Tilslutningsvilkår for private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsvilkår for private"

Transkript

1 Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten) fastsætter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Eniigs Fibernet. Eniigs levering af Tjenester forudsætter, at Abonnenten har indgået aftale med Eniig eller anden tjenesteudbyder om køb af én eller flere Tjenester. Der gælder særskilte vilkår for Abonnentens køb af Tjenester, jf. Abonnementsvilkår for private. 1. DEFINITIONER Ved Abonnementsaftalen forstås de særskilt fastsatte vilkår for levering af Tjenester fra Eniig eller en anden Tjenesteudbyder, som udbyder sine tjenester på Eniigs Fibernet. Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som Abonnenten løbende skal betale for de erhvervede Tjenester i medfør af Abonnementsaftalen. Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har indgået nærværende aftale med Eniig om tilslutning til Eniigs Fibernet. Ved Adgangsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten i medfør af Tilslutningsaftalen skal betale for at opnå adgang til Eniigs Fibernet. Ved Aktiveringsgebyr forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for aktivering af en Inaktiv Installation. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Eniig, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder telefon, tv og computer mv. Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende Eniig, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem Eniigs Fibernet og Abonnentens Eget Udstyr. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Eniig, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. Ved Fibernettet forstås Eniigs til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til Området. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende Eniig, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af Fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Inaktiv tilslutning forstås Tilslutning uden abonnement på Tjenester. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslut ningen til Fibernettet via Fiberforbindelsen etableret. Ved Området forstås det geografiske område, som Eniigs Fibernet dækker. Ved Ordrebekræftelse forstås Eniigs skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling. Ved Servicebetingelser for private forstås de vilkår, der er gældende for Eniigs fejlretning og support til private Abonnenter, og som er tilgængelige på Ved Tillægsudstyr forstås det udstyr, der tilhører Eniig, og som stilles til rådighed for Abonnenten mod betaling i henhold til Abonnementsaftalen, herunder f.eks. TV-boks og trådløs router. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Abonnenten opnår adgang til Fibernettet. Ved Tilslutningsaftalen forstås nærværende vilkår for privates tilslutning til Eniigs Fibernet med eventuelle tilhørende bilag, tillæg, ændringer og henvisninger. Ved Tilslutningsgebyr forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for etablering af tilslutning til Fibernettet. Ved Tjenester forstås de tjenester, som Eniig eller en anden Tjenesteudbyder leverer til Abonnenten via Eniigs Fibernet i henhold til særskilt Abonnementsaftale. Ved Tjenesteudbyder forstås Eniig eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med Eniig om ret til levering af Tjenester til Abonnenterne via Eniigs Fibernet. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Eniig, og som stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter Fiberrør, Fiberforbindelse og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. 2. TILSLUTNINGSAFTALENS PARTER, OMFANG OG FORUDSÆTNINGER FOR AFTALENS INDGÅELSE Parterne i denne Tilslutningsaftale er Abonnenten og Eniig. Tilslutnings aftalen fastlægger vilkår for tilslutningen af Abonnentens Installationsadresse til Eniigs Fibernet. Det er en forudsætning for indgåelse af Tilslutningsaftalen, at Abonnentens Installationsadresse er beliggende inden for det Område, der er dækket af Eniigs Fibernet, og at Eniig efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering øns ker at tilslutte Abonnenten til Fibernettet Det er en forudsætning for Tilslutningsaftalen, at Eniig ikke nægtes adgang til at nedgrave fiberrør på fællesveje mv. til brug for tilslutningen af Abonnentens Installationsadresse til Eniigs Fibernet. Det er ligeledes en forudsætning for indgåelsen af Tilslutningsaftalen, at Abonnenten erhverver Tjenester via Fibernettet fra Eniig eller en eventuel anden Tjenesteudbyder ved indgåelse af en separat Abonnementsaftale.Ved henvendelse til Eniig eller via Eniigs hjemmeside ( dk) kan Abonnenten til enhver tid få oplyst, hvilke tjenester der udbydes af Eniig eller andre Tjenesteudbydere. Når Abonnenten har bestilt en tilslutning hos Eniig og modtaget en Ordrebekræftelse, foreligger der en bindende aftale om Abonnentens tilslutning til Fibernettet jf. pkt. 3. Det er ligeledes en forudsætning for indgåelsen af denne Tilslutningsaftale, at Abonnenten er myndig. Eniig forbeholder ret til at annullere Tilslutningsaftalen, hvis én eller flere af ovennævnte forudsætninger for Tilslutningsaftalens indgåelse ikke er opfyldt. Eniig er ikke erstatningsansvarlig over for Abonnenten i tilfælde af annullation af Tilslutningsaftalen. 3. FORTRYDELSESRET Abonnenten kan ved at kontakte Eniig fortryde etablering af Tilslutningen i indtil 14 Dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. Hvis Parterne har aftalt, at Eniig påbegynder tilslutning af Abonnenten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører Abonnentens Waoo leveres af dit lokale energiselskab

2 fortrydelsesret dog allerede ved Eniigs tilslutning af Abonnenten til Fibernettet. 4. OPLYSNINGER MV. OM ABONNENTEN 4.1 Abonnenten som kontraktspart Abonnenten er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af Tilslutningsaftalen og hæfter personligt for alle betalinger i henhold til vilkårene i aftalen. Abonnenten hæfter også for betalinger i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betalingsadresse, jf. pkt. 4.2 nedenfor. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Abonnenten skal i forbindelse med indgåelsen af Tilslutningsaftalen give Eniig oplysning om navn og adresse samt andre oplysninger, der måtte være nødvendige for Eniigs tilslutning af Abonnenten til Fibernettet. Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør Abonnentens bolig eller fritidsbolig. Hvis Installationsadressen er en usædvanlig adresse, herunder f.eks. campingvogn, skurvogn eller kajplads, vil Eniigs levering ske efter særskilt omkostningsbestemt betaling, jf. pkt. 11. Hvis betalingsopkrævningen skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end Abonnentens Installationsadresse, skal en sådan adresse oplyses. Abonnenten skal efter Eniigs anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Eniig kan kræve bopælsattest og/ eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis Abonnenten ændrer betalingsadresse, skal adresseændringen straks meddeles til Eniig. Abonnentens ændring af Installationsadresse skal ske i overensstemmelse med vilkårene i pkt Indhentelse af kreditoplysninger og sikkerhedsstillelse Abonnenten giver ved bestilling sit samtykke til, at Eniig om nødvendigt ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Eniig forbeholder sig ret til ud fra saglige kriterier ved aftaleindgåelsen at nægte at indgå aftale med Abonnenten. Hvis Eniig på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Abonnentens betalingsforpligtelse ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Eniig berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der er godkendt af Eniig. Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Kontant depot forrentes ikke over for Abonnenten. Eniig kan bl.a. stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Abonnenten har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til Tilslutningsaftalen, jf. pkt. 12; B. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller advarselsregister; C. Tilslutningsaftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 19; D. Abonnenten har indgået frivillig gældsordning, eller der er indledt sag om gældssanering, tvangsakkord eller konkurs vedrørende Abonnenten. 4.4 Behandling af personoplysninger Eniig registrerer oplysninger om Abonnenten og data om forbrug og fakturering. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. Eniig behandler alene almindelige oplysninger om Abonnenten i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af denne Tilslutningsaftale. Oplysningerne omfatter bl.a. navn, Installationsadresse, telefonnummer og andre kontaktdata samt specifikation af Udstyr hos Abonnenten, som Eniig har ejendomsret til. Eniig videregiver ikke oplysninger om Abonnenten til tredjemand uden Abonnentens udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre videregivelse er påkrævet i lovgivningen eller er tilladt efter persondatalovens regler. Abonnenten er til enhver tid berettiget til efter anmodning at få oplyst, hvilke personoplysninger Eniig behandler, samt hvilke eksterne tjenesteudbydere, der udveksles personoplysninger med. Ved ophør af kundeforholdet til Abonnenten sletter Eniig registrerede oplysninger om Abonnenten, medmindre lovregler påbyder Eniig at opbevare oplysningerne i et tidsrum herudover, eller fortsat opbevaring er nødvendig for opfyldelse af andre aftaler mellem Eniig og Abonnenten eller i øvrigt er nødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 4.5 Dokumentation for retmæssig adgang til etablering af Fibernettet Ved bestilling af Tilslutning til Fibernettet skal Abonnenten dokumentere over for Eniig, at Abonnenten er ejer af ejendommen svarende til den oplyste Installationsadresse. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan Eniig kræve at Abonnenten skal forevise en skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af Tilslutningen. 5. ENIIGS YDELSER Eniig sørger for tilslutning af Abonnenten til Fibernettet og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernettet med tilhørende Udstyr. Tilslutningen af Abonnenten til Fibernettet er nærmere beskrevet i pkt. 8. Eniig forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opdateringer og service. Såfremt en afbrydelse skønnes nødvendig, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på Sådanne afbrydelser berettiger ikke Abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. Eniig har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Abonnenten er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Abonnentens Eget Udstyr ændres. Se eventuelt Abonnementsvilkår for de enkelte tjenester. Eniig har ret til at anvende en eller flere underentreprenører til udførelse og drift af Fibernettet samt tilslutning af Fiberforbindelsen. Eniig er ansvarlig for anvendt(e) entreprenør(er) på samme måde, som for Eniigs egne forhold. Hvis Abonnenten har bestilt Tjenester fra andre Tjenesteudbydere end Eniig påtager Eniig sig intet ansvar for disse Tjenesteudbyderes levering af Tjenester, herunder kundeservice. 6. FEJLRETNING Eniig afhjælper fejl og mangler, der måtte opstå i Fibernettet frem til og med Fiberboksen og eventuelt Tillægsudstyr. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Eniig, som anført i Eniigs til enhver tid gældende Servicebetingelser for private. Fejl i Fibernettet og afbrydelse af Tilslutningen afhjælpes på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter anmeldelse eller konstatering heraf. Fejlafhjælpning sker efter retningslinjerne herfor i Eniigs til enhver tid gældende Servicebetingelser. Disse kan rekvireres ved henvendelse til Eniig eller på Abonnenten skal sikre, at Eniig med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få uhindret adgang til Eniigs Udstyr og egne installationer på Installationsadressen. Abonnenten er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Abonnentens Eget Udstyr og egne installationer på Installationsadressen. Opnår Eniig ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Eniig berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Såfremt det efter Eniigs forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes Eniigs forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, skal Abonnenten betale Eniig for det forgæves udførte arbejde, jf. pkt LEVERING Eniig fastlægger tidspunktet for etablering af Fiberforbindelsen og Tilslutningen på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. på Abonnent ens Installationsadresse. Dette tidspunkt meddeles Abonnenten. Levering af Fiberforbindelsen har fundet sted, når Tilslutningen til Fiberforbindelsen er etableret.

3 8. TILSLUTNING AF ABONNENTEN TIL FIBERNETTET 8.1 Etablering af Fiberforbindelsen For at Abonnenten kan tilsluttes Eniigs Fibernet, skal der gennemføres en nedgravning af Fiberrør på Abonnentens Installationsadresse, medmindre Installa tionsadressen allerede er tilknyttet Eniigs Fibernet. Nedgravning af fiberrør kan ske af Eniig efter nærmere angivne vilkår, jf. pkt. 8.1.a, eller af Abonnenten selv, jf. pkt. 8.1.b. Eniig fastlægger Fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til Fibernettet. Abonnenten udpeger Fiberboksens placering på Installationsadressen efter Eniigs retningslinjer for placering heraf. Hvis tekniske forhold kræver det, har Eniig ret til efterfølgende at kræve Fiberforbindelsen flyttet for Eniigs egen regning. Eniig har endvidere ret til at forsyne andre Abonnenter via Fiberforbindelsen over Abonnentens ejendom. Foretages der efterfølgende gravearbejde på Abonnentens grund er det Abonnentens ansvar at sikre det nedgravede Fiberrør, således at dette ikke beskadiges. Eventuelle skader som følge heraf udbedres på Abonnentens regning. 8.1.a Eniigs nedgravning af Fiberrør Eniig tilbyder nedgravning af Fiberrør på Abonnentens Installationsadresse ifølge vilkårene i dette pkt. 8.1.a. Eniigs nedgravning af Fiberrør er gratis, hvis Abonnenten indgår Abonnementsaftale med Eniig om køb af én eller flere Tjenester. Indgår Abonnenten ikke Abonnementsaftale med Eniig, faktureres Abonnenten minimum kr. for nedgravningen. Nedgravningen udføres af Eniig eller en af Eniig godkendt underleverandør. Det er alene Eniig, der bestemmer fremgangsmåden for nedgravningen af Fiberrørene. Eniig bestræber sig på at anvende den fremgangsmåde, der er til mindst gene for Abonnenten. Eniig informerer Abonnenten nærmere om fremgangsmåden for nedgravningen af Fiberrørene. I tilfælde af skade på Abonnentens ejendom som følge af Eniigs nedgravning af Fiberrør, afgøres Eniigs erstatningsansvar efter vilkårene i pkt b Abonnentens nedgravning af Fiberrør Står Abonnenten selv for nedgravning af Fiberrør, afhenter Abonnenten Fiberrøret hos Eniig, og Abonnenten foranstalter nedgravning af Fiberrøret fra tilkoblingspunktet ved skel til offentlig vej, til den ønskede placering af Fiberboksen på Abonnent ens ejendom. Abonnenten forestår også for øvrige nødvendige arbejder i forbindelse med nedgravningen, herunder eventuel flytning og bortskaffelse af buske, retablering af haveanlæg m.v. Nedgravning og tildækning af Fiberrøret på ejendommen skal ske efter Eniigs retningslinjer herfor. Abonnentens nedgravning og tildækning af Fiber røret skal være tilendebragt inden det fastlagte leveringstidspunkt for Fiberforbindelsen, jf. pkt. 7. På dette tidspunkt vurderer Eniig, hvorvidt nedgravningsarbejdet og placeringen af Fiberboksen kan godkendes. Såfremt nedgravningsarbejdet og placeringen af Fiberboksen kan godkendes, forestår Eniig selve etable ringen af Fiberforbindelsen, medmindre andet er aftalt med Eniig. Såfremt nedgravningsarbejdet eller Fiberboksens placering ikke kan godkendes, bistår Eniig Abonnenten med afklaring af de nødvendige ændringer heraf. Såfremt nedgravningsarbejdet er forsinket eller Eniig ikke kan godkende dette eller Fiberboksens placering, fastsættes der et nyt tidspunkt for etablering af Tilslutningen. Eniig har ret til at opkræve gebyr for Eniigs omkostninger forbundet med forsinkelsen, herunder omkostninger forbundet med forgæves teknikerbesøg hos Abonnenten. 8.2 Installation af Fiberboksen Eniig installerer Fiberboksen på det sted, der er udpeget af Abonnenten i overensstemmelse med Eniigs retningslinjer og forbinder Fiberboksen med Fiberforbindelsen. Abonnenten skal efter nærmere aftale give Eniig adgang til Installationsadressen. Opnår Eniig ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Eniig berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er ikke inkluderet i prisen og betales af Abonnenten selv. Hvis Abonnenten ved installationen eller senere ønsker en anden placering af Fiberboksen end det oprindeligt udpegede, og den nye placering er i overensstemmelse med Eniigs retningslinjer herfor, udfører Eniig dette for Abonnenten efter regning. Hvis tekniske forhold kræver det, har Eniig ret til efterfølgende at flytte Fiberboksen for Eniigs egen regning. 8.3 Inaktiv tilslutning Ved opsigelse Abonnementsaftalen overgår Tilslutningen til en Inaktiv tilslutning, og der er derfor ingen Abonnementsbetaling. Udstyr skal forblive på Installationsadressen og må ikke tilgås af Abonnenten jf. pkt Den Inaktive tilslutning kan genåbnes i henhold til de gældende Abonnementsvilkår. Eniig kan vælge at bibeholde en begrænset adgang til den Inaktive tilslutning for løbende vedligehold af Fibernettet. Vedligeholdelsesadgangen bekostes alene af Eniig. 9. UDSTYR OG TILLÆGSUDSTYR 9.1 Eniigs ejendomsret til Udstyr og Tillægsudstyr Eniig har den fulde ejendomsret over det Udstyr og Tillægsudstyr, der leveres til Abonnenten i henhold til Abonnements- og Tilslutningsaftalen. Abonnenten kan indgå aftale med Eniig om køb af Tillægsudstyr. I så tilfælde opnår Abonnenten ejendomsret hertil, hvorefter det udgør Eget Udstyr Abonnenten kan ikke disponere (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) over Eniigs Udstyr eller Tillægsudstyr eller foretage indgreb i dette jf. pkt Eniig har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten forsætligt eller uagtsomt har beskadiget Udstyret eller Tillægsudstyret. 9.2 Abonnentens returnering af Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere Tillægsudstyr til Eniig efter dennes anmodning, der skal indeholde et rimeligt varsel. Tilsvarende gælder for defekt Tillægsudstyr. Fiberrør, Fiberboks og Fiberforbindelse skal som udgangspunkt ikke returneres, medmindre Eniig særskilt anmoder herom. Udstyr og Tillægsudstyr skal ved returnering nedpakkes forsvarligt. Ved forsendelse af returneret Udstyr og Tillægsudstyr opfordres Abonnenten til at kræve kvittering som dokumentation for en sådan forsendelse. Eniig har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten ikke tilbageleverer Tillægsudstyr og eventuelt Udstyr. Erstatningen modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende Udstyr eller Tillægsudstyr. 9.3 Defekt Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere defekt Udstyr og Tillægsudstyr til Eniig. Abonnentens returnering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne som angivet i pkt. 8.2 ovenfor. Abonnenten modtager funktionsdygtigt Udstyr og Tillægsudstyr i stedet for det defekte Udstyr og Tillægsudstyr. Eniig er ikke forpligtet til at levere nyt Udstyr og Tillægsudstyr. Eniig har ansvaret for tilslutning af Udstyret. Tidspunkt for Eniigs tilslutning af Udstyret hos Abonnenten fastlægges efter aftale med Abonnenten. 10. ABONNENTENS FORPLIGTELSER 10.1 Brug af Fiberforbindelsen Abonnenten har alene ret til at anvende Tilslutningen til erhvervelse af Tjenester fra Eniig eller andre Tjenesteudbydere, som måtte have indgået aftale med Eniig. Abonnenten skal sikre, at Eniigs Fibernet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i Fibernettet. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal Abonnenten straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere indgående og udgående trafikmængder eller tilkøbe yderligere forbindelser til Eniigs Fibernet.

4 Abonnenten må kun anvende Fiberforbindelsen i privat øjemed og må ikke lade andre end medlemmer af Abonnentens husstand eller husstandens gæster i sædvanligt omfang benytte Fiberforbindelsen. Abonnenten er ansvarlig over for Eniig for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre end Abonnenten FORBUD MOD ABONNENTENS INDGREB I FIBERFORBINDELSEN, UDSTYR OG TILLÆGSUDSTYR Abonnenten må ikke foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr, herunder særligt Fiberboksen. Demontering af Fiberboksen må kun foretages af Eniig. Særligt understreges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Enhver form for drift og vedligeholdelse af Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr varetages af Eniig. Abonnenten skal følge Eniigs råd og instruktion om behandling og anvendelse af Fiberforbindelsen, Udstyret og Tillægsudstyret. Fra tidspunktet for Udstyrets og Tillægsudstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret til Eniig, bærer Abonnenten risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret, herunder f.eks. ved tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brand- og vandskader. Eniigs Udstyr og Tillægsudstyr skal være omfattet af Abonnentens indboforsikring. Har Abonnenten ikke en indboforsikring, vil Abonnenten blive holdt personlig ansvarlig for de omkostninger, der kan påløbe i tilfælde af tab eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret. Foretager Abonnenten bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberboksen, skal flytningen foretages af Eniig for Abonnentens regning. Hvis Abonnenten forsætligt eller uagtsomt forårsager beskadigelse af Fiberforbindelsen, genetablerer Eniig Fiberforbindelsen for Abonnentens regning. Eniig er ikke ansvarlig for Abonnentens indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr i strid med Tilslutningsaftalen Abonnentens tilslutning af Eget Udstyr Abonnenten har selv ansvar for tilslutning af Eget Udstyr og Tillægsudstyr. Abonnenten skal sikre, at Abonnentens Eget Udstyr, der tilsluttes Eniigs Fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Abonnenten sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til Fibernettet, og at Eget Udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. I tvivlstilfælde kan henvendelse herom rettes til Eniig. Abonnenten er indforstået med, at Eniig ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Abonnenten, såfremt Abonnentens Eget Udstyr ikke fungerer på Fiberforbindelsen eller at ændringer af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr og Tillægsudstyr bevirker, at Abonnentens Eget Udstyr er uanvendeligt. Hvis Abonnentens Eget Udstyr giver anledning til forstyrrelser i Fibernettet på grund af fejl eller lignende i Eget Udstyr, er Abonnenten forpligtet til straks at koble det forstyrrende Eget Udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. 11. PRISER Eniig fastsætter prisen for Abonnentens tilslutning til Fibernettet. Eniigs priser på bestillingstidspunktet fremgår af Ordrebekræftelsen. Eniig opkræver et Tilslutningsgebyr eller et Aktiveringsgebyr ved bestilling af Tilslutning til Fibernettet. Den løbende betaling for selve adgangen til Fibernettet kan enten ske som en separat Adgangsbetaling eller være indeholdt i Abonnementsbetalingen for Tjenester. Herudover kan Eniig opkræve specifik betaling og gebyrer for Tilslutning til usædvanlig Installationsadresse, jf. pkt. 4.2, og engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af Abonnentens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af Fiberboks, mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser fremgår i øvrigt af Eniigs prisliste, der kan fås ved henvendelse til Eniig eller på Ændringer af priser til ugunst for Abonnenten varsles over for denne med mindst en måneds varsel før ikrafttræden, jf. pkt BETALING OG GEBYRER Betaling af Tilslutningsgebyr eller Aktiveringsgebyr sker i forbindelse med Tilslutning eller ved aktivering af en Inaktiv Tilslutning. Adgangsbetalingen eller Abonnements betalingen, jf. pkt. 11, faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt forud. Eventuelle øvrige gebyrer faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt bagud. Fristen for betaling fremgår af Eniigs faktura. Ved forsinket betaling fremsender Eniig et rykkerbrev/ til Abonnenten. Ved forsinket betaling er Eniig berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Opkrævning af morarenter sker i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere er Eniig berettiget til at opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbrev/ samt om nødvendigt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. Eniig har ret til at lukke for Tilslutningen, indtil fuld betaling er fortaget, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af Tilslutningen. 13. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE (ENIIGS LUKKERET) I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser efter denne Tilslutningsaftale er Eniig berettiget til at hæve aftalen og/eller afbryde Abonnentens Tilslutning helt eller delvist. Væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte men er ikke begrænset til: 1) Væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen; 2) Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods Eniigs fremsendelse af rykkerbrev, jf. pkt. 12; 3) Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn, adresse i forbindelse med indgåelse af Tilslutningsaftalen samt ved flytning og manglende meddelelse om ændring af betalings- eller Installationsadresse, jf. pkt. 4 og 15; 4) Overdragelse af Tilslutningsaftalen til tredjemand uden Eniigs samtykke, jf. pkt. 19; 5) Netværksdeling med andre husstande uden Eniigs udtrykkelige skriftlige samtykke; 6) Abonnenten undlader efter krav fra Eniig at: i. afbryde tilslutning af Eget Udstyr, der ikke er (a) godkendt til brug i det offentlige telenet, (b) CE-mærket eller (c) beregnet til tilslutning til Eniigs Fibernet, eller giver anledning til forstyrrelser i Eniigs Fibernet; ii. træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder afbryde tilslutningen af Eget Udstyr, for at afhjælpe forstyrrelser i Eniigs Fibernet; iii. træffe de nødvendige foranstaltning for at bringe misbrug af Fibernettet til ophør, jf. pkt. 10.1; iv. ophøre med videresalg af Tilslutningen; v. ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af Tilslutningen eller abonnementet; og vi. genetablere den oprindeligt godkendte konfiguration på Eniigs tilslutningsudstyr. 7) Eniig afskæres fra at få adgang til Udstyr, Tillægsudstyr og installationer på Installationsadressen med henblik på at gennemføre fejlsøgning, afhjælpning eller foretage ændringer mv., jf. pkt. 6; 8) Abonnenten foretager indgreb i eller forvolder skade på Eniigs Udstyr eller Tillægsudstyr jf. punkt 10.2, herunder også Eniigs servere, netværk og andre ressourcer tilhørende Eniig; 9) Abonnenten undlader rettidigt at opfylde Eniigs krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.3; og 10) Abonnenten udøver chikane mod Eniig eller Eniigs medarbejdere

5 En Abonnent, der væsentligt har misligholdt Tilslutningsaftalen eller andre aftaler med Eniig ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Eniig om aktivering af Tilslutning, før gælden er betalt. Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for Eniigs tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Abonnenten eller nogen, som Abonnenten har ansvaret for, herunder f.eks. i tilfælde af misbrug af Fiberforbindelsen og beskadigelse af Eniigs Fiberforbindelse, Udstyr og Tillægsudstyr. 14. ENIIGS MISLIGHOLDELSE 14.1 Fejlretning Eniig foretager fejlretning efter reglerne herom jf. pkt Afslag i Adgangsbetalingen Hvis der sker afbrydelse af Abonnentens Tilslutning eller afbrydelse af Fibernettet, og dette skyldes Eniigs forhold, yder Eniig efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i en eventuel Adgangsbetaling for den pågældende periode. Forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen ydes kun, såfremt Abonnenten har været uden funktionsdygtig Tilslutning i samlet mere end to døgn. Beløbet fratrækkes i den efterfølgende opkrævning af Abonnementsbetaling. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgradering og lignende former for midlertidig afbrydelse berettiger dog aldrig Abonnenten til et forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen, jf. pkt Erstatningsansvar Eniig er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Eniigt eller nogen, som Eniig har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: 1. Eniig er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af Eniigs Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Eniig ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. Eniig er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at Fibernettet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed. 3. Eniig er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software. 4. Eniig er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data, Eget Udstyr og/eller systemer. 5. Eniig er ikke erstatningsansvarlig for tab grundet manglende levering af Tjenester som følge af Eniigs eventuelle lukning af Fiberforbindelsen. 6. Eniig er ikke erstatningsansvarlig, i det omfang Abonnenten ikke er berettiget til afslag i Adgangsbetalingen i medfør af pkt Force Majeure Eniig er ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetaling en, jf. pkt. 14.2, eller at betale erstatning, jf. pkt. 14.3, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes Force Majeure. 15. FLYTNING Tilslutningsaftalen omfatter Eniigs levering af Forbindelse til Fibernettet på Abonnentens Installationsadresse, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele Eniig, hvis Abonnenten påtænker at fraflytte Installationsadressen. Ønsker Abonnenten at indgå Tilslutningsaftale om Forbindelse til Fibernettet på den nye adresse, skal ny Tilslutningaftale indgås. Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til den nye adresse, vil Eniig opkræve et gebyr herfor. Reglerne om flytning og levering af Tjenester på den nye adresse, fremgår af Abonnementsaftalens pkt. 13, hvortil der henvises. Hvis Abonnentens nye sadresse ikke er tilsluttet Eniigs Fibernet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, skal Abonnenten opsige Tilslutningsaftalen i overensstemmelse med Tilslutninsaftalens pkt OPSIGELSE Ved opsigelse af Abonnementsaftalen med Eniig og/eller andre Tjenesteudbydere overgår Tilslutningen til en Inaktiv Tilslutning jf. pkt Ved Eniigs varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 18, kan Abonnenten dog i varslings perioden opsige Tilslutningsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 Dage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Abonnenten hæfter for betaling af eventuel Adgangsbetaling indtil aftalens ophør. Eniig har ret til at opsige Tilslutningsaftalen, helt eller delvis, med mindst 3 måneders varsel, herunder ved Eniigs ophør med driften af Fibernettet. Eniigs opsigelse skal ske skriftligt. 17. TILSLUTNINGSAFTALENS OPHØR I forbindelse med Tilslutningsaftalens ophør som følge af opsigelse eller misligholdelse, returneres Eniigs Tillægsudstyr og Udstyr bortset fra Fiberforbindelsen, Fiberboksen og Fiberrøret til Eniig efter bestemmelserne herom i pkt ÆNDRING AF VILKÅR OG PRISER Eniig er berettiget til med en måneds varsel til den første i en måned at ændre vilkår og priser i denne Tilslutningsaftale. Abonnenten vil blive underrettet pr. brev eller pr. , jf. pkt. 16. Ændringer af rent begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel. 19. OVERDRAGELSE Abonnenten må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Abon nementsaftalen til tredjemand. I særlige tilfælde kan Eniig tillade, at Abonnenten overdrager rettigheder og forpligtelser til tredjemand, hvorefter den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge Abon nementsaftalen. En sådan overdragelse er betinget af, at Eniig på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen. Eniig kan forlange, at den hidtidige Abonnent betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jf. pkt. 14. Den nye Abonnent, den hidtidige Abonnent og Eniig aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse. På overdragelsestidspunktet opgøres Eniigs mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den nye Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. Eniig forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent. Eniig forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af dennes samtykke. Eniig har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Abonnementsaftalen til et koncernforbundet selskab eller anden virksomhed.

6 20. TVISTER OG KLAGER I tilfælde af tvist mellem parterne om forhold, der udspringer af denne Tilslutningsaftale, kan Abonnenten klage skriftligt til Eniig. Eniig vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. Eniigs afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. nr Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i videst muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 21. IKRAFTTRÆDELSE Tilslutningsaftalen mellem Eniig og Abonnenten træder i kraft, når Abonnenten har modtaget Ordrebekræftelsen, jf. pkt. 2. Vilkårene for privates. Tilslutning til Eniigs Fibernet træder i kraft den 1. februar Eniig Tietgensvej Silkeborg Telefon

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET (Gældende fra 1. september 2016) INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om tilslutning til privat brug i EWII Bredbånd A/S ( EWII )s forsyningsområde.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere