OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN Grafisk Enhed 10-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14"

Transkript

1 OK11 DEBATOPLÆG 1

2 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN Grafisk Enhed Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 INDLEDNING Som medlem af en af Sundhedskartellets 11 organisationer er du med til at løse nogle af de mest vitale opgaver i det danske velfærdssamfund. Et arbejde der har afgørende betydning og værdi for patienternes og borgernes sundhed og sikkerhed. Den værdi skal afspejle sig i din løn og dine arbejdsvilkår. til sundhedsuddannelserne, og for at du og dine kolleger har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, så længe I har lyst. Sundhedskartellet mener, at det er de vigtigste emner at sætte på dagsordenen, når vi mødes med arbejdsgiverne i starten af Derfor har Sundhedskartellet ført en intensiv kamp for ligeløn, som foreløbig kulminerede med en lang konflikt i foråret Med OK 08 forliget fik vi skabt mærkbare resultater. Derudover fik vi sat fokus på mangler og udfordringer i sundhedssektoren, vi fik synliggjort de store ligelønsproblemer, som følger af det kønsopdelte arbejdsmarked, og vi fik nedsat en Lønkommission. Der er dog ingen tvivl om, at et opgør med uligelønnen kræver, at der også i Folketinget vises vilje til, at kvinders arbejde værdisættes, så det er et moderne og demokratisk samfund værdigt. Vi mener, at OK 11 skal handle om stærke og kompetente medarbejdere i en sammenhængende sundhedssektor. Fokus er på: Vi skal ikke lægge skjul på, at kampen for at få forbedret lønforhold for de kvindedominerede faggrupper i den offentlige sektor er både lang og hård. Der er mange andre emner, som konkurrerer om politikernes og befolkningens opmærksomhed. Finanskrise, stigende arbejdsløshed og stort underskud på de offentlige finanser, bare for at nævne nogle af de aktuelle emner, som optager os alle. Men uligelønnen forsvinder ikke, fordi de økonomiske konjunkturer i øjeblikket er for nedadgående. Derfor fortsætter vi det politiske arbejde for at indfri vores ligelønsmål om at udligne lønforskellen til grupper på det private arbejdsmarked med samme uddannelsesniveau. STÆRKE OG KOMPETENTE MEDARBEJDERE I EN SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSSEKTOR Ligeløn og attraktive arbejdspladser er afgørende for, at sundhedssektoren kan rekruttere nye studerende og elever Løn til hele livet. En udvikling af din løn, som modsvarer det ansvar, som medarbejdere i sundhedssektoren har, og de krav der stilles til dem. Faglig og professionsrettet udvikling. En hverdag, som er fagligt udviklende, og som giver dig adgang til den nødvendige introduktion og løbende efter- og videreuddannelse. Det gode arbejdsliv. Arbejdet skal organiseres, så der skabes sundhed, trivsel og sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv. Jeg håber, at du vil deltage aktivt i debatten om krav til OK 11. Debatten finder sted på din arbejdsplads og gennem din organisation, hvor du kan give din mening til kende om, hvilke krav vi skal gå efter, når vi skal forhandle den næste overenskomst med arbejdsgiverne i begyndelsen af Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet 3

4 SÅDAN GØR VI I DANSK SYGEPLEJERÅD Debatoplægget, som du sidder med i hånden, er primært rettet mod sygeplejersker, der er ansat på regionale og kommunale arbejdspladser både sygeplejersker i basisstillinger, ledere og studerende. Inde i debatoplægget finder du også et supplerende indstik fra Lederforeningen, der særligt omhandler lederne. Der er udsendt et selvstændigt debatoplæg til statsansatte sygeplejersker. Debatoplægget bygger på Sundhedskartellets fælles debatoplæg til OK 11. Dansk Sygeplejeråds egne tilføjelser er markeret med rød tekst. 4 ELEKTRONISK INDSAMLING AF KRAV Din mening er vigtig! Derfor får du som noget nyt mulighed for at give din mening til kende om Dansk Sygeplejeråds krav til OK 11 direkte via hjemmesiden. Det sker på hvor der er lavet en særlig side om OK 11. På hjemmesiden har du mulighed for at fortælle, hvilke krav du synes, vi skal rejse over for arbejdsgiverne ved OK 11. Siden er åben for indmelding af krav fra den 19. april til og med den 9. maj Ud over den elektroniske kravindsamling vil der også være lokale aktiviteter på din arbejdsplads eller i din kreds. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller dit kredskontor, hvis du vil vide mere.

5 5

6 LØN TIL HELE LIVET LØN Lønnen skal stige mere end priserne i overenskomstperioden, så købekraften forbedres. Derfor skal din løn løbende forbedres i løbet af overenskomstperioden. FORBEDRINGER AF DIN LØN Forbedringer af din løn kan både ske, når overenskomsterne bliver fornyet, og/eller ved en forhandling på din arbejdsplads, eksempelvis som et lokalt løntillæg. Uanset hvilken stilling du er ansat i, skal din løn svare til den grundlæggende værdi af det arbejde, du udfører, og den uddannelsesmæssige baggrund, du har. Hvis du er ansat som sygeplejerske i en basisstilling Sundhedskartellet har sin egen lønmodel på både det regionale og det kommunale område. Lønmodellen består af en lønskala, der på det regionale område indeholder otte trin, mens den i kommunerne indeholder ni trin. Lønmodellen fastlægger den indplacering på lønskalaen, du som minimum er sikret. Herudover sikrer lønmodellen de automatiske lønstigninger og de særlige tillæg mv., som bliver aftalt centralt ved overenskomstforhandlingerne. Grundlaget for de aftalte indplaceringer er uddannelse, kompetencer, erfaring m.m. DIN LØN SOM SYGEPLEJERSKE I EN BASISSTILLING Indplaceringer på lønskalaen og de centrale tillæg bliver aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Derudover kan du, din tillidsrepræsentant eller din kreds aftale forbedringer ved lønforhandlingerne på arbejdspladsen. 6 Hvis du er ansat som leder Lederne har deres egen lønskala, og det er aftalt, hvilket løntrin på skalaen du som minimum skal indplaceres på. Hvis du er ansat i en lederstilling, er der defineret en række kriterier, som for eksempel stillingens organisatoriske omfang, indhold og ansvarsområde, som kan anvendes lokalt ved indplacering på lønskalaen. Andre faktorer, såsom efter- og videreuddannelse kan også have betydning for lønnens sammensætning. HVAD MENER DU? Hvor vigtig er løn for dig? I hvor høj grad skal der være mulighed for, at din løn kan forhandles lokalt på arbejdspladsen?

7 LOKALE AFTALER Uanset hvilken stilling du er ansat i, er der personlige og særlige lokale forhold, som kan have betydning for din løn. Det er her, de lokale aftaler kommer ind i billedet. De lokale lønmidler kan blandt andet bruges til tillæg på baggrund af arbejds- og ansvarsområder og kvalifikationer. Udgangspunktet er, at uddannelse skal kunne betale sig, og ud over tillæg for opnåede kompetencer kan pengene også bruges til aftaler om kompetenceudvikling eller andet. PENSION Vi arbejder på en pensionsordning på 18 %. Pensionsordningen bygger på de kollektive overenskomster, er obligatorisk og hviler på et solidarisk princip. Udgangspunktet er, at din pension sikres i kraft af de centrale aftaler, men samtidig skal du have mulighed for at indbetale mere til pension i de perioder af dit liv, hvor du mener, at det er en god idé. Pensionsindbetalingerne øges, når lønnen stiger. Samtidig er der flere håndtag, vi kan dreje på for at øge pensionsindbetalingerne i de centrale aftaler. Pensionssatsen kan øges, eller der kan indbetales pension af flere løndele. Derudover kan pensionssatsen på 2 %, som indbetales af tillæg for aften, nat, weekend mv., øges. Ved OK 08 aftalte vi med arbejdsgiverne, at det er hensigten, at vi skal følge op på dette ved kommende overenskomstforhandlinger. LOKAL LØN Gennem årene er der blevet afsat penge, som er udmøntet til lokal løndannelse. Nogle af pengene kommer i omløb igen, eksempelvis hvis den kollega, som rejser, fik et lokalt forhandlet tillæg. Hvis der skal være nye midler til lokale forhandlinger, skal de afsættes ved overenskomstforhandlingerne. GENERELLE PENSIONSSATSER Sygehuse Basis 13,13 % Ledere 13,13/16,33 % Kommuner 13,25 % 13,28/16,58 % Tillæg for aften, nat, weekend mv. er pensionsgivende, satsen er 2 %. Overarbejde og arbejdstidsbestemte tillæg, hvor der er aftalt et kronebeløb, er ikke pensionsgivende. HVAD MENER DU? Hvor vigtig er pension for dig? Endelig er det også muligt lokalt at aftale pensionsforbedringer. 7

8 FAGLIG OG PROFESSIONSRETTET UDVIKLING SUNDHEDSGRUPPERNES FAGLIGHED SKAL STYRKES Høj professionel standard og stærk faglighed er nødvendigt for, at patienterne/borgerne opnår høj kvalitet og sikkerhed i sundhedsydelserne. Det forudsætter blandt andet, at du får mulighed for den nødvendige kompetenceudvikling. Derudover er der behov for ny viden via udvikling og forskning, udvikling af en læringskultur samt en stærk sundhedsfaglig ledelse. MERE EFTER-, VIDERE- OG SPECIALUDDANNELSE Sundhedsgrupperne skal have mere formel efter-, videreog specialuddannelse. Mange oplever, at der ikke er tid eller penge nok til at gennemføre de uddannelsesforløb, der fagligt er behov for. Når der omvendt gennemføres efter- og videreuddannelse, sker det ofte for tilfældigt. Derfor skal adgangen til at få formel, faglig og professionsrettet uddannelse gøres bedre. Grundlæggende mener vi, at alle skal have ret til efter- og videreuddannelse, men vi skal være opmærksomme på, at det ikke vil være gratis. Mere efter- og videreuddannelse har mange vindere både dig i form af nye og andre karriereveje, og din arbejdsplads som får mere tilfredse medarbejdere, bedre kvalitet og større sikkerhed for patienter og borgere. 8 FAGLIG OG PROFESSIONSRETTET UDVIKLING Løbende efter- og videreuddannelse på et højt fagligt niveau og god kvalitet i sundhedsydelserne er to sider af samme sag. Derfor skal det være nemmere at deltage i faglig og professionsrettet efter- og videreuddannelse. Samtidig skal der i det daglige være plads til at tænke over tingene og måden, som opgaverne løses på.

9 UDVIKLINGS- OG LÆRINGSMILJØER Hver eneste dag leverer du og dine kolleger en stor professionel indsats, der handler om mennesker, deres liv og sundhed. Kernen i det sundhedsfaglige arbejde er kompetencerne til at kombinere faglig viden med blandt andet kliniske erfaringer, der tager afsæt i patienten og borgeren. At du som sundhedsprofessionel er parat til at løfte enhver og ofte uforudsigelig opgave skyldes selvfølgelig, at du er uddannet til det. Men dit professionelle virke skal udvikle sig. Det kræver, at der ind imellem er mulighed for at stoppe op og tænke over hvordan gør vi tingene her. Det er godt for sundhedssektoren, hvis der er mere tid til at evaluere, dokumentere og reflektere over den måde, som tingene gøres på. HVAD MENER DU? Hvor vigtig er faglig og professionsrettet uddan nelse for dig? Hvad har du behov for, hvis du skal kunne styrke din faglighed og videreudvikle dig i den retning, som du gerne vil forme dit arbejdsliv? LEDELSE God ledelse er en af forudsætningerne for en velfungerende sundhedssektor præget af gode patient- og brugerforløb, høj arbejdsglæde og dygtige medarbejdere. Derfor skal de sundhedsprofessionelle ledere styrkes på alle niveauer. Det betyder blandt andet, at du som leder i sundhedssektoren skal have adgang til kompetencegivende lederuddannelse foruden den sundhedsfaglige grunduddannelse. 9

10 DET GODE ARBEJDSLIV Sundhedskartellet arbejder målrettet for at forbedre arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet. Indflydelse på eget arbejde og fokus på arbejdstid er blandt de vigtige dagsordener. Allerede i dag er der mulighed for lokalt at indgå fleksible aftaler, der passer til din arbejdsplads. Men mulighederne skal synliggøres. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne er vigtige aktører, som skal være med til at sætte disse rammer. STØRRE INDFLYDELSE PÅ TILRETTELÆGGELSEN AF EGET ARBEJDE Ved OK 11 skal der sættes fokus på tilrettelæggelse af eget arbejde. Der kan være perioder af dit liv, hvor du har behov for at arbejde færre timer, ligesom der kan være perioder, hvor du er villig til at arbejde flere timer. Dine arbejdsopgaver og din arbejdstid skal kunne planlægges fleksibelt, så de passer bedre til dine behov. Der kan være brug for at udvikle nye og forenklede måder at organisere arbejdet på, som passer til fx arbejdet med afmålte, men komplekse opgaver, såsom et årligt antal af patient-/borgerkontakter. 10 FOKUS PÅ ARBEJDSTID Det kan være vanskeligt at få arbejdslivet og privatlivet til at hænge sammen. Derfor skal vilkårene for arbejdslivet forbedres, og din arbejdstid skal i fokus. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er tid og rum til at skabe de rammer, der er behov for. Det gælder eksempelvis i forhold til: Større indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde Bedre værn om den enkeltes frihed Fokus på arbejde på skæve tider BEDRE VÆRN OM DEN ENKELTES FRITID Adskillelse af arbejdsliv og privatliv er vigtig. Derfor skal arbejdsgiverne have større respekt for at kalde dig på arbejde, når det ikke er planlagt på forhånd. Der skal skabes et større incitament til at lave vagtplaner, som passer til dine behov. Det kan blandt andet ske ved, at betalingen for arbejdsgivers indgreb i dine frihedsperioder forhøjes.

11 FOKUS PÅ ARBEJDE PÅ SKÆVE TIDER Mange sundhedsprofessionelle er ansat på arbejdspladser, hvor der er bemanding hele døgnet 365 dage om året. Derfor er der behov for, at medarbejderne er fleksible og kan arbejde på alle tider. Det stiller særlige krav til arbejdstidsreglerne, så belastningerne ved at arbejde på skæve tider reduceres. Vi kan ikke afskaffe vagter på skæve tider, men vi skal ved OK 11 sætte fokus på forbedring af vilkårene for at arbejde på alle tider af døgnet. DET GODE ARBEJDSLIV Det gode arbejdsliv handler blandt andet om at kunne håndtere dine opgaver inden for de rammer, som er givet og med de ressourcer, der er ved hånden uanset om du er ung eller seniormedarbejder. Samtidig handler det også om mulighed for at påvirke eller ændre dine vilkår alene eller i fællesskab med andre så de passer til den fase i livet, hvor du befinder dig: Studerende Nyuddannet Børnefamilie Erfaren medarbejder Senior DET GODE ARBEJDSLIV VARER HELE LIVET Alt efter, hvilken fase af dit liv du befinder dig i, stiller du forskellige krav til både dig selv og din arbejdsplads. Studerende Fokus på det gode arbejdsliv starter allerede, mens du er studerende. Ved OK 11 skal der arbejdes for, at Sundhedskartellet får overenskomstdækket de studerende, der arbejder i studenterstillinger og andre studierelevante jobs. Nyuddannet Der skal sættes fokus på overgangen fra at være studerende/elev, til at du er nyuddannet og står i dit første job. Derfor kan det være en god idé med en mentor eller en introstilling, for at du kommer godt i gang med arbejdslivet. Det skal også være attraktivt at arbejde flere timer eller tage en ekstra weekendvagt, hvis det er det, du har lyst til. Børnefamilier Det er en udfordring for børnefamilierne at få hverdagen til at hænge sammen, for eksempel når mor og/eller far har skæve arbejdstider. Derfor skal der stadig være fokus på børnefamiliernes vilkår. Den erfarne medarbejder Hvis du på et tidspunkt i livet føler, at du har ekstra overskud eksempelvis når børnene er blevet større skal der også være mulighed for at udnytte dette overskud. Måske har du fået mod på nye karriereveje, for eksempel ved at videreuddanne dig eller gå ledervejen. Det kan også være, at du i en periode ønsker at arbejde mere for at tjene ekstra eller spare timer sammen til orlov eller lignende. Vi skal centralt skabe de rammer, der giver dig mulighed for at vælge den vej, som passer dig bedst. 11

12 Seniorer I den sidste del af arbejdslivet kan ønskerne til arbejdslivet ændre sig igen. Efter mange år på arbejdsmarkedet har du som seniormedarbejder stor og værdifuld erfaring inden for dit fag, og det er vigtigt at bruge dine ressourcer. Men samtidig skal der tages hensyn til dine behov. Måske ønsker du at arbejde mindre. Det kan også være, at dine behov går i en helt anden retning, og at du for eksempel har et ønske om særlig kompetenceudvikling. Alle disse muligheder skal være til stede. Som udmøntning af Trepartsaftalen fra sommeren 2007, blev der ved OK 08 afsat penge til seniorordninger, der giver mulighed for blandt andet seniordage eller seniorbonus for medarbejdere, som er 60 år eller derover. Seniorordningen er tidsbegrænset i perioden Hvis vi fortsat skal have en seniorordning, skal der derfor sættes penge af til ordningen ved OK 11. TRYGHED, TRIVSEL OG SUNDHED Din arbejdsplads skal være god og sund, så du kan trives i din arbejdsdag. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Arbejdspladserne skal være rummelige, så der er plads til alle. Samtidig skal du føle dig tryg ved at gå på arbejde. I en tid med besparelser og vanskelige økonomiske rammer i sundhedssektoren kan der også være behov for at sætte fokus på ansættelsesvilkår og sikkerhed i ansættelsen. Det skal arbejdsmiljøloven og overenskomster sikre dig. 12 FRIT VALG Allerede i dag giver overenskomsten mulighed for frit valg. Eksempelvis kan du selv vælge, om du vil holde den 6. ferieuge, eller om du vil have pengene udbetalt. Og hvis du er 6o år eller derover, kan du i denne overenskomstperiode vælge, om din seniorordning skal udmøntes som for eksempel bonus eller seniordage. Ved OK 11 skal vi se på, om der er flere områder, hvor dine vilkår kan forbedres ved at skabe flere byggesten, der giver dig frit valg mellem forskellige muligheder. TILLIDS- OG SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har en væsentlig funktion på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at skabe synlighed om det arbejde, som de udfører. Vi skal arbejde på at tilpasse vores tillidshverv, så dækningsområde, indflydelse, vilkår mv. afspejler den aktuelle struktur på den enkelte arbejdsplads. HVAD MENER DU? Hvor vigtigt er det gode arbejdsliv for dig? Hvilke ting i relation til arbejdstiden er vigtige for dig? Hvad skal der til for at skabe en god arbejdsplads? Hvad har du behov for i netop den fase af livet, hvor du befinder dig?

13 HVAD BETYDER MEST FOR DIG? Debatoplægget tager udgangspunkt i de tre overordnede temaer, som er nævnt i indledningen: Løn til hele livet. En udvikling af din løn, som modsvarer det ansvar, som medarbejdere i sundhedssektoren har, og de krav der stilles til dem. HVAD BETYDER MEST FOR DIG? Hvordan vil du prioritere mellem de tre temaer? Tegn selv dine streger. Faglig og professionsrettet udvikling. En hverdag, som er fagligt udviklende, og som giver dig adgang til den nødvendige introduktion og løbende efter- og videreuddannelse. Det gode arbejdsliv. Arbejdet skal organiseres, så der skabes sundhed, trivsel og sammenhæng mellem fami lieliv og arbejdsliv. 13

14 FORHANDLINGSFORLØBET FORHANDLINGSFORLØBET Overenskomstforhandlingerne i 2011 handler om dig. Derfor skal Sundhedskartellets krav være nærværende og vedkommende for dig og dine kolleger. Der skal skabes et resultat, der passer til det, du oplever i din hverdag. DIG OG DINE KOLLEGER DIN ORGANISATION SUNDHEDSKARTELLET SAMMEN MED DANSKE REGIONER OG KL 14 April-maj: Indsamling af krav Hvis der sker ændringer i tidsplanen undervejs, vil du kunne se det på og Sundhedskartellets hjemmeside Maj-juni: Prioritering af krav i kredsene, Lederforeningen og SLS Marts 2011: Urafstemning August-oktober: Behandling af krav i Hovedbestyrelsen 20. april: Kick-off konference for tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelsesmedlemmer Opnåelse af resultat Oktober-november: Behandling af krav i Sundhedskartellet eller Marts 2011: Forhandlings- Varsling og iværksammenbrud sættelse af konflikt November-februar 2011: Forhandlinger mellem Sundhedskartellet og hhv. Danske Regioner og KL

15 FAKTA OM SUNDHEDSKARTELLET Sundhedskartellet forhandlede første gang sine egne aftaler og overenskomster med arbejdsgiverne ved OK 05, og vi stod ligeledes sammen under forhandlingerne og konflikten i forbindelse med OK 08. Således er det nu ved OK 11 tredje gang, at Sundhedskartellet skal gennemføre selvstændige overenskomstforhandlinger med de regionale og kommunale arbejdsgivere. SUNDHEDSKARTELLET BESTÅR AF: ANTAL MEDLEMMER PR. 1. JANUAR 2010 Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Danske Afspændingspædagoger Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Foreningen af Radiografer i Danmark Jordemoderforeningen Kost & Ernæringsforbundet Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter I ALT

16 Grafisk Enhed SUNDHEDSKARTELLET Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2 DEBATOPLÆG OK 11 INDLEDNING Som medlem af en af Sundhedskartellets 11 organisationer er du med til at løse nogle af de mest vitale opgaver i det danske velfærdssamfund. Et arbejde der har afgørende betydning

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen OK11 Debatoplæg OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Indledning Så er forhandlingerne til OK 11 i gang. Det er altid en udfordring at

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015.

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2014 J.nr.: 14/12820 Sundhedskartellets krav til

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

OVERBRINGES Den J.nr.:

OVERBRINGES Den J.nr.: Regionernes Lønnings og Takstnævn c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej København Ø.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej København Ø. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2017 J.nr.: 17/12453

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018.

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018. KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2017 J.nr.: 17/12453 Til KL Hermed fremsendes Sundhedskartellets

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den

O V E R B R I N G E S Den Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

33 BUD PÅ UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Sundhedskartellets organisationer

33 BUD PÅ UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Sundhedskartellets organisationer 33 BUD PÅ UDFORDRINGER OG MULIGHEDER ved de kommende overenskomstforhandlinger fra de 11 formænd i Sundhedskartellets organisationer 33 bud på udfordringer og muligheder ved de kommende overenskomstforhandlinger

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. LIGELØN LIGELØN Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-065-3 Grafisk Enhed 09-105 Copyright Sundhedskartellet 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER

OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER OK 11 STATEN Debatoplæg Redaktion: Danske Fysioterapeuter Layout: Kirsten Sonne/baghus Tryk: Elbo Grafi sk Copyright Danske Fysioterapeuter 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Sundhedskartellet Hvis vi blev spurgt... Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd

Sundhedskartellet Hvis vi blev spurgt... Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Sundhedskartellet Hvis vi blev spurgt... Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-319-7 Grafisk Enhed 09-162 Copyright Dansk Sygeplejeråd 2010

Læs mere

Overenskomst2005. 1 kost&ernæringsforbundet. Urafstemning. Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse

Overenskomst2005. 1 kost&ernæringsforbundet. Urafstemning. Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse Overenskomst2005 Urafstemning Sæt kryds ved ja eller nej på den vedlagte stemmeseddel Brug den vedlagte svarkuvert - porto er betalt Læg brevet i postkassen senest søndag d. 20 marts I pjecen hér kan du

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08

urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08 urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08 Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for 11 faglige organisationer, der tilsammen

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Det talte ord gælder. Optakt til OK11

Det talte ord gælder. Optakt til OK11 Det talte ord gælder Optakt til OK11 Grete Christensens tale til Sundhedskartellets kick-off konference, tirsdag d. 20. april 2010 kl. 10.00 i Odense Congress Center. Varighed: Ca. 30 minutter. Velkommen

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Vedtaget af kredsbestyrelsen december 2008 Praktiske oplysninger tværgående Lederteam Indtil videre er det tværgående Lederteam placeret

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER SAMARBEJDE OG FORHANDLING Som TR vil du kunne få en oplevelse af, at der ofte anvendes forkortelser, som du ikke umiddelbart kan genkende. Det kan være i samarbejdet

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Kom i gang med en sygeplejerskeprofi l miniguide

Kom i gang med en sygeplejerskeprofi l miniguide Kom i gang med en sygeplejerskeprofi l miniguide Kom i gang med en sygeplejerskeprofi l? miniguide Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd,2006

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

33 BUD PÅ UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. ved de kommende overenskomstforhandlinger fra de 11 formænd i Sundhedskartellets organisationer

33 BUD PÅ UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. ved de kommende overenskomstforhandlinger fra de 11 formænd i Sundhedskartellets organisationer 33 BUD PÅ UDFORDRINGER OG MULIGHEDER ved de kommende overenskomstforhandlinger fra de 11 formænd i Sundhedskartellets organisationer Llayout og tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 14-50 FOTO: Tina Lambrecht:

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere