Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00"

Transkript

1 Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Afdeling under Dansk Funktionrerforbund - Serviceforbundel Ejendomsfunktionrerernes Land amrnenslutning > Medlem af LO Vester Alle Århus C Telefon Generalforsamling I Ejendom Midtjylland Der indkaldes hermed til ordinser generalforsamling På Århus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Århus N indgang port 3 ca. midt på bygningen. Modet afholdes i den store elevkantine mandag den 3. november 2014 kl. 18,00 Dagsorden i henhold til 10 stk.3 i vedteegterne for Ejendomsfunktionasrernes Fagforening Midtjylland. Forslag der enskes behandiet på generalforsamlingen, skal veere fremsendt til kontoret Vester Alle 7, 8000 Århus C. senest den 24. oktober 2014 Inden oktober måned vii dagsorden, beretning, regnskab og budget veere at finde på vores Facebook og hjernmesiden. 0nsker du det tilsendt, kan du kontakte os på kontoret ( 0nsker du at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tif , senest den 24. oktober 2014 ) Venlig hilsen Bestyrelsen

2 /NOKALOELSE T/L 6ENERALFORSAML/N6 Godkendelse af forretningsorden Valg af 2 dirigenter og 2 sehretcerer Der indkaldes hermed til ordincer generalforsamling MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014 KL på Århus Tech, (den store kantine) Halmstadgade 6, 8200 Århus N indgang port 3 ca. midt på bygningen ved den store p-plads DAGSORDEN pkt.1. pkt.2. pkt.3. pkt.4. pkt.5. p kt.6. p kt. 7. pkt.8. pkt.9. A. B. C. D. E. F. Godkendelse afdagsorden Godkendelse afprotokol (re]. sidste års generalforsamling) Valg afstemmeudvalg Beretning afdelingen Orientering fra Landssammenslutningen Indkomne forslag Regnskab for året 2013 Budget for året 2015 Valg bestyrelsesmedlem for en 2 årigperiode afg. Leif L. Hansen. Set. Jergen, Viborg bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode afg. Gert Nerum. Set. Jergen, Holstebro bestyrelsesmedlemfor en 2 årig periode afg. Kresten Petersen. A.A.B. Århus 2. suppleant til bestyrelsenfor en 2 årig periode Bilagskontrollant for en 2 årig periode afg. Ulla Nielsen. Ringg ården. Århus Reprasentant til milje/oplysningsudvalgetfor en 2 årig periode afg. Dennis Laursen, Ringg ården. Århus G. Reprcesentant til milje/oplysningsudvalget for en 2 årig periode afg. Rene Christensen, Al2bolig, Århus Efter medet vii det VEEre spisning for dem, som ensker det. Husk at tilmelde dig, hvis du onsker at spise med. Tilmelding Iukker den 24. oktober Forslag der enshes behandlet på generalforsamlingen skal vcere fremsendt til kontoret Vester Alle 7, senest den 24. oktober Der ydes rejsegodtgerelse efter DSB's [cellesklasee til alle tilrejsende medlemmer. Hvis der er tilslutning til det, vil der blive indsat busser fra Odder, Skanderborg, Silkeborg, Randers, IIorsens, Holstebro, Herning, Ikast, Viborg, Struer, og Skive. HUSK tilmelding til kontoret på Vester Alle 7, senest den 24. oktober, hvis du ensher at komme med en bus Med kammeratlig hilsen P.B.V. John Nielsen

3 Bestyrelsens beretning 2014 Overenskomstforhandlingeme: Dette års overenskomstforhandlinger må vel siges, at veere gået nogenlunde godt. På tillidsmandsmede for alle tillidsmeend i hele landet, blev det aftalt nogle hovedkrav, og her var de 2 sterste krav mest muligt på grundlennen og pensionen. Med det resultat som foreligger, kan vi konstatere, at vi har opfyldt kravene. I overenskomstperioden stiger det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fra 10 % til 11 %, men dit bidrag falder fra 5 % til 4 %. Det betyder 1 % mere i lonningsposcn til dig hver måned. Selve grundlermen fik også et left, og det var det andet hovedkrav. Der ud over, så er klubtilskuddet til din faglig klub blevet fordoblet, og der er kommet bedre muligheder for, at du kan få efteruddannelse, så du kan forbedre din faglige kunnen. Vi har fået en ny longruppe med den ledende ejendomsfunktioneer, og der er allerede flere, som er blevet ansat på dette trin. På uddannelsesområdet er der lavet en fond, som skal sikre jer ret til kurser og efteruddannelse efter eget valg. Dette skal ske ud fra et udbud afmuligheder, som tilbydes efter en aftale mellem ESL og BL. Også ungdomsuddannelsen har fäet en hjrelp i form afet tilskud til nye elever. Dette skal sikre, at arbejdsgiveme uddanner nok ejendomsservicetekniker, så vi kan felge med den naturlige afgangen på området. Der er sikkert mange meninger om, hvorvidt at dette resultat er godt eller skidt, men vi er ikke blevet medt med nogen stor kritik, og det er positivt. Men resultatet skal også ses i det lys, at arbejdsgiveme havde en lang reekke krav til overenskomsten, som alle var klare forringelser. Alle disse krav skulle vi forhandle veek forst, og betad også, at vi måtte afstå nogle af vores krav. For lige som vi har afholdt mede med vores tillidsfolk om krav til ny overenskomst, så har BL også holdt rnader med deres boligforeninger, så det er ikke sådan lige til. Andre overenskomster OAO og SBA er også forhandiet feerdigt, og resultateme ligner hinanden, da der som altid skeles til den ferste forhandlede overenskomst, som danner grundlaget for resten af forhandlingeme i landet. De seneste 2 overenskomster med BL, hvor vi fik forhandiet et tilskud til de faglige klubber har også betydet, at der nu er oprettet faglige klubber på ruesten alle arbejdspladseme i boligforeningeme. Dette er imeget hej grad med til at skabe et sterre samrnenhold og fsellesskab på arbejdspladseme, hvilket betyder mere opbakning til tillidsrepreesentanterne og arbejdsmiljerepreesentanteme. Når der skal skabes resultater for dig og alle dine kolleger, er netop fsellesskab og opbakning af sterste betydning. Når vi for arbejdspladser med et stort frellesskab, sammenligner lokalaftaler med arbejdspladser med et lille eller intet fsellesskab, så ses det meget tydeligt i resultatet. Jo sterre fsellesskab, jo bedre resultater, og det er mange gange rigtige gode aftaler, som laves i lokalaftaleme. Så når nogen ensker at stå alene og forhandle for sig selv, ja så fere det oftest ikke til ret meget godt. Men når vi nu kigger på de lokalaftaler, der er blevet indgået i denne periode, så beerer de tydeligt preeg af, at der ikke er sket nsevneveerdige forbedringer, når vi kigger på dem over en bred kam. Men selvfolgelig er der da enkle steder sket nogle forbedringer, men med det resultat, som blev forhandiet frem til overenskomsten, så smitter det nok af på det resultat i de lokale aftaler.

4 Medlemskab: Det forer så tillidt om medlemskab af ejendomsfunktioneeremes fagforening. Vi er i den privilegerede situation, at vi ikke mister medlemmer. Vi gere en stor indsats for at veere så teetpå og kende dig som medlem, for kun på den måde sikre vi de bedste resultater for dig og dine kolleger. Vi forseger at sige goddag til alle nye medlemmer for at prrescntere os, og vi erfarer, at det er godt for både dig som nyt medlem, men også for os, at få sat et ansigt på hinanden. Vi kommer geme ud på arbejdspladseme til både klubmedeme, men også geme hvis det kun er dig og nogle få kolleger, som sidder med noget, I ensker at tale med os om. Nogle klubmoder ligger uden for arbejdstiden, og dem kommer vi også geme til. Men for alle meder geelder der, at ensker du, at vi skal deltage, så kontakt os hurtigst muligt, når dato og tidspunkt er kendt, så vi kan få det ivores kalendere. Der kan til tider veereen mindre udfordring med at nå det hele, men vi ger alt, hvad vi kan. Det er de fagretslige regler, som bestemmer hvilke muligheder vi som fagforening og arbejdsgiver har. Og de samme regler giver arbejdsgiveme den mulighed, at de ikke skal forhandle med andre fagforeninger end den, som de har lavet en overenskomst med. Dette betyder reelt, at der ikke er et frit fagforeningsvalg i Danmark. Derfor kan det betyde dyrt sparet penge, at veelge den mulighed, at stå i en hvilken som helst anden fagforening end den, der har overenskomsten. Der er ikke nogen fagforeningen, som er mere rigtig eller bedre end nogen anden, så skifter du arbejdsområde, så skal du også kigge på, hvilke fagforening der har tegnet overenskomsten hos netop den arbejdsgiver, som du arbejder hos. Dette vil altid sikre dig den korrekte hjtelp. En affolkning aflandet til de storre byer finder sted i disse år, med efterfelgende problemer med udlejning, og vi oplever, at den efterfolgende dårlige ekonomi resultere i, at arbejdsgiveme kigge på alle muligheder for at spare på udgifteme. Dette ser vi oftere og oftere, og desveerre betyder det i nogle situationer, at vi må sige farvel til arbejdspladser på området, og dermed også til kolleger og medlemmer, som i mange tilfselde har arbejdet inden for faget i mange år. Dette giver rigtigt mange bekymringer for de bererte mennesker, og derfor skal vi gore en ekstra indsats, når dette sker. Men kan vi gere noget for at forebygge udlicitering. Her har vi oplevet at den sikrest metode er vores beboere, som på ingen måde ensker at undveere deres ejendomsfunktioneerer. Beboeme vil mange gange geme betale lidt mere for at beholde den tryghed og service, som ejendomsfunktioneereme betyder. Derfor skal vi veere synlige, men stadig huske, at det er boligforeningen som er vores arbejdsgiver. Desveerre oplever vi ofte, at nogle ejendomsfunktioruerer allierer sig med beboeme eller en afdelingsbestyrelse, og det får mange gange eergerlige konsekvenser, da det betragtes som illoyalitet og giver mulighed for en advarsel, og i nogle tilfeelde en fyring. Men derfor kan vi godt have en fint forhold til beboeme, og det ses ruesten også alle steder. Vi seetter fortsat stor pris på, at vi bliver inviteret med til alle de meder, der bliver afholdt rundt om i klubberne. Selvom, at vi får os en god snak med mange medlemmer hen over året, er en deltagelse i jeres fasllesmader, fortsat en aktivitet afdelingen prioriterer meget hojt. Der er nu faglige klubber på ruesten alle arbejdspladseme i boligforeningeme og det nyder alle godt af. Det er med til at fremme fsellesskabet, og med de overenskomst bestemte bidrag til den faglige klub, er det også muligt at skabe nogle goder rammer for arbejdet. Nye medlemsgrupper: udliciterede militeeret deres civilpersone1 på kasseme, og i vest-danmark vandt ISS den licitation. Da vi har en overenskomst med ISS på ejendomsservice-området betad det, at vi fik

5 mange nye medlemmer fra kasseme i Skive, Karup og Holstebro. Vi havde flere meder med de bererte medarbejder, og der var også deltagelse fra 3F, som har overenskomsten med militeeret. På de rnadet blev det gjort klart, at de berorte medarbejder ikke Ieengere kunne få hjrelp fra 3F, men at det fremover var Ejendomsfunktionreremes fagforening, som har forhandlingsretten. Vi er blevet taget godt imod, og jeg vil geme her sige mange tak for det. Nu er det neeste store arbejde med forhandlinger med ISS gået i gang, ogjeg kan kun sige her, at vi er klar til at yde vores bedste sammen med ESL, som er vores hovedorganisation på landsplan. TRJAMR: Vi forseger også, at hjrelpe og klrede tillids- og arbejdsmiljorepreesentanteme mest mulig på. Vores forbund tilbyder en lang nekke kurser, som på bedst mulig måde skal sikre, at nyeste viden er tilgeengelig for dig og dine kolleger. Du og dine kolleger er altid velkommen til at kontakte os for råd om kurser og uddannelse. Udvalget er stort, og det kan nogle gange veere sveert at overskue, hvad der skal prioriteres. Til dig, som er tillids- eller arbejdsmiljerepreesentant vil jeg her benytte muligheden for at minde dig på, at det er meget vigtigt, at du giver os besked, når du bliver genvalgt af dine kolleger,. Hvis du overskrider fristen med en måned, så er du ikke leengere registreret tillids- eller arbejdsmiljarepreesentant, og dermed vil du ikke leengere veere beskyttet. Der skal her rettes en stor tak til dig, som er tillids- og arbejdsmiljareprresentant, og til dig der i det daglige, gm en aktiv indsats for, at hjrelpe med til at skabe de bedste arbejdsforhold for dine kollegeme. Det er også gennem dig, at kollegeme kan veere sikre på, at få den faglige bistand, der er nedvendig, hvis de skulle få problemer på arbejdspladsen. Men oftest så har problememe veeret forsegt lost lokalt på arbejdspladsen, og heri ligger der en stor arbejdsindsats Faglige sager: Vi har mange faglige sager, som kommer ind i afdelingen, der omhandler alt lige fra afskedigelse/bortvisning, manglende afholdelse af MUS samtaler til tjek af lensedler, og meget andet. Mange af sageme skal fagretslig behandles, hvilket betyder at vi ikke kan bliver enig med arbejdsgiveren. Så overdrages sagen til ESL og BL, som vil forsege at opnå enighed. Kan de ikke det, vil sagen kere videre til LO. Dette betyder, at nogle sager kan tage lang tid fra vi modtager dem, til der er en endelig afgerelse, Imange sager har arbejdsgiver taget det tunge skyts med i form af advokat eller lign. og da de ikke altid kender de fagretslige regler, så kan det også veere en tidsfaktor. Man skulle tro, at det til sidst vil lykkes at leere alle arbejdsgiver, at opfare sig ordentlig, men så går de på pension og der kommer en ny chef, som i nogle tilfrelde skal have en opleering. Vi har dog også mange arbejdsgivere, hvor vi har et fint samarbejde. Uddannelse: Ejendomsservicetekniker uddannelsen har det godt og der er meldt fuldt hus på Århus Tech. Der kan neesten ikke presses flere ind i 2015, og det geelder både for ungdomselever og merituddannelsen. Det er meget positivt, og vi ser også flere arbejdsgivere tage ungdomselever ind, hvilket er med til at fremme uddannelsen. Dette er noget, som vi ser i hele afdelingens område, men det er dog mest koncentreret omkring de sterre byer. LO/FTF: Der er nu snak om en sammenleegning mellem LO og FTT. Dette er ikke op over, men der snakkes om fordele og muligheder. En stor fordel kunne veere en feelles A-kasse, som vil sikre neerhed og billigere kontingent. Der vii også veere en sterre slagkraft politisk og overfor arbejdsgiverforeningeme, men det er 2 meget store organisationer, så det kommer til at tage tid.

6 Afdelingen: Afdelingen er kommet på Facebook og vi nemme at finde. Her vil vi fra 2015 ligge alle vores nyheder op, og alt andet relevant. Du behever ikke selv at veere på Facebook for, at se vores Facebook, men hvis du er det og laver en Like, så får du automatisk besked om alt nyt på siden. Du vil dog stadig får nyhedsbreve fra afdelingen her eller fra ESL, hvis vi har registreret din mailadresse. Vi arbejder også på en ny og forbedret hjernmeside, som du kan se korrekt på smartmobil og tablets. Den slags tager tid, men vi forventer, at den kommer inden for de neeste 3 måneder. Dedsfald: Den 6. juli modtog vi meddelelse om, at tidligere kasserer i Ejendomsfunktioruerernes Fagforening Arhus, Kaj Holst, er afgået ved doden. Kaj dode alt for tidligt den 6. juli 2014 i en alder afkun 71 år. Desveerre nåede Kaj ikke, at nyde det otium han havde fortjent og forberedt. Han blev desveerre forfulgt af sygdom i sine sidste år, hvilket han absolut ikke havde fortjent. Kaj var et socialt, livsglad og farverigt menneske med et fantastisk godt hurner og han var altid klar til at underholde med en vittighed eller en sjov historie, geme fra hans ungdomstid og leeretid eller en historie fra hans lange liv med sport, iseerhåndbold, der også var en stor del afkajs liv. I mere end 19 år tog Kaj del i bestyrelsesarbejdet i Ejendom Arhus og han var både fritids- og deltids kasserer, inden han på generalforsamlingen i 1998 blev valgt som kasserer og faglig sekretser på fuld tid. Kaj gik op i sit faglige arbejde og var glad når han kunne komme til en klubgeneralforsamling og veere sammen med medlemmeme. Kaj var aldrig i tvivl om, at han var der for medlemmemes skyld og han satte en stor eere i at lese alle de probierner medlemmeme kom med. Kaj fortsatte med stort engagement sit faglige arbejde til han gik på efterlen i Tankeme går til Kajs familie og keere. Vi andre er glade for, at have kendt Kaj som en rigtig god kollega og faglig kammerat. leret veere Kajs minde. Som afslutning på denne beretning, vil vi rette en tak til dig og alle dine kolleger, for den tillid og opbakning, som du har udvist overfor afdelingen gennem året. Vi vil også rette en tak til afdelingens folkevalgte, tillids- og arbejdsmiljerepreesentanter, klubbestyrelsesmedlemmer, vores landssammenslutning, forbundet og pigeme på regionskontoret, for den hjeelp og assistance, de har bistået afdelingen med gennem perioden. Som afslutning skal der lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer, for et godt og konstruktivt samarbejde. Med disse ord stiller jeg hermed bestyrelsens beretning til debat og forhåbentlig godkendelse. På bestyrelsens vegne John Nielsen

7 Arsrapport 2013 Ejendomsfunktioncerernes fagforening, Midtjylland

8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESPATEGNING DEN UAFHJENGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKUERING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPG0RElSE FOR PERIODEN 1/1-31/ BALANCE PR. 31/ NOTER

9 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Navn og adresse Ejendomsfunktioneerernes Fagforening Midtjylland Vester Alle 7, st Aarhus C Telefon: Hjemmeside: CVR.nr. Hjemsted Regnskabsår Aarhus 1. januar december Branche Fagforening Daglig ledelse Fonnand: Neestformand; Kasserer: John Nielsen Johnny Mark Carsten Robert Pedersen Bankforbindelser Arbejdemes Landsbank AlS Haslevej Åbyhoj Revisor Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stenvej 21, B Hejbjerg

10 LEDELSESPÅTEGNlNG Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2013, for Ejendomsfunktioneerernes Fagforening Midtjylland. Årsrapporten afleegges i overensstemmeise med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles tii generalforsamlingens godkendeise. Aarhus, den 28. april 2014 John Nielsen Formand Carsten Robert Pedersen Knud-Jergen Poulsen Allan Maller Qi)b,~ ~«~ L:t ~, ~~}. I ~ d l-hansen Gert Nerurn ~~ 2

11 DEN UAFHtENGIGE REVISORS ERKLiERING Til bestyrelsen i Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland for regnskabsåret 1.januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledeisen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledeisen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledeisen anser nedvendig for at udarbejde et årsregnskab uden veesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfert revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifalge dansk revisorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planleegger og udferer revisionen for at opnå hej grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden veesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlingcr for at opnå revisionsbevis for belob og oplysninger i års rcgnskabet. De valgte revisionshandlinger afhrenger af revisors vurdcring, herunder vurdering af risic i for veesentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset o m denne sky ldes besvigei 'er eller fejl, Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele vant for virksomhedcns udarbcjdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter ornstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virkso mhedens interne kontra!' En revision omfatter endviderc vurdering af om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmeessige sla m er rimelige samt den samlede prtesentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opn åede revisionshevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold. Konklusion Det er vores opfatte1se, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pass iver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabs1oven. Aarhus, den 28. apri/2014 3

12 BILAGSKONTROLLANTERS ERKL.IERING I henho1d ti1 fagforeningens vedteegter er regnskabet gennemgået af os. Vi har foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmateria1et og fundet det i overensstemme1se med bogfaringen. Vi har ikke foretaget lovp1igtig revision i henho1d til fonds- og forenings1ovgivningen. Vi har påset, at udgifterne og indteegterne er disponeret i overensstemme1se med foreningens love og bestyrelsens bes1utninger. Aarhus, den 28. april 2014 {f!(l~ Ulla Nietscn- - Bilagskontrollant Torben Juul Serensen Bilagskontrollant 4

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er ueendret i forhold tii sidste år. Generelt om indregning og måling l resultatopgerelsen indregnes indteegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vrerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. l resultatopgerelsen indregnes ligeledes alle udgifter herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver og forpligteiser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige ekonomiske fordele vil til- og fragå foreningen og forpligtelsens veerdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hen syn til forudsigelige tab og risiei, der fremkommer inden årsrapporten fremleegges og som be- og afkreefter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgorelsen Finansielle poster Finansielle poster indeholder renteindteegter, -udgifter og realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrorende vrerdipapirer, som indregnes med de beleb, der vedrorer regnskabsåret. Foreningsskat Arets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfares til årets resultat. Balancen Materielle anlregsaktiver Ejendommen måles til dagsveerdi. Der afskrives ikke på ejendommen, da påvirkningen på afdelingens resultat og egenkapital ikke er afvsesentlig betydning. Driftsrnidler afskrives over den forventede brugstid, 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afheendelse af materielle anlregsaktiver opgores som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmeessige veerdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgorelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles tii amortiseret kostpris, hvilket sredvanligvis svarer til nominel veerdi. Der nedskrives til imedegåelsc afforventedc tab. Periodeafgrrensningsposter Periodeafgrtensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter (forudbetalte omkostninger) vedrorende efterfolgende regnskabsår. 5

14 Finansielle oms retningsaktiver Investeringsforeninger måles til dagsveerdi. 0vrige veerdipapirer måles til kostpris. Såfremt de skermes varigt at have lavere veerdi end kostpris, er de nedskrevet til den skermede vrerdi, Egenkapital, andre reserver I andre reserver indgår vedteegtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henleeggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponering. 6

15 IRESULTATOPG0 RELSE FOR PE loden 1/1-31/ Note Kontingent Andre indtcegter Primaere indtaegter Gager M0de- og rejseomkostninger Administrationsomkostninger m.v Ejendommens drift Personale- og kapacitetsomkostninger Resultat af ordinaer primaer drift Finansielle poster Resultat fsr skat Foreningsskat Ärets resultat der foreslås disponeret således: Overfsrt tll formuekonto Overfsrt tll Investeringsfond Overfsrt til Jubllaeumsfond

16 IBALANCE R. 31/ AKTIVER Note Ejendom Materielle anla!gsaktiver Fareningsskat Periodeafgrcensningsposter Andre tilgodehavender O Tilgodehavender Vcerdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsa!tningsaktiver Aktiver PASSIVER Formuekonto Andre reserver Egenkapital Feriepengeforpligtelser Mellemregning forbundet Anden gceld Kortfristet ga!ld Gaeldsforpligtelser Passiver Eventualposter 12 8

17 Budget Ejendom Midtjylland Budget 2014 Budget 2014 Budget 2015 Note: Kontingent , , , ,00 Omkostninger: Personaleudgifter , ,00 Lokaleudgifter , ,00 Kontingenter , ,00 Adm inistrationsudgifter , ,00 Medeaktiviteter , ,00 Kursusaktiviteter , ,00 Ag itation , , , ,00 Resultat ter afskrivninger , ,00 Renter netto , ,00 Ejendommen netto , ,00 Arets resultat , ,00 Der fordeler sig således : Investeringsfond , ,00 Hjcelpekasse , ,00 Jubilceumsfond 8.400, ,00 Overfart fra formuen ,00 =68.280, , , 00 I budgettet er der regnet med, at afdelingens medlemstal i 2015 vii vcere på 1410, hvilket svarer til en indtcegt på kr ,00 månedskontingenter. Der er i budgettet regnet med et underskud på ,00 som dcekkes af formuen. Med venlig hilsen Kassereren

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94 CVR-nr. 35 42 08 94 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Årsrapport 2011 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere