UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i Den landspolitiske aftale Flere unge i uddannelse og job - den såkaldte Ungepakke indebærer en række initiativer, som skal give kommunerne flere redskaber til at hjælpe unge i gang. Initiativerne, som er omfattet af UU s vejledningsindsats er: Uddannelsesplanlægning og 10. klasse. Uddannelsespligt for de årige. Vurdering af uddannelsesparathed, afgangseleverne i 9. og 10. klasse i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsungdomsuddannelserne. Tilbud om mentor til de unge, som vurderes at få problemer i overgangen til ungdomsuddannelse. Orientering om E-vejledning. Samkøring af data. Ungevejledning/indsats i forhold til de frafaldstruede. Lokalt samarbejde. Undervisningsministeriet har igangsat en evaluering jf. den politiske aftale. Evalueringen skal medvirke til overvejelserne om, hvilke initiativer, der skal styrkes og hvilke tiltag, der skal igangsættes. Med kommunernes ansvar for EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er der tilvejebragt et tæt samarbejde mellem de implicerede kommunale afdelinger. Udover disse initiativer deltager UU-Center Sydfyn i Region Syddanmarks Hold Fastprojekter, mentor, Indslusning via UU samt Projekt Langeland, som er et fastholdelsesprojekt for et større antal unge, der har påbegyndt en erhvervsmæssig ungdomsuddannelse. Endelig fortsætter UU-Center Sydfyns deltagelse i Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse til myndiggørelse til selvforsørgelse. Det tætte samarbejde med de 2 jobcentre fortsætter - og indsatsen justeres i forhold til nye tiltag. 1

2 I det følgende giver UU-Center Sydfyn en kort status over UU-Center Sydfyns indsats og kommende fokusområder opdelt i de 4 afsnit: Opgave, organisering, omfang og opmærksomhed. Svendborg, november 2011 Bo Madsen Centerleder, UU-Center Sydfyn 2

3 Opgave Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig tale forkortet til UU, er etableret i 2004 i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (LBK nr. 671 af ). Der er 49 UU-centre fordelt over hele landet, og centrene er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. UU-Center Sydfyn er etableret i et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner med Svendborg Kommune som administrations-kommune. UU-Center Sydfyns geografiske dækningsområde har pr. 1/ et samlet befolkningsgrundlag på indbyggere, og pr. dags dato (d ) unge mellem 12 og 24 år, fordelt med i Faaborg-Midtfyn, på Langeland, i Svendborg og 791 på Ærø. UU-centrene skal i henhold til gældende lov og bekendtgørelse varetage følgende hovedopgaver: Vejlede eleverne i folkeskolens klasse herunder udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering Vejlede elever på friskoler, private grundskole og frie kostskoler efter samme regler, hvis skolerne har indgået aftale med kommunen/uu-centeret. Bistå skolerne med tilrettelæggelse af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen i klasse. Tilbyde vejledning til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er omfattet af anden kommunal indsats. Tilrettelægge intro-kurser, vejledningspraktikker og brobygning for elever i klasse Etablere mentorordninger for elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse Forestå vejledningen og opfølgningen i forbindelse med de åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Inddrage forældrene i vejledningen af unge under 18 år. Vejlede ved optagelse på produktionsskole herunder målgruppevurdering. Vejlede om den 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Vejledningsforpligtelsen omfatter alle unge, der har bopæl i UU-Center Sydfyns dækningsområde. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Endvidere varetager UU-Center Sydfyn de fire driftskommuners lovpligtige opgave om vejledning til og etablering af erhvervsgrunduddannelsen, EGU. 3

4 Organisering UU-Center Sydfyn har hovedkontor i Svendborg på egen adresse samt et lokalt vejledningskontor på Jobcentret i Faaborg-Midtfyn kommune. På de 2 UU kontorer er der åben vejledning for unge, forældre mv. uden forudgående aftale i hele den daglige åbningstid. Efter aftale kan der også holdes forældresamtaler som eftermiddags- eller aftenmøder. På Jobcentret i Faaborg-Midtfyn kommune er kontoret kun åbent 2 eftermiddage om ugen i en forsøgsordning Vejledningen til elever i klasse samt ungevejledningen foregår på skolerne, som skal stille et kontor til rådighed for vejlederen. UU-Center Sydfyn vil i 2012 have i alt 23 ansatte: 20 fuldtidsansatte vejledere heraf 2 med funktionsansvar 2 stabsmedarbejdere til administration og IT 1 leder UU-Center Sydfyn har i 2011 taget afsked med 2 vejledere på senioraftaler og sagt goddag til 3 nye vejlederkollegaer. Endvidere har de 2 stu-vejledere valgt at gå på efterløn primo Medio 2012 ophører 2 vejlederes ansættelser i ½ tids seniorstillinger. Stillingerne vil blive opslået pr. februar 2012 og pr. august 2012 UU-Center Sydfyn har ansat personale med forskellige uddannelsesbaggrunde. 14 medarbejdere har en formel vejlederuddannelse, 3 er i gang med en fuld diplom vejlederuddannelsen, 3 afventer start på vejlederuddannelsen. 1 har en fuld diplomuddannelse i vejledning og ungdomspædagogik. De daglige rutiner tilrettelægges og koordineres i et tæt samarbejde mellem lederen, de to funktionsansvarlige og det administrative personale. Der afholdes vejledermøder med alle ansatte 1 gang om måneden. Herudover er der som noget nyt etableret 2 lokale samarbejdsteams et i Fåborg- Midtfyn kommune og et, der dækker Svendborg, Ærø og Langeland. De 2 funktionsansvarlige er tovholdere på de 2 teams. UU-Center Sydfyn refererer til et fælleskommunalt centerråd på 8 medlemmer, bestående af 2 politikere fra hver kommune fra henholdsvis børne/ungeområdet og beskæftigelsesområdet. Tilforordnede Centerrådet er også de 4 kommuners børneog ungechefer/direktører. Centerlederen samt en personalerepræsentant her den funktionsansvarlige - deltager i centerrådsmøderne. Endvidere har centerrådet nedsat et UU-råd i tilknytning til UU-Center Sydfyn. Hensigten med UU-rådet er at udbygge et samarbejds- og rådgivende forum med ledelsesrepræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Sammensætningen af UU-rådet afspejler intentionerne i vejledningsreformen om øget fokus på koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner og fokus på erhvervslivets muligheder for at bidrage i vejledningsindsatsen. 4

5 UU-rådet arrangerer bl.a. den årlige Uddannelsesdag, hvor samtlige uddannelsesinstitutioner deltager. UU-Center Sydfyn er endvidere repræsenteret i en lang række lokale, regionale og nationale vejlederfora og projektnetværk både på praktiker- og ledelsesniveau. UU-Center Sydfyn har i 2012 et driftsbudget på kr., som fremkommer ved at kommunerne indbetaler 86 kr. pr. indbygger Omfang Vejledning i grundskole og 10. klasse UU-center Sydfyn forestår uddannelsesvejledningen for i alt elever i klasse fordelt på 31 folkeskoler samt 12 friskoler og private grundskoler. Samtlige elever, der afslutter 9. eller 10. klasse, har udarbejdet en lovpligtig uddannelsesplan, og indberetningsprocenten for uddannelsesplaner i UU-center Sydfyn er 100%. Hertil kommer 1534 elever på efterskoler, der indgår i UU-center Sydfyns planlægning og tilrettelæggelse af obligatoriske brobygningsforløb. I 2011 deltager i alt elever fra 10. klasse på folke-, fri- og efterskoler i obligatorisk brobygning. I alt ca. 300 elever fra 9.klasse deltager i frivillig brobygning I alt 1680 elever fra 8. klasse deltager i 2012 i 5 dages introduktionskurser. Tilmelding til ungdomsuddannelserne Tilmeldingen til ungdomsuddannelser pr. 15/ viste, at 1027 ud af 1681 elever i 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. Klasse svarende til 61 %. De elever, der ikke vælger 10. klasse, fordeler sig med 11 % til erhvervsuddannelse, 23 % til gymnasial uddannelse, mens 5 % er i andre aktiviteter, fx specialskoler, dagbehandlingstilbud eller på produktionsskole. (Tallene kommer fra optagelse.dk) I 10. klasse viser søgemønstret, at 28,3 % tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, 61 % tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. 10,7 % er gået i gang med andre aktiviteter: STU, EGU, efterskole, husholdningsskole, ungdomsskole, specialskole, produktionsskole, udlandsophold, praktik m.m. (Tallene er fra optagelse.dk) Ungevejledningen UU-center Sydfyn har en opsøgende vejledningsforpligtelse over for alle unge op til 25 år, hvilket svarer til i alt unge (12-24 år incl.) unge er i gruppen år incl. Heri er inkluderet unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse årige Statistikken for de årige opgjort november 2011 viser, at der er 5405 unge i alt. Heraf er 98,6 % i gang med en ungdomsuddannelse/grundskole eller anden aktivitet, og 1,4% er ikke i gang med en ungdomsuddannelse/grundskole eller 5

6 anden aktivitet - svarende til ca. 65 unge i alderen år. De 1,4 % dækker over en forskelligartet gruppe, fx tilflyttere, unge mellem to aktiviteter, ledige osv årige Statistikken over unge-vejledningen opgjort november 2011 viser, at der i alt er unge incl. dem, der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Statistikken viser, at 78,8 % af de18-24 årige er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og at 21,2 % ikke er i gang med netop en ungdomsuddannelse svarende til ca.1951 unge i alderen år. Af disse 1951 unge er 2,6 % ikke p.t. i gang med en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse. Denne gruppe indeholder fx ledige, unge i et vejledningsforløb, unge som ikke er til at komme i kontakt med. (Tallene kommer fra UU-center Sydfyns egen database over unge i de 4 kommuner. Databasen modtager data fra administrative systemer på skoler og institurioner, fra vejledere og fra det offentlige. 6

7 Individuelle ungdomsuddannelser i kommunal regi EGU Igangværende EGU- elever opdelt i kommuner: Svendborg 48 Langeland 5 Ærø 1 Faaborg Midtfyn 14 I alt 68 I Svendborg, Langeland og Ærø er der i alt 8 unge der er i gang med et EGU-forløb understøttet af LBR. Der er desuden i samme kommuner 15 unge, der er i forrevalidering. I Faaborg Midtfyn Kommune er der ingen unge i forrevalidering. Oversigt over antal unge i EGU fordelt på brancher og kommuner BRANCHE ANTAL KOMMUNE Anlægsgartner 2 Svendborg Autolakering 2 1 Svendborg- 1FM Autoophug 1 Svendborg Butik 6 Svendborg Dagsinst/sfo 7 Svendborg Ejendomsservice 7 Svendborg Entreprenør 4 2 Svendborg 2 Langeland Fiskehandel 1 Svendborg Køkken 4 1 Svendborg - 1Langeland - 2FM Lager 3 Svendborg Landbrug 1 Svendborg Maler 5 3 Svendborg - 1FM - 1Ærø Maskinstation 1 FM Mekaniker 7 2 Svendborg 5 FM Metal 1 Langeland Motorcykelmek. 1 Svendborg Murer 2 Svendborg Slagter 2 Svendborg Sosu 4 1 Svendborg 3 FM Transport 1 Svendborg Tømrer 2 1 Svendborg 1 FM Vej og park 1 Langeland Chauffør 3 Svendborg 7

8 STU UU centeret skal i henhold til lov og bekendtgørelse varetage gennemførselsvejledningen for den særligt tilrettelagte uddannelse STU. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelserne forventes STU en at udgøre ca. 2,5 % af en ungdomsårgang. Den aktuelle status for STU i UU-Center Sydfyn er medio november 120 uddannelsesforløb, der er i gang. Derudover forventes yderligere 8 forløb at blive visiteret med start den 1. januar unge har medio november ønsket at blive visiteret i forsommeren 2012 med start til august. Man må forvente yderligere henvendelser i foråret og overdragelser fra andre skoleformer, så måltallet for STU en forventes at være nye forløb pr. år. De etablerede STU-forløb fordeler sig på følgende uddannelsessteder: CSV Svendborg CSV Odense CSV STU job i Odense CSV Nyborg CSV Loddenhøj/Østerhuse i Nyborg Munkegården Tinnetgård Fanefjord STU Sydsjælland STU Helvegsminde STU Ulbølle STU Sønderborg Idrætsefterskole STU ved kunstner Ivan Boytler Asp.it STU Egtmonthøjskolen Vejledning af de to-sprogede UU Center Sydfyn har med udgangspunkt i Nymarkskolens 2-sprogede elever valgt at sætte øget fokus på integration for at få flere igennem en ungdomsuddannelse. Der er afsat 200 timer til denne indsats. P.T. er der 150 ikke etnisk danske elever, svarende til 20 % af alle elever, på Nymarkskolen. Erfaringer fra arbejdet på Hømarkskolen har vist, at det er svært at få de 2-sprogede forældre i tale, og forældrene har ikke et indgående kendskab til det danske uddannelsessystem og har derfor svært ved at støtte deres børn i det rigtige uddannelsesvalg. 8

9 UU indledte i september 2011 et samarbejde med Svendborg Integrationsråd. Der samarbejdes om planlægningen at et stort forældremøde for 2-sprogede forældre om ungdomsuddannelser den 25. januar UU samarbejder også med Nymarkskolen, som er tilmeldt Integrationsministeriets Tosprogs-Taskforce med bl.a. fokus på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Nymarkskolen har en skole/hjemvejleder for 2-sprogede, som der samarbejdes med. Fx blev en bus fyldt med 2-sprogede elever på Efterskolernes dag og besøgte 3 efterskoler. Det har efterfølgende resulteret i et tættere samarbejde med nogle af efterskolerne, som er meget interesserede i at få flere ikke etnisk danske elever. UU hjælper med at søge økonomiske midler til efterskoleophold nov. deltager en UU-vejleder i konferencen: Multikulturelle skoler, sammen med skolens leder, den ansvarlige for Dansk som Andetsprog og Transitmentoren. UU samarbejder på tværs i kommunerne for at bedre integrationsindsatsen og få flest muligt unge to-sprogede i uddannelse. Profilmodellen for uddannelsesfrekvenser En ungdomsårgangs uddannelsesniveau et bestemt år i fremtiden kan beregnes/estimeres ved, at den pågældende årgangs uddannelsesniveau fremskrives for hvert år ud fra antagelsen om, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9.klasse vil være som ved fremskrivningens start. Fremskrivningen gøres med den såkaldte profilmodel. Profilmodellen 2009 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2009, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i I det følgende er tallene i parentes er de tilsvarende tal fra Landsgennemsnittet er 87,4 % (83,7 %). Tallene for de enkelte kommuner i UU- Center Sydfyn er følgende: Ærø 88,9 % (77,9 %), Langeland 85,9 % (78,5 %), Faaborg-Midtfyn 86,1 % (86,1 %) og Svendborg 88 % (85,5 %) Projekter, som UU-center Sydfyn har søgt midler til og fået bevilget fortsætter UU-center Sydfyn har søgt om og fået bevilget midler til flg. projekter: Hold fastprojekt vedr. mentorordning for elever der forlader 9. og 10. klasse Projektet stopper med udgangen af februar 2012 Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse Opmærksomhed 9

10 UU-center Sydfyn har prioriteret en række udviklingstiltag for indsatsen i Disse er beskrevet i oversigten: Indsatsområder november

11 Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet er stadig i gang med en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet er stadig i gang med en ungdomsuddannelse Indgåelse af samarbejdsaftaler med samtlige uddannelsesinstitutioner under UU-center Sydfyn om medfinansiering af mentorordning Oprettelse af ca. 50 mentorforløb der løber i perioden 1. marts marts unge deltog i projektet. 87 % er i gang med uddannelse eller arbejde. 5 er på off. forsørgelse, 1 har status sygdom. 50 unge deltog i projektet. 98 % er i gang med uddannelse eller arbejde. 1 har status off. forsørgelse Der er indgået aftale med Svendborg Gymnasium og Sydfyns ErhvervsForskole om medfinansiering. Der er lavet aftale om overdragelsesordning med Svendborg Erhvervsskole. Der er oprettet 22 mentorforløb pr. 22. maj 2012 Ungevejledning Implementering af metode til korrekt registrering i ungevejledningen forbedres. Alle unge tjekkes for korrekt registrering hver 14. dag ITkoordinatorer udarbejder systemer for begge grupper IT-koordinator tjekker jævnligt, at der er registreret korrekt. Vejledere får straks besked ved fejlregistrering. Der har været afholdt seminar for alle vejledere om korrekt registrering i maj Dette følges op i mindre grupper i juni 2012 I Svendborg kommune er der ikke 11

12 Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Etablering af tilbud målrettet ikke uddannelsesparate årige i samarbejde med de 4 driftskommuner, som via loven har forpligtelsen oprettet specielle tilbud til ikke uddannelsesparate årige. Fåborg Midtfyn har oprettet et tilbud i samarbejde med Ungdomsskolen 12

13 Uddannesesparathedsvurdering Fælles forståelse af begrebet uddannelsesparathed i samarbejde med uddannelsesstederne eksisterende notater tilrettes. Udarbejdelse af praksis for tilbud om forløb for elever, der ikke kan vurderes uddannelsesparat De eksisterende notater tilrettes i det nye skoleår Ikke udarbejdet Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Beskrivelse af hvilke forventninger de 4 kommuner har til STU Revidering af oversigt/guide til kollegaer og samarbejdspartnere vedr. målgruppevurdering til STU Hvad skal være afklaret, før den unge skal STU-vejledes Der er indledt en dialog med kommunerne Afventer at de nye STUmedarbejdere får udarbejdet en praksis EGU den erhvervsfaglige grunduddannelse. Den erhvervsfaglige grunduddannelse er gennem de senere år kommet til at spille en større og større rolle i forhold til målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at følge uddannelserne tæt og til stadighed have et overblik over 13

14 antallet af unge, der er i gang med en EGU. EGU spiller også en rolle i forhold til unge, der visiteres til en STU Status over unge i EGU-forløb herunder antal af forrevalidenter Overblik over, hvilke praktikforløb, der er repræsenteret i eksisterende EGUforløb. Ikke udarbejdet Der henvises til virksomhedsplanen Er under udarbejdelse Status over unge, der efter afprøvning af en EGU senere visiteres til en STU To sprogede Undersøgelse af antallet af unge 2- sprogede der har en ungdomsuddannelse 3 5 år efter endt grundskole Samarbejde med relevante fagpersoner (familieafdeling, 2- sprogsfunktionslærer, støtte/kontaktpersoner, transitmentor, beboerrådgiver m.fl.) Registreringsmetode er under udarbejdelse. Det er usikkert, om alle unge 3-5 år tilbage er registreret som flersprogede, hvilket giver en statistisk usikkerhed. På Nymarkskolen er der i år 150 elever, der er 2- sprogede. Der er løbende samarbejde med Transitmentor, 2-sprogs skole - /hjemmevejleder, Dansk Som Andetsprog og 2-sprogs Taskforce sagsbehandlere i familieafdelingen, diverse aktører i Anemonen i Hømarken, skoleledelsen på Nymarkskolen (bl.a. i forhold til 14

15 Opsøgende arbejde herunder hjemmebesøg Udvidet journalskrivning fremlægges i UU som dokumentation Deltage i relevante konferencer Informere på hjemmesiden Informere og støtte familier til 2- sprogede om efterskoler Afdække og registrere antallet af 2- sprogede elever i Fåborg Midtfyn kommune Undersøge hvordan integrationsindsatsen i Fåborg UEA undervisning af 2-sprogede), klasselærere. Der er etableret samarbejde med Svendborg Integrationsråd, flere møder og forældrearrangementer er afholdt bl.a. med fokus på erhvervsuddannelserne. Foregår løbende efter behov. En del tosprogede har deltaget i mentorprojektet Hold Fast. Case fremlagt som eksempel på UU-vejledermøde juni Deltaget i 2-dages konference Multikulturelle skoler med fokus på vejledning og uddannelsesparathed samt i temadag om traumatiserede flygtningefamilier. Sker løbende, når nyt dukker op. Udvidet samarbejde med Fåborgegnens Efterskole. På efterskolernes dag besøgte en busfuld 2-sprogede fra Nymarkskolen Fåborgegnens efterskole. Individuelle besøg er også arrangeret. Hjælp til elever med 2-sproget baggrund med at søge støtte og komme af sted på efterskole i 2012/13. Orienteret om støttemuligheder for 2- sprogede til efterskole på forældremøder. 15

16 Midtfyn bedst varetages Ej udført Ej udført 16

17 Dialog med samarbejdspartnere UU Centeret har mange samarbejdspartnere; det er af vital betydning for arbejdet med de unge, at vi har en god og kontinuerlig dialog med vores samarbejdspartnere. For at sikre dette, ønsker vi at oprette formelle samarbejdsfora. Genindførelse af det tidligere vejlederforum med mulighed for dialog med vejlederne på alle ungdomsuddannelser i området Systematisering af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, så det indgår i årets planlægning Fortsat udvikling af samarbejdet med produktionsskoler og jobcentre. UU-center Sydfyn har inviteret til samarbejde i vejlederforum primo 2012, men der var ikke tilstrækkelig opbakning. Er medtænkt i det kommende årshjul for UU-center Sydfyn Der afholdes årlige møder, hvor samarbejdet justeres Internt vejledersamarbejde I UU Center Sydfyn er der pr. august 2011 dannet 2 lokale teams, et bestående af vejledere fra henholdsvis Svendborg, Langeland og Ærø og et andet team bestående af vejledere fra Der har været evalueret på, hvordan de lokale teams har fungeret. Både i Svendborg og i Faaborg Midtfyn gives der udtryk for, at vejlederne har været glade for at kunne mødes lokalt. Det har 17

18 Faaborg Midtfyn. De enkelte teams mødes en gang månedligt. Der er udarbejdet en formel struktur for møderne. Teamsamarbejdet er opstået ud fra et ønske om at kunne mødes i mindre grupper og ikke mindst have muligheden for at drøfte lokale indsatser og forhold. Teams ne er de primære samarbejdspartnere til områdets uddannelses-institutioner, den enkelte kommune og jobcenter. Udvikling af modeller for teamsamarbejde givet bedre mulighed for den enkelte vejleder til at drøfte faglige problemstillinger med kollegerne. Der er et ønske om at de lokale teams i en eller anden form fortsætter. Der er i centeret iværksat et udviklingsarbejde med henblik på teamdannelse fra august 2012 Efter-videreuddannelse / videndeling Uddannelsesområdet forandrer sig til stadighed og ny lovgivning samt nye måder at tænke vejledning på, er noget vi som uu center hele tiden skal forholde os til. Derfor er det vigtigt, at vi tænker efter-videreuddannelse samt videndeling ind i en sammenhæng, så vi til stadighed udvikler de kompetencer, der er efterspurgt i vejledningsindsatsen Udvikling af metode til systematisk videndeling også med andre uucentre Alle vejledere har en vejlederuddannelse Ikke påbegyndt Der er til stadighed vejledere i gang med vejlederuddannelsen 18

19 Udarbejdelse af plan for efter/videreuddannelse Ledelsen udarbejder plan Juni 2012 har endnu en vejleder en fuld diplomeksamen. 2 er fortsat i gang og 3 nye påbegynder uddannelse august 2012 Praktikpladser Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser - centerrådet UU centeret har udarbejdet en ideskitse, som er videregivet til Svendborg Erhvervsskole. UU samarbejder omkring en ansøgning, som skal afleveres 1. juni af SE 20. november 2011 Midtvejsevalueret 6. august

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 01-12-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen Afbud: Helle

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2 Virksomhedsplan 2010 UU Nordvestjylland har i det seneste år fortsat haft fokus

Læs mere

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-12-2012 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Jakob Holm, Helle Hansen, Ole Wej Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4675 Fax. uucentersydfyn@svendborg.dk www.uu-centersydfyn.dk Samarbejdsaftale mellem Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om Ungdommens

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Virksomhedsplan 2017

Virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan 2017 UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser UU Nordvestjylland

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere