Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE"

Transkript

1 Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lov- og regelgrundlag Forvaltning Adjunktansættelsen Adjunktuddannelsen Formål Grundforløbet Praksisforløbet Evaluering Adjunktvejlederen Funktion Form Forum Mentorordning Lektoransættelse Betingelser Procedure Bedømmelsesudvalg Kommissorium Stillingsbeskrivelse og -profil... 9 Bilag Bilag Bilag Bilag Adjunktvejledningen af oktober 2013 er behandlet og tiltrådt af ASE s LSU på dets møde den 29. oktober 2013 og har virkning tilbage fra 1. januar Adjunktvejledningen af juni 2010 er gældende for ansatte, der er startet på adjunktuddannelsen i henhold hertil. side 2 af 15

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver adjunktens vej fra ansættelse til overgang til lektor. Den skal sikre, at adjunkter, kollegaer og studerende oplever adjunktperioden som en fagligt og personligt positiv periode. Gennem vejledning, kurser og arbejdets tilrettelæggelse skal adjunkten opnå en faglig og pædagogisk udvikling, der sikrer, at vedkommende kan opnå en lektorbedømmelse. Vejledningen er tilgængelig på ASE-hjemmesiden og udleveres til alle nye adjunkter, ligesom den er et vigtigt dokument for adjunktvejledere og de personaleansvarlige. Desuden skal den støtte øvrige medarbejdere og studerende i opgaven at hjælpe de nye adjunkter til at få et positivt forløb i perioden. Som vejledende bilag er indsat: 1. en tidsplan for adjunktforløbet 2. en kronologisk oversigt over parternes arbejdsopgaver og roller 3. læringsmål for reflektionsportfolio 4. en template for grund- og praksisforløbet. 2. Lov- og regelgrundlag Det formelle grundlag for ansættelse ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet/ASE er Cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen af Adjunktuddannelsen følger Undervisningsministeriets udkast til vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved CVU og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser af oktober Forvaltning Det pædagogiske ansvar for adjunktordningen har Ingeniørhøjskolens CDIO Development Lab. Personaleansvarligheden i forhold til ordningens parter bærer adjunktens udviklingschef og institutionens ledelse. 4. Adjunktansættelsen Ved ansættelsen af en adjunkt fastsættes der en periode (adjunktperioden), i løbet af hvilken adjunkten for at bevare sin ansættelse skal anmode om at få sine kvalifikationer bedømt inden for en fastsat frist og i forlængelse heraf opnå en positiv lektorbedømmelse. Hvis bedømmelsen ikke er positiv kan ASE vælge at tilbyde adjunkten en forlængelse af adjunktperioden med yderligere 2 år med henblik på en fornyet bedømmelse i tilknytning hertil. Hvis der ikke tilbydes en forlængelse eller den anden bedømmelse også er negativ skal vedkommende afskediges efter de overenskomstmæssige regler, dog tidligst med virkning fra udløbet af adjunktperioden. Adjunktperioden er typisk tre år. side 3 af 15

4 Adjunkturets stillingsindhold er undervisning ved Ingeniørhøjskolens diplom- og civilingeniøruddannelser samt adgangskursus, herunder efter- og videreuddannelse, opgaver med forskningstilknytning, udviklingsopgaver, videncenterfunktioner samt tilsvarende opgaver inden for ASEs formål. Arbejdsopgaverne kan for den enkelte adjunkt variere, men de skal samlet kunne kvalificere til lektorbedømmelse og overgang til lektorvilkår. 5. Adjunktuddannelsen 5.1 Formål Det overordnede formål med adjunktperioden er at igangsætte en pædagogisk-didaktisk udvikling, så adjunkten bliver i stand til at udvikle, variere og forandre sin undervisning under hensyn til forskellige læringsmål og målgrupper. Det er således væsentlige mål, at adjunkten: opnår en viden om didaktik og metodik, som er relevant for læreprocesser, undervisningsformer og -indhold, udvikler sine personlige, faglige og professionelle kompetencer med henblik på at kunne analysere og reflektere over undervisning og læring i forhold til sin undervisningspraksis, anvender sine pædagogiske kvalifikationer til udvikling af undervisning og undervisningsforløb, herunder tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering, inddrager og bearbejder viden i form af relevante nationale og internationale forskningsresultater eller professionelle nybrud, kan varetage forsknings-/udviklingsopgaver og videncenterfunktioner samt anvender og udvikler sine kompetencer i forbindelse med formidling, kommunikation og vejledning. En opfyldelse af disse mål skal kvalificere adjunkten til lektorbedømmelse. Adjunktuddannelsen svarer i omfang til mindst 10 ECTS-point. 5.2 Grundforløbet Ved begyndelsen af adjunktperioden skal CDL i samarbejde med udviklingschefen og adjunkten påbegynde en plan for adjunktens pædagogiske uddannelse. Det betyder, at adjunkten tilmeldes AUs adjunktpædagogiske forløb (grundforløbet). Har den nyansatte på forhånd en relevant pædagogisk uddannelse, kan der søges merit i forhold til dele af adjunktuddannelsen. Dette aftales nærmere med udviklingschefen og CDL. Uddannelsen skal påbegyndes inden for det første ansættelsesår og forventes afsluttet inden udløbet af adjunktperioden. Grundforløbet har et omfang på 5 ECTS-point og er opbygget i moduler som vist på nedenstående figur: side 4 af 15

5 Modul 1 er starten på det pædagogiske grundforløb og foregår som et internatkursus over 2-3 dage. Modul 2 består af tre forskellige kurser. Det kursus, som passer bedst med adjunktens undervisningspraksis, vælges. Kurserne består af to dage på Campus Aarhus og selvstændigt arbejde mellem de to dage. Modul 3 kører fakultetsvis som et 30 timers onlinekursus. Modul 4 er afslutningen på grundforløbet (AUs adjunktpædagogiske forløb) med fremlæggelse af adjunktens undervisningsportfolio. 5.3 Praksisforløbet Efter afslutning af grundforløbet udarbejdes en plan for resten af adjunktforløbet, der har et omfang af minimum 5 ECTS-point. Formålet med planen er at sikre, at adjunkten i perioden har reelle muligheder for at kvalificere sig til lektorbedømmelse. Planen er individuel og skal tage udgangspunkt i adjunktens personlige, pædagogiske, faglige og professionelle kompetencer. Planen skal beskrive de områder, som adjunkten forventes at kvalificere sig indenfor, og skal medvirke til at sikre, at adjunktens arbejdsopgaver sammensættes med forankring i forskellige områder med vægtning efter kravene ved lektorbedømmelsen. side 5 af 15

6 Planen skal indeholde angivelse af adjunktens faglige opgaver og de aktiviteter, der indgår i den pædagogiske uddannelse. a. Planens faglige elementer indebærer, at adjunkten foretager: undervisning ved en fuldtidsuddannelse (diplom- og civilingeniøruddannelserne samt adgangskursus) arbejdsopgaver inden for mindst et af følgende områder: o opgaver med forskningstilknytning, udviklingsopgaver og videncenterfunktioner o undervisning ved efter- og videreuddannelse Planen skal endvidere indeholde en beskrivelse af de muligheder, som adjunkten har for at kvalificere sig til lektorbedømmelse, herunder af konkrete arbejdsopgaver, vejledning, supervision og relevant efteruddannelse. Planen kan ændres i adjunktperioden, hvis der ikke er arbejdsopgaver, der modsvarer kvalificeringskravene i planen. b. Planens pædagogiske elementer skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, som adjunkten skal gennemføre for at opnå de 5 ECTS-point i praksisforløbet. Planen skal angive: hvilken faggruppe, som adjunkten skal tilhøre, og evt. den faglige vejleder, som han/hun er knyttet til, hvilke undervisnings- og vejledningsopgaver, som adjunkten skal varetage, herunder en specifik plan for den første periode med begrænset belastning, navn på den adjunktvejleder, som adjunkten er tilknyttet, og den opgave, som adjunktvejlederen har i forhold til adjunkten, plan for eventuel faglig kompetenceudvikling, som er nødvendig for varetagelse af adjunktens undervisningsopgaver, plan og tidsplan for adjunktens pædagogiske uddannelse, procedure og tidsplan for kvalificering til lektorbedømmelsen. Af forløbets 5 ECTS-point udgør refleksionsportfolioskrivningen 1 ECTS. Den undervisningsportfolio, som blev påbegyndt i grundforløbet, videreudvikles. Resultatet af arbejdet ligger til grund for evalueringen af hele adjunktuddannelsen (se bilag 3). De resterende 4 ECTS-point kan efter aftale med CDL indeholde: Egentlige uddannelsesforløb, f.eks. dele af masteruddannelser, kurser el. lign. Gennemførelse af eksperimenter i egen undervisningspraksis med efterfølgende beskrivelse og erfaringsudveksling med kolleger på ASE. Deltagelse i pædagogiske konferencer, f. eks. med indlæg i form af paper, poster el. lign. Pædagogiske udviklingsprojekter. Det er udviklingschefens ansvar at sikre, at plan og opgaver giver adjunkten reel mulighed for at kvalificere sig til lektorbedømmelse. Det er adjunktens ansvar at udnytte muligheden. Planen skal indgå i den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS). Det er forudsat, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at nå de mål, som er beskrevet i planen. side 6 af 15

7 5.4 Evaluering Adjunktuddannelsen afsluttes med en evaluering. Denne rummer en bedømmelse af refleksionsportfolien og en samtale, hvor adjunkten bl.a. skal redegøre for indholdet i sin portfolio. Evalueringen har bestået/ikke bestået som resultater. Evalueringen varetages af CDL, der udsteder eksamensbevis for adjunktuddannelsen. Bedømmelsen af adjunktuddannelsen er sammen med en faglig evaluering grundlag for lektorbedømmelsen. 6. Adjunktvejlederen 6.1 Funktion En nyansat adjunkt skal ved starten af ansættels en tildeles en vejleder, udpeget af CDL, der er tilknyttet adjunkten i de første to år af adjunktforløbet. Adjunktvejlederen fungerer som pædagogisk supervisor med det overordnede ansvar for adjunktens pædagogiske udvikling og generelle trivsel i forløbet. Vejlederen er ansvarlig for at skabe sammenhæng i forløbet; han/hun fungerer som bindeled mellem adjunktuddannelsen og den daglige undervisning og som koordinator i forhold til uddannelsesansvarlige, faglige vejledere, AUs adjunktpædagogiske forløb mv. Ved tilrettelæggelse af adjunktens forløb skal vejlederen sikre progression i forløbet. Adjunktvejlederen skal agere aktivt i forhold til adjunkten og selv tage initiativ til vejledningssamtaler, overværelse af undervisning mv. Den faglige vejledning er ikke adjunktvejlederens ansvar. Adjunkten opsøger selv relevante undervisere inden for de fagområder, hvor vedkommende skal undervise. 6.2 Form Den pædagogiske supervision indebærer en gensidighed mellem adjunkt og vejleder, der skal sikre, at adjunkten får mulighed for at gøre erfaringer med forskellige undervisnings- og evalueringsformer. Adjunktens undervisning og vejledning skal overværes af og diskuteres med adjunktvejlederen, ligesom adjunkten skal have mulighed for at overvære adjunktvejlederens egen undervisning og vejledning. Hvis adjunktvejlederen finder det hensigtsmæssigt, kan han/hun arrangere, at adjunkten også kommer til at overvære andres undervisning. De af adjunktens timer, som adjunktvejlederen overværer, bør både ligge i starten af adjunktperioden (for at hjælpe adjunkten i gang) og midtvejs (for at skabe det bedst mulige grundlag for adjunktens midtvejsbedømmelse). side 7 af 15

8 Der gennemføres vejledningssamtaler med passende mellemrum: en gang pr. måned og i øvrigt efter behov. Det naturlige udgangspunkt for samtalerne er de konkrete emner og udfordringer, som adjunkten selv formulerer. Adjunktvejlederen skal dels diskutere og bidrage til at løse evt. problemer, som adjunkten oplever, dels fremlægge mere generelle undervisningsmæssige problemstillinger, som han/hun kan se er aktuelle for adjunkten, som led i samtalerne. Vejlederen skal hjælpe adjunkten til at blive bevidst om sine styrker i forhold til undervisningsformer/- metoder og evalueringsformer samt i forlængelse af det pædagogiske grundkursus opfordre adjunkten til at udvide sine virkemidler. I forbindelse med det pædagogiske grundforløb spiller adjunktvejlederen en aktiv rolle som vejleder på de opgaver, som forløbet indeholder. Adjunktvejlederen har en afgørende betydning for adjunktens psykiske velbefindende og må derfor bestræbe sig på at finde en sund balance mellem at støtte (f.eks. rose) og udfordre denne. Midtvejs i forløbet skal vejlederen give en kort, skriftlig bedømmelse af adjunktens undervisningspraksis og evne til at reflektere over denne. Ved udløbet af det andet år slutter adjunktvejlederens opgave formelt. Adjunktvejledningen kan videreføres i det kollegavejledningsforløb, der bliver tilbudt af CDL. 6.3 Forum På ASE er der etableret en fast gruppe adjunktvejledere. Der er under CDL etableret et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af vejlederne. I dette regi afholdes møder med jævnlige mellemrum. Initiativet hertil kommer fra CDL. Adjunktvejlederne skal være ingeniørdocenter eller lektorer, som har gennemført eller er i gang med at gennemføre en relevant vejlederuddannelse. 6.4 Mentorordning Der kan indgås aftale om en mentorordning for adjunkten. Ordningens indhold og form aftales individuelt med udviklingschefen og adjunktvejlederen efter ønske og behov. En sådan ordning kan f.eks. indebære, at en fagligt tilknyttet lektor støtter adjunkten i undervisningen med specielt henblik på fagdidaktikken. Kortere, fælles undervisningsforløb eller gensidig overværelse af undervisning er muligheder. 7. Lektoransættelse 7.1 Betingelser Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser (BEK nr. 635 af 27. juni 2003, stk. 3) angiver vilkårene for adjunktens overgang til lektoransættelse, som nærværende vejledning følger: side 8 af 15

9 Ved lektorbedømmelsen bedømmes adjunktens pædagogiske og faglige kvalifikationer, dvs. såvel adjunktens egnethed som underviser som adjunktens evne til at gennemføre en professions- og udviklingsbaseret og forskningstilknyttet undervisning, hvor faglige elementer, indsigt i professionens udøvelse og samspillet mellem teori og praksis inddrages. Tilsvarende bedømmes adjunktens kvalifikationer til selvstændigt at kunne arbejde med institutionens arbejdsopgaver med forskningstilknytning, udviklingsopgaver, herunder udvikling af grund-, efter- og videreuddannelse, professionsudvikling samt videncenterfunktion. 7.2 Procedure Lektoransættelse ved ASE følger en procedure, der betyder: Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse og profilkrav Ansøgning fra adjunkten, bilagt 1. de studerendes evalueringer af undervisningen, 2. udtalelse fra CDL samt 3. anden relevant dokumentation af adjunktens kompetencer. Personlighedstest af ansøger (tilgår direktøren) Bedømmelsesudvalgets indstilling til direktøren 7.3 Bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalget består af 3 medlemmer: 1 medarbejder fra ASE (formand). 2 eksterne udvalgsmedlemmer Kommissorium Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af ansøgerens skriftlige ansøgning med relevant bilagsmateriale udfærdige en kommenteret indstilling, som belyser ansøgerens faglige kvalifikationer og kompetencer samt dennes pædagogiske og fagdidaktiske kompetencer i forhold til stillingsbeskrivelse og -profil Stillingsbeskrivelse og -profil Stillingsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af de opgaver og arbejdsfunktioner, som lektoren forventes at varetage, og er disponeret således: Opgaver i forhold til den interne organisation på afdelingen: o Undervisning og vejledning grunduddannelse o Undervisning og vejledning efter- og videreuddannelse o Kollegiale aktiviteter o Opgaver med forskningstilknytning, udviklingsopgaver og vidensfunktioner etc. Opgaver i forhold til den interne organisation på ASE. Opgaver i forhold til ASEs omverden. side 9 af 15

10 Stillingsprofilen for lektoransættelsen skal rumme: Ansøgerens faglige kvalifikationer og kompetencer Diplomingeniøruddannelsen er en professionsbaseret uddannelse, som dels giver de studerende grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for et fagområde, og dels giver dem mulighed for at erhverve sig de nødvendige forudsætninger for en videreuddannelse på kandidatniveau. Ansøgeren skal følgelig besidde dokumenterede, faglige kvalifikationer inden for relevante hovedområder. Det vægtes højt, at ansøgeren kan dokumentere spidskompetencer inden for et eller flere delområder. Derudover skal ansøgeren have kendskab til praksis inden for relevante hovedområder. Det vægtes højt at ansøgeren - udover at besidde relevant uddannelsesmæssig baggrund - har oparbejdet en viden, således at han/hun er i stand til at formidle professionsrelevante eksempler i forbindelse med undervisning og projektvejledning. Ansøgerens fagdidaktiske kvalifikationer Ansøgeren skal have dokumenterede kvalifikationer som underviser og have demonstreret evner til forvaltning af faglige kerneområder, tilrettelæggelse af undervisning, valg af undervisningsmetoder samt evalueringsform med henblik på optimal indlæring. side 10 af 15

11 Bilag 1 Tidsplan for adjunktuddannelsens forløb ansættelse Aftale med udviklingschef om adjunktens gennemførelse af AUs adjunktpædagogiske forløb i det efterfølgende halvår (dvs. perioden 6-12(18) måneder efter ansættelse). Ledelsessekretariatet tilmelder til AUs forløb. CDL udpeger en adjunktvejleder. 6 mdr Start på AUs adjunktpædagogiske forløb 1 CDL afholder et statusmøde med adjunktvejlederen og adjunkten mdr Adjunkten sender en kopi af beståelsesbevis til ledelsessekretariatet Der aftales en plan for de resterende 5 ECTS-point. Aftalen indgås mellem adjunkten, CDLog udviklingschefen. CDLbeskriver planen og indsender den til ledelsessekretariatet. Af de 5 ECTS point er 1 ECTS en viderebearbejdning af portfolien, afleveret i AUs forløb. Planen skal angive: hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, hvornår de skal gennemføres, samt hvorledes de evalueres. Adjunkten sender - når aktiviteten er evalueret - dokumentation for den beståede aktivitet til ledelsessekretariatet. CDL holder et statusmøde med adjunkten og adjunktvejlederen. 24 mdr CDLholder et opfølgningsmøde med adjunkten og adjunktvejlederen. Adjunktvejlederen udformer en midtvejsbedømmelse af adjunktens undervisningspraksis. 30 mdr Portfolio afleveres af adjunkten. Der afholdes en evaluering af portfolien, arrangeret af CDL Lektorbedømmelse forberedes af ledelsessekretariatet. CDLudarbejder en beskrivelse af adjunktens undervisningspraksis til brug for lektorbedømmelsen. 36 mdr Lektorbedømmelse. 1 Hvis der er tale om det engelsksprogede forløb, afholdes dette kun en gang om året. Dette kan betyde, at starten forsinkes, men det forventes, at forløbet er afsluttet 18 måneder efter ansættelse side 11 af 15

12 Bilag 2 Kronologisk oversigt over de implicerede parters roller og arbejdsopgaver Udviklingschefen skal: - udpege en kollega, som kan give sparring og være faglig vejleder for adjunkten. - modtage adjunkten, give en rundvisning i huset og præsentere ham/hende for vejledere, kolleger, studieleder, uddannelsesansvarlige, m.fl. - afsætte de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid, så adjunktplanen kan overholdes. - løbende ved MUS følge op på adjunktens plan og opgaver. CDL skal: - afholde indledende møde med udviklingschefen om planen for adjunktens pædagogiske uddannelse. - udpege adjunktvejleder og sætte denne ind i opgaven (i samarbejde med udviklingschefen). - opdatere planen for adjunktperioden (praksisforløbet), sammen med adjunkten, udviklingschefen og adjunktvejlederen. Den opdaterede plan skal foreligge senest 12 måneder efter adjunktperiodens begyndelse og sendes til ledelsessekretariatet. - afholde statusmøde med adjunkten og adjunktvejlederen. - udarbejde en beskrivelse af adjunktens undervisningspraksis til brug for lektorbedømmelsen. - foranstalte evaluering af refleksionsportfolien. Adjunktvejlederen skal: - forberede materiale til adjunkten, herunder adjunktvejledningen og relevant materiale vedr. adjunktuddannelsen. - præsenteres for adjunkten ved modtagelsen. - støtte adjunkten i forbindelse med dennes første undervisning, evt. ved en sparring i forbindelse med forberedelse og overværelse af undervisningen. - støtte adjunkten, CDL og udviklingschefen i forbindelse med udarbejdelsen af adjunktens plan. - sætte adjunkten ind i den adjunktuddannelse, som skal gennemføres. Dette sker i samarbejde med CDL. - vejlede i forbindelse med adjunktens eksperimenter i adjunktperiodens praksisforløb og følge adjunktens udvikling i grundforløbet. - vejlede adjunkten vedr. valg af de aktiviteter, som indgår i adjunktuddannelsens praksisforløb. - løbende opsøge adjunkten, afholde møder med denne samt overvære dennes undervisning i det omfang, hvor det skønnes nødvendigt. side 12 af 15

13 - midtvejs i forløbet udfærdige en bedømmelse af adjunktens undervisningspraksis til CDL. - deltage i møder med de øvrige adjunktvejledere. Adjunkten skal: - deltage i udarbejdelsen af adjunktplanen. - tilmeldes og gennemføre adjunktuddannelsens grundforløb. - gennemføre aftalte aktiviteter i praksisforløbet og sende dokumentationen til CDL og ledelsessekretariatet. - udarbejde en refleksionsportfolio over det samlede adjunktforløb og aflevere den til CDL. Ledelsessekretariatet skal: - igangsætte og lede lektorbedømmelsesprocessen. - i samarbejde med CDL sikre, at adjunkten tilmeldes AUs adjunktpædagogiske forløb (grundforløbet). side 13 af 15

14 Bilag 3 Læringsmål for refleksionsportfolio 1. Målene for portfolien Målene for portfolien er: at synliggøre læreprocessen, at dokumentere læreprocessen, at vise sammenhængen i adjunktuddannelsen. 2. Form Den endelige portfolio, der afleveres til bedømmelse, bør maksimalt være på 10 sider, eksklusiv bilag. Der lægges vægt på: at portfolien er klart og overskueligt struktureret, at den indeholder overvejelser over formål og målgruppe, at der redegøres for sammenhængen mellem den case-baserede dokumentation og den teoretiske uddannelse, som adjunkten har gennemført, at udsagn om egne pædagogiske kvalifikationer understøttes af dokumentation, at portfolien indeholder forskellige typer af dokumentation, stammende fra forskellige kilder, samt at den har udgangspunkt i undervisningsportfolien fra grundforløbet. 3. Indhold i portfolien Stillede indholdskrav til portfolien: Adjunkten skal i portfolien redegøre for sit faglige og pædagogiske grundsyn og sin grundopfattelse af undervisning og læring. Portfolien bør som hovedregel dokumentere undervisning på en grunduddannelse, enten undervisning inden for efter- og videreuddannelse eller inden for udviklingsopgaver og opgaver med forskningstilknytning og videncenterfunktion. Case-baseret dokumentation relateres til pædagogiske teorier. Adjunkten udvælger de cases, som danner baggrund for dokumentationen i samråd med adjunktvejlederen, så de opfylder de opstillede indholdskrav. Portfolien skal indeholde studerendes evalueringer af adjunktens undervisning. I portfolien må alle former for dokumentation bruges; også videoer og lyd kan indgå. side 14 af 15

15 Bilag 4 Template for adjunktplanens grund- og praksisforløb Dato: Plan for adjunktuddannelsen Adjunkt: Adjunktvejleder: Ansættelsessted: Udviklingschef: Undervisningsaktiviteter - Kurser - Vejledning Aktivitet Periode Forsknings- og udviklingsaktiviteter - Projekter - Papers - Andet Aktivitet Periode Pædagogiske og didaktiske udviklingsaktiviteter - AU-grundforløb, valgte moduler - uddannelser - kurser - konferencer - udviklingsprojekter - eksperimenter i undervisningen - etc. Aktivitet Periode ECTS Evaluering side 15 af 15

Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus

Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovmæssige krav... 3 Adjunktansættelse... 3 Lektorkvalificering... 4 Adjunktuddannelsen...

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness. Powerpoint 21. 08. 14

Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness. Powerpoint 21. 08. 14 Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness Powerpoint 21. 08. 14 Agenda d. 21. august 13.00 13.15: Velkommen v./rektor Ole Gram-Olesen og Uddannelsesdirektør Gregers Christensen 13.15 14.30: Adjunktvejledning

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 1. Indledning

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår hvad? Den organisatoriske ramme for adjunkt-kvalificeringen i UCSJ (24/03) Formålet med dagen er at få etableret et netværk af adjunkter i UCSJ og diskutere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Formål s. 3 2.1

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Pædagogisk udtalelse i forbindelse med adjunktpædagogikum for Jens Vinge Nygaard (JVN), Institut for Maskinteknik, Aalborg Universitet.

Pædagogisk udtalelse i forbindelse med adjunktpædagogikum for Jens Vinge Nygaard (JVN), Institut for Maskinteknik, Aalborg Universitet. Pontoppidanstræde 101 DK-9220 Aalborg East Denmark Phone: +45 9635 9300 Fax: +45 9815 1675 www.ime.aau.dk Date: 1. juli 2005 Pædagogisk udtalelse i forbindelse med adjunktpædagogikum for Jens Vinge Nygaard

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Juli 2014. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Juli 2014. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Juli 2014 Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 og ændret pr 1. juli 2014 på grund af Bekendtgørelsesændring

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler og cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening

Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Fagdyrlægegodkendelse findes for tiden på følgende områder: Fagdyrlæge vedr, svineproduktion og svinesygdomme Fagdyrlæge vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere