DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-24363 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle befolkning Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders Kragh Jensen, Capacent Epinion PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle befolkning', som oprindeligt blev indsamlet af Capacent Epinion for Danmarks Radio. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-24363). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-24363: Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle befolkning. Primærundersøger: Anders Kragh Jensen, Capacent Epinion. DDA-24363, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgård). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1054 respondenter, 77 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (55 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Capacent Epinion for Danmarks Radio, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni 2009 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgård i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-24363: Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den

3 generelle befolkning. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle

7 befolkning Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Abort; Deltagelse i krig uden for Europa; Demokrati; Dødsstraf; Holdning til familie; Kvinders rolle; Religion; Religionsfrihed; Sex; Socialt bedrageri; Sort arbejde; Terrorisme; Utroskab. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-24363: Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle befolkning. Primærundersøger: Anders Kragh Jensen, Capacent Epinion. DDA-24363, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgård). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1054 respondenter, 77 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (55 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Anders Kragh Jensen. Capacent Epinion. Tuborg Parkvej 8, 1. sal HELLERUP. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Anders Kragh Jensen. Capacent Epinion. Tuborg Parkvej 8, 1. sal HELLERUP. Dataindsamler: Capacent Epinion. Tuborg Parkvej 8, 2900 HELLERUP. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Analyseinstituttet Capacent har for Danmarks Radio lavet en undersøgelse blandt muslimer i Danmark om deres holdninger til forskellige emner. Baggrunden for undersøgelsen er, at DR i en række programmer vil belyse, om debatten om det største mindretal i Danmark bygger på myter og fordomme. Målet med undersøgelsen er at gøre seere, lyttere og brugere af DR klogere på deres naboer, der selv definerer sig på baggrund af deres muslimske tro og kulturelle baggrund. Ambitionen er at generere en debat om muligheder, udfordringer og inspirere til løsninger. I samarbejde med analyseinstituttet Capacent har DR gennemført en meningsmåling alene foretaget blandt danske muslimer, repræsentativt udvalgt, så det er vægtet efter oprindelsesland og trosretning (DDA-23581). Denne undersøgelse bliver holdt op mod en generel undersøgelse af den danske befolkning over 18 år gennemført som webmåling på Capacents befolkningspanel. Undersøgelsen er blevet gennemført i 2009.

8 Der er i undersøgelsen bl.a. stillede spørgsmål omkring, hvad respondenterne mener om børneopdragelse, terror og de demokratiske frihedsrettigheder, som findes i Danmark. Publikationer om undersøgelsen kan findes på: tm. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 1054 respondenter; 77 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 33 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 % heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: 18+. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført som en webmåling på Capacents repræsentative befolkningspanel. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jacob Kwon Henriksen. DR Nyheder Event. DR-Byen, 1999 FREDERIKSBERG C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Capacent: Din muslimske nabo - resultater. 126 pp Referencer til beslægtede studier: DDA-23581: Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

9 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Fødselsår. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Hvad stemte respondenten ved sidste folketingsvalg. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt. INDLEDNING Undersøgelsen 'Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle befolkning' er indsamlet af Capacent Epinion for Danmarks Radio. Baggrunden for undersøgelsen er, at DR i en række programmer vil belyse om debatten om det største mindretal i Danmark bygger på myter og fordomme. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2009 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer

10 I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1054) af respondenter. V0003 RESPONDENTNUMMER start 10, bredde 4 Respondentnummer Variablen er kodet i intervallet V0004 ID-NUMMER start 14, bredde 6 ID-nummer Variablen er kodet i intervallet Holdninger I det følgende nævner jeg en række handlinger. For hver handling bedes du angive, hvorvidt du synes, at den på-

11 gældende handling er acceptabel. V0005 SOC. YDELSER EJ KRAV PÅ start 20 Spm. 1: Modtage sociale ydelser man ikke har krav på Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt Ved ikke Vil ikke svare - V0006 FORHOLD U. ÆGTESKAB start 21 Spm. 2: Gifte mænd og kvinder, der har forhold uden for ægteskabet Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt Ved ikke Vil ikke svare - V0007 ABORT start 22 Spm. 3: Abort Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt Ved ikke

12 Vil ikke svare - V0008 SKILSMISSE start 23 Spm. 4: Skilsmisse Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt Ved ikke Vil ikke svare - V0009 SORT ARBEJDE start 24 Spm. 5: Sort arbejde Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt Ved ikke Vil ikke svare V0010 TILF. SEKSUELLE FORHOLD start 25 Spm. 6: Tilfældige seksuelle forhold Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt

13 Ved ikke Vil ikke svare V0011 BRUG AF REVSELSE start 26 Spm. 7: Brug af revselse (en lussing/endefuld) i børneopdragelse Helt uacceptabelt Overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Overvejende acceptabelt Helt acceptabelt Ved ikke Vil ikke svare Demokrati V0012 DEMOKRATI start 27 Spm. 8: Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare

14 Familieliv Nu følger nogle udsagn, der handler om familier og familieliv. For hvert udsagn bedes du angive, om du er enig eller uenig. V0013 MAND FAM. NAT. OVERHOVED start 28 Spm. 9: Manden er familiens naturlige overhoved Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0014 BESTEM. BARNS PARTNER start 29 Spm. 10: Forældre bør bestemme deres barns partnervalg Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0015 KVINDER PASSE HJEMMET start 30 Spm. 11: Kvinder bør passe hjemmet og tage sig af børnene i stedet for at arbejde? Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig

15 Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0016 OPDRAGE DRENGE M.FRITID start 31 Spm. 12: Det er acceptabelt at opdrage drenge med mere frihed end piger Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0017 MERE END EN HUSTRU start 32 Spm. 13: En mand bør kunne tage mere end én hustru Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare Religion De næste spørgsmål handler om dit forhold til religion. V0018 TROR PÅ GUD start 33

16 Spm. 14: Tror du på Gud? Ja Nej Ved ikke Vil ikke svare V0019 HVOR OFTE GÅR I MOSKE start 34 Spm. 15: Hvor ofte går du i kirke/moske/synagoge eller lign.? Du skal se bort fra bryllupper, begravelser og andre særlige anledninger Oftere end 1 gang om ugen Ca. 1 gang om ugen Ca. 1 gang om måneden Kun ved højtider (Ramadan eller lignende) Ca. 1 gang om året Sjældnere end 1 gang om året Aldrig/næsten aldrig Ved ikke Vil ikke svare Religion/politik De næste spørgsmål handler om dit forhold til samspillet imellem religion og politik. Er du enig eller uenig i følgende udsagn? V0020 TALES NEGATIVT OM ISLAM start 36 Spm. 16: Der tales generelt alt for negativt om islam i Danmark

17 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0021 FORBUDT KRIT RELIGION start 37 Spm. 17: Det bør være forbudt at kritisere religion Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0022 FORBUDT OFF. MUHAM.TEG. start 38 Spm. 18: Det burde være forbudt at offentliggøre Mohammedtegningerne Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0023 YTRINGSFRIHED INDSKRÆN. start 39 Spm. 19: Ytringsfriheden bør indskrænkes i visse tilfælde Helt enig

18 Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0024 DØDSSTRAF GENINDFØRES start 40 Spm. 20: Dødsstraffen bør genindføres i Danmark Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0025 TERROR ACCEP. MIDDEL start 41 Spm. 21: Terror er et acceptabelt middel til at sprede et budskab eller udvise en protest Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0026 USA SELV SKYLD. 11.SEP. start 42 Spm. 22: USA var selv ude om terror-angrebene d. 11. september Helt enig

19 Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0027 DANMARKS KRIGSINDSATS start 43 Spm. 23: Danmarks krigsindsats i Afghanistan og Irak er et overgreb mod den muslimske verden Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare V0028 DANMARK FORTJENT TERROR start 44 Spm. 24: Danmark har selv fortjent det, hvis landet bliver udsat for terror Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Vil ikke svare Baggrund Til sidst nogle spørgsmål om dig.

20 V0029 FØDSELSÅR start 45 Spm. 25: I hvilket år er du født? Notér venligst Vil ikke svare V0030 ÅRSTAL start 46, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V29 Spm. 25: I hvilket år er du født? Årstal: Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (6) V0031 KØN start 51 Spm. 26: Er du? Mand Kvinde V0032 BESKÆFTIGELSE start 52 Spm. 27: Hvad er din nuværende primære beskæftigelse? Ufaglært arbejder Faglært arbejder Lavere funktionær Højere funktionær Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Under uddannelse Hjemmegående Arbejdsløs

21 Pensionist, efterlønsmodtager, førtidspensionist eller lignende Ønsker ikke at oplyse Andet Ved ikke/vil ikke svare V0033 HØJ. GEN. UDDANNELSE start 54 Spm. 28: Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasium, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en videregående uddannelse) Lang vidergående (gymnasielærer, økonom, jurist) Andet Ved ikke/vil ikke svare V0034 HUSSTANDSINDKOMST start 57 Spm. 29: Hvad er husstandens samlede årlige indkomst, brutto, dvs. før skat? Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr mio. kr. eller derover Ved ikke/vil ikke svare

22 - V0035 STEMME HVIS VALG NU start 59 Spm. 30: Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Borgerligt Centrum I: Liberal Alliance Ø: Enhedslisten Andre partier/kandidat uden for partierne Ville stemme blankt Ville ikke stemme Har ikke stemmeret Ved ikke/i tvivl Ville ikke oplyse V0036 I TVIVL HVAD STEMME start 61, manglende data: >=100 FILTER: V35 Spm. 31: Selvom du er i tvivl om, hvem du vil stemme på, vil jeg alligevel spørge sig, om der er et parti, du hælder mest mod? % md A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Borgerligt Centrum I: Liberal Alliance

23 Ø: Enhedslisten Andre partier/kandidat uden for partierne Ved ikke/i tvivl Irrelevant svarprocent: 9 V0037 STEMTE V. SIDSTE VALG start 64 Spm. 32: Hvad stemte du på ved sidste folketingesvalg? (13. november 2007) A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Y: Ny Alliance Ø: Enhedslisten Andre partier/kandidat uden for partierne Stemte blankt Stemte ikke Havde ikke stemmeret Husker ikke/vil ikke svare V0038 FOLKEKIRKEN/AN. TROSSAMF start 66 Spm. 33: Er du medlem af folkekirken eller tilknyttet et andet trossamfund? Jeg er medlem af den danske folkekirke Jeg er muslim Jeg er tilknyttet et andet trossamfund Jeg er ikke tilknyttet noget trossamfund Vil ikke svare

24 Konstruerede variable V0039 POSTNUMMER start 67, bredde 4 Postnummer Variablen er kodet i intervallet V0040 KOMMUNE start 71, bredde 2 Kommune Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet V0041 REGION start 73 Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland V0042 KØN - NY start 77 Er du? Mand Kvinde V0043 FØDSELSÅR - NY

25 start 78, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V29 Fødselsår? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (6) V0044 ALDER start 83, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V29 Alder Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (6) V0045 ALDER KAT. start 86, manglende data: >=10 FILTER: V29 Alder kategoriseret % md år år eller derover Irrelevant svarprocent: 99 V0046 STEMME HVIS VALG - NY start 88 Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Borgerligt Centrum

26 I: Liberal Alliance Ø: Enhedslisten Andre partier/kandidat uden for partierne Ville stemme blankt Ville ikke stemme Har ikke stemmeret Ved ikke/i tvivl Ville ikke oplyse V0047 I TVIVL HVAD STEMME - NY start 90, manglende data: >=100 FILTER: V46 Selvom du er i tvivl om, hvem du vil stemme på, vil jeg alligevel spørge sig, om der er et parti, du hælder mest mod? % md A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Borgerligt Centrum I: Liberal Alliance Ø: Enhedslisten Andre partier/kandidat uden for partierne Ved ikke/i tvivl Irrelevant svarprocent: 9 V0048 STEMME HVIS VALG - NY start 93 Hvad stemte du på ved sidste folketingesvalg? (13. november 2007) A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne

27 (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Y: Ny Alliance Ø: Enhedslisten Andre partier/kandidat uden for partierne Stemte blankt Stemte ikke Havde ikke stemmeret Husker ikke/vil ikke svare Ved ikke/i tvivl Vil ikke oplyse ---- V0049 STEMME HVIS VALG KAT. start 95, manglende data: >=100 FILTER: V48 Hvilket parti ville du stemme på eller hælder mest til, hvis der var valg i morgen? % md A: Socialdemokraterne B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti) O: Dansk Folkeparti V: Venstre Borgerligt Centrum Y: Liberal Alliance Ø: Enhedslisten Irrelevant svarprocent: 95 V0050 PARTI start 98, manglende data: >=10 FILTER: V48 Parti % md De Borgerlige (V, K, DF, NA og Borgerligt Centrum) Venstrefløjen(S, RV, SF og EL)

28 Irrelevant svarprocent: 94 V0051 FOLKEKIRKEN/TROSSAM.- NY start 100, manglende data: = 9 Er du medlem af folkekirken eller tilknyttet et andet trossamfund? % md Medlem af folkekirken Tilknyttet et andet trossamfund Ikke tilknyttet noget trossamfund Uoplyst svarprocent: 100 V0052 SOC.YDELSE EJ KRAV - NY start 101, manglende data: = 9 Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0053 FORHOLD U. ÆGTESKAB - NY start 102, manglende data: = 9 Gifte mænd og kvinder, der har forhold uden for ægteskab % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0054 ABORT - NY start 103, manglende data: = 9

29 Abort % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0055 SKILSMISSE - NY start 104, manglende data: = 9 Skilsmisse % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0056 SORT ARBEJDE - NY start 105, manglende data: = 9 Sort arbejde % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0057 TILF. SEKSUEL. FORH.- NY start 106, manglende data: = 9 Tilfældige seksuelle forhold % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt

30 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0058 BRUG AF REVSELSE - NY start 107, manglende data: = 9 Brug af revsele (en lussing/endefuld) i børneopdragelse % md Helt uacceptabelt/overvejende uacceptabelt Hverken acceptabelt eller uacceptabelt Helt acceptabelt/overvejende acceptabelt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0059 DEMOKRATI - NY start 108 Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig V0060 MAND FAM. OVERHOVED - NY start 109, manglende data: = 9 Manden er familiens naturlige overhoved % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 100 svarprocent: 100 V0061 BESTEM. BARNS PART. - NY

31 start 110 Forældre bør bestemme deres barns partnervalg Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig V0062 KVINDER PASSE HJEM - NY start 111 Kvinden bør passe hjemmet og tage sig af børnene i stedet for at arbejde Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig V0063 OPDRAGE DRENGE M.FRI. NY start 112 Det er acceptabelt at opdrage drenge med mere fritid end piger Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig V0064 MERE END EN HUSTRU - NY start 113 En mand bør kunne tage mere end en hustru Enig/helt enig Hverken enig eller uenig

32 Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig V0065 TALES NEGATIVT ISLAM -NY start 114, manglende data: = 9 Der tales generelt alt for negativt om islam i Danmark % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 100 svarprocent: 100 V0066 FORBUDT KRIT. RELI. - NY start 115, manglende data: = 9 Det bør være forbudt at kritisere religion % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 100 svarprocent: 100 V0067 FORBUDT OFF. MUHAM.T. NY start 116, manglende data: = 9 Det burde være forbudt at offentliggøre Mohammed-tegningerne % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 100 svarprocent: 100 V0068 YTRINGSFRIHED INDSKR. NY

33 start 117, manglende data: = 9 Ytringsfriheden bør indskrænkes i visse tilfælde % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 100 svarprocent: 100 V0069 DØDSSTRAF GENINDF. - NY start 118, manglende data: = 9 Dødsstraffen bør genindføres i Danmark % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 100 svarprocent: 100 V0070 TERROR ACCEPTABELT - NY start 119, manglende data: = 9 Terror er et acceptabelt middel til at sprede et budskab eller udvise en protest % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst 99 svarprocent: 100 V0071 USA SKYLD 11. SEPT.- NY start 120, manglende data: = 9 USA var selv ude om terror-angrebene d. 11. september 2001 % md Enig/helt enig

34 Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst svarprocent: 99 V0072 DANMARKS KRIGSINDSATS NY start 121, manglende data: = 9 Danmarks krigsindsats i Afghanistan og Irak er et overgreb mod den muslimske verden % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst svarprocent: 99 V0073 DK FORTJENT TERROR - NY start 122, manglende data: = 9 Danmark har selv fortjent det, hvis landet bliver udsat for terror % md Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Uenig/helt uenig Uoplyst svarprocent: 100 V0074 TROR PÅ GUD start 123, manglende data: = 9 Tror du på Gud? % md Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98

35 V0075 KØN X ALDER start 124, manglende data: = 9 Køn X alder % md Mand år Mand 35 år Kvinde år Kvinde 35 år Uoplyst svarprocent: 99 V0076 UDDANNELSE - NY start 125 Uddannelse Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasium, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en videregående uddannelse) Lang vidergående (gymnasielærer, økonom, jurist) Andet V0077 VÆGT Noter start 127, bredde 5, decimaler 2 Vægt Variablen indeholder en vægt. Note: 1

36 01. Albertslund 02. Allerød 03. Assens 04. Ballerup 05. Billund 06. Bornholm 07. Brøndby 08. Brønderslev-Dronninglund 09. Dragør 10. Egedal 11. Esbjerg 12. Fanø 13. Favrskov 14. Faxe 15. Fredensborg 16. Fredericia 17. Frederiksberg 18. Frederikshavn 19. Frederikssund 20. Frederiksværk-Hundested 21. Furesø 22. Faaborg-Midtfyn 23. Gentofte 24. Gladsaxe 25. Glostrup 26. Greve 27. Gribskov 28. Guldborgsund 29. Haderslev 30. Hedensted 31. Helsingør 32. Herlev 33. Herning 34. Hillerød 35. Hjørring 36. Holbæk 37. Holstebro 38. Horsens 39. Hvidovre 40. Høje Tåstrup 41. Hørsholm 42. Ikast-Brande 43. Ishøj 44. Jammerbugt 45. Kalundborg 46. Kerteminde 47. Kolding 48. København 49. Køge 50. Langeland 51. Lejre 52. Lemvig 53. Lolland 54. Lyngby-Taarbæk 55. Låsby 56. Mariagerfjord 57. Middelfart 58. Mørsø

37 SPØRGESKEMA Norddjurs 60. Nordfyn 61. Nyborg 62. Næstved 63. Odder 64. Odense 65. Odsherred 66. Randers 67. Rebild 68. Ringkøbing-Skjern 69. Ringsted 70. Roskilde 71. Rudersdal 72. Rødovre 73. Samsø 74. Silkeborg 75. Skanderborg 76. Skive 77. Slagelse 78. Solrød 79. Sorø 80. Stevns 81. Struer 82. Svendborg 83. Syddjurs 84. Søndeborg 85. Thisted 86. Tønder 87. Tårnby 88. Vallensbæk 89. Varde 90. Vejen 91. Vejle 92. Vesthimmerland 93. Viborg 94. Vordingborg 95. Års 96. Aabenraa 97. Aalborg 98. Århus

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere