N O T A T. Analysenotat om løntilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T. Analysenotat om løntilskud"

Transkript

1 N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt mellem regeringen og KL i ØA17. I notatet, som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), gennemgås kort de gældende regler for tilbud om ansættelse med løntilskud fra LAB og fra bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) med fokus på regler som varierer på tværs af eller inden for målgrupper, da dette medvirker til at skabe undermålgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Analysen bygger videre på foranalyse af forenkling af LAB, som er udført af Deloitte i Bestemmelser, som varierer på tværs af målgrupper, kan være svære at forstå for borgeren særligt ved ydelsesskifte. Derudover er lavet en kort opsummering på baggrund af de kommunale erfaringer. Opsummering: Analysen viser, at: Der gælder meget forskellige krav til forudgående ledighed, alt efter hvilken målgruppe den ledige tilhører, og om der er tale om privat eller offentligt løntilskud. Ved skift mellem ydelser fx fra sygedagpenge til a-dagpenge kan dette betyde, at der ikke kan iværksættes et (nyt) forløb før 6 måneder efter ydelsesskift. Der er meget forskellige varighedsbegrænsninger for løntilskud, alt efter målgruppe, og om der er tale om privat eller offentligt løntilskud. Varighedsbegrænsningerne går fra 4 måneder til ubegrænset. Rimelighedskravet (forholdstalskravet) medvirker til, at deltagerne i løntilskudsjob og virksomhedspraktik får det bedst mulige udbytte af opholdet og er et værn mod fortrængning af ordinært ansatte. Merbeskæftigelseskravet gælder alle målgrupper, der får løntilskud, men det opgøres forskelligt for private og offentlige arbejdsgivere. For revalidender, førtidspensionister og dimittender med handicap gælder der alternativt et lempeligere merbeskæftigelseskrav. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte ved rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet medregnes ikke personer, der er ansat med offentligt tilskud, for en tidsbegrænset periode eller til en bestemt arbejdsopgave. Dette kan være svært at opgøre for virksomhederne og gøre det samtidig sværere at digitalisere.

2 De skriftlige tilkendegivelser i forbindelse med etablering af løntilskudsjob og virksomhedspraktik foretages af en medarbejderrepræsentant, mens det for nytteindsats er en tillidsrepræsentant. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere har ret til selvfunden løntilskudsjob, mens andre målgrupper ikke har. Disse forskelle betyder, at reglerne varierer henover målgrupper og øger kompleksiteten i regelsættet. Det er ikke muligt at få løntilskudsjob på den virksomhed, hvor man senest har været ansat. Reglen om seneste ansættelsessted hindrer ikke, at løntilskud og ordinære løntimer kan kombineres samtidigt på den virksomhed, hvor personen er ansat. Der skal i så fald være tale om forskellige arbejdsfunktioner. Dette kan især være en udfordring, når en person skifter fra en målgruppe til en anden, fx fra sygedagpenge til dagpenge, og derved ikke kan fortsætte (eller genoptage) et løntilskudsjob. Der findes en samlet oversigt over reglerne i bilag 1. Boks 1: Evidens for effekt af virksomhedsrettede indsatser Virksomhedsrettede indsatser dækker over en række af tilbud, der har som fællesnævner, at de foregår på ordinære arbejdspladser. For jobparate ledige er der evidens for positive effekter af virksomhedsrettede indsatser i den private sektor (Rosholm & Svarer, 2011). Da virksomhedsrettede tilbud typisk er forbundet med fastholdelseseffekter, har timingen og længden af tilbuddene væsentlig betydning. For jobparate bør det således undgås at give virksomhedsrettede tilbud meget tidligt i ledighedsforløbet, hvor afgangsraten generelt er høj, da det ellers kan føre til unødig fastholdelse af de ledige. 1 En virksomhedsrettet indsats, ofte i kombination med andre tilbud, har som det eneste redskab i beskæftigelsessystemet vist sig i gennemsnit at have positive beskæftigelseseffekter på tværs af forskellige grupper af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet og sygemeldte (CKll, 2015). For udsatte ledige er der evidens for, at virksomhedsrettede indsatser under ét har positive effekter (SFI, 2012). Dog er der ikke et entydigt billede af effekten særskilt for offentligt løntilskud. Det findes endvidere, at privat løntilskud har størst effekt, når det gives til ressourcesvage ledige. Gældende regler Et løntilskudsjob består af ansættelse på en privat eller offentlig virksomhed, hvor arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen. Mange af løntilskudsreglerne er forskellige for henholdsvis private og offentlige arbejdsgivere. Tilbud om løntilskud kan have forskellige formål for de forskellige målgrupper: 1 Det skal bemærkes, at der særskilt for offentligt løntilskud er fundet negative effekter for jobparate ledige. I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev den maksimale varighed af offentligt løntilskud dog reduceret. Det kan potentielt reducere fastholdelseseffekten og dermed muligvis øge nettoeffekten fremadrettet. 2

3 For personer på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb er formålet oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. For førtidspensionister er formålet opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse. For dimittender med handicap omfattet af kompensationsloven er formålet indslusning på arbejdsmarkedet. I det følgende gennemgås reglerne om løntilskud for så vidt angår krav til forudgående ledighed, varighedsbegrænsninger, rimelighedskrav, merbeskæftigelseskrav, opgørelse af ordinært ansatte, skriftlige tilkendegivelser fra medarbejderrepræsentanter, selvfunden løntilskudsjob, forbud mod løntilskudsjob på det seneste ansættelsessted og særlige løntilskudsregler for visse revalidender. Derudover er i bilag 1 vedlagt skema, som skitserer løntilskudsreglerne generelt på tværs af målgrupper. Krav til forudgående ledighed (LAB 51) Reglerne for løntilskud er underlagt særlige begrænsninger for at sikre, at ansættelser med løntilskud sker i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Selvom EU-begrænsningerne går på løntilskudsjob i private virksomheder, er det for de fleste målgrupper valgt at have samme regler for ledighedsanciennitet for offentlige løntilskudsjob. Krav om forudgående ledighed inden påbegyndelse af løntilskudsjob varierer således på tværs af målgrupper og offentlige/private arbejdsgivere. For de fleste målgrupper gælder der et anciennitetskrav om 6 måneders forudgående ledighed. For nogle grupper retter anciennitetskravet sig kun mod private virksomheder, mens det for andre retter sig både mod private og offentlige virksomheder. For følgende gælder der kun et anciennitetskrav i private virksomheder: Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb Personer i ressourceforløb For følgende gælder anciennitetskravet både private og offentlige virksomheder: Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælpsmodtagere Selvforsørgende Følgende er helt undtaget fra et anciennitetskrav uanset målgruppe: Personer, som ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau Personer, som er over 50 år Enlige forsørgere 3

4 For sygedagpengemodtagere, der har været i løntilskud under sygedagpengeforløbet, indebærer reglerne om forudgående ledighed, at personen ved overgang til fx a-dagpenge først kan få et nyt løntilskudsforløb i en privat virksomhed efter 6 måneders ledighed. Nedenstående tabel 1 viser et samlet overblik over anciennitetskrav for de forskellige målgrupper. Tabel 1 Krav om ledighedsanciennitet inden påbegyndelse af løntilskudsjob Målgruppe I hh.t. LAB 2 Privat Offentligt Over 50 år Alle Ingen krav Ingen krav Enlig forsørger Alle Ingen krav Ingen krav Uden uddannelses på gymnasialt niveau (eller højere) Alle Ingen krav Ingen krav For personer på 50 år eller under, som har en uddannelse på gymnasialt niveau eller højere og ikke er enlige forsørger gælder for: Dagpengemodtagere måneder 6 måneder Jobparate kontanthjælpsmodtagere** måneder 6 måneder Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere** måneder 6 måneder Revalidender 2.4 Ingen krav Ingen krav Sygedagpengemodtagere (dog ikke i et ansættelsesforhold)* måneder Ingen krav Førtidspensionister 2.6 Ingen krav Ingen krav Dimittender med handicap [og op til to års ledighed] måneder 6 måneder Ressourceforløb** måneder Ingen krav Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (dog ikke åbenlyst uddannelsesparate)** måneder 6 måneder Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere** måneder 6 måneder Jobafklaringsforløb (dog ikke i et ansættelsesforhold) måneder Ingen krav Anm.: * Ydelsesanciennitet tæller også arbejdsløshedsdagpenge **Ydelsesanciennitet tæller også andre ydelser, løntilskud samt selvforsørgelse ved ledighed. Varighedsbegrænsningerne for løntilskudsjob (LAB 53) Der er meget forskellige varighedsbegrænsninger for løntilskudsansættelser. Begrænsningerne er følgende: 4

5 Tabel 2. Varighedsbegrænsninger i løntilskudsjob i forhold til målgruppe og arbejdsgiver Målgruppe Privat Offentlig Dagpengemodtagere 6 måneder 4 måneder Jobparat kontanthjælpsmodtagere 6 måneder 6 måneder Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 6 måneder 6 måneder Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 6 måneder 6 måneder - dog åbenlyse uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere ikke få tilskud ikke få tilskud Revalidender Uden begrænsning Uden begrænsning Sygedagpengemodtagere (dog ikke i et ansættelsesforhold) Op til 1 år Op til 1 år Førtidspensionister Uden begrænsning Uden begrænsning Dimittender med handicap Op til 1 år Op til 1 år Ressourceforløb Op til 1 år Op til 1 år Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 6 måneder 6 måneder Jobafklaringsforløb (dog ikke i et ansættelsesforhold) Op til 1 år Op til 1 år Den korte varighedsbegrænsning på 4 måneder for dagpengemodtagere i offentligt løntilskudsjob blev aftalt i forbindelse med beskæftigelsesreformens målretning af løntilskudsordningen. Åbenlyse uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan ikke få løntilskudsjob, da de skal starte uddannelses på ordinær vilkår hurtigst muligt. Rimelighedskravet (LAB 62 og BAB 92) Rimelighedskravet skal bidrage til, at der ikke opstår fortrængning, og at den ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte. Den nuværende evidens på området peger på, at de mest virkningsfulde forløb for at få personer tættere på arbejdsmarkedet i job er på almindelige arbejdspladser, hvor der er kontakt til kollegaer mv. Rimelighedskravet vurderes ud fra antallet af ordinært ansatte: I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der være 1 person i praktik eller i løntilskud for hver 5 ordinært ansatte, I virksomheder med over 50 ansatte må der derudover være 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Det har ingen betydning for opgørelsen, hvor få eller mange timer om ugen den ledige er i tilbuddet, se mere om opgørelsen af ordinært ansatte nedenfor. Ved vurdering af forholdstalskravet afgrænses virksomheden som en arbejdsplads med selvstændigt p-nummer, men arbejdsgiveren og de ansatte har mulighed for at aftale en anden afgrænsning. Opgørelsen af rimelighedskravet sker på baggrund af gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen (4 måneder for sæsonar- 5

6 bejde). I praksis sker dette ved, at virksomhederne selv indberetter antallet af ordinært ansatte de seneste 3 måneder. Merbeskæftigelseskravet (LAB BAB 86-91) Merbeskæftigelseskravet indebærer, at der ved ansættelse af en ledig med løntilskud skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den enkelte arbejdsgiver i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. Der er forskel på, hvordan merbeskæftigelseskravet vurderes for henholdsvis private og offentlige arbejdsgivere: Hos private arbejdsgivere er det en nettoudvidelse i forhold til det gennemsnitlige antal ordinært ansatte medarbejdere i de seneste 12 måneder, hvor der inden for de sidste 3 måneder ikke er afskediget eller fratrådt en ordinært ansat fra den stilling. Hos offentlige arbejdsgivere tages der udgangspunkt i antallet af beskæftigede ud fra arbejdsgiverens budget (er ikke underlagt EU-krav). For revalidender, førtidspensionister og personer og dimittender med handicap gælder der alternativt et lempeligere merbeskæftigelseskrav. Opgørelse af antallet af ordinært ansatte ved rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet og regler om skriftlig tilkendegivelse (BAB 86, stk. 2-3, 90, stk. 3, 91, stk. 3 og 92 stk. 2-5) Når antallet af ordinært ansatte skal gøres op medregnes alle beskæftigede. Der medregnes dog ikke personer, som er ansat med offentligt tilskud (fx løntilskud, fleksjob, voksenlærlinge, seniorjob), eller personer, som er ansat efter en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. For at sikre en hensigtsmæssig brug af løntilskud skal arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant skriftligt tilkendegive, hvorvidt reglerne er opfyldt. Medarbejderrepræsentanten skal være fra det p-nummer, hvor løntilskudsjobbet skal etableres. Selvfunden løntilskud (LAB 52 a) Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har som de eneste målgrupper ret til et tilbud om løntilskudsjob, som de selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Jobcenteret kan afvise det selvfundne tilbud, hvis det vurderes, at formålet med etablering af løntilskud ikke kan opfyldes. Ikke mulighed for løntilskudsjob der hvor man senest har været ansat (BAB 78) Man kan ikke få virksomhedspraktik eller løntilskud det sted, hvor man senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været fx i et løntilskudsjob. Reglen skal forebygge, at borgere afskediges for efterfølgende at få praktik eller løntilskud på samme arbejdsplads. Dette gælder kun den virksomhed, hvor man senest har været og ikke længere er ansat på. Reglen hindrer således ikke, at der kan gives praktik eller løntilskudsjob i 6

7 den virksomhed, hvor man i forvejen er ansat. Det kan fx være tilfældet for en ydelsesmodtager, som har nogle få timers ordinært arbejde i en virksomhed, og et løntilskudsjob nogle timer inden for et andet af virksomhedens områder kan forbedre personens muligheder for at opnå fuld selvforsørgelse. Det kan også være tilfældet, hvor en person, der er startet med et løntilskudsjob af nogle få timers varighed, ved siden af får mulighed for at få nogle ordinære løntimer i en anden arbejdsfunktion. Den særlige løntilskudsordning til meget svage revalidender i et elevforhold (LAB 56, stk. 2 og 3) Der findes to forskellige løntilskudsordninger for revalidender: Den "almindelige" ældre ordning, hvor arbejdsgiveren i tilfælde, hvor revalidenden er i et elev-forhold, betaler elevlønnen og får et løntilskud svarende til forskellen på elevlønnen og den overenskomstmæssige løn. Den særlige ordning, der tilkom i 2006, som alene gælder revalidender i et elevforhold med omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer, der kun er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats. For disse kan løntilskuddet gives til selve elevlønnen. I dag kan målgruppen for ordningen i stort omfang siges at være dækket ind af andre ordninger, først og fremmest ordningen for ressourceforløb. Boks 2: Kommunale erfaringer Kommunerne oplever generelt reglerne om løntilskud som komplicerede og sværere at kommunikere til såvel borger som virksomheder. Dette skaber særligt frustrationer hos virksomhederne, når reglerne varierer fra gang til gang (hvis virksomheden har med forskellige målgrupper at gøre). Dette gælder særligt, når virksomheder og ledige ellers har fundet hinanden (fx som led i ret til selvfundet tilbud). En række krav og regler opfattes af nogle kommuner som hindringer for, at jobcentret kan give den indsats, som det finder bedst. Anvendelse af løntilskud Der er stor forskel på udviklingen i omfanget af løntilskud hos henholdsvis offentlige og private arbejdsgivere i de seneste år, jf. figur 1. Antallet af aktiverede i offentlige løntilskud er faldet meget, særligt siden 2012, mens udviklingen i private løntilskud har udvist et mindre fald frem 2013, hvorefter udviklingen har været stabil. Dette skal ses i lyset af, at kvoterne for offentligt løntilskud er fjernet, varigheden for offentligt løntilskud er afkortet samt udviklingen i de økonomiske konjunkturer. 7

8 Figur 1 Løntilskud, offentlig og privat, alle ydelser under et, , antal aktiverede, sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk, sæsonkorrigeret Det var primært de mest jobparate grupper i form af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som fik løntilskudsjob i 2016, jf. tabel 3. Der var også mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjob, særligt hos private arbejdsgivere, dog ud af en væsentlig større målgruppe. Sammenlagt var kun ca. 1 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjob. Der er en stor andel af revalidender i løntilskudsjob, dog ud af en relativt lille målgruppe på ca personer. 8

9 Tabel 3 Løntilskud, 2016 Målgruppe Antal aktiverede Fuldtidspersoner Aktiveringsberørte Aktiveringsgrad /Arbejdsgiver Privat Offentlig Privat Offentlig I alt I alt Dagpengemodtagere ,9 3,9 Jobparate kontanthjælpsmodtagere ,1 5,2 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ,8 1,0 Revalidering* ,4 3,2 Sygedagpengemodtagere ,1 0,0 Jobafklaringsforløb ,3 0,1 Ressourceforløb ,2 0,1 Ledighedsydelse ,3 0,2 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere ,9 1,1 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere ,5 0,5 Anm.:. Der mangler specifikke data for førtidspensionister, selvforsørgende, unge under 18 år og dimittender med handicap (som kan indgå i den kategori, som den ydelse de modtagere). Aktiveringsberørte er udregnet som antal af personer i tilbuddet i forhold til antallet af personer på ydelsen i samme periode. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidspersoner i tilbuddet i forhold til antallet af fuldtidspersoner på ydelsen i perioden. * inklusiv forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk Andelen af ledige, som er tæt på arbejdsmarkedet, som er i privat løntilskud har ligget relativt stabilt i de seneste år, hvor jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger på et lidt lavere niveau end dagpengemodtagere, jf. figur 2. For begge grupper har anvendelsen af offentligt løntilskud været kraftigt faldende i de seneste år, jf. figur 4. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager får kun sjældent løntilskud, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en del af målgruppen, de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere ikke kan komme i løntilskud, jf.. For målgrupperne længere fra arbejdsmarkedet er anvendelsen af privat løntilskud overordnet set lavere end for de ledige nærmest arbejdsmarkedet, jf. figur 3. Revalidering i privat løntilskud har dog relativt set været stigende, dog har gruppen af revalidender i samme periode været faldende. Omkring 1 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælps modtagere er i privat løntilskud. For offentligt løntilskud er anvendelsen endnu lavere for målgrupperne længere fra arbejdsmarkedet, jf. figur 5. Her er det dog også relativt mest anvendt til revalidender, mens anvendelsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været faldende. 9

10 Figur 2 Privat løntilskud, aktiveringsberørte, januar december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Figur 3 Privat løntilskud, aktiveringsberørte, januar 2010-december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Figur 4 Offentligt løntilskud, aktiveringsberørte, januar december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Figur 5 Offentligt løntilskud, aktiveringsberørte, januar 2010-december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Anm.: Aktivitetsberørte er udregnet som antallet af personer i tilbuddet i forhold til antallet af personer på ydelsen i perioden. Tallene adskiller sig fra tabel 2, da der her er beregnet på månedsbasis, mens der i tabel 2 er beregnet på årsbasis. I A-dagpenge indgår personer på arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse. Ressourceforløb indgår i data fra Uddannelseshjælp indgår i data fra 2014 inden da har målgruppen indgået i kontanthjælp. Jobafklaringsforløb indgår i data fra For kontanthjælpsmodtagere, særligt aktivitetsparate, er der et databrud, da personer under integrationsprogrammet fra juli 2016 overgik til integrationsydelse. Kilde: Jobindsats.dk 10

11 Bilag 1. Oversigt over bestemmelser for løntilskud Målgruppe (betegnelse) Dagpengemodtagere Jobparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere få løntilskud Ledighedslængde inden tilbud Mere end 6 mdr. ledighed medmindre >50 år, enlig forsørger eller ikke har en uddannelse på gymnasialt eller højere niveau Varighed Hos offentlige arbejdsgivere kan gives i op til 4 måneder og hos private op til 6 måneder Op til 6 måneder Op til 6 måneder Kriterier for vurdering af mulighed for indsatsen Oplæring og genoptræning af faglige sociale eller sproglige kompetencer Løn-, tid- og arbejdsvilkår - private Overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende Løn og arbejdsvilkår offentlige Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige, dog 124,71 kr. per time eksklusiv feriepenge mv. og skal ligge på niveau med personens individuelle dagpenge Som - dog på niveau med personens samlede individuelle hjælp Arbejdstid offentlig Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden under hensyn til lønnen. Ret til Løntilskud - selvfundet Ret hvis betingelserne er opfyldt Samme som Samme som Sygedagpengemodtagere Jobafklaringsforløb - men ikke hvis ansat - men ikke hvis i ansættelse Op til 12 måneder Op til 12 måneder Fastsættes efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden under hensyn til lønnen, i hele antal timer. Ikke ret Ikke ret Ressourceforløb Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, hvis ikke personen er åbenlyst uddannelsesparat Op til 12 måneder Op til 6 måneder Ikke ret Ikke ret Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Op til 6 måneder Ikke ret Selvforsørgende (Ledig selvforsørgende tæller med i ledighedsanciennitet) Revalidender Ikke relevant Førtidspensionister Ikke relevant Op til 6 måneder Ud over 12 måneder Ud over 12 måneder. Opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse Lønnen skal min. være den mindste overenskomstmæssige løn. Der gælder særlige regler for elev/lærlingeforløb for de meget svage revalidender. Løn- og arbejdsvilkår fastsættes ved aftale mellem personen og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer Efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgør 1) 80 pct. af højeste dagpenge for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og 2) 60 pct. af højeste dagpenge efter LAS for andre personer. Ikke ret Lønnen skal min. være den mindste overenskomstmæssige løn. Der gælder særlige regler for elev/lærlingeforløb for de meget svage revalidender. Ikke ret Løn- og arbejdsvilkår fastsættes ved aftale mellem personen og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer Løn- og arbejdsvilkår - herunder arbejdstiden - fastsættes ved aftale mellem personen og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer Ikke ret Dimittender med handicap Ikke relevant Op til 12 måneder Indslusning på arbejdsmarkedet Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Ikke ret Antal variationer 1 2 (5) Følgende målgrupper kan ikke modtage løntilskud efter disse regler: Unge mellem 15 og 18 år samt fleksjobvisiterede ledighedsydelsesmodtagere (da fleksjob i sig selv er ansættelse med tilskud, men reglerne fremgår af kapitel 13) Følgende bestemmelser indgår ikke i skemaet : Varighed ved ret til selvfunden tilbud (aftales indenfor rammerne af det tilladte) ( 53, stk. 1), udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende ( 65), der kan ydes tilskud til hjælpemidler ( 67), da disse ikke varierer på tværs af målgrupper. Der kan ydes tilskud til befordring (dog ikke til førtidspensionister og dimittender med handicap). Merbeskæftigelseskrav [og rimelighedskrav] er beskrevet i forbindelse med mulighederne for øget og bedre digitalisering (spor 3).

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere