Opmandskendelse i faglig voldgift (FV )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S (chefkonsulent Hans Henrik Kristensen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst 2012 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. 3F har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Gynther Honnens og næstformand Allan Pedersen. Dansk Byggeri har udpeget konsulent Kjeld Søgaard og konsulent Ib Mechlenborg. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 16. januar 2014 i 3F Bygningsarbejdernes Fagforening, Lumbyvej 11 A, 2. th., Odense.

2 2 Parternes påstande Klageren har påstået, at Hansson & Knudsen A/S skal betale det manglende beløb på akkordregnskab nr. 1724, kr. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod tilbagebetaling af et mindre beløb end det modregnede på kr. i akkordregnskabet. Sagens omstændigheder Hansson & Knudsen A/S udførte renovering af to boligblokke på Sprotoften i Nyborg, blok 3A og 3B. Konflikten i denne sag vedrører arbejdet i blok 3B. Det fremgår af akkordaftalen af 19. november 2012 blandt andet: Punkt 1: Udkradsning samt afrensning af facader og efterfølgende fugning af samme betales med 180 kr. pr. m2. Udskiftning af sten betales med 25 kr. pr. stk. Efter at sjakket var fremkommet med akkordforslag var der uenighed om prisen for arbejdet med at udkradse fugerne og den efterfølgende fugning samt afrensning i facaderne. Der blev derfor afholdt et mæglingsmøde den 11.december Af referatet fra dette møde fremgår blandt andet: Der er enighed om udkradsning af fuger, samt komplet efterfugning og oppasningen betales i alt 205,00 kr. m2. Murersjakket afleverede akkordregnskab vedrørende blok 3A den 13. december Den blev faktureret af Hansson & Knudsen. Indklagede anfører i svarskriftet, at der i blok 3A i henhold til akkordaftalen, der er den samme akkordaftale som er gældende for fugearbejdet i blok 3B, var foretaget alt nødvendigt rengørings- og oprydningsarbejde efter fugerenoveringsarbejdet. Murersjakket bestod ved arbejdet på blok 3B af Rene Schultz, Søren Jespersen og Allan Christensen samt murerlærling Mikkel Larsen. Murersjakket afleverede den 21. juni 2013, på deres sidste

3 3 arbejdsdag, akkordregnskab vedrørende blok 3B til Hansson & Knudsen. Den opmålte sum var ,60 kr. Den 28. juni 2013 noterede Hansson & Knudsen kritik på akkordregnskabet: Fradrag for manglende finish/rengøring. 160 timer a 250 kr. = kr. Forklaring på antal af udskiftning af sten Ny sum: , - evt. udskiftet sten Af referat af et mæglingsmøde den 14. august 2013 fremgår blandt andet: Firmaet fastholder, at slutrengøringen af vinduer, døre og fjernelse af affald, såsom mørtel og mursten er indeholdt i aftalte akkordaftale. Desuden har firmaet undervejs under akkorden påtalt, at der udføres løbende rengøring. 3F fastholder, at akkordsjakket ikke har fået en påtale for manglende rengøring ved afsluttende akkord. Af referat af organisationsmægling den 23. september 2013 anføres blandt andet: Virksomhedens påstande: Firmaet fastholder, at den manglende slutrengøring af vinduer og terrassedøre, herunder hængsler og dørfalse samt altaner og under stilladset efter dets fjernelse af mørtel- og murstensaffald er indeholdt i den aftalte akkordaftale. Firmaet oplyste, at der havde været udleveret afdækningsmateriale. Firmaet oplyste, at sjakket under arbejdets gang havde fået indskærpet, at der skulle rengøres løbende. 3F ønskede følgende ført til protokol Sjakket oplyste, at firmaet havde sat en anden murersvend til at rense for mørtel og støv ved altandøre med kompressor/lufttryk ca. 14 dage før sjakkets akkord var afsluttet. Svendens timer indgår ikke i akkorden. Det har aldrig været oplyst, at svenden skulle være en del af akkorden. Den pågældende svend har ingen akkordtimer, som er skrevet i skurbogen i denne akkord. I henhold til den indgåede akkordaftale, skal op- og nedmanding aftales med akkordholderen. Da sjakket holder i firmaet den 21/6-13, havde de udført sålbænke på timeløn det meste af torsdag og fredag. Da sjakket stopper den 21/6-13, bliver de ikke oplyst, at der er mangler ved deres arbejde. Kritikken kommer først senere.

4 4 Sjakket bliver ikke tilbudt at komme retur og lave det påståede manglende udførelse af oprydning/finish. Sjakkets krav er, at de modregnede kr. udbetales. Sjakket er sluttelig af den opfattelse, at de har udført arbejdet som aftalt. Dansk Byggeri ønskede følgende ført til protokol Dansk Byggeri tager forbehold for sjakkets påstand om den ekstra svend. Den oplysning er ikke blevet frembragt mødets først under mæglingen. Firmaet oplyste, at den pågældende svend først har udført rengøringsarbejde efter sjakket forlader den ufuldendte akkord den 21/6-13. Firmaet oplyste, at de i forbindelse med modtagelsen af akkordregnskabet, overfor sjakket bemærker, at akkorden endnu ikke er afsluttet, da der fortsat henstår den nævnte rengøring. Firmaet oplyste, at årsagen til, at der udføres sålbænke 20/6 og 21/6-13 var begrundet i, at stilladset endnu ikke var fjernet, hvorfor rengøring herunder ikke kunne forekomme. Det anføres i indklagedes svarskrift: Firmaets kritik udgør kr., der er et skøn i forbindelse med afgivelse af kritikken baseret på sjakkets tilknytning til firmaet i yderligere en uge. Efterfølgende har firmaet opgjort de faktiske omkostninger til kr. eksl. moms. Beløbet fremkommer på følgende måde: Murer til oprydning i 112 timer af 250,00 kr. = kr. Tømrer til skadesudbedring og smøring af vinduer/døre i 40 timer af 380,00 kr. = kr. Forklaringer Der blev under sagen afgivet forklaringer af murersvend Rene Schultz, murersvend Søren Jespersen, murermester Tommy Hansen og projektleder Kim Petersen. Rene Schultz har forklaret blandt andet, at der ikke var støvsuger til dem. Der var kun én støvsuger, som blev anvendt af andre til arbejde indvendig. Afdækning af døre og vinduer blev ikke af modparten udført på altansiden. Hen mod afslutningen talte de løbende med Tommy Hansen om, at der ikke var yderligere arbejde. Tommy nævnte, at de godt kunne blive en uge mere, det drejede sig kun

5 5 om muring af sålbænke under vinduer. De arbejdede på det de to sidste dage, torsdag og fredag den 20. og 21. juni De havde forinden meddelt, at de havde fået en ny arbejdsopgave, der startede i den følgende uge, mandag den 24. juni Han havde den 28. juni 2013, efter modtagelsen af kritikken af deres akkordregnskab, kontakt med murersvend Søren Romer Andersen, der ikke var en del af akkorden, for at høre, hvor meget han havde udført. Han tog samme dag billeder af vinduer, hvor Søren Romer Andersen endnu ikke havde udført arbejde. Disse vinduer var ikke alle ramt af støv. Søren Jespersen har forklaret blandt andet, at Søren Romer Andersen ca. 14 dage før de sluttede akkordarbejdet, arbejdede på plads 3B. Han var af firmaet sat til at udføre støvsugning af altandørene. Tommy Hansen har forklaret blandt andet, at det færdige arbejde også omfattede oprydning og rengøring. På blok 3A blev arbejdet udført, mens de gamle vinduer sad i blokken. Da arbejdet startede på blok 3B, var de nye vinduer sat i. På blok 3A gennemførte sjakket ved afslutningen et fint rengørings- og oprydningsarbejde. Firmaet leverede afdækningsmateriale til sjakket i begge blokker. Sjakket var ikke færdigt med akkorden, da de stoppede fredag den 21. juni De manglede oprydning og rengøring. Der var løbende dialog på arbejdspladsen om det. Ved modtagelsen af sjakkets akkordregnskab nævnte han, at der manglede oprydning og rengøring og foreslog sjakket at blive en uge mere i blok 3B, men det ville de ikke på grund af et nyt arbejde, de havde fået. Firmaet gennemførte derfor en skønsmæssig opgørelse vedrørende rengøring og oprydning og afleverede kritikken den 28. juni Mandag den 24. juni startede de rengøring ved hjælp af murersvend Søren Romer Andersen. De faktiske efterfølgende udgifter var mere end kr., nemlig kr. Kim Petersen har forklaret blandt andet, at der skulle fjernes støv. Der var tre støvsugere på pladsen til fri benyttelse. Fra den 24. til 28. juni havde de gang i rengøring og oprydning, men det var ikke færdiggjort den 28. juni

6 6 Procedure Klager har gjort gældende, at sjakket har udført arbejdet som aftalt i akkordaftalen af 19. november Ca. 14 dage før akkorden var afsluttet, satte firmaet en murersvend til at rense for mørtel og støv ved altandørene med kompresser og udføre almindelig oprydning. Sjakket blev ikke oplyst om, at murersvenden skulle være en del af akkorden. Hans timer indgår heller ikke i det godkendte akkordregnskab. Sjakket var hele tiden af den opfattelse, at det arbejde, som en murersvend, der ikke var en del af akkorden, udførte, var rengøring og oprydning for firmaet, og at det blev udført på timeløn. Da sjakket var færdigt med fugearbejdet og afsluttede akkorden den 20. juni 2013, var der ingen fra firmaet, der oplyste dem om manglende rengøring. I stedet bad firmaet dem om at udføre noget timelønsarbejde, muring af sålbænke under vinduer, torsdag eftermiddag og hele fredagen. Da sjakket stoppede i firmaet var der ingen kritik af deres arbejde. Kritikken kom ført den 28. juni Indklagede har gjort gældende, at der er indgået én akkordaftale for fugerenoveringsarbejde dækkende blok 3A og 3B, og at afdækning og rengøring blev udført korrekt i forbindelse med blok 3A. Der blev ikke foretaget afdækning og eller korrekt rengøring på blok 3B. Firmaet havde indkøbt og leveret materiale til afdækning og havde leveret støvsuger til rengøring. Firmaet indskærpede ved flere lejligheder over for sjakket, at der skulle afdækkes og rengøres korrekt, men sjakket undlod bevidst dette. Ved modtagelsen af akkordregnskabet den 21. juni 2013 præciserede firmaet, at der henstod oprydnings- samt vindues- og dørreparationsarbejde i akkorden. Firmaet kritiserede således allerede ved modtagelsen af regnskabet den manglende færdiggørelse af akkorden, men sjakket overhørte det bevidst. Firmaet var ved sjakkets udeblivelse mandag den 24. januar 2013 berettiget til at sætte andre til at udføre den manglende del af akkorden. Firmaet har derfor ret til at modregne et skønsmæssigt beløb i sjakkets akkordregnskab svarende til akkordens færdiggørelse. Beløbet for akkordens færdiggørelse var større end de kr. Opmandens begrundelse og resultat Da der mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten ikke er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden.

7 7 Det fremgår af oplysningerne vedrørende blok 3A, at sjakkets arbejde også omfattede alt nødvendigt rengørings- og oprydningsarbejde, og at sjakket gennemførte dette på en helt tilfredsstillende måde i blok 3A. Der var ikke indgået en anden akkordaftale vedrørende blok 3B. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at sjakket, før de afsluttede deres arbejde fredag den 21. juni 2013 i blok 3B, var gjort opmærksom på, at der manglede rengørings- og oprydningsarbejde, men valgte at stoppe arbejdet i blok 3B og gå i gang med et nyt arbejde et andet sted. Som følge heraf finder jeg, at firmaet var berettiget til at fradrage et beløb, som anført i kritikken på akkordregnskabet for manglende finish/rengøring. Jeg finder det ikke godtgjort, at fradraget kan være kr. Jeg lægger herved vægt på firmaets synspunkter i den sidste arbejdsuge, det af firmaet anførte den 28. juni 2013 mod sjakket i akkordregnskabet og firmaets synspunkter under mæglingsmøderne. Dette må forstås som omhandlende alene oprydning og rengøring. Endvidere, at det fremgår af firmaets senere opgørelse på kr. jf. svarskriftet, at der som en del heraf er anført kr. vedrørende skadesudbedring og smøring af vinduer/døre. Som følge heraf fastsætter jeg skønsmæssigt firmaets krav på fradrag til kr. Hansson & Knudsen A/S skal derfor til murersjakket efterbetale kr. T h i b e s t e m m e s: Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S skal til 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen Sprotoften Nyborg betale kr. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og rejseudgifter. København, den 20. januar 2014 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere