Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 5. semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 5. semester"

Transkript

1 Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 5. semester

2 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 5 6 Læringsudbytter 5 7 Indhold 6 8 Praktikforberedelse 7 9 Undervisnings- og arbejdsformer 7 10 Semesterprøve Forudsætningskrav og konsekvenser Prøvens form Prøvens grundlag Delprøve Delprøve 2: Prøvekriterier Omprøve Evaluering 12 2/12

3 1 Indledning Velkommen til 5. semester på VIA Psykomotorikuddannelsen. Semesterbeskrivelsen rummer informationer om indhold, retningslinjer m.m. for semestret. Semesterbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af studieordningen for VIA Psykomotorikuddannelsen. I studieplanen fremgår antal af lektioner og studieaktiviteter samt pensum. 2 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Temaet retter sig mod professionens bidrag til at løse sundhedsfaglige problemstillinger, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering. Temaet retter sig desuden mod relaterede professioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet og sammenhæng i borgerforløb. Temaet har fokus på psykomotoriske interventioner og implikationerne heraf med udgangspunkt i en professionel helhedsforståelse af borgere og målgrupper. Der er desuden fokus på forskellige livsopfattelser og livsvilkår; herunder de sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for den enkelte borgers livsstil, sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer 3 Semesterstruktur og opbygning Semestret består af 30 ECTS point teori. Af de 30 ECTS udgør tværprofessionelle uddannelseselementer 5 ECTS. Semestret afsluttes med en prøve. Undervisningen består af teoretiske og praktiske fag gennem hele semestret. Semestret er struktureret indenfor 7 forskellige elementer, som samlet understøtter semestrets læringsudbytter. Elementerne kan komme i forskellige rækkefølge. Elementet Teori og metode om SFR i en samfundsmæssig kontekst vil være placeret i starten af semestret med henblik på at dette integreres i de øvrige elementer. Der er 5 faglige elementer indenfor psykomotorisk arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (SFR); psykiatri, smerterelaterede tilstande, handikap og neuropsykologi, fødsel- og efterfødselsområdet samt sexologi. Derudover indeholder semestret et tværprofessionelt modul, som udbydes på campus Randers i samarbejde med pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. De 5 områder indenfor SFR afsluttes med gruppebaseret case-arbejde, hvor der gives feedback. 3 af disse elementer indgår ligeledes i prøven for semestret. På semestret er der praktikforberedelse med henblik på understøttelse af at de studerende selv skal finde praktiksted til semester 6. Der indgår ligeledes forskellige studieaktiviteter, som understøtter træning af psykomotorisk behandling og psykomotorisk gruppeundervisning og formidling. Der er studieaktiviteter i forbindelse med undervisningen (se kap. 16 i studieordningen): Supervisionstræning Behandling på tværs (behandling af semester 1 studerende) Studerende underviser studerende (SUS) 1-3 dage Facilitering i forbindelse med temaugen En formidlingsaktivitet rettet mod en institution, forening eller arbejdsplads Karrierevejledning Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

4 Der er desuden studieaktiviteter udover undervisningen: DSR aktiviteter Informationer om internationale forhold Job-dag samt evt. andre arrangementer Psykomotorik på tværs med alle årgange og uddannelsens leder 4 Fagområder og fag ECTS-fordelingen er som følgende: Sundhedsvidenskabelige fag: - Psykomotorisk behandling: 2 ECTS - Psykomotorisk gruppeundervisning: 2 ECTS - Sygdomslære: 3 ECTS - Psykiatrisk sygdomslære: 5 ECTS - Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering: 12 ECTS Humanistiske fag: - Pædagogik: 2 ECTS - Psykologi: 2 ECTS Samfundsvidenskabelige fag: - Samfundsfag: 2 ECTS De ovenstående fag omsættes til følgende tematiserede og tværgående uddannelseselementer: - Teori og metode om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i en samfundsmæssig kontekst 3 ECTS - SFR Psykiatri: 6 ECTS - SFR Handicap og neuropsykologi: 5 ECTS - SFR Fødsel og efterfødselsområdet: 5 ECTS - SFR Smerterelaterede tilstande: 4 ECTS - SFR Sexologi: 2 ECTS - Tværprofessionelt modul på campus: 5 ECTS Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

5 5 Studieaktivitetsmodellen Introduktion (2) Undervisning (240) Gruppevejledning, vedr. eksamen og aktiviteter(3) Gruppevejl vedr.sus (5) Gruppevejl vedr. temauge(5) Praktikforberedelse og karrierevejl.(5) Feedback på cases (5) 265 timer 33% Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Skemalagt Studerende underviser studerende samt temauge(60) Behandling semester 1 stud.(8) Oplæg/undervisning eksternt (4) Supervision uden underviser (10) Casearbejde 5 temaer (40) Eksamensopgave (12) Semesterevaluering (1) 115 timer 14% Klassemøder Deltagelse i sociale arrangementer Deltagelse i temadage: International dag, beskæftigelsesdag, studentervæksthusarrangementer/pr ojekter, foredrag m.v. Studievejledning (SPS, mentor mv.) DSR-arrangementer Campus og PMU på tværs 25 timer 4% Kategori 4 Deltagelse af studerende og underviser. Initieret af studerende/ underviser Kategori 3 Deltagelse af studerende. Initieret af studerende Selvstændige studieaktiviteter Praktikrelateret arbejde 390 timer 49% Studieaktivitetsmodellen er et redskab, som kan danne afsæt for en forventningsafstemning med de studerende i forhold til studieintensitet. Modellen viser, hvilke studieaktiviteter, lærings- og arbejdsformer, der er knyttet til semestret. Modellen er opgjort ud fra følgende retningslinjer: Studerendes workload er gennemsnitlig 40 AT pr uge pr. modul. Opgørelsesenheden er grundlæggende en klokketime på 60 minutter De angivne timetal er et udtryk for modulets samlede fag/fagelementer/læringsindsats, der skal til for at opnå modulets læringsudbytte Der er ikke taget hensyn til divergerende undervisningsformer/studieformer Et tidsmæssigt estimat i forhold til de ikke skemalagte aktiviteter I forhold til aktivitetsmodellen er der ikke indregnet kørselstid ved praktik. 6 Læringsudbytter Viden 1. Have viden om og kunne reflektere over professionens teoretiske og metodiske grundlag, der vedrører samspil og integration af krop, kognition, emotion og handling 2. Have viden om og kendskab til det overordnede teoretiske og værdimæssige grundlag for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 3. Have viden om og kunne reflektere over psykomotorisk teori og metode som led i facilitering af forandrings- og rehabiliteringsprocesser Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

6 4. Have viden om og kunne reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv 5. Have viden om og kunne reflektere over professionsrelevant informations- og kommunikationsteknologi 6. Have viden om samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold og forståelse af disses betydning for borgerens livssituation, forudsætninger og handlemuligheder Færdigheder 7. Begrunde og reflektere over anvendelsen af sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske tilgange og metoder i relation til psykomotoriske interventioner 8. Anvende, vurdere og begrunde metoder og standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 9. Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning, rådgivning og supervision om borgerforløb 10. Anvende og kritisk vurdere resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Kompetencer 11. Selvstændigt kunne indgå i løsning af sundhedsfaglige problemstillinger, herunder identificere risikofaktorer og udviklingsmuligheder samt vurdere implikationerne af psykomotorisk intervention 12. Håndtere facilitering af individuelle og gruppedynamiske forandrings- og rehabiliteringsprocesser 7 Indhold Fag og indholdselementer på 5. semester er: Teori og metode om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (SFR) i en samfundsmæssig kontekst - Informations og kommunikationsteknologier i sundhedspraksis - Samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold og forståelse - Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering SFR - Sexologi - Kønsidentitet og normal seksuel funktion hos mænd og kvinder - Sygdomme og medikamentel behandling, der påvirker seksuel funktion - Forebyggende og rehabiliterende bækkenbundstræning og afspænding - Psykomotoriske interventioner i forhold til målgruppen - Facilitering af forandrings- og rehabiliteringsprocesser, individuelt og gruppebaseret SFR - Psykiatri - Overordnede hovedgrupper i henhold til WHO s klassifikation (ICD-10) - Jeg-styrkende undervisning og behandling - Psykomotoriske interventioner i forhold til målgruppen - Facilitering af forandrings- og rehabiliteringsprocesser, individuelt og gruppebaseret SFR - Handicap - Neuropsykologi - Neuropædagogik - Anvendt sundhedspsykologi - Psykomotoriske interventioner i forhold til udvalgte målgrupper indenfor for handikap området (f.eks. senhjerneskadede, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, fysisk handikappede) - Facilitering af forandrings- og rehabiliteringsprocesser, individuelt og gruppebaseret Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

7 SFR - Smerterelaterede tilstande - Smertefysiologi - Smertebehandling og -forståelse - Perceptionsforstyrrelser - Funktionelle lidelser - forståelse og tilgange - Psykomotoriske interventioner i forhold til udvalgte målgrupper - Facilitering af forandrings- og rehabiliteringsprocesser, individuelt og gruppebaseret SFR - Fødsel- og efterfødselsområde - Obstetrik - Fødselsforberedelse - Efterfødselsundervisning og behandling - Psykomotoriske interventioner i forhold til målgruppen - Facilitering af forandrings- og rehabiliteringsprocesser, individuelt og gruppebaseret Tværprofessionelt uddannelseselement på campus - Indhold beskrives i et særskilt dokument for campus Randers. - Der tages afsæt i læringsudbytte for semester 5 (læringsudbytte 3,4,6 og 9) 8 Praktikforberedelse På semestret forberedes den studerende til praktikken på semester 6. Den studerende skal selv opsøge og kontakte et potentielt praktiksted. Dette sker med afsæt i praktikmateriale vedr. semester 6 praktikken. Som understøttelse af etablering af praktikaftale er praktikforberedende vejledning fordelt over semestret, under temaerne: - Rammer for praktikken og den studerendes valg af praktikområde - Midtvejsstatus og ideudveksling - Indgåelse af praktikaftale samt opsamling 9 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen gennemføres med henblik på at styrke sammenhængen mellem den studerendes læring i teori og praksis. Der arbejdes med følgende undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning Holdundervisning kan bestå af oplæg eller forelæsning ved underviseren samt dialog og diskussion med holdet. Holdundervisning vil nogle gange tilrettelægges, så den varetages af de studerende. Holdundervisning kan inddrage andre af de nedenfor beskrevne arbejdsformer. Læring i grupper Læring i grupper kan foregå som gruppearbejde, som et selvstændigt uddannelseselement eller som led i holdundervisning eller projektarbejde og kan være knyttet til afholdelse af oplæg. Projektarbejde Projektarbejde med variation i fremstilling og formidling af arbejdets resultat og produkt. Projektarbejde inddrager typisk elementer af informationssøgning. Aktiviteter Der arbejdes med en række forskelligartede aktiviteter, der kan være tværprofessionelle, borgerinddragende eller have etablering af professionsidentitet som omdrejningspunkt eksempelvis ved at udarbejde videoklip Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

8 om professionen gennem kontakt til praksis. På dette semester er vil der ofte være aktiviteter i forbindelse med det tværprofessionelle element Praksistræning Praksistræning er studieaktiviteter, hvor den studerende træner elementer planlagt og initieret af underviser med henblik på træning og udvikling af uddannelsens praktiske færdigheder. De praksisorienterede læringsaktiviteter på Psykomotorikuddannelsen har to formål: dels praksistræning i forhold til reflekteret udøvelse af psykomotorik og dels erfaringsbaseret praksistræning rettet mod anvendelse af egne kropslige og relationelle kompetencer i professionsudøvelsen. Denne læring foregår overvejende i de praksisorienterede læringsrum. Med henblik på at fremme transfer indgår der desuden elementer af praksistræning i de teoretiske læringsrum. På dette semester er der obligatorisk praksistræning på følgende måder: Praksistræning i fagområderne: psykiatri, handikap, smerterelaterede tilstande, fødsel- og efterfødselsområdet samt sexologi. Studerende giver psykomotorisk behandling til studerende på semester 1 Studerende underviser studerende (SUS) Facilitering i forbindelse med temaugen En formidlingsaktivitet rettet mod en institution, forening eller arbejdsplads IT og E-læring Der inddrages i undervisningen it-baserede undervisningsredskaber. Elementer som filmklip, billedmateriale, internetsider m.m. indgår i holdundervisningen og i den studerendes forberedelse til denne såvel som i gruppe og projektarbejde. Vejledning I forbindelse med projektarbejde og praktik vil der ofte indgå vejledningsforløb, hvori den studerende sparrer med interne eller eksterne vejledere. På dette semester er der følgende tilbagemeldinger gennem vejledning og feedback på opgaver: Eksamensvejledning (hold) Vejledning vedr. studerende underviser studerende og temauge Karrierevejledning (individuelt eller gruppe) Feedback på case-arbejde på 5 fagområder (gruppe) 10 Semesterprøve 10.1 Forudsætningskrav og konsekvenser Semester 5 afsluttes med en prøve. For at den studerende kan deltage i den afsluttende prøve, skal følgende forudsætningskrav opfyldes. - Mødepligt: Minimum 80% fremmøde i praktiske fag/praksistræning samt studieaktiviteter. - Opfyldt sin deltagelsespligt i form af følgende obligatoriske studieaktiviteter Deltagelse i case baseret gruppearbejde inklusiv feedback i forbindelse med de to SFR temaer, som ikke indgår i semester 5 prøven. Formen udgør det samme som delprøve 1-3, men der gives ikke karakter. - Opfyldt den generelle deltagelsespligt, jf. studieordningen kap. 16 Reparationsmuligheden for ikke opfyldelse af forudsætningskrav, er at den studerende skal gennemføre aktiviteten. (Jf. Studieordningen s. 31) Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

9 10.2 Prøvens form Prøven er mundtlig, skriftlig, gruppebaseret og individuel. Prøven udgøres af 2 delprøver hvoraf den første er gruppebaseret, skriftlig og mundtlig. Anden delprøve er individuel og skriftlig Prøvens grundlag Semester 5 prøven udgøres af to delprøver: - Delprøve 1 består af 3 forløb. Disse knytter an til tre af semestrets fem SFR hovedtemaer. Prøven er gruppebaseret, skriftlig og mundtlig. Senest ved semestrets start offentliggøres, hvilke 3 af de 5 SFR temaer, der indgår som delprøve og hvilke der indgår som forudsætningskrav - Delprøve 2 består af en skriftlig opgave Delprøve 1 Delprøve 1 består af 3 enslydende forløb med afsæt i 3 SFR temaer. Hvert forløb består af en case-besvarelse udarbejdet i gruppe. De studerende arbejder i grupper, således at hver gruppe har fået en ramme/case indenfor det aktuelle SFR tema for semestret. Den skriftlige besvarelse følges op med mundtligt oplæg og drøftelse i gruppe. Herefter følger en kort, individuel feedback samt bedømmelse. Grupperne etableres af uddannelsen. Prøvens form: Prøven er mundtlig, skriftlig, gruppebaseret og individuel. Skriftligt oplæg Omfang af skriftlig oplæg, som udarbejdes i grupper 5-6 normalsider af ca anslag (inklusivt mellemrum) Indhold: Casen besvares skriftligt ud fra følgende ramme: - Forside med angivelse af tema, samt hvem der har besvaret opgaven/casen - Teori og interventionsmetode - Pædagogiske overvejelser - Ideer til undervisningsprogram, øvelser og eller beskrivelse af behandlingsforløb - Bilag: søgeoversigt jf. nyere forskning, litteratur, artikel mv. En søgning pr. case Teori og interventionsmetode (max 3 sider) Indledning og problemformulering I forhold til casen vælges der et konkret afgrænset emne. Beskriv kort, hvad du vil belyse/undersøge og beskrive nærmere. Prøv at tænke enkelt og i dybden. Begrund valget ud fra faglige overvejelser, og angiv, hvorfor netop dette valg er relevant i en sundhedsfremmende, forebyggende og/eller rehabiliterende sammenhæng. Indledningen skal føre til en afgrænset problemformulering. Præsentation af teori - og metoder Afsnittet indeholder en præsentation af relevant teori og interventionsmetoder med afsæt i pensum, herunder en argumentation for sammenhængen mellem teori og metode. Med afsæt i problemformuleringen skal der være fokus på de sundhedsfremmende, forebyggende eller rehabiliterende indsatser. I teoriafsnittet inddrages desuden litteratur, forskning eller nyere viden, som de studerende har søgt frem (jf. undervisningen af bibliotekaren i modulet). Det er ikke nødvendigt at anvende alt den fremsøgte litteratur i opgaven, men formålet er at demonstrere evnen til at søge indenfor valgte emner. Søgeoversigten vedlægges som bilag. Diskussion Afsnittet indeholder en diskussion af de valgte interventions metoder i forhold til målgruppen og problemformuleringen. Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

10 Konklusion Konklusionen er svaret på problemformuleringen. Konklusionen danner afsæt for efterfølgende valg af pædagogiske overvejelser samt afspejles i indhold i undervisningsprogrammet eller et individuelt forløb. Pædagogiske overvejelser (max 1 side) Der arbejdes med afsæt i Hiim og Hippes didaktiske model. De fire kategorier (læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål og læreproces.) forholdes til undervisningens tema. Det er væsentligt, at sammenhængen mellem tema og undervisning/forløb kan ses i overvejelserne. Undervisningsprogram, øvelser og/eller beskrivelse af behandlingsforløb De valgte metoder skal være teoretisk begrundet og med afsæt i pædagogiske overvejelser. Bedømmelse af delprøve 1 De studerende fremlægger deres case mundligt i grupper med henblik på en yderlig udfoldelse af det skriftlige oplæg. Der gives en samlet karakter for hvert element. Det skriftlige og mundtlige vægtes ligeligt. Der gives individuel karakter. Karakteren i de tre elementer udgør samlet 100%, således at hvert element udgør 1/3 del Delprøve 2: Prøvens form: Prøven er individuel og skriftlig Omfang: Prøven er en skriftlig opgave af 2-3 normalsider af anslag (inkl. mellemrum). Den studerende har 24 timer til besvarelse af opgaven. Indhold: Prøvens oplæg udgøres af tre-fem joboplæg (fx jobannoncer) hvor sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering kan indgå som en del af arbejdsopgaven for den psykomotoriske terapeut. Den studerende udvælger et oplæg, som opgaven baseres på. Opgaven skal indeholde begrundelse af- og refleksion over psykomotorisk praksis i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i forhold til det valgte joboplæg. Den skriftlige opgave skal med afsæt i oplægget indeholde følgende emner: - Beskrivelse og analyse af den samfundsmæssige og institutionelle kontekst - Præsentation af relevant teori ift. målgruppen - Begrundelse for samt refleksion over relevante, psykomotoriske metoder til arbejde med målgruppen - Refleksion over den psykomotoriske terapeuts bidrag i den tværprofessionelle kontekst Semester 5 prøven afprøver semestrets læringsudbytter, delprøve 2 har særligt fokus på følgende læringsudbytter: - Have viden om og kendskab til det overordnede teoretiske og værdimæssige grundlag for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (2) - Have viden om og kunne reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv (4) - Have viden om samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold og forståelse af disses betydning for borgerens livssituation, forudsætninger og handlemuligheder (6) - Begrunde og reflektere over anvendelsen af sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske tilgange og metoder i relation til psykomotoriske interventioner (7) - Selvstændigt kunne indgå i løsning af sundhedsfaglige problemstillinger, herunder identificere risikofaktorer og udviklingsmuligheder samt vurdere implikationerne af psykomotorisk intervention (11) Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen ved intern censur. Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

11 Samlet bedømmelse af prøven efter semester 5 I den samlede vurdering vægter delprøve 1 50% og delprøve 2 50% (Jævnfør skema nedenfor). For at bestå semester 5 prøven, skal både delprøve 1 og delprøve 2 mindst være bedømt til karakteren 02. De enkelte dele i delprøve 1 behøver således ikke være bedømt til karakteren 02, men der skal samlet opnås karakteren 02. Vægtning samlet prøve Delprøve 1 del 1 33,3% Delprøve 1 del 2 33,3% Delprøve 1 del 3 33,3% Delprøve 1 i alt 100% 50% Delprøve 2 i alt 50% 10.4 Prøvekriterier Karakter Beskrivelse Skriftlig og mundtlig eksamen 12 Fremragende Karakteren gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Fortrinlig Karakteren gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 God Karakteren gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, men med en del mangler. 4 Nogenlunde Karakteren gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Tilstrækkelig Karakteren gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Utilstrækkeligt Karakteren gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Ringe Karakteren gives for den helt uacceptable præstation. Besvarelsen er både grundig og præcis og demonstrerer omfattende kendskab til flere teorier og interventionsmetoder relateret til forandrings- og rehabiliteringsprocesser. Der redegøres med sikkerhed for teoriernes anvendelse i relation til en problemstilling inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ligesom der argumenteres med sikkerhed for valget af interventionsmetoder. Desuden udvises indgående forståelse for professionens opgaver i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Besvarelsen demonstrerer alment kendskab til flere teorier og interventionsmetoder relateret til forandrings- og rehabiliteringsprocesser, og der redegøres med nogle mangler for teoriernes anvendelse i relation til en problemstilling inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ligesom der argumenteres med nogle mangler for valget af interventionsmetoder. Desuden udvises god forståelse for professionens opgaver i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Besvarelsen demonstrerer kendskab til nogle teorier og interventionsmetoder relateret til forandrings- og rehabiliteringsprocesser på usikker, men acceptabel vis. Der redegøres med store mangler for teoriernes anvendelse i relation til en problemstilling inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ligesom der argumenteres for valget af interventionsmetoder, med en del usikkerhed. Desuden udvises acceptabel forståelse for professionens opgaver i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

12 10.5 Omprøve Opnår den studerende ikke en karakter på 02 i den samlede bedømmelse af delprøve 1 eller i delprøve 2, udfærdiges en ny delprøve for den relevante prøve. Frist for genaflevering oplyses af den eksamensansvarlige underviser. 11 Evaluering Som en del af den løbende kvalitetssikring af uddannelsen er der løbende evalueringer. Disse tager form af såvel uformelle som særskilte og skriftlige evalueringer. Herunder studentertilfredshed, evaluering af undervisningen, analyse af frafald og kontakt til færdiguddannede For mere information henvises der til kvalitetshåndbogen på studienet. Semesterbeskrivelse 5. semester januar /12

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Psykomotorik krop og psyke 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen. Psykomotorikuddannelsen

Studieaktivitetsmodellen. Psykomotorikuddannelsen Studieaktivitetsmodellen anvendt i forhold til Psykomotorikuddannelsen udarbejdet af Psykomotorikuddannelsen i Randers Første udgave, oktober 2012, revideret december 2014 og december 2015 Revideret jf.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 4. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 4. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Psykomotorisk intervention 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Krop, kommunikation og refleksion 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Studieordning for Psykomotorikuddannelsen. Godkendt den dd.mm.åå

Studieordning for Psykomotorikuddannelsen. Godkendt den dd.mm.åå Studieordning for Psykomotorikuddannelsen Godkendt den dd.mm.åå Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 4 Dimittendprofil... 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen

Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel 6 2 Uddannelsens opbygning 6 2.1 Oversigt

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning for Psykomotorikuddannelsen på UCC

Studieordning for Psykomotorikuddannelsen på UCC Studieordning for Psykomotorikuddannelsen på UCC Studieordningen trådte i kraft 01.08.2016 og er senest ændret den 30. juni 2017 Historik vedrørende ændringer af studieordningen for Psykomotorikuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg

Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Formålet med studieaktivitetsmodellen er at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere