Markedsnyt oktober Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi"

Transkript

1 Markedsnyt oktober 2010 Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi

2 Indledning Deloittes Markedsgruppe Auto har i fortsættelse af tid ligere års analyser også udarbejdet en analyse for 2009/10 af autobranchen i Danmark, herunder særligt de realiserede økonomiske resultater og forventninger til fremtiden samt nogle af de risici og muligheder, vi ser, for at bilforhandlerne kan komme økonomisk på sporet igen. Der publiceres mange markeds- og brancheanalyser, og de fleste har i øjeblikket profetier om konkurser og fortsat nedgang og konsolidering. Årets analyse af bilforhandlernes økonomi afviger lidt fra de mange dystre rapporter. Bilforhandlere sælger produkter, som altid vil blive efterspurgt. Der er tale om produkter, som ikke går ud af markedet, forudsat at bilforhandlerne også er med, når hybrid- og el-biler for alvor rykker i markedet. Bilforhandlernes afsætning af biler har haft et positivt forløb i 2009/10. Der sælges flere biler, om end mange af bilerne er i det mindre segment. Særligt leasing (herunder privat leasing) holder salget oppe. Desværre har det stigende salg af biler og afledt eftermarkedssalg ikke medført forbedrede økonomital for bilforhandlerne, tværtimod. Stort set alle økonomital har udviklet sig negativt. Vi kan således konstatere, at salget stiger, men økonomien viger. Der er låneopstramninger hos pengeinstitutterne, og det er særdeles vanskeligt for mange bilforhandlere at låne penge til driftsfinansiering eller få stillet de nødvendige garantier, som bl.a. SKAT og visse importører kræver. Trods disse mange trusler har antallet af konkurser blandt bilforhandlere ikke været på et specielt højt niveau de 2 sidste år om end niveauet er højere end de foregående 5 år. Der går i gennemsnit 8-10 virksomheder konkurs om måneden. Tallene omfatter alle virksomheder, der handler med biler og motorcykler. Antallet af konkurser er holdt nede af, at det er lykkedes for flere bilforhandlere at nedbringe lagre, særligt af brugte biler og dermed reducere engagementer med pengeinstitutter. Vores analyse indeholder i lighed med tidligere år indlæg fra nogle af branchens toneangivende organisationer. Som det fremgår af disse indlæg, ser branchens aktører også udfordringer for bilforhandlerne de kommende år, dels på service og priser, men også ledelsesmæssigt og strukturelt. Grundlaget for vores analyse er de oplysninger, som findes i offentliggjorte årsrapporter for selskaber. Vores analyse er således overordnet og begrænset af de oplysninger, som fremgår af årsrapporter mv. Det er vigtigt at have for øje, at positive økonomiske resultater ikke nødvendigvis er de eneste overlevelsesbetingelser for en bilforhandler. Omstruktureringer i forhandlernet, sammenlægninger blandt bilproducenter/importører, EUforordninger og ikke mindst positive pengestrømme er blandt de afgørende faktorer for bilforhandlernes fremtid. Kristoffer Hemmingsen Tlf Stefan Zeuthen Tlf Peter W.Ø. Larsen Tlf

3 De økonomiske tal for bilforhandlerne i 2009/10 viser en fortsat forringet udvikling. Nøgletal som afkast af investeret kapital, indtjening pr. medarbejder, bruttoresultat i forhold til omkostningsbase m.fl. er alle blevet forringet. Det er vores bedømmelse, at selvom salg stykmæssigt har været stigende, har indtjeningsmarginalerne været faldende bl.a. som følge af større konkurrence og prismæssig gennemsigtighed i markedet. Der er mindre avancer på små biler, og formidling af leasingbiler er ofte til reducerede marginaler. Særligt leasingmarkedet er eksploderet, bl.a. båret af de såkaldte flexleasingregler, hvor der kun betales forholdsmæssig registrerings afgift for leasingperioden. Det nuværende registrerings-afgiftssystem giver både fordele og ulemper for bilforhandlerne. På den ene side lægges pres på avancerne som følge af det værdibaserede system. Omvendt giver systemet også muligheder. Det er vores opfattelse, at et overvejende enhedsbaseret afgiftssystem vil give bilforhandlere (og leasingselskaber) en mere overskuelig bane at spille på. Det er positivt at konstatere, at der nu ses en tendens til reduktion i kapacitetsomkostninger, om end reduktionen endnu ikke er tilstrækkelig. De iværksatte rationaliseringstiltag til de aktuelle markedsvilkår hos mange bilforhandlere har nok ikke haft fuld effekt i 2009/10, en række medarbejderafledte omkostninger og andre kontraktbundne omkostninger kan en bilforhandler først frigøre sig for over en periode. Analysen viser overordnet set, at de største bilforhandlere målt ud fra antal ansatte har haft den dårligste økonomiske udvikling. Vi kan også konstatere, at branchens samlede afkast af investeret kapital fortsat falder og nærmer sig 0%, ligesom under halvdelen (45%) af store bilforhandlere har overskud. For 5 år siden udgjorde det tilsvarende tal 80%. Størstedelen af de store forhandlere har fortsat positive kapitalforhold og har dermed de største økonomiske muskler til at stå imod en fortsat afmattet konjunktur. Også for de øvrige grupper af bilforhandlere er der fald i antal af bilforhandlere med overskud. Den økonomiske udvikling for de mellemstore bilforhandlere er også blevet forringet. Særligt er antal forhandlere med positiv egenkapital faldet markant. De mellemstore forhandlere har fortsat ikke samme kapitalgrundlag som de store forhandlere, hvorfor økonomisk tilbagegang er en større trussel. De mindre forhandlere vil efter vores opfattelse fortsat bestå i et ikke uvæsentligt antal. De har fortsat de største overskud pr. ansat og den bedste egenkapitalforrentning, men nøgletallene er blevet dårligere. De forringede økonomitendenser i et stadigt mere konkurrencefyldt marked tyder på, at det samlede antal bilforhandlere vil falde. Forhåbentlig vil de fleste af de bilforhandlere, som ikke kan fortsætte, lukke ved at gå sammen med andre bilforhandlere eller foretage kontrollerede nedlukninger. Vi ser også en tendens til, at bilforhandlere samler sig i vækstområder, hvor der er stigning i erhvervsaktivitet og befolkningsgrundlag. Dette giver udfordringer for tilpasning af typisk mindre forhandlere i såkaldte yderområder. Det skal her overvejes, om det er rentabelt med en omkostningstung autoriseret forhandling, eller et serviceværksted og brugtvognssalg er et relevant alternativ. Vi har som sidste år søgt at vægte bilforhandlernes likviditets- og soliditetsrisiko, dvs. nøgletal, der relaterer sig til pengestrømme sammenholdt med nøgletal for gældssætning. Vi har i år valgt at udarbejde analysen alene for de forhandlere, som indgår i årets autoanalyse. Vores beregninger viser, at lukningstruede bilforhandlere nu er 76 mod 25 tilbage i 2008/09. Tilsvarende udgør antal forhandlere med lav risiko nu 30 mod 21 i 2007/08. Der synes således at ske en vis polarisering blandt bilforhandlerne. God læselyst af autoanalysen og en samtidig stor tak til Deloittes Markedsgruppe Auto og andre eksterne deltageres medvirken i publikationen. Peter W. Ø. Larsen Partner og formand for Deloittes Markedsgruppe Auto Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 3

4 Analyse af bilforhandlernes økonomi Vi har igen i år analyseret bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser. Vi har foretaget opdelingen af bilforhandlerne ud fra følgende kriterier: Bilforhandlere med 2-9 ansatte (ca. 42% af virksom hederne i analysen) Bilforhandlere med ansatte (ca. 50% af virksomhederne i analysen) Bilforhandlere med over 50 ansatte (ca. 8% af virksomhederne i analysen) Vores analyser har omfattet 678 bilforhandlere med mere end 1 ansat, og som er partner-, aktie- eller anpartsselskaber, der offentliggør årsrapporter. Analysen har omfattet årsrapporter offentliggjort frem til 30. august Analysen omfatter alene selskaber, der har offentliggjort regnskabstal for 5 år samt har branchekoden for Detailhandel med person- og varebiler samt minibusser, hvorfor der ikke er fuldstændigt sammenfald med de virksomheder, der er medtaget i vores tidligere analyser. Vores analyse omfatter flere bilforhandlere end forrige år, bl.a. som følge af en række nystartede bilforhandlere i begyndelsen af analyseperioden. Hvilken kategori, den enkelte forhandler bliver medtaget i, afgøres ud fra antal ansatte i den første periode omfattet af analysen. Det har ikke været muligt at udarbejde omsætningsafhængige nøgletal for alle de udvalgte virksomheder, da en række bilforhandlere ikke oplyser omsætningen. Kun ca. 17% af de udvalgte bilforhandlere har oplyst omsætningen, ligesom lempelser i oplysningspligt i årsregnskabsloven for særligt mindre virksomheder indskrænker omfang af nøgletalsanalyser. 4

5 Når man skal sammenligne det at investere i en bilforhandling med investering i andre virksomheder, anvendes nøgletallet for afkast af investeret kapital. Nøgletallet opgøres som driftsresultatet i forhold til kapital, der er investeret i selskabet (ekskl. rentebærende nettoaktiver, f.eks. bankindestående). Nøgletallet er opgjort inklusive ejendom. Afkast af den investerede kapital 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% 2006/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Efter finanskrisen indtrådte sidste halvdel af 2008, har der været et markant fald for alle grupperne i afkast af den investerede kapital. For de store bilforhandlere er afkastet faldet så meget, at det i 2009/10 var negativt med ca. 1,5%. Det vil med andre ord sige, at en investering på 100 kr. i en stor autoforhandler i 2009/10 medførte, at investeringen alene var 98,50 kr. værd ved udgangen af året. For de mellemstore forhandlere er afkastet faldet til 1,7%, hvilket er under det almindelige risikofrie afkast på eksempelvis realkreditobligationer. De små bilforhandlere har ligeledes oplevet et fald i forhold til tidligere år. Afkastet for disse er fortsat lidt over niveauet for et risikofrit afkast. Krisen ramte branchen hårdt på indtjeningen og varsler om fortsat hårde tider for bilforhandlere Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 5

6 Krisen ramte i 2008, men slog ikke fuldt igennem i tallene for vores analyse for 2008/09, da krisen kom i sidste halvdel af året. Udviklingen er derfor desværre ikke så overraskende, da krisen slog fuldt igennem i 2009/10, dog med en salgsfremgang sidst i perioden / / / / /10 Driftsresultat pr. ansat i t.kr. Salgsstatistikker mv. viser, at salget var stigende i den sidste periode af 2009, ligesom det er stigende i Antallet af nyindregistrerede personbiler er steget fra stk. i perioden august 2008 til juli 2009 til stk. i perioden august 2009 til juli 2010 svarende til en fremgang på ca. 15%. En stor andel af de nyindregistrerede personbiler er dog biler til leasing, dette betyder, at leasingbilen ikke nødvendigvis vil indgå som omsætning hos bilforhandlerne, da bilforhandlerne i mange tilfælde alene modtager henvisningsprovision i relation til formidling af leasingkontrakter. Det kan desværre ikke læses ud af årsrapporterne, om der er en fremgang i den sidste del af perioden. Driftsresultat pr. ansat hos de store og mellemstore bilforhandlere er fortsat faldende. For de store bilforhandlere har dette medført et direkte underskud pr. ansat i 2009/10. Dette underbygger vores konklusion fra sidste år om, at kapacitetsapparatet er for stort. Sagt på en anden måde at visse store bilforhandlere er gearet til væsentligt større aktivitetsniveau end det, der realiseres i branchen på nuværende tidspunkt. 6

7 Kapacitetsomkostninger (index, 2005/06 er 100) / ansatte ansatte 100 Over 50 ansatte / / / / Vurderer man kapacitetsomkostningerne for en 5-års periode, ses det, at den stigende udvikling er vendt. Således er kapacitetsomkostningerne steget de første 4 år i perioden, men er sidste år faldet, endda til under niveauet fra 2007/08. Dette set sammen med det stigende salg i slutningen af perioden giver løfter om bedre tal i branchen for 2010/11. Salget er dog stadigt under salget i 2007/08 faktisk skal man tilbage til 2003/04 for at finde tilsvarende salgstal. Udviklingen ser således ud til at gå den rigtige vej, men målet er langt fra nået. Udfordringen for mange bilforhandlere er, at kapacitetsomkostningerne langt hen ad vejen er bundet i mursten og andre anlægsaktiver, der ikke kan realiseres på den korte bane. Det må forventes, at en række af de forhandlere, der har sat sig for dyrt, må give op inden for de næste par år, med mindre omkostninger og finansiering tilpasses, eller der indgås alliancer. Det vigtigste middel for at opnå en fornuftig indtjening i branchen er bilforhandlernes evne til at udarbejde og fastholde en fornuftig strategi samt fortsat tilpasning af omkostningsbasen til et absolut minimum, uden at dette går ud over den kvalitet, kunderne skal opleve. Denne evne kan måles på et nøgletal for, hvor meget bruttoresultat bilforhandleren kan tjene for hver krone, bilforhandleren bruger i kapacitetsomkostninger. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 7

8 0,50 0,40 0,30 Driftsresultat pr. kapacitetsomkostningskrone (kr.) 0,20 0,10 0,00-0, / ansatte 0, ansatte 0,22 Over 50 ansatte 0, /07 0,46 0,21 0, /08 0,46 0,22 0, /09 0,33 0,12 0, /10 0,20 0,04-0,04 Set henover en 5-års periode må det konstateres, at de mellemstore og store bilforhandlere generelt ikke på noget tidspunkt har udvist fornuftige tal i den målte periode. I 2009/10 er nøgletallet sågar blevet negativt for de store forhandlere. Udviklingen skyldes primært, at flere af de mellemstore og store bilforhandlere har søgt at lave volumenforretning, men at de blandt andet grundet overkapacitet i branchen ikke har været i stand til at opnå den volumen, kapacitetsomkostningerne betinger. Antallet af bilforhandlere med overskud er faldet til et niveau, hvor det må forventes, at der enten kommer konkurser eller opkøb/sammenslutninger. I 2009/10 havde næsten halv delen af alle bilforhandlere underskud. Med tanke på at salget i perioden endnu ikke har nået niveauet fra før finanskrisen og den forsinkede omkostningstilpasning er udviklingen ikke overraskende. Hvis de store og mellemstore bilforhandlere skal have økonomisk succes på længere sigt, er det afgørende, at der sker en tilpasning af antallet af bilforhandlere inden for et geografisk område samtidig med, at omkostningseffektiviteten forbedres. 8

9 Andel med overskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005/ / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Egenkapital forrentning 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2006/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at forrentningen af egenkapitalen er udtryk for bilforhandlernes forrentning af den indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere. Forrentningen er igen i 2009/10 faldet drastisk for de mellemstore og store bilforhandlere er forrentningen endda blevet negativ, hvilket reelt betyder, at en del af investeringen er mistet. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 9

10 De små bilforhandlere er de eneste, der i hele perioden har holdt sig over 5%, hvilket må betragtes som værende utilfredsstillende for branchen som helhed. Den faldende egenkapitalforrentning kan primært tilskrives de faldende resultater, som for de største forhandlere endda har været et samlet underskud i 2009/ % 95% Andel med positiv egenkapital 90% 85% 80% 2005/ / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte De dårlige resultater for de seneste år begynder nu også for alvor at vise sig på egenkapitalen. Når egenkapitalen er negativ, er det udtryk for, at ejerens investering i selskabet er tabt. Det er ikke analyseret, hvor stor en andel af bilforhandlerne, der har opretholdt positiv egenkapital som følge af kapitaltilførsler i perioden. Samtidig er soliditetsgraden samlet for de mellemstore ca. 25% og store bilforhandlere ca. 19%. Der er således en fremmedfinansiering på henholdsvis 75% og 81% hos disse bilforhandlere. Pengeinstitutterne har i kølvandet på finanskrisen strammet gevaldigt op på udlånspolitikken, hvilket kan gøre det svært for bilforhandlerne at fastholde eller udvide driftskreditten på uændrede vilkår. Bilforhandlerne må derfor forvente, at en yderligere finansiering i den kommende periode i høj grad må komme fra ejeren selv. 10

11 Hvis de store og mellemstore bilforhandlere skal have økonomisk succes på længere sigt, er det afgørende, at der sker en tilpasning af antallet af bil forhandlere inden for et geografisk område samtidig med, at omkostningseffektiviteten forbedres. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 11

12 Stil jer bag disken og giv kunderne hvad de efterspørger! Det bedste korte råd, vi i D.A.F giver vore medlemmer i den nuværende situation er at stille sig bag disken og lytte til, hvad kunderne efterspørger. Af Jens Brendstrup, administrende direktør DAF En ting er helt sikkert. Det bliver en anden forretningsverden, vi oplever, når vi kommer ud på den anden side af krisen, end da vi gik ind i krisen for snart 2 år siden. Vi ved også, at de virksomheder der genopstår i fremtiden med den opfattelse, at de vil gøre, som de altid har gjort, vil få det mere end svært i de kommende år. Der vil være nogle nuværende store og toneangivende bilforhandlere, der vil blive meget små og måske endog forsvinde fra landkortet. Tilsvarende vil der blandt de små eller mellemstore bilforhandlere komme progressive og toneangivende virksomheder i fremtiden. Fagkundskab på værkstederne Allerede i dag bruger mange kunder Internettet, for at finde den bedste brugte bil, det bedste nybilkøb eller det mest sikre servicearbejde til prisen. Kunderne ved udmærket godt, at biler i dag er så teknisk komplicerede, at der både skal uddannelse og fagkundskab til for at servicere eller reparere. Derfor er eksempelvis FDMs gentagne felttog mod de autoriserede værksteder et slag i luften for at vise deres eksistensberettigelse. Om tre år handler det ikke om autoriserede contra. uautoriserede. Det drejer sig om værksteder med fagkundskab til at kunne løse specifikke problemer eller en konkret bilmodels problemer. Begreberne autoriseret og frit værksted vil blive udvandet i fremtiden, når EU snart går i gang med den friere konkurrence på (forhåbentlig) lige vilkår. Åbenhed omkring priser For mange bilforhandlere virker det i dag omkostningstungt og i flere tilfælde irriterende at skulle afsætte ressourcer til at besvare mails fra kunder, der foretager pristjek. Det er i dag en selvfølge for kunderne at tjekke prisen, og til dette bruges Internettet i stor udstrækning, når den bedste pris for en bil eller et stykke værkstedsarbejde skal findes. Det siger sig selv, at de kunder, der for kort tid siden gav eksempelvis kr. for et km s serviceeftersyn, føler sig snydt, når naboen kun har givet kr. for det samme eftersyn. Derfor er værkstederne nødt til at lægge deres priser (og hvad de indeholder) frem på Internettet, så kunderne selv kan se og sammenligne priser. Men naturligvis skal enhver prisoplysning også indeholde de tillægsydelser, som eventuelt er inkluderet i den pågældende pris. Ellers går det som i TV- og flybranchen, hvor kunder i flere tilfælde selv må gætte, hvilken opløsning et fladskærms-tv har, eller om det er MPEG 2- eller MPEG 4-tuner, eller om flybilletprisen er eksklusive eller inklusive lufthavnsafgifter, bagagetransport og fortæring. Hvis priser og vilkår ligger frit fremme på Internettet, kan virksomheden spare ressourcer til at besvare pristjek på mails og hvad der er sparet er tjent. Det gør for øvrigt ikke ondt at lægge priser og vilkår frem, bare se på brugtbilsalget via Internet-portalerne. Det er da efterhånden kun de få, der annoncerer med et ring efter prisen uden nærmere angivelse af niveauet! 12

13 Omkostningerne Lyt til kundernes behov og lad disse drive virksomhederne. Alt for mange virksomheder i Danmark har fejlet ved at ofre store summer på at lancere et produkt eller en service, som kunderne slet ikke har efterspurgt. Indret service og åbnings- og lukketider efter kundernes behov. Hvis der ikke er ret mange kunder en lørdag eftermiddag, bør man ikke holde åbent, bare fordi andre gør det. Hvis der ikke er ret mange værkstedskunder efter kl. 14, skal man måske overveje at afholde Happy Hour for serviceeftersyn af alle biler eller måske kun de, der er mere end 4 år gamle. Hvis der ikke er nogen, der efterspørger påfyldning af sprinklervæske i forbindelse med et serviceeftersyn, er det måske klogt at tilbyde det som en ekstra service. Det koster immervæk måske et kvarters mekanikerløn + sprinklervæsken. Godt nok i nogle områder og til nogle kunder, ikke mindst hvis virksomhederne betaler. Andre vil måske hellere have en lavere pris. Vi har i D.A.F. et udmærket Internet-baseret system til overvågning af omkostningerne hos nybilforhandlerne (Timekalkulation). Brug det, og vis resultatet til bilimportørerne, hvis der er for stort underskud i salgsafdelingen. Brug tiden efter krisen til at efterse byggeplaner endnu engang. Hvis man kan konstatere, at man får dobbelt så mange kunder ved at bygge om eller til (eksempelvis fordi man har fået et ekstra bilmærke at forhandle), skal man naturligvis bygge ekstra. Men spørg først kolleger med de nye bygninger, hvor mange nye kunder de har fået på den konto, eller bed jeres revisor om at finde ud af det. Svaret vil nok overraske. Konklusionen til Bilforhandlerne på dette er, at bilforhandlerne er sat i verden for at sælge og servicere nye og brugte biler i bilforhandlernes område. Koncentrer bilforhandlingen om det, virksomhederne er gode til: At servicere bilejerne med gode tilbud og reel service så vil der også være et marked for bilforhandlerne i fremtiden! Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 13

14 Back to business Bilforhandlerne kan ånde lettet op. Krisen er overstået, og alt er ved det gamle... eller hvad? Salget af personvogne tordner godt nok derudad, og der er flere ugers ventetid på værkstederne igen. Men kradser man lidt i overfladen, ser virkeligheden anderledes barsk ud. Af Jens Enghave, chefkonsulent Bilbranchen For det første er bilsalget drevet af mindre biler. Der er sket et markant skred i segmentfordelingen, hvor det mindste segment efterhånden udgør over 50% af nybilsalget. Denne andel var under 40% for blot 2 år siden. Samtidig er konkurrencen fra nye aktører i branchen stigende. Aktører, som ikke er bundet af de omfattende og omkostningstunge kontraktvilkår, som gælder for de autoriserede forhandlere. Kunderne får fortsat større forhandlingskraft. Privatkunderne nyder stor gennemsigtighed i markedet, og leasingselskaberne aftager en større og større del af de nye biler. Og jo større leasingselskaberne bliver, jo mere rabat vil de naturligt nok have. Forhandlerne kan dermed blot se til, at deres avancer bliver skruet længere og længere ned, for at de overhovedet kan få en andel af markedet. En anden trussel i forhold til leasingselskabernes vækst er, at forhandlerne i højere grad bliver underleverandører og stadig sidder tilbage med høje faste omkostninger bundet i flotte udstillingslokaler, veluddannet personale, demobiler osv. At være underleverandør med høje faste omkostninger er en uholdbar forretningsmodel. Det høje omkostningsniveau skal stå mål med den værditilvækst, som forhandlerleddet tilfører salgsprocessen. Krisen har altså ikke ændret ved, at branchens struktur og vilkår gør det svært for forhandlerne at tjene fornuftige penge. Der er fortsat mange forhandlere i forhold til markedets størrelse, og der har været overraskende få konkurser under krisen. Markedets forudsætninger og kundernes præferencer har ændret sig, men samtidig må man konstatere, at meget få forhandlere har ændret nævneværdigt i deres måde at drive forretning på. Og når en forretningsmodel ikke bliver tilpasset markedets krav og vilkår, vil nogle alternative aktører melde sig i kampen om kunderne. Således mister bilforhandlerne efterhånden forretningsområder og taber markedsandele i de forretningsområder, de har tilbage. Den fastlåste struktur kan skyldes flere ting. Men én meget afgørende årsag er, at der er så mange forhandlere, der er villige (eller tvunget) til at fortsætte med at drive forretning på trods af, at det havde givet et højere afkast at investere pengene i obligationer. Det vil således fortsat være en overlevelseskamp at tjene penge i branchens detailled som autoriseret forhandler. Det er efterhånden meget afgørende, at forhandlerne arbejder mere strategisk og aktivt frigør ressourcer til strategisk planlægning frem for drift. I Bilbranchen vil vi gerne bidrage til denne professionaliseringsproces, der er i gang hos mange af vores medlemmer. Derfor vil vi i det kommende år iværksætte en lang række initiativer, som skal styrke det strategiske arbejde hos medlemmerne. 14

15 Blandt andet vil vi stille skarpt på professionelt bestyrelsesarbejde. Alt for få bilforhandlere anvender en professionel bestyrelse. En professionel bestyrelse kan være et stærkt ledelsesorgan, der kan stille udfordrende spørgsmål og tilføre forretningen nye måder at anskue forretningens dispositioner på. Mange bilforhandlere har opfattelsen af, at den strategiske udvikling er drevet af importørerne og i sidste ende bilproducenterne. Men dette er en meget alvorlig sovepude. Strategisk udvikling bør ikke være drevet at produkter, men af kundernes præferencer og markedets vilkår. Og vi vil gøre vores for at styrke forhandlernes strategiske værktøjskasse i denne sammenhæng. Vi vil give de forhandlere, hvis forretninger er vokset sig store, og som nu kræver mere struktureret strategisk ledelse, de værktøjer, der er nødvendige hertil. Det vil blandt andet udmønte sig i en scenarioanalyse af branchen samt en livscyklusanalyse af bilkunder for at få afdækket mulige forretningsområder. Herudover vil Bilbranchen udbrede brugen af strategiske modeller, som kan styre og støtte det langsigtede udviklingsarbejde i en bilforretning og sikre, at de strategiske initiativer der gennemføres, bidrager til de overordnede visioner. Der er ikke noget galt i erkendelsen af, at forhandler og importør har modstridende interesser i forskellige sammenhænge. Faktisk er det blot med til at styrke den samlede forsyningskæde, at de enkelte led yder et ligeværdigt modspil over for hinanden. Derfor er det så vigtigt, at forhandlerne sørger for at udarbejde strategiplaner, som tager udgangspunkt i deres interne forhold, visioner og marked. Konsolideringen i branchen vil uden tvivl fortsætte og sandsynligvis tage fart fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at det vil være de dygtige forretningsfolk, der vil tegne fremtiden for branchen. I de kommende år vil der ske et udskilningsløb, hvor et mere kynisk business mindset vil blive belønnet. De bilforhandlere, der kommer til deres leverandører med gennemarbejdede strategi planer, styrer forretningens afdelinger ud fra strategisk koblede succeskriterier og tilpasser deres forretninger efter fremtidens vilkår og kundernes krav, vil være dem, der står tilbage om nogle år og har oparbejdet styrke til at positionere sig med en mere rentabel forretningsmodel, når den nuværende gruppefritagelse for bilsalg udløber i Vi vil desuden opfordre til at gribe forhandlingsprocesser med f.eks. bilimportører mere proaktivt an. Dette i erkendelse af at forhandlinger med importører ofte skal igangsættes i god tid og styres skarpt, da ændringer i forhandlernetværket som regel skal cleares med bilproducenterne, og i langt de fleste tilfælde er det i importørernes interesse, at bilforhandlerne tager mere styring på disse forhandlingsprocesser. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 15

16 Et robust bilmarked Få ting her i verden er sikre, men det er uomtvisteligt, at de seneste år har været ekstraordinært hårde for samtlige aktører i bilbranchen. Både importører, forhandlere, værksteder og andre virksomheder i branchen har været igennem en meget hård periode, hvor først den finansielle krise og den efterfølgende økonomiske krise har lagt et helt ekstraordinært pres på branchen. Men til trods for de hårde tider, så lysner det nu. Af Bent Mikkelsen, adm. direktør, De Danske Bilimportører De danske bilkøbere har vist sig langt mere robuste end man kunne have frygtet. Ganske vist dykkede bilsalget drastisk, da krisen var på sit højdepunkt i 2009, men personbilssalget blev trods alt bedre end f.eks. tilbage i 2003, hvor salget lå under , og i 2010 har vi til trods for krisen oplevet en ganske fornuftig markedsudvikling og ender formentlig med et salg i nærheden af hvis ikke over personbiler. Det er rent faktisk ganske pæne tal i en situation, hvor økonomien fortsat kun lige er på vej ud af en af de største opbremsninger i nyere tid, og ser vi nærmere på faktorerne bag det stabile bilsalg, så lover det godt for udviklingen i de kommende år. Fokus på brændstoføkonomi Markedet for nye biler har traditionelt været et af de mest konjunkturafhængige og er det på mange måder stadigt. Det er således fortsat danskernes transportbehov, der er den primære drivkraft bag købet af ny bil. Men der er alligevel tydelige ændringer at spore. Tidligere har økonomiske kriser presset forbrugerne ud af nybilsmarkedet, men denne gang synes mange forbrugere ligeledes at have fået blik for sammenhængen mellem købet af en ny bil og en reduceret brændstofregning. De klimavenlige biler tager markedsandele inden for stort set alle segmenter, og det er tydeligt, at brændstoføkonomi og miljøegenskaber i stadigt stigende grad er blevet konkurrenceparameter. I Danmark har dette fokus i første runde ført til, at 2010 endnu engang bliver et år, hvor segmentet lille klasse kommer til at slå sin egen markedsandelsrekord. Der er dog som bekendt mange bilkøbere, børnefamilier f.eks., der ikke kan klare sig med de mindste modeller på markedet. Derfor er det også meget positivt, at en lang række brændstoføkonomiske nyheder er på vej fra bilfabrikkerne også i de segmenter, hvor der er plads til både børn og hund. Det lover godt for den fortsatte vækst i bilsalget og for bilkøbernes mulighed for at kombinere en moderne og sikker bil med lavere månedlige udgifter til brændstof. De mange nye brændstoføkonomiske produkter vil efter alt at dømme være med til at øge efterspørgslen og er noget af det, der kan være med til at fastholde den positive udvikling på bilmarkedet i Der er mange forskellige teknologier bag de forbedrede brændstofnormer. Hvordan forbedringerne opnås er ikke det interessante. Det er derimod det endelige resultat i form af brændstoføkonomi og reduceret CO2-udslip. Derfor skal vi som samfund heller ikke se os til dommer over, hvorvidt, brint, hybrid, diesel eller noget helt femte er en bedre løsning, men fastholde et teknologineutralt fokus på at få mest mulig transport pr. gram CO2. En anden faktor, der også har været med til at drive markedet, er det voksende ønske blandt danskerne om at kunne finansierer købet af en ny bil gennem leasing. Der er ingen tvivl om, at denne mulighed, især i lyset af krisens pres på likviditeten og på bankernes udlånspolitik har været et attraktivt alternativ også for mange private bilkøbere og har bidraget til den fine markedsudvikling. Samlet set giver salgstallene, det fortsat høje transportbehov, leasing og de mange nye brændstofbesparende produkter et begrundet håb om, at vi i branchen i 2011 for alvor kan lægge krisen bag os og levere moderne og effektiv transport til danskerne. 16

17 Hvor skal vi køre hen? Af Kristoffer Hemmingsen, statsautoriseret revisor, medlem af Deloittes Markedsgruppe Auto Der har det seneste 1½ år været en del snak om krise i bilbranchen. De autoriserede bilforhandlere har stået over for gevaldige udfordringer i kølvandet på den finansielle krise både i forhold til det vigende marked, men også i forhold til adgangen til finansiering fra banker mv. Vi har set lidt nærmere på dommedagsprofetierne og set på, hvordan krisen har påvirket den enkelte bilforhandler. Til at belyse dette har vi fokuseret på likviditetsrisiko og soliditetsrisiko. Likviditetsrisikoen fortæller noget om, i hvor høj grad bilforhandleren er i stand til at generere likviditet (og dermed værdi) i forretningen, mens soliditetsrisikoen fortæller noget om, i hvor høj grad bilforhandleren er rustet til at håndtere udsving i konjunkturerne. Bilforhandlere med en lav likviditets- og soliditetsrisiko har generelt bedre forudsætninger for en langsigtet rentabel drift og konkurrenceevne i bilmarkedet, som det er i dag og vil være det i fremtiden. Bilforhandlernes likviditets- og soliditetsrisiko (efterår 2010) (2010) 2008 Likviditetsrisiko Høj Mellem Lav (3) (29) (29) (49) (76) (17) (50) (9) 2 (5) 11 (16) 23 (30) (42) (59) (19) (7) (98) (51) (14) (1) (29) (24) Høj Mellem Lav Soliditetsrisiko Resultatet af vores analyse er, at der generelt er sket et skred i risikoen for bilforhandlerne i retning mod en højere risiko. Der er således 76 bilforhandlere, der har en meget høj risiko sammenlignet med de andre i markedet, mod kun 21 for 2 år siden. Dette medfører, at det bliver sværere for disse at låne penge og sværere at opnå fordelagtige aftaler med leverandører. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 17

18 Omvendt viser vores analyse, at en række bilforhandlere har reduceret deres risiko i perioden og dermed er kommet styrket ud af krisen. Disse bilforhandlere vil generelt have større frihedsgrader i forhold til långivere og leverandører og er dermed bedre i stand til selv at præge udviklingen i deres forretning. Salgstallene tyder på, at der er fremgang i vente. Det er derfor nu afgørende for den enkelte bilforhandler at konsolidere sin position i markedet. De fleste bilforhandlere har været igennem en periode med omkostningstilpasninger og reduktion af pengebindingerne. Der er dermed skabt grobund for en rentabel vækst i de kommende år forudsat at bilforhandleren er i stand til at gøre det bedre end konkurrenterne. Det er nemt at sige, men kan være svært at gennemføre i praksis. Hvad skal man konkret gøre for at blive bedre end konkurrenterne. For at svare på dette må bilfohandleren starte med at kigge indad og fokusere på sin egen forretning og identificere de steder, hvor man er sårbar og reagere på det. Det er ikke nok at fokusere på omkostninger. Øvelsen kræver, at bilforhandleren kommer hele vejen rundt og dermed får overblik over de konkrete ting, der skal forbedres på kort og lang sigt, for at forretningen bliver konkurrencedygtig. Vi anbefaler, at bilforhandleren sammen med nøglemedarbejdere og rådgivere foretager en systematisk gennemgang af nedenstående områder: Det er her særligt vigtigt at have fokus på likviditet, som er driveren i værdiskabelsen i forretningen. Nogle af de spørgsmål, forhandleren må stille sig selv, er: Hvordan påvirker forhandleraftalerne min økonomi, og er dette et godt udgangspunkt for min forretning (betalingsbetingelser, krav til lagerbindinger, kreditfaciliteter mv.)? Er der balance mellem mine salgs- og købsbetingelser? Hvor stor en del af mit varelager er betalt, før jeg får pengene ind ved salg? Også på finansieringssiden er det vigtigt, at forhandleren overvejer: Bruger jeg mine kreditfaciliteter rigtigt (trækker jeg på kreditten, fordi jeg kan, eller fordi det er nødvendigt)? Er der bedre alternativer? Hvordan påvirker renten min bundlinje, og er de rentevilkår, jeg har, de bedst opnåelige? Kan det betale sig at realisere tabet på de tabsgivende lagerbiler og reinvestere i andre biler? Når analysen er fuldført, har bilforhandleren et nuanceret overblik over de risici og muligheder i forretningen, der gør det muligt at lægge den rette strategi for den videre udvikling af forretningen og dermed lægge afstand til konkurrenterne. Likviditet og arbejds kapital Skat, moms og afgifter Human Capital Finansiering Driftsbesparelser og optimering Strategi Rapportering og budgettering Finansiel risikostyring Forretningsmæsig risikostyring 18

19 Anvendte hoved- og nøgletal Driftsresultat Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster Egenkapitalforretning Resultat før skat/gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital/balancesum Afkast af investeret kapital Driftsresultat/balancesum ekskl. likvider og ikke rentebærende poster Likviditetsgrad Omsætningsaktiver/kortfristet gæld Finansiel gearing Gæld/egenkapital Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi 19

20 Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Tlf Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 19 lokale kontorer landet over de 3 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores godt medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi

Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi Markedsgruppe Auto, februar 2009 Bilforhandlernes økonomi og udfordringer Deloitte Markedsgruppe Auto præsenterer også for 2007/08 en analyse af

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Den individuelle sparring Formålet har været at sætte fokus på det væsentligste for

Læs mere

Januar 2010. Nedturens konsekvenser analyse af autobranchen Markedsnyt januar 2010

Januar 2010. Nedturens konsekvenser analyse af autobranchen Markedsnyt januar 2010 Januar 2010 Nedturens konsekvenser analyse af autobranchen Markedsnyt januar 2010 Indhold 3 Analyse af bilforhandlernes økonomi i 2008/09 samt forventninger hertil for 2010 3 Likviditet er afgørende 3

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere