Video som patientbeslutningsstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Video som patientbeslutningsstøtte"

Transkript

1 Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,, TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2 Udgivet af Ortopædkirurgisk Afdeling, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Maj 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle Hvidovre Tel

3 Forord Det er de senere år blevet klart, hvor vigtigt det er, at patienter og pårørende er aktive parter i sundhedsvæsenets beslutningsprocesser. Forskning fra både indland og udland dokumenterer, at patienternes aktive medvirken har en posi tiv virkning på såvel behandlingens resultat som på patienttilfredshed. I 2012 tog Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra TrygFonden og Danske Regioner initiativ til at producere et beslutningsstøtteredskab i form af en video, der henvender sig til patienter med udtalt slidgigt i knæet, som står overfor en beslutning om operation med total knæalloplastik (kunstigt knæ). Videoen blev til i et samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på og Århus Universitetshospital. Videoen er nu blevet testet på Ortopædkirurgisk Afdeling på. 200 patienter har deltaget i studiet, fordelt på en interventions- og en kontrolgruppe. Resultatet er overbevisende: Det er kun godt hver fjerde, der lader sig skrive op til operation, når de har set den ni minutter lange video, inden lægesamtalen på ortopædkirurgisk afde ling. I gruppen af patienter, der ikke har set filmen, vælger 42 % operation. Det svarer til 36 % færre patienter, der vælger operation. Samtidig havde de patienter, der havde set videoen, i langt højere grad kendskab til andre behandlings muligheder end operation. Undersøgelsen viser altså, at patienter træffer andre valg, når de véd mere om mulighederne og er forberedte til at gå i dialog med lægen om, hvad der er den bedste løsning for netop dem. Undersøgelsen bekræfter, hvad der tidligere er fundet i større udenlandske undersøgelser: Jo mere informerede patienter er om deres muligheder for alternativer til operation, jo flere fravælger den kirurgiske behandling. Ifølge en Cochrane analyse er det faktisk samlet set omkring 20 % færre der vælger ope ration, når der er andre behandlingsmuligheder. Vi håber, at resultatet kan være med til at øge brugen af videoen og inspirere til udvikling af nye redskaber til beslutningsstøtte inden for andre kliniske områder. Tak til vores samarbejdspartnere, som har gjort en stor indsats for at få projektet til at lykkes, og tak til Gigtforeningen, som har skabt kontakt til de patienter, der optræder som cases i videoen. Maj 2014 Beth Lilja Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Video som patientbeslutningsstøtte 3

4 Video som patientbeslutningsstøtte Medicinsk forskning fra både indland og udland dokumenterer, at fælles beslutningstagning og dermed patientinddragelse har en overvejende positiv virkning på såvel behandlingsudfald som på patienttilfredshed. En god kommunikation mellem læge og patient giver forbedrede behandlingsresultater. Bedre informerede patienter synes at udvise større tilfredshed med behandlingen og har større compliance. En opfattelse hos patienten af at være med til at kontrollere behandlingen og have indflydelse på denne gør responset på behandlingen bedre hos den enkelte patient. Patientinddragelse samt patientbeslutningsstøtte anskues derfor som vigtige faktorer i arbejdet med at højne kvaliteten i såvel det danske sundhedsvæsen som internationalt. I den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet er et af indsatsområderne at fremme patientens rolle i kvalitetsarbejdet ved at etablere bedre betingelser for patienter og pårørendes aktive medvirken og indflydelse. Fælles beslutningstagning er et af sundhedsforskningens nyeste begreber for patientinddragelse. Fælles beslutningstagning er en behandlingsbeslutningsmodel, der foreskriver, hvordan beslutninger bør træffes. Modellen tager udgangspunkt i idéen om, at lægen formidler medicinsk viden til patienten, og at patienters rettigheder, perspektiver og præferencer inddrages i den kliniske samtale. Fælles beslutningstagning lægger således op til, at patienter får øget indflydelse på og deltagelse i de behandlingsmæssige beslutninger. Fælles beslutningstagning sigter således mod at etablere et partnerskab mellem behandler og patient. Det vil blandt andet sige, at behandler og patient gennem dialog skal finde frem til, hvilken behandling der er bedst, og hvilken behandling der skal gennemføres. Udveksling af viden og information er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne gennemføre modellen om fælles beslutningstagning i klinisk praksis. Det er vigtigt at adskille fælles beslutningstagning fra patientbeslutningsstøtte. Fælles beslutningstagning er en proces, der afvikles i mødet mellem patient og behandler, og som leder frem til et valg af behandling. Patientbeslutningsstøtte er et redskab, der giver patienten og/eller lægen et optimeret grundlag for at træffe det for patienten bedst mulige individuelle valg. Patientbeslutningsstøtte kan således anvendes af patienten alene, fx som forberedelse til en konsultation, hvor patienten skal træffe et behandlingsvalg. (1) Patientbeslutningsstøtte kan have mange forskellige former, hvoraf en af de mest anvendte er interaktiv video, som typisk informerer og synliggør forskellige behandlinger, der er relevante for den enkelte patient. På baggrund af ovenstående besluttede Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra TrygFonden og Danske Regioner at producere en video og afprøve denne som et redskab til patientbeslutningsstøtte. Videoen blev til i et samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på og Århus Universitetshos pital. Videoen henvender sig til patienter med udtalt slidgigt i knæet, som står overfor en beslutning om operation med total knæalloplastik (kunstigt knæ). Videoen tager udgangspunkt i to kvindelige patienter, som begge har været igennem et ortopædkirurgisk behandlingsforløb på Video som patientbeslutningsstøtte 4

5 baggrund af slidgigt i knæet. Den ene kvinde blev opereret med et kunstigt knæ, mens den anden kvinde blev hjulpet til vægttab (såkaldt konservativt behandling). Begge kvinder var meget tilfredse med deres behandlinger og med deres beslutninger omkring den valgte behandling. I videoen medvirker to erfarne overlæger med speciale i knækirurgi, som forklarer om baggrunden for at vælge henholdsvis operation eller konservativ behandling. Således anskueliggør videoen, hvilke muligheder der findes for behandling, hvilket forventes at medvirke til at pa tienten træffer et mere oplyst behandlingsvalg. Videoens varighed er ni minutter. For at undersøge videoens effekt på patienterne blev der lavet en protokol som udstak rammerne for et klinisk studie. Studiet er lavet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed med økonomisk støtte fra TrygFonden. Materiale I studiet indgår 200 patienter henvist til Ortopædkirurgisk Afdeling, Gentofte Hospital, med diagnosen slidgigt i knæet. Studiet er et ikke-blindet, randomiseret, kontrolleret studie med to grupper (100 patienter i hver gruppe). Den ene gruppe ser videoen inden lægesamtalen (interventionsgruppen), mens den anden gruppe (kontrolgruppen) først tilbydes at se videoen efter lægesamtalen og efter, at de har udfyldt et spørgeskema. Spørgeskemaet belyser dels interventionsgruppens syn på selve videoen samt begge gruppers opfattelse af det ambulante besøg og de beslutninger, der blev taget. Med udgangen af marts 2014 er der inkluderet 200 patienter i studiet; 102 i interventionsgruppen og 98 i kontrolgruppen. Resultater Flere læger har meldt tilbage, at de fornemmede, at patienterne i interven - tions gruppen var bedre rustede til samtalen vedrørende deres sygdom i knæet. Videoen kan således have en positiv effekt på den fælles beslutningstagning for både patient og læge. 98 % af patienter i interventionsgruppen syntes godt om videoen og fandt den troværdig. 98 % af alle patienterne i interventionsgruppen syntes, at video som informa tionsmateriale var en god idé. 79% mener at deres viden om alternative muligheder er blevet øget efter de har set videoen. 66 % af patienterne i kontrolgruppen mente ikke, at video som information ville være en god idé. 96 % af patienterne i interventionsgruppen mente, at videoens længde på ni minutter var passende. 65 % af patienterne i interventionsgruppen kunne identificere sig med de to kvindelige patienter i videoen. 50 % i interventionsgruppen fandt at videoen havde hjulpet dem i deres beslutning. Video som patientbeslutningsstøtte 5

6 Tidligere undersøgelser fra udlandet har kunnet vise, at patienter, der anvender beslutningsstøtte, oftere vælger mindre indgribende behandlinger og oftere fravælger kirurgi. Nedenstående figur (figur 1) viser, andelen af patienter der blev skrevet op til operation i henholdsvis interventions- og kontrolgruppen. Af figuren fremgår, at andelen af patienter, der skrives op til operation, er på 42 % i kontrolgruppen, men kun 27 % i interventionsgruppen, hvilket svarer til en reduktion i operationsopskrivninger på 36 %. P< 0, Intervention (n=102) Kontrol (n=98) Ingen operation Operation Figur 1. Antal patienter, der opskrives til operation fordelt på grupper Et vigtigt formål med videoen er at øge informationsniveauet, således at patienterne føler sig bedst muligt informeret. Derfor blev begge grupper spurgt om deres kendskab til andre behandlingsmuligheder end operation. I interventions gruppen kendte 79 % efterfølgende til andre behandlingsmuligheder, mod kun 39 % i kontrolgruppen (se figur 2). Dette kan således tyde på, at pa tien ter, som ser en informationsvideo før en lægekonsultation, er bedre rustede til en fælles beslutningstagning Intervention (n=102) Kontrol (n=98) Ikke kendskab Kendskab Figur 2. Antal patienter med kendskab til andre behandlingsmuligheder fordelt på grupper, P< 0,05 Video som patientbeslutningsstøtte 6

7 Studiet viste også, at det logistisk sagtens kan lade sig gøre at vise patienterne denne korte video i forbindelse med det ambulante besøg uden forbrug af ekstra tid. Patienterne bør dog kunne sidde i ro og mag, hvilket måske kræver et ekstra rum til rådighed samt pc er til visning af videoen. Alternativt kunne man lave et internetlink til patienterne, så de selv kunne se videoen hjemmefra. Blandt de involverede i studiet er der dog også en bred enighed om, at video er en god ide, men at den ikke må afløse den personlige, informative kontakt som f.eks. bliver praktiseret på de ugentlige patientseminarer. Konklusion Studiet viser, at video er et effektivt patientbeslutningsstøtte redskab som de fleste patienter kan have gavn af. Data fra studiet viser en stor tilfredshed med videoen blandt patienterne og en større grad af viden omkring behandlingsmuligheder i interventionsgruppen. Der påvises en sikker reduktion i andelen af patienter, der opskrives til operation i interventionsgruppen. Patienterne følges nu det næste år, for at se om andelen af operation forsat efter 1 år vil være lavere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen. Perspektivering Inden for andre specialer især, diabetes, hyperkolesterolæmi og osteoporose er der påvist god sammenhæng mellem fælles beslutningstagning og bedre behandlingskontrol og klinisk resultat, ikke mindst for de svageste patientgrupper. Indenfor det ortopædkirurgiske område er der en række diagnoser, hvor der er flere alternative muligheder for behandling, enten operation eller forsat ikke operativ behandling, typisk vægttab og træning. Det gælder fx skulderimpinge ment, ruptur af forreste korsbånd og ikke mindst artroskopi ved sam - tidig begyndende artrose og MR-påvist menisklæsion. Der synes således at være et stort behov for udvikling af yderligere beslutningsstøtte redskaber indenfor det ortopædkirurgiske område, således der kan sikres bedre fælles beslutningstagning. Det vil formentlig øge muligheden for bedre klinisk outcome, større patienttilfredshed og mindre ulighed for de ortopædkirurgiske patienter. Følgende har bidraget til studiet og rapporten: 1. reservelæge, Jens Peter Alva-Jørgensen Ledende Overlæge Claus Munk Jensen Ledende Oversygeplejerske Lone Bjørklund Afdelingslæge Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sygeplejerske Lone Hyldborg Overlæge, dr. med Anders Odgaard Video som patientbeslutningsstøtte 7

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010;10(2) Brug af telemedicin mellem Rigshospitalet

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere