Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00"

Transkript

1 Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Afdeling under Dansk Funktionrerforbund - Serviceforbundel Ejendomsfunktionrerernes Land amrnenslutning > Medlem af LO Vester Alle Århus C Telefon Generalforsamling I Ejendom Midtjylland Der indkaldes hermed til ordinser generalforsamling På Århus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Århus N indgang port 3 ca. midt på bygningen. Modet afholdes i den store elevkantine mandag den 3. november 2014 kl. 18,00 Dagsorden i henhold til 10 stk.3 i vedteegterne for Ejendomsfunktionasrernes Fagforening Midtjylland. Forslag der enskes behandiet på generalforsamlingen, skal veere fremsendt til kontoret Vester Alle 7, 8000 Århus C. senest den 24. oktober 2014 Inden oktober måned vii dagsorden, beretning, regnskab og budget veere at finde på vores Facebook og hjernmesiden. 0nsker du det tilsendt, kan du kontakte os på kontoret ( 0nsker du at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tif , senest den 24. oktober 2014 ) Venlig hilsen Bestyrelsen

2 /NOKALOELSE T/L 6ENERALFORSAML/N6 Godkendelse af forretningsorden Valg af 2 dirigenter og 2 sehretcerer Der indkaldes hermed til ordincer generalforsamling MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014 KL på Århus Tech, (den store kantine) Halmstadgade 6, 8200 Århus N indgang port 3 ca. midt på bygningen ved den store p-plads DAGSORDEN pkt.1. pkt.2. pkt.3. pkt.4. pkt.5. p kt.6. p kt. 7. pkt.8. pkt.9. A. B. C. D. E. F. Godkendelse afdagsorden Godkendelse afprotokol (re]. sidste års generalforsamling) Valg afstemmeudvalg Beretning afdelingen Orientering fra Landssammenslutningen Indkomne forslag Regnskab for året 2013 Budget for året 2015 Valg bestyrelsesmedlem for en 2 årigperiode afg. Leif L. Hansen. Set. Jergen, Viborg bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode afg. Gert Nerum. Set. Jergen, Holstebro bestyrelsesmedlemfor en 2 årig periode afg. Kresten Petersen. A.A.B. Århus 2. suppleant til bestyrelsenfor en 2 årig periode Bilagskontrollant for en 2 årig periode afg. Ulla Nielsen. Ringg ården. Århus Reprasentant til milje/oplysningsudvalgetfor en 2 årig periode afg. Dennis Laursen, Ringg ården. Århus G. Reprcesentant til milje/oplysningsudvalget for en 2 årig periode afg. Rene Christensen, Al2bolig, Århus Efter medet vii det VEEre spisning for dem, som ensker det. Husk at tilmelde dig, hvis du onsker at spise med. Tilmelding Iukker den 24. oktober Forslag der enshes behandlet på generalforsamlingen skal vcere fremsendt til kontoret Vester Alle 7, senest den 24. oktober Der ydes rejsegodtgerelse efter DSB's [cellesklasee til alle tilrejsende medlemmer. Hvis der er tilslutning til det, vil der blive indsat busser fra Odder, Skanderborg, Silkeborg, Randers, IIorsens, Holstebro, Herning, Ikast, Viborg, Struer, og Skive. HUSK tilmelding til kontoret på Vester Alle 7, senest den 24. oktober, hvis du ensher at komme med en bus Med kammeratlig hilsen P.B.V. John Nielsen

3 Bestyrelsens beretning 2014 Overenskomstforhandlingeme: Dette års overenskomstforhandlinger må vel siges, at veere gået nogenlunde godt. På tillidsmandsmede for alle tillidsmeend i hele landet, blev det aftalt nogle hovedkrav, og her var de 2 sterste krav mest muligt på grundlennen og pensionen. Med det resultat som foreligger, kan vi konstatere, at vi har opfyldt kravene. I overenskomstperioden stiger det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fra 10 % til 11 %, men dit bidrag falder fra 5 % til 4 %. Det betyder 1 % mere i lonningsposcn til dig hver måned. Selve grundlermen fik også et left, og det var det andet hovedkrav. Der ud over, så er klubtilskuddet til din faglig klub blevet fordoblet, og der er kommet bedre muligheder for, at du kan få efteruddannelse, så du kan forbedre din faglige kunnen. Vi har fået en ny longruppe med den ledende ejendomsfunktioneer, og der er allerede flere, som er blevet ansat på dette trin. På uddannelsesområdet er der lavet en fond, som skal sikre jer ret til kurser og efteruddannelse efter eget valg. Dette skal ske ud fra et udbud afmuligheder, som tilbydes efter en aftale mellem ESL og BL. Også ungdomsuddannelsen har fäet en hjrelp i form afet tilskud til nye elever. Dette skal sikre, at arbejdsgiveme uddanner nok ejendomsservicetekniker, så vi kan felge med den naturlige afgangen på området. Der er sikkert mange meninger om, hvorvidt at dette resultat er godt eller skidt, men vi er ikke blevet medt med nogen stor kritik, og det er positivt. Men resultatet skal også ses i det lys, at arbejdsgiveme havde en lang reekke krav til overenskomsten, som alle var klare forringelser. Alle disse krav skulle vi forhandle veek forst, og betad også, at vi måtte afstå nogle af vores krav. For lige som vi har afholdt mede med vores tillidsfolk om krav til ny overenskomst, så har BL også holdt rnader med deres boligforeninger, så det er ikke sådan lige til. Andre overenskomster OAO og SBA er også forhandiet feerdigt, og resultateme ligner hinanden, da der som altid skeles til den ferste forhandlede overenskomst, som danner grundlaget for resten af forhandlingeme i landet. De seneste 2 overenskomster med BL, hvor vi fik forhandiet et tilskud til de faglige klubber har også betydet, at der nu er oprettet faglige klubber på ruesten alle arbejdspladseme i boligforeningeme. Dette er imeget hej grad med til at skabe et sterre samrnenhold og fsellesskab på arbejdspladseme, hvilket betyder mere opbakning til tillidsrepreesentanterne og arbejdsmiljerepreesentanteme. Når der skal skabes resultater for dig og alle dine kolleger, er netop fsellesskab og opbakning af sterste betydning. Når vi for arbejdspladser med et stort frellesskab, sammenligner lokalaftaler med arbejdspladser med et lille eller intet fsellesskab, så ses det meget tydeligt i resultatet. Jo sterre fsellesskab, jo bedre resultater, og det er mange gange rigtige gode aftaler, som laves i lokalaftaleme. Så når nogen ensker at stå alene og forhandle for sig selv, ja så fere det oftest ikke til ret meget godt. Men når vi nu kigger på de lokalaftaler, der er blevet indgået i denne periode, så beerer de tydeligt preeg af, at der ikke er sket nsevneveerdige forbedringer, når vi kigger på dem over en bred kam. Men selvfolgelig er der da enkle steder sket nogle forbedringer, men med det resultat, som blev forhandiet frem til overenskomsten, så smitter det nok af på det resultat i de lokale aftaler.

4 Medlemskab: Det forer så tillidt om medlemskab af ejendomsfunktioneeremes fagforening. Vi er i den privilegerede situation, at vi ikke mister medlemmer. Vi gere en stor indsats for at veere så teetpå og kende dig som medlem, for kun på den måde sikre vi de bedste resultater for dig og dine kolleger. Vi forseger at sige goddag til alle nye medlemmer for at prrescntere os, og vi erfarer, at det er godt for både dig som nyt medlem, men også for os, at få sat et ansigt på hinanden. Vi kommer geme ud på arbejdspladseme til både klubmedeme, men også geme hvis det kun er dig og nogle få kolleger, som sidder med noget, I ensker at tale med os om. Nogle klubmoder ligger uden for arbejdstiden, og dem kommer vi også geme til. Men for alle meder geelder der, at ensker du, at vi skal deltage, så kontakt os hurtigst muligt, når dato og tidspunkt er kendt, så vi kan få det ivores kalendere. Der kan til tider veereen mindre udfordring med at nå det hele, men vi ger alt, hvad vi kan. Det er de fagretslige regler, som bestemmer hvilke muligheder vi som fagforening og arbejdsgiver har. Og de samme regler giver arbejdsgiveme den mulighed, at de ikke skal forhandle med andre fagforeninger end den, som de har lavet en overenskomst med. Dette betyder reelt, at der ikke er et frit fagforeningsvalg i Danmark. Derfor kan det betyde dyrt sparet penge, at veelge den mulighed, at stå i en hvilken som helst anden fagforening end den, der har overenskomsten. Der er ikke nogen fagforeningen, som er mere rigtig eller bedre end nogen anden, så skifter du arbejdsområde, så skal du også kigge på, hvilke fagforening der har tegnet overenskomsten hos netop den arbejdsgiver, som du arbejder hos. Dette vil altid sikre dig den korrekte hjtelp. En affolkning aflandet til de storre byer finder sted i disse år, med efterfelgende problemer med udlejning, og vi oplever, at den efterfolgende dårlige ekonomi resultere i, at arbejdsgiveme kigge på alle muligheder for at spare på udgifteme. Dette ser vi oftere og oftere, og desveerre betyder det i nogle situationer, at vi må sige farvel til arbejdspladser på området, og dermed også til kolleger og medlemmer, som i mange tilfselde har arbejdet inden for faget i mange år. Dette giver rigtigt mange bekymringer for de bererte mennesker, og derfor skal vi gore en ekstra indsats, når dette sker. Men kan vi gere noget for at forebygge udlicitering. Her har vi oplevet at den sikrest metode er vores beboere, som på ingen måde ensker at undveere deres ejendomsfunktioneerer. Beboeme vil mange gange geme betale lidt mere for at beholde den tryghed og service, som ejendomsfunktioneereme betyder. Derfor skal vi veere synlige, men stadig huske, at det er boligforeningen som er vores arbejdsgiver. Desveerre oplever vi ofte, at nogle ejendomsfunktioruerer allierer sig med beboeme eller en afdelingsbestyrelse, og det får mange gange eergerlige konsekvenser, da det betragtes som illoyalitet og giver mulighed for en advarsel, og i nogle tilfeelde en fyring. Men derfor kan vi godt have en fint forhold til beboeme, og det ses ruesten også alle steder. Vi seetter fortsat stor pris på, at vi bliver inviteret med til alle de meder, der bliver afholdt rundt om i klubberne. Selvom, at vi får os en god snak med mange medlemmer hen over året, er en deltagelse i jeres fasllesmader, fortsat en aktivitet afdelingen prioriterer meget hojt. Der er nu faglige klubber på ruesten alle arbejdspladseme i boligforeningeme og det nyder alle godt af. Det er med til at fremme fsellesskabet, og med de overenskomst bestemte bidrag til den faglige klub, er det også muligt at skabe nogle goder rammer for arbejdet. Nye medlemsgrupper: udliciterede militeeret deres civilpersone1 på kasseme, og i vest-danmark vandt ISS den licitation. Da vi har en overenskomst med ISS på ejendomsservice-området betad det, at vi fik

5 mange nye medlemmer fra kasseme i Skive, Karup og Holstebro. Vi havde flere meder med de bererte medarbejder, og der var også deltagelse fra 3F, som har overenskomsten med militeeret. På de rnadet blev det gjort klart, at de berorte medarbejder ikke Ieengere kunne få hjrelp fra 3F, men at det fremover var Ejendomsfunktionreremes fagforening, som har forhandlingsretten. Vi er blevet taget godt imod, og jeg vil geme her sige mange tak for det. Nu er det neeste store arbejde med forhandlinger med ISS gået i gang, ogjeg kan kun sige her, at vi er klar til at yde vores bedste sammen med ESL, som er vores hovedorganisation på landsplan. TRJAMR: Vi forseger også, at hjrelpe og klrede tillids- og arbejdsmiljorepreesentanteme mest mulig på. Vores forbund tilbyder en lang nekke kurser, som på bedst mulig måde skal sikre, at nyeste viden er tilgeengelig for dig og dine kolleger. Du og dine kolleger er altid velkommen til at kontakte os for råd om kurser og uddannelse. Udvalget er stort, og det kan nogle gange veere sveert at overskue, hvad der skal prioriteres. Til dig, som er tillids- eller arbejdsmiljerepreesentant vil jeg her benytte muligheden for at minde dig på, at det er meget vigtigt, at du giver os besked, når du bliver genvalgt af dine kolleger,. Hvis du overskrider fristen med en måned, så er du ikke leengere registreret tillids- eller arbejdsmiljarepreesentant, og dermed vil du ikke leengere veere beskyttet. Der skal her rettes en stor tak til dig, som er tillids- og arbejdsmiljareprresentant, og til dig der i det daglige, gm en aktiv indsats for, at hjrelpe med til at skabe de bedste arbejdsforhold for dine kollegeme. Det er også gennem dig, at kollegeme kan veere sikre på, at få den faglige bistand, der er nedvendig, hvis de skulle få problemer på arbejdspladsen. Men oftest så har problememe veeret forsegt lost lokalt på arbejdspladsen, og heri ligger der en stor arbejdsindsats Faglige sager: Vi har mange faglige sager, som kommer ind i afdelingen, der omhandler alt lige fra afskedigelse/bortvisning, manglende afholdelse af MUS samtaler til tjek af lensedler, og meget andet. Mange af sageme skal fagretslig behandles, hvilket betyder at vi ikke kan bliver enig med arbejdsgiveren. Så overdrages sagen til ESL og BL, som vil forsege at opnå enighed. Kan de ikke det, vil sagen kere videre til LO. Dette betyder, at nogle sager kan tage lang tid fra vi modtager dem, til der er en endelig afgerelse, Imange sager har arbejdsgiver taget det tunge skyts med i form af advokat eller lign. og da de ikke altid kender de fagretslige regler, så kan det også veere en tidsfaktor. Man skulle tro, at det til sidst vil lykkes at leere alle arbejdsgiver, at opfare sig ordentlig, men så går de på pension og der kommer en ny chef, som i nogle tilfrelde skal have en opleering. Vi har dog også mange arbejdsgivere, hvor vi har et fint samarbejde. Uddannelse: Ejendomsservicetekniker uddannelsen har det godt og der er meldt fuldt hus på Århus Tech. Der kan neesten ikke presses flere ind i 2015, og det geelder både for ungdomselever og merituddannelsen. Det er meget positivt, og vi ser også flere arbejdsgivere tage ungdomselever ind, hvilket er med til at fremme uddannelsen. Dette er noget, som vi ser i hele afdelingens område, men det er dog mest koncentreret omkring de sterre byer. LO/FTF: Der er nu snak om en sammenleegning mellem LO og FTT. Dette er ikke op over, men der snakkes om fordele og muligheder. En stor fordel kunne veere en feelles A-kasse, som vil sikre neerhed og billigere kontingent. Der vii også veere en sterre slagkraft politisk og overfor arbejdsgiverforeningeme, men det er 2 meget store organisationer, så det kommer til at tage tid.

6 Afdelingen: Afdelingen er kommet på Facebook og vi nemme at finde. Her vil vi fra 2015 ligge alle vores nyheder op, og alt andet relevant. Du behever ikke selv at veere på Facebook for, at se vores Facebook, men hvis du er det og laver en Like, så får du automatisk besked om alt nyt på siden. Du vil dog stadig får nyhedsbreve fra afdelingen her eller fra ESL, hvis vi har registreret din mailadresse. Vi arbejder også på en ny og forbedret hjernmeside, som du kan se korrekt på smartmobil og tablets. Den slags tager tid, men vi forventer, at den kommer inden for de neeste 3 måneder. Dedsfald: Den 6. juli modtog vi meddelelse om, at tidligere kasserer i Ejendomsfunktioruerernes Fagforening Arhus, Kaj Holst, er afgået ved doden. Kaj dode alt for tidligt den 6. juli 2014 i en alder afkun 71 år. Desveerre nåede Kaj ikke, at nyde det otium han havde fortjent og forberedt. Han blev desveerre forfulgt af sygdom i sine sidste år, hvilket han absolut ikke havde fortjent. Kaj var et socialt, livsglad og farverigt menneske med et fantastisk godt hurner og han var altid klar til at underholde med en vittighed eller en sjov historie, geme fra hans ungdomstid og leeretid eller en historie fra hans lange liv med sport, iseerhåndbold, der også var en stor del afkajs liv. I mere end 19 år tog Kaj del i bestyrelsesarbejdet i Ejendom Arhus og han var både fritids- og deltids kasserer, inden han på generalforsamlingen i 1998 blev valgt som kasserer og faglig sekretser på fuld tid. Kaj gik op i sit faglige arbejde og var glad når han kunne komme til en klubgeneralforsamling og veere sammen med medlemmeme. Kaj var aldrig i tvivl om, at han var der for medlemmemes skyld og han satte en stor eere i at lese alle de probierner medlemmeme kom med. Kaj fortsatte med stort engagement sit faglige arbejde til han gik på efterlen i Tankeme går til Kajs familie og keere. Vi andre er glade for, at have kendt Kaj som en rigtig god kollega og faglig kammerat. leret veere Kajs minde. Som afslutning på denne beretning, vil vi rette en tak til dig og alle dine kolleger, for den tillid og opbakning, som du har udvist overfor afdelingen gennem året. Vi vil også rette en tak til afdelingens folkevalgte, tillids- og arbejdsmiljerepreesentanter, klubbestyrelsesmedlemmer, vores landssammenslutning, forbundet og pigeme på regionskontoret, for den hjeelp og assistance, de har bistået afdelingen med gennem perioden. Som afslutning skal der lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer, for et godt og konstruktivt samarbejde. Med disse ord stiller jeg hermed bestyrelsens beretning til debat og forhåbentlig godkendelse. På bestyrelsens vegne John Nielsen

7 Arsrapport 2013 Ejendomsfunktioncerernes fagforening, Midtjylland

8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESPATEGNING DEN UAFHJENGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKUERING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPG0RElSE FOR PERIODEN 1/1-31/ BALANCE PR. 31/ NOTER

9 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Navn og adresse Ejendomsfunktioneerernes Fagforening Midtjylland Vester Alle 7, st Aarhus C Telefon: Hjemmeside: CVR.nr. Hjemsted Regnskabsår Aarhus 1. januar december Branche Fagforening Daglig ledelse Fonnand: Neestformand; Kasserer: John Nielsen Johnny Mark Carsten Robert Pedersen Bankforbindelser Arbejdemes Landsbank AlS Haslevej Åbyhoj Revisor Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stenvej 21, B Hejbjerg

10 LEDELSESPÅTEGNlNG Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2013, for Ejendomsfunktioneerernes Fagforening Midtjylland. Årsrapporten afleegges i overensstemmeise med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles tii generalforsamlingens godkendeise. Aarhus, den 28. april 2014 John Nielsen Formand Carsten Robert Pedersen Knud-Jergen Poulsen Allan Maller Qi)b,~ ~«~ L:t ~, ~~}. I ~ d l-hansen Gert Nerurn ~~ 2

11 DEN UAFHtENGIGE REVISORS ERKLiERING Til bestyrelsen i Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland for regnskabsåret 1.januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledeisen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledeisen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledeisen anser nedvendig for at udarbejde et årsregnskab uden veesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfert revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifalge dansk revisorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planleegger og udferer revisionen for at opnå hej grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden veesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlingcr for at opnå revisionsbevis for belob og oplysninger i års rcgnskabet. De valgte revisionshandlinger afhrenger af revisors vurdcring, herunder vurdering af risic i for veesentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset o m denne sky ldes besvigei 'er eller fejl, Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele vant for virksomhedcns udarbcjdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter ornstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virkso mhedens interne kontra!' En revision omfatter endviderc vurdering af om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmeessige sla m er rimelige samt den samlede prtesentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opn åede revisionshevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold. Konklusion Det er vores opfatte1se, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pass iver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabs1oven. Aarhus, den 28. apri/2014 3

12 BILAGSKONTROLLANTERS ERKL.IERING I henho1d ti1 fagforeningens vedteegter er regnskabet gennemgået af os. Vi har foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmateria1et og fundet det i overensstemme1se med bogfaringen. Vi har ikke foretaget lovp1igtig revision i henho1d til fonds- og forenings1ovgivningen. Vi har påset, at udgifterne og indteegterne er disponeret i overensstemme1se med foreningens love og bestyrelsens bes1utninger. Aarhus, den 28. april 2014 {f!(l~ Ulla Nietscn- - Bilagskontrollant Torben Juul Serensen Bilagskontrollant 4

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er ueendret i forhold tii sidste år. Generelt om indregning og måling l resultatopgerelsen indregnes indteegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vrerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. l resultatopgerelsen indregnes ligeledes alle udgifter herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver og forpligteiser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige ekonomiske fordele vil til- og fragå foreningen og forpligtelsens veerdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hen syn til forudsigelige tab og risiei, der fremkommer inden årsrapporten fremleegges og som be- og afkreefter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgorelsen Finansielle poster Finansielle poster indeholder renteindteegter, -udgifter og realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrorende vrerdipapirer, som indregnes med de beleb, der vedrorer regnskabsåret. Foreningsskat Arets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfares til årets resultat. Balancen Materielle anlregsaktiver Ejendommen måles til dagsveerdi. Der afskrives ikke på ejendommen, da påvirkningen på afdelingens resultat og egenkapital ikke er afvsesentlig betydning. Driftsrnidler afskrives over den forventede brugstid, 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afheendelse af materielle anlregsaktiver opgores som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmeessige veerdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgorelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles tii amortiseret kostpris, hvilket sredvanligvis svarer til nominel veerdi. Der nedskrives til imedegåelsc afforventedc tab. Periodeafgrrensningsposter Periodeafgrtensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter (forudbetalte omkostninger) vedrorende efterfolgende regnskabsår. 5

14 Finansielle oms retningsaktiver Investeringsforeninger måles til dagsveerdi. 0vrige veerdipapirer måles til kostpris. Såfremt de skermes varigt at have lavere veerdi end kostpris, er de nedskrevet til den skermede vrerdi, Egenkapital, andre reserver I andre reserver indgår vedteegtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henleeggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponering. 6

15 IRESULTATOPG0 RELSE FOR PE loden 1/1-31/ Note Kontingent Andre indtcegter Primaere indtaegter Gager M0de- og rejseomkostninger Administrationsomkostninger m.v Ejendommens drift Personale- og kapacitetsomkostninger Resultat af ordinaer primaer drift Finansielle poster Resultat fsr skat Foreningsskat Ärets resultat der foreslås disponeret således: Overfsrt tll formuekonto Overfsrt tll Investeringsfond Overfsrt til Jubllaeumsfond

16 IBALANCE R. 31/ AKTIVER Note Ejendom Materielle anla!gsaktiver Fareningsskat Periodeafgrcensningsposter Andre tilgodehavender O Tilgodehavender Vcerdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsa!tningsaktiver Aktiver PASSIVER Formuekonto Andre reserver Egenkapital Feriepengeforpligtelser Mellemregning forbundet Anden gceld Kortfristet ga!ld Gaeldsforpligtelser Passiver Eventualposter 12 8

17 Budget Ejendom Midtjylland Budget 2014 Budget 2014 Budget 2015 Note: Kontingent , , , ,00 Omkostninger: Personaleudgifter , ,00 Lokaleudgifter , ,00 Kontingenter , ,00 Adm inistrationsudgifter , ,00 Medeaktiviteter , ,00 Kursusaktiviteter , ,00 Ag itation , , , ,00 Resultat ter afskrivninger , ,00 Renter netto , ,00 Ejendommen netto , ,00 Arets resultat , ,00 Der fordeler sig således : Investeringsfond , ,00 Hjcelpekasse , ,00 Jubilceumsfond 8.400, ,00 Overfart fra formuen ,00 =68.280, , , 00 I budgettet er der regnet med, at afdelingens medlemstal i 2015 vii vcere på 1410, hvilket svarer til en indtcegt på kr ,00 månedskontingenter. Der er i budgettet regnet med et underskud på ,00 som dcekkes af formuen. Med venlig hilsen Kassereren

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere