Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri"

Transkript

1 Udkast Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri September 2015

2 Indhold 1. Generelt om ordningen Tilskud til konsulentbistand for lejerne Tilskudsberettigede arbejder Om klimatilpasningstjek Tilskuddets størrelse De minimis-erklæring Lejefastsættelse Udlejer giver afkald på lejeforhøjelse Skattepligt Ansøgningsprocedure Trin 1: Ansøgning om tilskud Hvem kan søge? Ansøgningsfrist Dokumentation for lejerinteresse Trin 2: Tilsagn Prioritering af ansøgninger Venteliste Trin 3: Dokumentation før påbegyndelse af arbejderne Dokumentationsmateriale Særligt vedrørende forhåndsgodkendelse Aftalen Gyldighedsbetingelser for aftale om energibesparende arbejder Gyldighedsbetingelser for aftale om klimatilpasningsarbejder Opgørelse af lejerflertal Trin 4: Udbetaling og revision Udbetaling Revision Skema ATE... 15

3 Skema ATK Skema IE Skema IK Skema AE Skema AK Skema DE Skema DK Skema UE Skema UK... 27

4 1. Generelt om ordningen Efter bekendtgørelse nr. xxx/2015 om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, kan der gives tilskud til udgifter vedrørende følgende aktiviteter: - Konsulentbistand til partsrådgivning for lejere i forbindelse med forhandling om en aftale med ejeren om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning. - Energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål. Tilskuddet gives til nedsættelse af den lejestigning, som er en følge af, at der gennemføres tilskudsberettigede arbejder omfattet af en aftale mellem ejer og lejere i beboede. 1.1 Tilskud til konsulentbistand for lejerne Tilskud til konsulentbistand til partsrådgivning for lejerne kan omfatte teknisk, økonomisk og juridisk rådgivning efter lejernes valg. Tilskud ydes kun til rådgivning, der er påbegyndt efter den 5. maj Der kan ydes tilskud til udgifter til partsrådgivning for lejerne inden for følgende beløbsgrænser: De første 5 lejemål: kr. pr. lejemål. De følgende 5 lejemål: kr. pr. lejemål De resterende lejemål: 400 kr. pr. lejemål. Det er ejeren, der afholder udgiften til rådgivningen inden for de tilskudsberettigede rammer. Ejeren kan efterfølgende få refunderet udlægget, såfremt der er midler på tilskudsrammen. Det er ikke en betingelse, at der er meddelt tilsagn om tilskud til rådgivning inden denne iværksættes, men hvis ejer vil sikre, at der er midler til rådighed til refusion af ejers udlæg, må ejer søge tilsagn inden ansøgningsfristens udløb. Afholdte udgifter til partsrådgivning for lejerne kan refunderes selv om der ikke indgås en aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder eller arbejder vedrørende klimatilpasning mellem ejer og lejere. 1.2 Tilskudsberettigede arbejder Udlejer og et flertal af lejere af beboelseslejemål i private udlejningsejendomme kan indgå aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning. Arbejderne skal være omfattet af nedennævnte lister:

5 Energibesparende arbejder Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke. Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port. Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi. Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand. Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v. Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding. Klimatilpasningsarbejder Arbejder vedrørende klimatilpasning, jf. stk.1, nr. 3, kan omfatte konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf Om klimatilpasningstjek En række fagfolk landet over tilbyder gratis klimatilpasningstjek af boligejendomme. Ordningen blev etableret i november 2012 af den daværende miljøminister, og er videreført af Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. Flere brancher har indgået aftale om at tilbyde danskerne et gratis klimatjek af deres bolig. Brancherne omfatter medlemmer af Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeris Kloaksektion, Kloakmestrenes TV-inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører. Virksomheder under brancheforeningerne, der tilbyder gratis klimatilpasningstjek pr. 13/05/2015 kan ses på atilpasningstjek_ pdf. Det er en betingelse for at opnå støtte til klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat

6 udlejningsbyggeri, at der er gennemføret et klimatilpasningstjek efter Naturstyrelsens ordning Klimatilpasningstjek. 1.3 Tilskuddets størrelse Der kan ydes tilskud til arbejder omfattet af positivlisterne inden for følgende beløbsgrænser: Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til gennemførelse af de aftalte arbejder. Tilskuddet kan højst udgøre kr. pr. lejlighed. Tilskuddet kan højst udgøre 1,5 mio. kr. pr ejendom. Udgifterne til de aftalte arbejder skal mindst udgøre kr. pr. beboelseslejemål. Udgifterne skal opgøres med fradrag eventuel støtte efter anden lovgivning, opnåede rabatter, forsikringsydelse o. lig. Der ikke kan ansøges om mertilsagn, såfremt udgifterne til det aftalte projekt skulle visse sig at blive højere end forventet. Dette gælder selv om udlejeren i første omgang kunne have søgt et højere tilsagn. Tilskud, der modtages fra puljen er skattepligtigt, og udbetalinger indberettes til SKAT. 1.4 De minimis-erklæring EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked. Det gælder fx støtte, der enten begrænser eller truer med at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i medlemslandene. Derfor skal den form for støtte anmeldes til EU og godkendes. Små offentlige tilskud påvirker imidlertid ikke konkurrencen. Derfor har Europa- Kommissionen udformet en såkaldt de minimis-regel. De minimis reglen går ud på, at mindre støttebeløb ikke skal anmeldes til EU. Til gengæld er der sat en beløbsgrænse for, hvor meget støtte en enkelt virksomhed kan modtage. Tilskud til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme er statsstøtte, som er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om de minimis-støtte. De minimis reglen siger, at en virksomhed må modtage op til i alt EURO (ca. 1,5 mio. kr.) i offentlig støtte over tre år, uden at det skal anmeldes til Kommissionen. De minimis reglen omfatter både små og store virksomheder. Til brug for vurderingen af, hvor stort et tilskud der kan opnås i overensstemmelse med reglerne om de minimis-støtte, skal ansøgningen om tilskud til energirenovering og klimatilpasning vedlægges en erklæring om størrelsen af den støtte, den modtagende virksomhed har modtaget som de minimis-støtte i det indeværende og de to forudgående regnskabsår.

7 Erklæringen skal udfyldes og indsendes af den ansøgende virksomhed - udlejeren sammen med tilskudsansøgningen. Erklæringen om de minimis-støtte er derfor vedhæftet som bilag til ansøgningsskema ATE Ansøgning om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, og ansøgningsskema ATK Ansøgning om tilskud til gennemførelse af klimatilpasningsarbejder i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Lejefastsættelse Ved fastsættelse af lejeforhøjelse for forbedringsarbejder, hvortil der ydes tilskud fra denne ordning, påhviler det udlejeren at sikre, at lejeforhøjelsen til hver enkelt beboelseslejlighed beregnes under hensyntagen til det bevilgede tilskud. Grundlaget for lejefastsættelsen er huslejenævnets forhåndsgodkendelse samt fordeling af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse. Tilskudsbeløbet deles på forbedrings- og vedligeholdelsesdelen i samme forhold, som huslejenævnet har fastsat i forhåndsgodkendelsen. Den del af tilskudsbeløbet, der vedrører forbedringsdelen fratrækkes den samlede forbedringsudgift inden beregning af lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål. Lejeforhøjelsen efter ydelse af tilskud vil således blive lavere end forbedringsforhøjelsen efter lejelovens 58, stk Udlejer giver afkald på lejeforhøjelse Hvis udlejeren i aftalen med lejerne erklærer, at de aftalte arbejder ikke vil medføre lejeforhøjelse, tilgår det fulde tilskud udlejeren. Udlejeren kan i denne situation undlade, at indhente en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet. Se punkt Skattepligt Tilskud fra puljen er skattepligtigt. Det gælder både den del af tilskuddet, der vedrører forbedringsdelen og den del, der vedrører vedligeholdelsesdelen. Det bemærkes i den forbindelse, at den del af tilskuddet, der vedrører forbedringsdelen, træder i stedet for lejeindtægt for ejeren, og således er skattepligtigt i lighed med almindelig lejeindtægt.

8 2. Ansøgningsprocedure Ansøgningsproceduren omfatter følgende trin: Trin 1: Ansøgning om tilskud dokumentation for lejerinteresse Trin 2: Tilsagn om tilskud Trin 3: Dokumentation for påbegyndelse af arbejderne Trin 4: Udbetaling og revision 2.1. Trin 1: Ansøgning om tilskud Hvem kan søge? Ejere af private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål har mulighed for at søge om tilskud fra ordningen i årene Ansøgning om tilskud til energibesparende arbejder og partsrådgivning i forbindelse hermed foretages på skema ATE Ansøgning om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Ansøgning om tilskud til arbejder vedrørende klimatilpasning og partsrådgivning i forbindelse hermed foretages på skema ATK Ansøgning om tilskud til gennemførelse af arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Ansøgning indsendes elektronisk over Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside Kopi af ansøgningsskema ATE og ATK er angivet som bilag Ansøgningsfrist Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud i 2015 er den 15. november Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud i 2016 og 2017 er den 1. juni Dokumentation for lejerinteresse Det er en betingelse for ansøgning om tilskud til energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning, at et flertal af lejerne positivt har tilkendegivet, at de er interesserede i at arbejde videre med et projekt herom.

9 Dokumentation for lejernes interesse vedrørende energibesparende arbejder sker ved anvendelse af Skema IE Interessetilkendegivelse vedrørende energiprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Dokumentation for lejernes interesse vedrørende klimatilpasning sker ved anvendelse af Skema IK Interessetilkendegivelse vedrørende klimatilpasningsprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Der skal underskrives et Skema IE eller IK for hver lejer, som er interesseret i projektet. Alle skemaer skal samles i én fil, som skal vedhæftes den elektroniske ansøgning. Alternativt er det muligt at fremsende interessetilkendegivelsesskemaer til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i papirform. Det skal understreges, at denne interessetilkendegivelse ikke forpligter lejer til at indgå en efterfølgende aftale med udlejeren om gennemførelse af arbejder. Interessetilkendegivelsen er alene grundlag for, at ejer kan indsende ansøgning om tilskud. Kopi af interessetilkendegivelsesskema IE og IK er angivet som bilag. 2.2 Trin 2: Tilsagn Prioritering af ansøgninger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler indkomne ansøgninger og meddeler tilsagn om tilskud i følgende prioriterede rækkefølge: Ansøgninger om tilskud til energibesparende arbejder 1. Projekter på ejendomme med det dårligste energimærke, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte. 2. Projekter på ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte inden for den resterende ramme. Ansøgninger om tilskud til klimatilpasningsarbejder 1. Projekter på ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte inden for den resterende ramme.

10 2.2.2 Venteliste Ansøgninger, som ikke kan imødekommes inden for den afsatte økonomiske ramme, optages på venteliste. Der oprettes separate ventelister for ansøgninger til energibesparende arbejder og ansøgninger vedrørende klimatilpasningsarbejder. Ansøgninger på venteliste tildeles eventuelle tilbagefaldne midler fra uudnyttede tilsagn, som annulleres i årets løb. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler ansøgninger på venteliste i december og august måned. Tilsagn om tilskud sker efter den prioriterede rækkefølge. Ventelisterne slettes ved udgangen af året. Ansøgninger, som slettes fra ventelisten kan indsendes igen som fornyet ansøgning om tilsagn inden for ansøgningsfristen i det følgende år. 2.3 Trin 3: Dokumentation før påbegyndelse af arbejderne Dokumentationsmateriale Det meddelte tilsagn om støtte til de fysiske energibesparende eller klimasikringsarbejder må først udnyttes af ejeren det vil sige, at arbejderne først må påbegyndes - når Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 6 måneder efter tilsagnsdatoen har modtaget følgende materiale: Energibesparende arbejder Skema DE. Aftale om energibesparende foranstaltninger mellem ejer og et flertal af lejerne om at gennemføre energibesparende arbejder optaget på positivlisten, jf. 5, stk. 3 i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Huslejenævnets forhåndsgodkendelse.(se punkt 2.3.2). Skriftlig erklæring fra certificeret energiselskab om de energimæssige konsekvenser af aftalen. Dokumentationsmateriale indsendes ved anvendelse af Skema DE Dokumentation for påbegyndelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri.

11 Klimatilpasningsarbejder Skema DK. Aftale om energibesparende foranstaltninger mellem ejer og et flertal af lejerne om at gennemføre energibesparende arbejder optaget på positivlisten, jf. 5, stk. 4 i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Huslejenævnets forhåndsgodkendelse. (se punkt 2.3.2). Klimatilpasningstjek, jf. Dokumentationsmateriale indsendes ved anvendelse af Skema DK Dokumentation for påbegyndelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ikke har modtaget materialet senest 6 måneder efter tilsagnsdatoen, annulleres den del af tilsagnet, der vedrører de fysiske arbejder. Den del af tilsagnet, der vedrører partsrådgivning kan af udlejer anmeldes til udbetaling ved anvendelse af skema UE (partsrådgivning vedrørende energibesparende arbejder) og UK (partsrådgivning vedrørende klimatilpasningsarbejder), selv om der ikke indgås en aftale med lejerne. Det samme gælder den del af tilsagnet Kopi af skemaer de nævnte skemaer er angivet som bilag Særligt vedrørende forhåndsgodkendelse Såfremt udlejeren i aftalen med lejerne erklærer, at de tilskudsberettigede arbejder ikke vil medføre lejeforhøjelse, kan udlejeren undlade at indhente og vedlægge huslejenævnets forhåndsgodkendelse Aftalen For at opnå tilskud skal de energibesparende arbejder være omfattet af en aftale mellem ejeren og et flertal af lejerne. Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder skal indgås på det af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdede aftaleskema AE Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Aftale om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder skal indgås på det af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdede aftaleskema AK Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Der skal udfyldes skema for hver af de lejere, der er omfattet af aftalen. Aftalen har virkning for alle lejere af beboelseslejemål i ejendommen.

12 Kopi af aftaleskemaer AE og AK er angivet som bilag Gyldighedsbetingelser for aftale om energibesparende arbejder a) Aftale Aftalen skal være tiltrådt af ejeren og et flertal af lejerne. b) Huslejenævnets forhåndsgodkendelse Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at ejeren til lejerne før aftalens indgåelse udleverer huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet ville medføre, hvis lejeforhøjelsen blev beregnet efter lejelovens 58, stk.1, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse. Forhåndsgodkendelsen afgives af huslejenævnet i henhold til lejelovens 59 d, stk. 1, og boligreguleringslovens 25 d. Forhåndsgodkendelsen skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål samt om fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse. Huslejenævnet skal tage stilling til det projekt, der forelægges, og nævnet vil være bundet af sin afgørelse ved en eventuel senere tvist, hvis projektet gennemføres i den form, det er forelagt huslejenævnet. Omfatter projektet andre arbejder end de aftalte energibesparende arbejder, skal disse arbejder ikke indgå i huslejenævnets erklæring om de lejemæssige konsekvenser. Hvis udlejeren i aftalen har erklæret, at arbejderne ikke giver anledning til huslejeforhøjelse, stilles der ikke krav om huslejenævnets forhåndsgodkendelse, jf. punkt c) Konsulentbistand til partsrådgivning Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand til partsrådgivning. Nærmere om konsulentbistand til partsrådgivning se punkt d) Erklæring fra certificeret energimærkningsfirma Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at lejerne før aftalens indgåelse fra ejeren har modtaget en skriftlig erklæring udarbejdet af et certificeret energiselskab om de energimæssige konsekvenser af projektet for ejendommen. Det er udlejer, der skal indhente erklæringen hos et certificeret energimærkningsfirma. Den forventede energibesparelse opgøres både i kwh og i kr. og øre.

13 2.3.5 Gyldighedsbetingelser for aftale om klimatilpasningsarbejder a) Aftale Aftalen skal være tiltrådt af ejeren og et flertal af lejerne. b) Huslejenævnets forhåndsgodkendelse Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at ejeren til lejerne før aftalens indgåelse udleverer huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet ville medføre, hvis lejeforhøjelsen blev beregnet efter lejelovens 58, stk.1, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse. Forhåndsgodkendelsen afgives af huslejenævnet i henhold til lejelovens 59 d, stk. 1, og boligreguleringslovens 25 d. Forhåndsgodkendelsen skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål samt om fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse. Huslejenævnet skal tage stilling til det projekt, der forelægges, og nævnet vil være bundet af sin afgørelse ved en eventuel senere tvist, hvis projektet gennemføres i den form, det er forelagt huslejenævnet. Omfatter projektet andre arbejder end de aftalte klimatilpasningsarbejder, skal disse arbejder ikke indgå i huslejenævnets erklæring om de lejemæssige konsekvenser. Hvis udlejeren i aftalen har erklæret, at arbejderne ikke giver anledning til huslejeforhøjelse, stilles der ikke krav om huslejenævnets forhåndsgodkendelse, jf. punkt c) Konsulentbistand til partsrådgivning Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at lejerne før aftalens indgåelse af ejeren er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand til partsrådgivning. Nærmere om konsulentbistand til partsrådgivning se punkt Opgørelse af lejerflertal Lejertilslutningen opgøres i forhold til det samlede antal udlejede og beboede beboelseslejligheder/-klubværelser i ejendommen på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftaleberettiget lejer er som udgangspunkt den lejer, der har underskrevet lejeaftalen og som bebor lejemålet. Hvis der er lejemål, der i forbindelse med genudlejning er ubeboet, men hvor der er indgået en lejeaftale med en ny lejer, skal dette lejemål medregnes som beboet i opgørelsen af lejertilslutning, selvom lejeren ikke er flyttet ind i lejligheden endnu.

14 Udlejers mulighed for i en genudlejningssituation at indgå en aftale med en ny lejer gælder kun i den helt specifikke situation, at et enkelt (eller evt. enkelte) lejemål er ubeboet i kortere tid i forbindelse med, at den tidligere lejer er flyttet ud. 2.4 Trin 4: Udbetaling og revision Udbetaling Ejeren skal indsende ansøgning om udbetaling af tilskud til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 2 år efter datoen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekræftelse af modtaget dokumentationsmateriale. Ved ansøgning om udbetaling af tilskud til energibesparende arbejder skal anvendes Skema UE Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Ved ansøgning om udbetaling af tilskud til klimatilpasningsarbejder skal anvendes Skema UK Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Datoen for udløbet af 2-årsfristen fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kvittering for modtagelsen af dokumentationsmateriale. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har mulighed for at dispensere fra 2- års fristen, hvis særlige forhold taler for det. Ministeriet kan ved afgørelsen lægge vægt på, om arbejderne er igangsat og kan færdiggøres inden for rimelig tid. Såfremt ejer ikke har indsendt ansøgning om udbetaling eller fået dispensation fra 2-årsfristen for gennemførelse af arbejderne annulleres tilsagnet senest 2 år efter datoen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kvittering for materialet. Kopi af udbetalingsskemaer UE og UK er angivet som bilag Revision Udbetalingsansøgningen skal være bilagt byggeregnskab forsynet med påtegning af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal påse følgende forhold: 1) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. 2) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder om udgifter, der er medtaget i regnskabet er omfattet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn om støtte og udelukkende anvendt til tilskudsberettigede aktiviteter. 3) Om tilskuddet til forbedringsdelen er fradraget i ejerens krav om lejeforhøjelse efter gennemførelse af arbejderne.

15 Skema ATE Ansøgning om tilskud til energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer) Kommunenummer Ejendomsnummer Ejendommens ejer Personnummer/CVR-nummer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Ejers adresse Ejers telefonnummer Evt. administrators navn Administrators CVR-nummer Administrators adresse, postnummer og postdistrikt Administrators adresse Administrators telefonnummer 2. Beboelseslejemål Antal beboelseslejemål i ejendommen i alt Antal udlejede beboelseslejemål Lejere af beboelseslejemål, som har udfyldt skema IE Interessetilkendegivelse vedrørende energiprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbygger Antal 3. Økonomi Samlede udgifter til partsrådgivning Samlede udgifter til støtteberettigede energibesparende arbejder med fradrag af støtte efter anden lovgivning, rabatter og lignende. 4. Energimærke Ejendommens energimærke Sæt x A B C D E F G 5. Bilag Ansøgningen skal vedlægges et udfyldt skema IE for hvert enkelt beboelseslejemål, der tilkendegiver interesse for, at der arbejdes videre med et energiprojekt

16 Skema ATK Ansøgning om tilskud til klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer) Kommunenummer Ejendomsnummer Ejendommens ejer Personnummer/CVR-nummer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Ejers adresse Ejers telefonnummer Evt. administrators navn Administrators CVR-nummer Administrators adresse, postnummer og postdistrikt Administrators adresse Administrators telefonnummer 2. Beboelseslejemål Antal beboelseslejemål i ejendommen i alt Antal udlejede beboelseslejemål Lejere af beboelseslejemål, som har udfyldt skema IK Interessetilkendegivelse vedrørende klimatilpasningsprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbygger Antal 3. Økonomi Samlede udgifter til partsrådgivning Samlede udgifter til støtteberettigede klimatilpasningsarbejder med fradrag af støtte efter anden lovgivning, rabatter og lignende. 4. Bilag Ansøgningen skal vedlægges et udfyldt skema IK for hvert enkelt beboelseslejemål, der tilkendegiver interesse for, at der arbejdes videre med et klimatilpasningsprojekt

17 Erklæring om de minimis-støtte Denne erklæring kan anvendes i forbindelse med tilskud til information om energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, jf. bekendtgørelse 2015/xxx, idet støtte efter denne ordning anses for at være statsstøtte i relation til EU s statsstøtteregler. Støtten ydes derfor efter Kommissionens Forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EUT L 352/1 af Erklæringen udfyldes af virksomheden samtidig med ansøgningen om støtte og forud for bevillingen af denne Det er beløbet for støtte, som er modtaget som de minimis-støtte i det indeværende og de to forudgående regnskabsår, der skal oplyses om ikke støtten under det aktuelle projekt. Reglerne om de minimis-støtte indebærer, at modtageren af støtte skal have besked om, at der er tale om de minimis-støtte fra den, der yder støtten. Dette gør det muligt at afgive korrekte oplysninger om tidligere modtaget de minimis-støtte, samt for den, der yder støtten at kontrollere om støtteloftet på EUR overholdes. Husk at udfylde erklæringen med et 0, hvis der ikke hidtil er modtaget de minimis-støtte. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Virksomhedens cvr. nr.: Deltager i projektet (projekttitel): Information om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri i henhold til kapitel 2 i bekendtgørelse 2015/xxx erklærer hermed i indeværende og de to foregående regnskabsår at have modtaget de minimis støtte på kr. (Støtten anses for tildelt på det tidspunkt, hvor modtageren har opnået ret til at modtage støtte, dvs., når et tilsagn er givet og ikke på selve udbetalingspunktet) og er bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage de minimis-støtte på mere end EUR inden for en periode på tre regnskabsår. Tidligere modtaget støtte Under ordning Støtten er modtaget (dato for tildeling 2 ) U Som administreres af For rigtigheden af de afgivne oplysninger: Teg Tegningsberettigedes navn: Dato/underskrift

18 Skema IE Interessetilkendegivelse vedrørende energiprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Lejeridentifikation Lejers navn Adresse Evt. lejemålsnr. 2. Interessetilkendegivelse Undertegnede lejer tilkendegiver herved interesse for, at der arbejdes videre med et projekt om gennemførelse af energibesparende arbejder på ejendommen efter reglerne i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Denne interessetilkendegivelse forpligter ikke lejer til at indgå aftale, men er alene grundlag for, at ejer kan indsende ansøgning om tilskud. Et egentligt tilsagn til ejer om at påbegynde de støtteberettigede arbejder forudsætter bl.a., at der indgås en aftale om konkrete energibesparende arbejder mellem udlejer og et flertal af beboelseslejerne i ejendommen i henhold til reglerne i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 3. Lejers underskrift Dato Underskrift

19 Skema IK Interessetilkendegivelse vedrørende klimatilpasningsprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Lejeridentifikation Lejers navn Adresse Evt. lejemålsnr. 2. Interessetilkendegivelse Undertegnede lejer tilkendegiver herved interesse for, at der arbejdes videre med et projekt om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder på ejendommen efter reglerne i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Denne interessetilkendegivelse forpligter ikke lejer til at indgå aftale, men er alene grundlag for at ejer kan indsende ansøgning om tilskud. Et egentligt tilsagn til ejer om at påbegynde de støtteberettigede arbejder forudsætter bl.a., at der indgås en aftale om konkrete klimatilpasningsarbejder mellem udlejer og et flertal af beboelseslejerne i ejendommen i henhold til reglerne i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 3. Lejers underskrift Dato Underskrift

20 Skema AE Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Løbenummer 2. Ejendommen Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer) Kommunenummer Ejendomsnummer Antal beboelseslejemål i ejendommen i alt Antal udlejede beboelseslejemål 3. Ejendommens ejer Ejendommens ejer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Person nr./cvr nr. Ejers adresse 4. Lejer Lejers navn Adresse Evt. lejemålsnummer 5. Energibesparende arbejder Denne aftale omfatter følgende energibesparende arbejder, der vedrører bygningen 6. Udgifter Samlede udgifter til støtteberettigede energibesparende arbejder med fradrag af støtte efter anden lovgivning, rabatter og lignende. Fordeling i overensstemmelse med huslejenævnets forhåndsgodkendelse

21 a. Forbedring b. Vedligeholdelse 7. Tilskud Tilskud, jf. tilsagn efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i finansårene 2014 og 2015, i alt Heraf Tilskud til forbedringsdel Tilskud til vedligeholdelsesdel 8. Betingelser for aftalens gyldighed a. Aftalen er tiltrådt af ejer og et flertal af beboelseslejerne b. Lejerne har før aftalens indgåelse modtaget huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse c. Lejerne har før aftalens indgåelse modtaget en skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af aftalen. d. Lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand. 9. Under arbejdernes gennemførelse er lejer repræsenteret ved Beboerrepræsentation Anden person oplys navn neden for Navn Adresse Telefonnummer adresse 10. Underarbejdernes gennemførelse er ejer repræsenteret ved Navn Adresse Telefonnummer adresse 11. Underskrifter Udlejer Dato og underskrift Lejer Dato og underskrift

22 Skema AK Aftale om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Løbenummer 2. Ejendommen Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer) Kommunenummer Ejendomsnummer Antal beboelseslejemål i ejendommen i alt Antal udlejede beboelseslejemål 3. Ejendommens ejer Ejendommens ejer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Person nr./cvr nr. Ejers adresse 4. Lejer Lejers navn Adresse Evt. lejemålsnummer 5. Klimatilpasningsarbejder Denne aftale omfatter følgende klimatilpasningsarbejder, der vedrører ejendommen

23 6. Udgifter Samlede udgifter til støtteberettigede klimatilpasningsarbejder med fradrag af støtte efter anden lovgivning, rabatter og lignende. Fordeling i overensstemmelse med huslejenævnets forhåndsgodkendelse a. Forbedring b. Vedligeholdelse 7. Tilskud Tilskud, jf. tilsagn efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, i alt Heraf Tilskud til forbedringsdel Tilskud til vedligeholdelsesdel 8. Betingelser for aftalens gyldighed a. Aftalen er tiltrådt af ejer og et flertal af beboelseslejerne b. Lejerne har før aftalens indgåelse modtaget huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse c. Lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand. 9. Under arbejdernes gennemførelse er lejer repræsenteret ved Beboerrepræsentation Anden person oplys navn neden for Navn Adresse Telefonnummer adresse 10. Underarbejdernes gennemførelse er ejer repræsenteret ved Navn Adresse Telefonnummer adresse 11. Underskrifter Udlejer Dato og underskrift Lejer Dato og underskrift

24 Skema DE Dokumentation for påbegyndelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Løbenummer Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer) Kommunenummer Ejendomsnummer Ejendommens ejer Personnummer/CVR-nummer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Ejers adresse Ejers telefonnummer Evt. administrators navn Administrators CVR-nummer Administrators adresse, postnummer og postdistrikt Administrators adresse Administrators telefonnummer 2. Bilag Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen: - Aftale om energibesparende foranstaltninger skema AE - Huslejenævnets forhåndsgodkendelse - Skriftlig erklæring fra certificeret energiselskab om de energimæssige konsekvenser af aftalen

25 Skema DK Dokumentation for påbegyndelse af klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Løbenummer Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer) Kommunenummer Ejendomsnummer Ejendommens ejer Personnummer/CVR-nummer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Ejers adresse Ejers telefonnummer Evt. administrators navn Administrators CVR-nummer Administrators adresse, postnummer og postdistrikt Administrators adresse Administrators telefonnummer 2. Bilag Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen: - Aftale om klimatilpasningsarbejder - skema AK - Huslejenævnets forhåndsgodkendelse - Klimatilpasningstjek, jf.

26 Ansøgning om udbetaling af tilskud til energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme Skema UE efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Løbenummer Kommunenummer Ejendomsnummer 2. Beboelseslejemål Antal beboelseslejemål i ejendommen i alt Antal udlejede beboelseslejemål 3. Økonomi Samlede udgifter til partsrådgivning Samlede udgifter til støtteberettigede energibesparende arbejder med fradrag af støtte efter anden lovgivning, rabatter og lignende. 4. Fordeling af udgifterne til de energibesparende arbejder 1. Energibesparende foranstaltninger foreslået i energimærke 2. Isolering af ydervægge m.v. 5. Isolering af tekniske installationer 3. Udskiftning af vinduer og døre 6. Energibesparende forbedringer af tekniske installationer 4. Efterisolering af vinduer og døre 7. Energibesparende forbedringer af mekanisk ventilation 5. Udbetaling Ejendommens ejer Personnummer/CVR-nummer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Ejers adresse Ejers telefonnummer Eller Evt. administrators navn Administrators CVR-nummer Administrators adresse, postnummer og postdistrikt Administrators adresse Administrators telefonnummer 6. Revisor Navn Adresse Telefonnummer adresse 7. Bilag Ansøgningen om udbetaling skal være bilagt regnskab for de afholdte udgifter attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor

27 Skema UK Ansøgning om udbetaling af tilskud til klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 1. Identifikation Løbenummer Kommunenummer Ejendomsnummer 2. Beboelseslejemål Antal beboelseslejemål i ejendommen i alt Antal udlejede beboelseslejemål 3. Økonomi Samlede udgifter til partsrådgivning Samlede udgifter til støtteberettigede klimatilpasningsarbejder med fradrag af støtte efter anden lovgivning, rabatter og lignende. 4. Udbetaling Ejendommens ejer Personnummer/CVR-nummer Ejers adresse, postnummer og postdistrikt Ejers adresse Ejers telefonnummer Eller Evt. administrators navn Administrators CVR-nummer Administrators adresse, postnummer og postdistrikt Administrators adresse Administrators telefonnummer 5. Revisor Navn Adresse Telefonnummer adresse 6. Bilag Ansøgningen om udbetaling skal være bilagt regnskab for de afholdte udgifter attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Aftale om boligforbedring

Aftale om boligforbedring Aftale om boligforbedring Aftaleblanket udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, december 2001, jf. 100 i lov om byfornyelse (lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001). Denne blanket skal anvendes

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse... 5 1.1 Hvilke lejemål... 5 1.2 Hvilke arbejder... 5 1.2.1 Vedligeholdelse/forbedring...

Læs mere

Udkast. til. Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Udkast. til. Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Udkast til Vejledning om aftalt grøn byfornyelse 1 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse... 4 1.1 Hvilke lejemål... 4 1.2 Hvilke arbejder... 4 1.2.1 Vedligeholdelse/forbedring...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998)

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Lev livet lunere Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

AFTALT GRØN BYFORNYELSE

AFTALT GRØN BYFORNYELSE AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Aftalt boligforbedring. vejledning til lejere og udlejere

Aftalt boligforbedring. vejledning til lejere og udlejere Aftalt boligforbedring vejledning til lejere og udlejere AFTALT BOLIGFORBEDRING BY- OG BOLIGMINISTERIET, SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TLF. 33 92 61 00 FAX 33 92 61 64 WWW.BM.DK DTP/GRAFISK

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Dato: 26. juni 2013 Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Baggrund Der er på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse september 2016 Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere