Monitorering af tvang i psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering af tvang i psykiatrien"

Transkript

1 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017

2 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Emneord: tvang, psykiatri, årsopgørelse, monitorering. Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 26.april 2017 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, maj, ISSN:

3 Indhold 1 Introduktion Baggrund National monitorering af tvang i psykiatrien Læsevejledning 5 2 Resumé Baggrund Nationale resultater Opfølgning på årsopgørelsen 7 3 Udviklingen i andel der bæltefikseres og antal bæltefikseringer over 48 timer Indikatorer med målsætning om halvering i Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte Antal bæltefikseringer over 48 timer Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer Anvendelse af beroligende medicin med tvang Anvendelse af fastholdelser Anvendelse af personlig skærmning 21 4 Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger Indikatorer med målsætning om reduktion i Anvendelse og varighed af bæltefikseringer Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger Øvrige indikatorer med relevans for monitoreringen af tvangsforanstaltninger Anvendelse af tvangsmedicinering Anvendelse af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse 32 5 Sammenfatning Nationale resultater ale resultater Hovedstaden Sjælland Syddanmark 39 6 Opfølgning på monitoreringen 40 7 Bilag 41

4 1 Introduktion 1.1 Baggrund Denne årsopgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien i. Som et vigtigt led i realiseringen af den fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, herunder særligt for de mest udsatte patienter, indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske er om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i Umiddelbart derefter blev der indgået partnerskabsaftaler med hver af de fem regioner med henblik på at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet og som et led heri at nedbringe anvendelsen af tvang. Konkret er målet om en halvering af den anvendte tvang i psykiatrien formuleret ved: et mål om at reducere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020 et mål om at der forekommer et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Nedbringelsen af anvendelsen af tvang i psykiatrien skal ses i sammenhæng med den indsats, der i øvrigt foregår i forhold til at sikre mennesker med psykiske lidelser den bedst mulige behandling. I visse tilfælde vil det ifølge gældende lovgivning være udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed ikke at anvende tvang. Det kan fx være med henblik på at udøve omsorg for mennesker med svære psykiske lidelser med begrænset sygdomsindsigt givet, at psykiatrilovens betingelser i øvrigt er opfyldt. Forebyggelse af tvang er en tværsektoriel opgave, som udover borgeren og dennes familie involverer den regionale psykiatri og somatik, den kommunale indsats, politiet og praksissektoren. Der er igangsat flere både regionale og nationale initiativer for at nå målsætningen om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien, eksempelvis med satspuljeprojektet Forsøg med Bæltefri Afdelinger. 1.2 National monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsdatastyrelsen har i regi af Task Force for Psykiatriområdet og i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang, hvor målsætningen er operationaliseret ved monitorering af 15 indikatorer (se bilag 1). De fem regioner har haft forskellige udgangspunkter i forhold til niveauet for anvendelsen af tvang, og derudover er regionerne også forskellige, hvad angår eksempelvis befolkningens størrelse og patientsammensætning. På baggrund af data fra er der derfor etableret individuelle regionale baselines inden for hver af indikatorerne i monitoreringsmodellen. Det er disse baselines, som udviklingen og målopfyldelsen sammenholdes med, når målsætningen om at halvere og reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien opgøres. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 4/41

5 Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området. Monitoreringen med Sundhedsstyrelsens kommentarer indeholder data for et år og offentligøres hvert halve år. Opgørelserne har til formål at følge udviklingen på området i forhold til den politiske målsætning, som er beskrevet i regeringens partnerskabsaftaler med regionerne. De bagvedliggende tabeller og grafer for den samlede monitorering kan downloades på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, og derudover er alle baggrundoplysninger vedlagt i bilag Læsevejledning Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen af tvang i psykiatrien er opdelt i to hovedafsnit. I kapitel 3, som er første hovedafsnit, kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang med en tilknyttet målsætning om halvering i Herudover gennemgås udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin med tvang, fastholdelse og personlig skærmning. Her er der ikke tilknyttet en målsætning om reduktion, men Sundhedsstyrelsen følger udviklingen, da disse indikatorer har relation til anvendelsen af bæltefiksering. I kapitel 4, som er andet hovedafsnit, kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien, hvor der er tilknyttet en målsætning om reduktion i Sundhedsstyrelsen kommenterer i den forbindelse på flere indikatorer for tvang fx tvangsmedicinering og tvangsindlæggelse og -tilbageholdelse, selvom der ikke er tilknyttet målsætning om reduktion i I hvert kapitel præsenteres først udviklingen for de enkelte indikatorer på nationalt niveau og dernæst på regionalt niveau. I kapitel 5 sammenfatter Sundhedsstyrelsen de væsentligste nationale og regionale resultater i årsopgørelsen og beskriver, hvordan der følges op disse. Sundhedsstyrelsen benytter i kommenteringen grafiske tendenslinjer, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt frem mod målsætningen om halvering i 2020 (herefter blot benævnt tendenslinjer). Tendenslinjerne er tilføjet for at hjælpe læseren med at vurdere udviklingen i regionernes nedbringelse af anvendelsen af tvang. Det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem til målet om halvering i Som grundlag for monitoreringen er der på baggrund af data fra etableret individuelle regionale baselines for hver af de respektive tvangsindikatorer i monitoreringsmodellen. Når der i kommenteringen anvendes ordet baseline referer det således til de individuelle regionale baselines fra. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 5/41

6 2 Resumé 2.1 Baggrund I 2014 indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske er en fælles aftale om at halvere anvendelsen af tvang i henhold til psykiatriloven. Som opfølgning herpå indgik hver region en partnerskabsaftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der beskriver den enkelte regions plan for reducering af tvang. Konkret er målet om en halvering af den anvendte tvang i psykiatrien formuleret ved: et mål om at reducere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020 et mål om at der forekommer et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang På baggrund af data fra er der etableret individuelle regionale baselines inden for hver af de respektive tvangsindikatorer i monitoreringsmodellen. Det er disse baselines, som udviklingen og målopfyldelsen sammenholdes med, når målsætningen om at halvere og reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien opgøres. De fem regioner har haft forskellige udgangspunkter i forhold til niveauet for anvendelsen af tvang, hvorfor der er etableret individuelle regionale baselines. Derudover er regionerne også forskellige, hvad angår eksempelvis befolkningens størrelse og patientsammensætning. I dette resumé sammenfattes og kommenteres de væsentligste nationale resultater i monitoreringen. 2.2 Nationale resultater Et af de overordnede mål i partnerskabsaftalen er, at der skal opnås en reduktion i anvendelsen af bæltefikseringer. Målet monitoreres blandt andet ved hjælp af de to indikatorer, som kan ses i Boks 1. For de to indikatorer i partnerskabsaftalen, som har en tilknyttet målsætning om en halvering i 2020, viser monitoreringen desværre, at anvendelsen af bæltefikseringer er enten stigende eller stagnerede sammenlignet med niveauet i Boks 1. Indikatorer mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Følgende to indikatorer indgår i den første målsætning i partnerskabsaftalen om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020: Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte Totale antal bæltefikseringer over 48 timer Med henblik på at monitorere om der sker substitution mellem tvangsformer følges udviklingen i anvendelsen af andre tvangsforanstaltninger i relation til bæltefiksering. Et fokus på nedbringelse af bæltefikseringer kan fx resultere i, at der sker en stigning i anvendelsen af beroligende medicin med tvang, skærmning eller fastholdelse. I forhold til fastholdelser viser årsopgørelsen, at anvendelsen af fastholdelser fortsat er større end ved baseline. Da fastholdelse efter et mindste middel princip i konkrete situationer kan anvendes i stedet for en bæltefiksering, kan dette 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 6/41

7 være en forventelig effekt af indsatsen med at erstatte bæltefikseringer med mindre indgribende former for tvang. I forhold til beroligende medicin med tvang er antallet af gange og personer, der gives beroligende medicin, stadig større end ved baseline. I forhold til de indikatorer vedrørende bæltefiksering, hvor der er tilknyttet en målsætning om reduktion frem mod 2020, er det værd at bemærke, at der for de mellemlange og lange bæltefikseringer fortsat ses et fald både i forhold baseline og til Der ses også fortsat et fald i den samlede varighed af de meget lange bæltefikseringer (over 48 timer). Der ses dog i forhold til 2015 en stigning i antallet af de kortere bæltefikseringer. Ligesom med fastholdelser kan det anskues som en forventelig effekt af indsatsen for at reducere mellemlange og lange bæltefikseringer. Vedrørende det totale antal bæltefikseringer og antallet af personer, der bæltefikseres, bemærker Sundhedsstyrelsen desværre, at der i forhold til 2015 ses en stigning for begge indikatorer. I forhold til antal og andel voksne, der berøres af én eller flere tvangsforanstaltninger, er niveauet i overordnet set uændret sammenlignet med baseline og Der er således ikke sket et fald i hverken antallet eller andelen af personer i psykiatrien, der er udsat for tvang i perioden. Imidlertid ses der nationalt en udvikling i retning af anvendelse af mindre indgribende tvangsformer end ved baseline. For børn og unge under 18 år ses der desværre en stigning i antal og andel børn og unge, der berøres af tvangsforanstaltninger. Da data for børn og unge er baseret på små tal, og der er ændret registreringspraksis i 2015, skal data dog fortolkes forsigtigt. Slutteligt ses der på nationalt niveau en stigning i tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse for både børn og unge samt voksne. Dette gælder både i forhold til baseline og fra Opfølgning på årsopgørelsen Boks 2. Indikatorer mål om generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Følgende to indikatorer indgår i den anden overordnede målsætning i partnerskabsaftalen om en reduktion af tvang: Antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien Antal børn og unge berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien Der er med denne årsopgørelse gået tre år siden indgåelsen af partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Halvdelen af perioden til realisering af målene er således snart gået. På den baggrund kan det bekymre Sundhedsstyrelsen, at der for flere af indikatorerne ikke er sket et fald siden baseline, da det kan blive en udfordring for at nå målene i Sundhedsstyrelsen bemærker dog, at der ses en udvikling i retning af anvendelse af mindre indgribende tvangsformer end ved baseline. I forhold til de enkelte indikatorer skete der på nationalt plan de første to år 2014 og 2015 en reduktion i antallet af personer, der bæltefikseredes. Sundhedsstyrelsen bemærker dog, at antallet er steget igen fra Med henblik på at nå målsætningerne i 2020 er det vigtigt, at 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 7/41

8 andelen, der bæltefikseres, ikke fortsætter med at stige. Sundhedsstyrelsen bemærker samtidig udviklingen mod en øget anvendelse af kortvarige bæltefikseringer. Anvendelsen af mindre indgribende tvangsformer kan være hensigtsmæssig i arbejdet med at nå målsætningerne om reduktion af bæltefikseringer, men Sundhedsstyrelsen følger dette område nøje for, at der ikke sker en uhensigtsmæssig substitution, hvor fx en længerevarende bæltefiksering erstattes af mange korte bæltefikseringer i forlængelse af hinanden. Sundhedsstyrelsen vil desuden have fokus på, hvordan de regioner, der har en stigning i bæltefikseringer, fastholdelser og beroligende medicin med tvang mv. vil håndtere og vende denne udvikling. I forhold til børn og unge finder Sundhedsstyrelsen det bekymrende, at der på nationalt niveau fortsat ses en stigning i antallet af børn og unge, der berøres af tvang i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at resultaterne vedrørende børn og unge bør vurderes med forbehold for, at data før 1. juni 2015 ikke inkluderer tilfælde af tvangslignende foranstaltninger med forældresamtykke, og at data er følsomme over for små udsving, da det samlede antal tvangsforanstaltninger overfor børn og unge er småt. Det er dog under alle omstændigheder vigtigt, at stigningen i anvendelsen af tvang overfor børn og unge ikke fortsætter. På baggrund af resultaterne af monitoreringen af tvang i, herunder de ovenfor anførte bekymrende forhold, vil Sundhedsstyrelsen indhente redegørelser fra de fem regioner til forklaring af udviklingen, samt hvilke indsatser og ledelsesmæssige skridt regionerne vil tage for at sikre nedbringelsen af tvang. Sundhedsstyrelsen vil drøfte dette med regionerne på det førstkommende møde i Task Force for Psykiatri med henblik på, hvordan målsætningerne for nedbringelse af tvang nås frem mod Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge området meget tæt, både i forhold til hvordan der sikres et fortsat fald i anvendelsen af bæltefiksering, og med fokus på områder, hvor der er udfordringer i forhold til at nå målsætningerne. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 8/41

9 3 Udviklingen i andel der bæltefikseres og antal bæltefikseringer over 48 timer 3.1 Indikatorer med målsætning om halvering i 2020 I dette kapitel beskrives udviklingen i de to indikatorer, hvor der i partnerskabsaftalen er tilknyttet en målsætning om 50 pct. reduktion i Det drejer sig om indikatorerne: Andel af personer, der bæltefikseres af antal indlagte Antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer Herefter gennemgås udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin med tvang, fastholdelse og personlig skærmning, da disse indikatorer har relation til anvendelsen af bæltefiksering. I gennemgangen af indikatorerne præsenteres først udviklingen på nationalt niveau og derefter på regionalt niveau. 3.2 Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte I tabel 1 ses det, at andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte, på nationalt plan fortsat ligger under baseline, men er steget en smule siden Til sammenligning fremgår det af tabel 10 på side 24, at antallet af personer, der bæltefikseres, fortsat ligger under baseline men er steget en smule siden Det samme gælder for antal påbegyndte bæltefikseringer. Tabel 1. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR 2015 til Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.) 7,7 7,0 5,9 6,3-1,4 0,4 3,9 Figur 1 viser udviklingen i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte i forhold til tendenslinjen. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 9/41

10 Figur 1. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet Figur 2. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet Tabel 2 viser udviklingen på regionalt niveau i andelen af personer, der bæltefikseres ud af det samlede antal indlagte. Alle regioner ligger under baseline i forhold til andelen, der bæltefikseres ud af antal indlagte. Hovedstaden og har oplevet en mindre stigning i andelen sammenlignet med 2015, mens har oplevet en betydelig stigning, der bringer niveauet tilbage på niveau med baseline. Sjælland og Syddanmark ligger på niveau med Tabel 2. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte fordelt på regioner Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR REGION 2015 til Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.) Hovedstaden 6,8 6,1 4,8 5,0-1,8 0,2 3,4 9,2 8,0 7,8 9,0-0,2 1,2 4,6 7,6 6,7 6,0 6,4-1,2 0,4 3,8 Sjælland 6,6 6,7 5,8 5,8-0,8 0,0 3,3 Syddanmark 8,6 8,1 6,5 6,5-2,1 0,0 4,3 I vurderingen af resultater vedrørende andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, bør det tages i betragtning, at regionernes indlæggelsestal varierer, jf. tabel 3. For eksempel kan en stigning i antallet af indlæggelser medføre et fald i andelen af bæltefikseringer per indlagte. De enkelte regioners indlæggelsestal har dog i ligget relativt stabilt sammenlignet 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 10/41

11 med 2015 og baseline 1. Tabel 3. Antal indlagte i perioden fordelt på regioner 2 INDIKATOR REGION Hele året Hele året Hele året Hele året Hele året Hele året Antal indlagte Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark I figur 2-6 er den regionale udvikling i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, illustreret i forhold til tendenslinjen. Det fremgår, at, Sjælland og ligger over tendenslinjen, mens Syddanmark og Hovedstaden ligger omkring tendenslinjen. Figur 2. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i 1 ernes indlæggelsestal er vedlagt i bilag 4. 2 Opgørelsen af antal indlagte er baseret på antal unikke personer berørt af indlæggelse. Da en person kan være indlagt på hospitaler i mere end én region, tæller disse indlæggelser med i de regionale opgørelser, men kun én gang for hele landet. 3 har efterfølgende gjort opmærksom på, at opgørelsen af antal indlagte for året 2011 ikke er retvisende. Ifølge en intern opgørelse har der i 2011 været indlagte patienter. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 11/41

12 Figur 3. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Sjælland Figur 4. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 12/41

13 Figur 5. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Syddanmark Figur 6. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Hovedstaden 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 13/41

14 3.3 Antal bæltefikseringer over 48 timer I tabel 4 fremgår det, at der i på nationalt niveau er sket et mindre fald i det samlede antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer. Niveauet ligger således fortsat under baseline. Til sammenligning fremgår det af tabel 12 på side 26, at den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed er faldet med timer siden baseline og timer siden Tabel 4. Total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR 2015 til Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt) Den nationale udvikling i det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er vist i figur 7 i forhold til tendenslinjen med en 10 pct. årlig reduktion. Figur 7. Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet I tabel 5 ses den regionale udvikling i antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer. I alle regioner er antallet af bæltefikseringer over 48 timer faldet siden baseline 4. Sjælland har oplevet et lille fald siden 2015, men s og Syddanmark har oplevet et betydeligt fald i antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer siden Regi- 4 Data vedrørende særligt langvarige bæltefikseringer er ikke retvisende grundet fejlregistreringer i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), der afventer rettelse. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 14/41

15 on Hovedstaden har oplevet en betydelig stigning siden 2015, mens har oplevet en lille stigning siden Tabel 5. Total antal bæltefikseringer over 48 timer fordelt på regioner Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR REGION 2015 til Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Reduceres med 50 pct Hovedstaden Sjælland Syddanmark Den regionale udvikling i det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er illustreret i forhold til tendenslinjen i figur 8-12., Sjælland og Hovedstaden ligger over tendenslinjen, mens og Syddanmark ligger under tendenslinjen. Figur 8. Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 15/41

16 Figur 9. Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Sjælland Figur 10. Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 16/41

17 Figur 11. Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Syddanmark Figur 12. Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Hovedstaden 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 17/41

18 3.4 Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer Et fokus på nedbringelse af én type af tvang kan resultere i både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige stigninger i andre typer af tvang. Fokus på nedbringelse af antallet af bæltefikseringer kan fx medvirke til, at der sker en stigning i anvendelse af andre tvangsforanstaltninger såsom skærmning eller fastholdelse. Substitution mellem tvangsforanstaltninger betragtes efter et mindste middel princip som hensigtsmæssig, når én type tvang erstattes af en mindre indgribende type tvang. Men der kan også ske en uhensigtsmæssig substitution mellem tvangsforanstaltninger, hvis fx bæltefikseringer erstattes af langvarige fastholdelser eller øget brug af blandt andet beroligende medicin med tvang. For at holde øje med om der i realiseringen af de nationale mål sker en uhensigtsmæssig substitution mellem de forskellige tvangstyper, monitoreres udviklingen i en lang række tvangsforanstaltninger. Nogle af disse har tilknyttede målsætninger om reduktion i forhold til baseline, og nogle har ikke. I de næste tre afsnit gennemgås udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin med tvang, fastholdelse og personlig skærmning, da disse tvangsforanstaltninger har relation til anvendelsen af bæltefiksering Anvendelse af beroligende medicin med tvang I tabel 6 ses udviklingen i beroligende medicin på både nationalt og regionalt niveau. På nationalt plan er antallet af personer, der får beroligende medicin med tvang, steget en smule i forhold til baseline og På regionalt niveau har Sjælland,og oplevet en mindre stigning siden 2015, mens har oplevet en betydelig stigning siden Syddanmark har oplevet et lille fald, mens Hovedstaden har oplevet et lidt større fald i antal personer, der får beroligende medicin med tvang sammenlignet med Hovedstaden og ligger fortsat under baseline, mens de øvrige regioner ligger over baseline i forhold til antallet af personer, der får beroligende medicin med tvang. I forhold til det samlede antal gange, der gives beroligende medicin med tvang, er der på nationalt plan sket en betydelig stigning i forhold til baseline, men et fald i forhold til Faldet på nationalt plan skyldes et stort fald i Hovedstaden i det samlede antal gange, der er anvendt beroligende medicin med tvang. De andre fire regioner har oplevet en stigning i det samlede antal gange, der gives beroligende medicin med tvang både sammenlignet med baseline og med Andelen af personer ud af det samlede antal indlagte, der har fået beroligende medicin med tvang ligger på nationalt plan lidt over baseline og 2015-niveauet. På regionalt plan har haft en betydelig stigning siden 2015, mens de fire andre regioner har haft mindre stigninger siden I Sjælland ligger andelen nu betydeligt over niveauet ved baseline, mens de andre regioner, undtagen Hovedstaden, ligger lidt over niveauet ved baseline. 5 Anvendelsen af beroligende medicin og bæltefikseringer kan i flere tilfælde følges ad eksempelvis i behandling af svært selvskadende patienter. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 18/41

19 Tabel 6. Beroligende medicin med tvang i antal og andele i hele landet og fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR 3.01 Antal personer der får beroligende medicin med tvang (Antal berørt) Milepæl 2020: Området følges 3.02 Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Området følges 3.03 Andelen af personer der får beroligende medicin af antal indlagte (Andel i pct.) Milepæl 2020: Området følges REGION Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark 2015 til ,7 7,8 7,7 7,9 0,2 0,2 8,7 9,0 8,6 8,7 0,0 0,1 8,3 7,3 7,6 8,6 0,3 1,0 5,7 4,6 5,3 5,8 0,1 0,5 6,3 7,0 7,2 7,6 1,3 0,4 6,9 7,9 6,9 7,0 0,1 0,1 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 19/41

20 3.4.2 Anvendelse af fastholdelser Udviklingen i anvendelsen af fastholdelser fremgår af tabel 7. På nationalt plan ses det, at antallet af personer, der har været fastholdt, er steget siden baseline og cirka det samme som i På regionalt plan har alle regioner med undtagelse af Sjælland haft en stigning i antallet af personer, der fastholdes, siden baseline. Siden 2015 har Hovedstaden, og oplevet et fald, mens Sjælland har haft en lille stigning og Syddanmark har haft en større stigning. I forhold til det totale antal gange, der fastholdes, er antallet både på nationalt og regionalt plan steget væsentligt siden baseline. Siden 2015 ses der dog på nationalt plan et betydeligt fald i antal fastholdelser. Det nationale fald i skyldes et betydeligt fald i Hovedstaden samt fald i og. Sjælland og Syddanmark har siden 2015 haft en stigning i det totale antal gange, der fastholdes. Tabel 7. Fastholdelser i antal i hele landet og fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR 4.01 Antal personer der fastholdes (Antal berørt) Milepæl 2020: Området følges 4.02 Total antal gange der fastholdes (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Området følges REGION Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark 2015 til Som det fremgår af tabel 8 er andelen af personer, der fastholdes ud af det samlede antal indlagte, steget en smule siden baseline. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 20/41

21 Tabel 8. Fastholdelser i andele i hele landet og fordelt på regioner Monitorering Udvikling 4.03 Andelen af personer der fastholdes af antal indlagte (Andel i pct.) Milepæl 2020: Området følges REGION Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark 2015 til 3,5 3,8 4,1 4,2 0,7 0,1 3,5 4,3 4,6 4,7 1,2 0,1 4,1 4,0 4,5 4,4 0,3-0,1 5,6 6,3 7,1 7,0 1,4-0,1 4,1 4,3 4,0 4,0-0,1 0,0 1,5 1,4 1,6 2,1 0,6 0,5 Fastholdelser vil som oftest være af kortere varighed. Anvendes fastholdelse i stedet for en bæltefiksering, kan det i nogle tilfælde betyde, at der er behov for flere kortvarige fastholdelser. I den situation vil en stigning i antallet af fastholdelser være forholdsmæssigt større end faldet i antal bæltefikseringer Anvendelse af personlig skærmning I tabel 9 ses udviklingen i anvendelsen af skærmning. Her fremgår det, at udviklingen i antallet og andelen af personer, der skærmes, samt det totale antal gange, der skærmes, på nationalt palan er stagneret siden Niveauet ligger dog lidt under baseline på nationalt plan. erne ligger omkring niveauet ved baseline og i 2015, men i vurderingen af data skal der tages forbehold for, at det er meget få personer og gange, der skærmes. Tabel 9. Personlig skærmning i antal og andel i hele landet og fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR 5.01 Antal personer der skærmes (Antal berørt) Milepæl 2020: Området følges REGION Hele landet Hovedstaden Sjælland Syd til <5 < < APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 21/41

22 5.02 Total antal gange der skærmes (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Området følges 5.03 Andelen af personer der skærmes af antal indlagte (Andel i pct.) Milepæl 2020: Området følges danmark Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark ,3 0,3 0,2 0,2-0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3-0,2 0,0 0,2-0,1 0,1-0,1 0,0 0,4 0,6 0,5 0,4 0,0-0,1 0,3 0,1 0,1 0,1-0,2 0,0 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 22/41

23 4 Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger 4.1 Indikatorer med målsætning om reduktion i 2020 Det foregående afsnit omhandlede udviklingen i de indikatorer for tvang, hvor der er tilknyttet en målsætning om en halvering i I dette kapitel kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang, hvor der er aftalt en målsætning om reduktion i Det drejer sig om følgende indikatorer: Antal og varighed af bæltefikseringer (afsnit 4.2) Antal personer der bæltefikseres Total antal bæltefikseringer Total antal bæltefikseringer 0-2 timer Total antal bæltefikseringer 2-8 timer Total antal bæltefikseringer 8-24 timer Total antal bæltefikseringer timer Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed Antal personer hvor der bruges remme Andel af personer hvor der bruges remme af antal indlagte Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger (afsnit 4.3) Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte I afsnit 4.4 kommenteres udviklingen i anvendelsen af tvangsmedicinering og tvangsindlæggelse og -tilbageholdelse. Her er der ikke tilknyttet en målsætning om reduktion, men Sundhedsstyrelsen følger området. Ligesom i resten af rapporten præsenteres udviklingen i indikatorerne først på nationalt niveau og derefter på regionalt niveau. 4.2 Anvendelse og varighed af bæltefikseringer Den nationale udvikling i antallet af personer, der bæltefikseres, fremgår af tabel 10. Her ses det, at antallet er steget siden 2015, men fortsat ligger under baseline. 6 På samme måde ses der i forhold til 2015 en stigning i det totale antal bæltefikseringer. Niveauet ligger dog også her under baseline. 6 Med Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller VEJ nr af 16/08/ er registreringen af bæltefiskeringer ved legemlig lidelse ændret således, at disse bæltefikseringer nu indgår i tallene for bæltefikseringer. Det har i på nationalt plan medført en stigning på 97 i antallet af bæltefikseringer og en stigning på 73 personer, der er blevet bæltefikseret. Dette skal medtages i tolkningen af data for. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 23/41

24 Tabel 10. Antal personer, der bæltefikseres og det totale antal bæltefikseringer i hele landet INDIKATOR 1.02 Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt) 1.03 Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt) Monitorering Udvikling 2015 til Den regionale udvikling i bæltefikseringer er vist i tabel 11. Her fremgår det, at Hovedstaden og har oplevet en mindre stigning i antal personer, der bæltefikseres, mens har oplevet en større stigning i antal personer, der bæltefikseres. Sjælland og Syddanmark har oplevet mindre fald siden Alle regioner, med undtagelse af, ligger fortsat under baseline i antallet af personer, der bæltefikseres. I forhold til det totale antal bæltefikseringer fremgår det, at har haf en betydelig stigning siden 2015 og i sammenligning med baseline. De andre regioner har oplevet fald både siden 2015 og baseline. Særligt Hovedstaden og har oplevet større fald siden 2015 i antal bæltefikseringer. I de tilfælde, hvor der på samme tid ses en stigning i det totale antal bæltefikseringer og et fald eller uændret niveau i antallet af personer, der berøres af bæltefikseringerne, betyder det, at de personer, der bæltefikseres, bæltefikseres flere gange. Dette vurderes at være tilfældet i. Tabel 11. Antal personer, der bæltefikseres og det totale antal bæltefikseringer fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION 2015 til 1.02 Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt) 1.03 Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hovedstaden APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 24/41

25 Sjælland Syddanmark Det fremgår af tabel 12, at antallet af kortere bæltefikseringer (0-2 timer og 2-8 timer) på nationalt niveau er steget siden Antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (8-24 timer, timer og over 48 timer) er på nationalt niveau faldet siden baseline og Summen af bæltefikseringer over 48 timer er faldet siden 2015 og ligger på nationalt niveau fortsat væsentligt under baseline. Udviklingen i antallet af bæltefikseringer skal ses i sammenhæng med varigheden af bæltefikseringerne. En stigning i antallet af korte bæltefikseringer kan i en periode være et forventeligt resultat af indsatsen med at reducere antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer. Det skyldes, at mellemlange og lange bæltefikseringer erstattes af flere kortvarige bæltefikseringer. Tabel 12. Bæltefikseringer fordelt på varighed i hele landet Monitorering Udvikling INDIKATOR 2015 til 1.07 Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) 1.08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt) 1.09 Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt) 1.10 Total antal bæltefikseringer timer (Antal påbegyndt) 1.12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Tabel 13 viser, at og har haft stigninger i antallet af korte bæltefikseringer mellem 0-2 timers varighed siden Sjælland og Syddanmark har haft mindre stigninger, mens Hovedstaden har oplevet et større fald i de korteste bæltefikseringer siden Kun Hovedstaden og Sjælland ligger nu under baseline. I forhold til antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer har haft en væsentlig stigning i 2015 og ligger nu væsentligt over baseline. Syddanmark har oplevet en stigning siden 2015 og ligger også over baseline. Hovedstaden har oplevet et betydeligt fald siden 2015, mens og Sjælland har oplevet hhv. et fald og et mindre fald siden Hovedstaden har et betydeligt fald siden 2015, og ligger som den eneste region væsentlig under baseline i antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 25/41

26 Tabel 13. Antal bæltefikseringer fordelt varighed og på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION 2015 til 1.07 Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) 1.08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark I tabel 14 ses den regionale udvikling i mellemlange (8-24 timer). har siden 2015 haft en betydelig stigning og ligger nu over baseline. Hovedstaden, og Sjælland har opnået fald siden 2015, mens Syddanmark ligger på niveau med Alle regioner, med undtagelse af ligger under baseline i antallet af bæltefikseringer på 8-24 timer. I forhold til antallet af lange bæltefikseringer med en varighed på timer har alle regioner, med undtagelse af, opnået fald siden har haft en betydelig stigning siden Vedrørende summen af bæltefikseringstimer over 48 timer har Hovedstaden og haft betydelige stigninger siden 2015, mens de andre tre regioner har oplevet betydelige fald. Alle regioner ligger fortsat under baseline. Hovedstaden og Sjælland har oplevet en stigning på medianvarigheden af bæltefikseringer siden 2015 og har i den længste medianvarighed af bæltefikseringer på hhv. 14,2 timer og 16,8 timer. Niveauet for begge regioner ligger i over niveauet ved baseline. og har den laveste medianvarighed af bæltefikseringer på hhv. 6,5 timer og 7,1 timer. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 26/41

27 Tabel 14. Antal bæltefikseringer fordelt varighed og på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION 2015 til 1.09 Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt) 1.10 Total antal bæltefikseringer timer (Antal påbegyndt) 1.12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Tabel 15 og tabel 16 viser udviklingen inden for anvendelsen af remme i forbindelse med tvangsfiksering på henholdsvist nationalt og regionalt niveau. Tabel 15. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og andelen af personer, hvor der er anvendt remme af antal indlagte i hele landet Monitorering Udvikling INDIKATOR 2015 til 2.01 Antal personer hvor der bruges remme (Antal berørt) 2.03 Andel af personer hvor der anvendes remme af antal indlagte ,9 4,7 4,2 4,7-0,2 0,5 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 27/41

28 (Antal påbegyndt) På nationalt niveau ses der siden 2015 en stigning i antallet af personer, hvor der bruges remme og i andelen af personer, hvor der anvendes remme af antal indlagte. Niveauet ligger dog fortsat under baseline. På regionalt niveau har alle regioner på nær Syddanmark haft en stigning i antal personer, hvor der bruges remme. ligger nu over baseline og ligger lige over I forhold til andelen af personer, hvor der anvendes remme af antal indlagte, har alle regioner haft en stigning siden og har haft stigninger, der bringer dem over niveauet ved baseline. Sjælland ligger på niveau med baseline, mens Syddanmark og Hoevdstaden ligger under niveauet ved baseline. Tabel 16. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og andelen af personer, hvor der er anvendt remme af antal indlagte fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION 2015 til 2.01 Antal personer hvor der bruges remme (Antal berørt) Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline Hovedstaden Sjælland Syddanmark Andel af personer hvor der anvendes remme af antal indlagte (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline Hovedstaden Sjælland Syddanmark 3,8 3,8 3,2 3,5-0,3 0,3 6,4 5,5 5,5 6,5 0,1 1,0 4,5 3,7 4,0 4,9 0,4 0,9 3,9 3,7 3,4 3,9 0,0 0,5 6,7 6,5 5,2 5,3-1,4 0,1 4.3 Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger Tabel 17 viser de nationale tal for børn og unge under 18 år samt voksne, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger. I opgørelsen af tvangsforanstaltninger inkluderes al tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling. Eksempelvis sidestilles bæltefiksering med skærmning i opgørelsen af denne indikator. Man bør derfor være varsom i 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 28/41

29 fortolkningen af udviklingen i denne indikator, der primært er med i monitoreringen i forhold til at monitorere substitutionseffekter. Det fremgår af tabellen, at antallet af børn og unge, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger, er steget betydeligt både sammenlignet med baseline og Det samme gør sig gældende for andelen af børn og unge, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger ud af det samlede antal indlagte. For voksne har antallet og andelen ud af antal indlagte, der berøres af tvangsforanstaltninger, ikke udviklet sig siden baseline. ernes indlæggelsestal varierer, jf. tabel 3 på side 11, hvilket skal tages i betragtning, når andelen af personer berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger ud af antal indlagte vurderes. Fx kan en stigning i antallet af indlæggelser medføre et fald i andelen af tvangsforanstaltninger per indlagte 7 Tabel 17. Antal og andele voksne og børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i hele landet INDIKATOR 8 Monitorering Udvikling 2015 til 9.01 Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) 9.02 Andel af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) 9.04 Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) 9.05 Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) ,6 18,8 18,7 22,5 5,9 3, ,4 22,6 22,3 22,9 0,5 0,6 De regionale tendenser for tvangsforanstaltninger for voksne fremgår af tabel 18 og tilsvarende for børn og unge præsenteres i tabel 19. Tabel 18 viser, at Hovedstaden, som den eneste region, har opnået et fald siden 2015 i antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger. Hovedstaden er også den eneste region, der ligger under baseline. I forhold til andelen af voksne, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger, ud af det samlede antal indlagte, har alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden, har oplevet stigninger siden Alle regioner, på nær 7 ernes indlæggelsestal er ligeledes vedlagt i bilag 4. 8 I tidligere opgørelser af tvang havde denne indikator vedrørende tvangsforanstaltninger nummer APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 29/41

30 og Syddanmark, ligger nu over baseline i andelen af voksne, der berøres af tvang. Tabel 18. Antal og andele voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION 2015 til 9.04 Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) Hovedstaden Sjælland Syddanmark 22,2 22,6 22,9 22,7 0,5-0,2 25,2 23,7 23,8 25,0-0,2 1,2 22,7 22,7 23,8 24,5 1,8 0,7 19,9 20,4 21,0 21,7 1,8 0,7 22,0 22,7 20,3 21,6-0,4 1,3 Tabel 19 viser den regionale udvikling i antallet af børn og unge, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger. Her ses det, at alle regioner ligger over baseline, og alle regioner, på nær Hovedstaden, har haft stigninger siden I forhold til andelen af børn og unge, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger, er det generelle billede, at alle regioner ligger over baseline og har oplevet en stigning sammenlignet med Særligt, Sjælland og Syddanmark har oplevet væsentlige stigninger siden Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at der er stor usikkerhed vedrørende data for børn og unge, da data frem til 1. juni 2015 ikke inkluderer tilfælde af tvangslignende foranstaltninger med forældresamtykke. Dette skyldes, at sådanne foranstaltninger iværksat mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, i den nye psykiatrilov fra 2015 er lovpligtige at registrere, mens dette ikke var tilfældet i den tidligere psykiatrilov. Sundhedsstyrelsen gør ligeledes opmærksom på, at antallet af børn og unge under 18 år berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger er lavt (i alt 351 tilfælde). Der betyder, at en lille stigning i antallet børn og unge under 18 år omfattet af én eller flere tvangsforanstaltninger kan medføre 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 30/41

31 store udsving i andelen af indlagte. Det bør inddrages i vurderingen af resultaterne for børn og unge. Tabel 19. Antal og andele børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION 2015 til 9.01 Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) Hovedstaden Sjælland Syddanmark 20,3 22,9 20,8 20,8 0,5 0,0 18,4 22,2 21,8 23,1 4,7 1,3 11,5 7,5 12,7 19,9 8,4 7,2 14,6 16,9 22,3 31,6 17,0 9,3 13,9 14,9 11,8 20,6 6,7 8,8 4.4 Øvrige indikatorer med relevans for monitoreringen af tvangsforanstaltninger I det følgende beskrives udviklingen indenfor en række andre tvangsforanstaltninger med relevans for ovenstående monitorering af tvang. Det drejer sig om tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Anvendelse af tvangsmedicinering I tabel 20 fremgår den nationale og regionale udvikling i anvendelsen af tvangsmedicinering. Tvangsmedicinering omfatter ikke beroligende medicin med tvang. På nationalt niveau har der været en stigning siden 2015 i antallet af personer, der er blevet tvangsmedicineret. Niveauet ligger nu betydeligt over baseline. Det samme mønster gør sig gældende for andelen af personer, der tvangsmedicineres, ud af antal indlagte. 9 Indikatorerne tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse udgjorde i tidligere opgørelser indikatoren frihedsberøvelse, men vil fra og med nærværende årsopgørelsen blive opgjort som to separate indikatorer. 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 31/41

32 I tabellen fremgår det desuden, at alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden, siden 2015 har oplevet stigninger både i antallet og andelen af personer, der tvangsmedicineres. ligger, som den eneste region, lige under baseline. Tabel 20. Antal og andele personer, der tvangsmedicineres i hele landet og fordelt på regioner Monitorering Udvikling INDIKATOR 6.01 Antal personer der tvangsmedicineres (omfatter ikke akut beroligende) (Antal berørt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen Andelen af personer der tvangsmedicineres af antal indlagte (Andel i pct.) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. REGION Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark 2015 til ,5 2,8 2,8 2,9 0,4 0,1 2,8 3,5 3,7 3,5 0,7-0,2 2,7 2,5 2,2 2,5-0,2 0,3 2,5 3,0 3,4 3,9 1,4 0,5 2,1 2,3 1,9 2,6 0,5 0,7 1,8 1,7 1,7 1,8 0,0 0, Anvendelse af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse I tidligere kommenteringer af monitoreringen af tvang har tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse været samlet under én overskrift, der hed frihedsberøvelse. Efter ønske fra Task Force for Psykiatriområdet er den nu skilt ad, da det giver mulighed for at se særskilt på tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. Tabel 21 viser udviklingen i antal og andel voksne, der tvangsindlægges. Nationalt har der været en stigning i både antallet og andelen af voksne, der tvangsindlægges både siden baseline og alt har Hovedstaden, som den eneste region, oplevet et mindre fald i antallet af voksne, der tvangsindlægges sammenlignet med De andre regioner har haft en stigninger 26. APRIL 2017 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE SIDE 32/41

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 6. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 10.00 12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale 501, Møllen Deltagere Søren

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 4. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato 22. maj 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade, 2300 København S lokale 501

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Psykiatri og Socialledelsen d. 6. april 2016 Administrationen Kvalitet Tingvej 15A 8800

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R e f e r a t Emne 7. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Torsdag d. 19. maj 2016, kl. 10.00 13.00 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen Helene Probst (mødeleder),

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri- og socialledelsen d. 22. april 2015 Administrationen Kvalitet Tingvej

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Region Midtjyllands forskellige indsatser Psykiatri og Social 23. maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Hvad er tvang?...3

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere