Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 7 Offentligt Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 216 Skatteankestyrelsen har siden oprettelsen i 214 arbejdet med at gøre klagesagsbehandlingen mere effektiv og sikre en ensartet høj kvalitet, blandt andet ved at indføre nye processer, stærkere specialisering og øget standardisering. Skatteankestyrelsen har således gradvist implementeret langt størstedelen af de anbefalinger, som Deloitte fremkom med i analysearbejdet op til etableringen, og styrelsen er stadig i gang med at styrke fx digitaliseringen. Det er styrelsens vurdering, at det går den rigtige vej, både hvad angår sikringen af den høje kvalitet og mængden af afsluttede sager. Det kan blandt andet ses ved, at andelen af afgørelser, der bliver indbragt for domstolene, har været faldende siden styrelsens etablering. Samtidig med at styrelsen har haft stort fokus på at sikre en ensartet og høj kvalitet i sagsbehandlingen, er der i årets første to kvartaler afsluttet henholdsvis og sager (i alt 5.321), hvilket samlet er ca. 3 pct. flere end samme periode sidste år. Det er dog stadig et stykke fra ambitionerne for styrelsen, som var på 6.6 afsluttede sager i perioden, idet sager svarer til en målopfyldelse på ca. 8 pct. Skatteankestyrelsen er i løbet af 216 vokset, og de seneste års personalevækst er også den væsentligste årsag til, at produktiviteten er lavere end forventet: Generelt anvender styrelsen mange ressourcer på at opbygge stærke faglige miljøer på tværs af landsdelene, og særligt anvendes de mest erfarne medarbejderes ressourcer til oplæring og kvalitetssikring i højere grad end forudsat. Samtidig er produktiviteten påvirket af en relativ høj personaleomsætning, som særligt lokationerne i Silkeborg og Haderslev oplever. I første halvår af 216 havde styrelsen således en personaleomsætning på 18 pct. på disse lokationer, hvilket er væsentligt over det forudsatte. Den store udskiftning medfører et større ressourceforbrug til oplæring end forudsat, og det rammer produktiviteten hårdt, da det tager ressourcer fra de erfarne sagsbehandlere til oplæring samtidig med, at produktive sagsbehandlere skiftes ud med nye, der først skal gennem de ni måneders oplæring og indkøring, som er forudsat ved opnormering af styrelsen. Det store ressourceforbrug til oplæring kunne tidligere aflæses særligt tydeligt på produktionen på FFFområdet, mens det i løbet af 216 også gør sig gældende på skatteområdet, hvor der bl.a. er oprettet et nyt kontor i Haderslev. I tilknytning til styrelsens oplæringsforløb arbejdes der derfor med kompetenceudvikling og specialisering i enhederne, så

2 medarbejderne hurtigst muligt opnår dybe kompetencer og dermed kan bidrage til at højne produktiviteten. Særligt på vurderingsområdet oplever styrelsen desuden i et stigende omfang, at de professionelle repræsentanter gør brug af de retssikkerhedselementer, som sagsbehandlingsreglerne indeholder; f.eks. aktindsigtsanmodninger, udsættelse af møder, sen indlevering af materiale mv. Disse forhold fører både til et øget ressourcetræk og en forlængelse af sagsbehandlingstiden i den konkrete sag. Styrelsens produktion påvirkes heraf, ligesom det gør prognoserne mere usikre. På trods af ovenstående ser produktionen på FFFområdet ud til at udvikle sig positivt, hvilket skyldes, at der har været stor fokus på at få dette område op i produktion. Også på Skatteankestyrelsens resterende sagsområder arbejdes der målrettet på at få nedbragt den store sagsbeholdning og øge produktiviteten blandt andet via et fortsat fokus på specialisering, digitalisering, standardisering og optimering af processerne, hvilket også fremadrettet må forventes at være vigtige indsatsområder. På baggrund af ovenstående har Skatteankestyrelsen nedjusteret sine forventninger for tredje og fjerde kvartal, så der forventes afsluttet mellem 3.1 og sager i tredje kvartal og mellem 3.1 og sager i fjerde kvartal. Dette er en væsentlig nedjustering fra de 4.95 sager pr. kvartal, der var ambitionen for styrelsen. Sagsbeholdning og sagsbehandlingstider 1 Den generelle tendens de sidste otte kvartaler er, at der afgøres et stigende antal sager, men at antallet af indkomne sager fortsat er større end antallet af afgjorte sager. Det skyldes en fortsat stor indgang af FFFsager, og det medfører en voksende sagsbeholdning, som dog forventes at falde i 217, hvor der efterhånden ikke længere vil tilgå FFFsager. Samtidig bevirker alderen på de afgjorte sager, at sagsbehandlingstiden er stigende og på mange sagsområder ca. to år. I lyset heraf har styrelsen opjusteret og nuanceret de forventede sagsbehandlingstider, som meddeles klagerne i kvitteringsbrevene, således at borgere og virksomheder har et mere retvisende billede af sagsbehandlingstiden. Landskatteretten har en beholdning af ca. 1. FFFsager, som inden for kort tid vil skabe kødannelse ved afgørelsesmyndigheden. Som en del af lovforslaget til Retssikkerhedspakke II har skatteministeren derfor foreslået, at overføre FFFsagerne til vurderingsankenævnene, der har ledig kapacitet, således at en stigning i sagsbehandlingstiden ved Landsskatteretten kan mindskes. Indkomne og afgjorte sager Med undtagelse af 4. kvartal 215 har antallet af indkomne sager været højere end antallet af afgjorte sager. Den samlede beholdning af sager har derfor været konstant stigende og var ved udgangen af 2. kvartal 216 på ca sager, jf. figur 1. 1 Alle sagsbehandlingstider opgøres uden berostillede sager. Side 2 af 4

3 Figur 1. Alle indkomne og afgjorte sager Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Anm.: På grund af indførslen af nye ledelsesinformationssystemer i Skatteankestyrelsen er det først blevet muligt at opgøre beholdningen af sager fra udgangen af 214 og frem. I 4. kvartal 215 var antallet af afgjorte sager højere end antallet af indkomne sager. På trods af dette ser beholdningens størrelse ud til at vokse i 4. kvartal 215, hvilket dog alene er et udtryk for periodisering af nyoprettede sager. Den store sagsafslutning i fjerde kvartal 215 medførte, at der var få sager i gang ved indgangen af første kvartal 216, som kunne afsluttes i kvartalet, jf. figur 2. Sammenlignes antallet af afgjorte sager i 2. kvartal 215 med 2. kvartal 216, er der sket en stigning på ca. 5 pct. En del af stigningen skyldes dog, at der i juni 216 ekstraordinært blev afsluttet et stort sagskompleks på motorområdet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget til ca. 25 måneder, hvilket skyldes, at der fortsat afsluttes mange ældre sager. Figur 2. Antal afgjorte sager og sagsbehandlingstider 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Afgjorte sager pr. kvartal (højre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for alle sager (venstre akse) Med afgjorte sager i første halvår 216 nåede Skatteankestyrelsen som nævnt ca. 8 pct. af målsætningen for årets første to kvartaler, jf. figur 3. Forventningerne til de kommende kvartaler er en øget produktion, som dog ligger under ambitionerne for styrelsen. Side 3 af 4

4 Figur 3. Antal afgjorte sager og målsætning kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Målsætning Antal afgjorte Af vedlagte bilag 1 fremgår en nærmere beskrivelse af indkomne og afgjorte sager fordelt på afgørelsesmyndigheder og en beskrivelse af indkomne og afgjorte FFFsager og Øvrige sager. Side 4 af 4

5 Bilag 1 2 Indkomne sager fordelt på afgørelsesinstanser Klagesagerne afgøres ved fem forskellige instanser. Set over hele perioden er sagsindgangen ved alle fem afgørelsesinstanser svingende. De mange ældre sager i beholdningen er primært sager, der skal afgøres af Landsskatteretten. Da de ældste sager som udgangspunkt skal løses først, giver det en særlig udfordring med at få sager klar til behandling i fælles og skatteankenævnene, da deres sager generelt er yngre. Nævnene er generelt bekymrede over det lave antal sager til behandling. Der arbejdes derfor efter en plan, der har været forelagt for Foreningen af Danske Skatteankenævn samt vurderingsankenævnene, der sikrer, at ankenævnene løbende modtager sager til afgørelse. Den aktuelle produktion af sager til fælles og skatteankenævnene følger planen. Ankenævn Motorankenævnenes (MAN) sagsindgang er svingende. Sagsafgangen steg og beholdningen faldt i 2. kvartal 216 grundet afslutning at et større sagskompleks på ca. 8 sager, jf. figur 4. Figur 4. Motorankenævn indkomne og afgjorte sager Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Skatteankenævnenes (SAN) sagsindgang er svingende. Beholdningen er svagt stigende, jf. figur 5. En del af de indkomne sager vil blive afgjort af Landsskatteretten (LSR), hvis klageren har ønsket dette, hvilket kan ske helt indtil det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse i sagen. Beholdningen er således et øjebliksbillede, idet kun en del af klagerne er visiteret, og nogle klager derfor vil vise sig at skulle afgøres af andre afgørelsesmyndigheder som følge af bl.a. fritvalgsordningen. Beholdningen er derfor udtryk for det maksimale antal sager, som under de givne forudsætninger kan afgøres i skatteankenævnene. 2 For alle figurer bemærkes det, at tallene for sagstilgang og sagsbeholdning i skatte og vurderingsankenævn er et øjebliksbillede, og viser antallet af sager, der på opgørelsestidspunktet var registreret som ankenævnssager. Tallene for sagstilgang og sagsbeholdning ændrer sig i takt med den endelige visitering af klagerne mellem ankenævn og Landsskatteretten og som følge af klagernes eventuelle brug af frit valgsordningen.

6 Figur 5. Skatteankenævn indkomne og afgjorte sager Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Vurderingsankenævnenes (VAN) sagsindgang er svingende. Beholdningen har været faldende siden 3. kvartal i 214, men er steget det seneste kvartal på grund af klager over årsomvurderinger, jf. figur 6. En del indkomne sager vil blive afgjort af Landsskatteretten, hvis klageren har ønsket det. Dette kan ske helt indtil det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse i sagen. Beholdningen er således et øjebliksbillede, da kun en del af klagerne er visiteret. Nogle klager vil derfor vise sig at skulle afgøres af andre afgørelsesmyndigheder som følge af bl.a. fritvalgsordningen. Beholdningen er dermed udtryk for det maksimale antal sager, som under de givne forudsætninger kan afgøres i vurderingsankenævnene. Figur 6. Vurderingsankenævn indkomne og afgjorte sager Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Side 2 af 1

7 Landsskatteretten (LSR) Sagsindgangen er svingende, men beholdningen er stigende, jf. figur 7. Mængden af sager er særlig stor her, hvilket forklarer en del af den samlede vækst i beholdningen på tværs af afgørelsesinstanserne. Figur 7. Landsskatteretten indkomne og afgjorte sager Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Anm.: På grund af indførslen af nye ledelsesinformationssystemer i Skatteankestyrelsen er det først blevet muligt at opgøre beholdningen af sager fra udgangen af 214 og frem. Skatteankestyrelsen (SANST) Antallet af sager, der modtages til afgørelse af Skatteankestyrelsen, er faldende. Beholdningen er faldende, hvilket blandt andet skyldes et fald i antallet af indkomne inddrivelsessager, jf. figur 8. Figur 8. Skatteankestyrelsen indkomne og afgjorte sager Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Anm.: På grund af indførslen af nye ledelsesinformationssystemer i Skatteankestyrelsen er det først blevet muligt at opgøre beholdningen af sager fra udgangen af 214 og frem. Side 3 af 1

8 Afgjorte sager fordelt på afgørelsesinstanser Nedenfor ses udviklingen for sagsbehandlingstiderne og antallet af afgjorte sager for de fem afgørelsesinstanser. Generelt ses, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er stigende for flere af instanserne, hvilket især skyldes, at den store beholdning af ældre sager, som styrelsen blev født med, afsluttes. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid forventes derfor på kort sigt at stige yderligere. Ankenævn Antallet af sager afgjort af motorankenævn (MAN) er steget meget i 2. kvartal 216 grundet afslutning af et større sagskompleks på omkring 8 sager. Sagsbehandlingstiden har været svingende de sidste otte kvartaler, jf. figur 9. Figur 9. Motorankenævn afgjorte sager og sagsbehandlingstider 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Afgjorte sager pr. kvartal (højre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for alle sager (venstre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for MANsager (venstre akse) Antallet af sager afgjort af skatteankenævn (SAN) er faldet lidt i begyndelsen af 215 for derefter at stige lidt igen. Efter en indsats påbegyndt i 2. kvartal 215 for at fremme sager til skatteankenævnene steg antallet af afgjorte sager efterfølgende, jf. figur 1. Sagsbehandlingstiden ligger under eller tæt op ad gennemsnittet for alle sager. Det bemærkes, at der generelt er få sager til afgørelse i skatteankenævnene. Figur 1. Skatteankenævn afgjorte sager og sagsbehandlingstider 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Afgjorte sager pr. kvartal (højre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for alle sager (venstre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for SANsager (venstre akse) Side 4 af 1

9 Antallet af sager afgjort af vurderingsankenævn (VAN) varierer meget mellem kvartalerne. I andet halvår 215 er antallet af afgjorte sager mere end fordoblet i forhold til andet halvår 214, jf. figur 11, hvilket i høj grad skyldes styrelsens fokus på målrettet oplæring, kompetenceudvikling og kvalitet. På grund af den store sagsafslutning i sidste kvartal 215 blev der afgjort få sager i 1. kvartal 216, mens der i 2. kvartal 216 blev afgjort knap 6 sager, jf. figur 11. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager til afgørelse i vurderingsankenævnene er oftest højere end gennemsnittet for alle klagesager, idet vurderingssagerne generelt er ældre end skattesagerne. Figur 11. Vurderingsankenævn afgjorte sager og sagsbehandlingstider 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Afgjorte sager pr. kvartal (højre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for alle sager (venstre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for VANsager (venstre akse) Landsskatteretten (LSR) Antallet af afgjorte sager ved Landsskatteretten er svingende. I 1. og 2. kvartal 216 er der afgjort flere sager end i samme periode sidste år, hvilket primært er en forskydning i forhold til nævnene. Det stigende antal LSRsager skyldes således dels, at styrelsen afslutter mange gamle sager (de gamle sager er LSRsager), og dels at klagerne benytter fritvalgsordningen til at vælge at få en afgørelse i Landsskatteretten, jf. figur 13. Sagsbehandlingstiden har været stigende det meste af perioden. Der var et mindre fald i sagsbehandlingstiden i 3. og 4. kvartal 215, som endnu ligger væsentligt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, jf. figur 12. De høje sagsbehandlingstider er påvirket af, at der fortsat afsluttes ældre vurderingssager. Side 5 af 1

10 Figur 12. Landsskatteretten afgjorte sager og sagsbehandlingstider 35, 1.8 3, , 1.2 2, 1. 15, 8 1, 6 4 5, 2, Afgjorte pr. kvartal (højre akse) Sagsbehandlingstid, gns. for alle (venstre akse) Sagsbehandlingstid, gns. for LSR (venstre akse) Antallet af afgjorte sager, hvor klageren har ønsket en afgørelse fra Landsskatteretten i stedet for en ankenævnsafgørelse, har været stigende, jf. figur 13. Især vurderingssagerne trækker op. Dette skyldes blandt andet, at hovedparten af klagerne på FFFområdet vælger en afgørelse fra Landsskatteretten. I modsætning til nævnene ydes der omkostningsgodtgørelse i Landsskatterettens sager. Figur 13. Landsskatteretten valgt andel af afgjorte sager 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Skatteafdeling Vurderingsafdeling Total Skatteankestyrelsen (SANST) ne, der afgøres af Skatteankestyrelsen, er karakteriseret ved have en kort sagsbehandlingstid. Sagsområderne er fastlagt i en bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen. Antallet af sager afgjort af Skatteankestyrelsen faldt i 1. og 2. kvartal 216, hvilket blandt andet skyldes et fald i antallet af indkomne inddrivelsessager, jf. figur 14. Side 6 af 1

11 Figur 14. Skatteankestyrelsen afgjorte sager og sagsbehandlingstider 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Afgjorte sager pr. kvartal (højre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for alle sager (venstre akse) Gns. Sagsbehandlingstid for SANSTsager (venstre akse) Særligt om FFFsager og Øvrige sager FFFsagerne (sager om fradrag for forbedringer i grundværdien) udgør 5 pct. af beholdningen, men kun 21 pct. af de sager, der er blevet afgjort i 2. kvartal 216. Der afgøres flere og flere sager, men sagsbeholdningen vokser fortsat. Herunder ses, hvordan FFFsager og øvrige sager fordeler sig. FFF Indkomne og afgjorte sager FFFområdet har i særlig høj grad været præget af rekruttering, oplæring af nye medarbejdere og sikring af en ensartet høj kvalitet i sagsbehandlingen. Til trods for, at antallet af afgjorte sager har været stigende, er beholdningen også vokset jf. figur 15. Det skyldes, at FFFsagerne er indkommet hurtigere end forudsat. Til gengæld forventes sagsindgangen nu at falde betragteligt, hvorfor også beholdningen vil begynde at falde. Figur 15. FFFsager indkomne og afgjorte sager (FFFsager) Afgjorte pr. kvartal (venstre akse) Indkomne pr. kvartal (venstre akse) Anm.: På grund af indførslen af nye ledelsesinformationssystemer i Skatteankestyrelsen er det først blevet muligt at opgøre beholdningen af sager fra midten af 215 og frem. I første halvår 216 afsluttede styrelsen FFFsager og nåede ca. 55 pct. af målsætningen for perioden, jf. figur 16. Skatteankestyrelsen arbejder målrettet på at skabe et jævnt Side 7 af 1

12 sagsflow, og forventer en stigning i produktionen i andet halvår sammenlignet med første halvår 216. Styrelsen forventer dog ikke at nå de fastsatte mål for året, hvorfor den nedjusterede forventning til 2. halvår 216 fremgår af figur 16. Forventningen til 2. halvår 216 er nedjusteret pga. de forhold, der nævnes i rapportens indledning. Figur 16. Antal afgjorte sager og målsætning (FFFsager) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Målsætning Antal afgjorte Sagsbehandlingstiden på ca. 26 måneder i 1. og 2. kvartal 216 ligger over målsætningen om sagsbehandlingstider på ca. 21 måneder, jf. figur 17. Sagsbehandlingstiden hænger sammen med beholdningens alder, som generelt er høj. Figur 17. Sagsbehandlingstider og målsætning (FFFsager) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Sagsbehandlingstid, gns. Målsætning Side 8 af 1

13 Øvrige Indkomne og afgjorte sager Antallet af afgjorte øvrige sager, dvs. alle sager bortset fra FFFsager, er generelt stigende. Antallet af indkomne sager er svingende set over hele perioden, og beholdningen er faldende, jf. figur 18. Figur 18. Øvrige sager indkomne og afgjorte sager (Øvrige sager) Afgjorte sager pr. kvartal (venstre akse) Indkomne sager pr. kvartal (venstre akse) Anm.: På grund af indførslen af nye ledelsesinformationssystemer i Skatteankestyrelsen er det først blevet muligt at opgøre beholdningen af sager fra udgangen af 214 og frem. I årets første halvår afsluttede styrelsen 4.92 afgjorte øvrige sager og nåede dermed ca. 94 pct. af målsætningen for perioden. Dette hænger sammen med afslutningen af et større sagskompleks på motorområdet, jf. figur 19. Styrelsen forventer dog ikke at nå de fastsatte mål for året, hvorfor den nedjusterede forventning til 2. halvår 216 fremgår af figur 19. Forventningen til 2. halvår 216 er nedjusteret pga. de forhold, der nævnes i rapportens indledning. Skatteankestyrelsen arbejder målrettet på at skabe et jævnt sagsflow bl.a. ved at have stort fokus på fordelingen af sager i de forskellige sagsbehandlingsfaser. Figur 19. Antal afgjorte sager og målsætning (Øvrige sager) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Målsætning Antal afgjorte Sagsbehandlingstiden på ca. 25 måneder i 2. kvartal 216 ligger over målsætningen om sagsbehandlingstider på ca. 14 måneder. Stigningen skyldes afslutning af en større mængde ældre vurderingssager, jf. figur 2. Side 9 af 1

14 Figur 2. Sagsbehandlingstider og målsætning (Øvrige sager) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Sagsbehandlingstid, gns. Målsætning Side 1 af 1

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Susanne Dahl Ledende retsformand i Landsskatteretten 1 Før 1. januar 2014 SAN VAN MAN Sekretariat (SKAT) Landsskatteretten + sekretariat SAN VAN MAN Landsskatteretten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 27

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 27 2016 ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Skatteankestyrelsen... 4 2.2. Ledelsesberetning... 5 2.3. Kerneopgaver og ressourcer... 8 2.4 Målrapportering...

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord Beretning 01.01. 31.12. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 239 Offentligt sankenævnenes 2009 Årsberetning 2009 Vurderingsankenævn Indhold Forord... 1 1 Vurderingsankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012 Skatteankenævn Thisted Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Thisted er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Thisted, Morsø og Vesthimmerland kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Udkast (2) 24.01.2013 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet) 1 I skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven 2016/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2232670 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Årsberetning 2009 Skatteankenævn Indhold Forord... 1 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012 1 Forord Indholdsfortegnelse Landsskatteretten har som den øverste administrative klageinstans på skatteområdet en vigtig opgave at være garant for retssikkerheden. Retssikkerhed på skatteområdet

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven Skatteudvalget 2016-17 L 28 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning...

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning... 5705 Virk-regnskab 02 26/04/03 15:39 Side 1 Indholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 1. Beretning... 2 2. Målrapportering... 4 2.1. Oversigt over målopfyldelse... 4 2.2. Sagsbehandlingstid... 6 2.3. Produktivitet...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 www.fra1til7.dk En skatteforvaltning

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

Årsrapport for Skatteankestyrelsen

Årsrapport for Skatteankestyrelsen Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 107 Offentligt SKATTEANKESTYRELSEN Økonomi & Administration Den 16. marts 2015 /Årsrapport2014e Årsrapport 2014 for 09.11.02. Skatteankestyrelsen 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Arbejdsdirektoratet Marts 2004 Revideret september 2004 I forbindelse med Arbejdsdirektoratets benchmarking

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 August 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 Arbejdsdirektoratet august 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. februar 2013 Høring af udkast til ny klagestruktur på skatteområdet H015-13 Skatteministeriet

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 1997-2000

Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 1997-2000 Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 1997-2000 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Landsskatteretten har i perioden 1993-1996 haft status som kontraktstyrelse, og nærværende kontrakt omhandler således

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012 Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Kvalitetsmåling 2012 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juni 2012 Pensionsstyrelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD 24. april 28 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD Væksten i den sæsonkorrigerede ATP-beskæftigelse for vikarer er fortsat positiv med endnu en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere