maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6"

Transkript

1 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3700 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 9. april 2008 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 20. juni 2008 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Facaden er ved at krakelere GAL-MET tvinger familie ud af hus og hjem Apollo-projektet Aftale om GAL-MET Flere arbejdere i fagforening Byggefagenes Samvirkes årsmøde Generalforsamling Ændringer i fagforeningens ledelse Flere blev dræbt på arbejdet i Regional miljøkonference Steen Harup stubler ud Weekendkursus for malersvende Ledighedsstatistik Ny telefonservice Nyt fra det offentlige område Ny i fagforeningens sekretariat Afdelingen gratulerer Der er stadig fuld gang i Seniorklubben Skovtur til Skuldelev Kro Arbejdspladsliste Lønstatistik Nyt fra Kulturudvalget Klubformænd, kasserer og sikkerhedsrepræsentanter maj i Nørrebrohallen April 2008 nr. 2 maler nyt Forsiden LO Storkøbenhavn har besøgt den amerikanske organisation SEIU, der har stor medlemsfremgang. Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Foto: Allan Leegaard Flere i fagforening i USA Side 6

3 Facaden er ved at krakelere EU viser sit grimme ansigt Politikere og interesserede i arbejdsmarkedsforhold har gennem en række år haft øjnene rettet mod Danmark, og specielt mod den såkaldte danske model. Systemet med at arbejdsmarkedets parter i bred udstrækning klarer tingene selv uden om lovgivning, samtidig med at der er skabt en meget stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, studeres med interesse verden over. Men man må nok konstatere, at der inden for de sidste måneder er kommet nogle alvorlige ridser i lakken. EU-domstolen har med to afgørelser sendt rystelser gennem organisationerne på arbejdsmarkedet og vel nok stærkest i de nordiske lande. Den såkaldte Waxholm-dom satte som bekendt be - grænsninger op for svensk fagbevægelses muligheder for at konflikte mod et lettisk firma, der ikke ville be tale lønninger efter svenske overenskomster, men aflønne efter lettiske forhold. Nylig har så samme EU-domstol afsagt kendelse i en sag opstået ved et byggeri i den tyske delstat Nie der - sachsen. Her havde man i forbindelse med udbud af offentlige arbejder betinget sig, at overenskomsterne skulle overholdes. En ganske fornuftig ordning, som vi også kan se eksempler på herhjemme. Da det så viste sig, at en polsk underentreprenør havde fusket med lønnen og kun udbetalt under halvdelen af den gældende overenskomstmæssige løn, dømte man firmaet til at betale en bøde. Dette forhold erklærer domstolen nu for at være i strid med EU s regler om udstationering af udenlandske arbejdstagere. Hensynet til den fri, rå og uhæmmede konkurrence i det indre marked, vægter tilsyneladende tungere end sikring af, at lokale aftaler og regler ikke undergraves. Det er ikke kønt at se på, og man kan undre sig over, at så mange både i fagbevægelsen og blandt arbejdsgivere og politikere, har så travlt med at nedtone betydningen af disse sager. Det hænger måske sammen med at EU helt åbenlyst har udstillet sin grimme side og så måske det forhold, at der er lagt op til en godkendelse af Lissabon trak taten her til efteråret. Løntyveri i Polen Det er naturligvis altid rart med nogle klare udmeldinger, men de fingerpeg, der ligger i de to domme, kunne vi godt have været foruden. Det samme gælder den konstatering, at fagretslige afgørelser, truffet i Danmark med et fingerknips, kan omgøres ved en polsk retsafgørelse. Sagen er, at en polsk maler ved fagforeningens hjælp fik konstateret et lønefterslæb på kr ved et mæglingsmøde. Pengene blev i henhold til afgørelsen udbetalt af det polske firma Gal-Met. Alt så godt. Men fir maet gik efterfølgende til retten i Polen, som underkendte den danske afgørelse. Samtidig dømte man den polske arbejder til at betale pengene tilbage. Firmaet har desuden ved det polske retsvæsen fået en kendelse, der indebærer, at der skal gøres udlæg i familiens hus, hvor han bor med sin hustru og to børn. Udo ver at det naturligvis er en katastrofe for den lille familie, som tvinges fra hus og hjem, sætter denne fremgangsmåde også store dele af det danske fagretslige system ud af kraft. Og at der ikke er tale om en tilfældighed ses af, at samme firma yderligere har anlagt sag i Polen om tilbagebetaling af kr som to andre polske arbejdere på lignende vis, har fået udbetalt i kompensation for manglende løn, ved en fagretslig afgørelse i malerfaget. Det må stå klart, at ovenstående eksempler på sager og domme på værste vis er med til at underminere den danske model. Det svækker fagbevægelsens muligheder og arbejde med at sikre lige vilkår, samt arbejdet med at sikre, at danske løn- og arbejdsforhold respekteres. Det var det, vi blev lovet ved afstemningen om medlemskabet af EU i 1972, da de daværende formænd for henholdsvis LO og DA, meget bombastisk postulerede: Nødderne knækker vi selv. Underforstået at ingen skulle, eller ville, blande sig i den danske arbejdsmarkedspolitik. Og senere ved udvidelsen af EU i 2004 med en række østeuropæiske lande blev det betonet, at der ikke ville blive tale om nogen form for social dumpning eller nogen form for dumpning af løn- og arbejdsforhold. Den holder bare ikke! Vi må derfor kræve, at der findes løsninger, der sikrer at det enkelte land har mulighed for at håndhæve egne regler og aftaler. Kræver dette, at der skal rettes i direktiver og forordninger, eller at der eventuelt skal tages forbehold i Lis - sabon traktaten ja så er det det der må ske. Denne udhuling og dumpning af rettigheder og forhold må og skal standses! Steen Harup maler nyt 3

4 TEMA GAL-MET tvinger polsk familie ud af Den polske byggevirksomhed GAL- MET tvinger nu den polske arbejder Jerzy Kisiel og hans kone og to børn til at fraflytte deres hus. Jerzy Kisiel blev i Danmark tilkendt kroner i efterbetaling af manglende løn. Denne beslutning fik GAL- MET imid lertid omgjort af byretten i den polske by Olsztyn der besluttede, at Jerzy Kisiel skulle betale pengene tilbage til arbejdsgiveren. En beslutning, Jerzy Kisiel ikke har været i stand til at opfylde. Listvan-klanen, der står bag det polske byggefirma, har derfor nu i Polen fået by - rets kendelse for, at Barbara Kie sel, Jerzy Kisiels hustru, hæfter for de kroner, og at der skal gøres udlæg i fami liens hus, som Barbara Kisiel står som ejer af. Kendelsen, der beordrer ud læg i hu set, er truffet af byretten i Olsztyn den 28. marts 2008 og er netop blevet forkyndt for Barbara Kisiel i familiens hjem i lands - byen Glucholazy i det sydlige Polen. Søger støtte i Udenrigsministeriet Malernes fagforening, som førte sa gen for Jerzy Kisiel i Danmark, har bedt om støtte fra Udenrigsministeriet og fra den øvrige danske fagbevægelse, så der kan etableres et retsligt forsvar i Polen Apollo-projekt skal give flere organisere og flere medlemmer Malernes Fagforening Storkøben - havn har fortsat stor fokus på, at alle værksteder, hvor det er muligt, er organiseret med værkstedsklub og sikker heds repræ sen tant. I samme for bindelse opfordrer fagforeningen kollegerne på alle værk steder til at vælge en or ga niser. Organiserens opgave er at sikre, at alle medarbejdere i firmaet er opmærksomme på nødvendigheden af, at alle ansatte er medlemmer af fagforeningen. Organiseren kan for eksempel være den samme person, som også Om organisere Udtrykket er hentet fra engelsk og amerikansk fagbevægelse. En organiser skal sikre, at alle ansatte på en arbejdsplads er medlemmer af fagforeningen. varetager sikkerhedsarbejdet, men det behøver ikke at være den samme. Alle kolleger har en klar interesse i, at alle på værkstedet er medlemmer af fagforeningen. Ikke mindst i en tid, hvor faget er under voldsomt pres udefra er det vigtigt, at vi står sammen. Spørg din kollega Så kære kollega! Når du ser dig om - kring på arbejdspladsen, så vær op - mærksom på at spørge de kolleger, du arbejder sammen med, om de er medlemmer af fagforeningen, såfremt du er i tvivl, om de er det. I tilfælde af at en kollega ikke er medlem, så tag det op sammen med kollegerne, klubben og/eller med fag for - enin gen. Sammenhold giver tryghed og bedre mulighed for at forbedre vores løn- og arbejdsvilkår. Apollo og organiser-projektet ud - vikles i samarbejde med Maler for - bundet. Vi arbejder også tæt sammen med de andre byggefag, så hvis du ser noget på byggepladsen, for ek sem - pel udenlandske firmaer, som du selv eller din egen værkstedsklub ikke kan få opklaret, hvad er, så kontakt fagforeningen. Så tager vi stilling til, om vi selv eller en anden af byggefagenes fagforeninger tager sig af det. 4 maler nyt

5 ORGANISERING hus og hjem København d. 7. april Mellem Tovesgade ApS v/ Morten Boll og Byggefagenes for Jerzy Kisiel og hans familie, samt for to andre polske arbejdere og deres fa - milier, som Listvan-klanen også forfølger i Polen på baggrund af fagretlige af - gørelser i Danmark. Fagforeningen har samtidig bedt dan - ske bygherrer om at afstå fra at under - støtte GAL-MET med entreprisekontrakter i Danmark. Samvirke v/ Bo Rosschou er der d.d. indgået følgende aftale: 1. GAL-MET stopper produktionsvirksomhed på Arkaden d.d. og bruger de kommende dage til at afrigge pladsen. 2. Det arbejde GAL-MET hidtil har udført overtages af fir - maer, der er medlem af en dansk arbejdsgiverorganisation. I tvivlstilfælde løses dette via forhandling mellem parterne. Byggefagenes Samvirke har ingen bemærkninger vedr. eksisterende entrepriser eller håndværksmestre som arbejder på pladsen p.t. ud over GAL-MET. Færdiggørelse vedr. de enkelte butikker er ikke et forhold, som Byggefagenes Aftale om GAL-MET Efter længere tids aktiviteter og pres mod Tovesgade ApS gav fir maet op og underskrev den 7. april en aftale om at ophøre med at benytte den polske byggevirksomhed GAL-MET. Samvirke vil gøre Tovesgade ApS ansvarlig for. 3. Tovesgade ApS indbetaler inden 8 dage kr alt incl. til Byggefagenes Samvirke. 4. Parterne har herefter ingen udeståender mod hinanden hvilket indebærer, at hverken Byggefagenes Samvirke, Malernes fagforening eller TIB 9 efterfølgende rejser krav mod Tovesgade ApS vedr. de forhold, der har været omkring Arkaden. 5. Nærværende aftale indgås under forbehold af godkendelse af Adv. Jan Leth Christensen tirsdag d. 8. april Eventuelle indvendinger skal meddeles skriftligt til Bo Rosschou inden onsdag d. 9. april 2008 kl. 9. Morten Boll Bo Rosschou Arkivfoto: Harry Nielsen maler nyt 5

6 TEMA USA: Flere arbejdere i fagforening En ny måde at arbejde på. Men en metode, der i virkeligheden i høj grad handler om at vende tilbage til gamle dyder. Det er baggrunden for, at det amerikanske SEIU er blevet det hurtigst voksende forbund i USA. LO Storkøbenhavn har netop besøgt SEIU for at hente inspiration til det fortsatte tværfaglige organiseringsarbejde i LO Foto: Allan Leegaard Organising er en stor satsning, der betaler sig selv En massiv omlægning af SEIU, som be - gyndte i 1996 med det formål at æn dre organisationen fra at være servicerende til at blive organiserende, har vendt forbundets tilbagegang til fremgang. Ved målrettet at anvende forbundets ressourcer til organising (40% af kontingentindtægterne på centralt plan og op til 20% af de lokale indtægter) er SEIU på 10 år blevet det hurtigst voksende forbund i USA. I denne 10 års pe riode har forbundet samlet brugt 1 mia. $ på organising. I samme periode er kontingentindtægten fra nye medlemmer 1,4 mia.$! Det har været en svær proces. Ske - ma tisk sagt har det ikke været alle, der har haft lige stor forståelse for, at skrivebordsarbejde skulle afløses af aktivitet ude på arbejdspladserne. Det var derfor nødvendigt både på centralt og lokalt plan at gennemtvinge et brud med den hidtidige måde at ar bejde på. Visse steder var det endda nødvendigt korporligt at sætte gamle fagforeningsbosser på porten. Men nu er der fremgang. VI fra LO mødte en dynamik og begejstring i USA, som kun kunne bekræfte os i, at SEIU s måde at arbejde på, også kan være vejen frem for dansk fagbevægelse i den form, der nu kan passe på vores vilkår. Vores udgangspunkt for at vende tilbagegang i Dan mark til fremgang, er på mange punkter anderledes end i USA. Imidlertid er der for mig ingen tvivl om, at et brud med vores vante arbejdsform er nødvendig, for at der kan skabes grundlag for en samlet fremgang for dansk fagbevægelse. Blitz er en ny måde at arbejde på De fleste europæere har lagt mærke til, at amerikanerne har deres egen måde at spille fodbold på. Spillerne står i en kreds i en strategisk samling, foretager et pludseligt lynangreb og har det mål, at kæmpe sig frem til, at lægge bolden bag mållinien. Sådan arbejder SEIU. I USA kan man ikke bare lave en fagforening. Over 50 procent af de ansatte skal stemme for, at de vil have en fagforening, for at den kan anerkendes, og at der efter - følgende kan forhandles om en kollektiv aftale om løn- og arbejdsforhold I USA kan man ikke bare lave en fagforening. Over 50 % af de ansatte i en virksomhed skal stemme for, at de vil 6 maler nyt

7 ORGANISERING Medlemmer af SEIU følger optællingen af stemmer ved primærvalget i Ohio. have en fagforening, for at den kan anerkendes, og at der efterfølgende kan forhandles om en kollektiv aftale om løn- og arbejdsforhold. Når arbejdsgiveren ser, at der er aktivitet i firmaet for at skabe en fagforening, er det ofte sådan, at han fluks hy - rer et antal union-busters, der har til opgave at påvirke og true de ansatte og deres familier fra at tilslutte sig fagforeningen. Derfor er det vigtigt for organiserne i SEIU, at være velforberedte, handle hurtigt og opnå et resultat. Deraf deres betegnelse for aktionsformen: Blitz = lynangreb. SEIU arbejder gennemført systematisk og mapper alle oplysninger om en virksomhed, inden de sætter en organiseringsaktion i gang. Dette gælder også på internationalt plan. Finansieringsfonde opererer på globalt plan SEIU s mapping fører dem blandt andet til den erkendelse, at internationale finansieringsfonde i stor stil opkøber amerikanske virksomheder, i ikke ringe udstrækning for lønmodtagerkapital! Det fører dem til den konklusion, at lønmodtagerne skal stille krav til, hvorledes de midler, vi har placeret i pensionsfonde m.v. investeres. For stået på den måde, at vi gennem vores repræsentanter i fondsbestyrelserne skal stille krav om overenskomst i de virksomheder, fondene investerer i. Men også, at vi i det hele taget skal stille etiske krav til enhver form for investeringer. Denne holdning er ikke ny for os i Danmark, men SEIU s systematiske analysearbejde og aktion omkring emnet har vi ikke i Danmark. Internationale finansieringsfonde opkøber i stor stil amerikanske virksomheder i ikke ringe grad for lønmodtagerkapital. Derfor må lønmodtagere stille krav til, hvor ledes de midler, vi har placeret i pensionsfonde mv. investeres Health Care med Barack Obama SEIU støtter Barack Obama i hans bestræbelser på at blive Demo kra - ternes præsidentkandidat. De er ikke utilfredse med Hillary Clinton. Det er maler nyt 7

8 TEMA SEIU støtter Barack Obama i hans bestræbelser på at blive Demo kra ternes præsidentkandidat. også okay, hvis hun vinder Demo kra - ternes nominering. Men de foretrækker Obama ud fra den betragtning, at han er mest stemt for forandringer til gavn for lønmodtagerne. Det er afgørende for SEIU og for den almindelige amerikanske befolkning, at der indføres en form for sundhedsordning i USA, hvor man ikke længere skal være totalt afhængig af, at ens arbejdsgiver betaler for sygeforsikring. Det er afgørende for SEIU og for den almindelige amerikanske befolkning, at der indføres en form for sundhedsordning i USA, hvor man ikke længere skal være totalt afhængig af, at ens arbejdsgiver betaler for sygeforsikring SEIU erkender, at man ikke med et slag kan indføre offentlig sygesikring som vi kender den i Danmark, men arbejder for, at det offentlige påtager sig et større ansvar for en offentlig sygesikring i samarbejde med arbejdsgiverne. Tankevækkende for os i Danmark, hvor private sygeforsikringsordninger jo gri - ber mere og mere om sig på bekostning af et mere og mere usselt offentligt sygehusvæsen. SEIU er politisk aktive for Demokraterne, og støtter som nævnt Obama. LO-delegationen var således ude at stemme dørklokker for Obama i Ohio, hvor der netop var primærvalg samtidig med, at en del af delegationen fra LO Stor kø ben havn var på besøg der hos den lokale SEIU. Den danske vej Baggrunden for LO Storkøbenhavns besøg hos SEIU var, at vi gennem et tilsvarende engelsk forbund, T&G, har lært lidt om deres organising model altså at omforme fagforeningen til - bage til det, den var oprindeligt det vil sige omforme fagbevægelsen fra at basere sig på en servicemodel til at basere sig på en organising model. Da vores venner i England har ladet sig inspirere af SEIU, var det jo meget naturligt at gå til kilden og se, hvordan de gjorde. Og det var i sandhed imponerende også at opleve deres måde at gøre tingene på. 8 maler nyt

9 ORGANISERING Amerikanske SEIU er i løbet af 10 år blevet det hurtigst voksende forbund i USA. Med en overordentlig stor ydmyghed må vi nu se på vores danske LO. Betingelserne for at vende i vores sammenhæng store supertanker er gode. Vi har stadig en relativ høj andel organiserede i fagforeningerne i Dan - mark, både i forhold til USA og i forhold til England. Men turen ned ad bakke for LO som helhed er tiltagende i hastighed. Det er nu, der skal ske noget afgø - rende for at vende udviklingen hos os selv. Vil der være lydhørhed for dette i LO s medlemsforbund? Som situationen er lige nu, passer hvert forbund stort set sit. Holdningen er tilsyneladende, at så må vi hver især klare os, som vi nu bedst kan. Forståelsen for en samlet tværfaglig organiseringsindsats er endnu ikke det, der er længst fremme i de enkelte forbund. Det er der imidlertid stort håb om, at det vil komme. Bo Rosschou. Byggefagenes Samvirkes årsmøde: Vent ikke tag sagen i egne hænder! Byggefagenes Samvirke lagde på sit årsmøde planer frem for en skærpelse af den faglige strategi. I et udspil skærper man den organiseringsindsats, som samvirket igennem det seneste år har drøftet og udviklet med oprettelse af tværfaglige klubber og organisering af de arbejdsløse bygningshåndværkere. Under mottoet Vent ikke på, at andre gør noget tag sagen i egne hænder! går samvirkets ledelse nu i gang med at opbygge en faglig linje, hvor fokus flyttes fra at se fagforeningerne som serviceorganer for medlemmerne. I stedet skal folkene på pladserne tillidsfolk, sjak - bajser, klubmedlemmer og andre uddannes til selv at tage initiativet i faglige sager i stedet for at ringe til fagforeningen og overlade det dem den at klare problemerne. I Byggefagenes Samvirkes årsplan hedder det: Det direkte arbejde på pladserne skal naturligvis understøttes aktivt af de øvrige kolleger, hvis der er behov for solidaritet og kontant opbakning i konkrete situationer. Konkret betyder det, at samvirket sætter oprettelsen af en tværfaglig klub mellem medlemsorganisationerne på dagsordenen, ligesom der satses på en tværfaglig koordinering dannes faglige klubber i alle firmaer. Den Faglige Polske Klub, som har sit udspring i samvirket i forbindelse med 1. maj sidste år, er vokset og har nu over 120 medlemmer, og samvirket vil ud vide dette initiativ med oprettelse af en faglig klub for tyskere håndværkere, fremgår det af årsplanen. Også for de arbejdsløse, som inden for dele af byggebranchen har oplevet en stigning i takt med nedgangen i byggeriet, tages der initiativer til at organisere i klubber. (mbp) maler nyt 9

10 Generalforsamling 2008: Fokus på fremtiden Fagbevægelsen tilbage til medlemmerne lød budskabet på fagforeningens generalforsamling Malernes fagforening havde kaldt til generalforsamling den 26 marts. Vigtige ting, der rakte ud i fremtiden, var sat til debat Det drejede sig dels om, at der var lagt op til en større rokering samt fornyelse af foreningens ledelse og bestyrelse. Og dels ønskede bestyrelsen et udvidet mandat i forbindelse med tankerne om et bofællesskab og etablering af en fælles lokal A-kasse med Rør- og blikkenslagernes Fagforening Kø ben havn. Tilbage til basis Men beretningen satte også mere fokus på de aktuelle og fremtidige opgaver og problemstillinger, end den var tilbageskuende. Hovedindholdet i bestyrelsens beretning gik over temaet Fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Der blev lagt op til at sætte fokus på det enkelte medlems ansvar og opgaver for sin egen og det lokale fællesskabs arbejdssituation. Det organiserede arbejdsmarked, og dermed fagbevægelsen, er på mange fronter sat under pres i disse år. Det er derfor nødvendigt at få præciseret, at alle medlemmer er fagforeningen, og at når det drejer sig om løsningen på fagbevægelsens opgaver, så er der tale om en fællesakkord. Beretningen fastslog, at der ikke var tale om, at de valgte tillidsmænd i fagforeningen løb fra ansvar og opgaver, men at det drejer sig om at påvirke en udvikling for at komme tilbage til ba - sis. Dette i erkendelse af at det er ude på arbejdspladserne, i klubberne og i virksomhederne, ændringerne sker. Det er først og fremmest her, aktiviteterne og organiseringen skal foregå. De valgte i fagforeningen skal naturligvis un - derstøtte og medvirke til denne proces. Den danske model under pres Også EU s klamme hånd og påvirkning af reglerne på det danske arbejdsmarked var naturligvis et aktuelt og centralt emne i beretning og debat. Med Waxholm dommen, og det polske firma Gal-Met s omgørelse af en faglig sag ved de Polske domstole, er banen kridtet op. Hvad tæller mest: Det enkelte lands regler og lovgivning eller hensynet til EU s indre marked med fri og uhæmmet bevægelighed for kapital og ar - bejdskraft? Generalforsamlingen var ikke i tvivl. Der må om nødvendigt kræves ændringer i direktiver og traktater for at få stoppet den dumpning og undergravning af velfærdssamfundet og det danske arbejdsmarked, som disse afgørelser er udtryk for Generalforsamlingen besluttede: Udvidet mandat til oprettelse af bofællesskab Bestyrelsen havde til generalforsamlingen stillet et forslag om at få et udvidet mandat i forbindelse med tankerne om at oprette et bofællesskab og en fælles lokal A-kasse med Rør- og blikkenslagernes Fag for - ening København. På generalforsamlingen i efteråret 2007 blev det vedtaget at give bestyrelsen mandat til: at sælge Malernes Hus, Lygten 10, at købe ejendommen Lersø Park - alle 109 i fællesskab med Rør- og Blik København, og at arbejde for at oprette en fælles lokal A-kasse med Rør- og Blik Kø ben - havn. Bestyrelsen har i den efterfølgende tid fundet, at dette mandat var for snævert, idet det jo, som det fremgår, kun var målrettet til køb af Malerforbundets nuværende ejendom på Lersø Parkallé Grunden til, at bestyrelsens ønskede en udvidelse af mandatet, er, at det af uransagelige grunde stadig er uvist, om, og i givet fald hvornår, Maler for - bundet flytter ud af huset. Generalforsamlingen besluttede derfor at udvide bestyrelsens mandat ved at give bemyndigelse til: At købe, eller eventuelt leje, en ejendom med henblik på oprettelsen af et bofællesskab. De øvrige ting i forbindelse med salg af Malernes Hus på Lygten, samt oprettelse af en fælles lokal A-kasse, er stadig gældende. Grunden til overvejelserne om at flytte og etablere fælles a-kasse og bo - fællesskab er dels, at der jo er op rettet en fælles a-kasse centralt mellem Malerforbundet og Blik- og Rør ar bej - derforbundet, og dels for mere effektivt og rationelt at kunne udnytte fagforeningernes fælles ressourcer. 10 maler nyt

11 Ændringer i fagforeningens ledelse Generalforsamlingen valgte ny formand og næstformand, og der kom nye folk i bestyrelsen Som annonceret skulle generalforsamlingen vælge ny formand til afløsning for Steen Harup, der i midten af juni måned træder tilbage for at gå på efterløn. De forsamlede på generalforsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og valgte foreningens nuværende næstformand Bo Rosschou som ny formand. Som ny næstformand blev Rasmus Gunnarson valgt. Rasmus har, ud over at have virket som en aktiv klubformand i malerfirmaet Robert Ras mussen, også præget arbejdet i fagforeningens bestyrelse gennem nogle år. Nye kræfter i bestyrelsen Fagforeningens bestyrelse fik samtidig tilført nye kræfter, idet to af de ni tillidsfolk, der udgør bestyrelsen uden for huset, havde valgt at trække sig. Det drejer sig om John Carlsson og Tommy Mikkelsen. Vi vil fra fagforeningens side gerne benytte lejligheden til at sige dem begge tak for en god indsats og et stykke loyalt tillidsmandsarbejde. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgte generalforsamlingen Mette Dehn- Daur og Jesper Brøndsbjerg. Mette er fællessikkerhedsrepræsentant hos Malerfirmaet C. Møllmann & Co. og desuden medlem af fagforeningens sikkerhedsudvalg. Jesper Brøndsbjerg er aktiv klubtillidsmand i Malerfirmaet Robert Ras - mus sen, hvor kollegerne netop har valgt ham til klubformand efter Rasmus Gunnarson, som jo tiltræder som ny næstformand i fagforeningen. Også blandt suppleanterne blev det til nyvalg. Som første suppleant blev Paw Jen sen, klubtillidsmand i malerfirmaet T:H. Jensen valgt. Som tingene efter vedtægterne er skruet sammen, vil det sige, at Paw tiltræder som ordinært bestyrelsesmedlem midt i juni måned, når fagforeningens formand Steen Ha rup afgår. Steen Harup Genvalgt som formand Fratræder den 13. juni 2008 Mette Dehn-Daur Fællessikkerhedsrepræsentant Nyvalgt til bestyrelsen Som andensuppleant valgte generalforsamlingen Brian Øllegaard som fungerer som sikkerhedsrepræsentant i malerfirmaet Beck & Koch. De øvrige suppleanter og bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt. Foryngelse Alle valg foregik i fuld enighed, da ge - neralforsamlingen fulgte bestyrelsens Bo Rosschou Nuværende næstformand Valgt som ny formand fra 13. juni 2008 Jesper Brøndsbjerg Klubformand Nyvalgt til bestyrelsen Rasmus Gunnarson Nuværende bestyrelsesmed - lem/klubformand Valgt som ny næstformand fra 13. juni 2008 Paw Jensen Klubtillidsmand Valgt som 1. suppleant Tiltræder som bestyrelsesmedlem 13. jun 2008 an be falinger, og der ikke var op stillet mod kandidater til nogle af de poster, der var på valg. De foretagne valg betyder samtidig, at gennemsnitsalderen i den samlede le delse har fået et mærkbart knæk i nedadgående retning, samtidig med at kontinuiteten er bevaret. maler nyt 11

12 Flere blev dræbt på arbejdet i 2007 Det gik den gale vej for antallet af dødsulykker på danske arbejdspladser i 2007 Arbejdstilsynets opgørelse over arbejds - relaterede dødsulykker i Danmark for 2007 er nedslående læsning. I alt 64 personer mistede i 2007 livet i forbindelse med en ulykke på deres arbejdsplads det er en stigning i forhold til de foregående år. Hver eneste dødsulykke er en ulykke for meget, og der er absolut ingen formildende omstændigheder Tallene viser blandt andet en stigning i antallet af dødsulykker på byggepladserne, men også landbruget vejer tungt i opgørelsen. Hver eneste dødsulykke er en ulykke for meget, og der er absolut ingen formildende omstændigheder. Arbejdstilsynet ser med stor alvor på den stigning, som opgørelsen viser, fastslår Arbejdstilsynets direktør, Jens Jensen. Bag hver enkelt dødsulykke gemmer der sig en tragisk historie. Først og fremmest for familie og pårørende til de dræbte, men vi ved, at dødsulykker også er en voldsom følelsesmæssig be lastning for kolleger og arbejdsledere. Dertil kommer selvfølgelig de be - tyde lige økonomiske omkostninger ved alle dødsulykker for både den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Jens Jensen peger på, at beskæftigelsesministeren i januar 2008 har lanceret en handlingsplan, som skal vende den kedelige udvikling i antallet af ar - bejdsulykker. Forebyggelsen skal ske i virksomhederne Arbejdsulykker er blandt de priorite - rede arbejdsmiljøproblemer i Danmark. Derfor har Arbejds - tilsynet et højt og vedvarende fokus på spørgsmålet. Vi sørger for, at reglerne på området er så gode og effektive som muligt. Vi informerer og vej leder om reglerne, og vi fører kontrol med, at virksomhederne overholder reglerne, fastslår Arbejdstilsynets direktør. Men den vigtigste indsats for at forebygge og undgå arbejdsulykker må og skal ske i det daglige arbejde på virksomhederne. Det er virksomhederne, der har ansvaret for at sikre medarbejderne mod ulykker og muligheden for Den vigtigste indsats for at forebygge og undgå arbejdsulykker må og skal ske i det daglige arbejde ude på virksomhederne. Det er virksomhederne, der har ansvaret for at sikre medarbejderne mod ulykker at planlægge og udføre arbejdet på en sådan måde, at risikoen for ulykker er mindst mu lig. Det er virksomhe - derne, der for alvor må tage fat om problemerne. Intensivt tilsyn og kontrol stadignødvendig Selv om antallet af dødsulykker er steget, er tallene for de enkelte brancher ikke så store, at man kan konkludere noget sikkert på detaljeniveau. Alli ge vel er der et par områder, der springer i øjnene. Især den markante stigning i antallet af dødsulykker på byggepladserne er iøjnefaldende. Når vi ser på byggepladserne, må vi konstatere, at det forholdsvist lave antal dødsulykker i 2006 ikke har kunnet fastholdes. For Arbejdstilsynet er det et tegn på, at den intensive tilsyns- og kontrolvirksomhed, vi har haft i branchen i en årrække, stadig er nødvendig, siger Jens Jensen. Men også her må vi især appellere til både an satte og arbejdsgivere foruden branchens egne organisationer om at forstærke indsatsen mod arbejdsulykker. I alt for mange tilfælde kommer ulykkerne af rent og skært sjuskeri og ved omgåelse af selv de mest elementære regler. Her handler det først og fremmest om at ændre på holdningen til sikkerhed, og det ansvar må branchen være de første til at påtage sig, slutter Jens Jensen. 12 maler nyt

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3 maler nyt Juli 2009 nr. 3 Flere med i malernes fællesskab Nu er det frit for danske spekulanter at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra EU- landene uden at betale dem løn efter dansk overenskomst. Samtidig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere