Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd"

Transkript

1 Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig erhvervsdrivende. Læs mere om dit medlemskab, og hvordan du er stillet, hvis indbetalingen stopper /08 Lægernes Pension pensionskassen for læger

2 Side 2/13 For at blive medlem af Lægernes Pension skal du have autorisation som læge i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner eller være lægestuderende. Obligatoriske indbetalinger Lægernes Pension modtager automatisk pensionsbidrag for dig, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, eller hvis det i øvrigt er aftalt, at din arbejdsgiver skal indbetale pensionsbidrag til Lægernes Pension. I de tilfælde er bidragsbetalingen til Lægernes Pension obligatorisk. Det gælder fx, hvis du er hospitalsansat yngre læge, overenskomstansat afdelingseller overlæge eller ansat i visse typer tjenestemandsstillinger. Hvis du er tjenestemand, er der tale om en supplerende indbetaling ved siden af den pensionsret, du optjener i tjenestemandssystemet. Lægernes Pension modtager også obligatorisk pensionsbidrag, hvis du er alment praktiserende læge, praktiserende øjenlæge eller øre-, næse- og halslæge. Regionernes Lønnings- og Takstnævn indbetaler pensionsbidraget i henhold til kollektiv aftale. Indbetalingen er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget, trækker arbejdsgiveren bidraget fra din skattepligtige indkomst, inden din løn bliver indberettet til Skat. Derfor skal du ikke angive pensionsbidraget på selvangivelsen. Alle skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres bruttoindtægt. Det gælder også den del, der går til pensionsbidrag. Lægernes Pension fratrækker arbejdsmarkedsbidrag, når vi modtager indbetalingen. Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som lægestuderende under en kollektiv overenskomst indgået af FADL. Du kan også blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning. Arbejder du som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør? FADL har indgået aftale med Danske Regioner om, at der skal indbetales pensionsbidrag for dig, når du som lægestuderende arbejder som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør. Din arbejdsgiver skal også indbetale en procentdel af grundlønnen, hvis du arbejder som sygeplejevikar, ventilatør eller lægevikar. Der indbetales ikke pensionsbidrag af diverse tillæg, fx for aften-, nat- eller weekendarbejde. Arbejder du som underviser, studievejleder, studentermedhjælp, demonstrator eller præparatfremstiller? FADL/SUL har indgået aftale med Finansministeriet om, at der skal indbetales pensionsbidrag for lægestuderende, der arbejder som undervisere, studievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer eller præparatfremstillere. Hvis du har spørgsmål til størrelsen af pensionsindbetalingerne, så kontakt din arbejdsgiver, FADL s vagtbureau eller FADL's Hovedforening. Ordningen Som studerende er du opsparingsmedlem. Det betyder, at du ikke har forsikring, hvis du bliver invalid eller dør, mens du er opsparingsmedlem. Hvis du bliver invalid, og dit opsparede beløb er af en vis størrelse, vil det blive brugt til at købe invalidepension til dig. Hvor meget pension du kan købe for dit opsparede beløb, beregner Lægernes Pension ud fra statistik over forventet levetid osv.

3 Side 3/13 Hvis du dør, vil det opsparede beløb blive brugt til at købe pension til din ægtefælle/samlever eller børn under 21 år. Efterlader du dig ikke sådanne pårørende, bliver beløbet på opsparingskontoen udbetalt til dit bo. Hvis det opsparede beløb ved invaliditet eller død er under en vis størrelse, bliver beløbet på opsparingskontoen udbetalt til dig eller dine efterladte. Der skal betales skat eller afgift af udbetalingerne. Ekstra indbetalinger Du kan godt frivilligt indbetale en større procentdel, op til 100 pct., af din løn til ordningen, hvis indbetalingen sker via din arbejdsgiver. Det er dog ikke sikkert, at du kan få arbejdsgiveren til at indbetale ekstra, og arbejdsgiveren er ikke forpligtet til det. Du kan ikke selv indbetale til ordningen i Lægernes Pension, så længe du er opsparingsmedlem, men du kan oprette en aldersopsparing eller en ratepension i Lægernes Bank. Eksempler på pensionsdækning som færdiguddannet læge i 2017 Pensioner inkl. pensionisttillæg Årlig pension for 30-årig ny læge uden opsparingskonto Hvis du tidligere har indbetalt til en obligatorisk pensionsordning, kan du kontakte Lægernes Pension og få at vide, om din gamle pensionsordning kan overføres til din nye ordning. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en forsikring på din gamle ordning, bortfalder den, hvis beløbet overføres. Hvis der er gået mere end tre år, siden du sidst indbetalte til din gamle ordning, kan der være omkostninger ved at overføre ordningen. Hvad får du ud af det? Når du bliver færdiguddannet som læge, bliver det opsparede beløb brugt til at forhøje din pension. I tabellen kan du se, hvad indbetalingen kan betyde. I eksemplet er der tale om en læge, der er blevet færdiguddannet som 30-årig, og som har en saldo på kr. på opsparingskontoen. Med 10-årig ægtefællepension Med livsvarig ægtefællepension Uden ægtefællepension Invalidepension Ægtefællepension (ved død) 1) Børnepension (ved død, invalidepensionering eller pensionering) 1) Årlig pension for 30-årig ny læge med opsparingskonto på kr. Invalidepension Ægtefællepension (ved død) 1) Børnepension (ved død, invalidepensionering eller pensionering) 1) ) Ekskl. aldersafhængigt tillæg, da dette afhænger af ægtefællens/barnets alder.

4 Side 4/13 Rente og omkostninger Som lægestuderende forrentes din opsparingskonto med 4,43 pct. før skat i Denne samlede rente kontorenten består af en grundlagsrente og en rentebonus. Rentebonus og kontorente fastsættes hvert år og afhænger af overskuddet i Lægernes Pension. Du betaler et gebyr til Lægernes Pension for at administrere pensionsordningen på pt. 180 kr. årligt samt 3 pct. af indbetalingerne. Du får en del af de 3 pct. tilbage, hvis de reelle administrationsomkostninger bliver lavere end forventet. Det kaldes administrationsbonus. For 2017 tilbagebetales 1,6 pct. i administrationsbonus. Som udgangspunkt bruger vi administrationsbonus og rentebonus til at betale gebyret på 180 kr. pr. år. Hvis bonus er mindre end gebyret, vil forskellen blive modregnet i din bonus i kommende år eller blive fratrukket, hvis du får indeståendet på opsparingskontoen udbetalt. Hvis bonus er større end gebyret, vil bonus forhøje saldoen på opsparingskontoen. Hvis du holder op med at studere Hvis du udmelder dig af lægestudiet, kan du få din opsparing udbetalt fratrukket et evt. gebyr. Du skal betale en afgift til staten på 60 pct. af opsparingen. Husk at meddele Lægernes Pension, hvis du udmelder dig af lægestudiet. Hvis du flytter fra Danmark Hvis du er udenlandsk statsborger og varigt flytter herfra, kan du også få udbetalt din opsparing. Også i den situation skal du betale et evt. gebyr og en afgift til staten på 60 pct. Som alment praktiserende læge indbetales medlemsbidraget via Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i den region, hvor du har praksis. Det er aftalt i landsoverenskomsten mellem RLTN og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Medlemsbidraget bliver trukket i dit basishonorar og afhænger af din alder. Medlemsbidraget kan aldrig udgøre mere end 30 pct. af basishonoraret. Medlemsbidrag pr. kvartal 2017 Indtil du fylder 33 år Fra 33 til du fylder 35 år Fra 35 til du fylder 39 år Fra 39 til du fylder 47 år Fra du fylder 47 til du går på pension Medlemsbidraget indbetales kvartalsvis bagud, dvs. ved udgangen af marts, juni, september og december. Du har personlig fradragsret for indbetalingerne. Hvis du bliver syg Som praktiserende læge har du mulighed for disse indtægtskilder, hvis du skulle blive syg: Sygehjælp fra PLO s Administrationsudvalg Invalidepension fra Lægernes Pension Offentlige sygedagpenge Eventuel supplerende dækning Eventuel førtidspension. Hvilke ydelser, du kan få, afhænger af, hvor længe du er syg se oversigten her i pjecen.

5 Side 5/13 Sygehjælp fra PLO s Administrationsudvalg Læger, som virker eller har virket i almen praksis inden for overenskomst om almen praksis, er berettiget til ydelser fra Administrationsudvalget. Det betyder, at du i forbindelse med sygdom er berettiget til sygehjælp fra Administrationsudvalget Du kan få information om sygehjælp fra Administrationsudvalget ved at kontakte Praktiserende Lægers Organisation, Administrationsudvalget, telefon Invalidepension fra Lægernes Pension For at du kan få tilkendt invalidepension fra Lægernes Pension, skal din erhvervsevne som læge være nedsat til en tredjedel eller derunder, og sygdommen skal have varet eller skønnes at ville vare minimum seks måneder. Lægernes Pension begynder normalt at udbetale invalidepension, efter at du har fået sygehjælp fra Administrationsudvalget i 110 dage. Du kan få invalidepension, så længe din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder eventuelt resten af livet. Offentlige sygedagpenge Ud over sygehjælp fra Administrationsudvalget og invalidepension fra Lægernes Pension kan du i forbindelse med sygdom være berettiget til offentlige sygedagpenge. Kontakt kommunen herom. Basishonorar Basishonoraret udbetales i hele sygdomsperioden, indtil du eventuelt sælger din praksis. I skemaet kan du se eksempel på, hvordan udbetalingsforløbet kan se ud i en sygdomsperiode. Der kan blive tale om en væsentlig nedgang i din indtægt efter en sygdomsperiode på fx 54 uger. Herefter får du nemlig kun invalidepension fra Lægernes Pension eventuel anden supplerende pensionsdækning og eventuel førtidspension fra det offentlige. Udbetaling ved sygdom som praktiserende læge Periode Når du er rask Udbetalinger Basishonorar Ydelseshonorar 0-1 ugers sygdom Basishonorar 1-2 ugers sygdom Basishonorar Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1) 2-23 ugers sygdom Basishonorar Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1) Sygedagpenge fra det offentlige 2) ugers sygdom Basishonorar Invalidepension fra Lægernes Pension 3) Evt. sygehjælp fra Administrationsudvalget 4) ugers sygdom Basishonorar 5) Sygedagpenge fra det offentlige 2) Invalidepension fra Lægernes Pension 3) Sygedagpenge fra det offentlige 2) Efter 54 ugers sygdom Invalidepension fra Lægernes Pension 3) Evt. offentlig førtidspension Evt. offentligt børnetilskud 1) Udgør i pct. af ydelseshonoraret. 2) Kan maksimalt udgøre kr. pr. uge i ) Skal tilkendes af Lægernes Pension. 4) Udbetalingen fra Lægernes Pension fratrækkes sygehjælpen. 5) Frem til salg af praksis.

6 Side 6/13 anpartsselskaber Hvis din praksis er et anpartsselskab, kan du som ansat i anpartsselskabet have mulighed for at betragte bidragsindbetalingerne som arbejdsgiverindbetalinger. Det kan have visse fordele, som du bør tale med din revisor om. Vælger du at overgå til arbejdsgiverindbetaling af medlemsbidraget, skal du eller din revisor meddele det skriftligt til Lægernes Pension. Vi skal have oplyst ApS ets navn, adresse og CVR nr. samt datoen for, hvornår ændringen skal træde i kraft. Det kan dog tidligst ske fra 1. januar i indeværende år. Derudover skal du være opmærksom på følgende forhold: Lægernes Pension er forpligtet til at betale arbejdsmarkedsbidrag. Fra RLTN modtager vi indbetalinger uden arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidragene skal din praksis betale. Du vil få tilsendt girokort på beløbene. Det skyldes, at RLTN ikke har mulighed for at opkræve arbejdsmarkedsbidrag. Din personlige fradragsret for indbetalingerne bortfalder, og vi sender dig en bekræftelse på, at indbetalingerne fremover vil blive indberettet til Skat som arbejdsgiverindbetalinger. Når du bliver ansat som tjenestemand, begynder du at optjene pension i tjenestemandspensionssystemet. Samtidig skal du tage stilling til, hvad der skal ske med den pensionsopsparing, du har optjent under din tidligere overenskomstansættelse. Du har to muligheder: 1. Hele opsparingen bliver stående i Lægernes Pension, og du bevarer den pensionsret, du har opsparet i Lægernes Pension. 2. Den del af opsparingen, der i Lægernes Pension er optjent under overenskomstansættelser, overføres til tjenestemandssystemet, hvor der tilkøbes pensionsanciennitet. Den øvrige del, som opspares for supplerende indbetalinger jf. overenskomst for tjenestemandsansatte overlæger, bliver i Lægernes Pension. Du skal være opmærksom på, at overførslen til tjenestemandssystemet først kan ske, når din prøvetid som tjenestemand er overstået. Du vil automatisk blive kontaktet af den region, du er ansat i, for at tage stilling til, om du ønsker at overføre din pensionsordning i Lægernes Pension til tjenestemandssystemet. Vi anbefaler, at du taler med os eller med fagforeningen, inden du beslutter, om du vil flytte din pension. Obligatorisk bidrag til Lægernes Pension Mange ansættelser som tjenestemand har siden 1990 haft en supplerende obligatorisk bidragsbetaling fra arbejdsgiveren til Lægernes Pension. Vær opmærksom på, at det medlemsbidrag, der er tilknyttet en supplerende obligatorisk indbetaling, er under den grænse, der berettiger til dækning ved udvalgte kritiske sygdomme i Lægernes Pension.

7 Side 7/13 Forskelle i pensionerne Invalidepension Alderspension Lægernes Pension Erhvervsevne som læge danner grundlag for tildeling af invalidepension. Pension beregnes på baggrund af bidragsindbetalinger, den løbende forrentning heraf og tidspunktet for pensioneringen. Lønnet erhvervsarbejde efter pensionering påvirker ikke pensionen. Tjenestemandssystemet Generel erhvervsevne danner grundlag for tildeling af såkaldt kvalificeret svagelighedspension. Pension beregnes ud fra, hvor lang anciennitet du har optjent i tjenestemandssystemet (dog maks. 37 år), og din pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Lønnet erhvervsarbejde efter pensionering påvirker ikke pensionen 1). Ægtefælle-/samleverpension Livsvarig pension til ægtefælle/samlever er valgfri. Livsvarig pension på 71 pct. af din pension på dødstidspunktet. Børnepension Pension til børn under 21 år. Dine børns pension er uafhængig af din pension. De årlige beløb udgør pr. 1. januar 2017: Når du bliver pensioneret: kr. Ved din død: kr. 1) Læger, der er fyldt 60 år inden den 1. juli 2004, er omfattet af de gamle regler, hvorefter der ved lønnet erhvervsarbejde efter pensionering på mere end 200 timer sker fradrag i pensionsudbetalingen.

8 Side 8/13 Er du udenlandsk læge med tidsbegrænset autorisation, som får indbetalt obligatorisk pensionsbidrag, optages du som opsparingsmedlem i Lægernes Pension. Ordningen er med pension, men uden forsikring ved død og invaliditet. Bortfalder autorisationens tidsbegrænsning, eller ønsker du at gå på pension, overgår du til normalt medlemskab af Lægernes Pension, og de indbetalte bidrag vil indgå i din pensionsordning. Hvis du ikke er dansk statsborger og varigt bosætter dig i udlandet, har du mulighed for at få ophævet og udbetalt den opsparede værdi af pensionen i Lægernes Pension. Du skal ved udbetalingen betale et evt. gebyr og en afgift på 60 pct. til staten. Selvom du ikke indbetaler bidrag som led i en kollektiv overenskomst eller aftale, kan du godt optages eller genoptages som medlem af Lægernes Pension. Det gælder både, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og hvis du er privat ansat. Selvstændig erhvervsdrivende En selvstændig erhvervsdrivende læge er en læge, som er fuldtidspraktiserende speciallæge overlæge, der har en praksis ved siden af sin hospitalsansættelse læge med egen konsulentvirksomhed uden egentlig lægegerning fx rådgivning, undervisning eller foredragsvirksomhed. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale fra kr. pr. kvartal op til 100 pct. af det ordinære medlemsbidrag. Du kan forhøje bidragsindbetalingen op til det ordinære medlemsbidrag, hvis du afgiver tilfredsstillende. Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag i tabellen Indbetalinger og fradrag samt Reglerne for sidste i pjecen. Privat ansat Som privat ansat læge kan du optages som individuelt medlem af Lægernes Pension, hvis din arbejdsgiver er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til Lægernes Pension, og du afgiver. Arbejdsgiveren behøver ikke at bidrage til betalingen, men kan nøjes med at indbetale bidragene for dig. Du kan fx godt optages som privat ansat i Lægernes Pension, hvis du er: tjenestemandsansat afdelingslæge uden bidragsindbetaling til Lægernes Pension, hvis hospitalet er villigt til at indbetale bidragene. ansat i en privat virksomhed, hvis arbejdsgiveren er villig til at indbetale bidragene. Hvis du er privat ansat, kan du indbetale fra kr. ekskl. arbejdsmarkedsbidrag pr. måned op til maksimalt 20 pct. af lønnen før indbetaling bidrag til pension. Medlemsbidraget, som pensionsdækningen beregnes ud fra, kan aldrig udgøre mere end 20 pct. af lønnen, dog maksimalt to gange medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger. Medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger udgør 142 pct. af det ordinære bidrag fra alder 39. På grund af forsikringsrisikoen på det enkelte medlem, kan der dog være tilfælde afhængig af alder og ordning, hvor der ikke kan indbetales op til denne grænse.

9 Side 9/13 Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag i tabellen samt reglerne for her i pjecen. Indbetalinger og fradrag Ordinært medlemsbidrag pr. kvartal 2017 Indtil du fylder 33 år Fra 33 til du fylder 35 år Fra 35 til du fylder 39 år Fra du fylder 39, til du går på pension Der er fuld fradragsret for indbetalingerne. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pension, og den årlige indbetaling i 2017 udgør mere end kr., skal du være opmærksom på, at det kan få nogle skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne til Lægernes Pension ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på ti år (både egne og arbejdsgivers indbetalinger). Kontakt Lægernes Pension, hvis du vil høre mere om de gældende fradragsregler. Hvis dine indbetalinger til Lægernes Pension stopper enten for en kortere eller længere periode skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det har stor betydning for valget, hvor længe du regner med, at det vil vare, før der igen bliver indbetalt til din ordning. Ved bidragsophør kan du vælge mellem følgende muligheder: At få bidragsfri dækning At blive ændret til hvilende medlem At fortsætte bidragsindbetalingen for egen regning At fortsætte bidragsindbetalingen via ny arbejdsgiver. Med bidragsfri dækning har du stort set den samme dækning ved invaliditet eller død, som hvis du havde fortsat med at indbetale pensionsbidrag. Bidragsfri dækning op til et år Når indbetalingerne til Lægernes Pension stopper, vil du automatisk have bidragsfri dækning i indtil 12 måneder, hvis intet andet er aftalt. Perioden med bidragsfri dækning kan herefter forlænges for højst et år ad gangen. Du kan dog højst have bidragsfri dækning i et tidsrum, der svarer til den periode, hvor du har betalt pensionsbidrag. Hvis du fx har indbetalt pensionsbidrag til Lægernes Pension i 36 måneder, har du også ret til at have bidragsfri dækning i en periode på 36 måneder. Der kan dog dispenseres fra denne regel under arbejdsløshed, barsel, forældreorlov, ph.d.-studium og aftjening af værnepligt. Den bidragsfri dækning ophører under alle omstændigheder, når din formue i Lægernes Pension er brugt op. Prisen for bidragsfri dækning Du betaler selv for perioden med bidragsfri dækning. Prisen for, at du kan have dækningen, bliver nemlig trukket fra den formue, du allerede har opsparet i Lægernes Pension. Denne formue bliver altså mindre, og det, du vil kunne få udbetalt fra Lægernes Pension i tilfælde af invaliditet, død eller pensionering, bliver tilsvarende mindre. Den bidragsfri dækning udhuler derfor langsomt værdien af pensionsordningen og er derfor kun velegnet til kortere perioder uden bidragsbetaling.

10 Side 10/13 Beregn i Min pension på lpb.dk, hvis du ønsker at vide, hvor meget en periode med bidragsfri dækning vil betyde for størrelsen af din pensionsdækning. God løsning i en kort periode Bidragsfri dækning er en god løsning, hvis du ved, at du begynder at indbetale igen i løbet af en kortere periode (fx et par år). Det er også en god løsning, hvis du ikke har anden pensionsdækning, som kan erstatte dækningen i Lægernes Pension. Det kan fx være i forbindelse med orlov, uddannelse, aftjening af værnepligt, vikariater, arbejde i udlandet eller i en periode mellem to ansættelser. Efter perioden med bidragsfri dækning Efter en periode med bidragsfri dækning har du disse muligheder: Perioden med bidragsfri dækning kan forlænges, hvis betingelserne er opfyldt (se ovenfor under Bidragsfri dækning op til et år ). Tal med Lægernes Pension om mulighederne. Bidragsindbetalingen kan genoptages umiddelbart efter en periode med bidragsfri dækning obligatorisk eller for egen regning. Se evt. afsnittet om Bidragsindbetaling for egen regning. Hvis bidragsindbetalingen ikke genoptages, og perioden med bidragsfri dækning ikke forlænges, vil du automatisk blive hvilende medlem af Lægernes Pension. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Hvis din pensionsordning er beregnet ud fra, at du som udgangspunkt betaler mindst det almindelige medlemsbidrag, vil du også være omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme i perioden med bidragsfri dækning. Du kan se det medlemsbidrag, din pensionsordning er beregnet ud fra, i Min pension på lpb.dk. Hvis medlemsbidraget nedsættes til under det ordinære bidrag, har du ikke længere dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Når din dækning ved udvalgte kritiske sygdomme ophører, kan du stadig ansøge om at få forsikringssummen udbetalt, hvis du i forsikringstiden har fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen omfatter. Du kan læse mere om reglerne i pjecen Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Hvis indbetalingen stopper pga. sygdom, skal du være opmærksom på muligheden for at søge invalidepension i Lægernes Pension. Hvilende medlemskab Hvilende medlemskab betyder, at størrelsen af din pensionsdækning alene bliver beregnet ud fra dine allerede indbetalte bidrag og ikke ud fra, hvad vi forventer, at du vil indbetale fremover. Når du bliver hvilende medlem, bliver dine pensionsdækninger altså mindre end før. Hvis du vil begynde at indbetale igen Hvis der er gået mindre end et år, siden du stoppede med at indbetale, kan du umiddelbart genoptage bidragsbetalingen på et niveau, der svarer til medlemsbidraget for din sidste ansættelse. Du kan se bidragets størrelse i Min pension. Hvis der er gået mere end et år, siden du ophørte med at indbetale, kan du kun genoptage bidragsindbetalingen, hvis du er/bliver: ansat under en kollektiv overenskomst eller aftale, der er indgået af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller en anden anerkendt organisation, og som kræver, at du er medlem af Lægernes Pension. ansat i stilling, hvor du er forpligtet til medlemskab af Lægernes Pension, og denne forpligtelse ikke kan ændres uden Lægernes Pensions

11 Side 11/13 godkendelse; eller hvor arbejdsgiveren er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til Lægernes Pension. selvstændig erhvervsdrivende, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, der kræver, at du er medlem af Lægernes Pension. selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der kræver, at du er medlem af Lægernes Pension for at kunne udøve dit erhverv. I oversigten her i pjecen kan du se, hvilke krav Lægernes Pension stiller til dine, når du ønsker at genoptage bidragsindbetalingen. Bidragsindbetaling for egen regning Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du mulighed for at opretholde din pensionsdækning helt eller delvist. Du skal vælge, om du vil indbetale for egen regning, indenfor et år efter din sidste bidragsindbetaling. Så meget må du indbetale Hvis du vil indbetale bidrag for egen regning, kan du vælge at indbetale en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som generalforsamlingen har fastsat for fx yngre læger. Du har også mulighed for at vælge at indbetale et bidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der blev indbetalt fra arbejdsgiveren, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som udgør 8 pct. Det betyder, at hvis der, for dig som overenskomstansat overlæge, fx er blevet indbetalt kr. pr. måned, kan du vælge fortsat at indbetale 9.991,20 kr. pr. måned. Din pensionsmæssige dækning vil dog stadig være beregnet ud fra det forudsatte medlemsbidrag, og den ekstra indbetaling vil som hidtil blive brugt til årligt at opskrive dine pensionsydelser. Vælger du at indbetale for egen regning, skal du være opmærksom på, at på grund af en EU-dom skal egenindbetaling ske til en unisexordning, hvis aftalen om egen indbetaling er indgået fra den 21. december Det gælder uanset, om du i forvejen har en kønsopdelt ordning eller en unisexordning. Egne indbetalinger i henhold til aftaler om egenindbetaling indgået før 21. december 2012 sker dog fortsat til kønsopdelte ordninger. Du kan se på pensionsmeddelelsen, hvilken type ordning du har. Medlemsbidraget reguleres hvert år, og bidraget kan være aldersafhængigt og stige ved hhv. 33 år, 35 år, 39 år og 47 år. Du kan se på din pensionsmeddelelse, om medlemsbidraget er aldersafhængigt. Spørg Lægernes Pension om, hvor meget du maksimalt kan indbetale i pensionsbidrag for egen regning. Indbetalingerne kan trækkes fra i skat Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du fuld fradragsret for indbetalingen. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Indbetalingen for egen regning må ikke være mindre end kr. pr. kvartal. Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pension, og den årlige indbetaling udgør mere end kr. i 2017, kan det få skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på 10 år (her tæller både dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger). Bidragsindbetaling via en ny arbejdsgiver Hvis du får en ny arbejdsplads, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pension, kan du alligevel godt aftale med arbejdsgiveren, at der bliver indbetalt til din ordning her i Lægernes Pension. Der kan indbetales en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som din pensionsdækning hidtil er blevet beregnet ud fra. Du kan se

12 Side 12/13 medlemsbidraget i Min pension på lpb.dk. Lægernes Pension er imidlertid forpligtet til at indbetale 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag til staten af pensionsbidrag, der er indbetalt af en arbejdsgiver. Derfor er det beløb, der skal indbetales, højere end det, der fremgår af pensionsmeddelelsen, fordi det indbetalte beløb er med arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. Hvis du ønsker at indbetale mere end det medlemsbidrag, som din pensionsdækning hidtil er blevet beregnet ud fra, skal der oprettes en aftale mellem dig selv, din arbejdsgiver og Lægernes Pension. Den samlede bidragsindbetaling kan maksimalt udgøre 20 pct. af din løn. Du skal afgive tilfredsstillende i form af helbredserklæring, helbredsattest og evt. HIV-attest. Din pensionsordning kan være omfattet af begrænsning i udbetalingerne. Begrænsningen kan gøres gældende, hvis retten til pension er udløst af din invaliditet eller død, der er forårsaget (også indirekte) af lidelser, som var erkendt ved indtrædelsen i Lægernes Pension. En eventuel begrænsning omfatter ikke, når du går på pension pga. alder. Ved en senere genindtræden i Lægernes Pension kan den fremtidige pensionsdækning være omfattet af begrænsning i udbetalingerne på samme måde som ved indtrædelsen. En eventuel begrænsning ved genindtræden omfatter ikke allerede optjent pensionsdækning. I disse situationer kan pensionen ved invaliditet eller død nedsættes, hvis der efter evt. genindtræden og forud for pensioneringen er indbetalt mindre end fem års fuldt bidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Pensionen nedsættes til en sjettedel, hvis der ved pensioneringen er indbetalt mindre end et års fuldt pensionsbidrag og til to, tre, fire eller fem sjettedele, hvis der er indbetalt mellem et og to års, to og tre års, tre og fire års henholdsvis fire og fem års fuldt pensionsbidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Hvis du har været ansat som tjenestemand i Danmark, umiddelbart før du blev medlem, modregnes den ansættelsesperiode i de fem års begrænsede dækning. Har du været tjenestemand i fem år eller mere, vil der ikke være begrænsninger af din pensionsret. Betingelserne for medlemskab er præciseret i Lægernes Pensions vedtægter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pension på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på I Min pension på lpb.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i Lægernes Pension dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en medlemskonsulent på lpb.dk.

13 Side 13/13 Ved indtræden i pensionskassen Selvstændig erhvervsdrivende Du skal afgive en ny helbredserklæring og en ny helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2). Privat ansat Du skal som hovedregel afgive en helbredserklæring og en helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2). Obligatorisk medlemskab ifølge kollektiv overenskomst eller aftale Du skal ikke afgive 3). Ved genindtræden, når der er forløbet mindre end 12 måneder siden din sidste overenskomstmæssige indbetaling) Du skal ikke afgive nye, hvis bidragssatsen ikke overstiger det seneste medlemsbidrag. Du skal som hovedregel ikke afgive nye, hvis bidragsindbetalingen ikke overstiger det seneste medlemsbidrag. Du skal som hovedregel afgive en helbredserklæring og en helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2), hvis bidragsindbetalingen overstiger det seneste medlemsbidrag. Du skal ikke afgive 3). Ved genindtræden, når der er forløbet mere end 12 måneder siden din sidste overenskomstmæssige indbetaling) Du skal afgive en ny helbredserklæring og en ny helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2). Du skal afgive en helbredserklæring og en helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2). Du skal ikke afgive 3). 1) Er ne ikke tilfredsstillende, kan du ikke genoptage bidragsindbetalingen som selvstændig erhvervsdrivende eller privat ansat. 2) Pensionskassen betaler udgifterne til helbredsattesten samt til en evt. HIV-attest. 3) Den pensionsret, der er knyttet til din fremtidige bidragsbetaling, kan blive nedsat i op til fem år. Dvs. at din pension i forbindelse med invaliditet og død kan blive nedsat, hvis disse begivenheder også indirekte skyldes lidelser, som var erkendt, da du genoptog bidragsbetalingen. Hvis du, umiddelbart før du genoptager bidragsbetalingen, har været ansat som tjenestemand i Danmark, modregnes den ansættelsesperiode i de fem års begrænsede dækning

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 23.03.17 59/04 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/6 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, aldersafhængigt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere