UDBUDSBETINGELSER LEASINGAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER LEASINGAFTALE"

Transkript

1 29. marts 2017, rev. 28. april 2017 UDBUDSBETINGELSER LEASINGAFTALE Helsingør Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udbudsmaterialet Den udbudte kontrakts omfang Ordregivers forhold Tilbudsgivers forhold Kontakt indtil tilbudsafgivelsen Udelukkelse og egnethed Afgivelsen af tilbud Tilbudsevalueringen Indhentelse af dokumentation for egnethed mv Underretning om tildelingsbeslutningen Side 2

3 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Helsingør Kommunes (herefter Ordregivers ) udbud af leasingaftale vedrørende etablering af nyt sundhedshus. Der er efter Ordregivers opfattelse tale om en udbudsfritaget aftale, jf. udbudslovens 24. For at sikre tilstrækkelig konkurrence om aftalen, har Ordregiver imidlertid valgt at annoncere den. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialet, og tilbudsgiver må påregne, at Ordregiver kan være nødsaget til at bortse fra et i øvrigt attraktivt tilbud, hvis dette ikke lever op til de fastsatte krav. Ordregiver anvender hjemmesiden som udbudsplatform-/side og udbudsmaterialet er således offentliggjort på denne side. 2. Udbudsmaterialet Ud over udbudsbekendtgørelsen udgøres udbudsmaterialet af følgende bestanddele: Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Tilbudsliste Udbudsbilag A: Skabelon til Fælles Europæisk Udbudsdokument ( ESPD ) Udbudsbilag B: Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget og hæftelse i konsortier Udbudsbilag C1: Skabelon til støtteerklæring (finansiel/økonomisk formåen) Udbudsbilag C2: Skabelon til støtteerklæring (teknisk formåen) Udbudsbilag D: Oversigt over dokumentationskrav egnethed Aftalegrundlaget består af følgende: Aftalegrundlaget vil blive baseret på den vindende tilbudsgivers aftaleskabelon, jf. punkt 3 og 9.1.2, med følgende bilag: o Kontraktbilag 1: Evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Side 3

4 o o o Kontraktbilag 2: Leasinggivers tilbud inkl. udfyldt tilbudsliste Kontraktbilag 3: Grundlejeaftale, der ligeledes baseres på den vindende tilbudsgivers aftaleskabelon, jf. punkt 3 og Kontraktbilag 4: Udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at sikre sig, at tilbudsgiver er i besiddelse af et fuldstændigt eksemplar af udbudsmaterialet. 3. Den udbudte kontrakts omfang Ordregiver ønsker at etablere et fælles sundhedshus, der skal huse både kommunale, regionale og sundhedsfaglige funktioner. Sundhedshuset skal opføres på de nuværende matr. nr. 30m og 30r, Helsingør Overdrev. Inden opførelsen påbegyndes, vil matriklerne blive helt eller delvist sammenlagt med henblik på at skabe én samlet byggegrund. Grunden tilhører Ordregiver, mens ejerskabet til bygningen vil blive leasinggivers. Det nye sundhedshus vil danne rammerne for et bedre og mere effektivt samspil mellem Region Hovedstaden og Ordregiver til glæde for både borgere og patienter. Der er ligeledes ønske om, at praktiserende læger og speciallæger samt muligvis øvrige sundhedsfaglige funktioner tilbydes mulighed for at flytte med enten i sundhedshusets bygning eller i selvstændige faciliteter, opført i tilknytning til sundhedshuset. Sundhedshuset forventes at blive taget i brug medio 2021 og det samlede byggeri får et samlet areal på cirka m2. Det forventes, at ca. 700 m2 vil blive anvendt af Region Hovedstaden, 500 m2 af praktiserende læger, 600 m2 til andre ydernumre og at den resterende del vil anvendes af kommunen som egentligt sundhedshus. Tilbudsgiverne kan lægge til grund, at udlejning af sundhedshuset sker til markedsleje og på markedsmæssige vilkår. Det fælles sundhedshus forventes enten etableret som et offentlig-privat partnerskab (OPP), i totalentreprise eller som en hybrid mellem disse projektformer. Uanset projektmodel, skal etablerings-/anskaffelsesomkostningerne tilvejebringes via finansiel leasing. Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver således at indhente tilbud på leasingfinansiering af etablerings-/anskaffelsesomkostningerne forbundet med sundhedshuset. Side 4

5 Der ønskes tilbud på en leasingfinansiering vedrørende de samlede etablerings- /anskaffelsesomkostninger samt finansiering i etableringsfasen. Da kravene til det fremtidige sundhedshus endnu ikke er endeligt fastlagt og da der endnu ikke er indhentet priser på etablering/anskaffelse af sundhedshuset er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastlægge det præcise behov for leasingfinansiering. Ordregiver ønsker på denne baggrund at indgå en leasingaftale omfattende en samlet leasinggæld på op til DKK 300 mio. Det nye sundhedshus forventes etableret i perioden med følgende, forventede fordeling af etableringsomkostningerne over perioden: 2018: 5% 2019: 25% 2020: 40% 2021: 30% Ved Etableringsperioden forstås perioden fra påbegyndelse af etableringen af sundhedshuset til tidspunktet for optagelse af leasinggælden (forventet nogenlunde modsvarende tidspunktet for ibrugtagning). I Etableringsperioden ønsker Ordregiver at oparbejde leasinggæld baseret på en variabel rente, jf. punkt Ved Leasingperioden forstås den periode, hvor Ordregiver betaler den fastsatte leasingydelse. I Leasingperioden ønsker Ordregiver at indgå aftale om en leasingfinansiering baseret på en enten variabel eller fast rente. Ordregiver forventer efter Etableringsperiodens afslutning at træffe endelig beslutning om hvorvidt Leasingperioden skal baseres på en variabel eller fast rente. Ordregiver ønsker at indgå en leasingaftale med en Leasingperiode på 20 år regnet fra tidspunktet for afslutning af Etableringsperioden. Ved Leasingperiodens ophør anviser Ordregiver en køber, der køber sundhedshuset af leasinggiver til markedsværdien, der til brug for udbuddet (og tilbudssammenligningen) er foreløbigt og skønsmæssigt fastsat til 40% af den optagne leasinggæld. Ordregiver forudsætter, at tilbudsgiverne afgiver tilbud ud fra en rentekonvention på 30/360 med kvartalsvis rentetilskrivning. Renten beregnes i Etableringsperioden af afholdte omkostninger ekskl. moms. Hvis tilbudsgiver måtte anvende anden rentekonvention, anføres dette i tilbudsarket, og evalueringstillægget vil i så fald af Ordregiver blive korrigeret/beregnet i overensstemmelse med den anførte rentekonvention. Side 5

6 I Etableringsperioden betales ingen ydelse, dvs. de påløbne renter tillægges leasinggælden. Der henvises i øvrigt til den vedlagte tilbudsliste. Leasingaftalen vil basere sig på den vindende tilbudsgivers aftaleskabelon, jf. punkt 9.1.2, idet aftalen skal overholde vilkår om, at leasinggiver ejer sundhedshuset fra første spadestik (fra Etableringsperiodens start) og til Leasingperiodens udløb (20 år fra ibrugtagning), at Ordregiver ejer grunden, at der til finansiering af etablerings- og anskaffelsesomkostninger i Etableringsperioden oparbejdes en leasinggæld at Ordregiver afholder en løbende leasingbetaling til leasinggiver modsvarende forrentning og afdrag af leasinggælden, at Ordregiver ved aftalens udløb (20 år efter ibrugtagning) forpligter sig til at anvise en køber, der køber sundhedshuset af leasinggiver til markedsværdien, der er foreløbigt og skønsmæssigt fastsat til 40% af de samlede etablerings- og anskaffelsesomkostninger (inkl. finansieringsomkostninger i Etableringsperioden) Samtidig med indgåelse af leasingaftale, indgås der aftale om grundleje. Grundlejeaftalen vil basere sig på den vindende tilbudsgivers aftaleskabelon, jf. punkt 9.1.2, idet aftalen skal overholde vilkår om: at Ordregiver ejer grunden, at Ordregiver stiller grunden vederlagsfrit til rådighed for leasinggiver indtil leasingaftalens ophør (20 år efter ibrugtagning af sundhedshuset). Såfremt det måtte vise sig, at Ordregiver af den ene eller anden årsag er nødsaget til at opkræve leje for at stille grunden til rådighed, vil denne leje blive tillagt leasingydelsen krone for krone. Tilbudsgiverne kan lægge til grund, at sundhedshuset vil omfatte lovlige, kommunale aktiviteter, og at den udbudte leasingaftale således finansierer sådanne aktiviteter. 3.1 Delaftaler Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at der er tale om finansiering af ét samlet projekt, og at Ordregiver vurderer, at én samlet aftale kan skaffe den mest fordelagtige finansiering. Side 6

7 4. Ordregivers forhold 4.1 Den juridiske person Ordregiver under dette udbud er: Helsingør Kommune Stengade Helsingør Ordregiver er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel kontrakt vil skulle indgås med Ordregiver. 4.2 Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation mv. skal rettes til den af Ordregiver udpegede kontaktperson, der er: Hans Møller Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme Sct. Anna Gade 5A, 3000 Helsingør Tlf Henvendelser bør i videst muligt omfang ske skriftligt (pr. ) til Kontaktpersonen kan med bindende virkning for Ordregiver forpligte denne under udbuddet. Opstår der uoverensstemmelser mellem Ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud. Ordregiver kan på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet udpege en anden kontaktperson. 5. Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for Ordregiver. Side 7

8 Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og disse skal hæfte solidarisk, direkte og ubetinget over for Ordregiver for tilbuddet samt for udførelsen af den kontrakt, som konsortiet eventuelt måtte blive tildelt. Herudover skal konsortiet angive en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Disse erklæringerne kan afgives under anvendelse af skabelonen i udbudsbilag B. 6. Kontakt indtil tilbudsafgivelsen 6.1 Kommunikation Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængeligt på Tilbudsgiverne er selv pligtige til at holde sig opdaterede om udbuddets forløb via ovenstående. 6.2 Spørgsmål om udbuddet Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmål skal fremsendes pr. til Ordregivers kontaktperson, jf. pkt. 4.2 Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest seks dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end seks dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan Ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via Ændringer af udbudsmaterialet Ordregiver kan senest 6 dage før tilbudsfristen offentliggøre rettelsesblade om eventuelle ændringer af udbudsmaterialet på Ordregiver forbeholder sig i særlige tilfælde at kunne offentliggøre ændringer senere end 6 dage før tilbudsfristen mod forlængelse af denne. Side 8

9 Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre Ordregiver opmærksom herpå, således at Ordregiver får mulighed for at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller kontrakt. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. 7. Udelukkelse og egnethed 7.1 Udelukkelsesgrunde Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens , og 137, stk. 1, nr. 1-3 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i og 137, stk. 1, nr. 1-3 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens Dokumentation for egnethed Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er udelukket efter udbudslovens og 137, stk. 1, nr. 1-3, og for at tilbudsgiver opfylder de i udbudsbekendtgørelsen fastsatte minimumskrav til egnethed, skal tilbudsgiveren fremsende et korrekt udfyldt Fælles Europæisk Udbudsdokument, jf. udbudsbilag A. Tilbudsgiveren er desuden berettiget til at vedlægge referenceliste som selvstændigt dokument/bilag til ESPD et. Hvis tilbudsgiver er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet som dokumentation for egnethed fremlægges dokumentation i form af et korrekt udfyldt ESPD, jf. udbudsbilag A. Hvis tilbudsgiver i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers ressourcer (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.) skal der for hver Side 9

10 af de pågældende økonomiske aktører sammen med tilbuddet som dokumentation for egnethed fremlægges et korrekt udfyldt ESPD, jf. udbudsbilag A, samt en støtteerklæring, hvor det fremgår, at disse ressourcer stilles til rådighed for tilbudsgiver. Skabeloner hertil indgår i udbudsmaterialet som udbudsbilag C1-C2. Den i udbudsbilag D nævnte yderligere dokumentation skal kun fremsendes til Ordregiver, såfremt Ordregiver anmoder én eller flere tilbudsgivere om dette, hvilket tilbudsgiver må påregne kan ske forud for Ordregivers meddelelse om tildeling. 8. Afgivelsen af tilbud 8.1 Formkrav Tilbud skal være på dansk. Kontraktsproget vil ligeledes være dansk. Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til kun at vedlægge det relevante og i øvrigt formulere sig så kortfattet som muligt. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de i udbudsbekendtgørelsen fastsatte minimumskrav til egnethed. Tilbuddet skal udover eventuel følgeskrivelse eller lignende indeholde følgende bilag i udfyldt stand: 1. Udfyldt tilbudsliste. 2. Skabelon til leasingaftale, jf. pkt. 3 og Skabelon til grundlejeaftale, jf. pkt. 3 og Udfyldt Fælles Europæisk Udbudsdokument (udbudsbilag A). 5. Udfyldt og underskrevet erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk hæftelse (kun konsortier) (udbudsbilag B) 6. Udfyldte og underskrevne støtteerklæringer (hvis relevant) (udbudsbilag C1-C2) Side 10

11 8.2 Aflevering af tilbud Tilbudsfrist Tilbud skal fremsendes til Ordregiver pr. til Ordregivers kontaktperson, jf. pkt Tilbud skal være modtaget senest mandag den 29. maj 2017, kl. 12:00. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. På grund af pladsbegrænsning i Ordregivers mail-system, opfordres tilbudsgiverne til at holde tilbuddet under 10 mb (inkl. alle vedhæftninger). Det understreges, at det er tilbudsgivers risiko, om mailen afvises pga. dennes omfang/størrelse. 8.3 Tilbudsåbning Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af de afgivne tilbud. 8.4 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i 6 måneder efter tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret tilbudsgiverens tilbud som det vindende tilbud, er Ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved afgivelse af skriftligt påkrav at forlænge vedståelsesfristen med indtil 8 uger. 8.5 Alternative og sideordnede tilbud Tilbudsgiver er hverken berettiget til at afgive alternative eller sideordnede tilbud. 8.6 Forbehold Ordregiver er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af ordregiver kan prissættes med den fornødne sikkerhed eller er bagatelagtigt. Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbehold over for mindstekrav afvises som ukonditionsmæssige. Side 11

12 Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. I stedet for at overveje forbehold opfordres tilbudsgiver til tidligst muligt under spørgsmål/svar at henlede ordregivers opmærksomhed på eventuelle uhensigtsmæssige krav af betydning i udbudsmaterialet. 8.7 Underleverandører Tilbudsgiver skal for alle underleverandører i sit tilbud oplyse, hvilke dele af den udbudte opgave tilbudsgiveren har til hensigt at give i underleverance. Tilbudsgiver skal herudover oplyse om de underleverandører, som tilbudsgiveren forventer at benytte. 8.8 Øvrige forhold Tilbudsgiver kan ikke forlange tilbud tilbageleveret fra Ordregiver, der til gengæld er uberettiget til at anvende tilbud i andre sammenhænge end i forhold vedrørende nærværende udbud. Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud under nærværende udbud er Ordregiver uvedkommende. Side 12

13 9. Tilbudsevalueringen 9.1 Tildelingskriterium Som anført i udbudsbekendtgørelsen identificeres det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil anvende følgende underkriterier med den for hvert underkriterium anførte vægt: Underkriterium Vægtning Rentetillæg 90% Aftalevilkår 10% Rentetillæg (90%) For Etableringsperioden ønskes tilbud på en variabel rente, mens der for Leasingperioden ønskes tilbud på både en variabel og en fast rente. Følgende tillæg og vægtninger heraf indgår som grundlag for tilbudsevalueringen: Den tilbudte variable rente for Etableringsperioden fastsat som et tillæg til CIBOR 1 måned (vægter 20%) Den tilbudte variable rente for Leasingperioden fastsat som et tillæg til CIBOR 1 måned (vægter 40%) Den tilbudte faste rente for Leasingperioden fastsat som et tillæg til SWAP-referencerenten (vægter 40%) Tillæggene skal fastsættes som tillæg til de af Finansrådet (nu FinansDanmark) offentliggjorte referencerenter. Alle omkostninger, herunder gebyrer m.v. i såvel Etableringsperioden og Leasingperioden skal være inkluderet i de tilbudte tillæg. Tilbudsgiver er forpligtet til at anvende en tilsvarende rentekurve på tidspunktet for omlægning samt det tilbudte tillæg/fradrag til rentekurven ved fremtidige rentefastsættelser i forbindelse med beregning af omlægning fra variabel til fast rente i Leasingperioden. Side 13

14 Ordregiver forudsætter, at tilbudsgiverne afgiver tilbud ud fra en rentekonvention på 30/360 med kvartalsvis rentetilskrivning. Med henvisning til afsnit 3 beregnes renten i Etableringsperioden af afholdte omkostninger ekskl. moms. Hvis tilbudsgiver måtte anvende anden rentekonvention, anføres dette i tilbudsarket, og evalueringstillægget vil i så fald af Ordregiver blive korrigeret/beregnet i overensstemmelse med den anførte rentekonvention. Evaluering: Evalueringen foretages på baggrund af den af tilbudsgiver udfyldte tilbudsliste. Der evalueres på baggrund af et evalueringstillæg - eventuelt korrigeret ud fra den af tilbudsgiver oplyste rentekonvention, jf. ovenfor - der beregnes således: Evalueringstillæg = 0,2 * tilbudt tillæg til CIBOR 1 måned (etableringsperioden) + 0,4 * tilbudt tillæg til CIBOR 1 måned (leasingperioden) + 0,4 * tilbudt tillæg til SWAP-referencerenten (leasingperioden) Der tildeles point på en skala mellem 0 og 10 point, således at tilbuddet med det laveste evalueringstillæg tildeles 10 point, og det laveste evalueringstillæg med tillæg af 30% tildeles 0 point. Evalueringstillæg mellem disse to yderpunkter fordeles og tildeles point ved retlinet interpolation mellem yderpunkterne. Der gives point med én decimal. Evalueringstillæg, der er højere end det lavest indkomne evalueringstillæg med tillæg af 30% tildeles 0 point. Evalueringstillægget anvendes og beregnes alene til brug for evalueringen, og anvendes således ikke i den efterfølgende kontrakt. Tilbudsgiver er bundet af de konkret tilbudte tillæg, der ligeledes vil være gældende i forhold til den efterfølgende kontraktindgåelse Aftalevilkår (10%) Som del af tilbuddet skal tilbudsgiver vedlægge skabeloner (oplæg) til leasingaftale og grundlejeaftale, jf. pkt. 3. De tilbudte skabeloner (oplæg) skal respektere de i udbudsbetingelserne pkt. 3 nævnte vilkår. Der lægges vægt på, at aftaleskabelonerne er enkle og i mindst muligt omfang skaber administrative og økonomiske byrder for Ordregiver Side 14

15 Evaluering: Underkriteriet Aftalevilkår evalueres på en skala fra 0 til 10 point, hvor pointene gives efter nedenstående parametre: Opfyldelse af kriteriet Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 10 Point Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet 9 Rigtig god/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 8 God opfyldelse af kriteriet 7 Over middel i opfyldelse af kriteriet 6 Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 5 Under middel i opfyldelse af kriteriet 4 Noget under middel i opfyldelse af kriteriet 3 Ringe opfyldelse af kriteriet 2 Dårlig opfyldelse af kriteriet 1 Helt utilfredsstillende opfyldelse af kriteriet (alene konditionsmæssigt tilbud) Afklarende spørgsmål Tilbudsgiver bør sikre, at tilbuddet er fuldstændigt, klart og entydigt, så der ikke vil være behov for yderligere kontakt mellem tilbudsgiver og Ordregiver før efter underretningen om tildelingsbeslutningen. I tiden mellem modtagelsen af tilbud og frem til Ordregiver giver underretning om tildelingsbeslutningen, kan tilbudsgiverne ikke påregne, at der vil være kontakt med Ordregiver, og eventuel kontakt vil ske på foranledning af Ordregiver, og i givet fald kun for at opnå afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Side 15

16 10. Indhentelse af dokumentation for egnethed mv. Ordregiver agter at gennemføre tilbudsevalueringen uden forudgående dokumentation for og kontrol af, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens , stk. 1, nr. 1-3, og at tilbudsgiverne opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed; jf. hertil udbudslovens 159, stk. 4. Efter tilbudsevalueringen (men inden meddelelse om kontrakttildeling) agter Ordregiver at indhente den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte, relevante dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og i øvrigt er egnet. Ordregiver forbeholder sig endvidere at indhente denne dokumentation (eller dele heraf) for så vidt angår en eller flere tilbudsgivere på et hvilket som helst tidspunkt under udbudsforretningen, hvis Ordregiver skønner det relevant. 11. Underretning om tildelingsbeslutningen 11.1 Retsvirkning Alle deltagere i udbudsforretningen vil hurtigst muligt og samtidig få skriftlig underretning om tildelingsbeslutningen. Underretning om tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren, men alene underretning om at tilbudsgiver efter Ordregivers vurdering har afgivet det vindende tilbud. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Kontrakt kan først indgås efter udløbet af stand still-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud 3. Ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i overensstemmelse med pkt Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil udbuddet af Ordregiver kunne aflyses, hvis Ordregiver har grund til aflysning, der ikke er usaglig eller i strid med ligebehandlingsprincippet. Side 16

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. 7. april 2017 UDBUD MED FORHANDLIN G: IT-DRIFTSYDELSER TIL DANPILOT 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for DanPilots (herefter Ordregiver ) udbud af kontrakt om anskaffelse af IT-driftsydelser

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

1 Generelt Generelt om Trafik- og Byggestyrelsen Baggrund for udbuddet Regelgrundlag 3. 2 Udbudsmaterialet 4

1 Generelt Generelt om Trafik- og Byggestyrelsen Baggrund for udbuddet Regelgrundlag 3. 2 Udbudsmaterialet 4 Udbudsbetingelser Konsulentbistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) Juli 2016 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER BROVAGTSTJENESTE OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN

UDBUDSBETINGELSER BROVAGTSTJENESTE OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER BROVAGTSTJENESTE OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN DATO: 01. DECEMBER 2015 Sags nr. 2015-0233005 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser BROVAGTSTJENESTE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR

UDBUDSBETINGEL- SER FOR Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR COPENHAGEN DATA TANK DATO: 19.06.2015 Sags nr. 2015-0114821 Dokument nr.: 2015-0114821-10 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Copenhagen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger Udbudsmateriale Dragør Kommune Dragør Kommune ǀ Borgmestersekretariat, IT og Personale ǀ Marts 2017 1 1. OPGAVENS OMFANG OG YDELSER...3

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering. af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere

Udbudsbetingelser for annoncering. af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere Udbudsbetingelser for annoncering af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere MST-654-00341 11. oktober 2017 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Roskilde Universitet Udbud af konsulentydelser

Roskilde Universitet Udbud af konsulentydelser Indledning Roskilde Universitet inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på konsulentydelse i forbindelse med gennemførelse af STAR-projekt. Baggrund og formål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

B E T I N G E L S E R. for. annoncering. 200 stk. Faldskærmstasker & 1450 stk. Paksække M96

B E T I N G E L S E R. for. annoncering. 200 stk. Faldskærmstasker & 1450 stk. Paksække M96 B E T I N G E L S E R for annoncering af 200 stk. Faldskærmstasker & 1450 stk. Paksække M96 Version 4.2 Side 1 1. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE Det samlede annonceringsmateriale består af: Annonce

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere