Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00"

Transkript

1 Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Afdeling under Dansk Funktionrerforbund - Serviceforbundel Ejendomsfunktionrerernes Land amrnenslutning > Medlem af LO Vester Alle Århus C Telefon Generalforsamling I Ejendom Midtjylland Der indkaldes hermed til ordinser generalforsamling På Århus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Århus N indgang port 3 ca. midt på bygningen. Modet afholdes i den store elevkantine mandag den 3. november 2014 kl. 18,00 Dagsorden i henhold til 10 stk.3 i vedteegterne for Ejendomsfunktionasrernes Fagforening Midtjylland. Forslag der enskes behandiet på generalforsamlingen, skal veere fremsendt til kontoret Vester Alle 7, 8000 Århus C. senest den 24. oktober 2014 Inden oktober måned vii dagsorden, beretning, regnskab og budget veere at finde på vores Facebook og hjernmesiden. 0nsker du det tilsendt, kan du kontakte os på kontoret ( 0nsker du at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tif , senest den 24. oktober 2014 ) Venlig hilsen Bestyrelsen

2 /NOKALOELSE T/L 6ENERALFORSAML/N6 Godkendelse af forretningsorden Valg af 2 dirigenter og 2 sehretcerer Der indkaldes hermed til ordincer generalforsamling MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014 KL på Århus Tech, (den store kantine) Halmstadgade 6, 8200 Århus N indgang port 3 ca. midt på bygningen ved den store p-plads DAGSORDEN pkt.1. pkt.2. pkt.3. pkt.4. pkt.5. p kt.6. p kt. 7. pkt.8. pkt.9. A. B. C. D. E. F. Godkendelse afdagsorden Godkendelse afprotokol (re]. sidste års generalforsamling) Valg afstemmeudvalg Beretning afdelingen Orientering fra Landssammenslutningen Indkomne forslag Regnskab for året 2013 Budget for året 2015 Valg bestyrelsesmedlem for en 2 årigperiode afg. Leif L. Hansen. Set. Jergen, Viborg bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode afg. Gert Nerum. Set. Jergen, Holstebro bestyrelsesmedlemfor en 2 årig periode afg. Kresten Petersen. A.A.B. Århus 2. suppleant til bestyrelsenfor en 2 årig periode Bilagskontrollant for en 2 årig periode afg. Ulla Nielsen. Ringg ården. Århus Reprasentant til milje/oplysningsudvalgetfor en 2 årig periode afg. Dennis Laursen, Ringg ården. Århus G. Reprcesentant til milje/oplysningsudvalget for en 2 årig periode afg. Rene Christensen, Al2bolig, Århus Efter medet vii det VEEre spisning for dem, som ensker det. Husk at tilmelde dig, hvis du onsker at spise med. Tilmelding Iukker den 24. oktober Forslag der enshes behandlet på generalforsamlingen skal vcere fremsendt til kontoret Vester Alle 7, senest den 24. oktober Der ydes rejsegodtgerelse efter DSB's [cellesklasee til alle tilrejsende medlemmer. Hvis der er tilslutning til det, vil der blive indsat busser fra Odder, Skanderborg, Silkeborg, Randers, IIorsens, Holstebro, Herning, Ikast, Viborg, Struer, og Skive. HUSK tilmelding til kontoret på Vester Alle 7, senest den 24. oktober, hvis du ensher at komme med en bus Med kammeratlig hilsen P.B.V. John Nielsen

3 Bestyrelsens beretning 2014 Overenskomstforhandlingeme: Dette års overenskomstforhandlinger må vel siges, at veere gået nogenlunde godt. På tillidsmandsmede for alle tillidsmeend i hele landet, blev det aftalt nogle hovedkrav, og her var de 2 sterste krav mest muligt på grundlennen og pensionen. Med det resultat som foreligger, kan vi konstatere, at vi har opfyldt kravene. I overenskomstperioden stiger det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fra 10 % til 11 %, men dit bidrag falder fra 5 % til 4 %. Det betyder 1 % mere i lonningsposcn til dig hver måned. Selve grundlermen fik også et left, og det var det andet hovedkrav. Der ud over, så er klubtilskuddet til din faglig klub blevet fordoblet, og der er kommet bedre muligheder for, at du kan få efteruddannelse, så du kan forbedre din faglige kunnen. Vi har fået en ny longruppe med den ledende ejendomsfunktioneer, og der er allerede flere, som er blevet ansat på dette trin. På uddannelsesområdet er der lavet en fond, som skal sikre jer ret til kurser og efteruddannelse efter eget valg. Dette skal ske ud fra et udbud afmuligheder, som tilbydes efter en aftale mellem ESL og BL. Også ungdomsuddannelsen har fäet en hjrelp i form afet tilskud til nye elever. Dette skal sikre, at arbejdsgiveme uddanner nok ejendomsservicetekniker, så vi kan felge med den naturlige afgangen på området. Der er sikkert mange meninger om, hvorvidt at dette resultat er godt eller skidt, men vi er ikke blevet medt med nogen stor kritik, og det er positivt. Men resultatet skal også ses i det lys, at arbejdsgiveme havde en lang reekke krav til overenskomsten, som alle var klare forringelser. Alle disse krav skulle vi forhandle veek forst, og betad også, at vi måtte afstå nogle af vores krav. For lige som vi har afholdt mede med vores tillidsfolk om krav til ny overenskomst, så har BL også holdt rnader med deres boligforeninger, så det er ikke sådan lige til. Andre overenskomster OAO og SBA er også forhandiet feerdigt, og resultateme ligner hinanden, da der som altid skeles til den ferste forhandlede overenskomst, som danner grundlaget for resten af forhandlingeme i landet. De seneste 2 overenskomster med BL, hvor vi fik forhandiet et tilskud til de faglige klubber har også betydet, at der nu er oprettet faglige klubber på ruesten alle arbejdspladseme i boligforeningeme. Dette er imeget hej grad med til at skabe et sterre samrnenhold og fsellesskab på arbejdspladseme, hvilket betyder mere opbakning til tillidsrepreesentanterne og arbejdsmiljerepreesentanteme. Når der skal skabes resultater for dig og alle dine kolleger, er netop fsellesskab og opbakning af sterste betydning. Når vi for arbejdspladser med et stort frellesskab, sammenligner lokalaftaler med arbejdspladser med et lille eller intet fsellesskab, så ses det meget tydeligt i resultatet. Jo sterre fsellesskab, jo bedre resultater, og det er mange gange rigtige gode aftaler, som laves i lokalaftaleme. Så når nogen ensker at stå alene og forhandle for sig selv, ja så fere det oftest ikke til ret meget godt. Men når vi nu kigger på de lokalaftaler, der er blevet indgået i denne periode, så beerer de tydeligt preeg af, at der ikke er sket nsevneveerdige forbedringer, når vi kigger på dem over en bred kam. Men selvfolgelig er der da enkle steder sket nogle forbedringer, men med det resultat, som blev forhandiet frem til overenskomsten, så smitter det nok af på det resultat i de lokale aftaler.

4 Medlemskab: Det forer så tillidt om medlemskab af ejendomsfunktioneeremes fagforening. Vi er i den privilegerede situation, at vi ikke mister medlemmer. Vi gere en stor indsats for at veere så teetpå og kende dig som medlem, for kun på den måde sikre vi de bedste resultater for dig og dine kolleger. Vi forseger at sige goddag til alle nye medlemmer for at prrescntere os, og vi erfarer, at det er godt for både dig som nyt medlem, men også for os, at få sat et ansigt på hinanden. Vi kommer geme ud på arbejdspladseme til både klubmedeme, men også geme hvis det kun er dig og nogle få kolleger, som sidder med noget, I ensker at tale med os om. Nogle klubmoder ligger uden for arbejdstiden, og dem kommer vi også geme til. Men for alle meder geelder der, at ensker du, at vi skal deltage, så kontakt os hurtigst muligt, når dato og tidspunkt er kendt, så vi kan få det ivores kalendere. Der kan til tider veereen mindre udfordring med at nå det hele, men vi ger alt, hvad vi kan. Det er de fagretslige regler, som bestemmer hvilke muligheder vi som fagforening og arbejdsgiver har. Og de samme regler giver arbejdsgiveme den mulighed, at de ikke skal forhandle med andre fagforeninger end den, som de har lavet en overenskomst med. Dette betyder reelt, at der ikke er et frit fagforeningsvalg i Danmark. Derfor kan det betyde dyrt sparet penge, at veelge den mulighed, at stå i en hvilken som helst anden fagforening end den, der har overenskomsten. Der er ikke nogen fagforeningen, som er mere rigtig eller bedre end nogen anden, så skifter du arbejdsområde, så skal du også kigge på, hvilke fagforening der har tegnet overenskomsten hos netop den arbejdsgiver, som du arbejder hos. Dette vil altid sikre dig den korrekte hjtelp. En affolkning aflandet til de storre byer finder sted i disse år, med efterfelgende problemer med udlejning, og vi oplever, at den efterfolgende dårlige ekonomi resultere i, at arbejdsgiveme kigge på alle muligheder for at spare på udgifteme. Dette ser vi oftere og oftere, og desveerre betyder det i nogle situationer, at vi må sige farvel til arbejdspladser på området, og dermed også til kolleger og medlemmer, som i mange tilfselde har arbejdet inden for faget i mange år. Dette giver rigtigt mange bekymringer for de bererte mennesker, og derfor skal vi gore en ekstra indsats, når dette sker. Men kan vi gere noget for at forebygge udlicitering. Her har vi oplevet at den sikrest metode er vores beboere, som på ingen måde ensker at undveere deres ejendomsfunktioneerer. Beboeme vil mange gange geme betale lidt mere for at beholde den tryghed og service, som ejendomsfunktioneereme betyder. Derfor skal vi veere synlige, men stadig huske, at det er boligforeningen som er vores arbejdsgiver. Desveerre oplever vi ofte, at nogle ejendomsfunktioruerer allierer sig med beboeme eller en afdelingsbestyrelse, og det får mange gange eergerlige konsekvenser, da det betragtes som illoyalitet og giver mulighed for en advarsel, og i nogle tilfeelde en fyring. Men derfor kan vi godt have en fint forhold til beboeme, og det ses ruesten også alle steder. Vi seetter fortsat stor pris på, at vi bliver inviteret med til alle de meder, der bliver afholdt rundt om i klubberne. Selvom, at vi får os en god snak med mange medlemmer hen over året, er en deltagelse i jeres fasllesmader, fortsat en aktivitet afdelingen prioriterer meget hojt. Der er nu faglige klubber på ruesten alle arbejdspladseme i boligforeningeme og det nyder alle godt af. Det er med til at fremme fsellesskabet, og med de overenskomst bestemte bidrag til den faglige klub, er det også muligt at skabe nogle goder rammer for arbejdet. Nye medlemsgrupper: udliciterede militeeret deres civilpersone1 på kasseme, og i vest-danmark vandt ISS den licitation. Da vi har en overenskomst med ISS på ejendomsservice-området betad det, at vi fik

5 mange nye medlemmer fra kasseme i Skive, Karup og Holstebro. Vi havde flere meder med de bererte medarbejder, og der var også deltagelse fra 3F, som har overenskomsten med militeeret. På de rnadet blev det gjort klart, at de berorte medarbejder ikke Ieengere kunne få hjrelp fra 3F, men at det fremover var Ejendomsfunktionreremes fagforening, som har forhandlingsretten. Vi er blevet taget godt imod, og jeg vil geme her sige mange tak for det. Nu er det neeste store arbejde med forhandlinger med ISS gået i gang, ogjeg kan kun sige her, at vi er klar til at yde vores bedste sammen med ESL, som er vores hovedorganisation på landsplan. TRJAMR: Vi forseger også, at hjrelpe og klrede tillids- og arbejdsmiljorepreesentanteme mest mulig på. Vores forbund tilbyder en lang nekke kurser, som på bedst mulig måde skal sikre, at nyeste viden er tilgeengelig for dig og dine kolleger. Du og dine kolleger er altid velkommen til at kontakte os for råd om kurser og uddannelse. Udvalget er stort, og det kan nogle gange veere sveert at overskue, hvad der skal prioriteres. Til dig, som er tillids- eller arbejdsmiljerepreesentant vil jeg her benytte muligheden for at minde dig på, at det er meget vigtigt, at du giver os besked, når du bliver genvalgt af dine kolleger,. Hvis du overskrider fristen med en måned, så er du ikke leengere registreret tillids- eller arbejdsmiljarepreesentant, og dermed vil du ikke leengere veere beskyttet. Der skal her rettes en stor tak til dig, som er tillids- og arbejdsmiljareprresentant, og til dig der i det daglige, gm en aktiv indsats for, at hjrelpe med til at skabe de bedste arbejdsforhold for dine kollegeme. Det er også gennem dig, at kollegeme kan veere sikre på, at få den faglige bistand, der er nedvendig, hvis de skulle få problemer på arbejdspladsen. Men oftest så har problememe veeret forsegt lost lokalt på arbejdspladsen, og heri ligger der en stor arbejdsindsats Faglige sager: Vi har mange faglige sager, som kommer ind i afdelingen, der omhandler alt lige fra afskedigelse/bortvisning, manglende afholdelse af MUS samtaler til tjek af lensedler, og meget andet. Mange af sageme skal fagretslig behandles, hvilket betyder at vi ikke kan bliver enig med arbejdsgiveren. Så overdrages sagen til ESL og BL, som vil forsege at opnå enighed. Kan de ikke det, vil sagen kere videre til LO. Dette betyder, at nogle sager kan tage lang tid fra vi modtager dem, til der er en endelig afgerelse, Imange sager har arbejdsgiver taget det tunge skyts med i form af advokat eller lign. og da de ikke altid kender de fagretslige regler, så kan det også veere en tidsfaktor. Man skulle tro, at det til sidst vil lykkes at leere alle arbejdsgiver, at opfare sig ordentlig, men så går de på pension og der kommer en ny chef, som i nogle tilfrelde skal have en opleering. Vi har dog også mange arbejdsgivere, hvor vi har et fint samarbejde. Uddannelse: Ejendomsservicetekniker uddannelsen har det godt og der er meldt fuldt hus på Århus Tech. Der kan neesten ikke presses flere ind i 2015, og det geelder både for ungdomselever og merituddannelsen. Det er meget positivt, og vi ser også flere arbejdsgivere tage ungdomselever ind, hvilket er med til at fremme uddannelsen. Dette er noget, som vi ser i hele afdelingens område, men det er dog mest koncentreret omkring de sterre byer. LO/FTF: Der er nu snak om en sammenleegning mellem LO og FTT. Dette er ikke op over, men der snakkes om fordele og muligheder. En stor fordel kunne veere en feelles A-kasse, som vil sikre neerhed og billigere kontingent. Der vii også veere en sterre slagkraft politisk og overfor arbejdsgiverforeningeme, men det er 2 meget store organisationer, så det kommer til at tage tid.

6 Afdelingen: Afdelingen er kommet på Facebook og vi nemme at finde. Her vil vi fra 2015 ligge alle vores nyheder op, og alt andet relevant. Du behever ikke selv at veere på Facebook for, at se vores Facebook, men hvis du er det og laver en Like, så får du automatisk besked om alt nyt på siden. Du vil dog stadig får nyhedsbreve fra afdelingen her eller fra ESL, hvis vi har registreret din mailadresse. Vi arbejder også på en ny og forbedret hjernmeside, som du kan se korrekt på smartmobil og tablets. Den slags tager tid, men vi forventer, at den kommer inden for de neeste 3 måneder. Dedsfald: Den 6. juli modtog vi meddelelse om, at tidligere kasserer i Ejendomsfunktioruerernes Fagforening Arhus, Kaj Holst, er afgået ved doden. Kaj dode alt for tidligt den 6. juli 2014 i en alder afkun 71 år. Desveerre nåede Kaj ikke, at nyde det otium han havde fortjent og forberedt. Han blev desveerre forfulgt af sygdom i sine sidste år, hvilket han absolut ikke havde fortjent. Kaj var et socialt, livsglad og farverigt menneske med et fantastisk godt hurner og han var altid klar til at underholde med en vittighed eller en sjov historie, geme fra hans ungdomstid og leeretid eller en historie fra hans lange liv med sport, iseerhåndbold, der også var en stor del afkajs liv. I mere end 19 år tog Kaj del i bestyrelsesarbejdet i Ejendom Arhus og han var både fritids- og deltids kasserer, inden han på generalforsamlingen i 1998 blev valgt som kasserer og faglig sekretser på fuld tid. Kaj gik op i sit faglige arbejde og var glad når han kunne komme til en klubgeneralforsamling og veere sammen med medlemmeme. Kaj var aldrig i tvivl om, at han var der for medlemmemes skyld og han satte en stor eere i at lese alle de probierner medlemmeme kom med. Kaj fortsatte med stort engagement sit faglige arbejde til han gik på efterlen i Tankeme går til Kajs familie og keere. Vi andre er glade for, at have kendt Kaj som en rigtig god kollega og faglig kammerat. leret veere Kajs minde. Som afslutning på denne beretning, vil vi rette en tak til dig og alle dine kolleger, for den tillid og opbakning, som du har udvist overfor afdelingen gennem året. Vi vil også rette en tak til afdelingens folkevalgte, tillids- og arbejdsmiljerepreesentanter, klubbestyrelsesmedlemmer, vores landssammenslutning, forbundet og pigeme på regionskontoret, for den hjeelp og assistance, de har bistået afdelingen med gennem perioden. Som afslutning skal der lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer, for et godt og konstruktivt samarbejde. Med disse ord stiller jeg hermed bestyrelsens beretning til debat og forhåbentlig godkendelse. På bestyrelsens vegne John Nielsen

7 Arsrapport 2013 Ejendomsfunktioncerernes fagforening, Midtjylland

8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESPATEGNING DEN UAFHJENGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKUERING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPG0RElSE FOR PERIODEN 1/1-31/ BALANCE PR. 31/ NOTER

9 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Navn og adresse Ejendomsfunktioneerernes Fagforening Midtjylland Vester Alle 7, st Aarhus C Telefon: Hjemmeside: CVR.nr. Hjemsted Regnskabsår Aarhus 1. januar december Branche Fagforening Daglig ledelse Fonnand: Neestformand; Kasserer: John Nielsen Johnny Mark Carsten Robert Pedersen Bankforbindelser Arbejdemes Landsbank AlS Haslevej Åbyhoj Revisor Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stenvej 21, B Hejbjerg

10 LEDELSESPÅTEGNlNG Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2013, for Ejendomsfunktioneerernes Fagforening Midtjylland. Årsrapporten afleegges i overensstemmeise med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles tii generalforsamlingens godkendeise. Aarhus, den 28. april 2014 John Nielsen Formand Carsten Robert Pedersen Knud-Jergen Poulsen Allan Maller Qi)b,~ ~«~ L:t ~, ~~}. I ~ d l-hansen Gert Nerurn ~~ 2

11 DEN UAFHtENGIGE REVISORS ERKLiERING Til bestyrelsen i Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland for regnskabsåret 1.januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledeisen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledeisen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledeisen anser nedvendig for at udarbejde et årsregnskab uden veesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfert revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifalge dansk revisorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planleegger og udferer revisionen for at opnå hej grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden veesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlingcr for at opnå revisionsbevis for belob og oplysninger i års rcgnskabet. De valgte revisionshandlinger afhrenger af revisors vurdcring, herunder vurdering af risic i for veesentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset o m denne sky ldes besvigei 'er eller fejl, Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele vant for virksomhedcns udarbcjdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter ornstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virkso mhedens interne kontra!' En revision omfatter endviderc vurdering af om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmeessige sla m er rimelige samt den samlede prtesentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opn åede revisionshevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold. Konklusion Det er vores opfatte1se, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pass iver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabs1oven. Aarhus, den 28. apri/2014 3

12 BILAGSKONTROLLANTERS ERKL.IERING I henho1d ti1 fagforeningens vedteegter er regnskabet gennemgået af os. Vi har foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmateria1et og fundet det i overensstemme1se med bogfaringen. Vi har ikke foretaget lovp1igtig revision i henho1d til fonds- og forenings1ovgivningen. Vi har påset, at udgifterne og indteegterne er disponeret i overensstemme1se med foreningens love og bestyrelsens bes1utninger. Aarhus, den 28. april 2014 {f!(l~ Ulla Nietscn- - Bilagskontrollant Torben Juul Serensen Bilagskontrollant 4

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er ueendret i forhold tii sidste år. Generelt om indregning og måling l resultatopgerelsen indregnes indteegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vrerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. l resultatopgerelsen indregnes ligeledes alle udgifter herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver og forpligteiser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige ekonomiske fordele vil til- og fragå foreningen og forpligtelsens veerdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hen syn til forudsigelige tab og risiei, der fremkommer inden årsrapporten fremleegges og som be- og afkreefter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgorelsen Finansielle poster Finansielle poster indeholder renteindteegter, -udgifter og realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrorende vrerdipapirer, som indregnes med de beleb, der vedrorer regnskabsåret. Foreningsskat Arets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfares til årets resultat. Balancen Materielle anlregsaktiver Ejendommen måles til dagsveerdi. Der afskrives ikke på ejendommen, da påvirkningen på afdelingens resultat og egenkapital ikke er afvsesentlig betydning. Driftsrnidler afskrives over den forventede brugstid, 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afheendelse af materielle anlregsaktiver opgores som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmeessige veerdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgorelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles tii amortiseret kostpris, hvilket sredvanligvis svarer til nominel veerdi. Der nedskrives til imedegåelsc afforventedc tab. Periodeafgrrensningsposter Periodeafgrtensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter (forudbetalte omkostninger) vedrorende efterfolgende regnskabsår. 5

14 Finansielle oms retningsaktiver Investeringsforeninger måles til dagsveerdi. 0vrige veerdipapirer måles til kostpris. Såfremt de skermes varigt at have lavere veerdi end kostpris, er de nedskrevet til den skermede vrerdi, Egenkapital, andre reserver I andre reserver indgår vedteegtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henleeggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponering. 6

15 IRESULTATOPG0 RELSE FOR PE loden 1/1-31/ Note Kontingent Andre indtcegter Primaere indtaegter Gager M0de- og rejseomkostninger Administrationsomkostninger m.v Ejendommens drift Personale- og kapacitetsomkostninger Resultat af ordinaer primaer drift Finansielle poster Resultat fsr skat Foreningsskat Ärets resultat der foreslås disponeret således: Overfsrt tll formuekonto Overfsrt tll Investeringsfond Overfsrt til Jubllaeumsfond

16 IBALANCE R. 31/ AKTIVER Note Ejendom Materielle anla!gsaktiver Fareningsskat Periodeafgrcensningsposter Andre tilgodehavender O Tilgodehavender Vcerdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsa!tningsaktiver Aktiver PASSIVER Formuekonto Andre reserver Egenkapital Feriepengeforpligtelser Mellemregning forbundet Anden gceld Kortfristet ga!ld Gaeldsforpligtelser Passiver Eventualposter 12 8

17 Budget Ejendom Midtjylland Budget 2014 Budget 2014 Budget 2015 Note: Kontingent , , , ,00 Omkostninger: Personaleudgifter , ,00 Lokaleudgifter , ,00 Kontingenter , ,00 Adm inistrationsudgifter , ,00 Medeaktiviteter , ,00 Kursusaktiviteter , ,00 Ag itation , , , ,00 Resultat ter afskrivninger , ,00 Renter netto , ,00 Ejendommen netto , ,00 Arets resultat , ,00 Der fordeler sig således : Investeringsfond , ,00 Hjcelpekasse , ,00 Jubilceumsfond 8.400, ,00 Overfart fra formuen ,00 =68.280, , , 00 I budgettet er der regnet med, at afdelingens medlemstal i 2015 vii vcere på 1410, hvilket svarer til en indtcegt på kr ,00 månedskontingenter. Der er i budgettet regnet med et underskud på ,00 som dcekkes af formuen. Med venlig hilsen Kassereren

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310 IOIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Torvegade 1 845 Hammel Telefon 86 96 91 Telefax 86 96 96 5 CVRnr. 76 48 73 16 wwwkvistjensen.dk hammel@kvistjensen. dk Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere