TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Renovering af daginstitutioner i Afregning af Den Kommunale Hjemmepleje 1. kvartal Konsekvenser af kontrakt med ny privat leverandør Orientering om Årsregnskab 2013 for Tandreguleringen I/S Transport til forebyggende tandbehandling Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpuljer i Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Regnskab for fælleskonto vedr. inventar Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Udlån af naturareal Trekanten. - LUKKET SAG

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6079 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6079 Sagsansvarlig: cel.of 3

5 3. Renovering af daginstitutioner i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/8336 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat 1 mill. kr. til renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2014 afsat 1 mill. til renovering af bygninger på daginstitutioner i Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Corneliusmindevej 40 nyt tag og samtidig efterisolering. 2. Gl. Kirkevej 84 reparation af tag 3. Stavlundvej 29 reparation af tag Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres afhænger af licitationsresultaterne. ØKONOMI Der er i budget 2014 afsat 1 mill. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det anbefales over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, 1. at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. /BGR 4

6 Husk at vedhæfte beslutningen fra B&S den BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 5

7 4. Afregning af Den Kommunale Hjemmepleje 1. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/81 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om korrektion af Den Kommunale Hjemmeplejes budget på baggrund af 1. kvartal UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 1. kvartal 2014 har Den Kommunale Hjemmepleje oplevet en stigning i de visiterede timer svarende til ca timer ift. det korrigerede budget, hvilket resulterer i et merforbrug. Denne udvikling skyldes øget udskrivningsaktivitet fra hospitalerne og pres på plejeboliger, så borgere ikke kan tilbydes dette men i stedet må tilbydes hjemmehjælp jf. punktet Udvikling i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 7. april De aftalte afregningspriser for Den Kommunale Hjemmepleje i 1. kvartal fremgår nedenfor. Disse priser fastholdes i 2. kvartal 2014 således, at Hjemmeplejens effektivitet forudsættes at kunne honorere dette. Rengøring Dag tid Øvrig tid Hverdagsrehabilitering 286 kr. 362 kr. 465 kr. 462 kr. Udviklingen i de visiterede timer forventes at fortsætte, men endvidere betyder den senere kontraktindgåelse med den private leverandør, at Den Kommunale Hjemmepleje som et led i overholdelse af kommunens forsyningspligt må overtage en række borgere fra private leverandører. Disse forhold indebærer, at timerne i 2. kvartal 2014 sættes til timer, det afregnede niveau til 14,7 mio. kr. og hjemmeplejens normering til 141,304 årsværk i alt. Merudgifterne for Den Kommunale Hjemmepleje kan finansieres af mindreudgifter hos den private leverandør og forskellige øvrige budgetomplaceringer på forvaltningens serviceområder, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 23. april Nedenstående tabel giver et overblik over afregningen for 1. kvartal 2014 og de aftale mål for kvartaler: 1. kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal Budget Realiseret Aftalt Visiterede timer Afregning, mio. kr. 11,8 12,2 14,7 14,0 14,0 Normering 120, , , ,304 * Det skal bemærkes, at det ikke aktuelt er muligt at opgøre det faktiske normeringsforbrug og dermed brugertidsprocent (BTP) for 1. kvartal. 6

8 LOVGRUNDLAG Servicelovens 83. ØKONOMI Merudgiften til Den Kommunale Hjemmepleje finansieres indenfor serviceområderne Plejehjem og daghjem samt Hjemmehjælp og primærsygepleje, jf. Økonomiudvalgsbeslutningen den 23. april Der er således tale om omplacering af øvrige driftsmidler på funktion , hjemmehjælp, til lønudgifter på samme funktionsområde. Derudover finansieres merudgiften fra funktion , plejehjem og daghjem. Der omplaceres samlet 7,9 mio. kr. fra drift til løn, svarende til 21,233 årsværk. PÅTEGNING Påtegning den 28. april 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om en gennemsnitsløn pr. fuldtidsansat. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget: 1. at godkende korrektion af hjemmeplejens normering fra 121,1 til 141,3 årsværk svarende til stigningen i antallet af hjemmehjælpsmodtagere. 2. at afregning af Den Kommunale Hjemmepleje for 1. kvartal 2014 tages til efterretning. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. 7

9 5. Konsekvenser af kontrakt med ny privat leverandør Åben sag Sagsnr.: 14/8990 Sagsansvarlig: pfr.as RESUMÉ Der fremlægges sag af konsekvenserne af, at kontrakten med den nye private leverandør på hjemmehjælpsområdet indgås en måned senere end forudsat i budgettet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af udbud på hjemmehjælpsområdet blev de nuværende private leverandører opsagt med udgangen af marts måned 2014, da kontrakt med den nye leverandør skulle træde i kraft pr. 1. april Kontraktindgåelsen blev pr. 1. maj 2014, hvilket vil få en række afledte konsekvenser: Da den nye leverandørs priser er lavere end de hidtidige, vil alle de private leverandører således i april måned blive afregnet til end højere pris. (0,2 mio. kr.) De opsagte leverandører blev tilbudt at forlænge deres kontraktperiode april måned ud, hvilket 2 leverandører ikke ønskede. Derfor må 218 borgere som en del af kommunens forsyningspligt - overføres til den kommunale hjemmepleje pr. 1. april 2014, så de sikres den nødvendige hjemmehjælp. Disse borgere vil blive tilbudt at vælge den private leverandør pr. 1. juni Det var (oprindeligt) forventet, at 80% af alle de 396 borgere med privat leverandør fortsætter med en ny privat leverandør, mens 20% vil vælge den kommunale hjemmepleje. Denne forventning ændres dog for de 218 borgere, som overføres til den kommunale hjemmepleje. Erfaringer vidner om, at mange borgere bliver hos den leverandør de overflyttes til, hvorfor halvdelen af de 218 borgere skønnes at blive i den kommunale hjemmepleje. (0,7 mio. kr.) Ovenstående forhold medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. ØKONOMI Samlet set medfører den forsinkede kontraktindgåelse med den nye private leverandør en merudgift på kr. i 2014 på serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje Artskonto /Omkostningssted I lyset af udviklingen i de visiterede timer på hjemmehjælpsområdet og presset på den aktivitetsbestemte medfinansiering, kan forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt pege på modgående foranstaltninger, som ikke er serviceforringende. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler: 8

10 1. at udvalget drøfter situationen og anviser indenfor hvilke områder at forvaltningen (til næste udvalgsmøde) skal finde de nødvendige serviceomlægninger, som sikrer budgetbalancen. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Drøftelse foretaget og udvalget bad forvaltningen om oplæg til at sikre budgetbalancen. Sagen sendes til orientering til Økonomiudvalget fordi udvalget finder, at aktivitetsudviklingen på ældre- og sundhedsområdet som følge af den demografiske udvikling og accelererende patientforløb udgør en væsentlig fremadrettet udfordring på udvalgsområdet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 7. april 2014 blev Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen bedt om at fremsætte forslag til at neutralisere ubalancen på 0,9 mio. kr. som følge af den forsinkede kontraktindgåelse med den nye private fritvalgsleverandør på serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at ubalancen neutraliseres ved: - ikke at udmønte restbudgettet på kr. til frivilligt socialt arbejde og - indfører ansættelsesstop på plejehjemmene indtil besparelsen på ca. 0,7 mio. er realiseret. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, at: 1. Der overføres kr. fra serviceområdet Sociale formål til serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje 2. Mindreforbruget på løn i alt kr. overføres fra serviceområdet Plejehjem, daghjem til serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje som følge af ansættelsesstop på plejehjemmene. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Udvalget tiltrådte pkt. 2 af indstillingen, men ansøger om en tillægsbevilling på kr. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 9

11 6. Orientering om Årsregnskab 2013 for Tandreguleringen I/S Åben sag Sagsnr.: 14/3580 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning om årsregnskabet 2013 for Tandreguleringen I/S. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I Tandreguleringen I/S indgår Tårnby Kommune sammen med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune samt Vallensbæk Kommune. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at sagen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Årsregnskab 2013.pdf 69582/14 2 Åben Revision protokolat 2013 underskreven.pdf 69583/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. 10

12 7. Transport til forebyggende tandbehandling. Åben sag Sagsnr.: 14/6951 Sagsansvarlig: mif.sf RESUMÉ Udvalget orienteres om transport af børn i klasse til den nye tandklinik, der åbner til august 2014, og godkende overførsel af midler til skolerne i forbindelse med transport af 0.-3 klasser, hvor forældrene ikke ledsager. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tandplejen har hidtil været lokaliseret på 5 klinikker på kommunens skoler, hvor ca børn og unge går til forebyggende tandbehandling. Fra august 2014 erstattes de nuværende klinikker af én fælles klinik på Amager Landevej 67-69, som gennem et stærkt fagligt miljø med moderne faciliteter vil resultere i en endnu bedre tandpleje af kommunens børn og unge. Fremadrettet vil behandlingen finde sted på den fælles klinik, hvorved forældrene får en mere aktiv rolle, idet de i højere grad end i dag ledsager og tage del i deres børns tandbehandling. For børn i 0.-3 klasse, hvor forældrene ikke ledsager, vil efter samme model som den, der blev anvendt da tandklinikken på Nordregårdskolen lukkede, ske transport til den fælles klinik. Tre af de eksisterende klinikker lukker 1. juni 2014 fordi lokalerne skal indgå i den kommende folkeskolereform, mens klinikkerne på Skottegårdsskolen og Løjtegårdsskolen fortsætter med at behandle patienter frem til 1. juli 2014 og således ligeledes vil kunne varetage akutbehandlingen. Endelig gennemføres en måling af tilfredsheden med den nuværende tandpleje, som vil udgøre et sammenligningsgrundlag for den nye fælles klinik. Tandplejen orienterer de enkelte skoler om den nye praksis. ØKONOMI I forbindelse med lukningen af klinikken på Nordregårdskolen blev der overført kr. til transport af børn i klasse. I 2013 har Nordregårdskolen brugt under 300 kr. til denne type transport. Ud fra erfaringerne fra lukningen på tandklinikken på Nordregårdsskolen skønnes udgifter til transport af børn i klasse, der ikke ledsages af forældre, til maksimalt 90 kørsler årligt, som ved en pris pr. kørsel på 200 kr. vil svare til en samlet kørselsudgift på kr. 11

13 Der foreslås på denne baggrund overførsel af yderligere kr. fra Tandplejens budget (funktion ) til Børne- og Skoleudvalgets ramme (funktion ). INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at tage orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller der ud over til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, 2. at godkende at transportmodellen fra Nordregårdklinikken anvendes i hele kommunen, 3. at der årligt overføres kr. fra Tandplejens budget til Børne- og Skoleudvalgets ramme til kørsel af børn til den fælles klinik, hvorved der samlet er overført kr. om året til kørsel af børn i klasse. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beregning over tandplejens produktionstab 40950/14 2 Åben Transport af elever til forebyggende tandbehandling fra /13 Nordregårdskolen 3 Åben Information til skolebestyrelsen på Nordregårdskolen om lukning /13 af tandklinikken BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpuljer i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/1810 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpuljer i 2014 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dok. Nr. 9202/14 Børnehavernes frugtpulje Der er afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem børnehavebørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af børnehavepladser. Fritidshjemmenes frugtpulje Der er endvidere afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem fritidshjemsbørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af fritidshjemspladser. ØKONOMI Børnehavernes frugtpulje Der er afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem børnehavebørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af børnehavepladser. Daginstitutioner og klubber Børnehaver kr Integrerede institutioner kr Fritidsklubber kr I alt kr. 0 Fritidshjemmenes frugtpulje Der er endvidere afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem fritidshjemsbørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af fritidshjemspladser. Daginstitutioner og klubber Integrerede institutioner kr

15 Fritidshjem kr Fritidsklubber kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger kr Kommunale specialskoler kr I alt kr Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler kr I alt kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af frugtpuljer /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. 14

16 9. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/10998 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 til fordeling af uddannelsesmidler til institutioner på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat i alt kr. til uddannelse på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning. Heraf fordeles de kr. direkte ud til institutionerne. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Vuggestuer Kr Børnehaver Kr Integrerede institutioner Kr Fritidshjem Kr Fritidsklubber Kr I alt SFO Skolefritidsordninger Kr I alt Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler Kr I alt I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 15

17 1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af uddannelsespuljen /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget 16

18 10. Regnskab for fælleskonto vedr. inventar 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/10587 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Der er udarbejdet regnskab for driftskontoen , fælleskonto vedr. inventar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På kontoen er der i budget 2013 afsat kr. til fælles inventar for skolerne m.fl. Der er et forbrug på kr. ØKONOMI På kontoen er der i budget 2013 afsat kr. til fælles inventar for skolerne m.fl. Der er til kontoen imødekommet en tillægsbevilling på kr. til dækning af merudgifter indenfor Børne- og Skoleudvalgets budgetramme. Der tilbagestår således et beløb på kr. til anskaffelser af inventar i 2013, og regnskabet udviser et forbrug på i alt ,31 kr. således en mindreudgift på ,69 kr. På kontoen er der indkøbt og leveret inventar som følger nedenfor: (Netto kr.) Budget ,00 Minustillægsbevilling ,00 Til disposition ,00 I alt på steder: Fælles Hjertestartere ,00 Skolebiologisk have ,86 Socialrådgivere pc"er 9.306,00 Nordregårdsskolen ,00 Tårbygårdsskolen ,91 Skottegårdsskolen ,56 Korsvejens Skole ,32 17

19 Pilegårdsskolen ,08 Skelgårdsskolen ,36 Løjtegårdsskolen ,22 Kastrupgårdsskolen ,00 I alt udgifter ,31 Mindreudgift ,69 for fælleskonto Inventar 2013 godkendes. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, 1. at det foreliggende regnskab /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 18

20 11. Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/8513 Sagsansvarlig: hpo.of RESUMÉ Ifølge de centrale aftaler på det kommunale arbejdsmarked skal der forhandles løn én gang om året. I indeværende overenskomst er der ikke fastsat en pulje til lokale lønforhandlinger. Der skal således alene forhandles om de såkaldte tilbageløbsmidler. Tilbageløbsmidler opstår på baggrund af de mange forskellige bevægelser, der sker i medarbejdergruppen, bl.a. når en erfaren medarbejder med høj anciennitet forlader jobbet og en nyuddannet tiltræder. Det er ikke muligt at beregne på alle de forskellige bevægelser, og i stedet har KL udmeldt, at man skal sikre, at den andel af den enkelte kommunes lønsum, der er fastsat ved lokal løndannelse, ikke falder. Hvis denne andel falder fra et år til det næste, er kommunen forpligtet til at udmøntning minimum det beløb, der svarer til faldet ved lokale forhandlinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I Tårnby Kommune har taget udgangspunkt i opgørelsen af lønsammensætningen for alle kommunens medarbejdere pr. november Her var 6,7% af den samlede kommunale lønsum et resultat af lokale forhandlinger. Denne andel er kommunen forpligtet til at fastholde. På landsplan var tallet i november ,5%, mens det nu er på 8,8%. Den sidste opgørelse fra 2011 til 2012 betød en lokal udmøntning på i alt 1,2 mio. kr. til forhandling pr Siden da er der arbejdet bevidst med at reducere antallet af aftaler, der på forhånd udløser et særligt tillæg, f.eks. for at være natur medarbejder i en daginstitution. Ved at reducere sådanne aftaler frigives flere midler til de årlige lokale forhandlinger, og dermed kan lønmidlerne bruges mere aktivt og strategisk. Ved den netop gennemførte opgørelse (fra november 2012 november 2013) var den lokale løndannelse i Tårnby faldet til 6,4%, og vi er derfor forpligtet til at forhandle et beløb på 2,8 mio. kr. Ved sidste års lønforhandling blev 0,3 mio. (af de i alt 1,2 mio. kr.) anvendt til engangsbeløb. Disse midler indgår derfor i opgørelsen for 2013, men da de kun er udmøntet én gang, skal de genforhandles for at sikre samme niveau. Der skal således udmøntes i alt ca. 3,1 mio. kr. efter forhandling med de faglige organisationer. Processen for forhandlinger har været behandlet i ALG. Her blev det besluttet, at der ikke er én personalegruppe, som i højere grad end andre har behov for tilførsel af midler. Derfor fordeles puljen mellem forvaltningerne efter antallet af medarbejdere. Herefter er det forvaltningernes opgave at prioritere egne forslag på enkelt medarbejdere, som der efter vil blive forhandlet med de respektive faglige organisationer. 19

21 Organisations- og Personaleafdelingen sikrer, at der fortsat er ensartethed i lønniveauerne i forhold til arbejdsopgaver mv. på tværs i kommunen, sådan at kommunen fortsat opleves som én arbejdsgiver. Organisations- og Personaleafdelingen indkalder til forhandlinger med de faglige organisationer hen over efteråret, og lønnen forventes endeligt udbetalt til de enkelte medarbejder ultimo INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at 1. Der afsættes en pulje på 3,1 mio. kr. til lokal løndannelse pr Den videre proces foregår som skitseret. 20

22 12. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3008 Sagsansvarlig: MHY.OF 21

23 13. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/526 Sagsansvarlig: MHY.OF 22

24 14. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/240 Sagsansvarlig: jhd.of 23

25 15. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/718 Sagsansvarlig: MHY.OF 24

26 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/12138 Sagsansvarlig: mli.of 25

27 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/13151 Sagsansvarlig: mli.of 26

28 18. Udlån af naturareal Trekanten. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/9717 Sagsansvarlig: mli.of 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. februar 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. september 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. november 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 5. oktober 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. februar 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 4. april 2019 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht, Ingelise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. november 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. december 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 6. september 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht, Ingelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. maj 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. april 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 12. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: SundhedsCenter Kamillevej 4, 1. sal Camilla Schwalbe, Allan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. april 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2019 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 17. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. april 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Onsdag den 14. oktober 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 6. april 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. januar 2019 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 19. august 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. juni 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere