Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik"

Transkript

1 N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som er aftalt mellem regeringen og KL i ØA17. I notatet, som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), gennemgås kort de gældende regler for tilbud om vejledning og opkvalificering (kapitel 10 i LAB) på tværs af målgrupper, brugen af redskabet i de seneste år samt en kort opsummering af kommunale erfaringer med kompleksiteten i reglerne på tværs af målgrupper. Analysen er lavet med baggrund i foranalysen af forenkling af LAB, som er foretaget af Deloitte i Notatet fokuserer særligt på de bestemmelser, som varierer på tværs af eller inden for målgrupper, da dette medvirker til at skabe undermålgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Meget specifikke bestemmelser, som ligeledes varierer på tværs af målgrupper, kan være svære at forstå for borgeren særligt ved ydelsesskifte. Bestemmelser med specifikke begrænsninger og/eller undermålgrupper kan også betyde, at sagsbehandleren må vælge det tilbud, som lever op til reglerne, fremfor det tilbud, som er mest relevante for den enkelte borger. Opsummering Analysen viser, at: Reglerne for vejledning og opkvalificering varierer betydeligt på tværs af målgrupper. Der er bl.a. forskellige regler for varigheden af uddannelsesforløb, adgang til fx ordinær uddannelse og erhvervs- og studiekompetencegivende uddannelse, rettigheder til fx realkompetencevurdering mv. Variationerne gælder også på tværs af målgrupper, der ligner hinanden, når det gælder borgerens karakteristika. Nogle kommuner oplever forskelle på tværs af målgrupper som uforståelige for de ledige, særligt ved skift mellem målgrupper. Derudover fremhæver flere kommuner, at refusionsreformen med ikrafttrædelse i 2016 har givet dem et økonomisk incitament til at undgå fastholdende indsatser. Det kan reducere behovet for at begrænse mulighederne for vejledning og opkvalificering i regelgrundlaget, hvis sagsbehandleren vurderer det som det mest relevante tilbud for borgerens mulighed for at komme i job. Vejledning og opkvalificering er stadig det aktiveringsredskab som anvendes mest (målt som fuldtidspersoner) blandt redskaberne i den aktive indsats. Det anvendes dog mindre i dag end i Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er de målgrupper, hvor tilbud om vejledning og opkvalificering anvendes mest.

2 Boks 1: Evidens for effekt af vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering er en samlekategori for en række tilbud. Det kan eksempelvis være korte vejlednings- og afklaringsforløb, men kan også være ordinære uddannelsesforløb, herunder erhvervskompetencegivende uddannelse. For vejledning og opkvalificeringstilbud er der i gennemsnit hverken entydigt positive eller negative effekter. Det skal dog ses i lyset af den meget brede vifte af tilbud, som kategorien dækker over. For de jobparate ledige bør man være opmærksom på risikoen for fastholdelseseffekter tidligt i ledighedsforløbet (KORA, 2013; Rosholm & Svarer, 2012). Gældende regler Neden for gennemgås reglerne om ledighedsanciennitet, varighedsbegrænsning og alder samt regler om forudgående uddannelse. Bilag 1 viser en oversigt over reglerne på tværs af målgrupper. 1 Dagpengemodtagere Der er en række forskellige krav og undtagelser i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, som skaber undermålgrupper for dagpengemodtagere, alt efter alder, forudgående uddannelse, forsørgelsespligt over hjemmeboende børn mv. Varighedsbegrænsninger Dagpengemodtagere under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse og dagpengemodtagere over 30 år, kan i de første 6 måneders ledighed kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger, medmindre der er tale om danskundervisning eller at danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet (LAB 34 og 36). 2 Kortere tilbud af under 2 ugers varighed medregnes ikke i grænsen på 6 uger. Mulighed for studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse Dagpengemodtagere under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan ikke få tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse (LAB 37). Dagpengemodtagere under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse kan få kortere- og længerevarende uddannelsestilbud fra første ledighedsdag. De kan som hovedregel ikke få studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, fordi de skal tage uddannelserne på almindelige vilkår. (LAB 32, 34 og 37). 1 Bestemmelser i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx om test i forbindelse med læse-, skrive-, og regnekurser mv. er ikke medtaget i beskrivelsen nedenfor. 2 Når danskundervisning indgår som et betydeligt element i tilbud om vejledning og opkvalificering, er der ikke nogen varighedsbegrænsning (LAB 36, stk. 3). 2

3 Dagpengemodtagere under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan dog få tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse op til professionsbachelorniveau. Det er en betingelse, at: personen enten har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller er fyldt 25 år, har afsluttet sit ret og pligt-tilbud og herefter har været ledig i 6 måneder. uddannelsen kvalificerer til et arbejde, hvor der er behov for arbejdskraft (LAB 37). Kontanthjælpsmodtagere For kontanthjælpsmodtagere er der enkelte undtagelser, som skaber undermålgrupper. Dette gælder primært som følge af de forskelle (alder og uddannelsesbaggrund), som også bestemmer, om en person er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Varighedsbegrænsninger Der gælder ikke varighedsbegrænsninger for tilbud om vejledning og opkvalificering uanset ledighedsanciennitet. Mulighed for studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere over 30 år kan tilbydes en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse (LAB 32). Der er ikke regler om maksimal længde for tilbuddet. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år kan ikke få tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på kontanthjælp (LAB 37), da de har en uddannelse i forvejen (ellers ville de være uddannelseshjælpsmodtagere). Begrænsning af ret og pligt Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan, uanset alder, modsat aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke få tilbud om uddannelse som deres første ret og pligttilbud (LAB 92). Begrundelsen for reglen er, at de skal i virksomhedsrettede tilbud. Uddannelseshjælpsmodtagere For uddannelseshjælpsmodtagere er det særligt muligheden for at give en erhvervskompetencegivende uddannelse, som skaber undermålgrupper. Uddannelseshjælpsmodtagere har per definition ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Varighedsbegrænsninger Der gælder ikke varighedsbegrænsninger for tilbud om vejledning og opkvalificering uanset ledighedsanciennitet. Mulighed for studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelseshjælpsmodtagere skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Det er muligt at give tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse op til professionsbachelorniveau, hvis: 3

4 Uddannelseshjælpsmodtageren enten har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller er fyldt 25 år og har opbrugt retten til SU til videregående uddannelse. Uddannelsen kvalificerer til et arbejde, hvor der er behov for arbejdskraft (LAB 37). Revalidender, sygedagpengemodtagere, ressourceforløbsydelsesmodtagere og personer under jobafklaringsforløb Revalidender, sygedagpengemodtagere, ressourceforløbsydelsesmodtagere og personer under jobafklaring kan få tilbud om vejledning og opkvalificering uden varighedsbegrænsning. Der gælder ikke krav om forudgående ledighed. Tilbud kan gives både som ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering ( 32, stk. 1, nr. 1 og 2). Der gælder ikke nogen betingelser om uddannelseskrav eller alder. Det er en betingelse, at tilbud til sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb i omfang og indhold er tilpasset, at disse personer er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom. Førtidspensionister og ledige fleksjobvisiterede Førtidspensionister og ledige fleksjobvisiterede kan få tilbud om øvrig vejledning om opkvalificering, men ikke ordinær uddannelse. Der er ingen varighedsbegrænsning (LAB 32, stk. 2). Der gælder ikke nogen betingelser eller krav i forhold til forudgående uddannelse eller alder. Unge under 18 år Unge mellem 15 år og 18 år uden forsørgelse kan få tilbud om vejledning og opkvalificering efter samme regler som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (LAB 75 b). Det ligger forudsætningsvist i reglerne, at det er unge, som ikke i forvejen har en forsørgelsesydelse, og som hverken er i uddannelse eller job. Selvforsørgende Selvforsørgende er defineret som personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse. Tilbud om vejledning og opkvalificering til selvforsørgende kan højst vare op til 6 uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del (LAB 75 a). Der gælder ikke krav til forudgående ledighed. Der gælder heller ikke øvrige betingelser eller krav i forhold til forudgående uddannelse eller alder (LAB 34 og 36 finder ikke anvendelse). Refusion af kommunernes driftsudgifter til vejledning og opkvalificering Staten refunderer op til 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb. Det er i udgangspunktet en direkte finansiering af udgifter til ordinær uddannelse, mentor og øvrig vejledning og opkvalificering. Refusionen er betinget af, hvilken målgruppe aktiviteten gennemføres for. For store dele af indsatsen er refusionen også betinget af, at udgifterne ligger inden for et driftsloft. Desuden er det for enkelte målgrupper også betinget af, hvornår i ledighedsforløbet tilbuddet afgives. 4

5 Refusionen er differentieret og anvendes til at fremme fokus på anvendelsen af bestemte indsatser til bestemte målgrupper. Fx er der refusion for øvrig vejledning og opkvalificering for svagere målgrupper som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og for hovedparten af uddannelseshjælpsmodtagere, men ikke for de stærkere målgrupper som jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Brug af vejledning og opkvalificering Brugen af tilbud om vejledning og opkvalificering er faldet de seneste 6 år, jf. figur 1, når man ser på tværs af alle målgrupper. Dette skal dog ses i lyset af konjunkturudviklingen, som har betydet et fald i særligt antallet af dagpengemodtagere. Figur 1 Vejledning og opkvalificering, alle ydelser under et, , antal aktiverede, sæsonkorrigeret Anm.: Omfatter ikke 6 ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere, da der ikke er tale om et tilbud om vejledning og opkvalificering men en ret for en bestemt målgruppe. Hvis en person i samme måned har fået tilbud om vejledning og opkvalificering i to målgrupper, fx på to forskellige ydelser, så vil vedkommende tælle med to gange. Kilde: Jobindsats.dk Der er samlet set flest dagpengemodtagere, som i løbet af 2016 fik et forløb med vejledning og opkvalificering, jf. tabel 2. Når der måles i forhold til fuldtidspersoner, som i højere grad afspejler omfanget herunder varighed af forløb, er der dog flest aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Hvis man sammenligner med de relative størrelser på grupperne ved at se på aktiveringsgraden, så er revalidender den målgruppe, der får flest tilbud om vejledning og opkvalificering. 5

6 Tabel 2 Vejledning og opkvalificering, 2016 Antal aktiverede Fuldtidspersoner Aktivitetsberørte Aktiveringsgrad Dagpengemodtagere ,3 5,5 Jobparate kontanthjælpsmodtagere ,9 9,5 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ,3 12,1 Revalidering* ,3 64,2 Sygedagpengemodtagere ,7 0,5 Jobafklaringsforløb ,3 0,4 Ressourceforløb ,1 0,2 Ledighedsydelse ,2 0,4 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere ,5 20,7 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere ,1 22,4 Anm.: 6 ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere indgår ikke. Der mangler specifikt data for førtidspensionister, selvforsørgende, unge under 18 år og dimittender med handicap (som kan indgå i den kategori, som den ydelse de modtagere). Aktivitetsberørte er udregnet som antallet af personer i tilbuddet i forhold til antallet af personer på ydelsen i perioden. Aktiveringsgraden er beregnet som andelen af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering i forhold til antallet af fuldtidspersoner i målgruppen. * inklusiv forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk Udviklingen i andelen af personer, som deltager i vejledning og opkvalificering, er forskellig fra målgruppe til målgruppe, ligesom andelen, som får tilbud om vejledning og opkvalificering. Når man ser på de grupper, som er tættest på arbejdsmarkedet, så har brugen af vejledning og opkvalificering typisk været faldende, jf. figur 2. Dette skal se i sammenhæng med, at grupperne i samme periode også er blevet mindre. For uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er andelen i gennemsnit stabil og høj fra 2014, hvor ydelsen blev indført og frem. For de grupper, som er længere fra arbejdsmarkedet, er der forskel på tendenserne for brugen af vejledning og opkvalificering på tværs af målgrupperne. Der er stort set samme andel, som får vejledning og opkvalificering, som i 2010 for revalidender og sygedagpengemodtagere. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der været et kraftigt fald i 2016, hvor brugen før dette havde været let stigende. Andelen har været stigende for både ressourceforløbsdeltagere, som først blev oprettet i 2013, og jobafklaringsforløb, som først blev oprettet fra For ledighedsydelsesmodtagere har udviklingen mere lignet den, som ses for de grupper, som er tættere på arbejdsmarkedet. For aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er udviklingen parallel med udviklingen for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. 6

7 Figur 2 Vejledning og opkvalificering, aktiveringsberørte, januar december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Figur 3 Vejledning og opkvalificering, aktiveringsberørte, januar 2010-december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Anm.: 6 ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere indgår ikke. Aktivitetsberørte er udregnet som antallet af personer i tilbuddet i forhold til antallet af personer på ydelsen i perioden. Tallene adskiller sig fra tabel 2, da der her er beregnet på månedsbasis, mens der i tabel 2 er beregnet på årsbasis. I A-dagpenge indgår personer på arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse. Ressourceforløb indgår i data fra Uddannelseshjælp indgår i data fra 2014 inden da har målgruppen indgået i kontanthjælp. Jobafklaringsforløb indgår i data fra For kontanthjælpsmodtagere, særligt aktivitetsparate, er der et databrud, da personer under integrationsprogrammet fra juli 2016 overgik til integrationsydelse. Kilde: Jobindsats.dk 7

8 Bilag 1. Oversigt over bestemmelserne i vejledning og opkvalificering. Målgruppe (Betegnelse) Kan få tilbud om ordinær uddannelse Kan få tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering Varighed Subjektive kriterier for vurdering af mulighed for indsatsen Ret til læse, skrive, regne og ordblindekursus Ret til realkompetencevurdering Kan få studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser for personer under 30 år Dagpengemodtagere Kan Kan Der kan alene gives tilbud i op til i alt 6 uger indenfor de første 6 mdr. sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller hvis personen er fyldt 30 år. Korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger. Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet Hvis en test viser behov har personen ret til et sådant kursus og kurset medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger Personer der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse har ret til realkompetencevurdering Personer under 30 år kan kun modtage tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis de ikke har en i forvejen og enten har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller er fyldt 25 år og har haft 6 mdr. sammenlagt ledighed efter afslutning af første ret og pligt tilbud ( 85). Jobparate kontanthjælpsmodtagere Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Hvis en test viser behov har personen ret til et sådant kursus Personer der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse har ret til realkompetencevurdering Ikke relevant Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Samme som ovenfor Samme som ovenfor Ikke relevant Revalidender Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister Fleksjobvisiterede Jobafklaringsforløb Unge mellem 15 og 18 år Selvforsørgende Ressourceforløb Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Kan ikke Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Kan ikke Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Kan Kan Ikke relevant Samme som ovenfor Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Kan Kan Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger. Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet ikke ret ikke ret Ikke relevant Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Ikke ret Ikke ret Ikke relevant Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse Hvis en test viser behov har personen ret til et sådant kursus Ikke ret Kun hvis personen ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og enten har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og/eller er fyldt 25 år og har opbrugt sin ret til SU. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Kan Kan Ikke varighedsbegrænsning Samme som ovenfor Samme som ovenfor Ikke ret Samme som ovenfor Antal variationer Ikke medtaget i ovenstående oversigt: Målgruppen af dimittender med handicap, da denne alene er relevant i forhold til løntilskud. Derudover er følgende bestemmelser ikke med: Supplerende varslingsindsats ( 32b) (målgruppe ), Krav om ingen konkurrenceforvridning (ingen forskel på tværs af målgrupper) ( 33) Varighed af praktik i særlig tilrettelagte forløb (ingen forskel på tværs af målgrupper) ( 32, stk 4), Ydelser mv. ( 38-41), Puljen til uddannelsesløft og Regional uddannelsespulje ( 33a, 33b) (kun relevant for dagpengemodtagere). 8

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af Beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.

Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med. Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med. En forenklet beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeriet NOVEMBER 2017 EN FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS 3 Forord Denne gang skal det lykkes. Regeringen

Læs mere

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord UNGE på KANTEN Karl Schmidt AMK Midt Nord 1 2 Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Vi har begået et kollektivt uddannelsessvigt Masser af gode viljer. Man må bare konstatere at på trods af det er det sket

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere