Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job."

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2016

2 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november medlemmer har besvaret spørgeskemaet, heraf er 208 ledere og 1376 ikkeledere. Lønstatistikken giver et øjebliksbillede af, hvor meget forbundets medlemmer får i løn fordelt efter geografi, stilling, anciennitet etc. Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. Af lønstatistikken fremgår det, hvad et udsnit af medlemmerne tjener i den private sektor, i kommuner, og i regioner. På det statslige område indgår enkelte men ikke omfattende udregninger af lønninger, da der ikke er tilstrækkeligt med valide besvarelser til, at vi kan gå i detaljen om løn og andre vilkår for statsansatte kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Lønstatistikken viser, at der er nogen forskel på, hvor meget man tjener som privat ansat og ansat i en kommune, region eller i staten.. For medlemmer, der ikke er ledere er lønnen højest for de regionalt ansatte. Her er gennemsnitslønnen kr/md excl. pension (se tabel 1). Vi ser også, at det er de regionalt ansatte ledere, der har den højeste gennemsnitsløn, nemlig kr/md excl. pension. Det er også i regionerne, at lønforskellen er størst imellem ledere og ikke-ledere, nemlig mere end kr/md excl. pension. Lønstatistikken viser også, at der er nogle regionale forskelle på gennemsnitslønningerne, der afhænger af personalesammensætning og strukturering af arbejdspladserne. Der syntes at være tendens til, at lederne oppebærer den højeste gennemsnitsløn i Region Sjælland, og for ikke-ledende ansatte er gennemsnitslønne højest i region Hovedstaden Det kan ikke entydigt konkluderes at lederes løn udelukkende afhænger af deres anciennitet. Det er også andre faktorer, der er afgørende for deres løn f.eks. lederens ansvarsområder, antal medarbejdere, størrelse på arbejdspladsen mm. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 1

3 Der er en større, dog ikke entydig, sammenhæng i mellem ikke ledende medarbejderes løn og anciennitet. Det er b.la. en naturligt følge af de overenskomstaftalte indplaceringer, der i et begrænset omfang regulerer medlemmernes løn på baggrund af erfaring. Medlemmernes uddannelsesniveau har indflydelse på lønniveauet, og det ses, at højere uddannelsesniveau ofte betyder højere løn. Den højere løn følger både af de overenskomstaftalte lønforløb samt de kompetence -og ansvarsområder, man som kost-, ernærings- og sundhedfagligt uddannet kan varetage. I både kommuner, regioner og på det statslige område er medlemmernes pension velreguleret og aftalt i overensomsterne. Det er mere komplekst i den private sektor, hvor mange medlemmer ikke har en pensionsaftale, der er overenskomstaftalt imellem forbundet og arbejdsgiveren. Der er en hel del medlemmer, der har aftalt sig til at modtage en række fælles -eller individuelle personalegoder. Det er primært goder som frokostordning, fysioterapi, leje af sommerhus og pc-ordning, vi ser mange steder. Rigtig mange får arbejdsbeklædning, der dog er reguleret af de centrale overenskomster på det offentlige område. Endelig er der tillæggene. En hel del medlemmer modtager kvalifikations- og funktionstillæg. Det er begrundelser som erfaring, uddannelse, kompetencer, ansvar, fleksibilitet og særligt ansvar mm., der er de oftest anvendte begrundelser. Der er også nogle enkelte medlemmer, der har fået bonus eller engangsvederlag, dog i et meget begrænset omfang. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 2

4 Indhold SAMMENFATNING...2 OM LØNSTATISTIKKEN...5 DET PRIVATE ARBEJDSMARKED DET KOMMUNALE ARBEJDSMARKED DET REGIONALE ARBEJDSMARKED DET STATSLIGE ARBEJDSMARKED.44 Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 3

5 Kære medlem Kære medlem Jo mere åbne vi er om løn, desto stærkere står vi både enkeltvis og i fællesskab. Flere end hver femte medlem i Kost & Ernæringsforbundet har hjulpet med dette års lønstatistik. Et stort tak for det! Det giver nemlig os, dig og dine kolleger et solidt grundlag for, at vi får det rigtige og mere - i løn. Løn er nemlig ikke kun noget, vi hiver hjem, når vi forhandler overenskomster. Der kan faktisk også være penge at hente lokalt på din arbejdsplads. Det ved din tillidsrepræsentant eller regionsformand mere om. Brug lønstatistikken til at sammenligne din løn med dine kolleger i såvel kommuner, regioner, staten og den private sektor. Det giver dig det bedste udgangspunkt, når du skal forhandle løn, hvis du får nyt job, flere opgaver eller større ansvar. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte forbundet, din tillidsrepræsentant eller regionsformand, hvis du har brug for det. Med venlig hilsen Ghita Parry Formand Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 4

6 Om lønstatistikken - teknik Lønstatistikken for 2016 dækker både det private arbejdsmarked og dele af de offentlige arbejdsmarkeder. Det kommunale og det regionale område er dækket, mens det statslige område kun er delvist dækket, da der ikke er tilstrækkelig valide data til detaljerede analyser af løn og lønsammensætning til, at der kan konkluderes endeligt på det. For alle arbejdsmarkeder er der selvstændige lønstatistikker for både ledende og ikke ledende personale. Lønstatistikken er baseret på indberetning fra 1584 medlemmer i perioden november Af de 1584 svar kom 1376 fra medlemmer, der ikke er ledere og 208 fra medlemmer, der er ledere. Lønstatistikken planlægges gennemført en gang årligt fremadrettet således, at det også bliver muligt at følge med i lønudviklingen over tid og i det hele taget styrke forhandlingsgrundlaget ved lokale forhandlinger. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 5

7 Lønbegreb og gennemsnit Med mindre andet er angivet, er alle lønninger beregnet som fuldtidsmånedsløn før skat. Det vil sige grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men eksklusiv eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og før fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag og Alle lønninger er for sammenlignelighedens skyld omregnet til fuldtidslønninger svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der er beregnet gennemsnitslønninger, nedre kvartil (25 % fraktil), median (50 % fraktil) og øvre fraktil (75% fraktil), hvor diskretionsgrænsen tillader det. Fraktiler anvendes til at beskrive, hvor stor forskel eller spredning, der er i lønningerne. Når man arbejder med et datagrundlag med et begrænset antal, kan en enkelt meget høj løn få stor betydning for gennemsnitslønnen. Medianen kan bruges til at fortælle, hvad den miderste løn er, og den kan være et bedre pejlemærke end gennemsnittet, når der skal forhandles, 25% fraktilen er den observation, hvor alle, der er mindre end den, mindst udgør 25 % af ne og alle større end den, udgør 75% af ne. Den kan f.eks. bruges som pejlemærke for en leder med et mindre ledelsesmæssigt ansvar. Når man ser på de samlede lønnninger, kan lederen med det mindre ledelsesmæssige ansvar måske være tilfreds med en løn, der svarer til 25% fraktilen, hvis sammenligningsgrundlaget er alle ledere uanset størrelsen på ledelsesansvar. 50% fraktilen eller medianen er den observation, hvor alle mindre end den, mindst udgør 50 % af ne. Medianen eller 50%-fraktilen - er den midterste løn og er dermed den løn, der lige præcis deler lønningerne i to lige store dele. Den er næsten altid forskellig fra gennemsnittet. 75% fraktilen er den observation, hvor alle mindre end den, mindst udgør 75% af ne og alle, der er større udgør 25% af ne. Denne observation kan fx bruges som guideline for en leder med et meget stort ledelsesansvar. Denne leder skal forsøge at blive højt indplaceret i det lønmæssige spektrum fx omkring 75% fraktilen. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 6

8 Diskretion og anonymitet For at sikre fuld anonymitet er der i alle tilfælde anvendt en diskretionsgrænse på fem personer. For grupper mindre end fem personer offentliggøres ikke fraktiler og gennemsnitstal, men ne indgår i det samlede beregningsgrundlag. Alternativt til denne lønstatistik er der oversigter over aftalte og gældende lønninger i Kost & Ernæringsforbundets lønberegner. Lønberegneren findes på hjemmesiden Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 7

9 Gennemsnitslønninger generelt Herunder kan du se gennemsnitslønninger excl. pension for privat, kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. Ledere tjener i gennemsnit mere end medarbejdere, der ikke er ledere. For ikke ledende medarbejdere er gennemsnitslønnen højest i den regionale sektor. Lederne tjener også i regionerne gennemsnitligt set mest, efterfulgt af kommunalt ansatte ledere. Som offentligt ansat er der omkring kr i gennemsnit i forskel om måneden excl. pension imellem en leder og en medarbejder, der ikke er leder. På det private arbejdsmarked er forskellen mindre, nemlig svarende til knap kr/md. excl. pension. På det statslige område er forskelle mindre, og vi ser en forskel på ca kr/md. excl. Pension mellem ledere og medarbejdere der ikke er ledere. Gennemsnitslønningerne er beregnet uden hensyn til anciennitet og uddannelse, og er dermed rene gennemsnitlønninger beregnet alene på baggrund af de oplysninger, som medlemmerne har indberettet. Gennemsnitsløn for ledere og ikke ledere ift. arbejdsmarked Gennemsnitsløn, fuldtid Privat virksomhed Kommuner Regioner Staten Ikke leder Leder Tabel 1. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 8

10 DET PRIVATE ARBEJDSMARKED Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 9

11 Private arbejdsmarked Det private arbejdsmarked for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige er ikke overskueligt i samme grad som det offentlige arbejdsmarked. Det består både af store-og meget små arbejdspladser. Nogle har overenskomst med Kost & Ernæringsforbundet, andre tiltrædelsesaftaler, nogle har overenskomst med andre forbund og andre steder er medarbejderne ansat på kontrakter. Lønstatistikken dækkende det private arbejdsmarked er baseret på svar fra 209 medlemmer, hvoraf 56 er ledere, og 153 er ikke ledere. LØNFORHOLD, REGIONALT FORDELT Nedenfor ses gennemsnitslønnen fordelt på de regioner, hvor arbejdspladserne er placeret. For ikke ledende medarbejdere er det region Hovedstaden, der har den højeste gennemsnitsløn, da gennemsnitslønnen er kr/md. excl. pension. Gennemsnitslønnen er lavest i region Syddanmark, hvor gennemsnitslønnen er kr/md. excl. pension. For ledere er gennemsnitslønnen med kr/md. excl. pension højest i region Sjælland og lavest i region Nordjylland med kr/md. excl. pension. Gennemsnitslederlønnen er dermed lavere i Nordjylland end gennemsnitslønnen for ikke ledere i region Hovedstaden. Der kan være flere årsager hertil f.eks. arbejdspladsens størrese, lokale forhold mm. Gennemsnitsløn fordelt på regioner Region Ikke leder Leder Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Tabel 2. Lønnen er fuldtidsmånedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 10

12 LØNFORHOLD FOR LEDERE Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses lønnen for ledere, der er privatansat fordelt på uddannelseanciennitet. Der er en tendens til enpositiv samenhæng mellem anciennitet og løn, mend en er bestemt ikke entydig. Andre faktorer end anciennitet kan have indflydelse, f.eks. ansvarsområde og størrelsen på arbejdspladsen Fuldtidsløn i forhold til det år sidst gennemførte uddannelse blev afsluttet er udtryk for ancienitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ledere ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 3. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter stillingstype Nedenfor ses sammenhæng imellem løn og stillingstype. Cheføkonoma er den stillingstype, der er højest indplaceret, og ernæringsassistent er lavest indplaceret. Stillingstype er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 11

13 Løn for ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Afdelingsøkonoma Cheføkonoma Ernæringsassistent Kostfaglig leder Køkkenleder Ledende økonoma PB, ernæring og sundhed Tabel 4. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses tabel over lønindplacering efter uddannelse. Det ses, at køkkenleder er den uddannelsestyper, hvor der er opnået højest lønindplacering, og ernæringsassistent er lavest indplaceret. Uddannelse er den af medlemmet oplyste sidst gennemførte uddannelse. Løn for ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Køkkenleder PB Økonoma Tabel 5. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 12

14 LØNFORHOLD FOR ANSATTE UDEN PERSONALEANSVAR Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår. Nedenfor ses lønnen for medarbejdere, der er privatansat, fordelt på uddannelseanciennitet. Der er ikke en entydig sammenhæng imellem lang ancienitet og løn. Fuldtidsløn i forhold til det år senest gennemførte uddannelse blev afsluttet, er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ikke-leder fordelt ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 6. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter stillingstype I tabellen nedenfor ses sammenhæng i mellem løn og stillingstype. Det er stillingstyperne økonoma og køkkenleder, der oppebærer den højeste løn, og ernæringsassistenter der har den laveste løn. Lønnen synes at være stigende med det forventede uddannelsesniveau, der typisk ligger bag stillingstypen. Stillingstypen er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 13

15 Løn for ikke-ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringshjælper Ernæringsassistent Kostfaglig eneansvarlig Køkkenleder Økonoma PB, ernæring og sundhed Tabel 7. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses lønnen fordelt efter uddannelse. Økonomaer og køkkenledere er de uddannelser, der oppebærer den højeste løn, og ernæringsassistenter den laveste løn. Uddannelse er den af medlemmet oplyste senest gennemførte uddannelse. Løn for ikke-ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Køkkenleder PB Økonoma Tabel 8. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men PENSIONSFORHOLD Da det ikke er alle, der er dækket af en overenskomst, som forbundet har indgået, og der ind imellem er arbejdsgivere, der ikke vil regulere medarbejdernes pensionsforhold, er pensionsaftalestrukturen på det private arbejdsmarked præget Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 14

16 af, at der indgås pensionsaftaler af alle mulige typer. Af tabellen nedenfor fremgår det, at ca 40% af pensionsaftalerne er reguleret af en overenskomst, som forbundet har indgået, og at over halvdelen af medarbejderne på det private arbejdsmarked har pensionsaftaler, der ikke er indgået af forbundet. Hele 6,1 % angiver ikke at have en pensionsaftale. Pensionsaftalt, privatansatte Pensionssaftale Pensionsaftale i følge overenskomst med Kost & Ernæringsforbundet Privat virksomhed 39,9% Anden pensionsaftale 50,7% Ingen pensionsaftale 6,1% Ved ikke 3,4% Tabel 9 Pensionsaftale for privat ansatte, procentvis fordeling. Nedenfor angiver tabellen, hvor meget den enkelte sparer op til pension hver måned. Pensionsindbetalingen afhænger naturligt af størrelsen på månedslønnen og den indgået pensionsaftale Pension for privatansatte 25 % kvartil 50% kvartil 75% kvartil Gennemsnit Ledere Ikke-ledere Tabel 10 Pensionsbeløb for privat ansatte, pr. måned, beregnet ift. fuldtidsstilling. Der er desværre en så forholdsvis stor usikkerhed omkring de pensionssatserne, der ydes af hhv. arbejdstager og arbejdsgiver, at de enkelte procentsatser ikke entydigt kan beregnes Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 15

17 PERSONALEGODER 44% af medarbejderne på det private arbejdsmarked modtager personalegoder, og heraf mere en dobbelt så mange ikke-ledere som ledere. Nedenfor ses en fordeling af personalegoder. Fri arbejdsbeklædning, frokostordning, sundhedsforsikring, fysioterapi, fri telefon og PC, er de mest almindelige personelgoder. Den procentvise fordeling fremgår af tabellen her under. FORDELING AF PERSONALEGODER 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Figur 1 Fordeling af personalegode TILLÆG FOR PRIVAT ANSATTE 39% af medlemmerne, både ledende og ikke-ledende personale, med privat ansættelse har oplyst, at de modtager faste månedlige tillæg. Gennemsnitligt set modtager medarbejdere med privat ansættese kr ,00 kr/md i tillæg. Desværre er der for stor en usikkerhed omkring opgørelsen af tillæggende, og derfor har det ikke været muligt at gennemføre detaljerede opgørelser. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 16

18 Tillægstypefordeling Medlemmerne angiver, at de får hhv.funktionstillæg, kvalifikationstillæg, andettillæg, eller kombinationer af disse. Andet-tillæg synes i langt de fleste tilfælde at være kvalifikationstillæg, men dette kan ikke fastslås med sikkerhed. ENGANGSVEDERLAG OG BONUS Der forekommer i en række tilfælde udbetaling af hhv. bonus og engangsvederlag. 8,6 % af medlemmerne angiver, at de får udbetalt en bonus, der gennemsnitligt udgør kr , medlemmer angiver at have fået udbetalt gennemsnitligt kr ,00 i engangsvederlag Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 17

19 DET KOMMUNALE ARBEJDSMARKED Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 18

20 Det kommunale arbejdsmarked Det kommunale arbejdsmarked er overenskomstdækket for langt de fleste af forbundets medlemmer. Lønstatistikken dækkende det kommunale arbejdsmarked er baseret på svar fra 1032 medlemmer. Heraf er 98 ledere og 934 er ikke-ledere På det kommunale områder gælder til sammenligning de aftalte lønninger excl. pension for hhv. ikke-ledende og ledende personale, som kan ses neden for: Lønklassificering, KL, ikke-ledere. Stilling Månedsløn Ernæringshjælper (indtil 7 år) Ernæringsassistent (indtil 7 år)* Ernæringshjælper (7 år el. mere) Ernæringsassistent (7 år el. mere) Kostfaglige eneansvarlige* Økonomaer (indtil 4 år) * Kliniske diætister* PB'er i ernæring og sundhed(klinisk diætetik) m. mindre end 4 års erfaring PB'er i ernæring og sundhed (indtil 4 år)* Økonomaer (4 år el. mere) PB'er i ernæring og sundhed(4 år eller mere) Kliniske diætister(4 år el. mere) PB'er i ernæring og sundhed, retning klinisk diætetik (4 år el mere) Tabel 11 Sundhedskartellets lønmodel, basislønninger, excl. pension, niveau oktober Stjernemarkering betyder, at der for disse gruppe iflg. overenskomst er aftalt centrale tillæg. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 19

21 Lønklassificering, KL, ledere Trin Månedsløn L L L L L L L L L L L L L L L L Tabel 12 Sundhedskartellets lønmodel, Lederlønninger, excl. pension, niveau oktober 2016,, ledere OK15 LØNFORHOLD, REGIONALT FORDELT Nedenfor ses gennemsnitsløn fordelt på regioner for kommunalt ansatte. Blandt andet stedtillæggene har en indvirkning på forskellene ligesom fordelingen af medarbejdere på uddannelseniveau og anciennitet spiller ind. Ansatte i Hovedstaden har gennemgående den højeste lønindplacering uanset om der er tale om lederstillinger eller stillinger for medarbejdere, der ikke er ledere. Nordjylland er den region, hvor ledere har den laveste lønindplacering, og i region Syddanmark har medlemmer, der ikke er ledere, den laveste løn. Det er gennemgående ca kr/md. excl. pension i forskel i gennemsnitslønnen mellem en ledende og en ikke-ledende stilling, undtaget regions Nordjylland, hvor forskellem er væsentligt mindre, ca kr/md. excl. Pension. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 20

22 Fuldtidsløn fordelt på regioner Region Ikke leder Leder Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Tabel 13. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men LØNFORHOLD FOR LEDERE Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses lønnen for ledere, der er ansat i kommunerne fordelt på uddannelsesanciennitet. Der er ikke en entydig sammenhæng i mellem anciennitet og løn. Det skyldes formentlig, at lønnens størrelse i højere grad er afhængig af ansvarsområde og størrelsen på arbejdspladsen end uddannelsesanciennitet. Fuldtidsløn i forhold til det år den senest gennemførte uddannelse blev afsluttet er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ledere fordelt ift. Uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 14. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 21

23 Lønforhold fordelt efter stillingstype Nedenfor ses sammenhæng i mellem løn og stillingstype. Mad-og måltidschefer samt cheføkonomaer, er de stillingstyper, der oppebærer den højeste løn. Køkkenledere oppebærer den laveste løn. Stillingstypen er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Løn for ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Afdelingsøkonoma Cheføkonoma Ernæringsassistent Kostfaglig eneansvarlig Køkkenleder Økonoma Kostfaglig leder Mad og måltidschef Ledende økonoma Tabel 15 Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses sammenhængen i mellem løn og uddannelse. Det ses, at økonomaer har den højeste gennemsnitsløn og ernæringsassistenter den laveste gennemsnitsløn. Uddannelse er den af medlemmet oplyste senest gennemførte uddannelse. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 22

24 Løn for ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Køkkenleder PB i Ernæring og sundhed Økonoma Teknolog Kandidat Tabel 16. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men LØNFORHOLD FOR ANSATTE UDEN PERSONALEANSVAR Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses sammenhængen imellem løn og uddannelsesanciennitet. Der er tydeligvis en tendens til, at der er en positiv sammenhæng i mellem anciennitet og løn. Fuldtidsløn i forhold til det år den senest gennemførte uddannelse blev afsluttet, er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ikke-ledere fordelt ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 23

25 Tabel 17. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter stillingstype Tabellen nedenfor viser, at det er ansatte i stillinger som klinisk diætist, økonoma og køkkenleder, der oppebærer den højeste løn. Det er ernæringsassistenter og kostfaglig eneansvarlig, der har den laveste løn. Stillingstypen er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Løn for ikke-ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringshjælper Ernæringsassistent Kostfaglig eneansvarlig Køkkenleder Økonoma PB, ernæring og sundhed Kostfaglig leder Assisterende chef økonoma Ernæringsteknolog Klinisk diætist Tabel 18. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 24

26 Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses lønnen fordelt efter uddannelse. Tabellen viser at ansatte med uddannelse som klinisk diætist og Pb er oppebærer den højeste løn og ernæringsassistenter der laveste. Uddannelse er den af medlemmet oplyste senst gennemførte uddannelse. Løn for ikke-ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Køkkenleder PB Økonoma Kandidat Klinisk diætist Tabel 19. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 25

27 PENSIONSFORHOLD På det kommunale arbejdsmarked er pensionsaftalestrukturen for alle indberetninger præget af, at pensionsaftaler er ifølge overenskomst med Kost & Ernæringsforbundet. Tabellerne herunder viser de aftalte pensionssatser for hhv. ledere og ikke-ledere Pensionssatser for ikke ledende personalegrupper Grupper Pension, valg af pension jf. 10 Pension, valg af løntillæg, jf. 10 Økonoma 13,97% 13,63% PB i ernæring og sundhed 14,36% 14,02% Kliniske diætister 14,36% 14,02% Ernæringsassistenter 13,63% 13,29% Ernæringshjælper 13,63% 13,29% Kostfaglige enensvarlige 14,01% 13,67% Kandidater 18,30% 16,40% Tabel 20 Sundhedskartellets lønmodel, Pensionssatser, ikke-ledere. Pensionssatser for ledere Ledere Pension, valg af pension jf. 10 Pension, valg af løntillæg, jf. 10 Ledere der er økonomauddannet eller PB i 13,87% 13,53% ernæring og sundhed Kostfaglige ledere 13,87% 13,53% Ledere på personlig ordning 17,17% 16,83% Tabel 21 Sundhedskartellets lønmodel, Pensionssatser. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 26

28 Nedenfor fremgår, hvor meget der indbetales til pension. Størrelserne på indbetalingerne afhænger af størrelsen på lønnen, da det i overenskomsten er fastsat som en procentdel af lønnen. Pension for kommunalt ansatte Gennemsnit Kostfaglige ledere Ernæringsassistent Ernæringshjælper Klinisk diætist Kostfaglig eneansvarlig PB er I ernæring og sundhed Økonoma Tabel 22 Pension for kommunalt ansatte pr. måned beregnet ift. fuldtidsstilling. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 27

29 PERSONALEGODER Nogle medarbejdere har personalegode, men det generelle billede er, at der er færre medarbejdere, der har personalegoder, end medarbejdere der ikke har. 192 medarbejdere, både ledere og ikke-ledere, angiver at modtage personalegoder, og heraf 167 ikke-ledere og 25 ledere. Nedenfor ses en fordeling af personalegoder. Fri arbejdsbeklædning angives nedenfor som et personalegode. Arbejdsbeklædning er imidlertid en del af overenskomsten og derfor ikke et personalegode. Derudover er det leje af sommerhus, fysioterapi, fri telefon og frokostordning, der er de mest almindelige personelgoder. Den procentvise fordeling af personalegoder fremgår af tabellen herunder. Fordeling af personalegoder Andet Bruttolønsordninger Sundhedsforsikring Leje af sommerhus Kontingent til foreninger mm Internetforbindelse Hjemme-pc Fysioterapi Frokostordning Fri telefon Fri bolig Fri bil Fri arbejdsbeklædning Ekstra ferietillæg Angiv hvilke personalegoder du har, helt Ekstra feriedage Betalt medielicens Abonnement tidsskrifter Abonnement aviser 0% 10% 20% 30% Figur 2 Fordeling af personalegoder Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 28

30 TILLÆG FOR KOMMUNALT ANSATTE I alt 701 medlemmer med kommunal ansættelse angiver at modtage faste månedlige tillæg. Tillæg, både centralt og lokalt aftalte, er fordelt på hhv. funktions og kvalifikationstillæg samt andet-tillæg Desværre er der en vis usikkerhed på opgørelserne af tillæggene, hvorfor beløbsstørrelser udelukkende angives på overordnet niveau. Tillægstypefordeling Medlemmerne angiver, at de i varierende grad får funktionstillæg, kvalifikationstillæg, andet-tillæg, eller kombinationer af disse. Andet-tillæg har oftest karakter af at være kvalifikationstillæg, men dette kan ikke fastslås entydigt. For både ledere og ikke-ledere er kvalifikations og andet tillæg det absolut oftest forekommende tillæg. Kvalifikationstillæg til ikke-ledere gives overvejende for erfaring, faglige kompetencer, kvalifikationer i øvrigt, fleksibilitet, og for ikke nærmere defineret andet. For lederne er det ligeledes erfaring, faglige kompetencer, kvalifikationer og andet der gives kvalifikationstillæg for. Det ikke-ledende personale får typisk funktionstillæg for tr-funktion, erfaring, egenkontrol, elev/praktivansvarlig og ikke nærmere defineret andet. En række ikke-ledende personaler får desuden funktionstillæg for udvidet ansvar, fleksibilitet og koordinatorfunktion. Lederne angiver at få funktionstillæg for udvidet og særligt ansvar, kvalifikationer i øvrigt og ikke nærmere defineret andet. En stor andel af både ledende og ikke ledende personale angiver, at de får andet tillæg. Andet tillæg dækker meget bredt, men et kendetegn er, at de ydes for især en lang række af individueller forhold, erfaring, uddannelse og kvalifikationer i øvrigt. Der er en meget stor variation på disse. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 29

31 Tillæg fordelt efter stillingstype Nedenfor ses størrelsen på de lokalt aftalte tillæg fordelt på uddannelsesniveau. Tillæg for ikke ledende personale Stilling Tillægsbeløb i kr Ernæringsassistent Ernæringshjælper 710 Kliniske diætister Kostfaglig eneansvarlig Kostfaglig leder, lukket gruppe PB ere i Ernæring og sundhed Økonoma Tabel 23 Gennemsnitlige tillægsbeløb for Ikke ledere, beregnet ift. fuldtidsstilling excl pension. Tillæg for ledere Stilling Tillægsbeløb i kr. Kostfaglige leder Tabel 24 Gennemsnitlige tillægsbeløb for ledere, beregnet ift. Fuldtidsstilling excl pension. ENGANGSVEDERLAG OG BONUS Der er i 24 tilfælde udbetalt engangsvederlag.. Disse udgør i gennemsnit kr Det er i 7 tilfælde udbetalt bonus, på gennemsnitligt kr Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 30

32 DET REGIONALE ARBEJDSMARKED Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 31

33 Lønforhold for ansatte under Danske Regioner Det regionale arbejdsmarked er overenskomstdækket for forbundets medlemmer. Lønstatistikken dækkende det regionale arbejdsmarked er baseret på svar fra 270 medlemmer. Heraf er 33 ledere med personaleansvar og 237 er ikke-ledere. Til sammenligning indeholder tabellerne herunder de ved overenskomsten aftalte lønninger for hhv. ikke-ledende og ledende personale: Lønklassificering for Ikke-ledere Stilling Månedsløn Ernæringshjælpere med indtil 7 års erfaring Ernæringshjælpere med mere end 7 års erfaring Ernæringsassistenter med indtil 7 års erfaring Ernæringsassistenter med mere end 7 års erfaring Kostfaglige eneansvarlige Økonomaer, ernæringsteknologer og PB i ernæring og sundhed Kliniske diætister og Instruktionsøkonomaer Tabel 25 Sundhedskartellets lønmodel, basislønninger, excl. pension, niveau oktober 2016 Lønklassificering for ledere Trin Månedsløn L L L L L L L L L L L L L L L L Tabel 26 Sundhedskartellets lønmodel, lederlønninger, excl. pension, niveau oktober 2016 Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 32

34 LØNFORHOLD, REGIONALT FORDELT I tabellen herunder ses gennemsnitslønninger for hhv. ledende og ikke-ledende personale regionalt fordelt. For ikke-ledende personale er gennemsnitslønnen højest i region Midtjylland. Det skal dog pointeres, at forskellene i gennemsnitslønningerne mellem regionerne ikke er udtalt, og særligt i region Hovedstaden og Midtjylland er gennemsnitslønningerne nærmest sammenfaldende. Forskellen i gennemsnitslønnen i mellem regioner kan skyldes dels lokale forhold, men også forskelle i stedtillæg, aldersfordelingen og personalesammensætningen i øvrigt. For det ledende personale er gennemsnitslønnen højest i region Sjælland og lavest i region Hovedstaden. Årsagerne til forskellene vil ofte være lokale forhold mm. Fuldtidsløn fordelt på regioner Region Ikke leder Leder Hovedstaden Midtdanmark Nordjylland Sjælland Syddanmark Tabel 26 Lønnen er fuldtidsmånedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men eksklusiv eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og før fra Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 33

35 LØNFORHOLD FOR LEDERE Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses lønnen for ledere fordelt på uddannelseanciennitet. Der er en meget lille spredning på fordelingen ift anciennitet, og det kan derfor ikke konkluderes, om anciennitet spiller en rolle. Fuldtidsløn i forhold til det år den senest gennemførte uddannelse blev afsluttet, er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ledere fordelt ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 27. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 34

36 Lønforhold fordelt efter stillingstype Nedenfor ses sammenhængen imellem stillingstype og lønniveau. Cheføkonomaer og afdelingsøkonoma er de stillingstyper, der oppebærer den højeste løn og køkkenleder den laveste. Stillingstypen er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Løn for ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Afdelingsøkonoma Cheføkonoma Ernæringsassistent Køkkenleder Assisterende Cheføkonoma Ledende økonoma Tabel 28 Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses sammenhængen mellem uddannelse og lønniveau. Økonoma og Pb gruppen er repræsenteret, men desværre er der ikke tilstrækkeligt med for de øvrige grupper til, at de kan indgå i tabellen. Uddannelse er den af medlemmet oplyste sidst gennemførte uddannelse. Løn for ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Køkkenleder PB Økonoma Tabel 29. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 35

37 LØNFORHOLD FOR ANSATTE UDEN PERSONALEANSVAR Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses sammenhængen i mellem løn og uddannelsesanciennitet. Med enkelte udfald syntes der at være en positiv sammenhæng, om end ikke entydig, mellem anciennitet og lønniveau. Fuldtidsløn i forhold til det år senest gennemførte uddannelse blev afsluttet, er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ikke-ledere fordelt ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 30. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 36

38 Lønforhold fordelt efter stillingstype Det fremgår af tabellen nedenfor, at det er personale ansat i stillinger som klinisk diætist, der har den højeste lønindplacering og ernæringsassistent den laveste lønindplacering. Stillingstypen er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Løn for ikke-ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Kostfaglig eneansvarlig Køkkenleder Økonoma PB, ernæring og sundhed Kostfaglig leder Klinisk diætist Tabel 31. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 37

39 Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses lønnen fordelt efter endt uddannelse. Det ses, at løn og uddannelsesniveau i høj grad afhænger hinanden. Uddannelse er den af medlemmet oplyste sidst gennemførte uddannelse. Tabellen her under viser, at ansatte med uddannelse som klinisk diætist har den højeste gennemsnitsløn, og ansatte med uddannelse som ernæringsasssitent den laveste gennemsnitsløn. Løn for ikke-ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit kvartil Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Køkkenleder PB Økonoma Kandidat Klinisk diætist Tabel 32. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men PENSIONSFORHOLD Alle pensionsaftaler på det regionale områder følger den med Danske Regioner indgåede overenskomst.på det regionale arbejdsmarked er pensionsaftalestrukturen for alle indberetninger ifølge overenskomst med Kost & Ernæringsforbundet og Danske Regioner. Tabellerne herunder viser de aftalte pensionssatser for hhv. ledere og ikke-ledere Pensionssatser for ikke ledende personalegrupper Stillingsgruppe Pensionsprocent Ernæringsassistent 13,17% Ernæringshjælper 13,17% Ernæringsteknolog 13,17% Kostfaglige eneansvarlige 13,54% Økonomaer 13,17% Kliniske diætister 13,54% Kandidater 18,46% Tabel 33 Sundhedskartellets lønmodel, pensionssatser, ledere. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 38

40 Pensionssatser for ledere Ledere 16,59% Tabel 34 Sundhedskartellets lønmodel, pensionssatser, ledere. Nedenfor fremgår, hvor meget der indbetales til pension. Størrelsen på indbetalingerne afhænger af størrelsen på lønnen, da det i overenskomsten er fastsat som en procentdel af lønnen. Pension for regionalt ansatte Gennemsnit Ledende økonomaer 6447 Ernæringsassistent Klinisk diætist Kostfaglig eneansvarlig Økonoma Tabel 35 Pension for regionalt ansatte pr måned, beregnet ift. fuldtidsstilling. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 39

41 PERSONALEGODEFORDELING Nogle medarbejdere har personalegoder. Generelt er der færre medarbejdere, der har personalegoder end medarbejdere, der ikke har personalegoder. På det regionale område angiver 73 medarbejdere, at de har personalegode, og langt størstedelen heraf er ikke-ledende medarbejdere. Nedenfor ses en fordeling af personalegoder. Fri arbejdsbeklædning angives nedenfor som et personalegode. Arbejdsbeklædning er imidlertid en del af overenskomsten og derfor ikke et personalegode. Derudover er det mest leje af sommerhus, frokostordning, hjemme-pc, fysioterapi og bruttolønsordninger(ikke nærmere bestemt), der er de mest almindelige personelgoder. Fordeling af personalegoder Andet Bruttolønsordninger Sundhedsforsikring Leje af sommerhus Kontingent til foreninger mm Internetforbindelse Hjemme-pc Fysioterapi Frokostordning Fri telefon Fri bolig Fri bil Fri arbejdsbeklædning Ekstra ferietillæg Angiv hvilke personalegoder du har, helt eller Ekstra feriedage Betalt medielicens Abonnement tidsskrifter Abonnement aviser 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 3 Fordeling af personalegoder Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 40

42 TILLÆG FOR REGIONALT ANSATTE Både ledere og ikke-ledere med regional ansættelse angiver at modtage faste månedlige tillæg. Tillæg er fordelt på hhv. funktions og kvalifikationstillæg samt andet-tillæg Tillægstypefordeling Der gives i varierende grad funktionstillæg, kvalifikationstillæg, andet-tillæg, samt kombinationer af tillægstyperne Andet-tillæg har i langt de fleste tilfælde karakter af at ligne kvalifikationstillæg, men dette kan ikke fastslås med sikkerhed. Kvalifikationstillæggene til ikke-ledere gives i høj grad for erfaring, faglige kompetencer, kvalifikationer i øvrigt, men også for ansvarlighed, fleksibilitet og uddannelse. Kvalifikationstillæg til lederne gives især for erfaring, uddannelse, kvalifikationer og faglige kompetencer. Funktionstillæg gives ikke i samme omfang som kvalifikationstillæg. De ikke ledende medarbejdere får særligt funktionstillægget for tillidsrepræsentantfunktion, udvidet og særligt ansvar, elev/praktikansvarlig, og særligt for ikke nærmere bestemt andet. Lederne på det regionale arbejdsmarked angiver særligt at få funktionstillæg for udvidet og særligt ansvar og for ikke nærmere bestemt andet. Tillægstypen Andet gives til både ledere og ikke-ledere for en meget bred vifte af individueller forhold. Andet tillæggene lægger sig i stort set alle tilfælde op ad både kvalifikations og funktionsstillæg som f.eks. uddannelse, erfaring, fleksibilitet, kvalifikationer, og ansvar m.m. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 41

43 Tillæg fordelt efter stillingstype Nedenfor ses størrelsen på de lokalt aftalte tillæg fordelt på uddannelsesniveau. Tillæg for ikke-ledere Stilling Tillægsbeløb i kr Ernæringsassistenter Kliniske diætister Kostfaglige eneansvarlige Økonomaer Tabel 36 Gennemsnitllige tillægsbeløb, excl. pension, ikke-ledere, beregnet ift. Fuldtidsstilling, november Tillæg for ledende personale Stilling Tillægbeløb i kr Ledende økonoma Tabel 37 Gennemsnitlige tillægsbeløb, excl. pension,, ledere, beregnet ift. fuldtidsstilling, november 2015 ENGANGSVEDERLAG OG BONUS Der forekommer i begrænset tilfælde udbetaling af engangsvederlag, og disse udgør i gennemsnit 9186 kr. Der er ingen ansatte på det regionale arbejdsmarked, der oplyser at være del af en bonusordning. Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 42

44 DET STATSLIGE ARBEJDSMARKED Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 43

45 Lønforhold for ansatte på det statslige arbejdsmarked Det statslige arbejdsmarked er overenskomstdækket for forbundets medlemmer. Lønstatistikken dækkende det statslige arbejdsmarked er baseret på svar fra 73 medlemmer. Heraf er 21 ledere med personaleansvar og 52 er ikke-ledere. LØNFORHOLD, REGIONALT FORDELT I tabellen herunder ses gennemsnitslønninger for hhv. ledende og ikke-ledende personale regionalt fordelt For ikke-ledende personale er gennemsnitslønnen højest i region Hovedstaden og lavest i region Syd. For det ledende personale er der en lidt større variation i gennemsnitslønnen på tværs af regioner. Ledere i region Sjælland oppebærer den højeste gennemsnitsløn, og den laveste i region Midtjylland Det er interessant, at ansatte der ikke er ledere, oppebærer en højere gennemsnitsløn i region Hovedstaden end tilfældet er for ledere i region Midtjylland. Det kan skyldes aldersfordelingen, personalesammensætningen og lokale forhold i øvrigt. Fuldtidsløn fordelt på regioner Region Ikke leder Leder Hovedstaden obs Midtjylland Nordjylland Region syd Sjælland Tabel 38 Lønnen er fuldtidsmånedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men eksklusiv eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og før fra Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 44

46 LØNFORHOLD FOR LEDERE Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses lønnen for ledere fordelt på uddannelseanciennitet. På grund af diskretionshensyn er meget få lønninger inkluderet. Fuldtidsløn i forhold til det år den senest gennemførte uddannelse blev afsluttet, er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ledere fordelt ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 39. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 45

47 Lønforhold fordelt efter stillingstype Nedenfor ses sammenhængen imellem stillingstype og lønniveau. På grund af diskretionshensyn er der kun medtaget lønforhold for køkkenledere. Stillingstypen er den af medlemmet oplyste stillingstype. Der er typisk sammenfald mellem uddannelse og stillingstype, men det kan forekomme, at det ikke er tilfældet. Løn for ledere ift. stillingstype Stillingstype 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Afdelingsøkonoma Cheføkonoma Ernæringsassistent Køkkenleder Assisterende Cheføkonoma Ledende økonoma Tabel 40 Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Lønforhold fordelt efter uddannelse Nedenfor ses sammenhængen mellem uddannelse og lønniveau for få udvalgte uddannelser. På grund af deskretionshensyn er der kun medtaget lønforhold for køkkenledere og økonomaer Uddannelse er den af medlemmet oplyste sidst gennemførte uddannelse. Løn for ledere ift. uddannelse Uddannelse 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Ernæringsassistent Køkkenleder PB Økonoma Tabel 41. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 46

48 LØNFORHOLD FOR ANSATTE UDEN PERSONALEANSVAR Fuldtidsløn fordelt efter uddannelsesår Nedenfor ses sammenhængen i mellem løn og uddannelsesanciennitet. Desværre er der for få til, at der kan konkluderes entydigt om sammenhængen mellem anciennitet og lønniveau. Fuldtidsløn i forhold til det år senest gennemførte uddannelse blev afsluttet, er udtryk for anciennitet. Anciennitet er beregnet i 5 års intervaller med året 1970 som tidligste år. Løn for ikke-ledere fordelt ift. uddannelsesår Uddannelsesår 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Gennemsnit Tabel 42. Lønnen er fuldtids månedsløn før skat, dvs. grundløn inklusiv faste månedlige tillæg, men Kost & Ernæringsforbundets lønstatistik Side 47

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018 LØNNINGER pr. 1. April 2018 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2017 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte 2018

Lønstatistik for privatansatte 2018 Lønstatistik for privatansatte 2018 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling Lønstatistik for privatansatte 2017 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 1. Indledning Efterskoleforeningen har i januar

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning

Læs mere

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 1. Indledning Efterskoleforeningen har i januar

Læs mere

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 NOTAT Kontakt: Tue Thiellesen Bjerborg ttb@sl.dk Dok.nr. 4702468 Sagsnr. 2018-SLCFV-00786 04-12-2018 Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 Indledning Hovedformålet med Socialpædagogernes ligelønsregnskab

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2018 - det kommunale område Løn Der er afsat 0,35% i organisationsmidler Alle specielle forbedringer træder i kraft 1. april 2019, hvor organisationsmidlerne

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

VELKOMMEN KICK-OFF OK18. Ghita Parry, formand Rasmus Conradsen, direktør Anja Camilla Jensen, specialkonsulent

VELKOMMEN KICK-OFF OK18. Ghita Parry, formand Rasmus Conradsen, direktør Anja Camilla Jensen, specialkonsulent VELKOMMEN KICK-OFF OK18 Ghita Parry, formand Rasmus Conradsen, direktør Anja Camilla Jensen, specialkonsulent Dagsorden for KICK-OFF OK18 1. Ghita om dagens forløb 2. Ghita om tidens trends og opgaven

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil 31.3.2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i regioner

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2019

LØNNINGER. pr. 1. april 2019 LØNNINGER pr. 1. april 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.04.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb)..... 8

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i maj 2016 gennemført en undersøgelse på efterskolerne

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere)

Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere) Indholdsfortegnelse Indledning 3 Stærkt kort til din lønforhandling 3 Om lønstatistikken 2017 3 Månedsløn 4 Tillæg 6 Arbejdstid 7 Afspadsering

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. April 2019 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2019 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. April 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2018 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2018 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2018 på Danske Regioners

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2014 på Danske Regioners

Læs mere

Lønstatistik Når du søger nyt arbejde. Ved et nyt ansættelsesforhold skal lønnen forhandles og fastsættes.

Lønstatistik Når du søger nyt arbejde. Ved et nyt ansættelsesforhold skal lønnen forhandles og fastsættes. Lønstatistik 2010 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Lønstatistik - Rapport

Lønstatistik - Rapport BUPL Lønstatistik - Rapport Statistik over pædagogernes løn, august 2014. Ida Hammerberg Nielsen 21-05-2015 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Opsummering...2 1.2 Læsevejledning...3 2 Lønniveau...4 2.1 Lønniveau

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Notat. Opgørelse af den lokale løndannelse

Notat. Opgørelse af den lokale løndannelse Notat 2010 Opgørelse af den lokale løndannelse Det fremgår af undersøgelseskommissoriet om løndannelse, at Lønkommissionen skal kortlægge, hvor stort et omfang den lokale løndannelse har i forhold til

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2017 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2017 på Danske Regioners

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012 LØNNINGER pr. 1. januar 2012 Danske Regioner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Løn og pension... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets basispersonale... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Side 1 af 11. Løn i staten LØNSTATISTIK 2018

Side 1 af 11. Løn i staten LØNSTATISTIK 2018 Side 1 af 11 Løn i staten LØNSTATISTIK 2018 DECEMBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Gennemsnitsløn uden pension for akademisk ansatte uden ledelsesansvar... 4 1.1. Alle kandidater... 4 1.2. Humanistiske

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det regionale område

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det regionale område SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2018 - det regionale område Løn Der er afsat 0,35% i organisationsmidler Alle specielle forbedringer træder i kraft 1. april 2019, hvor organisationsmidlerne

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet?

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet? LØNSTATISTIK 2011 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere