Investeringsforeningen. Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen. Danmark"

Transkript

1 Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k

2 Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Telefon Fax Bestyrelse Poul H. Lauritsen, formand Jens Harck, næstformand Ole Richter-Mikkelsen Ole Steffensen Mikael Bernhoft Administrationsselskab BI Management A/S Christina Larsen, direktør Investeringsrådgiver Linde Partners Asset Management S.A., Luxembourg Revision PricewaterhouseCoopers CVR-nr. Inv. ValueInvest FT-nr. Inv. ValueInvest Fondskoder ValueInvest Blue Chip V. DK ValueInvest Global DK ValueInvest Global Akkumulerende DK ValueInvest Japan DK Depotselskab Spar Nord Bank A/S Brancheforening InvesteringsForeningsRådet Layout Kandrups Bogtrykkeri A/S Produktion CT Grafisk A/S Køb og salg af beviser Den mest enkle måde at købe andele på i en af foreningens afdelinger er gennem Deres eget pengeinstitut. Ved navnenotering opnår De fordelene ved, at ValueInvest løbende kan fremsende information om foreningen. Ligeledes vil De modtage indbydelse til den årlige generalforsamling. Besøg også vores hjemmeside på hvor der ligger en vejledning i, hvordan der kan investeres i ValueInvest. Det er desuden muligt at se månedsrapporter, årsrapport m.m. samt at få flere oplysninger om foreningen. Foreningens beviser kan indløses til indre værdi fratrukket indfrielsesomkostninger, men kan normalt sælges gennem Deres pengeinstitut til en højere pris. Følg desuden vores kurser på hjemmesiden, hvor de opdateres dagligt inden kl. 10. Når De henvender Dem i banken, oplys følgende: Foreningens navn Fondskode på afdelingen Beløb De ønsker at investere Deres kontonummer Deres depotnummer Husk navnenotering 2 ÅRSrapport >2007

3 Indhold Om foreningen... 2 Ledelsesberetning for Resultater og året der gik... 4 Forventninger til Bestyrelse og direktion... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 9 ValueInvest Blue Chip Value Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning ValueInvest Global Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning ValueInvest Global Akkumulernede Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning ValueInvest Japan Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning Hvad er valueinvestering Hvem er ValueInvest Til notater Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 22. april 2008 kl på Munkebjerg Hotel i Vejle. ÅRSRapport >2007 3

4 Ledelsesberetning for 2007 Resultater og året der gik 2007 gav investorerne i ValueInvest Global, ValueInvest Global Akkumulerende og ValueInvest Blue Chip Value et afkast på hhv. -4,5%, -5,5% og -5,4%. ValueInvest Japan gav et negativt afkast på 16,17%. Afkastet på det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden og MSCI Japan var hhv. -1,6% og -13,6%. På trods af at MSCI Verden og MSCI Japan ligeledes gav negative afkast, anses afkastet i alle 4 afdelinger for utilfredsstillende, idet det ligger under Foreningens langsigtede afkastmål. Krise i den finansielle sektor 2007 blev et turbulent år for verdens kapitalmarkeder. Den finansielle sektor blev omdrejningspunktet for begivenheder, der skulle vise sig at få stor indflydelse på de finansielle markeder. Foreningen har tidligere beskrevet, hvordan boligejere på begge sider af Atlanten har kunnet trække egenkapital ud af deres bolig via belåning af friværdier. Dette har medvirket til at forstærke den økonomiske vækst, men omvendt blev kreditgivningen i nogle tilfælde for løs, og principperne for beregning af pantets værdi og debitors tilbagebetalingsevne blev for optimistisk. I den finansielle sektor har man været klar over, at den ubegrænsede adgang til likviditet ville ebbe ud, men kun meget få har haft modet til at slippe speederen, træde på bremsen og stille spørgsmålet: Kan dette blive ved med at gå? Den likviditet, der var så rigelig, var pludselig væk, og der skulle hjælp til fra bankernes sidste instans nationalbankerne for at stabilisere en meget anstrengt likviditetssituation. I december kom nationalbankerne fra USA, EU, England, Schweiz og Canada med et meget vidtrækkende tiltag, der skulle løse op for den fastlåste likviditetssituation, der udsprang af subprime krisen i USA. Omfanget og koordineringen af disse nationalbankers tiltag viser, hvor dybt denne likviditetskrise stikker. Det er således den største likviditetsindsprøjtning siden september Denne indsprøjtning skal give den finansielle sektor tid til at få prisfastsat og afviklet de strukturerede produkter, de enten har på eller udenfor balancen. Samtidig er det nationalbankernes håb, at aktionen også vil løse op for den stramme kreditpolitik, der er en følge af de store tab, bankerne har lidt og dermed forhindre, at specielt den amerikanske økonomi går i stå og ender i recession. Nationalbankernes tilførsel af likviditet gennem efteråret har nemlig ikke medført den normale transformering af pengepolitik fra nationalbankerne via banksystemet ud til den endelige låntager. Kombinationen af faldende boligpriser, strammere kreditgivning i både USA og Europa samt stigende fødevare- og energipriser vil føre til tilbageholdenhed hos forbrugerne. Det vil uundgåeligt føre til lavere økonomisk vækst. Det er ingenlunde usundt med en vækst- og forbrugspause efter en række år, hvor det private forbrug har drevet den økonomiske vækst op til et meget højt niveau. Udviklingen i Valueinvest Udviklingen i ValueInvest har også været berørt af de urolige tilstande i den finansielle sektor i 2007 på trods af ingen eksponering til finansielle aktier. Foreningens formue er faldet med 13,3% i 2007 mod en stigning på 57% i Det er dog glædeligt at konstatere, at antallet af individuelle investorer i Value- Invest på trods heraf er steget med mere end i Der er nu mere end investorer i Value- Invest sammenlignet med godt ved udgangen af Vi byder de nye investorer velkommen og takker for den tillid som såvel nye som bestående investorer viser os i en tid, hvor aktiemarkedet byder på store udfordringer. Aktiemarkedet mistede pusten I takt med at sommeren gik på hæld, og den mørke tid meldte sin ankomst, trak skyerne sig også sammen over aktiemarkedet. 1. halvårs stærkeste drivkraft for aktiemarkedet, den store opkøb-for-lånte-midler bølge, blev i efteråret effektivt afløst af et meget nervøst pengemarked, hvor den store efterspørgsel efter likviditet ikke kunne imødekommes hos låneformidlerne. Den pengemængde, der var tiltænkt opkøb, mindskedes. Efterhånden som det viste sig, at de banker, der arrangerede finansieringen af handlerne, ikke kunne videresælge de underliggende strukturerede produkter, blev tæppet trukket væk under systemet, og lånefinansierede overtagelser stoppede næsten fuldstændigt. Manglen på denne drivkraft for kursstigninger blotlagde et aktiemarked, der nu skulle prissættes efter indtjeningsforventninger. Faldende boligpriser og strammere lånevilkår i bankerne vil medføre, at den økonomiske vækst aftager, hvilket igen medfører en udfladning i indtjeningsvæksten hos virksomhederne. Denne opfattelse blev almindeligt anerkendt i løbet af efteråret, og det skabte et meget volatilt aktiemarked med store kursudsving ikke mindst blandt bankaktierne. Målt i DKK er MSCI Finans faldet med 17,2% i Dette fald har dog ikke ramt ValueInvest afdelingerne direkte, da de ikke indeholder aktier i den finansielle sektor. Risici Der er risiko ved at investere i aktier. Der kan ske relativt store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som føl- 4 ÅRSrapport >2007

5 Ledelsesberetning for 2007 (fortsat) ge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). For yderligere beskrivelse af risici henvises til ValueInvest s prospekt. Udlodning for 2007 Der udloddes udbytte for regnskabsåret 2007 i afdeling Global samt afdeling Blue Chip Value. Forventninger til 2008 Ikke siden 1999 har vækst-aktierne i MSCI Verden klaret sig bedre end value-aktierne med så stort et forspring. Selv om det ikke står mål med forskellen på 18% i 1999, så er et forspring på 10% i 2007 stadig en stor forskel. Aktiemarkedet har derved belønnet de investorer, der har taget en højere risiko i form af vækstaktier. Hvis historien fra året 1999 / 2000 gentager sig mellem 2007 og 2008, bliver 2008 et svært år for vækst-aktier. Statistikken samt vore beregninger på prisfastsættelsen af aktiemarkederne taler for en mulig gentagelse. Siden 1974 har value-aktier overgået vækst-aktier i 2 ud af hver 3 år. For 2008 imødeser Foreningen et uroligt aktiemarked med selskaber i den cykliske del prisfastsat ud fra en lidt mindre optimistisk indtjeningsevne end hidtil. Turbulens på markederne giver netop mulighed for at tilkøbe kvalitetsvirksomheder prisfastsat væsentligt under den reelle værdi og underbygger Foreningens ambition om at kunne levere årlige afkast på 10-15% pr. år over tid. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og fremtil i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurdering af årsrapporten. ÅRSRapport >2007 5

6 Bestyrelse & direktion Vi kan oplyse følgende om bestyrelsesog direktionsmedlemmer i Investeringsforeningen ValueInvest : Bestyrelse Poul H. Lauritsen, formand (74 år) Bestyrelsesformand for: Gabriel Holding A/S, Raskier A/S, Gabol A/S, Poul Sørensen, Holding A/S, Tamaco International, A/S, Impital A/S, Defco A/S, Mozami, A/S, 2 Krogh A/S, BKI Kaffe A/S, Svend, Mathiesen A/S, Tamaco Retail A/S, Tamaco, Fangel A/S, Euromeat Aktieselskab, Aalborg Kaffeimport A/S, Gabriel A/S, One Marketing A/S, Tamaco A/S, Tamaco, Holding A/S, Stentor A/S, Tamaco Trading, A/S. Medlem af bestyrelsen for: Poul Rasmussen Holding A/S, Poul Rasmussen, Bilcenter Århus A/S, Stanesø A/S. Direktør for: Stanesø A/S Jens Harck, næstformand (53 år) Ole Steffensen (43 år) Medlem af bestyrelsen for: Boliginvestor - Aarhus A/S, ASX 1235 A/S, Egedal Maskinfabrik A/S, Stouby A/S Direktør for: Olav W. Hansen A/S Ole Richter-Mikkelsen (63 år) Bestyrelsesformand for: Scan Aprima af A/S, Haugen Norge AS Medlem af bestyrelsen for: Richter International A/S, Richter A/S, Haugen Richter China AS Direktør for: Richter A/S, Scan Aprima af A/S, Richter International A/S, Richter Romania SRL Mikael Bernhoft (60 år) Bestyrelsesformand for: Alfr. Andersson og O. Sørensens eftf. A/S, Elektas EL-Installationer A/S, Moltke-Leth Advokater, Aktieselskab Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør Næstformand for: Investeringsselskabet af 3/ A/S Medlem af bestyrelsen for: InvesteringsForeningsRådet - IFR Bestyrelsens valgperiode er reguleret ifølge foreningens vedtægter på følgende måde: Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Ved første valg vælges 2 medlemmer for 1 år og resten for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 73 år. Aldersgrænsen på 73 år kan hæves med to år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Foreningens samlede bestyrelseshonorar udgjorde i t.kr. (330 t.kr.) 6 ÅRSrapport >2007

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2007 for investeringsforeningen ValueInvest (4 afdelinger). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. marts 2008 Bestyrelse Poul H. Lauritsen Formand Jens Harck Næstformand Ole Richter-Mikkelsen Bestyrelsesmedlem Ole Steffensen Bestyrelsesmedlem Mikael Bernhoft Bestyrelsesmedlem Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør ÅRSRapport >2007 7

8 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen ValueInvest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen ValueInvest for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger. København, den 12. marts 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mikael Sørensen Statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen Statsautoriseret revisor 8 ÅRSrapport >2007

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Investeringsforeningen ValueInvest (4 afdelinger) er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v, Bekendtgørelse om finansielle årsrapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Rapporteringsvaluta Rapporteringsvaluta er danske kroner Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi jf. regnskabsbekendtgørelsen. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved børskurs samt valutakurs på balancedagen forstås GMT 1600 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regn skabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som kursgevinster og -tab. Resultatopgørelse Renter og udbytter Renteindtægter består af årets indtjente renter af indestående i depotbank. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på valutakonti, kapitalandele og afledte finansielle instrumenter m.v. Realiserede kursgevinster og -tab på kapitalandele opgøres som forskellen mellem salgsværdien fratrukket kursværdien primo eller anskaffelsesværdien såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaf felsesværdien, såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger m.v., ved handel med værdipapirer i forbindelse med porteføljepleje. Handelsomkostninger afledt af køb og salg af værdipapirer i forbindelse emission og indløsning af beviser afholdes særskilt af de ind- eller udtrædende medlemmer, som tillæg eller fradrag til bevisernes indre værdi, hvorfor disse indregnes som emissionstillæg eller indløsningsfradrag under formuen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til foreningen, er fordelt i overensstemmelse med managementaftale med BI Management A/S beregnet som en procentdel af den enkelte afdelings månedligt opgjorte formue. Udlodningsregulering Udlodningsregulering fra årets emissioner og indløsninger indgår i de respektive udloddende afdelingers resultat til udlodning og beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission og indløsning. Reguleringen vedrørende årets emissioner tillægges rådighedsbe løbet, mens reguleringen vedrørende årets indløsninger fratrækkes rådighedsbeløbet. Udlodning Investeringsforeningen foretager hvert år en udlodning i overens stemmelse med foreningens vedtægter, der opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Foreningen skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udbyttet. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret: Indtjente renter og udbytter Realiserede nettokursgevinster på valutakonti Realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end 3 år Afholdte administrationsomkostninger Udlodningsprocenten beregnes som den opgjorte udlodning (rådig hedsbeløb) i procent af foreningens cirkulerende andele på balance dagen. Den beregnede udlodningsprocent nedrundes efter gældende regler til nærmeste kvarte procent eller til 0, hvis den beregnede udlodningsprocent er mindre end 1. Et overskydende positivt beløb til rådighed for udlodning overføres til udlodning næste år. Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under medlemmernes formue. ÅRSRapport >2007 9

10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Forskellen mellem det regn skabsmæssige resultat og det skattemæssigt opgjorte udlodnings beløb tillægges/fradrages foreningens formue. Balancen Likvide midler Likvide midler i fremmed valuta optages til balancedagens officielt noterede valutakurs. Kapitalandele Aktier optages til officielt noterede børsog valuta kurser på balancedagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til skønnet dagsværdi. I værdipapirspecifikationen er den faktiske kursværdi af de enkelte beholdninger angivet. Børskurser og valutakurser er alene oplyst med 2 decimaler. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af værdipapirer samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til rapporteringsvaluta efter transaktionsdagens officielt noterede valutakurser. Balancen omregnes til statusdagens valutakurs. Hoved- og nøgletal Årsrapporten indeholder en række nøgletal under de enkelte afdelinger. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse, retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet samt Københavns Fondsbørs. Indre værdi Medlemmernes formue delt med cirkulerende andele på balancedagen. Udlodning i procent Udlodning til medlemmerne i procent af cirkulerende andele på balancedagen. Omkostningsprocent Administrationsomkostningerne i procent af afdelingens gennemsnitlige månedlige opgjorte formuer. Årets afkast i procent Beregnes som: Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning ( -1) x 100 Indreværdi primo året Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning X indre værdi ultimo året/indre værdi efter udlodning. Benchmark En afdelings afkast sammenlignes oftest med afkastet på et aner kendt sammenligningsindeks (benchmark). Sharpe Ratio Sharpe Ratio måler afkastet af en investering i forhold til risikoen. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standard afvigelsen). Sharpe Ratio måler således et risikojusteret merafkast. Jo højere Sharpe Ratio, jo bedre har investeringen været, såfremt porteføljens merafkast er positivt. Sharpe Ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente (merafkast) divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Sharpe Ratio beregnes så vidt muligt på basis af fem års observationer, dog som minimum på basis af 36 måneders observationer. Værdipapiromsætning, brutto og netto Værdipapiromsætning, brutto, er opgjort som det samlede provenu ved køb og salg af værdipapirer fratrukket handelsomkostninger. Værdipapirsomsætning, netto, er opgjort som værdipapirsomsæt ningen, brutto, fratrukket handel i forbindelse med emissioner og indløsninger. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden afspejler, hvor mange gange om året beholdningen omsættes. Den beregnes som værdipapirsomsætnin gen opgjort til nettoværdi i forhold til den gennemsnitlige formue, opgjort efter samme principper som ved beregning af omkostnings procenten. Anvendelsen af nettotal med-fører, at det alene er handlen i forbindelse med den løbende porteføljepleje, der måles. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ÅOP beregnes som summen af administrationsomkostningerne og handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag opgjort i procent. 10 ÅRSrapport >2007

11 ValueInvest Blue Chip Value Kommentarer og forventninger 2. halvårs negative aktiemarked, der resulterede i, at det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden faldt med 7,4%, havde også indflydelse på afkastet i ValueInvest Blue Chip Value. 1. halvårs positive afkast på 5,4% blev således desværre vendt til et samlet negativt afkast på 5,4% for året 2007 imod verdensindeksets ligeledes negative afkast på 1,6%. Selvom det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden også gav et negativt resultat, er det ikke tilfredsstillende for Blue Chip Value afdelingen at levere et negativt afkast i et år, hvor uroen på aktiemarkedet under normale omstændigheder skulle give value-aktier mere medvind end vækst-aktier. Imidlertid viste det sig, at man i 2007 i lighed med 1999 fik et noget bedre afkast på vækst-aktier end på value-aktier. I de mellemliggende 7 år viste value-aktierne imidlertid stor styrke ved at levere en afkast, der var mere end 50% bedre end vækst-aktiernes afkast. Akkumuleret set har ValueInvest Blue Chip Value de seneste 8 år givet et positivt afkast på 78,6% imod det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden, der, omregnet til DKK, har givet et negativt afkast på 12,5%. Omregnet til årligt afkast har ValueInvest Blue Chip Value givet et afkast på 7,5% pr. år mod MSCI Verdens negative 1,7% pr. år. I forhold til starten af 2007 er kursstigningspotentialet steget. Ved opnåelse af Fair Value for afdelingens selskaber ligger der en gevinst på 72% og venter imod 58% ved indgangen til Omlægningerne i afdelingen har betydet, at der er tilkøbt selskaber med en god sikkerhedsmargin til den reelle værdi, og der er frasolgt selskaber, der nærmede sig et kursniveau, hvor kursstigningspotentialet ifølge vores beregninger var udtømt. Efter flere års god vækst i verdensøkonomien ser det nu ud til en periode med mere afdæmpet vækst. Selskaberne i Blue Chip Value afdelingen er for langt størstedelens vedkommende indtjeningsstabile, velkonsoliderede store virksomheder, der ikke er så følsomme overfor udsving i de generelle økonomiske konjunkturer. Derfor anses afdelingen for at være godt rustet til at kunne levere et stabilt afkast på 10 15% pr. år målt over tid i et uroligt aktiemarked, der i 2008 fortsat vil være påvirket af krisen i den finansielle sektor, der for alvor tog fart i efteråret ,3% Sverige 11,7% Schweiz 8,4% Holland 19,6% Japan Landefordeling 16,5% USA 2,9% Irland 2,3% Canada 4,1% Kontant 4,1% Belgien 4,9% England 14,5% Tyskland 9,7% Frankrig Glaxosmithkline Plc Henkel Nestle SA 10 største aktieposter 4,4% 4,4% 4,8% Pfizer 4,3% Roche Holdings 4,2% General Mills Inc. Casino Adidas-Salomon AG BASF 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% Delhaize Group 4,0% ÅRSRapport >

12 Årsrapport ValueInvest Blue Chip Value Resultatopgørelse (t.kr.) (t.kr.) Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter Renter og udbytter i alt Kursgevinster og -tab Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger Kursgevinster og -tab i alt Indtægter i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsreguleringer Overført udlodning fra sidste år Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Balance pr. 31. December (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter Likvide midler i alt Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Kapitalandele i alt Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver i alt Aktiver i alt Passiver 8 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld i alt Passiver i alt Overført til formuen ÅRSrapport >2007

13 Årsrapport ValueInvest Blue Chip Value Noter (t.kr.) (t.kr.) 1 Renteindtægter Indestående i depotselskab Øvrige indtægter -3 0 Renteindtægter i alt Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udbytter i alt Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Direkte fælles I alt Direkte fælles I alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar * Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar Administrationsomkostninger i alt *Lovpligtig revision 5 Skat Ikke refunderbar udbytteskat Skat i alt Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskat Kursgevinster til udlodning Administrationsomkostninger Udlodningsreguleringer Overført fra sidste år Til rådighed for udlodning i alt Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 96,0% 95,4% Øvrige finansielle instrumenter 4,0% 4,6% Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside eller ved at rette henvendelse til foreningens administrator BI Management A/S. Geografisk fordeling og sektorfordeling er angivet i forbindelse med afdelingens ledelsesberetning på side Medlemmernes formue Cirk.Beviser Formue Cirk.Beviser Formue Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Udlodningsregulering Overført udlodning fra sidste år Overført udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo ÅRSRapport >

14 Hoved- og nøgletal ValueInvest Blue Chip Value Årets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 143,81 156,42 136,34 116,04 101,82 Udlodning (%) 1,50 4,75 0,00 0,00 0,00 Omkostningsprocent 2,07 2,09 2,15 2,54 3,39 Omkostningsprocent jfr. vedtægter 1,90 1,42 1,68 1,82 2,02 Årets afkast (%) -5,36 14,74 17,50 13,97 14,68 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed 0,13 0,05 0,03 0,11 0,28 ÅOP 2, Sharpe Ratio 5 år 0, Afkast, akkumuleret 7 år (%) 61,7 MSCI World: Afkast (%) -1,63 Sharpe Ratio 5 år 0,66 Afkast, akkumuleret 7 år (%) -7,1 14 ÅRSrapport >2007

15 Værdipapirbeholdning ValueInvest Blue Chip Value Antal Noterede aktier fra danske selskaber Novo Nordisk B Noterede aktier fra danske selskaber i alt Noterede aktier fra udenlandske selskaber Mayr-Meinhof Karton AG Østrig strig i alt Delhaize Group Belgien ,62 60, Belgien i alt George Weston Ltd Canada ,77 54, Canada i alt Casino Guichard Perrachon Frankrig ,62 74, Pernod-Ricard Frankrig ,62 158, Publicis Groupe Frankrig ,62 26, Frankrig i alt Adidas-Salomon Tyskland ,62 50, BASF Tyskland ,62 101, Celesio AG ny Tyskland ,62 42, Henkel KGaA Pref Tyskland ,62 38, Suedzucker AG Tyskland Tyskland i alt Associated British Foods Plc England Cadbury Schweppes Plc England Compass Group Plc England Diageo Plc England GlaxoSmithKline England ,21 12, Scottish & newcastle Plc England ngland i alt Kerry Group Plc. Irland ,62 21, Irland i alt Ajinomoto Co Japan , , Asahi Breweries Japan , , Asahi Kasei Corp. Japan ,57 744, Astellas Pharmaceutical Japan , , Bridgestone Corp. Japan Chugai Pharmaceutical Japan , , Circle K Sunkus Co. Ltd. Japan , , Daiichi Sankyo Japan , , Eisai Co. Japan , , FR Holdings Co. Ltd. Japan , , Kao Corp. Japan , , Kikkoman Japan , , Kirin Brewery Japan , , Konica Minolta Holdings Japan , , Konica Minolta Holdings Japan Valutakurs Børskurs Markedsværdi Antal Markedsværdi ÅRSRapport >

16 Værdipapirbeholdning ValueInvest Blue Chip Value Antal Valutakurs Børskurs Markedsværdi Antal Markedsværdi Kyocera Corp Japan , , Lawson Inc. Japan , , Nissin Food Products Co Ltd Japan , , Ono Pharmaceutical Japan , , Sankyo Co. Ltd./Gunma Japan , , Sega Sammy Hldg. Japan Seven and I Holdings Co Japan , , Shin-Etsu Chemical Japan , , Takeda Pharmaceutical Japan , , Tanabe Seiyaku Co Japan , , Teijin Ltd Japan ,57 479, amaha Motor Japan , , Japan i alt CSM Holland ,62 23, Heineken NV ord. Holland ,62 44, Koninklijke Ahold NV Holland ,62 9, Koninklijke Wessanen NV Holland ,62 10, Holland i alt Assa Abloy AB, local Sverige Electrolux AB Sverige ,91 108, Hus varna AB B Sverige ,91 76, Sverige i alt Ciba Specialty Chemicals AG Schweiz ,49 52, Clariant AG Schweiz Nestle SA Schweiz ,49 520, Roche Holdings Schweiz ,49 195, Swatch Group AG Schweiz ,49 66, Schwei i alt Conagra Foods Inc USA ,00 23, Constellation Brands Inc USA Electronic Data USA ,00 20, General Mills USA ,00 57, HJ Heinz CO USA ,00 46, Kellogg Co USA ,00 52, Kraft Foods USA ,00 32, Merck & Co. USA ,00 58, Pfizer USA ,00 22, UST INC COM USA ,00 54, USA i alt Noterede aktier fra udenlandske aktier i alt ÅRSrapport >2007

17 ValueInvest Global Kommentarer og forventninger Efter et godt 1. halvår 2007 for de globale aktiemarkeder og ValueInvest Global blev 2. halvår præget af en negativ tendens som følge af den såkaldte subprime krise, som lagde pres på især den finansielle sektor. Denne negative tendens påvirkede også afkastet for Global afdelingen, der set over hele 2007 leverede et utilfredsstillende negativt afkast på 4,5% mod verdensindeksets ligeledes negative afkast på 1,6%. Selvom det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden også gav et negativt resultat, er det ikke tilfredsstillende for Global afdelingen at tære på kapitalen i et år, hvor det urolige aktiemarked under normale omstændigheder skulle give value-aktier mere medvind end vækst-aktier. Imidlertid viste det sig, at man i 2007 i lighed med 1999 fik et noget bedre afkast på vækst-aktier end på value-aktier. Ved udgangen af 2007 indeholdt Global afdelingen 65 selskaber. Det er 12 mindre end ved starten af året og resultatet af, at flere selskaber har nærmet sig eller nåede Fair Value og dermed blev solgt. Det er ikke nogen hemmelighed, at Foreningen nærer en vis skepsis overfor den generelle økonomiske udvikling i den kommende tid. Det meget volatile aktiemarked har da også skabt nye muligheder for køb af aktier til Global afdelingen, specielt i den mere cykliske del af aktiemarkedet, hvor flere forskellige undersektorer er faldet markant i kurs. Foreningen er dog meget forsigtig med at købe ind i cykliske selskaber på nuværende tidspunkt og mener, at der skal være plads til at indbygge yderligere negative indtjeningsforventninger for disse selskaber. I forhold til starten af 2007 er kursstigningspotentialet steget. Ved opnåelse af Fair Value for afdelingens selskaber ligger der en gevinst på 70% og venter imod 58% ved indgangen til Boniteten af de bestående selskaber er blevet bedre, og omlægningerne i afdelingen har betydet, at der er tilkøbt selskaber med en god sikkerhedsmargin op til den reelle værdi, og der er frasolgt selskaber, der nærmede sig et kursniveau, hvor kursstigningspotentialet ifølge vores beregninger var udtømt. Dette underbygger Foreningens ambition om at kunne levere årlige afkast på 10-15% pr. år over tid. Det akkumulerede afkast i ValueInvest Global de seneste 9 år er 131,2% målt i DKK. Det svarer til et årligt afkast på 9,8% pr. år. Overfor dette afkast står MSCI Verdens akkumulerede afkast ligeledes over 9 år på 26,6%, hvilket på årlig basis svarer til 2,7% pr. år. Forskellen i det årlige afkast på 7,1%-point må anses som værende særdeles tilfredsstillende for investorerne i Global afdelingen. 12,6% Schweiz 1,7% Sverige 10,0% Holland 17,3% Japan Landefordeling 0,9% Italien 17,2% USA 1,4% Irland 1,7% Canada 4,8% England 14,6% Tyskland 2,3% Kontant 4,1% Belgien 11,4% Frankrig 10 største aktieposter Casino 4,8% Nestle SA 4,4% BASF 4,3% Glaxosmithkline Plc 4,2% Adidas-Salomon AG 4,2% Delhaize Group 4,1% Pfizer 4,0% Roche Holdings 3,9% Henkel 3,8% Ahold NV 3,2% ÅRSRapport >

18 Årsrapport ValueInvest Global Resultatopgørelse (t.kr.) (t.kr.) Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter Renter og udbytter i alt Kursgevinster og -tab Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger Kursgevinster og -tab i alt Indtægter i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsreguleringer Overført udlodning fra sidste år Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Balance pr. 31. December (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter Likvide midler i alt Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Kapitalandele i alt Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver i alt Aktiver i alt Passiver 8 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvik Anden gæld i alt Passiver i alt Overført til formuen ÅRSrapport >2007

19 Årsrapport ValueInvest Global Noter (t.kr.) (t.kr.) 1 Renteindtægter Indestående i depotselskab Renteindtægter i alt Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udbytter i alt Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Direkte fælles I alt Direkte fælles I alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar * Kontorhold m.v Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar Administrationsomkostninger i alt *Lovpligtig revision 5 Skat Ikke refunderbar udbytteskat Skat i alt Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskat Kursgevinster til udlodning Administrationsomkostninger Udlodningsreguleringer Overført fra sidste år Til rådighed for udlodning i alt Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 97,6% 97,3% Øvrige finansielle instrumenter 2,4% 2,7% Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside eller ved at rette henvendelse til foreningens administrator BI Management A/S. Geografisk fordeling er angivet i forbindelse med afdelingens ledelsesberetning på side Medlemmernes formue Cirk.Beviser Formue Cirk.Beviser Formue Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Udlodningsregulering Overført udlodning fra sidste år Overført udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo ÅRSRapport >

20 Hoved- og nøgletal ValueInvest Global Årets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 166,35 181,91 159,08 132,06 114,15 Udlodning (%) 5,50 8,25 0,00 1,25 0,00 Omkostningsprocent 2,04 2,09 2,15 2,47 3,05 Omkostningsprocent jfr. vedtægter 1,93 1,68 1,29 1,92 2,28 Årets afkast (%) -4,50 14,35 21,57 15,69 15,97 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed 0,19 0,10 0,02 0,17 0,33 ÅOP 2, Sharpe Ratio 5 år 1, Afkast, akkumuleret 7 år (%) 71,1 MSCI World: Afkast (%) -1,63 Sharpe Ratio 5 år 0,66 Afkast, akkumuleret 7 år (%) -7,1 20 ÅRSrapport >2007

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere