Aarhus Katedralskole) 1856; cand. polii. 1864; Medarbejder ved Dagbladet ; Medarbejder ved Berlingske Tidende , ved Dagstelegrafen : Medstifter af Dagens Nyheder 1868, Redaktør fra Formand for den konservative Klub i Kbhvn ; Formand for Journalistföreningen ; Medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudv. for Højres Arbejder- og Vælgerforening i Kbhvn ; ved flere Valg Højrepartiets Kandidat til Folketinget (i Lejre 1887 og 1890, i Frederikssund 1892). Udenl. Ordener: Gr.Fr.; N.St.O. Adresse: Amaliegade 26. Kbhvn. CARSTENSEN Hugo Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk; f. 1. Maj 1868 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Richard Carstensen og Hustru Agnes f. Owen; gift m. Magda C, f. 16. Juli paa Frederiksberg, Datter af Generalpostdirektør Christen P Svendsen (død 1904) og Hustru Emma f. Hansen. Student (Hauchs Skole) 1886; cand. jur. 1893; Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk; Formand for Juridisk Samfund. Adresse: GI. Kongevej 148, Kbhvn. CARSTENSEN Mimi Frue; f.25.jan., Constantia paa Strandvejen; Datter af Restauratør Chr. Nielsen; gift m. Redaktør Carl Carstensen (se denne). Inspektrice ved Kbhvns Telefonselskab : Journalist (Dagens Nyheder og Nationaltidende) fra 1887; i 5 Aar Redaktør af Damernes Blad; Pseudonym : Esther. Formand for Louiseforeningen. Adresse: Amaliegade 26. Kbhvn. CARØE Kristian Kredslæge, Medicinalhistoriker; f. 8. Okt i Kbhvn.; Søn af Overlæge N C Carøe og Hustru f. Thiesen; ugift.

3 7? Cas Student 1869; med. Eks. 1877; Reservemedikus ved Frederiks Hospital hør. ling i Thingvalla-Selskabet til dets Op Atd. A ; Kredslæge fra 1887; Æresmedlem i Maskinmestrenes Forening. Medredaktør af Ugeskrift for Læger ; Medlem af Kommissionen angaaende Statstilsyn med Børneopdra Adresse; Mynstersvej 1, Kbhvn. Udenl. Orden : R.St.Stan. gelse 1893; Skolelæge fra 1897; Medudgiver af Den danske Lægestand K'.DM.; f. 14. Feb paa Borreby; CASTENSCHIOLD Carl Kammerherre. (1891, 1897 og 1901); Udgiver af Den Søn af cand. jur. Adolph Frederik danske Lægestand , I-IV (1904 Castenschiold (død 1888) og Hustru -09). Marie f. Olsen; gift m. Lucie, f. 30. Medlem af Det kbhvnske Asylselskabs Repræsentantskab, af Værge- jægermester Jakob Scavenius og Hu Aug paa Basnæs, Datter af Hof. raadet og af Svenska Läkaresällskapet. stru Henriette f. Komtesse Moltke. Adresse : Sølvgade 34, Kbhvn. Besiddelser: Borreby (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. CARØE N C Grosserer; f. 26. Nov i Kbhvn.; gift m. Henriette Clara f. V Provins-Register). Iteiffenstein. f. 4. April i Havetofte. Cand. polyt. 1861; Reserveofficer i Artilleriet 1862; Kommandant i Skanse Næstformand i Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Foderstofhandelen fra ; Medlem af Beløjtnant 1866; Ejer af Borreby 1867; II 1864, saaret i denne Krig; Premierstyrelserne for Kbhvn.s Spritfabriker, Afsked fra Hæren 1869; Landvæsenskommissær ; Medlem af Pri for Akts. C Olesen, for Brødfabriken Ceres og for Dansk Svovlsyre & Superphosfat-Fabrik, Fjerde Søforsiklem af Centralkomitéen; Medpræsivatbankens Bankraad : Medringsselskab og Medlem af Bestyrelsesraadet for Kbhvns Handelsbank til skab ; Medlem af Bestyrelsesdent for Det kgl. Landhusholdningssel 1909; Medlem af Sø- og Handelsretten raadet (fra 1895) og Repræsentantskabet (fra 1889) for det gensidige For til 1909; i Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre. sikringsselskab Danmark; Formand for Adresse: Fra. 1. Juni D. A. Palægade 5, Kbhvn. forening; Formand for Aktieselskabet Sorø Amts 4. Valgkreds' Højrevælger CASPERSEN H P Oberst, K'.DM.; f. De danske Svineslagterier fra 1897; 16. Nov i Kbhvn.; Søn af Ejendomsbesidder Hans Caspersen og Hurelsen for Sparekasserne for Slagelse Æresborger i Skjelskør 1907: i Bestystru f. Lassen; gift m. Wenzentine og Omegn og for Holsteinborg og Charlotte Elisabeth f. Gether, f. 28. Omegn; Medlem af Landbokommissionen til Jord til Landarbejdere, m. m.; Juni i Kbhvn. Sekondløjtnant 1858; Premierløjtnant Æresøverste i Kbhvns Forsvarsbrødreafd.; Æresmedlem i Slagelse Vaaben- i Artilleriet 1867; Kaptajn 1879: Chef for Elevskolen ; Oberstløjtnant brødreafd og i Danmarks Vaabenbrødreafd ; Oberst 1894; Afsked 1899; fung. Chef for den vestindiske Rekrutering. Adresse: Borreby pr. Skjelskør. Medlem af Centralkomitéens Bestyrelse; Formand i Repræsentantskabet mester; f. 26. Maj 1874 paa Borreby; CASTENSCHIOLD Holten Hofjæger for Musikforeningen. Søn af Kammerherre, Premierløjtnant Adresse: Gl. Kongevej 86 A, Kbhvn. Carl Castenschiold (se denne); gift m. CASPERSEN L C Maskininspektør, R. Estrid C Nov.. Datter af Lensgreve Christian Christoffer Holstein DM.p.p.; f. 11. April 1841 i Kbhvn.; Søn af Grundejer Hans Caspersen og til Grevskabet Holsteinborg (se denne). Hustru Mette Kirstine f. Lassen; gift Besiddelser: Gammel og Ny Ryomgaard. (Udførlige Oplysninger findes I 2. Gang m. Olga Rosalia f. Drewsen (død 1894), 2. Gang m. Jacoba Nicoline Ane Kirstine f. Bang, f 15. Aug. ster). Kraks Vejviser Afd. V Provins Regi 1850 i Kbhvn. Student (Schneekloths Skole) 1892; Uddannet hos Jærnstøber Ludvigsen, cand. polit paa Polyt. Læreanst. og Orlogsværftet; udkommanderet paa mange Orgaard. Adresse: GI. Ryomgaard pr. Ryomlogstogter fra 1859 til efter Krigen CASTENSCHIOLD Holten Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.DM.p.p.; f ; Erindringsmedalje fra denne; derefter Maskinmester i Priors Selskab; overgik med dette til Det for polit. Henrik Castenschiold og Hustru Marts 1865 paa Borreby; Søn af cand. enede Dampskibsselskab 1866; her Undermaskininspektør og Maskin 19. Feb. Datter af Ingeniør N C Fugl Julie f. Uldall; gift m. Carry C, f. inspektør ; indtog samme Stil og Hustru f. Friis.

4 Cas TS Student (Schneckloths Skole) 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant s. A.; Bitmester 1901; Adjutant hos Kronprins Christian ; Oberstløjtnant 1906; Chef f. 3. Dragonregiment ; Stabschef ved 2. Generalkommando Udenl. Ordner: M.Gr.; M.V.Kr.; Pr. Kr.; R.St.Stan. Adresse : Aarhus. CASTENSKIOLD Carl Grevenkop- Kammerherre, Hofjægermester, E.; f.; 1. Dec paa Hørbygaard; Søn af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold til Hørbygaard og Hustru Thecla f. Hochschild; gift m. Caroline (Lotti) f. Baronesso von Wernhardt, f. 29. Okt. i Fünfkirchen, Ungarn. Besiddelser: Hørbygaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Student (priv. dimit.) 1870; cand. polit. 1876; Medlem at Holbæk Amtsraad; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Odsherredsbanens Repræsentantskab. Adresse: Hørbygaard pr. Holbæk. CASTENSKIOLD Christian Kammerjunker, Ekspeditionssekretær i Kabi-! Betssekretariatet, R.Gb.E.T.; f. 29. Sept i Gjentofte; Søn af Geheimekonferensraad, Kammerherre Ludvig Castenskiold og Hustru Ida Sofie f. : Grevenkop-Castenskiold; gift m. Elisabeth f. Komtesse Moltke, f. 5. Sept paa Lystrup, Datter af Kammerherre, Greve Christian Moltke til Lystrup (se denne). Student 1877; cand. jur. 1883; Ekspeditionssekretær i Kongens Kabinetssekretariat; Sekretær ved Vallø Stift; i Bestyrer af Det Castenskioldske Fidei-1 kommis. Adresse : Malmøgade 6, Kbhvn. CASTENSKIOLD Helmuth Crevenkop- Kammerherre, Hofjægermester, Ritmester, R.p.p.; f. 18. Marts 1838 paa Hagestedgaard; Søn af Kammerherre, Major Jørgen Grevenkop-Castenskiold til Store og Lille Frederikslund og Hustru Annette f. Luttichau; gift m. Louise f. Brockdorff, f. 29. _Febr. i Kbhvn. Besiddelser: Störe og Lille Frederikslund. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr. Adresse: Store Frederikslund pr. Frederikslund. CASTENSKIOLD Henrik Crevenkop- Kammerherre, Gesandt, R.DM.Gb.E.T. p.p.; f. 28. Aug paa Hørby Gaard ved Holbæk; Søn af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold (død 1878) og Hustru Thecla f, Hochschild; gift m. Anne Margrethe (Daisy) C, f. 11. Sept., Datter at Greve Vind- Frijs- Mogens-Krag-Juel- (se denne). Student (Roskilde 1880); cand. jur. 1886; Assistent i Udenrigsministeriet; Legationssekretær i St. Petersborg 1893, i Berlin 1894, i London 1901; Gesandt ved det norske Hof fra Udenl. Ordner: M.Gr.; N.Kr.M.; N. St.O.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan. Adresse: Kristiania. CASTENSKIOLD Holten Crevenkop- Kammerherre, Hofjægermester; f. 18. Juni 1845 paa Lille Frederikslund; Søn af Kammerherre Holten Grevenkup-Castenskiold til Hagestedgaard og Hustru Cathrine f- Jensen; gift m. Augusta f. Schmidten (død 1899). Besiddelser: Hagestedgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). I Bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskab samt Holbæk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse. Adresse: Hagestedgaard pr. Maarse. CASTENSKIOLD Louise Crevenkop- Hofdame; f. 7. Juni; Datter af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold (død 1878) og Hustru Thecla f. Hochschild; ugift. Stiftsdame i Vallø; Hofdame hos H. IC. H. Kronprinsesse Alexandrine. Udenl. Orden : N.Kr.M. Adresse: St Annæ Plads 11, Kbhvn. CASTENSKIOLD Vilhelm Grevenkop- Kammerherre, Ministerresident, R.DM. p.p.; f. 8. Maj 1855 paa Hørbygaard; Søn af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold (død 1878) og Hustru Thecla f. Hochschild; gift m. Magdaleine f. Komtesse de Mony, f. 24. Jan Student (Roskilde) 1875; cand. polit. 1881; Legationssekretær i St. Petersborg og Stockholm; Ministerresident ved det nederlandske, det belgiske og det luxemborgske Hof. Udenl Ordner: F.Æ.L.; I.Kr.j R.St. Stan.; S.V.; T.M. Adresse : Rue de Treves 43, Bryssel. CASTENSKIOLD Vilhelm Crevenkop Kammerherre, Ritmester, R.; f. 23. Nov. 1844; Søn af Jægermester Vilhelm Grevenkop-Castenskiold og Hustru Adelaide t. Brun; gift 1. Gang m. Henriette f. Krag (død 1890); 2. Gang m. Louise G-C., f. 21. Marts, Datter af Kammerherre, Greve Adam Knuth og Hustru Vilhelmine f. Baronesso Butlar. Adresse : Fredensborg. CASTENSKIOLD-BENZON Frederik Kammerjunker, R.p.p.; f. 19. Nov. 1873; Søn af Geheimekonferensraad, Kammerherre Ludvig Castenskiold og Hustru f. Grevenkop-Castenskiold: gift m. Carla f. Benzon-Bull, t. 15. Sept.

5 ra Student 1895; cand. mag. 1899; Legationssekretær i Kristiania ; i Stockholm Erholdt ved Bevilling af 30. Maj 1900 Tilladelse til at bære Navnet CastenskioId-Benzon og at bruge det Benzonske Vaaben i Forbindelse med det Castenskioldske, approberet ved kgl. Resolution. Fru Carla Castenskiold-Be-nzon er Besidderinde af Pengefideikommisserne Lønborggaard og Thyrsbek. Udenl. Ordner: N.Kr.M.; N.St.O.;; Pr.Kr. CASTONIER Hakon von Kaptajn; f. 9. Febr. 1868; Søn af Major Daniel von Castonier; gift m. Ellen f. Ørum Jensen, f. 3. Juni. Sekondløjtnant 1888; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1905; Adjutant hos H. M. Kongen fra Udenl. Ordner: Pr.Kr.; R.St.Stan.; S.Sv. Adresse : Østerbrogade 72, Kbhvn. CAVLING Henrik Redaktør, Forfatter; f. 22. Marts 1858 i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe. Olsen (død 1909) og Hustru Bengta f. Cavling. Præliminæreksamen; Smedesvend, tog Maskinisteksamen; Skolelærereksamen (Blaagaard); Medarbejder ved Politiken fra 1886; Tidgiver og Redaktør fra 1904; Medlem af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik. Har udgivet: Det danske Vestindien (1894); Fra Amerika (1897); Paris (1898); Østen ( ); London ( ); Fra de dybe Dale (1894); Den vestindiske Soldat. Adresse: N-Farimagsgade 5, Kbhvn. CEDERFELD de SIMONSEN Hans Christian Hofjægermester; t. 6. Sept. 1866; Søn af Kammerherre Hans Christian Cederfeld de Simonsen og Hustru Charlotte f. Uldall; gift m. Benny C de S., f. 2. Okt. 1865, Datter af Kammerherre Carl Treschow til Brahesborg (se denne). Besiddelser: Stamhuset Erholm og Søndergaarde 1899; Thaarupgaard ved Aarup (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Student 1884; cand. jur. 1890; Fuldmægtig paa Sjællands Stiftamts Kontor indtil 1898; Medlem af Assens Amtsraad; Repræsentant i Landbygtangernes Brandforsikring; Medlem af Bestyrelsen for Rørup Sogns Kvægavlsforening, for Aarup Elektricitetsværk og for Aarup Ungdomshjem; For. mand i Aarup Omegns Landboforening; i Bestyrelsen for de samvirkende, landboforeninger i Fyens Stift. Adresse: Erholm pr. Aarup. Chr CHRISTENSEN Alfred Grosserer; f. 22. Okt i Rudkjøbing: gift m. Andrea C, f. 1. Sept. i Rudkjøbing. Firma : Alfred Christensen. Grossererborgerskab i Kbhvn. 1872; kontrollerende Direktør for Aktieselskabet Alfred Christensen i Co. fra 1905; Ejer af Nærumgaard. Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kbhvns 2. Kreds 1895 og 7. Kreds Adresse: Amaliegade 24, Kbhvn. CHRISTENSEN Alfred Overretssagfører; f. 10. Jan paa Grøndal ved Frdbg.; Søn af Overretsprokurator, Folketingsmand Balthazar Christensen og Hustru Caroline Marie f. Olsen; gift 1. Gang m. Astrid C. (død 1896», Datter af Stiftsfysikus, Justitsra.id Julius Poulsen i Aalborg; 2. Gang m. Søsteren Ebba C, f. 5. Jan Student (Schneekloths Skole) 1872; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Formand for Studentersamfundet : Medstifter af Kbhvns liberale Vælgerforening 1883 og mangeaarigt Medlem af dens Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. Folketingsmand for Kbhvns 3. Kreds Medlem af Direktionen for Zoologisk Have, af Bestyrelsen for Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik og for "Walkendorfersamfundet m. m. Adresse : Løvstræde 7, Kbhvn. CHRISTENSEN Anders Professor ved farmaceutisk Læreanstalt; f. 11. Maj 1852 i Hjerpstcd i Slesvig; Søn af Sognepræst C E Christensen (død 1893) og Hustru Wilhelmine f. Christensen; gift m. Andrea. Catharine Sophie C, f. 31. Jan. 1864, Datter af Handelsagent S W Sand (død 1886) og Hustru f. Cappelen (død 1908). Cand. pharm. 1874; Assistent ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium 1876; Docent i Kemi ved den farmaceutiske Læreanstalt 1892, Professor 1902; Universitetes Guldmedalje 1884; Medlem af Videnskabernes Selskab; Medlem af den permanente Farmakopoe-Kommission. Adresse: Brams Sidevej 4, Charlottenlund. CHRISTENSEN Anthonore Kunstmaler i mir: f. 5. Juli 1849 i Kbhvn.; Datter af Krigsminister A F Tscherning og Hustru f. Liitzow; gift m. Dr. phil. Richard Christensen (død 1876). Elev af sin Moder og af Blomstermalerinde Emma Thomsen; udstillede første Gang 1867; modtog den Neuhausenske Præmie 1887, Akademiets Aarsmedalje Malerier: Blomster paa en fredet Grav (1867): Blomster paa en forfalden Grav (1867); Voksende Anerno

6 Chi' ner (1868; Kunstmuseet); Aakander og andre Blomster voksende ved Kysten (1868); En Valmucgruppe (Kunstmuseet) ; En Kurv med Roser (1887). Adresse: B.jornsbo pr. Rungsted. CHRISTENSEN Arnold Skuespiller; f. 7. April 1864 i Kbhvn.; Søn at Bud i Kongens Civilliste Hans Christensen (død 1895) og Hustru Ane Marie t. Petersen (død 1864); gift 1. Gang m. Skuespillerinde Augusta f. Frederiksen (død 1896), 2. Gang m. Agnes C, f. 7. Aug i Kbhvi).. Datter af Maskinmester Mibach Elev at afdøde Erharth og Carl Wulff; debuterede i Aalborg 1. Sept. 1885; rejste i Provinserne og Norge til 1895; ved Nørrebros Teater , ved Kasino fra Hovedroller ; Charleys Tante; Bob i Kaptajn Grants Børn; Fix i Jorden rundt i 80 Bage; Oberstløjtnant Storm i Pigernes Jens; Ajax I i Skønne Helene; Delicat i Bagermadamen; Generaldirektøren i Den fraskilte Kone; Cancellisten i Landsoldaten; Englænderen i Miss Helyct; ialt ca. 400 Roller. Adresse : Overgaden o. V. 34 A, Kbh. CHRISTENSEN Arthur Dr. phil; f. 9. Jan i Kbhvn.; Søn af Postkontrolør V Christensen. Student (Nørrebros Latin- og Realskole) 1893; cand. mag. 1900; Dr. phil. (Omar Khajjåms Rubåijåt. En litterær historisk Undersøgelse) Litterære Arbejder: Muhamedanske Digtere og Tænkere (1906); L'Empire des Sassanides, Le peuple, l'etat, la Cour (1907); En dansk Tænker. Aage Werner (1910). turhistorie og Geografi 1892; Lærer ved kbhvnske Latinskoler; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1896, Overlærer fra Har udgivet: Europa; Større Geografi for Latin- og Realskoler; Danmarks Land og Folk; Geografi for Mellemskolen; Østersø- og Vesterhavslande; flere mindre Lærebøger, Væggekort og Atlas. Adresse : Roskilde. CHRISTENSEN Carl Jørgen Tand læge, Professor; f. 24. April 1857 i Taarbæk; Søn af Barber Daniel Christensen (død 1878) og Hustru Johanne C.; gift m. Alexandra Marie f. Schuldt, f. 10. Marts 1863 i Taarbæk. Tandlægeeksamen 1875; Sekretær i Dansk Tandlægeforening , Formand for samme ; Kasserer i Tandlægeselskabet i Kbhvn ; Sekretær i Skandinaviska Tandläkare Föreningen , Formand for stimme , udgav Foreningens Tidsskrift ; Stedlem af Injektionskommissiqnen 1905 og af Medieinalkommissionen 1908: Formand i Federation Dentaire Internationale^ danske Afdeling 1909; Konsulent i Tandlægesager ved Sundhedsstyrelsen samme Aar; Vicepræsident i Den internationale Kommission for off. Mundhygiejne 1910; i Bestyrelsen for Dansk Forening for Børnetandpleje Opfinder af Apparater til Tandlægebrug og Forfatter af fagvidenskabeligo Afhandlinger. Korresponderende Siedlern af Finska Tandläkaresellskapet, Don norske Tandlægeforening, Berlinerzahnärztliche Gesellschaft og Centralverein deutscher Zahnärzte. Adresse : Admiralgade 15, Kbhvn. Sommerbolig: Elnashøj, Taarbæk. CHRISTENSEN Chr. kgl. Hof-Vinhandler, R.; f. 1. Febr paa Bakkegaard ved Næstved; Søn af Grosserer Wilhelm Christensen og Hustru Constance f. Waagepetersen; gift m. Mario Emilie Elisabeth f. Tiemroth, f. 22. Jan i Kbhvn. Næstformand for Kbhvns Bespisningsanstalt; Bestyrelsesmedlem i Forsørgelsesanstalt for Blinde og i Skoleforenirgen af 28. Januar 1866; Medlem af Bestyrelsen for Trøstens Bolig. Adresse; Trianglen 4, Kbhvn. CHRISTENSEN Christen Landbrugslærer, R.; f. 5. Aug i Ørslev, Holbæk Amt; Søn af Gaardfæster Christen Christensen og Hustru f. Jensen; gift m. Elgine f. Kofod, f. 1. Juni, Aagaard, Pedersker. Seminarist 1866; Landbrugskandidat 1869; Lærer ved Tune Landbrugsskole fra 1871: Medlem af Frøkontrolkommissionen og af det sjællandske Planteavls- Adresse: Ejgaardsgade 15, Charlottenlund. CHRISTENSEN Carl Dr. med., Øjenlæge, R.; f. 8. Dec i Lemvig; Søn af Prokurator C 0 Christensen og Hustru f. Grønlund; gift m. Sophie Tychsen C. (død 1903), Datter af Proprietær A T C Thornsen og Hustru f. Brøns ted. Student (Viborg) 1851; med. Eks. 1859; underlæge i Hæren 1860; kst. Overlæge i Hæren 1864; Reservekirurg ved Frederiks Hospital ; Dr. med. 1867; Korpslæge ; oprettede en Øjenklinik i Kbhvn Adresse: Ahlefeldtsgade 16, Kbhvn. CHRISTENSEN Carl Christian Over. lærer, Geograf; f. 25. Okt i Sønderup ved Slagelse; Søn af Murermester J J Christensen og Hustru f. Olsen; gift m. Marie Emanuela f. Casi-ella, f. 17. Maj i Kbhvn., Adoptivdatter af Læge Chr. Rudelbach og Hustru f. Bønsøe. Seminarist (Skaarup) 1880; Student (privat dimit.) 1883; cand. mag. i Nan

7 Si Chr udvalg; Medlem af Bestyrelsesraadet for det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Formand for Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskolekursus Litterære Arbejder: Uorganisk og organisk Kemi; Landbruge!«Kulturplanter; Gødningslæren og Sædskiftet; Jordens Behandling og Itesaaning. Adresse : Tune Landboskole pr. Taastrup. CHRISTENSEN Fr. Laboratorieforstander, Professor; f. 18. Febr i Kbhvn.; gift m. Clara Dorothea C, f. 29. April 1851 i Hobro. Polyt. Adgangseks. 1864; cand. polyt. 1869; Assistent i V Steins analytiskkemiske Laboratorium 1869, Medbestyrer af samme fra 1887, Eneejer fra Adresse; Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn. CHRISTENSEN Godfred Landskabsmaler, Professor, K.; f. 23. Juli 1845 i Kbhvn.; Søn af Huseier Mads Christensen og Hustru f. Wissing; gift m. Johanne Louise C, f. 31. Maj i Kbhvn., Datter af Fabrikant C H Sødring og Hustru kgl. Skuespillerinde Julie f. Rosenkilde. Elev paa Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1862; modtog den Neuhausenske Præmie 1865 og 71; Medlem af Kunstakademiet 1881, af Akademiraadct og af det svenske Kunstakademi. Hovedværker: Et fritstaaende Bøgetræ (1865); Landevej med Piletræer i Nærheden af Bækkeskov (1873); Fra Herlufholm og Pyrenæerne (1879); Jydsk Fjordlandskab (1880. Nationalgalleriet); Jiimmeibjærget set fra Bugten ved Laven (1881): Munkebjerg (1891); Egebæksvang; Krogerup Allé (1897, Nationalgalleriet) ; Dalstrøg ved Himmelbjærget (1907. Kong Haakon). Adresse : Østerbrogade 84, Kbhvn. CHRISTENSEN Henr. W Varemægler, K.; f. 2. Juni 1843 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Søren Christensen og Hustru Mariane f. Capits; gift m. Dina Emilie f. Henriques, f. 1. Sept. i Gøteborg. Fh. Bestyrelsesmedlem i Mæglernes I'nderstøttelsesforening. Fh.' Medlem af Bestyrelserne for Kastrup Glasværk og for Korntørrings- & Oplagsmagasinet. Adresse: Nybrogade 24, Kbhvn. CHRISTENSEN H V Grosserer. Fabrikant, f. 22. Febr i Kbhvn.; gift m. Mathilde Camilla G, f. 28. April i Helsingør. Grossererborgerskab i Kbhvn (Firma H V Christensen & Co.); Med- i lem af Dansk Eksportforenings 1 Bestyrelse. Adresse; Frydendalsvej 11, Kbhvn. CHRISTENSEN Jacob Hedaktør; f. 21. Juli 1873 i Konung: Søn af Landarbejder J Christensen. Typograf : Journalist ved Vestjyllands Socialdemokrat 1898; Redaktør af Silkeborg Socialdemokrat fra Medlem af Silkeborg Byraad fra 1902; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab. Folketingsmand for Silkeborgkredsen fra Adresse: Læssøesgade 9, Kbhvn. og Silkeborg. CHRISTENSEN James W Apoteker, Vicekonsul; f. 28. April 1862 i Nykjobing Mors; Søn af Fabrikejer N A Christensen (sie denne); gift m. Christiane f. Knutzen, f. 51. Okt i Odense. Cand. pharm. 1884; Apoteker i Stege fra 1886; Svensk Vicekonsul. Formand for Møns Dampskibsselskab; Medlem af Bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub; Medlem af Stege Havneudvalg: Byraadsmedlem Adresse : Stege. CHRISTENSEN J C Folketingsmand, SK.DM.p.p.: f. 21. Nov i Paabøl. Houen Sogn: Søn af Gaardejer M C Christensen og Hustru Karen f. Jen sen; gift m. Karen Kirstine f. Pedersen, f. 1. Feb. i Søndergrene, Houen Sogn. Elev paa Grundtvigs Højskole; Seminarist fra Gjedved Seminarium 1877; Lærer i Stadil ; Sogneraailsformand : Folketingsmand for Ringkøbing fra 1890; Kultusminister i Ministeriet Deuntzer ; Konsejlspræsident og Forsvarsminister ; Forsvarsminister i Ministeriet Holstein Ledreborg 1909; 1. Viceformand i Folketinget og ; Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland fra 1897; Næstformand i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand i Jydsk Husmandsforening fra 1901; Formand i Foreningen Dannevirke ; delegeret i Det danske Kunstindustrimuseum; Bestyrelsesmedlem i Dansk Husflidsselskab. Udgiver af det politiske T'geblad Tiden. Udenl. Ordener: N.St.O.: Pr.R.Ø.: St.M.AG. Adresse: Herluf Trolles Gade 21. Kbhvn. og Hee. HRISTENSEN J L Konsul; f. 16. Juli 1853 i Tjæreby ved Skjelskør; Søn af Lærer Christensen (død 1877): gift m. Anna C, f. 16. Juni 1865, Datter af 6

8 Chr 82 Læge Mølmark i Svendborg (død 1868) og Hustru Marie f. Møller. Oand. pharm. 1871; Bestyrer af Otterup Apotek; oprettede en Kaffe- og Teforretning i Odense 1882 (Firma J L Christensen & Co.), senere en Chokoladefabrik. Konsul for Belgien fra Medstifter af Livsforsikringsselskabet Dan (1897) og Medlem af dets Repræsentantskab og Kontrolkomité; Medstifter af Odense (senere Østifternes) Hypotekforening og Næstformand i dens Repræsentantskab; Formand for Fyens Stifts Kunstforening og for 1 Fyens Stifts Læseforening. Medlem af Byraadet fra 1905; Formand i Bestyrelsen for Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender paa Fyen. Adresse : Kronprinsensgade 23, Odense. CHRISTENSEN J P Bankdirektør; f. 8..Maj 1857 i Flinterup; Søn af Landmand Christen Hansen og Hustru Ellen Jaeobsdatter: gift 1. Gang m. Vilhelmine f. Nielsen (død 1904). 2. Gang m. Anna C.. Datter af Møl'er,J N Petersen og Hustru Sophie f. Christensen. Havebrugskandidat 1880: Eksamen i Plantedrivning og Sirgart.neri s. A.; Journalist og Lærer ; Redaktør af Dansk Havelidende ; Forretningsfører, senere Direktør for Laanekasseu i Kbhvn. 1904: Medlem af Hoved hesty reisen for Kbhvns Understøttelsesforening s. A. Adresse: Bülowsvej 30, Kbhvn. CHRISTENSEN J P M M Kaptajn, R, DM.p.p.; f. 27. Sept i Flensborg; Søn af Glasværksbestyrer CCL Christensen (død 1890) og Hustru f. Holst i (død 1883). Student (Odense) 1881; Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset s. A.: Kaptajn 1897: Chef for 2. Ingeniørdi rektions 3die Bygningsdistrikt. Danmarks Generalsekretær ved Udstillingen i Stockholm 1897 og Verdensudstillingen i Paris Opfinder af et i Danmark og forskellige fremmede Stater indført nyt System for let Feltbromateriel. f'denl. Ordner: F.-E.L.: R.St.Stan.; S.V. Adresse : st. Kongensgade 77, Kbhvn. CHRISTENSEN Ludvig Fabrikdirektør: f. 24. Juni 1851 i Taastrup. Direktør for Aktieselskabet Vølund (Maskinfabrik og Jærnstøberi), der dannedes 1893 ved Sammenslutning af den tidligere af Firmaet F A JI Petersen og Ludv. Christensen drevne Fabrik og E Fengers Centralopvarmningsforretning. Suppleant i Den permanente Voldgiftsret. Adresse: Sortedamsgade 11, Kbhvn. CHRISTENSEN Ludvig Snedkermester; f. 19. Sept i Slagelse; Søn af Snedkermester Niels Christensen og Hustru f. Hansen; gift m. Julie Jørgine Katja f. Larsen (død 1902). Svend 1863; etableret 1874; Formand for Centralforeningen for Snedkermestre i Østifterne; i Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening; Medlem af Slagelse Byraad; Næstformand i Slagelse Haandværkerog Industriforening. Adresse : Slagelse. CHRISTENSEN Marie Forstanderinde; f. 3. Febr. i Kregome ved Frederiksværk; Datter af fh. Vagt ved Krudtværket Jens Peter Christensen og Hustru f. Larsen; ugift. Stifter af og Formand for Kbhvns Tjenestepigeforening; Medlem af Hovedbestyrelsen for Do samvirkende danske Tjenestepigeforeninger; Forstander for Kbhvns Tjenesfepigeforenings Fagskole: Redaktør af Tjenestepigernes Blad; Komitémedlem ät Børnehjælpsdagen: tidligere Medlem af Bestyrelsen for Politisk Kvvindeforening og Revisor for Dansk Kvindeforenings Valgretsforbund. Adresse; Rosengaarden 14, Kbhvn. CHRISTENSEN N A Fabrikant, R.DM.; f. 21. Aug i Ringkjøbing: Søn af Christen Christensen og Hustru f. v. Kragh Binderfelt; gift m. Mario Therese f. Møller., f. 3. April i Nykjøbing M. Formand for Aktieselskabet N A Christensen & Co., Nykøbing M. (Jærnstøberi). Adresse: Gersonsvej 10, Hellerup. CHRISTENSEN Niels Skræddermester, R.: f. 10. Maj 1847 i Gjettrup, Thisted Amt; Søn af Snedkermester Chr. Christensen (død 1876) og Hustru Helene f. Jensdatter (død 1860): gift in. Cathrine C, f. 18. Juli i Ydby i Thisted Amt Datter af Proprietær Anders Nielsen og Hustru Anna f. Didriksen. I Skrædderlære 1860, Svend Skræddermester og Købmand i Aarhus fra 1869; Formand for Aarhus Skræddermesterforening fra Formand i Centralforeningen af Skræddermestre i Jylland og Fyen ; Formand for Arbejdsgiverforeningens jyd ske Afdeling og Medlem af sammes Forretningsudvalg: Revisor i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk, i Haandværkssvcndenes Rejse- og Sygekasse og i 14 Aar i Aarhus Haandværkerforeining: Sekretær i Aarhus borgerlige Skydeselskab. Adresse : Frederiksgade 19. Aarhus.

9 83 Chr CHRISTENSEN Odin Professor ved Landbohøjskolen, Pr. phil., R.DM.p.p.; f. 4. Dee i Ho Præstegaard; Søn af Sognepræst Chr. Th. Christensen osr Hustru f. Tidemand: gift m. Maria Cathinka f. Balle, f. 19. Maj i Aversi lir. Haslev. Student (Aalborg) 1870; cand. mag. 1877: Dr. phil. 1886; Assistent ved Tlniversitctslaboratoriet 1874; ved polyteknisk Læreanstalts Laboratorium 1877; Lektor i Kemi ved Landbohøjskolen 1887; Professor 18..; Medarbejder ved Tidsskrift for Fysik og Kemi og ved Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie u. s. W. Litterære Værker : Roseokrom og Zanthokromforbindelser; Manganets Ilter og Dobbelt fluorider; Fluorets Atomtal ; Dobbclteyanider af Mangan og Krom; Rhodan-Krom-Ammoniakforbindelser; Ammoniakkens Virkninger ved lave Temperaturer. Udenl. Ord: N.St.O. Adresse: C41. Kongevej 164, Kblivn. CHRISTENSEN Poul Landbrugsminister; f. 8. Juli 1854 i Assenløse; Søn af Husmand Christen Hansen (død og Hustru (død 1900); gift m. Marie C, f. 16. Jan i Næsby ved Næsbyholm, Datter af Husmand Morten Pedersen (død 1901) og Hustru (død 1898). Overtog 1878 et Sted i Ødemark ved Sorø; Sogneraadsmedlem 1882; Folketingsmand (Venstre) for Sorøkredsen 1390; tilhører fra 1905 det radikale Venstre; dettes Ordfører for Loven om kommunal Valgret : Landbrugsminister i Ministeriet Zahle Revisor i den sjællandske Bondestands Sparekasse ; indtil 1909 Formand for Forsikrmgsforeningen for Stormskade i Sjællands Stift og for Forsikringsforeningen for Hagelskade for mindre Jordbrugere i Sjællands Stift; Medlem af Arbejdsraadet Adresse : Studiestræde 38, Kblivn. og Ødemark pr. Sorø. CHRISTENSEN Sophy A Forstanderinde; f. 10. Jan i Holbæk; Datter af Kaptajn F A Christensen og Hustru f. Andersen; ugift. Aflagde Svendeprøve som Snedker 1893; Snedkermester : Forstanderinde for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder fra I Bestyrelserne for Kvindernes Bygning og Selskabet Hedebosyningens Fremme; Leder af den daglige Drift i Hedebosyningens Fremme. Adresse : Vestre Boulevard 10, Kbh. CHRISTENSEN V D Vicepolitidirektør; f. 4. Juni 1859 i Kblivn.; Søn af Overpolitibetjent P D Christensen og Hu- ; stru Christiane f. Petersen; gift m. Louise C, f. 12. Juli i Flensborg. Datter af Kammerherre F V C Barnekow og Hustru f. Carstensen Jensen. Student (privat dimitteret) 1882; cand. jur. 1891: Assistent paa Kbhvns Politikontor 1877; Politifuldmæglig 1900; Vicepolitidirektør fra Medlem af Bygningskommissionen for Kbhvn. fra 1905; Formand for Kbhvns 4. Værgeraadskreds fra 1905: for Hjemløs Ungdom" fra 1907; Medlem af Tilsynsraadet for Nyt Genealogisk Institut fra Udenl. Ordenen F..F..L.; Pr.Kr. Adresse : Bergensgade 3, Kbhvn. CHRISTENSEN Villads Arkivar ved Kbhvns Raadstuearkiv, Dr. phil.; f. 16. Febr i Nørbæk; Søn af Lærer Christ. Christensen og Hustru Ane f. Christensdatter; ugift. Student (Cohns Kursus) 1882; cand. mag. 1888; Universitetets Guldmedalje 1889; Assistent ved Provinsarkivet i Viborg 1890; Arkivar ved Kbhvns Raadstuearkiv fra 1896; Dr..phil (Baareprøven); Redaktør af Historiske Meddelelser om Kbhvn. fra 1907; Næstformand i Studentersamfundet ; F'ormand i Den danske Henry George- Forening 1906; i Bestyrelsen for Den dansko Joseph Fels-Fond fra I Bestyrelsen for Det jydsko historiskc-tepografisko Selskab siden 1896 og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; i Forretningsudvalget for Selskabet for udgivelse af Kilder til dansk Historie Adresse : S. Boulevard 34, Kbhvn. CHRISTENSEN William Arkivsekretær i Rigsarkivet, Dr. phil.; f. 6. Juni 1866 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Christian Christensen og Hustru f. Bertelsen; ugift. Student (Metropolitanskolen) 1883; cand. mag. 1889; Assistent i Rigsarkivet 1891: Arkivsekretær 1898; Dr. phil (Unionskongerne og Hansestæderne ); Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1901 for Afhandlingen Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog fra Adresse: Gl. Torv 18, Kbhvn. CHRISTENSEN.(ORDRUP) Cari Forstander; f. 22. Nov paa Stampen i Jægersborg Dyrehave; Søn af Smedemester Christensen (død 1875) og Hustru Christiane f. Thorsen (død 1870); gift 1. Gang ni. Johanne f. Tarsen, 2. Gang m. Caroline Amalie f. Petersen. Uddannet i Tobaksfaget; Tobaksfabrikant i Kbhvn : Elev paa Skovgaard Højskole ; Lærer ved Professor H C Frederiksens Skole ; Børnehjemsforstander fra 1889;

10 Chr 84 Kedaktør af Tidsskriftet De Hjemløse Medlem af Kommissionen af 1893 om I Børneloven; Formand for Børnehjemsforeningen fra 1901: Jledlem af Fæl lesraadet fra 1903, af Ordrup Værgeraad fra Litterære Arbejder : Et Stykke Skoleliv i Nutiden (1881): Livet paa Ravnholt (1893); Olav den Helliges Saga (1901); Danske Børnehjem i Billeder og Tekst (1900); Lokkeduer (1899); Træk fugle (1905); Det unge Herskab (1906); Pr. Barnardo (1908): Et Værgoraadsbarn (1910). Adresse; Sofievej 12. Charlottenlund. CHRISTIANSEN Christian Professot ved Universitetet, Dr. med. (Kbhvn.), Dr. jur. (Glasgow), K'.DM.: f. 9. Okt i Lønborg ved Tarm ; Son af Folketingsmand M P Christiansen og Hustru Marie f. Mortensdatter: gift m. Hansine Magdalene f. Ostenfeld, f. 9. Nov Student (privat dimit.) 1861: Universitetets Guldmedalje 1865: cand. mag. 1866; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1872: Lærer i Fysik ved Søofficerskolcn : Docent i Fysik ved Polyteknisk Læreanstalt og Landbohøjskolen 1876; Professor i Fysik ved Universitetet fra 1886: Medlem af Videnskabernes Selskab i Kbhvn i Christ innia i Upsala 1899, i Stockholm 1902: Medlem af Det physiografiske Selskab i Lund 1898, af Det physikalisch-medicinische Societät i Erlangen 1908; Dr. med. honoris causa Medlem af T'ndervisningsinspektionen ; for de lærde Skoler : Medlem af Carlsberg-fondens Direktion fra Afhandlinger; Om Brydningsforholdet for rod Anilin (1871): i Forb. m. Dr.»hil. II Topsøe : Krysfallografisk-optisko Undersøgelser (1873); Forsøg over Varmeledningsevnen (1881); Absolut Maaling af "Udstraalings- og Indsugningsevne (1883): De hvide Legemers optiske Egenskaber (1884); Planeternes Varmegrad (1886); Atmolytisk Strømning (1890); Betingelserne for Isdannelse (1891): Gnidningselektricitetens Oprindelse I-II (1894 og 1909); Berøringselektricitetens Oprindelse I-IV ( ); Unipolære elektriske Strømme (1901); Ørsted som Naturfilosof (1903); Lagdeling i Opløsninger (1905) o. s. v. Bøger: Indledning til den inatematiske "Fysik : Røntgenstraaler (1896): i Forening m. Prof. Jobs. Müller : Elemente der theoretischen Physik (3. Aufl. 1910): Lærebog i Fysik (3. Udg. 1910); Naturvidenskabernes Betydning for vor Tid (1905). Adresse: Sølvgade, Polyteknisk reaustalt, Kbhvn. Læ CRISTIANSEN Chr. S Snedkermester: f. 17. Juli 1865 i Kbhvn.; Søn af Snedkersvend Christiansen: gift m. Hedvig Christine C, f. 18. Dee. i Døllefjelde. Lærte Møbelsnedkeri hos Severin og Andreas Jensen; Svend 1884; i Bestyrelsen for Snedkernes og Stolemagernes Fagforening 1885, Formand ; Formand for Skibssnedkkernes Fagforening ; Forretningsfører for Snedkerforbundet i Danmark ; Snedkermester Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1902, af Havneraadet 1907: Landstingsmand fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Fællesbageri. Adresse: Ryesgade 97. Kbhvn. CHRISTIANSEN Einar Professor, Forfatter, R.; f. 20. Juli 1861 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Eduard Christiansen og Hustru f. Hvidt. Student (Metropolitanskolcn) 1878; cand. theol. 1886: Redaktør af Illustreret Tidende ; Direktør for det kgl. Teater og Kapel Har skrevet følgende Skuespil og Romaner: Lindovs Børn (1880); En Egoist (1882): Nero (1885): Frokel Bodil og hendes Broder (1888): Joppe (1889); Broder Rus (1889); Peter Plus (1890); Letizia (1891); Annette (1893); Hjarl (1894): Mellem Brødre (1896); Modne Mænd (1897); Cos mu s (1897); Fædreland (1910), samt Digtsamlingen Mine Sange. Adresse : Kronprinsessegade 18, Kbh. CHRISTIANSEN N J Smedemester. F. M. i Sølv: f. 7. April 1852 i Allerslev ved Præstø; Søn af Christian Nielsen og Hustru Lisbeth f. Mikkelsen: gift m. Elsine Margrethe f. Rasmussen, f. 26. Sept i Skibbinge. T Smedelære 1867; Svend 1871; overtog Staunsirup Smedie Sogneraadsmedlem fra 1904 ; Formand for Foredragsforeningen, for Everdrup Spareforening og for Everdrup Afd. af Afholdssamfundet: Medlem af Afholdssamfundcts Hovedbestyrelse fra 1903, Sekretær fra 1906: Tilsynshavende for Fængselsselskaberne og for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse; i Bestyrelsen for Centralforeningen af Smedemestre i Danmark : Statsrepræsentant for Næstved-Præstø Banen. Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Faxekredsen Adresse: Staunstrup pr. Rønnede. CHRISTIANSEN Poul Kunstmaler: f. 20. Okt i Hudevad; Søn af Møllebygger Christian Poulsen (død 1907) og Hustru f. Johansdafter (død 1889). Elev paa Kunstnernes ' Studieskole (Zahrtmann); udstillede første Gang paa Charlottenborg 1888.

11 Hovedværker: Dante og Vergil ved Helvedes Port (1894); Dante og Beatriee i Paradiset (1895; Kunstmuseet); Zahrtmanns Skole (1899); Kunstnerne i Viborg Domkirke (1904); Knud den Store ved Strandbredden (1900); Dantes og Beatrices Møde (1908); Danske Vikingers Hjemkomst (1909); italienske og danske Landskaber og Søbilleder. Adresse: Puggaardsgade 17, Kbhvn. CHRISTIANSEN Rasmus Figurmaler; f. 13. Febr i Bjertrup ved Aarhus: Son af (iaardejer Ciiristian Pedersen (død 1877) og Hustru f. Rasmussen. I Maleriære og paa Teknisk Skole i Aarhus ; Elev paa Kunstakademiet ; Elev paa Kunstnernes Studieskole; udstillede første Gang 1883; Illustrator. Adresse : Blegdamsvej 42, Kbhvn. CHRISTIANSEN Rasmus Forpagter, R.; f. 3. Jan i Ryslinge, Fyen; Søn af Gaarde.jer Christian Rasmussen og Hustru Mariane f. Jørgensdatter; gift m. Ane Margrethe f. Nielsen, f. 5. Nov. i Rødiegaard, Odense Amt. Blev paa Fyens Stifts teoretiske Landbrugsinstitut og ; Ejer af Stjernegaard ; Forpagter al Brænderupgaard, tidligere af Raundrupgaard (Eskelund) paa Fyen. Medlem af Svendborg Amtsraad fra 1887; Formand for Fyens Stifts Kreatitrforsikringsforening; Sekretær i Svendborg Amts landøkonomiske Selskab , Næstformand fra 1906; Formand i Kommissionen angaaende Jordlodder til Landarbejdere i Svendborg Amt; Næstformand i Det fyenske Telefonselskabs Repræsentantskab; Medstifter af Brahetrolleborg Folkehøjskole. Folketingsmand for Faaborgkredsen (Højre) fra Adresse ; Brænderupgaard ved Kværndrun. CHRISTIANSEN Viggo Læge, Dr. med.; f. 9. Dec i Kbhvn.; Søn af Kommandør A E Christiansen og Hustru f. Hvidt; gift m. Marie C, f. 12. Okt. i Guldager, Datter af Proprietær Olesen. Student (Roskilde) 1888; med. Eks. 1895; Dr. med. 1898; Reservelæge ved Kommunehospitalet, Afd. VI, ; Afdelingslæge ved Kbhvns. Poliklinik fra 1905; Medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Therapi 1901: Medredaktør af Dansk Klinik; Medudgiver af Nyt medicinsk Aarsskrift; Redaktørfor Danmark af Nordisk Tidsskrift for Retsmedicin og Psychiatri; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Sager vedrøren : de Sindssygeplejen; Medlem af Bestyreisen for Kbhvns Lægeforening Har udgivet ; Kliniske Forelæsninger Chr over Nervesygdomme I (1905); Kliniske Forelæsninger og Foredrag over Sindssygdomme (1906); Christian d. VII- Sindssygdom (1907). Adresse: GI. Kongevej 1 C,Kbhvn. CHRISTMAS - DIRCKINCK - HOLM- FELD Walter Forfatter; I. 10. Feb i Kbhvn.; Søn af Kammerherre. Hofjægermester, Oberstløjtnant Walter Christmas-Direkinek-IIolmfekl (se denne); gift 1. Gang m. Ragnhild f. Weber (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ellen C.-D.-H., f. 8. Aug. i Kbhvn., Adoptivdatter af Grosserer Ludvig Hansen og Hustru f. Thorsen. Sekondløjtnant i Søetaten 1885; Premierløjtnant 1884; Afsked 1894; kar. Kaptajn, deltog i Fylla's Ekspedition til G rønland; i siamesisk Tjeneste ; i græsk Tjeneste 1897; har foretaget forskellige Rejser til oversøiske Lande. I Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund; Direktør for Dagmarteatret fra Litterære Arbejder: Amazonfloden (1892); Et Aar i Siam (1894); Maima (1895): Kærlighedens Ret (1898); Fritz Banner (1902); Fremtidslande ( ): luder Tropesol (1909). Skuespil: Ulla (Dagmarteatret); En Lektion (Folketeatret); Guldkalven (Casino); En Sammensværgelse (Folketeatret); Skærsild (Det kgl. Teater); Rivaler (Folketeatret); Peder Most (Dagmarteatret); En Julegave (Folketeatret). Ungdomsbøger: Peder Most (1901): Styrmand Most (1903); Kong Peder (1904); Paa Livet løs (1906); Smaa Helte (1907); Guldminen Malibran (1908); Millionærdrengen (1909);.Eventyrblomsten (1910). Adresse : Østerbrogade 102. Kbhvn. CHRISTMAS - DIRCKINCK - HOLM- FELD Walter von Kammerherre, Hofjægermester. Oberstløjtnant. R.p.p.; f. 15. April 1834; Søn af Gavernar i Vestindien, Admiral John Christmas (død 1873) og Hustru Malvina f. Benner; gift m. Tusky C.-D.-H. Friherreinde af Holmfeld, f. 6. Sept., Datter af Amtmand, Dr. jur. Constant Dirckinck Friherre at Holmfeld og Hustru Julie f. Rothe. Sekondløjtnant 1853; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1864; Ritmester 1876; Afsked 1884; kar. Oberstløjtnant. Udcnl. Ordner: F.Æ.L.; E.St.Stan.; S.Sv. Adresse: Tordenskjoldsg. 17. Kbhvn. CHRISTOPH Chr. F Konsul, R.DM.p. p.; f. 13. Maj 1846 i Christiansfeld, Nordslesvig; Søn af Snedkermester SC Christoph.og Hustru f. Johansen; gift m. Anna Katharina f. Exsteen, f. 16. Marts.

12 Chr 86 Generaldirektør tor Akts. Christoph & Unmack; fh. kgl. dansk Konsul for Polen. Udenl. Orden : T.M. Adresse : "Warschau. CHRISTOPHERSEN Gerda Skuespillerinde;. 1. Marts i Kbhvn.; Datter af Operasanger H E Christophersen. Debuterede paa Kasino 1889 som Gervaise i Faldgruben; paa Det kgl. Teaters Elevskole ; Skuespillerinde ved Det kgl. Teater ; senere ved Folketeatret og- Aarhus Teater; ved Kasino fra Adresse : 1. Strandstræde 22, Kbhvn. CHRISTOPHERSEN Viggo Læge, f. 4. Aug i Kbhvn.: Søn af Krigsassessor Christen Christophersen og Hustru f. Christensen; gift m. Kitty C, f. 14. Sept. i Kbhvn., Datter af Grosserer F A Andersen og Hustru f. Danielsen. Student (Schneekloths Skole 1879); Lærer ved Elevskolen paa Frederiksberg Slot ; med. Eks. 1889; praktiserer i Lyngby fra , i Kbhvn. fra Kasserer for Kbhvns Lægeforening og for Lægernes Enkekasse og Chef for Den alm. danske Lægeforenings Sekretariat fra 1908; Formand i Studentersangforeningen fra Adresse : Frederiksborggade 40, Kbh. CLAN M J C T Generalkonsul, udsendt Konsul i New York, K.; f. 20. Juli 1866 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt C T Jensen og Hustru f. Clausen; gift m. Ragnhild f. Grüner. Student (Herlufsholm) 1886; Sekretær ved det britiske Konsulat i Kbhvn ; cand. jur. 1894; britisk Vicekonsul i Kbhvn. 1895; Translatør i Engelsk samme Aar; udsendt dansk Vicekonsul i London 1896; kgl. dansk Generalkonsul for Nederlandene 1902; udsendt Konsul i New York 1905; tjenestgørende i Udenrigsministeriet ved Udarbejdelsen af ny Konsulinstruktion Adresse : Pearl Street 130, New York. CLAUDIUS C A Fabrikant, R.p.p.; f. 1. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Købmand C J E Claudius og Hustru Signe f. Carlsen; gift m. Billedhuggerinde Sophie f. Lynge, f. 2. Maj i Kbhvn. Ejer af en musikhistorisk Instrumentsamling; Medstifter af Musikhistorisk Museum i Kbhvn.; Stifter af Musik-historisk Museum i Stockholm 1897 og af Gunnar Wrnnerberg Interieuret smstds Udenl. Orden : S.V. Adresse ; Carit Etlars Vej 3, Kbhvn. CLAUDIUS Marius Læge, Dr. med., Laborutorieforstander ved Frdbg. Hospital; f. 29. Jan i Fredericia; Søn af Telegrafbestyrer L H Claudius og Hustru Caroline f. Roose; gift m. Agnete C, f. 30. Marts i Kbhvn., Datter af Amtsforvalter J Lütken og Hustru f. v. Buchwald. Student (Horsens) 1889; med. Eks. 1897; Reservelæge ved Amtssygehuset i Vejle ; klinisk Assistent ved Frederiks Hospitals kirurgiske Afdelinger ; Prosektor ved St. Josefs Hospital ; Laboratorieforst ander ved Frdbg. Hospital fra 1903; Dr. med. 1906; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 17. Januar Adresse: Smallegade 56, Kbhvn. CLAUSEN C C Bankdirektør, R.; f i Marstal; Søn af Skibsreder II J Clausen. Uddannet i Sønderborg, Kbhvn. og Antwerpen; Indehaver af Firmaet Kopp & Clausen ; Direktør i Privatbanken fra Medlem af Bestyrelsen for Det danskrussiske-dampskibsselskab og af Grosserer-Societetets Komité; Formand i Forretningsudvalget for Danske Kornog Foderstof-Importørers Fællesorganisation og for Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns Børs til 1910; Medlem af Bedømmelses- og Voldgiftsudvalgene for Korn- og Foderstoffer fra 1893 (Næstformand til 1909) og af Bestyrelsen for Fjerde Søforsikringsselskab. Adresse: Kristianiagade 6, Kbhvn. CLAUSEN C C Rigsdagsstenograf; f. 25. Okt i Aalborg; gift m. Grete f. Dietz. Student 1885; Universitetets Guldmedalje 1894; Stenografassistent 1891: Stenograf Medarbejder ved Frem ("Vore Fædres og vor egen Tid" og Afsnittet Jylland i "Danmarks Land"), ved Hver 8. Dag , Redaktør af Hver 8. Dag ; Medarbejder ved Politiken fra 1906, væsentlig politisk Historie og Trafikspørgsmaal ( Tres"); desuden en Samling danske Biografier, nogle Byskildringer, nogle Rejsebøger m. m. Adresse : Havnegade 13, Kbhvn. CLAUSEN C T E Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 7. Aug i Kbhvn.; gift m. Anna Caroline Kathrine f. Kochen, f. 4. Okt. i Alirensbock. Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; Skoleofficer og Lærer i Navigation ved Søofficerskolen; Kaptajn 1897; u. f. Nr. 1904; Bestyrer af Flaadens Kompasvæsen og af Prøvekammeret for Skibslys og Kompasser fra Attacheret Hs. kgl. Hhd. Prins Georg af Grækenland Har skrevet : Astronomisk Navigation (1894).

13 87 Gie Opfindelser: Deflektor; Kontroldybdemaaler. Udenl. Ordner: F.Æ.L.; 6t.Fr.; P. S.B.A.; Sp.S.M.F.; V.E.B.d.L. Adresse: Ø-Farimagsgade 4. Kbhvn. CLAUSEN H V mag. art.; f. 14. Jan i Odense; Søn af Fabrikant 3 V Clausen (død 1899) og Hustru Caroline f. Nielsen; gift m. Cathrine C, f. 15. Juli 1874 i Vojens, Datter af fh. Landdagsmand Julius Nielsen og Hustru Marie f. Roose. Student (Odense) 1878; mag. art. (Historie) 1885; Lærer ved Frederiksberg Gymnasium fra Litterære Arbejder: Sønderjylland, en Rejsehaandbog (1890 og 1908) og flere andre Afhandlinger om Sønderjylland. Medarbejder ved Verdenskulturen (Middelalderens Kunst) og Frem. Fru Cathrine Clausen er Medlem af Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse. Adresse : Biilowsvej 40, Kbhvn. CLAUSEN Johan Præst; f. 10. Marts 1860 i Kbhvn.; Søn af Varemægler C E Z Clausen og Hustru f. Sørensen; gift m. Herdis C, t. 5. Febr., Datter af Biskop T Skat Rørdam (død 1909) og Hustru Marie f. Hauch. Student (Metropolitanskolen) 1878; cand. theol, 1885; Lærer ved Grundtvigs Højskole; Kapellan ved Vartov 1886; Præst ved Hospitalskirken og resid. Kapellan ved Budolphi Kirke i Aalborg 1889; Valgmenighedspræst i Odense og Sønder Næraa 1897; resid. Kapellan ved Helligaandskirken i Kbh Adresse: Kronprinsensgade 2, Kbhv. CLAUSEN Jullus Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek; f. 17. Aug. 1B68 i Kbhvn.; Søn af Varemægler H E C Z Clausen og Hustru f. Sørensen; gift m. Charlotte Kirstine Mathilde f. Friderichsen, f. 9. April i Vordingborg. Student (Metropolitanskolen) 1886; universitetets Guldmedalje 1888; cand. mag. 1891; Assistent ved det kgl. Bibliotek s. A., Bibliotekar 1907; Litteratur- og Teateranmelder ved Berlingske Tidende fra 1901; Eksaminator i Dansk ved Maskinisteksamen 1901; Medlem af Bestyrelsen for Kammermusikforeningen og Selskabet for Historie, Kunst, Litteratur; korresponderende Medlem af Svenska Litteratursälskapet i Finland Litterære Værker: Kulturhistoriske Studier over Heibergs Vaudeviller (1891); Jens Baggesen (1895); Frederik Christian, Hertug af Augustenborg (1896); Fra Krinolinens Dage (1897); Skandinavismen (1900); Kunstnerforeningen af 18. November (1902); Redaktør af Illustreret Verdens-Litteraturhistorie (1901); har udgivet Breve t'ra P V Jacobsen (1899) og Af Orla Lehmanns Papirer (1903); Medudgiver af Memoirer og Breve (1905). Adresse: Havnegade 55, Kbhvn. CLAUSON-KAAS Custav Adolph Direktør, Ritmester; f. 7. Juli 1865; Søn af Kammerjunker, Ritmester Adolph Clauson-Kaas og Hustru Sophie f. Øelund; gift m. Else t. Krum, f. 28. Juni Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant; Afsked 1900, kar. Ritmester; kontrollerende Medlem af Bestyrelsen i Landbrugslotteriet; adm. Direktør for Akts. Klampenborg Væddeløbsbane. Adresse: Christiansholm, Klampenborg. CLAUSSEN Sophus Forfatter; f. 12. Sept i Helletofte paa Langeland; Søn af Statsrevisor Rasmus Claussen (død 1905) og Hustru f. Henriksen; gift m. Anna Katrine f. Christensen, f. 8. April 1868 i Horsens. Student 1884; Journalist i Provinsen og ved Politiken. Digtsamlinger: Naturbørn (1887); Pilefløjter (1899); Trefoden (1901); Mina (1902); Djævlerier (1904); Eroter og Fauner (1910); De Thule a Ecbatane (Paris 1910). Skuespil: Arbejdersken (1898). Andre skønlitterære Arbejder: Unge Bander (1894); Kitty (18951; Antonius i Paris (1896); Mellem to Kyster (1899); Junker Firkløver (1900). Oversættelser: H Heine: Atta Troll (1901); Shelley : Den følende Blomst (1906). Adresse : Avenue d'orleans 58, Paris. CLEMENS C A Kunstmaler; f. 22. Juli 1870 i Kbhvn.; Søn af Hvidgarver G A Clemens (død 1901) og Hustru Mariane f. Sørensen; gift m. Emily Hermanda. C, f. 10. Maj 1873 paa Frederiksberg, Datter af Papirhandler Poul Jensen (død 1889) og Hustru Hulda f. Hagelberg. I Porcelænsmalerlære ; Elev paa Teknisk Selskabs Skole, fra 1889 paa Akademiet; Afgang herfra 1896: paa Carl Lochers Radereskole 1897: udstillede første Gang Malerier : Interiør fra en Maskinfabrik (1892; Kunstmuseet); Portræt af min Søster (1894; Randers Museum); Bittebysmeden og hans Kone (1903); Laksefiskere paa Stranden ved Tannishus (1910). Raderinger : Portrætter af Holger Drachmann (1898) og at Julius Lange (1901). Adresse: Frederiksvej 3, Kbhvn. CLEMMENSEN Andreas Arkitekt: f. 7. Aug i Lek, Slesvig; Søn af Sognepræst C E Clemmensen (død 1891) og Hustru f. Hass; gift m. Dagmar Sofie C, f. 19. Marts i Slagelse, Datter af Tapetserer Th. C G Becker og Hustru f. Petersen.

14 Elev af Herholdt og Hans Holm; lille Guldmedalje 1876; kgl. Bygningsinspektør fra 1904; Medlem af Kunstakademiet 1906, af Akademiraadet og af Kunstakademiets Skoleraad; i Udvalget for Christiansborg Slots Genopførelse; Formand for Arkitektforeningen ; i Direktionen for Thorvaldsens Museum; Medlem af coinité permanent des congres internationaux des architectes. Har bygget forskellige Kommuneskoler i Kbhvn.; Kreditka'ssen for Husejere; Farmaceutisk Læreanstalt; Khhvns Valgmenighedskirke; Øster Marie Kirke (Bornholm); Kirkerne i Lumhsaas og Lynæs (Sjælland); Mariakirken; Statens Seruminstitut; Diroktørboligen paa Ny Carlsberg; Det danske Selskabs Skole; Hovedbygningen til Godset Talnojc (Rusland); flere privatbygninger. Endvidere: Præmierede Udkast til Christiansborgs Genopførelse; til Grønningens Bebyggelse og Projektet til Omdannelse og Be. hyggelse af Nikolaj Plads. Adresse: Svanemøllevej 80, Kbhvn. CLEMMENSEN C A Journalist; f. 19. Febr i Kbhvn.; Søn af Stabssergent M Clemmensen og Hustru f. Albrechtsen (død 1909); gift m. Fanny C., f. 3. Febr. 1873, Datter af Grosserer, Mægler F A Greibe (død 1886) og Hustru f. Thoersen. Student (Borgerdydskolen) 1887; cand. phil. 1888; Privatlærer ; fra 1900 Journalist, først ved Dagbladet Samfundet, siden 1. Maj 1905 ved Nationaltidende. Medlem af Journalistforeningens Repræsentantskab. Adresse : Rosenborggade 2, Kbhvn. CLOD-HANSEN Abraham Karantæne læge; f. 18. Juni 1857 i Odense; Søn af Prokurator J J Hanson og Hustru, f. Basse; gift m. Juliane CH., f. 10. Aug. i Nykjøbing F., Datter af Kancelliraad N E Leifer og Hustru, f. Tornøe. Student 1878; med. Eks. 1887; Læge ved Vandkuranstalten i Silkeborg 1889; Reservelæge ved Blegdams Hospital ; Karantænelægc fra 1894; Læge ved Frederiks Hospitals Massageklinik fra I Bestyrelsen for Vinteridrætsforeningen. Adresse : Kronprinsessegade 14, Kbhvn. CLOETTA F Fabrikant; f. 12. Febr i Kbhvn.; Søn af Konsul C Cloetta og Hustru f. Friis; gift m. Magda f. Krüger, f. 13. Dee i Kvalk ved Köln. Indehaver af Firmaet Brødr. Cloetta, Kgl. Hof Chokoladefabrik. I Forstanderskabet for Den tyske reformerte Menighed. Adresse: Stockholmsgade 31,.Kbhvn.: Sommerbolig : Rødehegn, Rungsted. CLOOS Christian Konsul, R.DM.p.p.; f. 27. Juni 1863 i Frederikshavn; Søn af Konsul C L Cloos (se denne); ugift. Uddannet dels hjemme, dels i udlandet; Associé i Faderens Forretning (Cloos & Co.) fra 1889; Konsul for Belgien og for Norge. Formand for Frederikshavns Handelsförening, for Foreningen af jydske Handelsforeninger, for Skibsforsikringsforen ingen for Frederikshavns Tolddistrikt og for Fiskeskipperskolen i Frederikshavn. Medlem af Frederikshavns Bvraad , af Hjørring Amtsskoleraad , af Købstadforeningens Repnesontantskab , af Bankkomiteen Udenl. Ordener: B.L.; N.St.O.; F..E.L.: Fr.Off.de l'instrnc.publ.; S.Kr. Adresse: Frederikshavn. CLOOS C L Konsul, B.DM.p.p.; f. 6. Okt paa Taasingc; Søn af Skovrider Jacob Cloos (død 1881) og Hustru Marie f. Kall (død 1883); gift m. Oline Henriette (død 1902), Dalter af Toldinspektør Barfred (død 1855) og Hustru Maria f. Didrichsen (død 1875). Uddannet i Kalis Forretning i Frederikshavn fra 1843: egen Forretning smstds. fra 1854 (Korn- og Foderstoffer, Kunstgødning, Kul og Havarikommission); Filial i Hjørring fra Konsul for Belgien (indtil 1894) og for Nederlandene. Medlem af Frederikshavns Bvraad ; Medstifter af og tidligere For. mand for Frederikshavn«Handelsforening: Æresmedlem af samme Forening, af Hjørring Handelsförening og af Frederikshavns Ilaandva'rkerforcning. Udenl. Ordener: B.L.: N.O.N.; Nederlandsk Redn ingsmedalje. Adresse : Frederikshavn COHEN Just Varemægler; f. 2. Dec i Kbhvn.; gift m. Fanny C, f. 11. Sept. i Kbhvn. Firma : Martin Hertz. Medlem af Sø- og Handelsretlen; Borgerrepræsentant Adresse: Vesterbrogade 9 B. Kbhvn. COLD C E Assessor i Overretten, R.p.p.; f. 7. Nov i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor C A Cold (død 1876) og Hustru Apollonia, f. Foss (død 1903); gift m. Mathilde Theodora C, f. 17. Aug i Ribe, Datter af Sliftsfysikus Kiær. Student (Haderslev Læreres' Skole) 1879; cand. jur. 1885; Sagførerfuldmægtig s. A.; Assistent i Justitsministeriet 1888; Assessor i Kriminalretten 1895, i Overretten fra 1909; Formand i Overbestyrelsen for Flakkebjerg og Landerupgaard Opdragelsesanstalter; i Bestyrelsen for Fængselsselskabet i

15 69 Cou Kbhvn., for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse og for den danske Afdeling af Alliance Francaise; Formand for St. Stefans Arbejdsstiler for Børn; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Koloiiiallolteri; Medlem af Direktionen for Det Thestrupske Familielegat og af Redaktionen af Børnesagens Tidende; Revisor i Kbhvns Telefonselskab, Nordisk Ulykkesforsikringsselskab og Klarupske Stiftelser. I denl. Ordener-F.Æ.L.; Fr. instruc. publ. Adresse : II C Ørsteds Vej 42, Kbhvn. COLD C M T Direktor, K'.DM.p.p., f. 10. Juni 1863 i Kbhvn.: Søn af Direktør Magdalus Cold (død 1900) og Hustru f. Foss; gift m. Karen Marie f. Bock, f. 22. Marts i Kbhvn. Sekondløjtnant i Søetaten 1883, Premierløjtnant 1885; i russisk Tjeneste 1887; Kaptajn 1901; Guvernør i Vestindien ; Afsked Administrerende Direktør for Det forenede Dampskibsselskab Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; Pr. R.Ø.; R.St.Stan.; R.St.A.; S.H.E.; S.Sv. Adresse: St. Annæ Plads 28, Kbhvn. COLDING Peter Konsul; f i Kallundborg; Søn af Konsul Wilhelm Colding (død 1892). Firma : Willi. Colding. Uddannet i Faderens Forretning og i Flensborg; overtog 1891 Kallunborg- Afdelingen af Firmaet Willi. Coiilnm & Co, (Foderstoffer og Kul); svensknorsk Vicekonsul 1882, fra 1901 nederlandsk Vicekonsul, fra 1905 svensk Vicekonsul; tidligere Medlem af Kallundborg Byraad, nu af Kallundborg Landdistrikts Sogneraad. Formand for Aktieselskaberne Importkompagniet, Ruds Vedby Teglværk og Kallundborg Glasværk samt for Dampskibsselskabet Kallundborg-Sejerø; Formand for Kallundborg Handelsförening og for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Sjallands og Lolland-Falsters Stifter. Udenl. Orden : S.V. Adresse : Kallundborg. COLDING Theodor Grosserer, R.; Søn af Konsul Wilhelm Colding (død 1892). Firma: Wilh. Colding & Co. Formand i Bestyrelserne for Kbhvns Spritfabrikker og Kbhvns Margarinefabrik : Medlem af Privatbankens Bankraad: Formand for De danske Korn- og Foderstof importørers Fællesorganisation. Adresse : Slotsholmsgade IG, Kbhvn. COLLET Holger Hofjægermester, Kammerjunker, R.p.p.; f. 28. Aug paa Rønnebæksholm; Søn af Kammerherre, Hofjægermester P Collet til Lundbygaard, (død 1909) og Hustru Haralda, f. Toft; gift m. Polly C, f. 25. Sept. i Aarhus, Datter af Generalmajor j F Hegermann-Lindencrone (se denne). Student (Roskilde) 1882; cand. polit. 1888; Ejer af Rønnebæksholm 1890, tillige af Lundbygaard 1909; Formand for Foreningen for landøkonomisk Fjerkræavl : Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Præstø Amt; Suppleant i Landbygningernes Brandforsikring; Besidder af det Colletske Fideikommis. Udenl. Orden: N.St.O. Adresse : Lundbygaard pr. Lundby. COLLSTROP Andreas Grosserer; F. 1847; Søn af Grosserer R Collstrop (død 18/ Indtraadte i den af Faderen grundlagte Forretning R Collstrop 1875, blev ved Faderens Død Eneindehaver; Indehaver af Firmaet Jul. Rütgersk 1mprægnoringsanstalt, R Collstrop, med fabrikker i Horsens og Kjøge; Medlem af Direktionen for..aktiengesellschaft für Holzimprægnirung in Russland St. Petersborg'' og Kommanditist i Firmaet Wolf Herrmann, Berlin. Medlem af Landmandsbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for Kbhs Flydedok og Skibsværft; Medlem af Bestyrelsen for -Vårhus Trælasthandel og for Aktieselskabet Trækompagniet. Adresse: Ø-Søgade 8, Kbhvn. de CONINCK Waldemar Kommandør, R.DM.; f. 28. Marts 1828 i Kbhvn.: Søn af Grosserer, Konsul Peter de Coninck og Hustru f. Duntzfeldt; gift m. Emma Marie f. Søht (død 1903). Sekondløjtnant 1849; Premierløjtnant 1868; Meddommer i Kommissionen for Styrmandseksamen 1869; Afsked og kar. Kaptajn 1873; kar Kommandør Adresse : St. Annæ Plads 15, Kbhvn. CORNELIUS Peter kgl. Kammersanger, R.: f. 4. Jan i Langstrup. Lærte Mejerifaget; j;iev hos Nyrop og Rosenfeld; debuterede paa Det kgl. Teater 1892 som Toreadoren i Carmen: Gæstespil i Bayreuth 1906, i London (Covent Garden) 1907, 1908, 1909 og 1910 samt i Stockholm Hovedroller: Don Juan; Siegfried: Lohengrin; Samson i Samson og Dalila; Erik Glipping i Drot og Marsk; Siegmund i Valkyrien; Pedro i Dalen; Walter Stoltzing i Mestersangerne. Adresse: St. Knuds Vej 51, Kbhvn., Sommerbolig: Villa mon port, Snekkersten. la COUR Dan B Afdelingschef ved Meteorologisk Institut, Docent; f. 12. Sept i Kbhvn.; Søn af Højskolelærer, Professor Poul la Cour (død 1908) og Hustru f. Birkedal Barfod (død 1878); gift m. Maren Anna Sofie

16 Cjui 90_ la C, f. 6. Juni i Folding, Datter af Proprietær Fritz Momsen (død 1901) og Hustru f. Aarestrup. Sekondløjtnant; Student (privat dimit.) 1895; mag. scient 1902; Medhjælper ved det meteorologisko Institut 1900; Chef for Afdelingen for Vejrtjeneste fra 1903; Docent i Meteorologi ved Polyteknisk Læreanstalt fra Adresse : Viggo Rothes Vej 10, Charlottenlund. la COUR H C D Proprietær, Landbrugskandidat, R.; f. 6. Maj 1842 i Skærild, Randers, Søn af Landmand L LI la Cour og Hustru, f. Poulsen; gift m. Marie Sofie Utzon, f. Vandborg, f. 11. Nov. paa Trinderup. Landbrugskandidat 1862; Indehaver af Havmøllen i Draaby Sogn ; Forpagter (senere Ejer) af Trinderup fra 1874; Formand for Hobro Landboforening; Medlem af Bcstyrelsesraadet for Dot kgl. danske Landhusholdningsselskab til 1909 og af Overskyldraadet; Landstingsmand fra 1898; Medlem af l'orsvarskommissionen Adresse: Istedgade 6, Kbhvn., og Trinderup pr. Sønder Onsild. CRAMER Frits Kaptajn, Kammerjunker, E.p.p.; f. 22. Aug paa St. Thomas; Søn af Direktør V R Cramer og Hustru Emma f. Kolthoff; gift m. Hermine f. Baronesse Haxthausen, f. 14. Aug paa Frederiksberg, Datter af Generalmajor, Baron H C Haxthausen (død 1900) og Hustru f. Birch. Sekondløjtnant 1889; Premierløjtnant 1894; tjenstg. i Krigsministeriet ; Adjutant hos Krigsministeren ; Fuldmægtig i Ordenskapitulet Tildelt Det krigsvidenskabelige Selskabs Prisbelønning 1896 for en Afhandling om Geværammunitionens Udvikling. Udent. Ordener: Gr.Fr.; N.O.N.; N. St.O-; R.St.Stan.; Tun.N.I.; Ø.F.J. Adresse : Lyngby. CRIDLAND John Direktør, R.; f. 1. Dec i Exeter i England; Søn af Regnskabsfører J R Cridiand og Hustru Jane f. Cuddeford; gift m. Antonie Wilhelmine C, f. 21. Sept. i Odense, Dattor af Etatsraad F A Schønheyder (død 1872) og Hustru f. Brun (død 1886). Adm. Direktør for Det danske Gaskompagni; Medlem af St. Albans Kirkes Bestyrelse. Adresse; Søndermarksvej 5, Kbhvn. CRONE H C R Dr. phil., Docent, R.; f. 11. Juli 1851 i Helsingør; Søn af Politidirektør i Kbhvn. Vilhelm Christopher Crone og Hustru Erika, f. Berg; gift m. Clara, f. Crono (død 1890). Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. mag. 1875; Universitetets Guldme- daije 1876; Matematiklærer ved kbhvnske Skoler og Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts Tegnestue; Lærer ved Søofficersskolen 1878; Dr. phil. (Om Fladerne af fjerde Orden med Tilbagegangskeglesnit og deres Konturer, med særligt Hensyn til Realitetsegenskaberne) 1881; Docent ved Landbohøjskolen Senior i Studenterforeningen 1879; Medlem af Kontrolkomiteen for Dansk Folkeforsikringsanstalt fra Udgivet forskellige matematiske og hydrografiske Afhandlinger og en Lærebog i Funktionslære. Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn. CRONE Henriette Frøken, Trykkerinr. bejderske; f. 5. Febr i Bakkendrup; Datter af Smed L P Crone (død 1888) og Hustru Karen Sofie Larsen. Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Dansk Typograf-Forbunds Kvindeafdeling fra 1898, Formand for samme fra 1907; Borgerrepræsentant Adresse : Griffenfeldtsgade 28, Kbhv.

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils

Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils Stamfader Johann Bils (1) blev født i Potsdam, Tyskland, omkring 1809, og første gang, jeg er stødt på navnet, er i folketælling 1845, hvor

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

De tekniske skolers historie

De tekniske skolers historie De tekniske skolers historie Af WERNER RASMUSSEN Efter professor Roar Skovrnands foredrag den 1. april 1966 i det pædagogiske selskab om skolehistorien og det nyoprettede Institut for Dansk Skolehistorie

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere