Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark."

Transkript

1 Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr af 21. december 2010 med eventuelle senere ændringer. Breve Indland er breve indleveret til Post Danmark, og som sendes til modtagere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Forretningsbetingelserne gælder for forsendelser, der indleveres til postbefordring den 1. januar 2015 og senere. Post Danmark omdeler breve på alle hverdage. Ved hverdage forstås i det følgende mandag til lørdag, ekskl. helligdage og undtagen den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 1 BREVE (A) 1.1 SERVICE OG KVALITETSKRAV I henhold til Individuel tilladelse for Post Danmark A/S er servicekravet for indenlandske Breve (A) dagtil-dag befordring på alle hverdage, jf. dog punkt 12 (Fratagelse af Breve), hvor modtageren har mulighed for at bestemme, at brevet leveres én dag senere end servicekravet. Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Breve (A) omdeles normalt inden kl For breve, der er så store, at de ikke kan afleveres i brevkasser m.v., kan omdelingen til private modtagere i byzone dog udstrækkes til kl Dette gælder dog kun den omdeling, der foregår mandag til fredag. 1.2 FYSISKE MÅL Alle breve skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm. Såfremt et brev har form som en rulle eller en stang: længde 10 cm og længden + 2 x diameter/højde = 17 cm. Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde = 90 cm. Såfremt et brev har form som en rulle eller stang: længde 90 cm og længde + 2 x diameter/højde = 104 cm. 1.3 VÆGT Et brev må maksimalt veje 2 kg inklusive emballage. 1.4 INDHOLD Post Danmark påtager sig ikke befordring af breve, hvis brevets udformning eller indhold, eller hvis transport eller opbevaring af det, overtræder en forskrift, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Penge, rejsechecks, ihændehaverpapirer, ædelmetaller, herunder platin, guld og sølv, ædelsten samt andre kostbare genstande. Dette indhold kan dog med visse beløbsmæssige begrænsninger sendes som Rekommanderet Brev eller Værdibrev. Ved ihændehaverpapirer forstås gældsbreve, aktier, checks, der ikke er crossede, veksler, depotbeviser og andre dokumenter, som repræsenterer en økonomisk værdi, og som legitimerer den person, som er i besiddelse af dokumentet, til at overdrage dokumentet, at modtage betaling i henhold til dokumentet, kræve løsøre udleveret eller kræve tjenesteydelser udført i henhold til dokumentet. Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgivelser (eksempelvis produktions maskiner og andre forsendelser) eller transportmidler, herunder alt hvad der til enhver tid betegnes som farligt gods i "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations" (FN s modelbestemmelser). Post Danmark har udarbejdet brochuren "Farlige stoffer, der ikke må sendes med Post Danmark", som kan fås på posthuset. Våben/softguns af enhver art og aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer. Levende dyr, bortset fra f.eks. bier, rovmider og andre dyr, der ikke er hvirveldyr og ikke kræver særlig pleje under transporten. Det er afsenderens ansvar, at forsendelsen ikke er i strid med Dyreværnsloven med dertil hørende regulering. Kopivarer og forfalskninger. Konstateres, at et brev har farligt eller ikke-tilladt indhold, vil det blive returneret til afsenderen mod betaling eller overgivet til den relevante myndighed. 1.5 EMBALLAGE Det er afsenderens ansvar, at et brev har den fornødne emballage eller forsvarligt kan sendes uden emballage, således at det sikres, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig posthåndtering, herunder maskinsortering, og det endvidere forhindres, at brevet volder skade på andre forsendelser, Post Danmark eller tredjemand. Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. 1.6 INDLEVERING En afsender kan indlevere et brev til forsendelse på følgende måder: På posthuset På postcenter eller erhvervsindlevering I de af Post Danmark opstillede postkasser For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankerede Breve (A) endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af serviceydelser. Post Danmark kan mod betaling give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering. PP-frankerede breve kan betragtes som indleveret næste dag, hvis indleveringsoplysningerne er mangelfulde eller indleveringsbetingelserne ikke er opfyldt. Omkostning for eventuel opsplitning af partiet pålægges afsender. 1.7 RÅDERET Afsenderen har, indtil brevet er afleveret til eller anmeldt overfor den modtager, der er anført på brevet, ret til at kræve brevet tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. Post Danmark refunderer ikke portoen for et brev, der er tilbageleveret. Hvis afsenderen benytter sig af råderetten, er Post Danmark berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af anmodningen om den ændrede disposition. 1.8 UDLEVERING Post Danmark omdeler overalt i Danmark breve en gang om dagen på alle hverdage til den adresse, der står på brevet. Et større brev udleveres ved henstilling på modtageradressen, såfremt det er sendt med Flexlevering eller Modtagerflex. Der henvises i øvrigt til forretningsbetingelserne for Modtagerflex. Hvis modtageren har valgt ordningen Modtagerflex, lægges forsendelsen foran døren eller placeres et andet forsvarligt sted. Modtageren informeres om forsendelsens placering med en anmeldelse. Der foretages ikke daglig omdeling, hvis der er tale om: særlige afsides eller utilgængelige steder, der er beliggende i landdistrikter, eller øsamfund, hvortil der ikke er normal forbindelse med færge eller båd. Post Danmark er berettiget til i særlige tilfælde, hvor forhold hos modtageren besværliggør omdeling, eller hvor omdeling er forbundet med fysisk eller psykisk risiko, at undlade omdeling af breve, for eksempel på grund af løsgående bidske hunde på adressen, manglende snerydning/grusning, chikanøs eller i øvrigt krænkende/truende adfærd. Post Danmark afleverer - medmindre andet er aftalt for eksempel for modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem, kollegier eller lignende brevene i modtagerens brevkasse, i modtagerens brevindkast eller brevkasseanlægget på den adresse, der er anført på brevet. Hvis modtageren ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller hvis adressatens navn ikke er anført i forbindelse med brevkassen, brevkasseanlægget eller brevindkastet, kan Post Danmark undlade at omdele brevet. Det samme gælder, hvis der ikke er givet adgang til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens brevkasse er fyldt helt op. Breve, Post Danmark undlader at omdele, bliver normalt returneret til afsenderen. Post Danmark kan dog vælge at forsøge at genudbringe brevet, aflevere det til en voksen person på adressen eller lægge brevet til afhentning på et posthus. Breve, der udleveres mod kvittering eller der på grund af størrelsen ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse/brevindkast eller i brevkasseanlæg, forsøger Post Danmark at aflevere direkte til modtageren. Hvis dette ikke er muligt, forsøger Post Danmark at aflevere brevet til et voksent medlem af modtagerens husstand eller til modtagerens forretningspersonale, der befinder sig på adressen. Hvis dette ikke lykkes, afleverer Post Danmark, såfremt det er muligt, en postanmeldelse på adressen. Modtageren eller den, der har fuldmagt dertil, kan herefter afhente brevet på posthuset mod forevisning af den fornødne legitimation indenfor den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil normalt være 14 dage. Hvis Post Danmark ikke kan aflevere brevet til modtageren, og fristen på en eventuelt afleveret postanmeldelse er udløbet, returneres brevet til afsender.

2 Side 2af 6 MODTAGERFLEX ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE Breve, som efter modtagers bestemmelse er udleveret ved henstilling på modtagers adresse i henhold til en aftalt ordning herom, kaldet Modtagerflex, betragtes som modtaget, når brevet er udleveret af Post Danmark. Efter sådan udlevering er Post Danmark endvidere uden ansvar for evt. bortkomst eller beskadigelse af brevet FLEXLEVERING Breve, der sendes med Flexlevering, er omfattet af de for breve gældende forretningsbetingelser, dog med følgende fravigelser: INDHOLD Et brev med et indhold, der har en ubetydelig værdi for uvedkommende, kan sendes med Flexlevering PÅTEGNING Ved forsendelse af et brev med Flexlevering skal afsender over adresselabelen med tydelig skrift anføre "FLEXLEVERING", samt angive et forslag til, hvor brevet kan henstilles på adressen UDLEVERING Breve med Flexlevering må henstilles på den anførte modtageradresse, f.eks. i carporten, hvis brevet ikke kan afleveres i modtagers brevkasse, brevkasseanlæg eller brevindkast. Hvis modtager har indgået aftale med Post Danmark om Modtagerflex, kan brevet tillige henstilles på de af modtager valgte afleveringssteder i henhold til aftalen om Modtagerflex ERSTATNING Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er reguleret af Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Post Danmark yder ikke erstatning for hverken forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af breve. For breve, der sendes med Flexlevering, er Post Danmark ikke erstatningsansvarlig for, hvad der måtte ske med brevet, efter Post Danmark har henstillet det på modtageradressen, herunder hverken for skader forårsaget af vejrlig eller tyveri. Afsender har bevisbyrden for, at et brev med Flexlevering ikke er afleveret i overensstemmelse med ovenstående regler. 1.9 ADRESSEÆNDRING Hvis modtageren har meddelt adresseændring til Post Danmark, eftersendes brevet gratis til den nye adresse i en periode, der normalt vil være 6 måneder. Når afsenderen har påført stregkoden "flytteoplysning" på maskinegnede standard- og storbreve, får afsenderen elektronisk oplysning (flyttefil) om modtagerens nye adresse i Danmark. Navnet i flyttefilen må ikke anvendes som ændringsgrundlag af modtagernavnet i afsenders eget register, men udelukkende anvendes til at matche op imod afsenders register, således at den pågældende person kan findes og adressen ændres. De modtagne adresser må alene anvendes af afsender selv og alene til brug for befordring af forsendelser. De til enhver tid gældende betingelser for anvendelse af stregkode fremgår på Post Danmark kan endvidere videregive oplysninger om den nye adresse til afsenderen, såfremt der i øvrigt er indgået særskilt aftale herom. Adresseoplysninger videregives aldrig til afsenderen, hvis modtageren udtrykkeligt overfor Post Danmark har anmodet om hemmeligholdelse af adressen UANBRINGELIGE BREVE Breve, som er uanbringelige, behandles af Post Danmark efter reglerne i Postlovens 12 med tilhørende bestemmelser (lov nr af den 21. december 2010) POSTHEMMELIGHEDEN OG POSTÅBNING Post Danmark behandler enhver information om afsenderens brug af postale ydelser fortroligt. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 878 af den 14. september 2009 om Det Centrale Personregister med eventuelle senere ændringer kan Post Danmark dog af kommunalbestyrelser blive afkrævet oplysninger til brug for en bopælsundersøgelse. Forsendelser, der er indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af Post Danmark i overensstemmelse med reglerne i Postlovens 12 (lov nr af den 21. december 2010). Forsendelser kan ligeledes åbnes uden retskendelse, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen FRANKERING Et brev skal frankeres med frimærker, frankeringsmærker, frankeringsaftryk, mobilporto, PP-påtryk eller som ufrankeret svarforsendelse. "PP-påtryk" kan fås på PPpåtrykket placeres på forsendelsen efter de regler, der er anført på PP-påtryk kan anvendes, såfremt følgende vilkår er opfyldt: Forsendelserne indleveres på en erhvervsindlevering, et brevpostcenter eller på visse posthuse. Se Partier på mindre end 500 eksemplarer kan indleveres mod betaling af et tillæg. Breve og Økonomibreve må ikke indleveres i samme parti. De indleverede forsendelser er fra samme afsender Forsendelserne skal være forsynet med afsenders navn og adresse Forsendelserne skal ledsages af en følgeseddel eller tilsvarende liste, hvoraf antal forsendelser pr. prisområde og format fremgår. For Storbreve og Maxibreve skal desuden fremgå antal pr. vægtinterval eller pr. faktisk styk-vægt. Det skal på det grundlag være muligt for Post Danmark at gennemføre portokontrol. Forsendelserne skal ved indleveringen være opdelt pr. prisområde og format. Storbreve og maxibreve skal desuden være opdelt efter vægtinterval. Hvis oplysningerne om antal pr. vægtinterval (samt eventuelt styk-vægt) på følgesedlen er dannet på baggrund af et itsystem kan opdeling i vægtintervaller undlades (Post Danmark kan kontaktes for yderligere oplysninger herom). Hvis forsendelserne indleveres i en stand, der ikke muliggør en umiddelbar portokontrol, vil Post Danmark opsplitte partiet, så portokontrol bliver mulig. For dette merarbejde vil Post Danmark opkræve en timebetaling. Der opkræves betaling for mindst 20 minutter PRIS Oversigter over de til enhver tid gældende listepriser findes på og på posthusene, der i øvrigt giver oplysninger om alle gældende priser. Med frimærker og frankeringspåtryk prissættes efter brevets vægt. Med frankeringsmaskine og PP-påtryk prissættes efter både vægt og format. Ufrankerede svarforsendelser prissættes efter maskinfrankering. Standardbreve er max 23x17x0,5 cm, højst 50 gr. Storbreve er max 33x23x2 cm, højst 1000 gr. Maxibreve er breve, der er større end storbreve Se pkt. 1.2 for minimums- og maksimumsmål gældende for alle breve. Breve, der ikke er frankerede eller er utilstrækkeligt frankerede befordres som ønsket af afsenderen. Post Danmark er berettiget til for denne service at sende regningen for den manglende frankering samt et administrationsgebyr til afsenderen. Gebyrets størrelse fremgår af pristabellerne, som findes på posthusene og på Forsendelser, der overskrider maksimumkravene for breve for mål og/eller vægt, behandles og prissættes som postpakker. Hvis afsenderen ikke er Post Danmark bekendt, kan modtageren få udleveret brevet mod at betale administrationsgebyret og den manglende frankering BETALING Afsenderen betaler kontant ved indleveringen, med mindre der er indgået skriftlig aftale om ydelse af kredit RABAT Post Danmark kan på visse betingelser yde rabat. Post Danmark giver oplysninger om betingelserne for at opnå rabat samt om rabattens størrelse ERSTATNING Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er reguleret af Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Post Danmark yder ikke erstatning for hverken forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af breve AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR Afsenderen er forpligtet til at holde Post Danmark skadesløs for ethvert tab, som Post Danmark lider, som følge af, at brevets indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og emballage i nærværende forretningsbetingelser, herunder kravene i pkt. 1.4 og 1.5 samt yderligere for Rekommanderede breve kravene i pkt. 7.1 og for Værdibreve kravene i pkt. 8.1, 8.2 og 8.4. Herudover er afsenderen erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

3 Side 3af KLAGER Såfremt afsender eller modtager ønsker at klage over Post Danmarks befordring af et brev, skal klagen indgives til Post Danmark, Kundelinjen. Klagen skal indgives inden 6 måneder efter forsendelsens indlevering til befordring. For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamationsfrister i pkt. 7.6, 8.8, og 9.5. Post Danmark behandler klagen inden 3 måneder fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold. Kundelinjens afgørelse kan indbringes for Post Danmark, Direktionsstaben, Tietgensgade 37, 1566 København V. Direktionsstaben yder i øvrigt klagevejledning. 2 ØKONOMIBREVE (B) Økonomibreve (B) er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 2.1 SERVICEKRAV Servicekravet for indenlandske Økonomibreve (B) er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen til Post Danmark, jf. dog punkt 12 (Fratagelse af Breve), hvor modtageren har mulighed for at bestemme, at brevet leveres én dag senere end servicekravet. Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Breve (B) omdeles normalt inden kl For breve, der er så store, at de ikke kan afleveres i brevkasser m.v., kan omdelingen til private modtagere i byzone dog udstrækkes til kl Dette gælder dog kun den omdeling, der foregår mandag til fredag. 2.2 PÅTEGNING Et Økonomibrev (B) skal på brevets adresseside påtegnes/mærkes "B" eller mærket B-Economque.. Såfremt denne påtegning ikke er anført på et Økonomibrev (B), vil brevet blive behandlet som et Brev (A), med eventuel deraf følgende opkrævning for den manglende frankering jf. pkt PPfrankerede økonomibreve, kan på adressesiden påtegnes/mærkes B, hvis dette ønskes. 2.3 INDLEVERING Økonomibreve (B) kan indleveres på posthus, på erhvervsindlevering, på postcenter eller lægges i en postkasse. For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankerede Økonomibreve (B) endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af serviceydelser. 3 ØKONOMIBREVE (B) MED 2 OMDELINGER Økonomibreve (B) med 2 omdelinger er omfattet af forretningsbetingelserne for Økonomibreve (B), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 3.1 DEFINITION Økonomibreve (B) med 2 omdelinger omfatter alene maxibreve, der sendes af en erhvervsafsender til en privatperson, og hvor 1. omdeling finder sted mandag-fredag. Ved en erhvervsafsender forstås en afsender, der ikke er en privatperson. En privatperson er en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er en betingelse for at kunne sende Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, at afsenderen har indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark. 3.2 FYSISKE MÅL OG VÆGT Kun maxibreve kan sendes som Økonomibreve (B) med 2 omdelinger. De fysiske mål for maxibreve er følgende: Breve, der er over 2 cm tykke og/eller større end 33x23 cm, samt alle breve, som har form som rulle eller stang. I øvrigt finder maksimummålene for Breve (A) anvendelse, jf. pkt Uanset de fysiske mål anses alle breve for maxibreve i det omfang, de har en vægt på mere end 1 kg. 3.3 PÅTEGNING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal frankeres med PP-påtryk. Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal på brevets adresseside påtegnes/mærkes 2 omdelinger, samt forsynes med et afkrydsningsfelt til registrering af datoen for 1. omdelingsforsøg. Det skal være muligt at skrive på påtegningen/mærkningen med en kuglepen. Post Danmark skal på forhånd godkende afsenderens påtegning/mærkning. 3.4 INDLEVERING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal indleveres på den erhvervsindlevering eller det postcenter, der fremgår af Kundeaftalen. 3.5 UDLEVERING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger vedrører kun breve, som ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse/brevindkast eller brevkasseanlæg, men som skal forsøges afleveret direkte til modtageren. 1. omdeling af Økonomibreve (B) med 2 omdelinger finder sted inden for servicekravet for Økonomibreve (B), jf. pkt Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, der ikke kan afleveres til modtageren ved 1. omdeling, forsøges omdelt igen den førstkommende lørdag. I den mellemliggende periode kan forsendelsen ikke afhentes på posthuset. Kun såfremt Økonomibreve (B) med 2 omdelinger ikke kan afleveres ved 2. omdeling, afleverer Post Danmark en postanmeldelse på adressen. Modtageren eller den, der har fuldmagt hertil, kan herefter afhente forsendelsen på posthuset mod forevisning af den fornødne legitimation inden for den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil normalt være 14 dage. 4 ERHVERVSBREVE (C), STANDARD OG STORE BREVE Erhvervsbreve (C) er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: Erhvervsbreve (C) kan ikke kombineres med tillægsydelser. 4.1 BETINGELSER FOR AT SENDE ERHVERVSBREVE (C) For at kunne sende Erhvervsbreve (C) skal der være indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark, og følgende betingelser skal være opfyldt: 1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier afleveres en månedsproduktionsplan for den kommende måned. Planen afleveres senest 2 uger før månedsstart. Produktionsplanen skal indeholde samlet antal forventede forsendelser i perioden fordelt på indleveringsdatoer, mængder, formater og hastigheder. 2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage før indlevering. Varslingen meddeles via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes varslingen via til 3 Den enkelte varslede indlevering skal bekræftes/anmeldes senest kl , hverdagen før indleveringen, såfremt der er ændringer til det varslede. Anmeldelsen skal ske via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes anmeldelsen, med angivelse af ordrenummer, via til 4 En indlevering skal være på mindst ens eksemplarer (samme pris, format og vægtgruppe). Der kan betales op til minimum på stk., således at der altid betales for mindst stk., selvom der kun indleveres f.eks stk. 5 Forsendelserne skal være fra samme afsender, som skal fremgå af forsendelserne. 6 Forsendelserne skal opfylde kravene til at kunne behandles på Post Danmarks sorteringsmaskiner. Læseraten skal være på mere end 96 %. 7 Forsendelserne skal være forsynet med stregkode indeholdende Information om afsender tillige med indikation om eventuel flytteservice jf. pkt Stregkoden leveres af Post Danmark. 4.2 SERVICEKRAV Servicekravet for Erhvervsbreve (C) er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen. Der kan for Erhvervsbreve Standard tilkøbes Bestemte Omdelingsdage (C-BO), hvorved servicekravet er omdeling 1 eller 2 hverdage efter indleveringen, som nærmere beskrevet i faktaark om Erhvervsbreve. 4.3 FYSISKE MÅL Erhvervsbreve skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: 33 x 23 cm Tykkelse højst 2 cm 4.4 VÆGT Et Erhvervsbrev (C) må maksimalt veje 1 kg inklusive emballage. 4.5 UDLEVERING Erhvervsbreve (C) omdeles over op til 4 hverdage (inkl. lørdage) efter indleveringsdagen og i øvrigt som beskrevet i pkt INDLEVERING OG OPDELING Erhvervsbreve (C) indleveres på den erhvervsindlevering eller det Brevpostcenter, der fremgår af Kundeaftalen, med mindre der er indgået en skriftlig aftale om afhentning. Indlevering på

4 Side 4af 6 erhvervsindlevering sker mod særlig betaling og de indleverede forsendelser viderebringes af Post Danmark til et brevpostcenter senest næste dag (inden kl ). Forsendelser registreres dog først som indleveret på det tidspunkt, de ankommer i et brevpostcenter. Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter kl i et brevpostcenter, registreres de som indleveret den følgende hverdag. Afhængigt af Post Danmarks produktionskapacitet vil sådanne forsendelser i visse tilfælde dog blive behandlet straks og omdelt allerede fra den følgende hverdag. Erhvervsbreve (C) skal ved indlevering være opdelt på følgende måde: Opdeling Postnummer Københavns Postcenter 00xx 37xx + 4xxx Sydjyllands Postcenter 5xxx 7xxx + 87xx Østjyllands Postcenter 80xx 86xx + 88xx 99xx Den nævnte opdeling skal fremgå på indleverede brevbakker eller på brevbure/paller hvis brevbakker indleveres adskilt heri/herpå. Indeholder en brevbakke breve til flere postcentre, skal opdelingen markeres ved brug af faneblade mellem brevene. Der kan dispenseres fra kravet om opdeling mod betaling af et tillæg, der fremgår af Post Danmarks prisoversigt på postdanmark.dk. Partier på over stk. skal dog indleveres 1 dag tidligere, end hvad følger af sædvanlige indleveringskrav. Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end +20%, dog mindst stk., kan det overskredne antal forsendelser blive forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end -20 %, dog mindst stk., betales et tillæg pr. forsendelse for det antal forsendelser, der ligger herudover. Samtidig med indleveringen afleveres et print af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, benyttes i stedet en elektronisk følgeseddel, B68. Erhvervsbreve (C) indleveres i gule brevbakker. Standardbreve stilles på højkant i brevbakken med adressen og frankeringen fremad. Brevbakken må ikke fyldes mere end til stablekanten. Storbreve lægges i brevbakken med adressen og frankeringen opad. Brevbakken må ikke fyldes mere end til stablekanten. 4.7 PÅTEGNING Erhvervsbreve (C) skal være forsynet med en stregkode i overensstemmelse med Post Danmarks anvisninger. Stregkoden skal være synlig i ruden på en rudekonvolut lige over modtageradressen. Stregkoden skal kunne læses til maskinel sortering. Vælges påtryk på konvolutten printes stregkoden oven over modtageradressen. Information om afsender skal indgå i stregkoden tillige med indikation om eventuel flytteservice. 4.8 FRANKERING Erhvervsbreve (C) skal frankeres med PP-påtryk. 4.9 RÅDERET Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev (C) tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. 5 ERHVERVSBREVE MAXI Erhvervsbreve Maxi er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: Erhvervsbreve Maxi kan ikke kombineres med tillægsydelser. 5.1 BETINGELSER FOR AT SENDE ERHVERVSBREVE MAXI For at kunne sende Erhvervsbreve Maxi skal der være indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark, og følgende betingelser skal være opfyldt: 1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier afleveres en månedsproduktionsplan for den kommende måned. Planen afleveres senest 2 uger før månedsstart. Planen skal indeholde samlet antal forventede forsendelser i perioden fordelt på indleveringsdato, mængder, formater og hastigheder. 2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage før indlevering. Varslingen meddeles via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes varslingen via til 3 Den enkelte varslede indlevering skal bekræftes/anmeldes senest kl , hverdagen før indleveringen såfremt der er ændringer til det varslede. Anmeldelsen skal ske via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes anmeldelsen, med angivelse af ordrenummer, via til 4 En indlevering skal være på mindst ens eksemplarer (samme pris, format og vægtgruppe). Der kan betales op til minimum på stk., således at der altid betales for mindst stk., selvom der kun indleveres f.eks. 850 stk. 5 Forsendelserne skal være fra samme afsender, som skal fremgå af forsendelserne. 6 Forsendelserne indleveres med angivelse af omdelingsinformationer, herunder X/Y, over modtageradressen. Adressevask foretages af Post Danmark. Efter adressevasken får kunden en returfil med de vaskede adresser påført X/Y m.m. 7 Forsendelserne skal indleveres opsplittet i postnummer-rækkefølge efter Post Danmarks anvisning (forudbehandling). 8 Adressekvaliteten skal være på mere end 96 %. 9 Forsendelserne skal være mærket 2 omdelinger med enten label eller print af de samme oplysninger. 10 PP med særlig afregning eller elektronisk fil anvendes som kontrol og afregningsmetode. 5.2 SERVICEKRAV Servicekravet for Erhvervsbreve Maxi er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen. 5.3 FYSISKE MÅL Erhvervsbreve Maxi skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm Minimum rulle og stang: Længde 10 cm eller længde + 2 x diameter eller højde = 17 cm Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm Maksimum rulle og stang: Længde 90 cm eller længde + 2 x diameter eller højde = 104 cm 5.4 VÆGT Et Erhvervsbrev Maxi må maksimalt veje 2 kg inklusive emballage. 5.5 UDLEVERING Erhvervsbreve (C) omdeles over op til 4 hverdage (inkl. lørdage) efter indleveringsdagen. Erhvervsbreve Maxi er ligeledes omfattet af forretningsbetingelserne for Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, jf. pkt INDLEVERING OG OPDELING Erhvervsbreve Maxi indleveres på den erhvervsindlevering eller det Brevpostcenter, der fremgår af Kundeaftalen, med mindre der er indgået en skriftlig aftale om afhentning. Indlevering på erhvervsindlevering sker mod særlig betaling og de indleverede forsendelser viderebringes af Post Danmark til et brevpostcenter senest næste dag (inden kl ). Forsendelser registreres dog først som indleveret på det tidspunkt, de ankommer i et brevpostcenter. Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter kl i et brevpostcenter, registreres de som indleveret den følgende hverdag. Afhængigt af Post Danmarks produktionskapacitet vil sådanne forsendelser i visse tilfælde dog blive behandlet straks og omdelt allerede fra den følgende hverdag. Erhvervsbreve Maxi indleveres i postcontainere og skal ved indlevering som minimum være opdelt på følgende måde for X- h.h.v. Y-forsendelser: Opdeling Postnummer Københavns 00xx 37xx + Postcenter 4xxx Sydjyllands Postcenter 5xxx 7xxx + 87xx Østjyllands Postcenter 80xx 86xx + 88xx 99xx Den nævnte opdeling skal fremgå på postcontainerne. Ved indlevering af et parti i flere end 6 postcontainere skal der ske en yderligere opdeling i mindre postnummerintervaller efter nærmere aftale med Post Danmark. Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end +20 %, dog mindst stk., kan det overskredne antal forsendelser blive forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end -20 %, dog mindst stk., betales et tillæg pr. forsendelse for det antal forsendelser, der ligger herudover. Samtidig med indleveringen afleveres et print af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. 5.7 PÅTEGNING Erhvervsbreve Maxi skal være forsynet med mærkning 2 omdelinger med enten label eller print af de samme oplysninger.

5 Side 5af FRANKERING Erhvervsbreve Maxi skal frankeres med PP-påtryk. 5.9 RÅDERET Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev Maxi tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. 6 BLINDEFORSENDELSER Blindeforsendelser er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med de fravigelser der fremgår nedenfor, og af bilag 1 til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. 6.1 VÆGT En Blindeforsendelse må maksimalt veje 7 kg. 6.2 INDHOLD Blindeforsendelser må udelukkende indeholde kommunikationsmateriale til brug for blinde. Der henvises endvidere til betingelserne i bilag 1 til ovennævnte tilladelse. 6.3 PÅTEGNING Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig etiket, der fås på visse posthuse. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse etiketten kan fås. Oplysninger herom findes også på PRIS Blindeforsendelser befordres portofrit, såfremt der er tale om et ikke-kommercielt forhold mellem afsender og modtager. 7 REKOMMANDERET Breve (A), Økonomibreve (B) og Blindeforsendelser, der sendes Rekommanderet, er omfattet af forretningsbetingelserne for henholdsvis Breve (A), Økonomibreve (B) og Blindeforsendelser, jf. pkt , og 6-6.4, dog med følgende fravigelser: 7.1 INDHOLD Et Rekommanderet Brev, bortset fra Blindeforsendelser, må indeholde penge og/eller ihændehaverpapirer til en værdi af maksimalt kr pr. brev. Værdien af ihændehaverpapirer opgøres på grundlag af den aktuelle værdi af dokumentet. Angiver dokumentet ikke en værdi, eller repræsenterer den værdi, som dokumentet angiver, ikke den aktuelle værdi, skal værdien fastsættes til den økonomiske værdi, som dokumentet repræsenterer. Post Danmark kan forlange, at afsenderen dokumenterer den økonomiske værdi. 7.2 PÅTEGNING Et Rekommanderet Brev skal på adressesiden påtegnes/mærkes "R" eller "Rekommanderet". 7.3 INDLEVERING Et Rekommanderet Brev skal indleveres på et af de posthuse, der tager imod rekommanderede forsendelser. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering kan ske. Oplysninger herom findes også på Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering. 7.4 UDLEVERING Post Danmark udleverer et Rekommanderet Brev mod kvittering. 7.5 ERSTATNING ERSTATNING VED FORSINKELSE I henhold til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S, er Post Danmark erstatningspligtig for forsinkelse af Rekommanderede Breve, såfremt forsinkelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, kan tilregnes Post Danmark. Post Danmark yder ikke erstatning for forsinkelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen. Rekommanderede Breve (A) og (B) anses for at være forsinkede, hvis de bliver omdelt eller forsøgt omdelt senere end en hverdag efter de i henholdsvis pkt. 1.1 og pkt. 2.1 fastsatte servicekrav. Rekommanderede Breve (A) og (B), der sendes til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt. 1.8, anses dog alene for at være forsinkede, hvis den faktiske befordringstid overskrider den tid, som under normale omstændigheder med rimelighed kan forventes. Der ydes alene erstatning for enten afsenders eller modtagers dokumenterede økonomiske tab, og erstatningen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til forsendelsesprisen inkl. tillægget for forsendelse som et Rekommanderet Brev ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE I henhold til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S er Post Danmark erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af brevets indhold, eller beskadigelse af et Rekommanderet Brev, såfremt bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark. Udlevering af et Rekommanderet Brev til en anden end den, Post Danmark er berettiget til at aflevere forsendelsen til, sidestilles med bortkomst, såfremt brevet ikke efterfølgende er kommet rette modtager i hænde. Post Danmark yder ikke erstatning, hvis afsender ikke har overholdt kravene i nærværende forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i brevet. Post Danmarks erstatningspligt bortfalder desuden, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen. Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af brevet. Der ydes ikke erstatning for hverken afsenders eller modtagers tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden. Erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan maksimalt udgøre kr Udover nedenstående godtgørelse kan Post Danmark efter konkret vurdering vælge at godtgøre et beløb op til det til enhver tid gældende erstatningsmaksimum, uanset om det lidte tab helt eller delvist ikke kan dokumenteres. Hvis hele brevet er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for forsendelsesprisen inkl. tillægget for forsendelse Rekommanderet. Det samme gælder, når forsendelsen er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes, eller hvis et uanbringeligt Rekommanderet Brev modtages retur uden bemærkning om årsag. Post Danmark yder kun erstatning og godtgørelse for forsendelsesprisen, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til Post Danmark. Udbetaling af erstatning eller godtgørelse for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at modtager ikke har modtaget forsendelsen eller det pågældende indhold. Erstatning eller godtgørelse kan med frigørende virkning udbetales til afsender. Hvis brevet er modtaget af adressaten, kan udbetaling af erstatning eller godtgørelse med frigørende virkning kun ske til denne. 7.6 REKLAMATIONSFRISTER Afsender henholdsvis modtager skal ved enhver reklamation medsende en kopi af indleveringsblanketten for den pågældende forsendelse. Reklamation til Post Danmark i anledning af synlig beskadigelse af et Rekommanderet Brev, eller ved helt eller delvist tab af indhold af brevet, skal ske straks ved modtagelsen af brevet. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamation ske til Post Danmark inden 7 dage fra modtagelsen, søn- og helligdage ikke medregnet. Krav i anledning af forsinkelse af et Rekommanderet Brev skal fremsættes skriftligt af afsender eller modtager senest 21 dage efter, at brevet er blevet udleveret til eller anmeldt over for modtager. I tilfælde af bortkomst af hele brevet skal krav fremsættes uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter brevets indlevering til befordring. Afsender henholdsvis modtager fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for de angivne frister. 7.7 FORÆLDELSE Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 8 (UDGÅET) 9 POST EXPRÈS Breve (A), der sendes som Post Exprès, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 9.1 PÅTEGNING Et Post Exprès skal på adressesiden påtegnes/mærkes "Post Exprès".

6 Side 6af INDLEVERING Post Exprès skal indleveres på et af de posthuse, der tager imod Post Exprés forsendelser. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering kan ske. Oplysninger herom findes også på OMDELING Post Danmark tilstræber, at Post Exprès afleveres hos modtageren inden kl hverdagen efter, at brevet er blevet indleveret til Post Danmark. 9.4 ERSTATNING VED FORSINKELSE Hvis en Post Exprès forsendelse bliver omdelt eller forsøgt omdelt til modtager senere end kl hverdagen efter indleveringen til Post Danmark, godtgør Post Danmark efter anmodning herom brevets forsendelsespris samt tillægget for forsendelse som Post Exprès til afsender. Omdeles Post Exprès forsendelsen senere end kl , betaler Post Danmark endvidere efter anmodning herom en yderligere godtgørelse på 500 kr. til afsender. Modtager har ikke krav på nogen form for godtgørelse for forsinkelse. Der ydes ikke godtgørelse ved forsinkelse af Post Exprès sendt til visse småøer uden fast broforbindelse eller til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt Post Danmark giver nærmere oplysninger herom. Post Danmark yder ikke godtgørelse for forsinkelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen. Post Danmark yder endvidere ikke godtgørelse for forsinkelse i force majeure situationer, herunder ved afbrud af den almindelige samfærdsel pga. vejrlig m.v., samt i situationer, hvor det ikke har været muligt eller har været forbundet med risiko at aflevere forsendelsen til modtager, jf. pkt Ud over godtgørelserne nævnt i dette punkt, yder Post Danmark ikke erstatning ved forsinkelse af Post Exprès. 9.5 REKLAMATIONSFRISTER Krav i anledning af forsinkelse af en Post Exprès forsendelse skal fremsættes skriftligt af afsender senest 21 dage efter, at forsendelsen er blevet afleveret til eller anmeldt over for modtager. Afsender fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for den angivne frist. 9.6 FORÆLDELSE Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 10 POSTFORKYNDELSER Breve (A), der sendes med Postforkyndelse, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 10.1 DEFINITION Breve (A) med Postforkyndelse kan kun sendes af retslige instanser. Breve (A) med Postforkyndelse er forsendelser indeholdende en stævning eller en anden retslig meddelelse, der skal forkyndes for adressaten PÅTEGNING Breve (A) med Postforkyndelse påtegnes Postforkyndelse og mærkes på forsiden med en særlig etiket Postforkyndelse, der fås på posthuset INDLEVERING Breve (A) med Postforkyndelse skal indleveres på posthuset og må ikke indleveres ved at blive lagt i en postkasse. Inden indleveringen skal afsenderen udfylde en særlig blanket Postforkyndelse, der lægges i en plastlomme og klæbes bag på forsendelsen. Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering UDLEVERING Breve (A) med Postforkyndelse udleveres efter særlige udleveringsregler, jf. Retsplejeloven 157 og i henhold til vejledningen optrykt på bagsiden af blanketten Postforkyndelse, hvortil der henvises. Breve (A) med Postforkyndelse anmeldes ikke og lægges ikke til afhentning. Hvis et Brev (A) med Postforkyndelse ikke kan afleveres efter 2 forsøg, bliver det straks returneret til afsenderen. Blanketten påtegnes om udleveringen af omdeleren og returneres til den adresse, der er skrevet på blanketten. 11 AFLEVERINGSATTEST Breve (A), der sendes med Afleveringsattest, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 11.1 PÅTEGNING Breve (A) med Afleveringsattest påtegnes Afleveringsattest og mærkes på forsiden med en særlig etiket Afleveringsattest, der fås på posthuset INDLEVERING Breve (A) med Afleveringsattest skal indleveres på posthuset og må ikke indleveres ved at blive lagt i en postkasse. Inden indleveringen skal afsenderen udfylde en særlig blanket Afleveringsattest, der lægges i en plastlomme og klæbes bag på forsendelsen. Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering UDLEVERING Breve (A) med Afleveringsattest afleveres på adressen. Blanketten påtegnes om afleveringen af omdeleren og returneres til den adresse, der er skrevet på blanketten. 12 FRATAGELSE AF BREVE Breve (A), Økonomibreve (B) og Økonomibreve (B) med 2 Omdelinger, der af modtageren er bestemt til Fratagelse, er omfattet af forretningsbetingelserne for det pågældende brevprodukt, dog med følgende fravigelser: 12.1 DEFINITION Fratagelse indebærer, at modtageren ved indgåelsen af en Kundeaftale med Post Danmark kan bestemme, at breve tilstillet modtageren kan leveres til en anden af modtageren valgt adresse end den påført brevet UDLEVERING Breve omfattet af Fratagelse vil blive leveret til modtageren én (1) hverdag senere end i forhold til det oprindelige servicemål for det pågældende brevprodukt. Ved Breve (A) vil dette for eksempel indebære, at dag-til-dag leveringen i pkt. 1.1 fraviges til fordel for en to-dags levering.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 8 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et Brev må desuden ikke have følgende indhold:

f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et Brev må desuden ikke have følgende indhold: Forretningsbetingelser Breve Indland Generelle oplysninger Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af

Læs mere

Forsendelsen kan i visse tilfælde blive forsinket en hverdag.

Forsendelsen kan i visse tilfælde blive forsinket en hverdag. Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Erhvervspakker. Forretningsbetingelserne gælder for Erhvervspakker, der indleveres til befordring den 1. januar 2016

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Privatpakker med eller uden omdeling. I tillæg til forretningsbetingelserne gælder reglerne i lov nr. 1536 af 21. december

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 Indholdfortegnelse 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen... 3 1.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE 1 INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er lokale ugeaviser? 4 Aftale med Post Danmark 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 7 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej

Læs mere

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* A- OG FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 19,00 16,00 25,00 19,00 30,00 Højst 100 g 16,00 19,00 24,00 25,00

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

kontorfacilitet ved indgangen til byggepladsen.

kontorfacilitet ved indgangen til byggepladsen. Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af PostNord Parcel. Forretningsbetingelserne gælder for PostNord Parcel, der indleveres til befordring den 1. juli 2016

Læs mere

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm.

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm. Side 1 Frankeret med frimærker/mobilporto/frankeringsmærker Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 500 g 32,00 50,00 Højst 2.000 g 50,00 100,00 til skal påtegnes Prioritaire eller mærkes Prioritaire.

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2017 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 2

HÅNDBOGEN OM BREVET 2 HÅNDBOGEN OM BREVET 2 POST PÅ DIN MÅDE PORTOBEREGNERE Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 400-500 breve samlet, kan der

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser.

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser. Lokale ugeaviser Indhold 3 Forord 4 Hvad er lokale ugeaviser? 5 Aftale med PostNord 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 6 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej tak 7 Adresserede eksemplarer

Læs mere

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning DAGBLADE INDHOLD 1 Indhold 2 Forord 2 Hvad er Dagblade 3 Generelle betingelser 4 Særlige betingelser 8 Retningslinjer for adressering via elektronisk anmeldelse 11 Retningslinjer for direkte adressering

Læs mere

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold:

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold: Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af Pallet. Herudover gælder for Pallet og enhver ydelse i tilknytning hertil tillige Nordisk Speditørforbunds

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. I medfør af 3, 4, 6, 10, og 16 i Inatsisartutlov nr. 3. af 15. april 2011 om post, fastsættes

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 1

HÅNDBOGEN OM BREVET 1 HÅNDBOGEN OM BREVET 1 POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 5 Brevet som medie 6 Værktøjer der virker 10 Kvalitet og effekt går

Læs mere

MyPack Collect skal overholde følgende formater:

MyPack Collect skal overholde følgende formater: Side 1 af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af pakker til private modtagere (My- Pack). I tillæg til forretningsbetingelserne gælder reglerne i lov nr. 1536 af 21.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

breve og økonomibreve frankeret med frimærker

breve og økonomibreve frankeret med frimærker breve og økonomibreve frankeret med frimærker Side 1 Højst 50 g 8,00 6,00 12,50 11,00 14,50 13,00 Højst 100 g 16,00 13,00 24,00 22,00 33,00 30,00 Højst 250 g 25,00 21,00 35,00 32,00 53,00 50,00 Højst 500

Læs mere

Håndbogen om brevet 2

Håndbogen om brevet 2 Håndbogen om brevet 2 Portoberegnere Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 250-300 breve samlet, kan der være mange penge

Læs mere

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Kapitel 1. Formål og organisation. Kapitel 2. Finansielle forhold. Kapitel 3. Eneretten.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag: Fyens Distributions almindelige betingelser - version: DEC For distributionsydelser til slutbruger

Bilag: Fyens Distributions almindelige betingelser - version: DEC For distributionsydelser til slutbruger 1 Betingelsernes omfang og fravigelighed 1.1 Disse almindelige betingelser gælder for alle distributions-ydelser til slutbruger leveret af Fyens Distribution for kunden. 1.2 Kundens opmærksomhed henledes

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Malaysia Malaysia ligger i Sydøstasien. Hovedstaden er Kaula Lumpur. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder) Prioritaire Business Priority Private Priority Postpakker Udland Priszone Udland

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Håndbogen om brevet 1

Håndbogen om brevet 1 Håndbogen om brevet 1 Indhold 3 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 6 Værktøjer der virker 8 Kvalitet og effekt går hånd i hånd 9 Her får du også råd 10

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Cypern Cypern ligger i Europa. Hovedstaden er Nicosia. Den græsk-cypriotiske del er medlem af EU. Den tyrkisk-cypriotiske del ligger uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder)

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKER

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKER Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER De Generelle forretningsbetingelser for gælder for forsendelse af følgende produkter: MyPack Collect MyPack Home PostNord Return Pickup PostNord Return Drop Off PostNord

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKER

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKER Forretningsbetingelser GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKER Generelle oplysninger De Generelle forretningsbetingelser for PAKKER gælder for forsendelse af følgende produkter: MyPack Collect MyPack

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

myndigheder, eksempelvis ambassader eller konsulater.

myndigheder, eksempelvis ambassader eller konsulater. Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af PostNord Pallet, PostNord Groupage og PostNord Part Loads. Disse benævnes herefter samlet som Gods. Herudover

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Gældende for Brink Transport ApS. Gældende fra 1. januar 2016 1. Definitioner: 1.1 For disse Generelle Betingelser, skal følgende betegnelser forstås som beskrivende: a) Kunde: Den

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Italien Italien ligger i Europa omfatter Italien samt San Marino. Hovedstaden er Rom. Italien er medlem af EU, men San Marino, Livigno Campione d Italia er uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder)

Læs mere

Sorteringsvejledning for Magasinpost

Sorteringsvejledning for Magasinpost Sorteringsvejledning for Magasinpost NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine magasiner til PostNord Danmark. I brochuren finder du information

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Akit - Prisbog Logistik

Akit - Prisbog Logistik 3. Kurerforsendelser 3.1. Jetpost & EMS/Jetpost Oqimaassusaa Max. vægt Nunatsinni Grønland Danmark & Færøerne Indtil 1 kg 540,00 kr. 540,00 kr. Pr. efterfølgende kilo dog max. 30 kg 64,00 kr. 121,00 kr.

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg 2007 indhold 2 3 4 8 9 10 13 15 18 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Forslag til landstingsforordning nr. nr. 8 af 14. november 2004 om post

Forslag til landstingsforordning nr. nr. 8 af 14. november 2004 om post Forslag til landstingsforordning nr. nr. 8 af 14. november 2004 om post I medfør af 8 og 13 i lov nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere