Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)"

Transkript

1 S K A N D E R B O R G O G F A V R S K O V K O M M U N E R Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Marts 2013 Skanderborgvej Viby J Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 S K A N D E R B O R G K O M M U N E Erstatning ved pålæg om ændret dyrkningspraksis i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Revision : 2 Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : Christian Thirup Udarbejdet af : Christian Thirup, Jens Christian Skov Jensen

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Påbud og ekspropriation Lovgrundlag og retsinstanser Principper for fastsættelse af erstatninger Vejloven Praksis fra Aalborg Kommune Defigurering Erstatning i BNBO Restriktioner: Ingen brug af pesticider, maks. 25 mg nitrat pr. l Ingen brug af pesticider, maks. 50 mg nitrat pr. l Arealtyper Værdiforringelse for Landbrug (omdrift) Ingen brug af pesticider Ingen brug af pesticider, maks. 25 mg nitrat pr. l Ingen brug af pesticider, maks. 50 mg nitrat pr. l Faktorer der har indflydelse på prisen på landbrugsjord Værdiforringelse for Landbrug (Perm. græs) Juletræer og pyntegrønt Skov Læhegn, krat o.lign Gårdspladser og udenomsarealer Parcelhusgrunde Lovkrav Værditab og ulemper Samlet oversigt over vurderet værditab Bilag 1) Deklarationstekst: Pesticidfri drift 2) Deklarationstekst: Maksimalt 25 mg nitrat/l og pesticidfri drift 3) Deklarationstekst: Maksimalt 50 mg nitrat/l og pesticidfri drift BNBO docx Side 3 af 13

4 1 Indledning Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, er et af virkemidlerne til at beskytte grundvandet. De danske kommuner har mulighed for at udlægge disse beskyttelsesområder rundt om vandforsyningsboringer for at undgå farer for forurening af vandforsyningerne. Kommuner har efter miljøbeskyttelseslovens 24 mulighed for at give påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. For at en kommune kan give påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens (MBL) 24, skal der være en konkret indvindingsinteresse i området, dvs. enten en nuværende indvindingsboring eller en planlagt fremtidig indvinding. Det er ikke tilstrækkeligt, at området generelt har drikkevandsinteresser. I sådan en situation vil der skulle udarbejdes en indsatsplan og gives påbud efter miljøbeskyttelseslovens 26 a. I modsætning til 26 a vil 24 kunne anvendes ved alle typer af forureninger. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens 63, at forbud eller påbud vedrørende lovligt bestående forhold kun kan ske mod fuldstændig erstatning, medmindre andet er specifikt bestemt i lovgivningen. Denne rapport har til formål, at vurdere niveauet af de forventede erstatninger, der skal betales til grundejere ved udlægning af BNBO i Skanderborg og Favrskov kommuner. Erstatningsniveauerne kan anvendes til overordnede vurderinger. Før erstatningsbeløbet kan endeligt fastsættes, skal der foretages en konkret vurdering på den enkelte ejendom. Erstatningsniveauerne anvendt i denne rapport bygger på en række sager fra Aalborg Kommune, hvor Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen har fastsat erstatninger. Endvidere bygger erstatningsniveauerne på en lang række frivillige aftaler, hvor ALECTIA har bistået vandforsyninger med indgåelse heraf BNBO docx Side 4 af 13

5 2 Påbud og ekspropriation 2.1 Lovgrundlag og retsinstanser Pålægges en grundejer rådighedsindskrænkninger i henhold til miljøbeskyttelseslovens (MBL) 24 kan grundejer være berettiget til erstatning. I flg. MBL 61 foretages erstatningsfastsættelsen i mangel af mindelig overenskomst af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse og udbetaling finder bestemmelserne i lov om offentlige veje og tilsvarende anvendelse. Dvs. hvis kommune og grundejer ikke bliver enige, kan grundejer eller kommunen indbringe spørgsmålet for taksationsmyndigheden. Taksationsmyndigheden fastsætter erstatningens størrelse, og kan desuden bestemme, at den skal betales helt eller delvis af kommunen. Taksationskommissionen hører på parternes oplysninger og fastlægger erstatningen ved en kendelse. Kendelsen kan påklages til Overtaksationskommissionen. 2.2 Principper for fastsættelse af erstatninger Vejloven Vejlovens 53, Stk. 4. Taksationskommissionens kendelse skal i fornødent omfang være ledsaget af grunde og angive kommissionens stilling til de omstændigheder, parterne har påberåbt sig. I kendelsen angives det afståedes værdi i handel og vandel eller ved rådighedsindskrænkninger den forringelse, der herved sker i denne værdi. Såfremt der påføres ejeren eller andre ulemper, angives erstatningen herfor som en særlig post. Dvs. at der skal betales erstatning for ejendommens værdiforringelse samt ulemper Praksis fra Aalborg Kommune I forbindelse med indgåelse af varige tinglyste dyrkningsaftaler i Drastrup ved Aalborg, udtalte Statens Ledende Landinspektør Niels Kr. Nielsen i 2003, at erstatninger på landbrugsejendomme kan opgøres i følgende punkter, hvor punkt 2 og 3 kan summes sammen til ulemper: 1) Værditab på ejendom, som følge af deklarationen (både jord og bygninger) 2) Driftstab i en periode under omstilling BNBO docx Side 5 af 13

6 3) Omstillingsomkostninger (engangs-udgifter) Denne fremgangsmåde er efterfølgende blevet anvendt af Aalborg Kommune på en lang række ejendomme i indsatsområder (>30 ejendomme). Tre af sagerne er af grundejer ønsket indbragt til behandling af Taksationskommissionen, som i alle tre sager har stadfæstet den anvendte metode. En af sagerne er efterfølgende af grundejer ønsket indbragt for Overtaksationskommissionen. I denne sag er dog kun angivet to opdelinger af beløbet: 1) værdiforringelse og 2) ulemper. Det kan ikke umiddelbart udledes af kendelsen, om punktet ulemper også indeholder driftstab, og om driftstabet blot er vurderet at være ubetydeligt. I de mange sager i Aalborg Kommune har værdiforringelsen typisk udgjort langt hovedparten af erstatningen. Driftstab i en periode under omstilling er blevet opgjort som den beregnede nedgang i dækningsbidrag i ét år. Omstillingsomkostninger (engangs-udgifter) har typisk omhandlet hegning, såning af græs og udgifter til sagkyndig bistand. Det sidste punkt har varieret fra kr i mindre sager til kr i større sager, og har været uafhængig af grundejers faktiske omkostninger Defigurering Hvis det ekspropriative indgreb resulterer i, at resterende jordstykker bliver mere besværlige og dermed dyrere at dyrke, skal der betales erstatning for defigurering. I en sag i Viborg Kommune i 2007 blev defigurering i forbindelse med et vejbyggeri af taksationskommissionen fastsat til kr. 4,50/m 2 for et resterende areal på ca. 3,6 ha. Erstatning for defigurering hører under punktet ulemper. BNBO-områder er typisk ovale eller cirkler og dermed som udgangspunkt ikke dyrkningsvenlige. Der kan derfor forventes betalt erstatning for defigurering i en række sager både for arealet indenfor BNBO og udenfor. Det vil være en vurdering fra sag til sag om der er begrundelse for erstatning for defigurering. Erstatningen for defigurering kan minimeres ved at tilpasse udformningen af de arealer, der laves aftaler på. Ved indgåelse af frivillige aftaler er det muligt at tilpasse udformningen af arealerne. Det er uklart i hvilket omfang, der kan ske tilpasning af arealerne ved påbud BNBO docx Side 6 af 13

7 3 Erstatning i BNBO I det følgende er det vurderet, hvilket niveau, det kan forventes, der skal betales i erstatning til grundejere i BNBO-områder i Skanderborg og Favrskov kommuner for restriktionerne beskrevet i afsnit 3.1 og arealanvendelserne beskrevet i afsnit Restriktioner: Erstatningen er vurderet for følgende restriktioner: 1) Ingen brug af pesticider 2) Ingen brug af pesticider og maksimal udvaskning på 25 mg nitrat/l 3) Ingen brug af pesticider og maksimal udvaskning på 50 mg nitrat/l Eksempler på deklarationstekster, der opfylder målet er vedlagt i bilag 1, 2, og 3. Disse er i mere eller mindre tilpasset form anvendt af bl.a. Aarhus Vand A/S, Aalborg Kommune, Esbjerg Forsyning A/S og Frederikshavn Vand A/S Ingen brug af pesticider, maks. 25 mg nitrat pr. l Deklarationsteksten der sikrer en maksimal udvaskning på 25 mg nitrat/l og ingen brug af pesticider indeholder primært følgende restriktioner (bilag 2): Arealet må anvendes til græs, brak eller skov Skov defineres som høj skov med omdriftstid over 20 år Ingen brug af pesticider Ingen tilførsel af gødning udover fra græssende dyr Gennemsnitligt græsningstryk 1/5-31/8 på max. 0,7 DE/ha Græsningstryk 1/9-31/10 max. 0,7 DE/ha Græsningstryk 1/11-30/4 max. 0,2 DE/ha Der må ikke fodres på arealet Omlægning 15/2-1/5, max. hvert 5. år Skader på græssværen skal retableres Ingen kvælstoffikserende afgrøder Ingen brug af pesticider, maks. 50 mg nitrat pr. l Deklarationsteksten der sikrer en maksimal udvaskning på 50 mg nitrat/l og ingen brug af pesticider indeholder primært følgende restriktioner (bilag 3): Maksimal tildeling af total-n 100 kgn/ha/år Ingen brug af pesticider Krav om efterafgrøder før vårafgrøder Pløjning forud for vårafgrøder skal ske 1. februar -1. maj BNBO docx Side 7 af 13

8 Pløjning af græs må kun ske i perioden 1. februar 1. maj Husdyrgødning må kun udbringes i perioden 1. februar 1. maj Ingen kvælstoffikserende afgrøder ud over kløvergræs Gns. græsningstryk i perioden 1/5 31/10 må ikke overstige 1,0 DE/ha Græsningstryk i perioden 31/10 30/4 må ikke på noget tidspunkt overstige 0,5 DE/ha Gødning afsat under græsning indgår ikke i den maksimale tildeling på 100 kg total-n/ha/år 3.2 Arealtyper Erstatningen er vurderet for følgende arealanvendelser: Landbrug (omdrift) Landbrug (permanent græs) Juletræer/pyntegrønt (kun pesticider) Skov (kun pesticider) Læhegn, krat o.lign. (ikke 3) (kun pesticider) Gårdspladser og udenomsarealer (kun pesticider) Parcelhusgrunde (kun pesticider) 3.3 Værdiforringelse for Landbrug (omdrift) Ingen brug af pesticider Landbrugsjord i omdrift koster pt. de fleste steder i Danmark ca. kr pr. ha. Så vidt vides er der endnu ikke afgjort sager af Taksationskommissionen, hvor der udelukkende skal ske overgang til pesticidfri drift af landbrugsarealer. Derimod er der indgået en lang række frivillige aftaler mellem vandforsyninger og landbrug. Aarhus Vand A/S, Frederikshavn Vand, Esbjerg Vand og Roskilde Vand har således alle indgået aftaler for ca. kr pr. ha indenfor de senere år. At der kan indgås frivillige aftaler til kr pr. ha er dog ikke ensbetydende med, at det er det rigtige niveau for alle arealer. I forbindelse med Aarhus Kommunes indsatsplan for Beder (endnu ikke endeligt vedtaget) ønsker kommunen at ekspropriere aftaler igennem om ingen anvendelse af pesticider på udvalgte arealer. I den forbindelse har Statsautoriseret ejendomsmægler Evald Borup vurderet, at erstatningsniveauet formodentlig i gennemsnit vil være kr pr. ha. Dette beløb anbefales anvendt. Beløbet er lidt højere end det der hidtil er blevet anvendt, hvilket skyldes, at de hidtidige aftaler i overvejende grad er indgået på mindre are BNBO docx Side 8 af 13

9 aler på fritidsejendomme. Det er kun i mindre grad lykkedes at indgå frivillige aftaler på større intensivt drevne arealer for kr pr. ha. Statsautoriseret ejendomsmægler Evald Borup har vurderet værdiforringelsen af en lang række ejendomme i Aalborg-området ved pålæg om dyrkningsdeklarationer. Hans vurdering tillægges derfor høj værdi Ingen brug af pesticider, maks. 25 mg nitrat pr. l I Aalborg Kommune har Taksationskommissionen afgjort flere sager indeholdende denne restriktion, og samtidig er der indgået mange aftaler frivilligt under ekspropriationslignende vilkår, hvor grundejerne ikke har ønsket at få sagen afgjort af Taksationskommissionen. I november 2011 tiltrådte Taksationskommissionen for Nordjylland en vurdering på Nøvlingvej 195, foretaget af Statsautoriseret Ejendomsmægler Evald Borup / ALEC- TIA, hvor værditabet blev opgjort til kr pr. ha på omdriftsarealer. I november 2011 tiltrådte Taksationskommissionen for Nordjylland en vurdering på Nibevej 190, foretaget af Statsautoriseret Ejendomsmægler Evald Borup / ALECTIA, hvor værditabet blev opgjort til kr pr. ha på omdriftsarealer. I oktober 2011 tiltrådte Taksationskommissionen for Nordjylland en vurdering på Gl. Gistrupvej 81, foretaget af Statsautoriseret Ejendomsmægler Evald Borup / ALECTIA, hvor værditabet blev opgjort til kr pr. ha på omdriftsarealer. I denne sag var påbuddet med virkning fra et tidspunkt, hvor jordpriserne blev vurderet højere end nu. Restriktionerne i deklarationen (bilag 2) svarer nogenlunde til lovkravet fra 2011 gældende indenfor 25 m-zoner omkring boringer til almene vandforsyninger. I lovgrundlaget er der beregnet en årlig erstatning for arealet baseret på nedgang i indtjening på arealet ved overgang fra almindelig planteavl. Erstatningen er beregnet til kr. 429 kr. for m 2 (25 m-zonen fratrukket 10-m fredningsbælte). Det svarer til kr pr. ha. Ved tilbagediskontering af denne erstatning ud i al fremtid med en rentesats på 3 %, svarer det til ca. kr pr. ha. Ud fra ovenstående afgørelser og praksis anbefales anvendt kr pr. ha i værdiforringelse BNBO docx Side 9 af 13

10 3.3.3 Ingen brug af pesticider, maks. 50 mg nitrat pr. l Så vidt vides er der endnu ikke afgjort sager af Taksationskommissionen, med disse restriktioner. Derimod er der indgået flere frivillige aftaler mellem vandforsyninger og landbrug. Frederikshavn Vand og Aalborg Kommune har således indgået aftaler for ca. kr pr. ha indenfor de senere år. Dette beløb anbefales anvendt Faktorer der har indflydelse på prisen på landbrugsjord Ovenstående vurderinger kan anvendes for normalt god landbrugsjord i omdrift. Der kan dog i det enkelte tilfælde være faktorer, der trækker værdiforringelsen enten op eller ned. Det gælder eksempelvis følgende faktorer: Jordbonitet, der sondres til nogen grad mellem sand og lerjorde, samt høj og lavbundsarealer. Der ses kun mindre forskelle mellem værdiforringelsen på ler og sand. Derimod bliver lavbundsarealer ofte vurderet lavere end højbundsarealer. De fleste boringer ligger dog på højbundsarealer, hvorved dette ofte ikke er aktuelt i BNBO-områder. Værdien af tekniske installationer for eksempel dræn og markvandingsanlæggenes kvalitet og alder. Husdyrtryk i området kan presse prisen på landbrugsjord lidt op. Betydningen af husdyrtrykket er faldende med den gradvise afkobling mellem husdyrproduktion og markdrift. Vel arronderede jorde vil i en handelssituation kunne opnå priser der ligger over markeds niveau. Arronderingen af landbrugsjorde beror dog typisk på subjektive individuelle vurderinger. Specialafgrøder. Produktion af special-afgrøder på særlige arealer kan have nogen betydning for jordprisen på enkelte arealer. 3.4 Værdiforringelse for Landbrug (Perm. græs) Permanente græsarealer der indgår i landbrugsarealet for en landbrugsejendom benyttes primært til afgræsning eller slæt. Pesticidforbruget på græsarealer er generelt lavt. Primært benyttes pesticider til bekæmpelse af invasive arter eller arter der er giftige for de græssende dyr. Værdiforringelsen på permanente græsarealer er i to af de ovennævnte Taksationskommissions-afgørelser fastsat til kr pr. ha. I den 3. sag er værdiforringelsen fastsat til kr pr. ha BNBO docx Side 10 af 13

11 I en lang række sager i Aarhus og Aalborg er der indgået frivillige aftaler til kr pr. ha. Dette beløb anbefales anvendt. 3.5 Juletræer og pyntegrønt Juletræs- og pyntegrøntarealer vil som udgangspunkt være sammenlignelige med landbrugsarealer i omdrift. Ofte benyttes landbrugsarealer til juletræsproduktion. Det er dog ikke alle arealer, der egner sig til produktion af juletræer. Der kan derfor være ekstra-omkostninger forbundet med at finde et tilsvarende velegnet areal. Derfor foreslås anvendt en værdiforringelse på kr pr. ha. Denne værdiforringelse forudsætter mulighed for at dyrke den nuværende kultur færdig. Pesticid anvendelse i juletræskulturer retter sig mod ukrudt, insekter og svampesygdomme, der kan reducere kvaliteten af juletræer og pyntegrønt. 3.6 Skov Der anvendes primært pesticider til renholdelse af ny-tilplantede arealer. Herunder juletræskulturer, hvor der traditionelt er anvendt grundvandstruende pesticider. Ved at pålægge aftaler pesticidfri drift af skov, undgås det, at der senere dyrkes juletræer på arealet. Så vidt vides er der endnu ikke afgjort sager af Taksationskommissionen, med pesticidfri drift af skov. Derimod er der indgået en række frivillige aftaler mellem vandforsyninger og skovbrug. Ringkøbing-Skjern Forsyning, Esbjerg Vand, Aarhus Vand, Frederikshavn Vand har således alle indgået aftaler for kr pr. ha på store arealer indenfor de senere år, dog primært i størrelsesordenen kr pr. ha. På baggrund heraf foreslås kr anvendt som erstatning for værdiforringelsen. Værdiforringelsen afhænger bl.a. af hvor lang tid der går inden skoven skal fornyes, og der dermed er brug for ukrudtsbekæmpelse mv. I unge skove bør erstatningen således være lavere end i gamle skove. 3.7 Læhegn, krat o.lign. Disse arealer udgør ofte et relativt lille areal på en landbrugsejendom. Værdiforringelsen af denne arealtype er ved indgåelse af frivillige aftaler med Aarhus Vand A/S typisk blevet takseret til kr pr. ha. I sagerne i Aalborg bliver de generelt vurderet til ikke at opnå en værdiforringelse. Der foreslås anvendt en værdiforringelse på kr pr. ha BNBO docx Side 11 af 13

12 3.8 Gårdspladser og udenomsarealer Værdiforringelsen af gårdspladser og øvrige udenoms arealer variere noget, og kan være vanskelig at fastsætte, da der her er tale om typisk subjektive vurderinger. I Aalborg Kommune vurderer Statsautoriseret ejendomsmægler Evald Borup, at værdiforringelsen ved at der ikke må benyttes pesticider er kr kr./stk. Små gårdspladser/beboelsesejendomme i det åbne land takseres typisk til kr Større landbrug kan ofte have forholdsvist store arealer, der henligger som gårdsplads og udenoms areal. Her fastsættes værdiforringelsen af ejendomsmægleren ofte til kr Praksis ved Aarhus Vand er at tilbyde kr pr. ha ved indgåelse af frivillige aftaler. I forbindelse med grundvandsbeskyttelse for TRE-FOR Vand A/S er det planlagt at tilbyde erstatning for værdiforringelsen opdelt i to elementer: 1) Et grundbeløb på kr samt 2) kr. 3 pr. m 2. Derved differentieres værdiforringelsen efter størrelse. Grundbeløbet vurderes at dække omkostningerne til investering i materiel til alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse på større gårdspladser og udenomsarealer (> m 2 ). 3.9 Parcelhusgrunde Lovkrav I henhold til bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje påhviler det grundejer følgende: 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Ifølge afdelingen Vej og Park i skal grundejerne fjerne ukrudt, hvis det udgør en sikkerhedsrisiko for fodgængerne, hvis det hindrer færdslen, eller hvis der er risiko for underminering af fliserne, så fortovet bliver ujævnt. Der må således gerne forekomme ukrudt, blot det ikke strider imod ovenstående krav Værditab og ulemper Nogle potentielle købere vil opfatte en restriktion mod brug af pesticider negativt, andre vil opfatte det positivt. Ved potentielle køberes vurdering af et parcelhus vil BNBO docx Side 12 af 13

13 andre faktorer være meget mere væsentlige for, hvilken pris de er villige til at betale. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at en deklaration om, at der ikke må anvendes pesticider på parcelhusgrunde har indflydelse på handelsværdien. Derimod kan der være ulemper forbundet med en deklaration. Det gælder i de tilfælde, hvor grundejeren overgår fra ukrudtsbekæmpelse med pesticider til manuel bekæmpelse eller gasbrænder. Mange ønsker dog i forvejen ikke at anvende pesticider på deres grund, hvorved de ikke vil opleve ulemper. De parcelhusejere, der overgår fra at fjerne ukrudt med pesticider til at anvende andre metoder får merudgifter hertil. Det kan være i form af en gasbrænder eller diverse redskaber til manuel fjernelse af ukrudt. Det vurderes at værdiforringelse og ulemper ved at have en deklaration om ingen brug af pesticider på parcelhusgrunde, af en Taksationskommission vil blive takseres til ca. kr pr. grund (< m 2 ). Nogle BNBO er gennemskærer parcelhusgrunde. Af hensyn til kontrol af overholdelse af aftalerne og af hensyn til grundejerne bør påbud gælde hele grunden Samlet oversigt over vurderet værditab Af Tabel 1 fremgår en samlet oversigt over vurderet værditab ved pålæg af deklarationer i BNBO-områder. Tabel 1: Anslået værditab for pålæg af restriktioner på forskellige arealtyper. Arealtype Ingen anvendelse af pesticider Ingen pesticider og maks. 25 mg nitrat/l (kr./ha) Ingen pesticider og maks. 50 mg nitrat/l (kr./ha) (kr./ha) Landbrug (omdrift) Landbrug (permanent græs) Juletræer/pyntegrønt Skov Læhegn, krat o.lign. (ikke 3) Gårdspladser og udenomsarealer kr/m 2 Parcelhusgrunde kr./grund Erstatninger for ulemper kommer oveni ovenstående erstatningsbeløb for værdiforringelsen. Disse vil variere fra sag til sag. Værdiforringelsen udgør normalt langt hovedparten af erstatningen. I BNBO-områder som ofte kun har indflydelse på mindre arealer, vurderes erstatningen til ulemper dog i visse sager at kunne udgøre en betydelig del af den samlede erstatning BNBO docx Side 13 af 13

»Grundvandsbeskyttelse i praksis

»Grundvandsbeskyttelse i praksis »Grundvandsbeskyttelse i praksis Chefkonsulent agronom Christian Thirup ATV-møde: Grundvandsbeskyttelse og aktuelle initiativer Onsdag den 18. juni 2014 Schæffergården, Gentofte »Dispossition Omfang af

Læs mere

»BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering

»BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering »BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering Program (11:15 12:40): Faglige indlæg (30 min.) Etablering af pesticidfrit BNBO omkring Bjellekær Kildeplads ved hjælpe af forbud efter

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Pesticidfri aftaler med "påbudstrussel"

Pesticidfri aftaler med påbudstrussel Pesticidfri aftaler med "påbudstrussel" Bo Vægter, Aarhus Vand A/S Baggrund Historikken Lovgivningen Planen Arealerne Indsatsen Sagsgangen Erstatningsberegningerne Status i Beder Fremtidige indsatser 1

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Krav i indsatsplanen, Pesticider Målsætning Der må ikke opbevares, anvendes eller håndteres pesticider i sårbare områder og

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

»Grundvandsbeskyttelse

»Grundvandsbeskyttelse »Grundvandsbeskyttelse Eja Lund Viborg Vandråd, 15. november 2016 Specialkonsulent ALECTIA A/S Skanderborgvej 190 \ 8260 Viby J \ Danmark Tlf: +45 88 191 010 \ Mob: +45 22 685 672 E-mail: ejlu@alectia.com

Læs mere

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde Side 1 af 8 Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan StautrupÅbo

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum Advokat Marie Bockhahn 1 ANSVARET FOR AFFALDET 1. Hvemhar ansvaret for affaldet? 2. Ansvar ved konkrete arrangementer 3. Lidt om mulighederne for gebyrfinansiering

Læs mere

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur?

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? »Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? ENVINA Natur og Miljø 2014 Ph.D. Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Skov- og Landskabsingeniør

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til Dyrkningsaftale

Vejledning til Dyrkningsaftale Vejledning til Dyrkningsaftale 2 Frivillige dyrkningsaftaler Vejledning Forord Frivillige dyrkningsaftaler imellem vandværker og landbrug har til formål at beskytte grundvandet mod forurening. Denne vejledning

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Gennemførelse af indsatsplanen Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Grundvandssamarbejder 1. Omfatter samtlige vandværker i den

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus. Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus. Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler erfaringer fra Århus Geolog Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Indvindingsboringer uden fund af pesticider Indvindingsboringer med fund af pesticider (mere end et

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN ATV- Jord og Grundvand DGI byen, København Carl Åge Pedersen, Planter og Miljø Chefkonsulent BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN 1. november 2016 EMNER, JEG VIL KOMME IND PÅ: Størrelsen af BNBO erne. Mulige indsatser

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere