Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen"

Transkript

1 Forbrugerjura 2006

2 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej København S Telefon: Telefax: E-post: Hjemmesiden: ISBN nr Side 2

3 Side 3 Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen 1. Ny lovgivning 1.1. Ændring af lov om Forbrugerforum 1.2. Ny markedsføringslov fra 1. juli Ændring af markedsføringsloven pr. 1. december Lov om juridisk rådgivning 2. Markedsføringsloven 2.1. Lovens 1. God markedsføringsskik Kontraktvilkår Påtrængende markedsføringsforanstaltninger Diskriminerende markedsføring Inkasso Negativ aftalebinding Alkohol Børn og unge Samfundsmæssige hensyn Lovens 1 (nu 2, stk.1). Markedsføringslovens anvendelsesområde Forbrugerombudsmandens internationale samarbejde Andet 2.2. Lovens 2 (nu 3). Vildledning 2.3. Lovens 4 om identifikation af reklame Lovens 6a (nu 6). Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 2.5. Lovens 9 Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud 2.6. Lovens 9 (nu 11). Købsbetingede, tilfædighedsprægede konkurrencer 2.7. Lovens 13 om prisoplysninger 2.8. Lovens 15 om gebyrer

4 Side Retningslinier/vejledninger 3. Betalingsmiddelloven 3.1. Principielle sager 4. Tobaksloven 4.1. Principielle sager 5. Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet 5.1. Husholdningsapparater og isenkram 5.2. Radio/tv mv Computere mv Telefoner mv Anden elektronik 5.6. El, gas, vand og varme. Diverse ydelser vedrørende fast ejendom 5.7. Tekstiler og skind (beklædning og bolig) 5.8. Fodtøj 5.9. Møbler og boligudstyr (se også tekstiler og skind) 5.10 Barnevogne, cykler, knallerter, sports- og fritidsudstyr Foto, ure, optik, smykker Motorkøretøjer Transport og flytning Musikinstrumenter, cd er, videobånd, koncerter mv Aviser, ugeblade, tidsskrifter, bøger Øvrige sager 6. Statistikker Stikordsregister til afgørelser fra Forbrugerklagenævnet Stikordsregister til afsnit 1-4

5 Side 5 1. Ny lovgivning 1.1. Ændring af lov om Forbrugerforum Test af varer og tjenesteydelser samt offentliggørelse af testresultater er vigtige led i Forbrugerstyrelsens forpligtelse til at tilvejebringe forbrugerinformation. Med lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om Forbrugerforum blev der tilvejebragt en udtrykkelig lovhjemmel til, at Forbrugerstyrelsen gennemfører og offentliggør sammenlignende test af varer og tjenesteydelser. Herved blev det tydeliggjort, at lovgivningen afspejler Forbrugerstyrelsens opgaver. Loven trådte i kraft den 1. februar Af hensyn til validiteten og troværdigheden af resultaterne af test af varer og tjenesteydelser er det vigtigt at tilnærme testsituationen mest muligt til den købssituation, som forbrugerne oplever. Alternativt risikeres det, at Forbrugerstyrelsen indhenter en række data om forholdene vedrørende en ydelse eller et marked, som ikke er udtryk for de reelle forhold på det pågældende marked, og som kan være direkte misvisende. Derfor kan det ved test af tjenesteydelser i nogle tilfælde være nødvendigt at anvende anonym informationsindsamling, hvor testpersoner indhenter oplysninger osv. om en ydelse ved at give sig ud for at være almindelige forbrugere. Selvom anonym informationsindsamling lovligt kan anvendes i dag, er det dog ønskeligt at fastslå i lovgivningen, at dette også er en acceptabel fremgangsmåde ved gennemførelse af test. Med lovændringen fremgår det nu tydeligt af lov om Forbrugerforum, at Forbrugerstyrelsen kan benytte anonym informationsindsamling ved sin testvirksomhed.

6 Side Ny markedsføringslov fra 1. juli 2006 Den 1. juli 2006 trådte en ny markedsføringslov i kraft. Dog trådte 9 om salgsfremmende foranstaltninger først i kraft den 1. januar Bekendtgørelser udstedt efter den tidligere markedsføringslov eller prismærkningslov forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af nye bestemmelser udstedt i medfør af den nye lov. Loven kan læses på I forhold til den hidtidige lov er der tale om ændringer på en del områder, og samtidig er loven moderniseret med klare forbedringer for forbrugerne. Det fremgår fx nu af loven, at reklamer skal kunne identificeres, og at der skal tages hensyn til børn og unge, når den erhvervsdrivende målretter sin markedsføring til denne gruppe. Lovgivningen omkring prisoplysning og prismarkedsføring er nu samlet i markedsføringsloven, og det betyder en regelforenkling på området. Forbrugerombudsmanden har i juni 2006 udsendt en orientering om den nye markedsføringslov, som kan læses under linket: er/markedsfringslovenor/ I det følgende gengives kort de hovedprincipper og ændringer i den nye markedsføringslov, idet der henvises til den nævnte orienteringsskrivelse: God markedsføringsskik Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Markedsføringslovens 1 er hermed formuleret positivt i modsætning til den hidtidige lov. Der er dog ikke tale om en realitetsændring i retsstillingen. Lovens anvendelse på offentlig virksomhed

7 Side 7 Markedsføringsloven omfatter nu også de såkaldte fritvalgsområder, som er offentlige service- og velfærdsydelser, der tidligere alene blev udbudt af det offentlige. Det fremgår således af 2, at markedsføringsloven finder anvendelse på offentlig virksomhed i det omfang, der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet. Det er herefter ikke længere afgørende for markedsføringslovens anvendelsesområde, om offentlig virksomhed kan sidestilles med privat erhvervsvirksomhed. Bedømmelsen efter markedsføringsloven vil ske under hensyn til eventuelle særlige regler og vilkår eller lovmæssige krav til ydelsernes indhold og levering. Hvis der på et område er fastsat særlige regler for markedsføringen af ydelser, som fx sundhedsydelser, vil markedsføringsloven som udgangspunkt ikke få selvstændig betydning. Børn og unge Markedsføring over for børn og unge er nu reguleret specifikt i lovens 8, hvilket betyder en generel skærpelse af de øvrige bestemmelser i den nye markedsføringslov. Fx vil der ved vurderingen af, om en reklame rettet mod børn og unge er vildledende, skulle tages hensyn til, at børn lettere tror på budskabet i en reklame (fx at den viste is er verdens bedste). Der må ikke i markedsføringen direkte eller indirekte opfordres til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd. Forbrugerombudsmanden har i lyset af den nye bestemmelse revideret vejledningen Børn, unge og markedsføring. Vejledningen kan læses under linket: er/brnogunge/ Reklameidentifikation skjult reklame En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame. Det gælder uanset reklamens form, og uanset i hvilket medium den bringes. Dette fremgår af 4, og formålet med bestemmelsen er at sikre, at de personer, som reklamen er rettet mod, kan identificere, at der er tale om et reklamebudskab

8 Side 8 og dermed kan vurdere budskabet i det lys. Forbrugerombudsmanden har i lyset af denne nye bestemmelse også revideret sin vejledning Reklameidentifikation skjult reklame. Vejledningen kan læses under linket: er/reklameid/ Prisoplysninger, kreditkøb, gebyrer og organiseret rabat Prisoplysningsreglerne ( 13, 14 og 16) er, som nævnt, indsat i markedsføringsloven, og reglerne er udbygget i forhold til de hidtidige regler i prismærkningsloven, som nu er ophævet. Forbrugerne får nu krav på prisoplysninger, når varer eller tjenesteydelser sælges over internettet, der skal gives prisoplysninger ved udbud af antikviteter, og der skal gives prisoplysninger ved udbud af tjenesteydelser til forbrugere. Prisoplysningsreglerne gælder også for mundtlige prisoplysninger. Der er endvidere indført en bestemmelse om, at forbrugeren altid kan kræve en specificeret regning (faktura) for tjenesteydelser, som er udført efter regning. Herudover er det præciseret, at de årlige omkostninger i procent skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige kreditomkostninger, der skal oplyses ved kreditkøb. Der skal skiltes med organiseret rabat både for varer og for tjenesteydelser. Og med reglernes placering i markedsføringsloven er der genindført et tilsyn med overholdelsen af prisoplysningsreglerne. Loven indeholder også en ny regel ( 15) om adgangen til at ændre eksisterende gebyrer og indføre nye gebyrer i et løbende kontraktforhold. Er gebyrændringen væsentlig, eller indføres der et nyt gebyr, skal varslingen herom til forbrugeren ske ved individuel kommunikation. ( /5-90) 1.3. Ændring af markedsføringsloven pr. 1. december 2007 Med lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om markedsføring blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

9 Side /29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked gennemført i dansk ret. Dette direktiv er et totalharmoniseringsdirektiv, som fastsætter fælles EU-regler for at beskytte forbrugerne mod, at erhvervsdrivende anvender urimelige markedsføringsmetoder, i direktivet kaldet urimelig handelspraksis. Direktivet om urimelig handelspraksis regulerer markedsføring over for forbrugerne men ikke markedsføring mellem erhvervsdrivende. Direktivet omfatter endvidere kun handelspraksis, der kan skade forbrugernes økonomiske interesser, men derimod ikke spørgsmål om smag og anstændighed, fx kønsdiskriminerende reklame. Markedsføringsloven indeholder de generelle regler om god skik og forbud mod brug af vildledning, urigtige og urimeligt mangelfulde angivelser. Det var derfor nødvendigt at ændre denne lov for at gennemføre direktivet i dansk ret. Med lovændringen blev der endvidere indsat en ny bestemmelse i markedsføringsloven om beføjelser for Forbrugerombudsmanden til at foretage kontrolundersøgelser. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse etablerer et formelt og bindende samarbejde mellem de europæiske håndhævelsesmyndigheder. Forordningen giver Forbrugerombudsmanden hjemmel til at foretage kontrolundersøgelser. Forordningen præciserer imidlertid ikke betingelserne for at foretage kontrolundersøgelser. Ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger blev der derfor indsat en bestemmelse, der præciserer betingelserne for hvornår og hvordan, der kan foretages kontrolundersøgelser.

10 Side 10 Med loven blev der foretaget følgende ændringer af markedsføringsloven: - En præcisering af generalklausulen om god skik i forhold til markedsføring, som berører forbrugernes økonomiske adfærd. - En nyaffattelse af bestemmelsen i markedsføringslovens 3 om vildledende angivelser og udeladelser samt om aggressiv og utilbørlig markedsføring rettet mod forbrugerne og andre erhvervsdrivende. Bestemmelsen er også fremover strafbelagt. - Indførelse af en ny bestemmelse, som fastsætter en række oplysningskrav i forbindelse med fremsættelse af en købsopfordring. Det vil sige markedsføring, som indeholder en opfordring til køb rettet mod forbrugerne. Også denne bestemmelse er strafbelagt. - Bestemmelsen om særtilbud i 5, stk. 3, ophæves. Herudover indeholder lovændringen en præcisering af lovens anvendelsesområde i forhold til finansielle virksomheder, således at reglen om afgrænsning af lovens anvendelsesområde finder anvendelse i forhold til alle finansielle virksomheder og ikke kun virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed. Endvidere er der sket en tilføjelse til lovens 14 om kreditkøb, således at det fastslås, at bestemmelsen er teknologineutral. Endelig indeholder lovændringen en ny bestemmelse i 22a, der præciserer betingelserne for hvornår, og hvordan Forbrugerombudsmanden kan foretage kontrolundersøgelser som led i sit europæiske håndhævelsessamarbejde, samt en præcisering af 30, stk. 2, om sanktionen ved manglende afgivelse af oplysninger. Lovændringen træder i kraft den 1. december Dog er den ny 22a og ændringen af 30, stk. 2, trådt i kraft den 29. december 2006.

11 Side Lov om juridisk rådgivning Fra 1. juli 2006 kan alle nedsætte sig som rådgiver og tilbyde juridisk rådgivning mod betaling. Loven giver erhvervsdrivende, der ikke er advokater, mulighed for at reklamere med, at de tilbyder juridisk rådgivning. Samtidig ophæves det tidligere forbud mod, at en erhvervsdrivende markedsfører juridisk vejledning (vinkelskriverloven). De nye regler betyder, at juridiske rådgivere skal overholde god skik for juridisk rådgivning. Dette medfører bl.a., at rådgiveren skal udføre sit arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i det hele taget varetage sin kundes interesser på en ordentlig måde. Reglerne stiller også krav om, at der inden rådgivningen kan starte, skal oprettes en skriftlig aftale. I aftalen skal bl.a. være oplysninger om rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund, prisen og om rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at juridiske rådgivere lever op til loven og den bekendtgørelse, som er udstedt i medfør af loven. For at beskytte forbrugerne mod inkompetent rådgivning udvides Forbrugerklagenævnets kompetenceområde samtidigt, så forbrugerne nu i større omfang end tidligere kan klage over juridisk rådgivning. Betingelsen for, at en forbruger kan klage over juridisk rådgivning, er at rådgivningen: Er ydet som led i rådgiverens erhvervsvirksomhed Er af overvejende juridisk karakter Har kostet minimum 800 kr.

12 Side 12 Nævnet kan ikke behandle klager over selvstændig advokatvirksomhed. Nævnet kan heller ikke behandle klager på områder, hvor der allerede findes en anden klageadgang. Findes der fx er et godkendt, privat klage- eller ankenævn, der kan behandle klagen, skal forbrugeren henvende sig der. 2. Markedsføringsloven Ny Forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe blev udpeget som Forbrugerombudsmand fra den 1. november Henrik Øe overtog hvervet efter Hagen Jørgensen, som fyldte 70 år og derfor sagde farvel til embedet, som han havde haft i 16 år. Henrik Øe er 42 år og uddannet cand.jur. Han kommer fra en stilling som kontorchef i Justitsministeriets Lovafdeling og har tidligere bl.a. været ansat i forskellige stillinger i Justitsministeriet, som referendar ved Retten i Første Instans (EF-Domstolen) i Luxembourg og som advokatfuldmægtig Lovens 1. God markedsføringsskik Kontraktvilkår Samsø Linjen opkræver uberettiget oliepristillæg

13 Side 13 Forbrugerombudsmanden fik i efteråret 2005 en række henvendelser vedrørende Samsø Liniens indførelse af oliepristillæg. Det skete, fordi oliepristillægget også blev opkrævet af de kunder, der havde købt klippekort, før tillægget blev indført. Da Forbrugerombudsmanden fandt det tvivlsomt, om der var taget et gyldigt forbehold for et sådant pristillæg over for kunderne, skrev han til Samsø Linien og henstillede, at de undlod at opkræve tillægget ved brug af allerede købte billetter. Samsø Linien valgte at fastholde opkrævningen af tillægget. Da Forbrugerklagenævnet tog en konkret klage over forholdet op til behandling, ville Forbrugerombudsmanden afvente Forbrugerklagenævnets afgørelse om forholdet og herefter om fornødent tage sagen op over for Samsø Linien på ny. Forbrugerklagenævnet traf i december 2006 afgørelse om, at Samsø Linjen skulle tilbagebetale et oliepristillæg, som de havde pålagt en forbruger, da denne ville bruge et 10-turs-rabatkort, der var købt før indførelsen af oliepristillægget. Samsø Linjen oplyste herefter til Forbrugerombudsmanden, at de ville tilbagebetale oliepristillæg til kunder, der kunne dokumentere, at de havde betalt oliepristillæg på trods af en aftale om transport til en bestemt pris. ( /5-255) Læs Samsø Linjens brev af 15. januar 2007 til Forbrugerombudsmanden (pdf) Læs tidligere omtale af sagen Læs Forbrugerklagenævnets afgørelse Ulovligt gebyr ved brug af fortrydelsesret

14 Side 14 En e-handelsbutik havde et aftalevilkår om, at man skulle betale et gebyr på 20% af salgsprisen, hvis man fortrød køb af varer til en pris af kr. eller derover. Forbrugerombudsmanden modtog en klage over dette og skrev til virksomheden, at det fremgår af forbrugeraftaleloven, at en forbruger skal have det fulde beløb tilbagebetalt, hvis et køb fortrydes. Den erhvervsdrivende slettede herefter vilkåret. Forbrugere har normalt 14 dages fortrydelsesret, når de køber varer eller tjenesteydelser via fjernsalg, fx på internettet. Det følger af 17 i forbrugeraftaleloven. Har forbrugeren helt eller delvist betalt for en vare eller tjenesteydelse, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det modtagne, når forbrugeren træder tilbage fra aftalen. Det fremgår af 21, stk. 2, i forbrugeraftaleloven. ( /5-225) Læs mere om fortrydelsesretten på Forbrugerombudsmandens side om e-handel; Forbrugerombudsmandens gennemgang af 15 e- handelsbutikker Forbrugerombudsmanden gennemgik i foråret e- handelsbutikkers hjemmesider i forhold til lovgivningen. Der var bemærkninger til alle siderne med undtagelse af en enkelt. Meget tyder på, at det er ukendskab til reglerne, der er skyld i fejlene, og alle de gennemgåede virksomheder har udtrykt ønske om at rette op på de konstaterede forhold. Største problemer

15 Side 15 Gennemgangen viste, at der særligt var problemer med efterlevelsen af lovgivningen på følgende punkter: Oplysning om aftalevilkår, herunder vilkår for fortrydelsesretten. Gyldigheden af forbehold og ansvarsfraskrivelser. Oplysninger om købeloven. Udsendelse af nyhedsbreve/elektronisk post. Oplysning om opbevaring af kontrakten og dens tilgængelighed. Også de e-mærkede virksomheder havde i flere tilfælde problemer med at leve op til lovgivningens krav. Læs resultaterne af gennemgangen Se Forbrugerombudsmandens kommenterede tjekliste til e- handelsbutikker Se også Forbrugerombudsmandes side om e-handel, Baggrund Undersøgelsen havde til formål: 1. At orientere branchen om de krav, der stilles. 2. At få indblik i, hvilke regler, der ikke efterleves. 3. At gribe ind evt. med retssager - over for enkelte virksomheder, der ikke overholdt gældende ret. Hjemmesiderne blev udvalgt ud fra følgende kriterier: Der blev alene udvalgt danske hjemmesider.

16 Side 16 Der blev fortrinsvis valgt virksomheder, der måtte formodes at have en vis kundemasse. De udvalgte virksomheder kom fra flere forskellige brancher. Der blev udvalgt både rene on-linevirksomheder og virksomheder, hvortil der også var knyttet fysiske butikker. Der blev udvalgt både virksomheder, der havde e- handelsmærket og virksomheder, der ikke havde e- handelsmærket. Der blev gennemgået 15 hjemmesider, heraf 6 hjemmesider, der havde e-handelsmærket. ( /5-55) Forbrugerombudsmanden har undersøgt motionscentres aftalevilkår Forbrugerombudsmanden undersøgte i efteråret 2005 en række fitness- og motionscentres aftalevilkår. Formålet var at finde ud af, om centrene overholdt markedsføringsloven og tilbød deres kunder rimelige vilkår. I forbindelse med undersøgelsen blev der konstateret mange problemer i motionscentrenes aftalevilkår. Blandt problemerne var bl.a., at en række centre havde slet ingen eller meget mangelfulde aftaler. Derudover var mange motionscentres abonnementstyper for uigennemskuelige. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at alle aftaler mellem motionscentre og medlemmer bør være skriftlige, og at aftalevilkårene bør udleveres til forbrugeren i forbindelse med aftaleindgåelse.

17 Side 17 De forskellige abonnementstyper bør være formuleret klart og forståeligt, så det er mere gennemskueligt for forbrugerne, hvad hvert enkelt abonnement indebærer - fx med hensyn til bindingsperioder og opsigelse. Undersøgelsen resulterede i et generelt brev med en række kritikpunkter til de undersøgte centre. De fleste motionscentre svarede på Forbrugerombudsmandens henvendelse. Efterfølgende fulgte en drøftelse med en række af de motionscentre, som svarede, om konkrete punkter i deres aftalevilkår, der ifølge Forbrugerombudsmandens opfattelse burde revideres. Alle motionscentre blev desuden bedt om at indsende deres reviderede aftalevilkår. Forbrugerombudsmanden oplevede, at man rettede ind på de væsentligste punkter i overensstemmelse med anbefalingerne. Det er dog på flere punkter stadig afgørende, hvordan abonnementsaftalerne i fremtiden håndteres i konkrete situationer, hvis der opstår tvister. Nogle motionscentre havde aftalevilkår, hvor man tillod opsigelse i bindingsperioden i ganske særlige tilfælde, fx dokumenteret sygdom, graviditet og militærtjeneste. Sådanne vilkår udelukker imidlertid ikke, at forbrugere af andre årsager kan blive løst fra kontrakten, såfremt det måtte anses for et urimeligt byrdefuldt aftalevilkår at fastholde aftalen, jf. aftalelovens 38c, jf. 36 samt Forbrugerklagenævnets praksis. Kun få selskaber orienterer klart og forståeligt deres medlemmer om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med en opsigelse i bindingsperioden.

18 Side 18 For så vidt angår prisstigninger og væsentlige ændringer i de enkelte centres medlemsbetingelser, er det ligeledes afgørende, hvordan centrene administrerer deres aftalevilkår i eventuelle konkrete tilfælde. Ved forudbetalte uopsigelige aftaler kan der ikke ske prisændringer. Ved løbende betalte medlemskaber kan der ske prisændringer, men de må i givet fald varsles i ordentlig tid, og forbrugeren skal have mulighed for inden for en rimelig frist at opsige sit medlemskab. Varslet skal ske på en individualiseret måde til medlemmerne, og det kan således ikke anses for tilstrækkeligt med blot et opslag i centret. Langt fra alle centrene har udførlige vilkår på dette område. Der efterlades desuden i alle tilfælde en konkret vurdering til det enkelte center, idet centret skal vurdere, hvorvidt en stigning/ændring er væsentlig og derfor skal varsles individuelt med mulighed for at opsige aftalen. ( /5-96) Forbrugerombudsmandens gennemgang af internetauktioner Der blev generelt givet dårlige karakterer til de fleste af de internetauktioner, som Forbrugerombudsmanden undersøgte i foråret 2006, hvor syv af de største danske netauktioners hjemmesider blev gennemgået. Særligt reglerne om fortrydelsesret gav fortsat anledning til problemer, ligesom der var vanskeligheder med at leve op til bl.a. reglerne i købeloven. Gennemgangen gav også anledning til kritik af vilkår om betaling, levering og erstatning samt udsendelse af s uden samtykke.

19 Side 19 Forbrugerombudsmanden iværksatte i 2005 projektet med det formål at vurdere vilkårene for handel på internetauktionerne. Det skete bl.a. i lyset af de forskellige problemer, der blev sat fokus på i medierne, og et stigende antal henvendelser fra forbrugere. Forbrugerombudsmanden påtalte de konstaterede forhold over for de enkelte internetauktioner. ( /5-54) Du kan læse Forbrugerombudsmandens konklusioner (PDF) på Læs Justitsministeriets redegørelse om internetauktioner. Læs mere om e-handel på Høring over bekendtgørelse om forsikringsselskabernes informationspligt ved indgåelse af aftaler om livsforsikring Forbrugerombudsmanden har afgivet høringssvar til en bekendtgørelse om forsikringsselskabernes informationspligt ved indgåelse af aftaler om livsforsikring. Flere af de foreslåede ændringer var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse alene udtryk for en hensyntagen til forsikringsselskaberne. Det var således umiddelbart svært at se hensynet til forbrugerne. De foreslåede ændringer indebar: at en række oplysninger af betydning for forbrugernes vurdering af et forsikringstilbud nu først skulle gives i forbindelse med aftaleindgåelse, hvor de før skulle gives inden aftaleindgåelse,

20 Side 20 at oplysninger om væsentlige ændringer skulle gives i forbindelse med, at ændringerne træder i kraft og ikke med et vist varsel, at oplysningerne til forsikringstageren efter aftale (og altså nu også på foranledning af forsikringsselskabet) kunne affattes på et andet sprog end dansk, og at Finanstilsynet i øget omfang kunne dispensere fra bekendtgørelsen. Læs Forbrugerombudsmandens høringssvar. ( /5-714) Netbutikker tjekket af Forbrugerombudsmanden for oplysning om fortrydelsesretten Den 28. februar 2006 tjekkede Forbrugerombudsmanden hvor gode de danske hjemmesider er til at oplyse om fortrydelsesretten. I alt fik 164 tilfældigt udvalgte hjemmesider besøg. Af dem var det kun knap 10%, som ikke oplyste om, at forbrugerne efter forbrugeraftaleloven har 14 dages fortrydelsesret ved køb på internettet. Til gengæld havde hele 45% af hjemmesiderne mere eller mindre urimelige vilkår i forbindelse med fortrydelsesretten. Leveringsomkostninger skal også refunderes For eksempel oplyste mange netbutikker, at forbrugeren kun ville få tilbagebetalt varens pris, men ikke leveringsomkostningerne, når man fortrød et køb. Forbrugeren har imidlertid ret til at få refunderet både købsprisen og leveringsomkostningerne. Det eneste forbrugeren selv skal betale, er udgifterne til at sende varen retur.

21 Side 21 Forbrugerombudsmanden kontaktede de firmaer, der ikke gav korrekte oplysninger, og bad dem om at rette hjemmesiderne til. De sider, der ikke oplyste om fortrydelsesretten, blev alle justeret. Aktionen var et led i en kampagne med fokus på e-handel, iværksat af et netværk af forbrugermyndigheder i 33 lande (IC- PEN), som Forbrugerombudsmanden er medlem af. ( /5-7) Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse forud for aktionen Påtrængende markedsføringsforanstaltninger Diskriminerende markedsføring Inkasso Negativ aftalebinding Automatisk tilmelding til SMS-pakke Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere, som var utilfredse med, at deres teleselskab automatisk havde tilmeldt dem en SMS-pakke til 49 kr. pr. måned. Forbrugerombudsmanden kontaktede teleselskabet og oplyste dem om, at udgangspunktet i danske ret er, at man skal foretage sig noget aktivt for at indgå en aftale med en anden. Negativ aftalebinding er i strid med god markedsføringsskik.

22 Side Alkohol Teleselskabet mente, at der var tale om en vilkårsændring på udvalgte mobilabonnementer, og at vilkårsændringen var varslet i god tid. Forbrugerombudsmanden svarede hertil, at der er tale om en helt ny abonnementstype baseret på et andet forventet forbrug hos kunden end det eksisterende. Da der således er tale om en ny aftale, kræver ændringen positiv accept fra kunden. Sagen blev afsluttet med, at teleselskabet tilkendegav over for Forbrugerombudsmanden, at de ville tage Forbrugerombudsmandens synspunkter til efterretning og ikke i fremtiden automatisk tilmelde sine kunder til en SMS-pakke. ( /5-47) Uetisk at opfordre til druk i markedsføringen Forbrugerombudsmanden modtog en anmeldelse fra Forbrugerrådet om, at firmaet Den Sunde Linie A/S overtrådte markedsføringslovens 1, i den måde firmaet markedsførte produktet Nopal Party Cactus på. Forbrugerombudsmanden rettede på denne baggrund henvendelse til firmaet og gjorde opmærksom på, at Forbrugerombudsmanden fandt det uetisk og uforsvarligt at markedsføre produktet på en sådan måde, at det kunne føre til et øget forbrug af alkohol. I vurderingen blev der bl.a. lagt vægt på, at indtagelse af alkohol i for store mængder kan være sundhedsskadeligt og i øvrigt gøre én ude af stand til at tage vare på sig selv og sine omgivelser. Produktet skulle netop ifølge markedsføringen heraf gøre det muligt at indtage alkohol uden at opleve ubehaget derved, da produktet angiveligt skulle reducere kroppens naturlige reaktion på indtagelse af for meget alkohol nemlig tømmermænd. Mar-

23 Side 23 kedsføringen opfordrede forbrugerne til at tage de pågældende piller frem for at beherske indtagelsen af alkohol og dermed begrænse risikoen for tømmermænd. Ovennævnte skal også ses i lyset af Sundhedsstyrelsens anbefaling for henholdsvis kvinder og mænd om maximalt at drikke 14 og 21 alkohol genstande ugentligt. Det er desuden Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, i markedsføring at forbinde indtagelse af alkoholholdige drikkevarer med sport og idræt, hvilket firmaet gjorde ved at forudsætte en sammenhæng mellem VM i fodbold og tømmermænd. Firmaet anførte, at de ikke mente, at det overtrådte markedsføringsloven. Firmaet beklagede dog, at det ikke havde angivet Sundhedsstyrelsens anbefalinger om indtagelse af alkohol og oplyste, at det på baggrund af sagen ville tage markedsføringen af produktet Nopal Party Cactus op til en kritisk gennemgang. Forbrugerombudsmanden konstaterede, at firmaet på deres hjemmeside havde information liggende benævnt: Opskrift på en fed fest, som indeholdt gode råd til, hvordan man kunne drikke mest muligt til en fest. Forbrugerombudsmanden bemærkede over for firmaet, at han fandt det uforsvarligt og uetisk, at der i forbindelse med markedsføringen af produktet opfordredes til, at man gjorde alt, hvad man kan for at kunne drikke mere. Ligeledes fandt han det uetisk, at man forudsætter, at en fed fest kræver, at man drikker meget og hele tiden. Forbrugerombudsmanden henstillede til, at firmaet ophørte med at anvende den pågældende tekst og tog til efterretning, at firmaet ville foretage en kritisk gennemgang af deres markedsføring af produktet. ( /5-15) Børn og unge

24 Side Forbrugerombudsmanden har grebet ind over for erotiske SMS er og MMS er til børn Forbrugerombudsmanden indkaldte branchen til forhandlinger efter, at det i tv-programmet Kontant den 28. november 2006 kom frem, at børn under 16 år uden problemer kan købe eksempelvis erotiske SMS er og MMS er i strid med selskabernes egne retningslinier. Teleselskaberne har selv indgået en rammeaftale om mobile indholdstjenester med hinanden. Efter denne aftale må tjenester i serierne 12xx, 13xx, 14xx, 17xx, 18xx og 19xx, der også kan købes af børn, ikke indeholde beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold. Teleselskaberne TDC, Telia, 3, Sonofon og Tele2 afgav på den baggrund i december 2006 tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om at overholde de dele af denne rammeaftale, der handler om tjenester med erotisk eller seksuelt indhold og andre forbrugerbeskyttende regler. De forpligtede sig endvidere til at etablere en uafhængig undersøgelsesenhed, der skal foretage stikprøver af de tjenester, der udbydes via de ovennævnte numre. Opgaven bliver at undersøge 10% af de udbudte tjenester svarende til ca. 500 tjenester om året, og undersøgelserne skal omfatte en repræsentativ andel af samtlige tjenesteudbydere. Enheden er etableret pr. 1. marts 2007 og fungerer på prøvebasis i et år. Endelig forpligtede selskaberne sig til at indføre sanktioner over for de tjenester, der ikke overholder rammeaftalen på dette punkt.

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

REDEGØRELSE. om lovovervågning af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning

REDEGØRELSE. om lovovervågning af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 175 Offentligt Civil- og Politiafdelingen REDEGØRELSE Dato: 1. december 2009 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-46-0001 Dok.: LWI40262 om lovovervågning af lov

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 TELEOMRÅDET TELESELSKABERNES BEHANDLING AF KLAGER OVER INDHOLDSTAKSEREDE

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis Agenda Ny lovgivning Urimelig handelspraksis Købsopfordringer Nye markedsføringsteknikker Computerspil og sociale netværk Viral markedsføring Andre emner 2 Direktivet om urimelig handelspraksis Urimelig

Læs mere

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Michael Hopp, advokat, partner Jane Frederikke Land, advokat 4. juli 2016 Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Kapitel 21 - Lovgivning

Kapitel 21 - Lovgivning Kapitel 21 - Lovgivning Aftaleloven Opgave 21.1 1. Kan Strand og Sol A/S kræve svar fra hg-klassen senest en uge fra klassen har modtaget tilbuddet? Ja, Strand og Sol a/s har fastsat en acceptfrist, som

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere