Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen"

Transkript

1 Foreløbigt vejledningsmateriale Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Planlægning og byudvikling

2 Kolofon Titel: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen ISBN Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, april 2017 Foto og grafik: NIRAS Planlægning Henvendelse angående publikationen til Planlægning og byudvikling, Erhvervsstyrelsen 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Nye muligheder Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Proces og ansøgning s. 4 s. 6 s.12 s.14 s.16 s.18 3

4 Indledning Sommerhusområder er omdrejningspunkt for turismen uden for de større byer. De understøtter butikslivet og skaber jobs lokalt og er dermed også med til at fastholde liv og udvikling i lokalsamfundene. Den moderniserede planlov giver derfor mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunalbestyrelserne lader områder med mindst ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone. De områder der kan tilbageføres kan enten være udlagt efter 11 b, stk. 1, nr. 12, eller 34, stk. 3 og 5. Med dette faktaark sættes fokus på muligheden for omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde. Hensigten er at forbedre kvaliteten af de udlagte sommerhusområder ved at mindre attraktive områder tilbageføres, og der samtidig skabes mulighed for at udlægge nye områder på mere attraktive placeringer. På baggrund af ansøgninger fra kommunalbestyrelserne vil erhvervsministeren udstede et eller flere landsplandirektiver, som fastsætter hvilke områder, der kan udlægges som nye sommerhusområder, og på hvilke vilkår det kan ske. De fleste kystkommuner har sommerhusområder med ubebyggede grunde og i flere tilfælde større ubebyggede sommerhusområder. I faktaarket beskrives reglerne for, hvordan større, ubebyggede sommerhusområder kan indgå i omplaceringen. Det drejer sig dels om nogle af de områder, der blev udlagt ved landsplandirektiver i årene , og dels om enkelte, ældre områder, som ikke er blevet bebygget. Det vil være større, ubebyggede sommerhusområder, som hverken er blevet bebygget, byggemodnet eller udstykket, og de kan enten være lokalplanlagte eller alene udlagt ved kommuneplan. 4

5 Hvordan er reglerne? I bemærkningerne til planloven er reglerne for, hvilke områder der kan omplaceres samt under hvilke forudsætninger, de kan omplaceres, uddybet. Den moderniserede planlov giver mulighed for, at erhvervsministeren kan udstede et eller flere landsplandirektiver til udlæg af nye sommerhusområder med op til sommerhusgrunde i kystnærhedszonen under forudsætning af at kommunerne lader mindst sommerhusgrunde tilbageføre til landzone. Tilbageførte arealer omfattes af de sædvanlige regler for landzone med de yderligere begrænsninger, som gælder for kystnærhedszonen. For udviklingsområder gælder de sædvanlige regler for landzone i udviklingsområder. For udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen gælder følgende kriterier: 1) Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale. 2) Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt. 3) Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster. 4) Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder. 5) Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser. 6) Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres. I kommuneplanlægningen skal kommunalbestyrelsen placere de nye sommerhusområder, så de ikke medfører et øget behov for kystbeskyttelse. 5

6 Nye muligheder Hvordan identificeres de sommerhusområder, der tilbageføres? Større ubebyggede sommerhusområder kan byttes med udlæg af nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt. Et område er kun et sommerhusområde efter planloven, hvis det er udlagt ved lokalplan, bygningsvedtægt eller byplanvedtægt, eller området som led i et frikommuneforsøg er overført til sommerhusområde, jf. planlovens 34, stk. 3 og 5. Det kan også være områder som efter planlovens 33, stk. 1, nr. 2 har opretholdt status som sommerhusområde. Omplacering med udgangspunkt i planlovens 5 b, stk. 4 omhandler imidlertid også områder, som i kommuneplanrammer er udlagt til sommerhusområder, uden at der er vedtaget en lokalplan, som overfører området til sommerhusområde. Det, der afgør, hvor mange grunde der kan udlægges et nyt sted, er antallet af uudnyttede grunde, der føres tilbage og derved omplaceres i forholdet 1:1. Udgangspunktet er det antal grunde der fremgår af plangrundlaget for området (i landsplandirektiv, kommuneplanens rammer for lokalplanlægning eller lokalplan) Hvis antallet ikke fremgår af plangrundlaget, er udgangspunktet det antal grunde, som byggelovens almindelige grundstørrelser på mindst m2 åbner mulighed for. Ved tilbageførsel af udlagte men uudnyttede sommerhusområder skal kommunen redegøre for, hvor der flyttes uudnyttede sommerhusområder fra. Der kan være tale om hele sommerhusområder, som er ubebyggede, eller større, sammenhængende dele af sommerhusområder, der ikke er bebyggede. Som udgangspunkt vil uudnyttede områder af størrelsen minimum 1 ha kunne omplaceres. Enkeltstående, uudnyttede sommerhusgrunde i sommerhusområder kan ikke omplaceres. Delvist udbygget Delvist udbygget - Byggemodnede, men ubebyggede grunde kan ikke omplaceres. Mindst 1 HA Mindst 1 HA Lokalplanlagt Lokalplanlagt - Lokalplanlagt, men ubebygget og ikke byggemodnet areal kan omplaceres, hvis det er mindst 1 ha. Kommuneplanlagt - Udlagt i kommuneplanen, ikke lokalplanlagt, ubebygget areal omplaceres, hvis det er mindst 1 ha. 6

7 Hvilke områder kan der omplaceres til? De nye sommerhusgrunde skal være beliggende i sammenhængende områder og skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale. Kommunerne skal dokumentere, at der er et turistmæssigt potentiale forbundet med de nye udlæg, og offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, så både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster. En omplacering af uudnyttede sommerhusgrunde kan også ske med henblik på omdannelse af ikke-rentable feriehoteller, tiloversblevne campingpladser og lignende i kystnærhedszonen. I de situationer kan der være begrundelse for at de nye udlagte grunde får en anden størrelse afhængig af det udlagte areals samlede størrelse samt typen af udstykninger i de omgivende sommerhusområder. Også arealer der er udlagt til camping kan omdannes til sommerhusområder, såfremt kriterierne i øvrigt er opfyldt. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, herunder inden for strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder. De allerede beskyttede naturområder er naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, Natura 2000-områder, naturfredede områder, samt bygge- og beskyttelseslinjer. Disse områder vil i vidt omfang være afspejlet i kommunernes eksisterende planlægning for naturbeskyttelsesinteresser, de økologiske forbindelser og områder med potentielle naturbeskyttelsesinteresser og potentielle økologiske forbindelser. Udlæg af nye sommerhusgrunde må endvidere ikke give anledning til negativ påvirkning af nærliggende naturområder, f.eks. gennem øget forstyrrelse af udpegningsgrundlaget i fuglebeskyttelsesområder. Endelig må yngle- eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, hvis det får betydning for den lokale bestand af den pågældende art. I det nye landsplandirektiv vil antallet af nye grunde i hvert område fremgå, hvor udgangspunktet vil være en gennemsnitsstørrelse på minimum 1200 m2 eksklusiv veje, fællesarealer m.m. Nye sommerhusområder skal endvidere placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser, herunder hensynet til bevarelse af kulturarv og værdifulde landskaber af national eller international betydning. Det kan eksempelvis dreje sig om indsyn til og udsyn fra kirker, bevarelse af åbne kystlandskaber og strandenge, sikring af landskabelige bevaringsværdier, herunder større sammenhængende landskaber som f.eks. herregårdslandskaber og ådale, eller områder, der viser landskabets geologiske historie, eller som er af særlig arkæologisk interesse. Kommunen vil skulle registrere naturbeskyttelsesinteresser og særlige landskabsinteresser på kortbilag i forbindelse med registrering på ansøgningsportalen. I kommuneplanlægningen skal kommunalbestyrelsen placere de nye sommerhusområder, så de ikke medfører et øget behov for kystbeskyttelse. 7

8 Strategier for omplacering Når en kommune vælger at omplacere sommerhusområder, er der flere forskellige veje at gå. Såfremt en kommune ønsker at understøtte et turistmæssigt potentiale i kraft af nærhed til større turistdestinationer, kan kommunen vælge at flytte større sammenhængende områder fra forskellige dele af kommunen til én lokalitet. Det kan for eksempel være til en by, hvor der i forvejen findes indkøbsmuligheder, restauranter og/eller andre faciliteter, der understøtter turismen. For lokalsamfundet vil det skabe mulighed for, at turismerelaterede funktioner får bedre kundeunderlag, eksempelvis med flere lokale indkøb og restaurantbesøg. Såfremt et sommerhusområde, der ønskes omplaceret, i forvejen ligger ved en by eller et mindre bysamfund, hvor der er indkøbsmuligheder, restauranter og/eller andre faciliteter, kan sommerhusgrundene alternativt omplaceres lokalt. Det kan for eksempel gøres gennem en planlægning, hvor der omplaceres til mere attraktive områder ikke langt fra de allerede udlagte områder. Attraktionen kan for eksempel være kortere afstand til strand eller naturområder samt bedre udsigt. Den centrale omplacering betyder at sommerhusområderne flyttes til én by med særligt turistmæssigt potentiale. Den lokale omplacering betyder at sommerhusområderne flyttes til mere attraktive, lokale placeringer. 8

9 Ansøgningen skal baseres på en kommuneplanstrategi En ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende områder forudsætter, at kommunalbestyrelsen udarbejder en kommuneplanstrategi, eventuelt i form af et tematillæg. Kommuneplanstrategien skal offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, og kommunen kan desuden offentliggøre en ny kommuneplanstrategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, jf. planlovens 23 a, stk. 1, 2. pkt. Kommuner, som ønsker at ansøge om nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, vil således kunne vedtage ny kommuneplanstrategi allerede i 2017, altså i indeværende kommunale valgperiode. Indledningsvist skal kommunerne igangsætte en gennemgang af de eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere om de kan tilbageføres. Kommunerne vil endvidere have indledt dialog med ejerne af uudnyttede arealer, som kan indgå i bytte. Kommuneplanstrategien skal indeholde en redegørelse for, at de områder, som skal gives i bytte for nye sommerhusområder, ikke længere er aktuelle som sommerhusområder. Der kan være tale om hele sommerhusområder, som er ubebyggede, eller sammenhængende dele af sommerhusområder, som ikke er bebyggede. På baggrund heraf, skal kommunalbestyrelsen redegøre for sammenhængen mellem tilbageførte sommerhusgrunde og antal grunde i nye sommerhusområder. Kommunen kan også vælge at tilbageføre uudnyttede sommerhusområder uden at antallet af sommersgrunde omplaceres i egen kommune, hvilket vil gøre det muligt for andre kommuner at søge om udlæg af nye sommerhusområder. Kommuneplanstrategien kan endvidere være baseret på, at en kommune får andel i de overskydende sommerhusgrunde inden for de sommerhusgrunde, som i alt kan udlægges. I kommuneplanstrategien skal det oplyses, hvorvidt de sommerhusgrunde, som ønskes tilbageført, er omfattet af et tidligere udstedt og fortsat gældende landsplandirektiv. Dette vil gøre det muligt, at der i det nye landsplandirektiv kan optages bestemmelser om delvis ophævelse af det tidligere gældende landsplandirektiv. Når der efterfølgende eventuelt er udstedt landsplandirektiv for et ansøgt område, vil den efterfølgende fremgangsmåde ved tilbageførsel afhænge af, om området er overført til sommerhusområde ved lokalplan eller alene indgår i en kommuneplanramme. Et sommerhusområde, der alene er udlagt ved kommuneplan kan udgå af kommuneplanrammen og give mulighed for nyudlæg af et tilsvarende sommerhusområde. Et sommerhusområde, der er lokalplanlagt, men hverken bebygget, byggemodnet eller udstykket kan tilbageføres til landzone, og omplaceres til en anden beliggenhed. Som nævnt kan tilbageførsel af et uudnyttet sommerhusområde endvidere bruges til at omdanne ikke-rentable hoteller, tiloversblevne campingpladser m.v., eller arealer udlagt til camping, såfremt kriterierne i øvrigt er opfyldt. De dele af landsplandirektivet, der indebærer udlæg af nye sommerhusområder, hvor der byttes med sommerhusområder, som er lokalplanlagte, vil først træde i kraft, når lokalplanerne for de områder, som skal tilbageføres, er ophævede, og der er truffet endelig beslutning om tilbageførsel. I det følgende gennemgås planlovens regler for tilbageførelse. 9

10 Planlovens regler for tilbageførsel Kommunalbestyrelsens beslutning om tilbageførsel vil skulle træffes efter udstedelsen af landsplandirektiv om udlæg af nye sommerhusområder og om tilbageførsel af eksisterende ubebyggede sommerhusområder. For de sommerhusområder, som er lokalplanlagte, og som skal byttes med udlæg af nye sommerhusområder gælder, at disse som udgangspunkt kun ophæves eller ændres ved vedtagelse af en ny lokalplan. Efter planlovens 33, stk. 1, nr. 1, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte at ophæve en lokalplan for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. En beslutning om ophævelse i henhold til planlovens 33, stk. 1, nr. 1, kan først træffes efter 33, stk. 2, når at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse fastsætte en frist på 4 uger. Der er krav om høring af lodsejerne og eventuelle andre parter, jf. forvaltningslovens regler, men der er ikke krav om fremsættelse af et forslag til beslutning. Der er heller ikke krav om offentliggørelse. En beslutning om ophævelse af en lokalplan, der udlægger et område til sommerhusområde, kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Kommunalbestyrelsens beslutning om tilbageførsel vil skulle træffes på grundlag af landsplandirektivet om udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende ubebyggede sommerhusområder. Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens 45, stk. 1, beslutte at tilbageføre arealer fra sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen. Tilbageførsel forudsætter, at tilbageførslen fremgår af kommuneplanen eller et kommuneplantillæg. Landsplandirektivet om udlæg af nye sommerhusområder og om tilbageførsel vil få retsvirkning som kommuneplan, og tilbageførslen til landzone vil således være i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er en forudsætning, at tilbageførslen sker efter saglige og planlægningsmæssigt begrundede hensyn. Det vil efter 5 b, stk. 4, være en planlægningsmæssig saglig begrundelse, at der skal udlægges et nyt sommerhusområde i kommunen, og at det eksisterende sommerhusområde skal gives i bytte. Det skal endvidere begrundes, at det netop er dette sommerhusområde, som skal tilbageføres til landzone. Begrundelsen vil typisk kunne findes i, at sommerhusområdet endnu ikke er udstykket/byggemodnet/ bebygget, og at det planlægningsmæssigt er mindre egnet end det nye sommerhusområde. Tilbageførslen af området til landzone bør fremgå af kommuneplanens retningslinjer, gerne i forbindelse med udlæg af nyt sommerhusområde, jf. planlovens 11 a, stk. 1, nr. 1, og at tilbageførslen også bør fremgå af kommuneplanens hovedstruktur, jf. planlovens 11, stk. 2, nr. 1. Landsplandirektivet vil imidlertid få retsvirkning som kommuneplan, og det er således ikke retligt nødvendigt at vedtage kommuneplan om det samme. En beslutning om tilbageførelse kan først træffes efter planlovens 45, stk. 3, når ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger indenfor en frist på mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give særskilt underretning til ejere og panthavere med oplysning om muligheden for at kræve erstatning efter planlovens 46. Erhvervsministeren skal ligeledes underrettes. 10

11 Erstatning I forbindelse med tilbageførsel af privat ejede arealer til landzone i henhold til 45, stk. 1 kan der ydes erstatning efter planlovens 46 for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter afholdt som følge af ejendommens placering i sommerhusområde. Det kan omfatte udgifter afholdt til landinspektør, arkitekt og advokat for bistand med henblik på arealets udnyttelse i sommerhusområde. Det er forholdene på tidspunktet for beslutningen om tilbageførsel, der er bestemmende, jf. planlovens 46, stk. 1, og udgifter afholdt til advokat i forbindelse med selve tilbageførselsagens behandling er dermed ikke omfattet. Der er en frist på 12 uger for ejeres fremsættelse af krav om erstatning, jf. planlovens 46, stk. 3. Der kan indgås aftale mellem kommunen og ejeren om erstatningens størrelse, men Erhvervsstyrelsen skal tiltræde aftalen efter 46, stk. 4, idet staten betaler 1/3 af kommunens udgifter, jf. planlovens 46, stk. 5. Hvis der ikke er opnået enighed senest 20 uger efter, at ejeren har fået meddelelse om kommunens beslutning om tilbageførsel, skal kommunen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne nedsat med hjemmel i lov om offentlige veje. Taksationsmyndighederne træffer afgørelse om erstatningens størrelse og om godtgørelse af passende udgift til antagelse af sagkyndig bistand. Offentliggørelse af forslag til ophævelse af lokalplan for arealer som tilbageføres til landzone. Planloven 33 og Screening efter Miljøvurderingslovens 9-10 og (2-4 uger). Beslutning om ophævelse af lokalplan og tilbageførsel af arealer til landzone Planloven 33 og Lokalplanlagte områder tilbageført Eventuel behandling af erstatningskrav (frist 12 uger). Frist for behandling (8 uger). Planlovens 46. Frigørelsesafgift og godtgørelse for grundskyld Den nu ophævede lov om frigørelsesafgift indebar, at der skulle betales frigørelsesafgift, når en ejendom, der blev benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, blev overført til sommerhusområde. I forbindelse med tilbageførsel til landzone skal den frigørelsesafgift, der er betalt efter planlovens 46 a tilbagebetales. Det gælder dog kun, hvis den nuværende ejer også var ejer, dengang frigørelsesafgiften blev betalt. Efter 29 A i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone efter planlovens 45, for en del af den grundskyld, der har været betalt. Godtgørelse ydes for en periode, der regnes fra og med det kvartal, hvori den pågældende ejer har erhvervet ejendommen, og til det tidspunkt hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning. Hvis arealerne er blevet overført til sommerhusområde, mens den pågældende har været ejer af dem, regnes godtgørelsesperioden dog først fra og med det kvartal, hvori denne overførsel har fundet sted. Godtgørelsesperioden kan tidligst regnes fra den 1. januar 1970, og den kan højst udgøre 20 år. Der er fastsat nærmere regler for beregning og forrentning af godtgørelsen, der skal dække halvdelen af forskellen mellem den betalte grundskyld og den grundskyld, der ville være blevet betalt, hvis ejendommen var forblevet i landzone. Godtgørelsen skal betales af kommunen til ejeren på tidspunktet for tilbageførslen. Der er i 29 A fastsat nærmere regler for udbetalingstidspunktet. Evt. taksation 11

12 Eksempel 1 - omplacering af sommerhusgrund I dette eksempel har en kommunen et ubebygget ikke lokalplanlagt sommerhusområde på ca. 18 ha, der ligger ved en kystby med turisme bagved eksisterende bebyggelse. Ifølge gældende landsplandirektiv kan der udstykkes 120 grunde i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at sommerhusgrundene kommer tættere på kysten, og at der samtidig sikres bedre adgang til kysten og øvrige grønne områder for både borgere og turister. I forbindelse med planstrategien har kommunalbestyrelsen besluttet, at det ubebyggede sommerhusområde omplaceres lokalt til to mindre områder, der ligger helt ud til strandbeskyttelseslinjen og kun i mindre grad bagved eksisterende bebyggelse, men i tilknytning hertil. De to områder er nogenlunde lige store og de 120 grunde fordeles ligeligt i de to nye områder. Proces Det eksisterende sommerhusområde er udlagt i kommuneplanen som sommerhusområde men er ikke lokalplanlagt. Området kan derfor tages ud af kommuneplanen med et kommuneplantillæg, når landsplandirektivet er offentliggjort. Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanstrategien beskrive hvor mange ubebyggede sommerhusgrunde, der er i området, samt beskrive og vurdere behovet for udlæg af nye sommerhusområder. Tilbageførsel af sommerhusområdet udlagt i kommuneplanen, samt antallet af grunde, som kommunen angiver, at det omplacerede område består af, skal opgives, så det vises på kort hvor fra, der flyttes sommerhusområder. Endvidere skal det samlede areal angives. Hvis kommunen eventuelt forudsætter at få andel i de samlede sommerhusgrunde, som overstiger kommunens egen tilbageførsel bør kommuneplanstrategien indeholde en redegørelse herfor. Kommunalbestyrelsen offentliggør strategien med en høringsfrist på 8 uger. Når landplandirektivet er offentliggjort skal kommuneplanens hovedstruktur revideres, og der skal optages retningslinjer for nye områder. Endvidere skal kommuneplanens rammer revideres, og redegørelsen for den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen skal ændres. (Se procesdiagram s. 17) Byzone Grønt Danmarkskort Sommerhusområde Eksisterende sommerhusområde Mulige sommerhusområder Strandbeskyttelseslinje Landzonebebyggelse Skov Bevaringsværdigt landskab 1,5 km Det eksisterende sommerhusområde opdeles i to nye sommerhusområder. De to nye sommerhusområder ligger uden for arealer med naturbeskyttelsesinteresser og landskabsinteresser. 12

13 Planstrategiens indhold I dette eksempel har kommunen kortlagt eksisterende sommerhusområder i kommunen, der ikke eller kun delvist er udnyttet, herunder et område større end 1 ha, der ikke er lokalplanlagt. Det kan derfor omplaceres. Kommunen vurderer at kystbyen er én af kommunens turistdestinationer, som har potentiale for fortsat vækst. I planstrategien er der redegjort for potentialet, der blandt andet er relateret til overnatningsmuligheder i attraktivt beliggende sommerhuse. Derfor er der arbejdet med at omplacere sommerhusområdet til en mere kystnær beliggenhed, hvor der kan skabes gode adgangsmuligheder til kysten, til naboområderne og til de øvrige grønne områder. De to foreslåede områder ligger helt ud til strandbeskyttelseslinjen og kun delvist bag ved eksisterende bebyggelse. For begge områder gælder, at de ligger uden for områder med naturinteresser eller særlige landskabsinteresser. En kortlægning har vist, hvor der ligger arealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven eller udpeget i Grønt Danmarkskort, samt hvilke arealer der er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige eller større sammenhængende landskaber. Disse områder omgiver kystbyen med få undtagelser i de helt bynære områder. Det ene sommerhusområde ønskes placeret ved indfaldsvejen fra øst. På grund af det flade terræn vil der ikke være udsigt til vandet fra området, men området grænser op til kystnære arealer med både natur- og landskabsværdi. Dermed vurderes området at tilbyde attraktive sommerhusgrunde. Det andet sommerhusområde ønskes placeret i tilknytning til den sydlige del af byen i et skrånende terræn. Sommerhusgrundene nærmest kysten vil ligge i umiddelbar tilknytning til de kystnære arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, mens grundene længere tilbage i område vil ligge i et stigende terræn op til kote 10. Det giver mulighed for udsigt over de foranliggende sommerhuse, og der vil dermed være udsigt til havet mod sydvest fra de fleste sommerhusgrunde i området. Efter planstrategien har været i offentlig hørring i 8 uger og kommunalbestyrelsen har besluttet hvilke områder der skal arbejdes videre med, sender kommunalbestyrelsen en ansøgning til Erhvervsministeriet med anmodning om at kunne foretage omplaceringen. Byzone Eksisterende sommerhusområde Tilbageført sommerhusområder Nyt sommerhusområde Strandbeskyttelseslinje Landzonebebyggelse Skov 6,3 ha I det eksisterende område er der mulighed for at udlægge 120 sommerhusgrunde på et areal, der andrager 16,1 ha. I det ene område kan der udstykkes 68 sommerhusgrunde og i det andet område 52 sommerhusgrunde. 8,2 ha 16,1 ha 1,5 km 13

14 Eksempel 2 - omplacering til nedlagt hotel og campingplads I dette eksempel er der tale om en mindre kystby med et stigende potentiale for turisme, men der er behov for at skabe attraktive overnatningsmuligheder. Bag ved et eksisterende sommerhusområde ligger et ubebygget sommerhusområde, der efter gældende landsplandirektiv kan udstykkes til 70 sommerhusgrunde. Området er ikke lokalplanlagt. Kommunalbestyrelsen ønsker at omplacere grundene til en mere attraktiv beliggenhed nærmere kysten og byen ved at omdanne henholdsvis en tidligere campingplads og et tidligere feriehotel til sommerhusområde. Hotellet, der både indeholder værelser i hovedbygningen og mindre ferieboliger i selvstændige huse, er ikke længere rentabelt. Hotellet forventes at kunne omdannes til attraktive ferieboliger. Campingpladsen er lille og uden de faciliteter, der kræves af en moderne campingplads. Proces Feriehotellet er beliggende i landzone og vil ved omplaceringen blive overført til sommerhusområde. Værelserne på hotellet vil blive omdannet til ferielejligheder, mens de ferieboliger, der ligger bag hotellet vil blive omdannet til selvstændige sommerhuse, udstykket på egen grund. Planlovens 5, stk. 4, omfatter udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen på steder, hvor der findes hoteller, campingpladser eller tiloversblevet areal, hvor der er plads til at udlægge et nyt område med et passende antal sommerhusgrunde. Områderne overføres dermed fra landzone til sommerhusområde. Der gælder det samme bytteforhold som for de øvrige omplaceringer, nemlig at kommunen skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres til landzone, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1. Hotel Campingplads Byzone Grønt Danmarkskort Sommerhusområde Eksisterende sommerhusområde Mulige sommerhusområder Strandbeskyttelseslinje Landzonebebyggelse Skov Bevaringsværdigt landskab 1,5 km Det eksisterende sommerhusområde opdeles i to nye områder der indeholder henholdsvis et hotel og en campingplads. 14

15 I kommuneplanstrategien bør det fremgå, at hotellet er lukket inden for de seneste år, eller at hotellet er under nedlukning, og at ejeren er enig i, at dette er tilfældet. Hensynene til kommuneplanstrategien er beskrevet på side 9 og af figuren side 19. Muligheden for omdannelse af tidligere hoteller mv. forudsætter ejers medvirken og indeholder ikke nogen hjemmel til ekspropriation eller til at give erstatning i forbindelse med lukning. Planstrategiens indhold Kommunalbestyrelsen ønsker at omplacere 70 sommerhusgrunde til mere kyst- og bynære arealer ved at omdanne en tidligere campingplads og et tidligere hotel i landzone. Det tidligere hotel ligger i landzone umiddelbart bag strandbeskyttelseslinjen mellem kystbyen og et eksisterende sommerhusområde. Grunden, som hotellet ligger på, er ikke en del af hverken Grønt Danmarkskort eller udpegning af særlige landskabsinteresser. Hotellet ligger meget attraktivt med facade mod havet og forventes omdannet til 30 ferieboliger. Campingpladsen ligger i den nordøstlige del af byen bag strandbeskyttelseslinjen. Området er delvist omfattet af Grønt Danmarkskort, dog ikke som naturområde efter naturbeskyttelseslovens 3, Natura 2000-områder, naturfredede områder samt byggeog beskyttelseslinjer, og bevaringsværdigt landskab. Dermed ligger området attraktivt med nærhed til kyst og grønne områder og ønskes omdannet til 40 mindre sommerhusgrunde, placeret uden for den del af den eksisterende campingplads, der udpeget som værdifuldt landskab. I planstrategien er anvist, hvordan der med omdannelsen kan føres stier gennem området, der vil bidrage til en bedre tilgængelighed til kysten og til naturområderne nordøst for byen. Efter planstrategien har været i offentlig høring i 8 uger, sender kommunalbestyrelsen en ansøgning til Erhvervsministeriet med anmodning om at kunne foretage omplaceringen. Byzone Eksisterende sommerhusområde Tilbageført sommerhusområder Nyt sommerhusområde Strandbeskyttelseslinje Landzonebebyggelse Skov 3,1 ha 6,2ha Campingpladsen og det tidligere hotel udgør mindre arealer end det sommerhusområde, som omplaceres, men antallet af sommerhuse bliver det samme. 11,8 ha 1,5 km 15

16 Eksempel 3 - omplacering af sommerhusgrund med lokalplan I dette eksempel har kommunen flere sommerhusområder som er ubebyggede. Et af dem ligger i tilknytning til et ældre sommerhusområde og er udlagt ved landsplandirektiv. Området er lokalplanlagt, men der er ikke foretaget byggemodning af arealet. Kommunalbestyrelsen vil gerne flytte området til en nærliggende kystby, hvor det vil ligge mere attraktivt og samtidig understøtte byens erhvervsliv. Det gamle område kan efter direktivet rumme 28 sommerhusgrunde og har et samlet areal på 4,3 ha. Det område, som sommerhusgrundene ønskes omplaceret til, kan indeholde det samme antal grunde og omfatter et areal på ca. samme størrelse. Proces Det ældre område er lokalplanlagt og skal derfor tilbageføres til landzone efter reglerne i planloven. Da kommunen først ved om området kan omplaceres, når landsplandirektivet er udarbejdet, er det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre processen, før landsplandirektivet er offentliggjort. Kommunerne har i forbindelse med strategien for omlægning af sommerhusområder vurderet, hvilke erstatningskrav beslutning om tilbageførsel af lokalplanlagte sommerhusområder kan medføre. Det bør tilstræbes at undgå at tilbageføre lokalplanlagte sommerhusområder, hvor der er afholdt betydelige udgifter til anvendelse som sommerhusgrunde. Kommuneplanstrategien bør indeholde oplysninger om, hvilke aftaler kommunen har indgået med ejerne af de lokalplanlagte områder, så erhvervsministeren kan tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt, at områderne tilbageføres til landzone. Kommunalbestyrelsen kan evt. vælge at sætte arbejdet med at udarbejde forslag til planens ophævelse i gang for at komprimere processen. Forslaget vil skulle offentliggøres med ledsagende forklaring om de retlige og faktiske konsekvenser. Høringsfristen er på mindst 8 uger. Byzone Grønt Danmarkskort Sommerhusområde Eksisterende sommerhusområde Mulige sommerhusområder Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Landzonebebyggelse Skov Bevaringsværdigt landskab 1,5 km Det eksisterende sommerhusområde flyttes til et område uden naturbeskyttelsesinteresser eller særlige landskabsinteresser. 16

17 Når landsplandirektivet er offentliggjort og udstedt efter en offentlighedsperiode, har kommunalbestyrelsen til hensigt at vedtage ophævelse af lokalplanen og træffe beslutning om at tilbageføre arealet til landzone. Underretningen om tilbageførslen følger lovkravene og vil oplyse om muligheden for at kræve erstatning. Se afsnit side 10. Planstrategiens indhold Det ældre sommerhusområde ligger efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke tilstrækkeligt attraktivt til at understøtte kommunens ønske om øget turisme og udvikling. Kommunalbestyrelsen ønsker at omplacere området til en lokalitet med et større turisme- og udviklingspotentiale. I planstrategien er en omplacering til den nærliggende kystby analyseret og vurderes at få betydning via både øget overnatningskapacitet og for udvikling af det lokale erhvervsliv, hvis grundene får en attraktiv beliggenhed med nærhed til kyst og bymidte. Sommerhusområdet ønskes derfor omplaceret til et areal, der ligger kystnært og meget attraktivt mellem den nærliggende kystby og et eksisterende sommerhusområde. Området vil være afgrænset direkte mod et klitfredet areal, som også er udlagt i Grønt Danmarkskort og udpeget med særlige landskabsinteresser. Sommerhusområdet vil dermed ligge udenfor arealer med naturinteresser og særlige landskabsinteresser, og vil fra kysten fremstå som en del af en samlet kystbebyggelse i sammenhæng med kystbyen og det eksisterende sommerhusområde. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at sommerhusområdet med denne placering skal medvirke til at forbedre forbindelser og adgang mellem det eksisterende sommerhusområde og kystbyen samt forbedre adgangen til kysten med offentlige stier. Efter planstrategien har været i offentlig høring i 8 uger, sender kommunalbestyrelsen en ansøgning til Erhvervsministeriet med anmodning om at kunne foretage omplaceringen. Hvis det nye områder bliver optaget i landsplandirektivet, vil der først kunne udarbejdes lokalplan for det nye sommerhusområde, når kommunen har ophævet lokalplanen for det gamle område. Byzone Eksisterende sommerhusområde Tilbageført sommerhusområder Nyt sommerhusområde Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Landzonebebyggelse Skov 3,2 ha Det lokalplanlagte område omplaceres, så det får en mere attraktiv beliggenhed tættere på nabobyen og stranden. 3,5 ha 1,5 km 17

18 Proces og ansøgning Invitation til ansøgning Processen indledes med, at erhvervsministeren inviterer landets kystkommuner til at ansøge om omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Udarbejdelse af planstrategi Kommunerne har mulighed for at igangsætte en ny kommuneplanstrategi allerede i 2017 altså i indeværende, kommunale planperiode med henblik på at ansøge om nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, eventuelt i form af et tematillæg. Processen for kommuneplanstrategien skal følge kravene til den almindelige planlægningsproces, herunder afgrænsning af miljørapport, høring af berørte myndigheder og fremlæggelse af planstrategien i offentlig debat i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen er i planlægningen ansvarlig for at overholde anden lovgivning samt for afvejning i forhold til de nationale interesser. Ansøgning om omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde Efter behandling af høringssvar til planstrategien kan kommunalbestyrelsen sende en ansøgning til Erhvervsministeriet med forslag til omplacering og nyudlæg af sommerhusområder i et kommende landsplandirektiv. Der vil på Erhvervsstyrelsens hjemmeside være en ansøgningsportal med en række faktuelle oplysninger, der skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen. Behandling af ansøgninger Erhvervsministeriet behandler efter ansøgningsfristen de modtagne ansøgninger. I behandlingen vil der blandt andet blive set på, hvordan de nye sommerhusområder kan understøtte vækst og udvikling samt hvilke ubebyggede områder, der tilbageføres såvel som behovet for nye. Erhvervsministeriet offentliggør forslag til et eller flere samlede landsplandirektiver med tilhørende miljøvurdering i mindst 8 uger. Erhvervsministeriet behandler efterfølgende bemærkninger og forslag til landsplandirektivet. Udstedelse af landsplandirektiv Erhvervsministeren udsteder herefter det endelige landsplandirektiv for omplacering og nyudlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen, hvorefter kommunerne indarbejder ændringerne i den kommende kommuneplan og igangsætter evt. detaljeret planlægning. De dele af landsplandirektivet, der indebærer udlæg af nye sommerhusområder, hvor der byttes med sommerhusområder, som er lokalplanlagte, vil først træde i kraft, når lokalplanerne for de områder, som skal tilbageføres, er ophævede, og der er truffet endelig beslutning om tilbageførsel. 18

19 Erhvervsministeriet Erhvervsministeren inviterer kommunerne til at ansøge om omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Kommunerne Kommunerne gennemgår eksisterende områder udlagt til sommerhusområde jf. planlovens 5 b, stk. 4, nr. 6 og 23 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder kommuneplanstrategi. Kommunerne gennemfører miljøvurdering efter miljøvurderingsloven (afgrænsning af miljørapport og høring af berørte myndigheder). Miljøvurderingsloven 11 og Passende frist 2-4 uger. Kommunerne offentliggør kommuneplanstrategien i mindst 8 uger (omfatter høring over miljørapport). Planlovens 23 a, stk. 5, Miljøvurderingslovens 8, stk. 3. Kommunalbestyrelsen behandler høringssvar samt politisk behandling af planstrategi og ansøgning. Kommunen kan offentliggøre vedtaget kommuneplanstrategi med ændringer. Erhvervsministeriet behandler ansøgninger, herunder vurdering i forhold til nationale interesser. Ansøgning til Erhvervsministeriet om omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Erhvervsministeriet offentliggør forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering i mindst 8 uger. Planlovens 22, stk. 1. Erhvervsministeriet behandler bemærkninger og forslag til landsplandirektivet. Erhvervsministeren udsteder landsplandirektiv for omplacering og nyudlæg i kystnærhedszonen for de kommuner, der omplacerer områder inden for den enkelte kommune evt. med ophævelse af bestemmelser i tidligere landsplandirektiver om sommerhusudlæg. For de områder som forudsætter ophævelse af lokalplan, betinges landsplandirektivet af den efterfølgende proces i kommunerne med tilbageførsel af områder. Kommunerne indarbejder de nødvendige ændringer i den kommende kommuneplan, kommunerne igangsætter evt. detaljeret planlægning. 19

20 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle København Ø Tlf:

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 KYSTOMRÅDER HVAD SKER DER? side 2 Erhvervsministerens fremsættelsestale, 25. januar 2017

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 15. juni 2017 Til landets kystkommuner Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 1. Indledning Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner,

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Referat af Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat af Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat af Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Vejledning

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Vejledning Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan Vejledning Titel: Vejledning om ophævelse af forældede lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Vordingborg Kommune har 20 sommerhusområder med ca sommerhusgrunde, hvoraf de ca. 800 er ubebyggede.

Vordingborg Kommune har 20 sommerhusområder med ca sommerhusgrunde, hvoraf de ca. 800 er ubebyggede. FORORD Vordingborg Kommune har i 2015 vedtaget kommuneplanstrategi 2015, som skulle danne grundlag for revision af kommuneplanen. Siden er planloven blevet revideret og nye regler og muligheder er trådt

Læs mere

Planstrategi 15 & Lokal agenda 21-strategi

Planstrategi 15 & Lokal agenda 21-strategi planlægning 2017 Planstrategi 15 & Lokal agenda 21-strategi Tillæg om sommerhuse kommuneplanlægning Vedtaget den 12. oktober og offentligt bekendtgjort den 13. oktober 2017 Billede fra Stevns Dag 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Nye gunstige regler for sommerhusejer

Nye gunstige regler for sommerhusejer - 1 Nye gunstige regler for sommerhusejer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i juni 2016 en aftale

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Forslag. Tillæg til Vækststrategi Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen

Forslag. Tillæg til Vækststrategi Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen Forslag Tillæg til Vækststrategi 2016-28 Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen Offentlighedsperiode: 29. juni 2017-25. august 2017. Klagefrist for beslutning om, at der

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 1 Indledning En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Nr. Dato Indsendt af Resume af bemærkninger Forvaltningens vurdering og indstilling Ændring i Planstrategi 2017

Nr. Dato Indsendt af Resume af bemærkninger Forvaltningens vurdering og indstilling Ændring i Planstrategi 2017 Bemærkninger indkommet i Planstrategi 2017 s debatperiode: 5. juli 4.september 2017 Nr. Dato Indsendt af Resume af bemærkninger Forvaltningens vurdering og indstilling Ændring i Planstrategi 2017 1. 03.08.17

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Nr. Dato Indsendt af Resume af bemærkninger Forvaltningens vurdering og indstilling Ændring i Planstrategi 2017

Nr. Dato Indsendt af Resume af bemærkninger Forvaltningens vurdering og indstilling Ændring i Planstrategi 2017 Bemærkninger indkommet i Planstrategi 2017 s debatperiode: 5. juli 4.september 2017 Nr. Dato Indsendt af Resume af bemærkninger Forvaltningens vurdering og indstilling Ændring i Planstrategi 2017 1. 03.08.17

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Tilsyn med Grønt Danmarkskort Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen Hvad gør staten ved kommuneplanerne? Hvad kigger I efter? Hvornår er opgaven løst?

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Tillæg til Planstrategi 2015 for Assens Kommune

Tillæg til Planstrategi 2015 for Assens Kommune Tillæg til Planstrategi 2015 for Assens Kommune Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 29. juni til den 23. august 2017 Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Screening af: Tematillæg vedr. turisme til Planstrategi 2015 Kort beskrivelse af planen: Tematillægget til Planstrategi 2015 er udarbejdet for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Baggrund Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden 6 8700 Horsens Sendt via e-mail: ddd@landplan.dk Tilladelse efter planlovens 35 til udstykning af ny landbrugsejendom Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere