Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv"

Transkript

1 Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge, at sociale problemer opstår og vokser sig store. Andre skal afhjælpe problemer og tilgodese særlige behov. Fælles for indsatserne er, at de sigter på, at udsatte børn og unge får de samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som andre børn og unge. Denne analyse belyser, hvor mange udsatte børn og unge, der får brug for en social indsats i det tidlige voksenliv på grund af problemer i form af misbrug eller hjemløshed. Udsatte børn og unge har markant større sandsynlighed for at få problemer med misbrug eller hjemløshed i det tidlige voksenliv, når man sammenligner med andre børn og unge. Men selvom sandsynligheden for at få problemer er større, er det langt fra alle udsatte børn og unge, der også bliver socialt udsatte i det tidlige voksenliv. Analysen viser, at det var i størrelsesordenen pct. af udsatte børn og unge fra årgang 1990, der fik hjælp fra det offentlige til at løse problemer med misbrug og hjemløshed, mens de var mellem 18 og 24 år. Ser man på den samlede gruppe af årgang 1990, der i årsalderen modtog behandling for stofmisbrug og alkoholafhængighed eller gjorde brug af forsorgshjem eller herberger (hjemløshed), er det mange, der har været udsatte som barn eller ung. Det gælder i størrelsesordenen pct. Velfærdspolitisk Analyse nr. 10 Marts

2 Udsatte børn og unge og sociale problemer i det tidlige voksenliv Når kommunerne bliver opmærksomme på, at der er børn og unge, som har særlige behov for støtte, er de forpligtiget til at iværksætte den foranstaltning, der bedst afhjælper de sociale problemer og styrker mulighederne for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Nogle gange kan problemerne løses med forebyggende foranstaltninger. Andre gange kan det være nødvendigt at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet. Den første del af denne analyse ser nærmere på, hvor mange udsatte børn og unge, der har fået en social indsats i det tidlige voksenliv på grund af problemer i form af misbrug eller hjemløshed. Analytisk er der valgt at se på personer fra årgang Det skyldes, at der for denne årgang er dækkende registeroplysninger, når det gælder sociale indsatser i form af overnatninger på forsorgshjem og herberger og behandling for stofmisbrug og alkoholafhængighed i det tidlige voksenliv. Udsatte i det tidlige voksenliv er i denne analyse afgrænset til at omfatte personer, der i alderen år, har været i alkohol- eller stofmisbrugsbehandling eller har overnattet på forsorgshjem eller herberger. Udsatte børn og unge er afgrænset som personer, der på et tidspunkt i 0-17-årsalderen har været anbragt uden for hjemmet eller modtaget en personrettet forebyggende foranstaltning. Årgang 1990 omfatter ca personer. Heraf har omkring personer været udsatte som børn og unge. Det svarer til ca. 9 pct., jf. figur 1. og figur 2. Figur 1 Udsatte børn og unge i årgang 1990, antal Figur 2 Udsatte børn og unge i årgang 1990, andel Anm.: 24-årige ultimo 2014 (årgang 1990). Anbragte og modtagere af personrettede forebyggende foranstaltninger i alderen 0-17 år. Se i øvrigt boks 1. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. 2 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 10 Marts 2017

3 Gruppen af udsatte børn og unge kan afgrænses på forskellige måder. Nogle analyser fokuserer på børn og unge, hvor der er indikationer på udsathed hos barnet eller den unge selv. Andre fokuserer på børn og unge, hvor der under opvæksten er indikationer på problemer hos forældrene i form af psykisk sygdom, misbrugsproblemer eller kriminalitet mv. Når denne analyse fokuserer på børn og unge, der har modtaget sociale foranstaltninger, skyldes det, at der er sikkerhed for, at barnet eller den unge efter en konkret vurdering fra kommunen har fået tildelt en ydelse, der knytter sig til én eller anden form for udsathed. Boks 1 giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne i det tidlige voksenliv er afgrænset i analysen. Boks 1 Afgrænsning af socialt udsatte voksne i det tidlige voksenliv og udsatte børn og unge Socialt udsatte i det tidlige voksenliv Socialt udsatte i det tidlige voksenliv er afgrænset som personer, der har modtaget en social indsats, hvor der findes landsdækkende registerdata. De sociale indsatser omfatter alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og ophold på forsorgshjem eller herberger. Det er samtidig valgt at afgrænse analysen til personer fra årgang Hermed sikres det, at der er fuldt dækkende data for ovenstående sociale indsatser i det tidlige voksenliv (18-24-årsalderen). Det bemærkes, at afgrænsningen af socialt udsatte voksne adskiller sig fra Socialpolitisk Redegørelse 2016 ved, at personer der har modtaget socialpædagogisk støtte mv., ikke indgår i gruppen. Når socialpædagogisk støtte mv. ikke indgår i gruppen, skyldes det, at der ikke findes landsdækkende data for disse indsatser, og at registerdata først er tilgængelig fra 3. kvartal 2013 og frem. Personer med ophold på forsorgshjem eller herberg omfatter brugere af forsorgshjem eller herberger efter servicelovens 110, der er registreret i botilbudsstatistikken. Personer i stofmisbrugsbehandling omfatter personer, der har været i stofmisbrugsbehandling mindst 1 dag og er registreret i registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS). Opgørelserne omfatter ikke personer i anonym stofmisbrugsbehandling eller personer, som modtager behandling ved kriminalforsorgen. Personer i alkoholmisbrugsbehandling omfatter personer, der modtager offentligt finansieret behandling for alkohol og er registeret i Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB). Personer i anonym alkoholbehandling indgår ikke i opgørelsen. Udsatte børn og unge Udsatte børn og unge omfatter personer, der har været anbragt uden for hjemmet og eller modtaget en personrettet forebyggende foranstaltning i alderen 0-17 år. Personer, der alene har modtaget familierettede forebyggende foranstaltninger, indgår ikke, da der først findes registerdata på individniveau for denne foranstaltningstype fra Det bemærkes, at en lille del af de udsatte børn og unge modtager en social foranstaltning som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Grundet manglende registeroplysninger kan denne gruppe ikke adskilles fra øvrige udsatte børn og unge. Velfærdspolitisk Analyse nr. 10 Marts

4 Det er langt fra alle udsatte børn og unge, som oplever sociale problemer i det tidlige voksenliv. Selvom der er en markant større sandsynlighed for at blive udsat som voksen, når man har været udsat som barn eller ung, er det ikke sådan, at alle udsatte børn og unge også bliver udsatte i det tidlige voksenliv. Analysen viser, at 13,4 pct. af udsatte børn og unge fra årgang 1990 også har været udsatte i det tidlige voksenliv. Det er næsten otte gange så mange som blandt personer, der ikke var udsatte som barn eller ung, hvor 1,7 pct. var socialt udsatte i det tidlige voksenliv, figur 3 og figur 4. Figur 3 Udsatte i det tidlige voksenliv, blandt personer der var udsatte som barn eller ung Figur 4 Udsatte i det tidlige voksenliv, blandt personer der ikke var udsatte som barn eller ung Anm.: 24-årige ultimo Udsatte i det tidlige voksenliv omfatter personer, der har modtaget behandling for alkoholafhængighed, stofmisbrug samt brugere af forsorgshjem eller herberger. Se anmærkningen til figur 1 og boks 1. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. Der vil være personer, der har været socialt udsatte i det tidlige voksenliv, uden de har modtaget en social indsats i form af offentligt finansieret behandling for alkoholafhængighed eller stofmisbrug eller har overnattet på forsorgshjem eller herberger. Der kan fx være tale om personer, som søger hjælp i personlige netværk eller hos frivillige organisationer. Dette vil både gælde personer, der har været udsatte under opvæksten, og personer, der ikke har været udsatte under opvæksten. Når man ser på gruppen af udsatte børn og unge, der har fået en social indsats i det tidlige voksenliv til at afhjælpe problemer med enten misbrug eller hjemløshed, har størstedelen modtaget en indsats rettet mod stofmisbrug. Det er lidt over 10 pct., som har været i stofmisbrugsbehandling i årsalderen. Godt 4 pct. har overnattet på forsorgshjem eller herberger, mens lidt over 1 pct. har været i behandling for alkoholafhængighed, jf. figur 5. 4 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 10 Marts 2017

5 Figur 5 Udsatte i det tidlige voksenliv, blandt personer der var udsatte som barn eller ung, opdelt efter sociale indsatser Anm.: I alt omfatter personer, som har modtaget mindst én social indsats. Da nogle personer vil have modtaget mere end én indsats, summer stofmisbrugsbehandling, alkoholbehandling og forsorgshjem eller herberger ikke til i alt. Se anmærkningen til figur 1 og boks 1. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Derudover er der en gruppe af udsatte børn og unge fra årgang 1990, der i løbet af årsalderen har modtaget en social indsats i form af socialpædagogisk støtte mv. Denne gruppe indgår ikke i analysen, da der kun foreligger data herfor for 3. kvartal 2013 og frem. For at belyse omfanget af socialpædagogisk støtte mv. er der i boks 2 set på årige i 2014, som har været udsatte som barn eller ung. Heraf fremgår, at det er knap 5 pct., der har modtaget socialpædagogisk støtte mv. i 2014, jf. boks 2. Velfærdspolitisk Analyse nr. 10 Marts

6 Boks 2 Sociale indsatser registeret i de kommunale serviceindikatorer Personer, der modtager socialpædagogisk støtte mv., indgår ikke i analysen, da der ikke findes landsdækkende registerdata for denne gruppe, og data kun er tilgængelig fra 3. kvartal 2013 og frem. For at teste robustheden af analysens resultater, ser denne boks nærmere på andelen af udsatte børn og unge, der som årige i løbet af 2014 har modtaget socialpædagogisk støtte mv., alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling eller har overnattet på et forsorgshjem. I stedet for at følge én enkelt årgang over tid, er der set på flere årgange ( ), der har modtaget sociale indsatser i et enkelt år (2014). Når man anvender denne opgørelsesmetode til at undersøge, hvor mange udsatte børn og unge, der også har modtaget en social indsats i det tidlige voksenliv, tegner der sig samme billede som i analysen. Blandt årige, der i løbet af deres opvækst har modtaget sociale foranstaltninger, er det knap 9 pct. der i 2014 har modtaget en social indsats. Med knap 5 pct. udgør personer, der modtager socialpædagogisk støtte mv. omkring halvdelen af denne gruppe, jf. figur a. Figur a Udsatte i det tidlige voksenliv blandt personer, der var udsatte som barn eller ung, opdelt efter social indsats, 2014 Anm.: årige i Oplysningerne er opregnet til landsplan på baggrund af de 49 kommuner, som har indrapporteret socialpædagogisk støtte mv. for 2014 til de kommunale serviceindikatorer. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling omfatter personer, hvor myndighedskommunen var blandt de 49 kommuner. Brugere af forsorgshjem eller herberger omfatter personer med bopælsadresse i én af de 49 kommuner ultimo Personer, der modtager socialpædagogisk støtte mv. omfatter personer med en psykisk lidelse eller særlige sociale problemer, som modtager en ydelse efter serviceloven. Ydelserne er typisk socialpædagogisk støtte, aktivitets- og samværsydelse eller længerevarende ophold på botilbud. Derudover er der en række personer, som er i beskyttet beskæftigelse eller har en støttepersonordning mv. Se i øvrigt boks 1 og anmærkningen til figur 5. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. Andel del af analysen ser på hele gruppen af personer fra 1990, der har været socialt udsatte i det tidlige voksenliv og belyser, hvor mange i gruppen, der har været udsatte under opvæksten. 6 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 10 Marts 2017

7 Socialt udsatte i det tidlige voksenliv Sociale problemer under opvæksten kan for nogen give sig udslag i problemer med misbrug eller hjemløshed i det tidlige voksenliv. Blandt de personer, der blev født i 1990, har omkring modtaget en social indsats rettet mod stofmisbrug, alkoholafhængighed eller hjemløshed, mens de var mellem 18 og 24 år. Det svarer til lidt under 3 pct., jf. figur 6 og figur 7. Figur 6 Socialt udsatte voksne i det tidlige voksenliv i årgang 1990, antal Figur 7 Socialt udsatte voksne i det tidlige voksenliv i årgang 1990, andel Anm.: 24-årige ultimo 2014 (årgang 1990). Socialt udsatte i det tidlige voksenliv omfatter personer, der har været i behandling for stofmisbrug eller alkoholafhængighed samt personer, der har overnattet på forsorgshjem eller herberger, mens de var mellem 18 og 24 år. Se i Boks 1 for den nærmere afgrænsning af analysepopulationen. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Størstedelen af de personer, som har modtaget en social indsats i årsalderen, har været i stofmisbrugsbehandling. Andre analyser viser således, at der er stor forskel på aldersfordelingen blandt modtagerne af de forskellige sociale indsatser. Mens der er mange unge under 25 år i stofmisbrugsbehandling, er de fleste personer i alkoholbehandling over 40 år. Personer med ophold på forsorgshjem eller herberger er nogenlunde ligeligt fordelt over alle aldersgrupper. Se fx kapitel 5 i Socialpolitisk Redegørelse Blandt de i alt personer, som har modtaget en social indsats, har ca været i stofmisbrugsbehandling, mens lidt under 500 har overnattet på forsorgshjem eller herberg. Omkring 200 har modtaget behandling for alkoholafhængighed, jf. figur 8. Velfærdspolitisk Analyse nr. 10 Marts

8 Figur 8 Socialt udsatte i det tidlige voksenliv, opdelt efter sociale indsatser, årgang 1990 Anm.: 24-årige ultimo I alt omfatter personer, som har modtaget mindst én social indsats. Da nogle personer vil have modtaget mere end én indsats, summer stofmisbrugsbehandling, alkoholbehandling og forsorgshjem eller herberger ikke til i alt. Se anmærkningen til figur 6. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Mange af de personer, der i årsalderen har været i behandling for alkoholafhængighed eller stofmisbrug eller har overnattet på forsorgshjem eller herberger, har været anbragt uden for hjemmet eller modtaget en forebyggende foranstaltning under opvæksten. Blandt personer, der har modtaget en social indsats i det tidlige voksenliv, har ca. 42 pct. været udsatte som børn og unge, jf. figur 9. 8 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 10 Marts 2017

9 Figur 9 Socialt udsatte i det tidlige voksenliv Figur 10 Personer, der ikke har modtaget en social indsats i det tidlige voksenliv Anm.: Social udsathed som barn eller ung omfatter anbringelser uden for hjemmet og personrettede forebyggende foranstaltninger i alderen Se i øvrigt boks 1 og anmærkningen til figur 1 og figur 6. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. Blandt personer, der ikke har modtaget en social indsats i det tidlige voksenliv, er det lidt under 8 pct., jf. figur 10. Det er særligt brugere af forsorgshjem eller herberger, der i høj grad har været anbragt eller modtaget en personrettet forebyggende foranstaltning i opvæksten. Op mod 60 pct. af de personer, der har overnattet på forsorgshjem eller herberger, har modtaget en social foranstaltning under opvæksten. For personer, der har været i behandling for alkoholafhængighed eller stofmisbrug, er det omkring 40 pct., jf. figur 11. Velfærdspolitisk Analyse nr. 10 Marts

10 Figur 11 Udsatte som barn eller ung, blandt socialt udsatte voksne i det tidlige voksenliv, opdelt efter social indsats Anm.: Årgang Se anmærkningen til figur 8 og figur 9. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Denne analyse ser på personer, der har modtaget sociale indsatser under opvæksten og i det tidlige voksenliv. SFI har foretaget en lignende analyse, og deres resultater tegner grundlæggende samme billede som denne analyse. SFI ser dog på en bredere gruppe af socialt marginaliserede personer, der også omfatter personer med indikationer på udsathed i form af diagnoser og personer, der er dømt for kriminalitet, jf. boks 3. Boks 3 Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark, SFI 2015 SFI har foretaget en kortlægning af social marginalisering i Danmark blandt personer på 18 år eller derover i Gruppen af socialt marginaliserede er i analysen afgrænset ved hjælp af fire risikoindikatorer: 1) psykisk sygdom (diagnose), 2) stof- eller alkoholmisbrug (diagnose og behandling), 3) hjemløshed (brugere af forsorgshjem eller herberger) eller 4) fængselsophold. Risikoindikatorer er opgjort over hver enkelt persons hidtidige livsløb, i det omfang datakilderne tillader det. Undersøgelsens data er udtrukket i SFI vurderer, at der var omkring socialt marginaliserede mellem 18 og 24 år i Heraf har op mod halvdelen modtaget en social foranstaltning under opvæksten. Derudover finder SFI, at lidt over 40 pct.af de socialt marginaliseret unge har forældre, der selv er registeret med mindst én af risikoindikatorerne for social marginalisering. 10 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 10 Marts 2017

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Familiebaggrund og social marginalisering. Lars Benjaminsen

Familiebaggrund og social marginalisering. Lars Benjaminsen Familiebaggrund og social marginalisering Lars Benjaminsen 1 Hovedpunkter i oplægget Baggrund: Social marginalisering og social arv SFI s undersøgelse af Familiebaggrund og social marginalisering -De marginaliserede

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere karakteristika og kortlægning af sociale ydelser

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere karakteristika og kortlægning af sociale ydelser SocialAnalyse Nr. 5 10.2017 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere karakteristika og kortlægning af sociale ydelser Hver femte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager 30 + år modtager en social ydelse

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012 NOTAT i Socialforvaltningen, status oktober 2012 Indledning I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2012. Der er i alt 10 pejlemærker fordelt på fire målgruppeområder: Børnefamilier

Læs mere

Socialpolitisk Redegørelse

Socialpolitisk Redegørelse Socialpolitisk Redegørelse 2017 Socialpolitisk Redegørelse 2017 Socialpolitisk Redegørelse 2017 Redaktionen er afsluttet den 19. juni 2017. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Mobilitet på tværs af generationer

Mobilitet på tværs af generationer Mobilitet på tværs af generationer I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER Mette Lausten, SFI DISPOSITION Statistik Forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 (AFU) Resultater fra rapporten 2 Andel 0-17-årige i forebyggelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge SocialAnalyse Nr. 1 09.2017 Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge Blandt inaktive unge, dvs. 25-29-årige uden tilknytning til uddannelse eller job i 2013 eller 2014, har 2 ud af 3 en eller flere

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Effekter og konsekvenser i SØM s vidensdatabase. Rasmus Højbjerg Jacobsen VIVE

Effekter og konsekvenser i SØM s vidensdatabase. Rasmus Højbjerg Jacobsen VIVE Effekter og konsekvenser i SØM s vidensdatabase Rasmus Højbjerg Jacobsen VIVE DES Læringsseminar, Kolding, 14. september 2017 EFFEKTDATABASEN 2 Baggrund for effektdatabasen Omfattende litteraturgennemgang

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

STYRING AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE VÆRKTØJER OG CASES

STYRING AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE VÆRKTØJER OG CASES STYRING AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE VÆRKTØJER OG CASES Styring af det specialiserede voksenområde værktøjer og cases KL, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ASSENS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ASSENS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ASSENS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KØGE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KØGE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KØGE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GENTOFTE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GENTOFTE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GENTOFTE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 HOLBÆK KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 HOLBÆK KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 HOLBÆK KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GLOSTRUP KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GLOSTRUP KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GLOSTRUP KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VARDE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VARDE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VARDE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VORDINGBORG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VORDINGBORG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VORDINGBORG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KERTEMINDE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KERTEMINDE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KERTEMINDE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 NORDFYNS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 NORDFYNS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 NORDFYNS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 JAMMERBUGT KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 JAMMERBUGT KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 IKAST-BRANDE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 IKAST-BRANDE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 IKAST-BRANDE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ESBJERG OG FANØ KOMMUNER

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ESBJERG OG FANØ KOMMUNER Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ESBJERG OG FANØ KOMMUNER 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSHAVN OG LÆSØ KOMMUNER

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSHAVN OG LÆSØ KOMMUNER Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSHAVN OG LÆSØ KOMMUNER 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg

Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg Film fra FGB Vi starter med en film: http://www.fgb.dk/film-om-moedet-mellem-groenland-ogdanmark/ Projektets faser 1.10 2013 28.2 2014 Udvikling

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014.

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014. Udenforskabets pris Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser København, september 2014 I samarbejde med: Skandia modellen Udenforskabets pris 72,3 milliarder kroner. Det er

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug 2013 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsen 2013 Elektronisk ISBN 978-87-7104-461-4 Analyse og manuskript: Jakob Kjellberg

Læs mere

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug 2013 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsen 2013 Elektronisk ISBN 978-87-7104-461-4 Analyse og manuskript: Jakob Kjellberg

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug 2013 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsen 2013 Elektronisk ISBN 978-87-7104-461-4 Analyse og manuskript: Jakob Kjellberg

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: FREDERIKSBERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

De kommunale serviceindikatorer for udsatte ørn og unge

De kommunale serviceindikatorer for udsatte ørn og unge De kommunale serviceindikatorer for udsatte ørn og unge 1. Anbringelser 2. Forebyggende støtte 3. Familierettet støtte registreres på Cpr-nr. 4. Indikatorer Projektets elementer: Forløbsregister for udsatte

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Mennesker med handicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med handicap på arbejdsmarkedet Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 155 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap på arbejdsmarkedet Nyt kapitel Mange mennesker med nedsat funktionsevne deltager aktivt

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere