maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6"

Transkript

1 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3700 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 9. april 2008 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 20. juni 2008 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Facaden er ved at krakelere GAL-MET tvinger familie ud af hus og hjem Apollo-projektet Aftale om GAL-MET Flere arbejdere i fagforening Byggefagenes Samvirkes årsmøde Generalforsamling Ændringer i fagforeningens ledelse Flere blev dræbt på arbejdet i Regional miljøkonference Steen Harup stubler ud Weekendkursus for malersvende Ledighedsstatistik Ny telefonservice Nyt fra det offentlige område Ny i fagforeningens sekretariat Afdelingen gratulerer Der er stadig fuld gang i Seniorklubben Skovtur til Skuldelev Kro Arbejdspladsliste Lønstatistik Nyt fra Kulturudvalget Klubformænd, kasserer og sikkerhedsrepræsentanter maj i Nørrebrohallen April 2008 nr. 2 maler nyt Forsiden LO Storkøbenhavn har besøgt den amerikanske organisation SEIU, der har stor medlemsfremgang. Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Foto: Allan Leegaard Flere i fagforening i USA Side 6

3 Facaden er ved at krakelere EU viser sit grimme ansigt Politikere og interesserede i arbejdsmarkedsforhold har gennem en række år haft øjnene rettet mod Danmark, og specielt mod den såkaldte danske model. Systemet med at arbejdsmarkedets parter i bred udstrækning klarer tingene selv uden om lovgivning, samtidig med at der er skabt en meget stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, studeres med interesse verden over. Men man må nok konstatere, at der inden for de sidste måneder er kommet nogle alvorlige ridser i lakken. EU-domstolen har med to afgørelser sendt rystelser gennem organisationerne på arbejdsmarkedet og vel nok stærkest i de nordiske lande. Den såkaldte Waxholm-dom satte som bekendt be - grænsninger op for svensk fagbevægelses muligheder for at konflikte mod et lettisk firma, der ikke ville be tale lønninger efter svenske overenskomster, men aflønne efter lettiske forhold. Nylig har så samme EU-domstol afsagt kendelse i en sag opstået ved et byggeri i den tyske delstat Nie der - sachsen. Her havde man i forbindelse med udbud af offentlige arbejder betinget sig, at overenskomsterne skulle overholdes. En ganske fornuftig ordning, som vi også kan se eksempler på herhjemme. Da det så viste sig, at en polsk underentreprenør havde fusket med lønnen og kun udbetalt under halvdelen af den gældende overenskomstmæssige løn, dømte man firmaet til at betale en bøde. Dette forhold erklærer domstolen nu for at være i strid med EU s regler om udstationering af udenlandske arbejdstagere. Hensynet til den fri, rå og uhæmmede konkurrence i det indre marked, vægter tilsyneladende tungere end sikring af, at lokale aftaler og regler ikke undergraves. Det er ikke kønt at se på, og man kan undre sig over, at så mange både i fagbevægelsen og blandt arbejdsgivere og politikere, har så travlt med at nedtone betydningen af disse sager. Det hænger måske sammen med at EU helt åbenlyst har udstillet sin grimme side og så måske det forhold, at der er lagt op til en godkendelse af Lissabon trak taten her til efteråret. Løntyveri i Polen Det er naturligvis altid rart med nogle klare udmeldinger, men de fingerpeg, der ligger i de to domme, kunne vi godt have været foruden. Det samme gælder den konstatering, at fagretslige afgørelser, truffet i Danmark med et fingerknips, kan omgøres ved en polsk retsafgørelse. Sagen er, at en polsk maler ved fagforeningens hjælp fik konstateret et lønefterslæb på kr ved et mæglingsmøde. Pengene blev i henhold til afgørelsen udbetalt af det polske firma Gal-Met. Alt så godt. Men fir maet gik efterfølgende til retten i Polen, som underkendte den danske afgørelse. Samtidig dømte man den polske arbejder til at betale pengene tilbage. Firmaet har desuden ved det polske retsvæsen fået en kendelse, der indebærer, at der skal gøres udlæg i familiens hus, hvor han bor med sin hustru og to børn. Udo ver at det naturligvis er en katastrofe for den lille familie, som tvinges fra hus og hjem, sætter denne fremgangsmåde også store dele af det danske fagretslige system ud af kraft. Og at der ikke er tale om en tilfældighed ses af, at samme firma yderligere har anlagt sag i Polen om tilbagebetaling af kr som to andre polske arbejdere på lignende vis, har fået udbetalt i kompensation for manglende løn, ved en fagretslig afgørelse i malerfaget. Det må stå klart, at ovenstående eksempler på sager og domme på værste vis er med til at underminere den danske model. Det svækker fagbevægelsens muligheder og arbejde med at sikre lige vilkår, samt arbejdet med at sikre, at danske løn- og arbejdsforhold respekteres. Det var det, vi blev lovet ved afstemningen om medlemskabet af EU i 1972, da de daværende formænd for henholdsvis LO og DA, meget bombastisk postulerede: Nødderne knækker vi selv. Underforstået at ingen skulle, eller ville, blande sig i den danske arbejdsmarkedspolitik. Og senere ved udvidelsen af EU i 2004 med en række østeuropæiske lande blev det betonet, at der ikke ville blive tale om nogen form for social dumpning eller nogen form for dumpning af løn- og arbejdsforhold. Den holder bare ikke! Vi må derfor kræve, at der findes løsninger, der sikrer at det enkelte land har mulighed for at håndhæve egne regler og aftaler. Kræver dette, at der skal rettes i direktiver og forordninger, eller at der eventuelt skal tages forbehold i Lis - sabon traktaten ja så er det det der må ske. Denne udhuling og dumpning af rettigheder og forhold må og skal standses! Steen Harup maler nyt 3

4 TEMA GAL-MET tvinger polsk familie ud af Den polske byggevirksomhed GAL- MET tvinger nu den polske arbejder Jerzy Kisiel og hans kone og to børn til at fraflytte deres hus. Jerzy Kisiel blev i Danmark tilkendt kroner i efterbetaling af manglende løn. Denne beslutning fik GAL- MET imid lertid omgjort af byretten i den polske by Olsztyn der besluttede, at Jerzy Kisiel skulle betale pengene tilbage til arbejdsgiveren. En beslutning, Jerzy Kisiel ikke har været i stand til at opfylde. Listvan-klanen, der står bag det polske byggefirma, har derfor nu i Polen fået by - rets kendelse for, at Barbara Kie sel, Jerzy Kisiels hustru, hæfter for de kroner, og at der skal gøres udlæg i fami liens hus, som Barbara Kisiel står som ejer af. Kendelsen, der beordrer ud læg i hu set, er truffet af byretten i Olsztyn den 28. marts 2008 og er netop blevet forkyndt for Barbara Kisiel i familiens hjem i lands - byen Glucholazy i det sydlige Polen. Søger støtte i Udenrigsministeriet Malernes fagforening, som førte sa gen for Jerzy Kisiel i Danmark, har bedt om støtte fra Udenrigsministeriet og fra den øvrige danske fagbevægelse, så der kan etableres et retsligt forsvar i Polen Apollo-projekt skal give flere organisere og flere medlemmer Malernes Fagforening Storkøben - havn har fortsat stor fokus på, at alle værksteder, hvor det er muligt, er organiseret med værkstedsklub og sikker heds repræ sen tant. I samme for bindelse opfordrer fagforeningen kollegerne på alle værk steder til at vælge en or ga niser. Organiserens opgave er at sikre, at alle medarbejdere i firmaet er opmærksomme på nødvendigheden af, at alle ansatte er medlemmer af fagforeningen. Organiseren kan for eksempel være den samme person, som også Om organisere Udtrykket er hentet fra engelsk og amerikansk fagbevægelse. En organiser skal sikre, at alle ansatte på en arbejdsplads er medlemmer af fagforeningen. varetager sikkerhedsarbejdet, men det behøver ikke at være den samme. Alle kolleger har en klar interesse i, at alle på værkstedet er medlemmer af fagforeningen. Ikke mindst i en tid, hvor faget er under voldsomt pres udefra er det vigtigt, at vi står sammen. Spørg din kollega Så kære kollega! Når du ser dig om - kring på arbejdspladsen, så vær op - mærksom på at spørge de kolleger, du arbejder sammen med, om de er medlemmer af fagforeningen, såfremt du er i tvivl, om de er det. I tilfælde af at en kollega ikke er medlem, så tag det op sammen med kollegerne, klubben og/eller med fag for - enin gen. Sammenhold giver tryghed og bedre mulighed for at forbedre vores løn- og arbejdsvilkår. Apollo og organiser-projektet ud - vikles i samarbejde med Maler for - bundet. Vi arbejder også tæt sammen med de andre byggefag, så hvis du ser noget på byggepladsen, for ek sem - pel udenlandske firmaer, som du selv eller din egen værkstedsklub ikke kan få opklaret, hvad er, så kontakt fagforeningen. Så tager vi stilling til, om vi selv eller en anden af byggefagenes fagforeninger tager sig af det. 4 maler nyt

5 ORGANISERING hus og hjem København d. 7. april Mellem Tovesgade ApS v/ Morten Boll og Byggefagenes for Jerzy Kisiel og hans familie, samt for to andre polske arbejdere og deres fa - milier, som Listvan-klanen også forfølger i Polen på baggrund af fagretlige af - gørelser i Danmark. Fagforeningen har samtidig bedt dan - ske bygherrer om at afstå fra at under - støtte GAL-MET med entreprisekontrakter i Danmark. Samvirke v/ Bo Rosschou er der d.d. indgået følgende aftale: 1. GAL-MET stopper produktionsvirksomhed på Arkaden d.d. og bruger de kommende dage til at afrigge pladsen. 2. Det arbejde GAL-MET hidtil har udført overtages af fir - maer, der er medlem af en dansk arbejdsgiverorganisation. I tvivlstilfælde løses dette via forhandling mellem parterne. Byggefagenes Samvirke har ingen bemærkninger vedr. eksisterende entrepriser eller håndværksmestre som arbejder på pladsen p.t. ud over GAL-MET. Færdiggørelse vedr. de enkelte butikker er ikke et forhold, som Byggefagenes Aftale om GAL-MET Efter længere tids aktiviteter og pres mod Tovesgade ApS gav fir maet op og underskrev den 7. april en aftale om at ophøre med at benytte den polske byggevirksomhed GAL-MET. Samvirke vil gøre Tovesgade ApS ansvarlig for. 3. Tovesgade ApS indbetaler inden 8 dage kr alt incl. til Byggefagenes Samvirke. 4. Parterne har herefter ingen udeståender mod hinanden hvilket indebærer, at hverken Byggefagenes Samvirke, Malernes fagforening eller TIB 9 efterfølgende rejser krav mod Tovesgade ApS vedr. de forhold, der har været omkring Arkaden. 5. Nærværende aftale indgås under forbehold af godkendelse af Adv. Jan Leth Christensen tirsdag d. 8. april Eventuelle indvendinger skal meddeles skriftligt til Bo Rosschou inden onsdag d. 9. april 2008 kl. 9. Morten Boll Bo Rosschou Arkivfoto: Harry Nielsen maler nyt 5

6 TEMA USA: Flere arbejdere i fagforening En ny måde at arbejde på. Men en metode, der i virkeligheden i høj grad handler om at vende tilbage til gamle dyder. Det er baggrunden for, at det amerikanske SEIU er blevet det hurtigst voksende forbund i USA. LO Storkøbenhavn har netop besøgt SEIU for at hente inspiration til det fortsatte tværfaglige organiseringsarbejde i LO Foto: Allan Leegaard Organising er en stor satsning, der betaler sig selv En massiv omlægning af SEIU, som be - gyndte i 1996 med det formål at æn dre organisationen fra at være servicerende til at blive organiserende, har vendt forbundets tilbagegang til fremgang. Ved målrettet at anvende forbundets ressourcer til organising (40% af kontingentindtægterne på centralt plan og op til 20% af de lokale indtægter) er SEIU på 10 år blevet det hurtigst voksende forbund i USA. I denne 10 års pe riode har forbundet samlet brugt 1 mia. $ på organising. I samme periode er kontingentindtægten fra nye medlemmer 1,4 mia.$! Det har været en svær proces. Ske - ma tisk sagt har det ikke været alle, der har haft lige stor forståelse for, at skrivebordsarbejde skulle afløses af aktivitet ude på arbejdspladserne. Det var derfor nødvendigt både på centralt og lokalt plan at gennemtvinge et brud med den hidtidige måde at ar bejde på. Visse steder var det endda nødvendigt korporligt at sætte gamle fagforeningsbosser på porten. Men nu er der fremgang. VI fra LO mødte en dynamik og begejstring i USA, som kun kunne bekræfte os i, at SEIU s måde at arbejde på, også kan være vejen frem for dansk fagbevægelse i den form, der nu kan passe på vores vilkår. Vores udgangspunkt for at vende tilbagegang i Dan mark til fremgang, er på mange punkter anderledes end i USA. Imidlertid er der for mig ingen tvivl om, at et brud med vores vante arbejdsform er nødvendig, for at der kan skabes grundlag for en samlet fremgang for dansk fagbevægelse. Blitz er en ny måde at arbejde på De fleste europæere har lagt mærke til, at amerikanerne har deres egen måde at spille fodbold på. Spillerne står i en kreds i en strategisk samling, foretager et pludseligt lynangreb og har det mål, at kæmpe sig frem til, at lægge bolden bag mållinien. Sådan arbejder SEIU. I USA kan man ikke bare lave en fagforening. Over 50 procent af de ansatte skal stemme for, at de vil have en fagforening, for at den kan anerkendes, og at der efter - følgende kan forhandles om en kollektiv aftale om løn- og arbejdsforhold I USA kan man ikke bare lave en fagforening. Over 50 % af de ansatte i en virksomhed skal stemme for, at de vil 6 maler nyt

7 ORGANISERING Medlemmer af SEIU følger optællingen af stemmer ved primærvalget i Ohio. have en fagforening, for at den kan anerkendes, og at der efterfølgende kan forhandles om en kollektiv aftale om løn- og arbejdsforhold. Når arbejdsgiveren ser, at der er aktivitet i firmaet for at skabe en fagforening, er det ofte sådan, at han fluks hy - rer et antal union-busters, der har til opgave at påvirke og true de ansatte og deres familier fra at tilslutte sig fagforeningen. Derfor er det vigtigt for organiserne i SEIU, at være velforberedte, handle hurtigt og opnå et resultat. Deraf deres betegnelse for aktionsformen: Blitz = lynangreb. SEIU arbejder gennemført systematisk og mapper alle oplysninger om en virksomhed, inden de sætter en organiseringsaktion i gang. Dette gælder også på internationalt plan. Finansieringsfonde opererer på globalt plan SEIU s mapping fører dem blandt andet til den erkendelse, at internationale finansieringsfonde i stor stil opkøber amerikanske virksomheder, i ikke ringe udstrækning for lønmodtagerkapital! Det fører dem til den konklusion, at lønmodtagerne skal stille krav til, hvorledes de midler, vi har placeret i pensionsfonde m.v. investeres. For stået på den måde, at vi gennem vores repræsentanter i fondsbestyrelserne skal stille krav om overenskomst i de virksomheder, fondene investerer i. Men også, at vi i det hele taget skal stille etiske krav til enhver form for investeringer. Denne holdning er ikke ny for os i Danmark, men SEIU s systematiske analysearbejde og aktion omkring emnet har vi ikke i Danmark. Internationale finansieringsfonde opkøber i stor stil amerikanske virksomheder i ikke ringe grad for lønmodtagerkapital. Derfor må lønmodtagere stille krav til, hvor ledes de midler, vi har placeret i pensionsfonde mv. investeres Health Care med Barack Obama SEIU støtter Barack Obama i hans bestræbelser på at blive Demo kra - ternes præsidentkandidat. De er ikke utilfredse med Hillary Clinton. Det er maler nyt 7

8 TEMA SEIU støtter Barack Obama i hans bestræbelser på at blive Demo kra ternes præsidentkandidat. også okay, hvis hun vinder Demo kra - ternes nominering. Men de foretrækker Obama ud fra den betragtning, at han er mest stemt for forandringer til gavn for lønmodtagerne. Det er afgørende for SEIU og for den almindelige amerikanske befolkning, at der indføres en form for sundhedsordning i USA, hvor man ikke længere skal være totalt afhængig af, at ens arbejdsgiver betaler for sygeforsikring. Det er afgørende for SEIU og for den almindelige amerikanske befolkning, at der indføres en form for sundhedsordning i USA, hvor man ikke længere skal være totalt afhængig af, at ens arbejdsgiver betaler for sygeforsikring SEIU erkender, at man ikke med et slag kan indføre offentlig sygesikring som vi kender den i Danmark, men arbejder for, at det offentlige påtager sig et større ansvar for en offentlig sygesikring i samarbejde med arbejdsgiverne. Tankevækkende for os i Danmark, hvor private sygeforsikringsordninger jo gri - ber mere og mere om sig på bekostning af et mere og mere usselt offentligt sygehusvæsen. SEIU er politisk aktive for Demokraterne, og støtter som nævnt Obama. LO-delegationen var således ude at stemme dørklokker for Obama i Ohio, hvor der netop var primærvalg samtidig med, at en del af delegationen fra LO Stor kø ben havn var på besøg der hos den lokale SEIU. Den danske vej Baggrunden for LO Storkøbenhavns besøg hos SEIU var, at vi gennem et tilsvarende engelsk forbund, T&G, har lært lidt om deres organising model altså at omforme fagforeningen til - bage til det, den var oprindeligt det vil sige omforme fagbevægelsen fra at basere sig på en servicemodel til at basere sig på en organising model. Da vores venner i England har ladet sig inspirere af SEIU, var det jo meget naturligt at gå til kilden og se, hvordan de gjorde. Og det var i sandhed imponerende også at opleve deres måde at gøre tingene på. 8 maler nyt

9 ORGANISERING Amerikanske SEIU er i løbet af 10 år blevet det hurtigst voksende forbund i USA. Med en overordentlig stor ydmyghed må vi nu se på vores danske LO. Betingelserne for at vende i vores sammenhæng store supertanker er gode. Vi har stadig en relativ høj andel organiserede i fagforeningerne i Dan - mark, både i forhold til USA og i forhold til England. Men turen ned ad bakke for LO som helhed er tiltagende i hastighed. Det er nu, der skal ske noget afgø - rende for at vende udviklingen hos os selv. Vil der være lydhørhed for dette i LO s medlemsforbund? Som situationen er lige nu, passer hvert forbund stort set sit. Holdningen er tilsyneladende, at så må vi hver især klare os, som vi nu bedst kan. Forståelsen for en samlet tværfaglig organiseringsindsats er endnu ikke det, der er længst fremme i de enkelte forbund. Det er der imidlertid stort håb om, at det vil komme. Bo Rosschou. Byggefagenes Samvirkes årsmøde: Vent ikke tag sagen i egne hænder! Byggefagenes Samvirke lagde på sit årsmøde planer frem for en skærpelse af den faglige strategi. I et udspil skærper man den organiseringsindsats, som samvirket igennem det seneste år har drøftet og udviklet med oprettelse af tværfaglige klubber og organisering af de arbejdsløse bygningshåndværkere. Under mottoet Vent ikke på, at andre gør noget tag sagen i egne hænder! går samvirkets ledelse nu i gang med at opbygge en faglig linje, hvor fokus flyttes fra at se fagforeningerne som serviceorganer for medlemmerne. I stedet skal folkene på pladserne tillidsfolk, sjak - bajser, klubmedlemmer og andre uddannes til selv at tage initiativet i faglige sager i stedet for at ringe til fagforeningen og overlade det dem den at klare problemerne. I Byggefagenes Samvirkes årsplan hedder det: Det direkte arbejde på pladserne skal naturligvis understøttes aktivt af de øvrige kolleger, hvis der er behov for solidaritet og kontant opbakning i konkrete situationer. Konkret betyder det, at samvirket sætter oprettelsen af en tværfaglig klub mellem medlemsorganisationerne på dagsordenen, ligesom der satses på en tværfaglig koordinering dannes faglige klubber i alle firmaer. Den Faglige Polske Klub, som har sit udspring i samvirket i forbindelse med 1. maj sidste år, er vokset og har nu over 120 medlemmer, og samvirket vil ud vide dette initiativ med oprettelse af en faglig klub for tyskere håndværkere, fremgår det af årsplanen. Også for de arbejdsløse, som inden for dele af byggebranchen har oplevet en stigning i takt med nedgangen i byggeriet, tages der initiativer til at organisere i klubber. (mbp) maler nyt 9

10 Generalforsamling 2008: Fokus på fremtiden Fagbevægelsen tilbage til medlemmerne lød budskabet på fagforeningens generalforsamling Malernes fagforening havde kaldt til generalforsamling den 26 marts. Vigtige ting, der rakte ud i fremtiden, var sat til debat Det drejede sig dels om, at der var lagt op til en større rokering samt fornyelse af foreningens ledelse og bestyrelse. Og dels ønskede bestyrelsen et udvidet mandat i forbindelse med tankerne om et bofællesskab og etablering af en fælles lokal A-kasse med Rør- og blikkenslagernes Fagforening Kø ben havn. Tilbage til basis Men beretningen satte også mere fokus på de aktuelle og fremtidige opgaver og problemstillinger, end den var tilbageskuende. Hovedindholdet i bestyrelsens beretning gik over temaet Fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Der blev lagt op til at sætte fokus på det enkelte medlems ansvar og opgaver for sin egen og det lokale fællesskabs arbejdssituation. Det organiserede arbejdsmarked, og dermed fagbevægelsen, er på mange fronter sat under pres i disse år. Det er derfor nødvendigt at få præciseret, at alle medlemmer er fagforeningen, og at når det drejer sig om løsningen på fagbevægelsens opgaver, så er der tale om en fællesakkord. Beretningen fastslog, at der ikke var tale om, at de valgte tillidsmænd i fagforeningen løb fra ansvar og opgaver, men at det drejer sig om at påvirke en udvikling for at komme tilbage til ba - sis. Dette i erkendelse af at det er ude på arbejdspladserne, i klubberne og i virksomhederne, ændringerne sker. Det er først og fremmest her, aktiviteterne og organiseringen skal foregå. De valgte i fagforeningen skal naturligvis un - derstøtte og medvirke til denne proces. Den danske model under pres Også EU s klamme hånd og påvirkning af reglerne på det danske arbejdsmarked var naturligvis et aktuelt og centralt emne i beretning og debat. Med Waxholm dommen, og det polske firma Gal-Met s omgørelse af en faglig sag ved de Polske domstole, er banen kridtet op. Hvad tæller mest: Det enkelte lands regler og lovgivning eller hensynet til EU s indre marked med fri og uhæmmet bevægelighed for kapital og ar - bejdskraft? Generalforsamlingen var ikke i tvivl. Der må om nødvendigt kræves ændringer i direktiver og traktater for at få stoppet den dumpning og undergravning af velfærdssamfundet og det danske arbejdsmarked, som disse afgørelser er udtryk for Generalforsamlingen besluttede: Udvidet mandat til oprettelse af bofællesskab Bestyrelsen havde til generalforsamlingen stillet et forslag om at få et udvidet mandat i forbindelse med tankerne om at oprette et bofællesskab og en fælles lokal A-kasse med Rør- og blikkenslagernes Fag for - ening København. På generalforsamlingen i efteråret 2007 blev det vedtaget at give bestyrelsen mandat til: at sælge Malernes Hus, Lygten 10, at købe ejendommen Lersø Park - alle 109 i fællesskab med Rør- og Blik København, og at arbejde for at oprette en fælles lokal A-kasse med Rør- og Blik Kø ben - havn. Bestyrelsen har i den efterfølgende tid fundet, at dette mandat var for snævert, idet det jo, som det fremgår, kun var målrettet til køb af Malerforbundets nuværende ejendom på Lersø Parkallé Grunden til, at bestyrelsens ønskede en udvidelse af mandatet, er, at det af uransagelige grunde stadig er uvist, om, og i givet fald hvornår, Maler for - bundet flytter ud af huset. Generalforsamlingen besluttede derfor at udvide bestyrelsens mandat ved at give bemyndigelse til: At købe, eller eventuelt leje, en ejendom med henblik på oprettelsen af et bofællesskab. De øvrige ting i forbindelse med salg af Malernes Hus på Lygten, samt oprettelse af en fælles lokal A-kasse, er stadig gældende. Grunden til overvejelserne om at flytte og etablere fælles a-kasse og bo - fællesskab er dels, at der jo er op rettet en fælles a-kasse centralt mellem Malerforbundet og Blik- og Rør ar bej - derforbundet, og dels for mere effektivt og rationelt at kunne udnytte fagforeningernes fælles ressourcer. 10 maler nyt

11 Ændringer i fagforeningens ledelse Generalforsamlingen valgte ny formand og næstformand, og der kom nye folk i bestyrelsen Som annonceret skulle generalforsamlingen vælge ny formand til afløsning for Steen Harup, der i midten af juni måned træder tilbage for at gå på efterløn. De forsamlede på generalforsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og valgte foreningens nuværende næstformand Bo Rosschou som ny formand. Som ny næstformand blev Rasmus Gunnarson valgt. Rasmus har, ud over at have virket som en aktiv klubformand i malerfirmaet Robert Ras mussen, også præget arbejdet i fagforeningens bestyrelse gennem nogle år. Nye kræfter i bestyrelsen Fagforeningens bestyrelse fik samtidig tilført nye kræfter, idet to af de ni tillidsfolk, der udgør bestyrelsen uden for huset, havde valgt at trække sig. Det drejer sig om John Carlsson og Tommy Mikkelsen. Vi vil fra fagforeningens side gerne benytte lejligheden til at sige dem begge tak for en god indsats og et stykke loyalt tillidsmandsarbejde. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgte generalforsamlingen Mette Dehn- Daur og Jesper Brøndsbjerg. Mette er fællessikkerhedsrepræsentant hos Malerfirmaet C. Møllmann & Co. og desuden medlem af fagforeningens sikkerhedsudvalg. Jesper Brøndsbjerg er aktiv klubtillidsmand i Malerfirmaet Robert Ras - mus sen, hvor kollegerne netop har valgt ham til klubformand efter Rasmus Gunnarson, som jo tiltræder som ny næstformand i fagforeningen. Også blandt suppleanterne blev det til nyvalg. Som første suppleant blev Paw Jen sen, klubtillidsmand i malerfirmaet T:H. Jensen valgt. Som tingene efter vedtægterne er skruet sammen, vil det sige, at Paw tiltræder som ordinært bestyrelsesmedlem midt i juni måned, når fagforeningens formand Steen Ha rup afgår. Steen Harup Genvalgt som formand Fratræder den 13. juni 2008 Mette Dehn-Daur Fællessikkerhedsrepræsentant Nyvalgt til bestyrelsen Som andensuppleant valgte generalforsamlingen Brian Øllegaard som fungerer som sikkerhedsrepræsentant i malerfirmaet Beck & Koch. De øvrige suppleanter og bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt. Foryngelse Alle valg foregik i fuld enighed, da ge - neralforsamlingen fulgte bestyrelsens Bo Rosschou Nuværende næstformand Valgt som ny formand fra 13. juni 2008 Jesper Brøndsbjerg Klubformand Nyvalgt til bestyrelsen Rasmus Gunnarson Nuværende bestyrelsesmed - lem/klubformand Valgt som ny næstformand fra 13. juni 2008 Paw Jensen Klubtillidsmand Valgt som 1. suppleant Tiltræder som bestyrelsesmedlem 13. jun 2008 an be falinger, og der ikke var op stillet mod kandidater til nogle af de poster, der var på valg. De foretagne valg betyder samtidig, at gennemsnitsalderen i den samlede le delse har fået et mærkbart knæk i nedadgående retning, samtidig med at kontinuiteten er bevaret. maler nyt 11

12 Flere blev dræbt på arbejdet i 2007 Det gik den gale vej for antallet af dødsulykker på danske arbejdspladser i 2007 Arbejdstilsynets opgørelse over arbejds - relaterede dødsulykker i Danmark for 2007 er nedslående læsning. I alt 64 personer mistede i 2007 livet i forbindelse med en ulykke på deres arbejdsplads det er en stigning i forhold til de foregående år. Hver eneste dødsulykke er en ulykke for meget, og der er absolut ingen formildende omstændigheder Tallene viser blandt andet en stigning i antallet af dødsulykker på byggepladserne, men også landbruget vejer tungt i opgørelsen. Hver eneste dødsulykke er en ulykke for meget, og der er absolut ingen formildende omstændigheder. Arbejdstilsynet ser med stor alvor på den stigning, som opgørelsen viser, fastslår Arbejdstilsynets direktør, Jens Jensen. Bag hver enkelt dødsulykke gemmer der sig en tragisk historie. Først og fremmest for familie og pårørende til de dræbte, men vi ved, at dødsulykker også er en voldsom følelsesmæssig be lastning for kolleger og arbejdsledere. Dertil kommer selvfølgelig de be - tyde lige økonomiske omkostninger ved alle dødsulykker for både den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Jens Jensen peger på, at beskæftigelsesministeren i januar 2008 har lanceret en handlingsplan, som skal vende den kedelige udvikling i antallet af ar - bejdsulykker. Forebyggelsen skal ske i virksomhederne Arbejdsulykker er blandt de priorite - rede arbejdsmiljøproblemer i Danmark. Derfor har Arbejds - tilsynet et højt og vedvarende fokus på spørgsmålet. Vi sørger for, at reglerne på området er så gode og effektive som muligt. Vi informerer og vej leder om reglerne, og vi fører kontrol med, at virksomhederne overholder reglerne, fastslår Arbejdstilsynets direktør. Men den vigtigste indsats for at forebygge og undgå arbejdsulykker må og skal ske i det daglige arbejde på virksomhederne. Det er virksomhederne, der har ansvaret for at sikre medarbejderne mod ulykker og muligheden for Den vigtigste indsats for at forebygge og undgå arbejdsulykker må og skal ske i det daglige arbejde ude på virksomhederne. Det er virksomhederne, der har ansvaret for at sikre medarbejderne mod ulykker at planlægge og udføre arbejdet på en sådan måde, at risikoen for ulykker er mindst mu lig. Det er virksomhe - derne, der for alvor må tage fat om problemerne. Intensivt tilsyn og kontrol stadignødvendig Selv om antallet af dødsulykker er steget, er tallene for de enkelte brancher ikke så store, at man kan konkludere noget sikkert på detaljeniveau. Alli ge vel er der et par områder, der springer i øjnene. Især den markante stigning i antallet af dødsulykker på byggepladserne er iøjnefaldende. Når vi ser på byggepladserne, må vi konstatere, at det forholdsvist lave antal dødsulykker i 2006 ikke har kunnet fastholdes. For Arbejdstilsynet er det et tegn på, at den intensive tilsyns- og kontrolvirksomhed, vi har haft i branchen i en årrække, stadig er nødvendig, siger Jens Jensen. Men også her må vi især appellere til både an satte og arbejdsgivere foruden branchens egne organisationer om at forstærke indsatsen mod arbejdsulykker. I alt for mange tilfælde kommer ulykkerne af rent og skært sjuskeri og ved omgåelse af selv de mest elementære regler. Her handler det først og fremmest om at ændre på holdningen til sikkerhed, og det ansvar må branchen være de første til at påtage sig, slutter Jens Jensen. 12 maler nyt

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Vi vil her fra Vejle skytteforening ønske alle vindere et stort tillykke med resultatet, uanset hvilken placering det rakte til, så er alle vindere. Vi vil takke for den

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009

DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009 DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009 1 Velkommen til endnu et DM i København Som formand for Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU) er det mig en stor glæde igen

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere