Puljeopslag: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puljeopslag: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner"

Transkript

1 Puljeopslag: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner I - ny national demenshandlingsplan Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. De tre mål indebærer, at: 25. april 2017 Sagsnr /1/ Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og at en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, regioner, almen praksis m.fl. til at ansøge om puljemidler til at gennemføre praksisnært kompetenceløft. Kompetenceløftet er målrettet de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med. Som del af puljen til praksisnært kompetenceløft har kommuner mulighed for at ansøge om besøg af demensrejseholdet. Der er afsat i alt 139 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmeldes to gange, hvoraf 91,5 mio. kr. udmøntes med dette puljeopslag i 2017, og resten udmøntes i andet halvår af Ansøgning til den første udmelding skal være modtaget i Sundhedsstyrelsen senest den 19. juni Formål Formålet med initiativet er at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere, ledere, og faggrupper inden for behandling, pleje og omsorg af mennesker med demens. Puljen skal understøtte en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis både kommu-

2 nalt og regionalt. Kompetenceudviklingen kan både omfatte basis- og specialistviden og kan tilrettelægges tværfagligt og tværsektorielt. - og behandlingsindsatsen, dels formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Initiativet skal medvirke til at mennesket med demens og deres pårørende får den bedst mulige behandling og pleje samt øget livskvalitet. Baggrund Siden lanceringen af demenshandlingsplanen 2010, hvor kompetenceudvikling også var i fokus, er der sket en udvikling i uddannelses- og videreuddannelsesaktiviteterne rettet mod demens. I flere af de relevante grunduddannelser, herunder social- og sundhedsuddannelsen, sygeplejer- skeuddannelsen og lægeuddannelsen, indgår undervisning i demens bl.a. i den grundlæggende undervisning i den alderssvækkede borgers behov og de hyppigst forekommende sygdomme, herunder demens. En række forskellige efter- og videreuddannelsesmuligheder har derudover foige faggrupper. Eksempelvis udbyder Professionshøjskolerne under den Sociale Diplomuddannelse, en uddannelsesretning om Demens i. F.eks. giver tre moduler på den sociale diplomuddannelse i demens adgang til medlemskab af demenskoordinatorforeningen. Diplomuddannelserne er målrettet faggrupper med en mellemlang, videregående uddannelse som fx sygeplejersker, terapeuter, socialrådgivere m.fl. En række professionshøjskoler udbyder fx en uddannelse til demenskoordinatorer ii. Uddannelsen retter sig både mod medarbejdere i de udførende plejefunktioner og det administrative myndighedsniveau, herunder faggrupper som sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere, socialformidlere, pædagoger m.fl., som har brug for grundlæggende viden om feltet. SOSU-assistenter og lignende faggrupper, der ønsker at specialisere sig inden for demensområdet, kan nu tage demensrettede moduler inden for akademiuddannelsen i socialt arbejde. Modu, y, O e- S c iii. Endvidere udbyder erhvervsskolerne korterevarende erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelser målrettet faggrupper som SOSU-hjælpere, SOSU-, Fx y P med Demens, sygdomskendskab iv T s- v. Andre kursustilbud og e-læring De formelle uddannelsestilbud suppleres af kurser, temadage og konferencer det, der udbydes af fx vidensinstitutioner, faglige organisationer og private aktører. Nationalt Videnscenter for Demens udbyder ligeledes kurser og konferencer målrettet fx plejepersonale, demenskoordinatorer, sygeplejersker, læger, neuro- Side 2

3 psykologer og ph.d.-studerende. Endvidere udbyder videnscenteret e- læringsprogrammet ABC der er målrettet forskellige målgrupper fx pleje og omsorgsmedarbejdere og læger under uddannelse vi. Kompetenceudvikling med fokus på tværfaglige og tværsektorielle forløb Mennesker med demens har ofte komplicerede forløb på tværs af sektorer og fagligheder. Koordinerede og sammenhængende forløb, forudsætter kompeten-, af sektorer og fagligheder. Dette kan fx understøttes ved at etablere fælles, tværsektorielle kompetenceudviklingsforløb, hvor deltagerne opnår fælles faglig viden om demens og forståelse af de forskellige faggruppers perspektiver og tilgange, hvilket understøtter muligheden for god kommunikation og koordination mellem parterne. I Region Sjællands nye forløbsprogram har man eksempelvis etableret en fælles tværgå c S T (Region Sjælland 2016), hvor målet dels er sikre en basal forståelse og viden om demens hos praktiserende læger, basispersonale, sygeplejersker og demenskoordinatorer i kommuner og persona y delinger dels at sikre en klarhed om faggruppernes roller og ansvar i samarbejdet og om hvor og til hvilke faggrupper, de skal henvende sig vii. Praksisnær kompetenceudvikling Praksisnær kompetenceudviklingen betyder både, at medarbejderen kan forbinde viden til praksis og at kompetenceudviklingen bliver meningsfuld for den enkelte i forhold til det daglige arbejde. Dette kan understøtte at den nye viden bliver omsat i de daglige arbejdsgange. Nedenfor er givet eksempler på forskellige måder at arbejde med praksisnær kompetenceudvikling og læring: Transfer fra viden til praksis, Transfer handler om at overføre noget, der er lært i en sammenhæng, fx på et kursus, og bringe det i anvendelse i en anden kontekst, fx den daglige praksis. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med ti kommuner og otte uddannelsesinstitutioner udviklet og afprøvet fire kompetenceudviklingsforløb understøttet af metoder til at arbejde med transfer for medarbejdere og ledere af plejeboliger viii. Der er udarbejdet en række materialer, hvor kommuner og plejecentre kan finde inspiration til, hvordan livskvaliteten for beboere i plejebolig kan øges gennem kompetenceudvikling og transferarbejde ix. Fokus på læring og forandring i praksis. Projekt I sikre hænder har som mål at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner x. Det sker ved, at medarbejderne kompetenceudvikles og får metoder til at systematisere deres arbejdsgange og dermed fokusere på forandring i praksis. Projektet har endvidere fokus på den faglige ledelse og der er udarbejdet et katalog om forbedringsledelse med redskaber og metoder, som lederne i kommunerne kan anvende i forbindelse med arbejdet med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet. Rejsehold med fokus på aktions- og organisationslæring. Demensrejseholdet uddanner nøglepersoner på plejecentre, som kan kvalificere plejen af mennesker med demens som har komplekse behov. Demensrejseholdet er Side 3

4 sammensat af faglige specialister og tilbyder kompetence- og organisationsudviklings- forløb til udvalgte plejecentre xi. Demensrejseholdet har spec sion (aktionslæring), ved at medarbejdere og ledere gennem deltagelse i læringsgrupper og beboerkonferencer, parallelt med en undervisningsindsats, bliver støttet i at omsætte ny og eksisterende viden til nye praksisser og nye lokale arbejdsgange (organisationslæring). Praksisnær læring med fokus på de daglige arbejdsgange. P - Viden på tværs Fremfærd Ældre, fokuserer på bedre kvalitet i pleje, omsorg, rehabilitering, den palliative fase eller behandlingen af ældre med demens gennem at højne kompetenceniveauet hos medarbejderne og ledere samt styrke og udvikle de organisatoriske kompetencer xii. Målet med projektet er at omsætte den eksisterende viden i de daglige arbejdsgange gennem praksisnær læring xiii. Fokus på faglige ledelse. Den faglige ledelse spiller en rolle i de fleste initiativer med fokus på transfer og forankring af viden i hverdagen. Faglig ledelse kan således understøtte, at relevant faglig viden når ud til medarbejderne og at medarbejderne får tid og rum, hjælp og støtte, til refleksion, faglig vejledning og opfølgning. Faglig ledelse kan ligeledes sikre en demensvenlig organisering og en italesættelse af selvbestemmelse. Faglig ledelse skal understøtte, at der sker en reel praksisændring og dermed reel implementering og forankring. Arenaer, kompetenceniveauer og kompetenceprofiler Demensalliancen har i deres oplæg til kompetenceløft på demensområdet xiv givet input til en række forhold, man med fordel kan have fokus på ift. et bredt kompetenceløft på demensområdet. I oplægget er der således både fokus på de arenaer, som mennesket med demens befinder sig hjemmet, plejecentret og behandlingssystemet, samt de forskellige kompetenceniveauer individuelle, kollektive og organisatoriske kompetencer - der skal styrkes. Ift. de individuelle kompetencer skelnes der i oplægget mellem: Basis: Alle medarbejdere omkring mennesket med demens, bør have en basisviden om demenssygdomme og symptomer, så de kan møde den demensramte hvor denne er og give den nødvendige tryghed (fx portørerne, læger, fysioterapeuter, køkken- og servicepersonale, og chaufføren). Generalist: Alle medarbejdere og ledere med pleje, omsorgs- eller rehabiliteringsansvar, der har jævnlig kontakt med den demensramte, bør have et generalistniveau af viden, der giver dem en dybere indsigt i sygdommene og redskaber til bl.a. at kunne kommunikere med den demensramte og analysere og forstå sygdommens udvikling. Specialist: Omkring den demensramte og de nære medarbejdere skal der være medarbejdere med specialiseret viden, der kan støtte og vejlede andre medarbejdere samt pårørende og igangsætte praksisnær læring til medarbejdere. Desuden skal medarbejdere med specialiseret viden kunne fungere som sparringspartner ift. ledelsesniveauerne med afsæt i Side 4

5 den nyeste viden på demensområdet. Dette omfatter fx demenskoordinatorer/konsulenter I oplægget beskrives specifikke kompetenceprofiler for fire fagprofessionelle grupper, herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter. Forebyggelse af vold, udadreagerende adfærd og magtanvendelse Kommunerne har i dag mulighed for at få tilbudt faglig sparring og rådgivning i regi af VISO (national videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet) xv. Det kan bl.a. omfatte konkret rådgivning og vejledning i indsatser til at forebygge udadreagerende adfærd blandt mennesker med demens ved fx at anvende socialpædagogiske tilgange. Dette vil kunne medvirke til at reducere behovet for magtanvendelse og nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin. Sundhedsstyrelsen har derudover udviklet en model til nedsættelse af udadreagerende adfærd. Centrale elementer er kompetenceudvikling og systematisk anvendelsen af beboerkonference-metoden, som er et tværfagligt møde på arbejdspladsen om en bestemt beboer, hvis adfærd har givet anledning til overvejelser i medarbejdergruppen (og dermed i bedste fald læring). Beboerkonferencen er et forum for at forstå og træffe fagligt velfunderede beslutninger anvendes fx i forløb med demensrejseholdet. xvi Andre initiativer Initiativet Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner, skal ses i sammenhæng med en række andre initiativer i demenshandlingsplan 2025: Værktøj til tidlig opsporing af demens (initiativ 1). Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (initiativ 3). Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet (initiativ4) Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens (initiativ 5) Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet (initiativ 7). Initiativet skal endvidere ses i sammenhæng med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, hvor der er afsat 125 mio. kr. i perioden til at medfinansiere en yderligere styrkelse af kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunerne. Målgruppe Målgruppen for kompetenceløftet er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med, dvs. i hjemmet, i plejebolig/plejecenter samt i behandlingssystemet. Målgruppen omfatter således alle lige fra social-og sundhedsmedarbejderne, der kommer i borgerens eget hjem og lægerne og sygeplejerskerne, der tager Side 5

6 imod borgeren på udredningsklinikken og pædagogerne og terapeuterne, som står for de daglige aktiviteter i plejecenteret. Krav til ansøgere Kompetenceløftets indhold Kompetenceløftet skal enten være målrettet: 1) Praksisnær læring på alle niveauer i pleje- og behandlingsindsatsen, herunder læring på arbejdspladsen, sidemands- oplæring, supervision m.v. 2) Formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse, som fx akademiog diplomuddannelser. Kompetenceløftet kan både omfatte basis- og specialistviden og kan derudover med fordel tilrettelægges tværfagligt og tværsektorielt. Gennemførelsen af det konkrete kompetenceløft vil kunne spænde lige fra det mindre initiativ, hvor der søges om midler til at få en afgrænset gruppe medarbejdere på fx et konkret AMU-forløb, understøttet af en enkel transfermodel, til store tværfaglige/tværsektorielle projekter med deltagelse af mange medarbejdere, inddragelse af konsulenter, flere typer af indsatser i et projektforløb, fx kombination af undervisning, aktionslæring, organisationslæring og tilrettelæggelse af arbejdsgange mv. Indholdet i kompetenceløftet kan bl.a. omfatte: Generel basisviden, sygdomslære og kompetencer i demens. Specialistviden, herunder sundhedsfaglige kompetencer inden for demens. Kompetencer til tidlig opsporing af demens. Kompetencer til personcentreret omsorg. Kompetencer til håndtering af adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. Kompetencer til forebyggelse af udadreagerende adfærd, vold på plejecentre, reduktion af magtanvendelse og nedsættelse af anvendelsen af antipsykotika. Viden om regler, rettigheder og magtanvendelse. Kompetencer til godt pårørendesamarbejde. Den faglige ledelse af demensindsatsen, bl.a. også med henblik på at sikre implementering i praksis. Livskvalitet og selvbestemmelse for mennesker med demens. Det er et krav, at: Kompetenceløft, der baserer sig på tilegnelse af ny teoretisk viden i en undervisningssituation i et vist omfang understøttes med transfer og/eller andre metoder til at sikre forankring, så det der læres bringes i anvendelse i praksis. En teoretisk tilegnelse af viden kan derfor ikke stå alene. Det er ikke et krav, at: Kompetenceløftet indebærer tilegnelse af ny teoretisk viden. Kompetenceløftet kan derfor alene bestå af læringsprocesser, som fx gennemføres situe- Side 6

7 ret, dvs. i eller tæt på anvendelsessituationen, og hvor eksisterende viden/erfaringer anvendes til perspektivering. Kurser og tilbud er godkendte og at de gennemføres på et godkendt uddannelsessted. Kurser og tilbud udbudt af selskaber, forsknings-og vidensinstitutioner, faglige organisationer, konsulenthuse mv., kan ligeledes indgå i et kompetenceløft. Det konkrete kompetenceløft tildeles ECTS-point. Hvem kan søge om midler fra puljen? Puljen kan søges af kommuner, regioner, almen praksis m.fl., dvs. offentlige og private arbejdsgivere. Der kan i forbindelse med ansøgningen etableres partnerskaber eller indgås samarbejdsaftaler med andre arbejdsgivere, herunder på tværs af sektorer, og/eller andre relevante aktører på demensområdet såsom fx faglige selskaber og organisationer, forsknings- og vidensaktører, uddannelsesinstitutioner og andre udbydere af kurser, tilbud mv. Hvordan skal der søges om midler fra puljen? Hvis der søges om midler til samme type kompetenceløft for to eller flere arbejdspladser med samme arbejdsgiver (fx to eller flere plejecentre), skal der søges samlet for alle arbejdspladser. Ansøgning fra en kommune eller region kan ligeledes omfatte private leverandører, som indgår i kommunens eller regionens forsyning. Private leverandører kan, uanset om de indgår i kommunens eller regionens forsyning, søge særskilt. Hvad kan der søges om støtte til? Der kan ansøges om støtte til: Udgifter (udbyders pris) til deltagelse i efteruddannelse/kurser/tilbud. Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang) til implementering og lokal tilpasning m.m. Ansættelse og løn til evt. tovholder/projektleder/projektansatte. Honorering af relevante oplægsholdere og fagpersoner (i nødvendigt og begrænset omfang). Udvikling af materialer, der er afgørende for gennemførelse af kompetenceløftet. Frikøb af medarbejdere (kun dækning af løn til vikar) ekskl. evt. VEU godtgørelse (det er et krav, at der ansøges herom, hvis dette er muligt). Kørselsudgifter i hht. statens regler ekskl. evt. befordringsgodtgørelse fra uddannelsesstedet (det er et krav, at der ansøges herom, hvis dette er muligt). Egenevaluering i begrænset omfang. Der kan ikke ansøges om midler til: Udvikling af nye kurser, efteruddannelsestilbud mv. Køb af it-udstyr og andet apparatur. Forskningsprojekter. Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og telefon. Side 7

8 Betingelser for at modtage støtte Ansøger skal beskrive følgende i ansøgningen: Indhold, omfang og varighed af kompetenceløftet. Tidsplan for initiativet/projektet med milepæle. Antal deltagere i kompetenceløftet fordelt på medarbejderkategorier. Udgift pr. deltager i kompetenceløftet, heraf andel til evt. konsulentbistand, fordelt på medarbejderkategorier. Evt. partnerskaber/samarbejder (ved interessetilkendegivelse på ansøgningstidspunktet med efterfølgende fremsendelse af partnerskab- /samarbejdsaftale). Evt. tværfagligt eller tværsektorielt element i kompetenceløftet. Hvordan kompetenceløftet understøttes af transfer/praksisnær læring og på organisatorisk niveau. Hvordan kompetenceløftet understøttes af faglig ledelse. Ansøgninger, der ikke indeholder alle de udbedte redegørelser, vil ikke blive vurderet. Kriterier for udvælgelse af ansøgninger Sundhedsstyrelsen vil vurdere ansøgningerne ud fra følgende kriterier, som vil blive vurderet på grundlag af i hvor høj grad de skønnes opfyldt: I hvilken grad det foreslåede initiativ/projekt understøtter puljens formål om praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere og ledere. I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort organisationens behov for kompetenceløft, og at kompetenceløftet vil styrke demensindsatsen til gavn for mennesket med demens og de pårørende. I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet/initiativet, kriterier for hvornår disse er opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen evalueres. I hvilken grad det er sandsynliggjort, at viden og kompetenceudvikling i demens gennem transfer/praksisnær læring og refleksion kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange. I hvilken grad indsatsen/projektet er funderet i ledelsen, så fx den faglig ledelse sikrer, at kompetenceudviklingen forankres i hverdagen. I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort, at kompetenceløftet kan blive implementeret og forankret i organisationen på lang sigt. I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort, at der sikres sammenhæng til tidligere/igangværende kompetenceløft på demensområdet og at kompetenceløftet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser. Det vurderes positivt: Hvis kompetenceløftet omfatter demenskoordinatorer og/eller demensnøglepersoner, Hvis kompetenceløftet kan styrke det tværfaglige og tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling fx gennem samarbejder og partnerskaber i initiativer/projekter. Side 8

9 Hvis der i projektet opnås viden eller afprøves modeller til kompetenceløft, der efterfølgende kan deles og udbredes til andre regioner/kommuner. Hvis medfinansiering indgår i initiativet/projektet. Sundhedsstyrelsen vil ved den samlede prioritering af de modtagne ansøgninger tilstræbe, at der kan gennemføres kompetenceløft for alle de relevante fagprofessionelle indenfor og på tværs af faggrupper og sektorer og på alle relevante vidensniveauer. Økonomi Der er afsat i alt 139 mio. kr. i til ansøgningspuljen. Herudover er der afsat 6,3 mio. kr. til Sundhedsstyrelsens forarbejde forud for puljeopslag, administration af puljen, styrelsens arbejde med demensrejsehold samt betaling af eksterne aktører for deltagelse i demensrejseholdet samt monitorering mv. Ansøgningspuljen vil i 2017 udgøre 91,5 mio. kr. Der vil senere i 2018 blive annonceret yderligere 47,5 mio. kr., som vil blive fordelt med tilsagn for 21 mio. kr. i 2018 og tilsagn for 26,5 mio. kr. i De tildelte tilsagn i 2017 kan anvendes i projektperioden. Projektet skal være igangsat i 4. kvartal 2017, og være afsluttet senest ved udgangen af november Start- og sluttidspunkt for forløb med demensrejseholdet aftales dog ved tildeling af forløbet. Der stilles ikke krav til medfinansiering, men såfremt der sker medfinansiering af kompetenceløftet, vil dette blive vurderet positivt. Demensrejsehold Som del af puljen til praksisnært kompetenceløft har kommuner mulighed for at ansøge om besøg af demensrejseholdet. Der er i puljen på 139 mio. kr. afsat midler til, at yderligere 7 kommuner kan få besøg. Der kan søges om besøg af demensrejseholdet både på plejecentre og i hjemmeplejen. Bemærk: Ansøgninger om besøg af demensrejseholdet, skal ske på den særskilte ansøgningsblanket for demensrejseholdet. Ansøgninger til rejseholdet vurderes efter egne kriterier og rammer som er beskrevet i bilag 1. Monitorering, evaluering og afrapportering Det samlede kompetenceløftet vil blive monitoreret af en ekstern leve, c y c, bedre rustet til at udføre deres arbejde med mennesker med demens, og om de oplever, at de har en styrket faglig tilgang til arbejdet med mennesker med demens. Side 9

10 Ansøger er forpligtet til at deltage i monitoreringen og indgå i et samarbejde med den leverandør, der forestår monitoreringen. Det bestræbes, at deltagelsen i monitoreringen bliver så lidt tidskrævende som muligt. Ansøger er ligeledes forpligtet til at indsende en (årlig) statusrapport og en afsluttende rapport til Sundhedsstyrelsen. Den afsluttende rapport skal indeholde en egenevaluering der skal sandsynliggøre hvorvidt, hvordan og hvorfor projektets mål er opnået. Alt efter initiativets/projektets størrelse vil der være forskellige forventninger til formen og omfanget af den valgte egenevalueringen. Rapporten skal endvidere kunne vise, hvordan projektets resultater og evt. metoder vil blive gjort tilgængelige og formidlet til andre aktører, hvor relevant. Hvor muligt vedlægges eventuelle produkter af projektet, som kan inspirere og anvendes af andre. Ansøgningsprocedurer Ansøgningen må maksimalt fylde 12 sider inklusiv budgetskemaer mv., men eksklusiv evt. andre bilag ansøger har vedlagt. Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema skal anvendes og udfyldes. Ansøgninger, der ikke er skrevet i ansøgningsskemaet inklusiv budgetskemaer, eller som fylder mere end 12 sider inklusiv budgetskemaer, eller som ikke indeholder alle de udbedte redegørelser, vil ikke blive vurderet. Ansøgningen sendes underskrevet, elektronisk, til I emnefeltet Praksisnært kompetenceløft. Ansøgningsfristen er mandag den 19. juni Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning primo september Yderligere oplysninger Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål stillet efter 12. juni 2017 kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Generelle faglige spørgsmål kan rettes til projektleder Kristian Gribskov, tlf , Spørgsmål vedr. økonomi og administration kan rettes til Kasper Dahl, tlf.: , Side 10

11 Bilag 1 Ansøgning om deltagelse i forløb med Demensrejsehold - ny national demenshandlingsplan Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. De tre mål indebærer, at: Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og at en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år Som led i puljen til praksisnært kompetenceløft (initiativ 22) har kommuner mulighed for at ansøge om besøg af demensrejseholdet. Der er i puljen på 139 mio. kr. afsat midler til, at yderligere 7 kommuner kan få besøg. Der kan søges om besøg af demensrejseholdet både på plejecentre og i hjemmeplejen.. Bemærk: Det vil kun være muligt at ansøge om deltagelse i forløb med demensrejsehold i puljeopslaget foråret i Ansøgning skal ske med den specifikke ansøgningsskabelon for forløb med demensrejseholdet og vurderes efter kriterier og rammer beskrevet i nedenstående beskrivelse. Ansøgning til deltagelse i forløb med demensrejsehold skal være modtaget i Sundhedsstyrelsen senest den 19. juni Baggrund Som led i satspuljeaftalen blev der afsat midler til at kvalificere plejen af beboere med demens på en række plejecentre. Sundhedsstyrelsen etablerede et Demensrejsehold som med afprøvning af praksisnære læringsforløb, giver medarbejdere kompetencer til at håndtere den aktuelle udfordring med en stigning i antallet af beboere med demens, som har komplekse behov. Side 11

12 Overordnet formål med Demensrejseholdet er: At styrke medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboerens individuelle behov for pleje. At beboerne med demens vil opleve en øget livskvalitet. At flere af medarbejdere vil opleve et forbedret arbejdsmiljø. Det forventes desuden, at medarbejderne vil opleve en større arbejdsglæde, fordi de i højere grad føler sig trygge ved, at de har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer. Sundhedsstyrelsens projekt med uddannelse af nøglepersoner gennem Demensrejsehold er endnu ikke afsluttet. 6 kommuner har indtil videre haft besøg af Demensrejseholdet, 3 er i gang og yderligere 5 kommuner afventer at deltage i projektet. Projektet slutter i Resultater fra Demensrejseholdets første indsatsrunde er sammenfattet i en evalueringsrapport fra juli 2016: Beskrivelse af indsatsen Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold består af 6 faglige kompetence personer på området, som gennem praksisnær læring uddanner grupper af ca demensnøglepersoner på hvert plejecenter. Deltagerne opnår kompetencer til at yde pleje af beboere med demens baseret på aktuel bedste viden. Demensnøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats af beboere med demens på det enkelte plejecenter kvalificeres. Det praksisnære læringsforløb, fokuserer på konkrete udfordringer i plejen af beboere med demens såvel som organisering og samarbejde om demensindsatsen. Som et led i Demensrejseholdsprojektet, blev der i foråret og sommeren 2015 gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt demenskoordinatorer samt medarbejdere og ledelse på plejecentre for at afdække, inden for hvilke områder og målgrupper plejecentrene har størst behov for ny viden. Undersøgelsen viser, at der er et særligt behov for: Øget viden om og forståelse for kompleksitet i demenstilstanden, herunder udadreagerende adfærd, rumretningsforstyrrelser og seksuel adfærd. Kompetencer til at håndtere kompleksiteten i de problemstillinger, der er omkring beboere med en demenstilstand, herunder samarbejde Side 12

13 med flere faggrupper, pårørende, praktiserende læge, civilsamfund m.fl. Kompetencer til differentiering af omsorg og pleje med udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes livshistorie. Rammer og organisering, der understøtter fokus på læring og øget faglig refleksion i det daglige, herunder ledernes mulighed for at indgå i faglige drøftelser. Praktisk tilgang til læring og kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i det enkelte plejecenters aktuelle problemstilling. Demensrejseholdet har i deres tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløbet rettet fokus på ovennævnte problemstillinger, men vil altid tage udgangspunkt i de udfordringer, medarbejderne oplever i hverdagen, og rette indsatsen herefter. Dette sikrer at medarbejderen kan forbinde viden til praksis og at kompetenceudviklingen bliver meningsfuld for den enkelte i forhold til det daglige arbejde. Resultaterne af undersøgelsen er desuden anvendt til at udvikle en pædagogisk ramme for den praksisnære kompetenceudvikling, Demensrejseholdet står for. Demensrejseholdet arbejder ud fra en aktionslæringstilgang og har bl.a. fokus på faglig refleksion som bærende arbejdsmetode. Aktionslæringen sikrer desuden at ny viden og nye metoder bliver afprøvet i praksis for derefter at blive evalueret. Ved at højne den faglige refleksion udvides feltet af handlemuligheder særligt i svære arbejdssituationer med f.eks adfærdsproblemer. Indsatsen har til formål at, ændre praksis således at der i højere grad skabes øget livskvalitet for borgere med demens eller demenslignende symptomer, der bor på plejecenter. Endvidere har indsatsen til formål at øge medarbejdernes arbejdsglæde og forbedre deres arbejdsmiljø bl.a via øget faglig refleksion samt nye praksisser og nye lokale arbejdsgange. 2.1 Målgruppe Indsatsen er rettet mod både beboere med demens eller demenslignende symptomer og de medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af beboere med demens, herunder social- og sundhedshjælpere og -assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker m.fl. Medarbejdergruppen er ikke begrænset til social og sundhedspersonalet, som dog udgør den største faggruppe, men også andre faggrupper. Det forventes desuden, at ledelse på plejecenteret deltager aktivt i projektet (se endvidere pkt. 5 vedr. Krav til Kommuner). Endvidere har demenskoordinatoren en væsentlig rolle i den videre forankring af projektet og forventes derfor også at deltage aktivt i hele forløbet. Demensrejseholdet er målrettet plejeboligområdet, men kan også tilpasses til at inkludere dele af hjemmeplejen, som har med hjemmeboende mennesker med demens at gøre. Hver kommune kan i gennemsnit få uddannet op til 4 lærings- Side 13

14 grupper af ca nøglepersoner, hvoraf 1-2 grupper af ca nøglepersoner i en kommune kan være målrettet hjemmeplejen. Det er dog ikke et krav, at hjemmeplejen inkluderes i forløbet, og det forudsættes at plejeboligområdet også er repræsenteret. I den nedenstående beskrivelse er forløbet med plejecentre, som vil blive tilpasset til hjemmeplejen i samarbejde med ansøger. 2.2 Projektets kompetenceudviklingsforløb Demensrejseholdene uddanner via et praksisnært kompetenceudviklingsforløb ca nøglepersoner på hvert af de deltagende plejecentre. Demensrejseholdene fokuserer på refleksion og læring i praksis og tager udgangspunkt i forholdene på de enkelte plejecentre. Indsatsen inddrager elementer fra Beboerkonferencen, som er den centrale aktivitet i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger Demensrejseholdets indsatsforløb Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejecentre omkring kompetenceudviklingsforløbet over ca uger. Indsatsforløbet består af flg. faser: Opstartsfase Modul 1 Demens som sundhedsfaglig udfordring Modul 2 Demens og det godehverdagsliv Modul 3 Selvbestemmelse, magtanvendelse og pårørende samarbejde Afslutning og videre forankring Den indledende opstartsfase Det overordnede formål med opstartsfasen er at sikre, at alle de involverede medarbejdere og ledere får en fælles forståelse af projektforløbet og et fælles billede af, hvilke problematikker og temaer der skal arbejdes med og hvordan, herunder de roller og det ansvar de forskellige parter har i forløbet. Konsulenterne fra Demensrejseholdet tilrettelægger og afvikler en forpligtelsesdag af ca. 4 timers varighed på hvert af de deltagende plejecentre. Her skal både ledelse og alle de medarbejdere, som varetager den daglige pleje og omsorg af beboere med demens, deltage. Dette møde er med til at understøtte implementering af indsatsen på tværs af medarbejdergruppen. Den daglige ledelse og evt. tilknyttede demenskoordinator skal endvidere påregne ca. 3 timers for- 1 Beboerkonferencen er en metode til at skabe rum for faglig refleksion, analyse og læring samt sætte en ramme for at træffe faglige beslutninger. Deltagerne er medarbejderne tæt på den pågældende beboer, lederen og demenskoordinatoren. Effektevalueringen viser, at metoden giver synlige effekter hos beboerne i form af et fald i intensiteten (samlet fald i hyppighed på 40 % på den anvendte Cohen- Mansfield skala) i udadreagerende adfærd hos de beboere, som har været omfattet af metoden i projektperioden. Du kan læse mere her. Side 14

15 beredelse sammen med Demensrejseholdets konsulenter. Som et led i opstartsfasen drøftes i samarbejde med den lokale ledelse, hvor mange medarbejdere der skal indgå i et læringsforløb, herunder ledelsens involvering. Modul 1-3 Læringsforløbet gennemføres over en periode på ca uger. Læringsforløbet består af 3 moduler og tilrettelægges som et praksisnært læringsforløb. En læringsgruppe består af deltagere udvalgt fra medarbejdergruppen. Afhængig af plejecenterets størrelse kan der gennemføres op til to læringsgruppe forløb. Der bliver derfor i udgangspunkt uddannet nøglepersoner og op til i alt 24 nøglepersoner. Demensrejseholdet tilpasser hvert kompetenceudviklingsforløb til de enkelte læringsgrupper i forhold til gruppens erfaring og forkundskaber om demens samt de problematikker, den pågældende gruppe arbejder med, men der sondres som sådan ikke mellem forskellige faggrupper. Læringsprocesserne faciliteres af Demensrejseholdets konsulenter i en systematisk vekslen mellem refleksion og handling. Der opfordres til at ledelsen samtidig sikrer involvering af de øvrige medarbejdere og arbejder på en sideløbende implementering af Demensrejseholdets metoder og værktøjer, således at disse bliver omsat nye praksisser og nye lokale arbejdsgange på plejecenteret eller i hjemmeplejen. Ved slutningen af læringsforløbet skal de involverede parter og Demensrejseholdet udarbejde en plan for, hvordan resultaterne, læringen og forandringerne fortsat sikres forankret fremadrettet. Et samlet estimeret tidsforbrug pr. medarbejder, som deltager i en læringsgruppe, er ca timer i løbet af indsatsperioden. Det forventede tidsforbrug fordeles således: De medarbejdere, som deltager i en læringsgruppe, skal afse tid til at deltage i 6 læringsgrupper af 3 timers varighed i en periode på uger samt 3 temadage af 6 timers varighed. Lederne skal påregne deltagelse i alle indsatsens aktiviteter samt 1½ dags ledertemadag. Den afsluttende fase forankring af ny praksis Der er i hele indsatsforløbet stort fokus på implementering af de metoder og værktøjer som præsenteres af Demensrejseholdet. Som nævnt ovenfor opfordres der til sideløbende med læringsindsatsen til at arbejde med implementering og forankring af indsatsen. Den sidste fase skal bidrage med at sikre den videre implementering og forankring af indsatsen i kommunerne efter indsatsens afslutning. Demensrejseholdets konsulenter bistår med rådgivning og sparring i forhold til at planlægge hvordan kommunen bedst sikrer at indsatsens nye arbejdsmetoder bliver forankret og evt. udbredt til kommunens andre plejecentre og/eller hjemmepleje. An- Side 15

16 svaret for den fortsatte forankring og implementering ligger hos lederne og de ansvarlige i kommunen. 2.4 Tidsramme Som en del af puljen til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner er der afsat midler til, at 7 kommuner kan få besøg af demensrejseholdet (plejecentre/hjemmeplejen). De 7 kommuner fordels på henholdsvis 2-3 kommuner i 2018 og 4-5 kommuner i Hvem kan søge om et forløb med Demensrejseholdet? Alle kommuner, der har et ønske om at løfte kompetenceniveauet i plejeboliger og evt. i hjemmeplejen med henblik på at forbedre pleje og omsorg for mennesker med demens eller demenslignende symptomer, er målgruppen for denne pulje. 4. Hvad kan projektmidlerne bruges til? Demensrejseholdets kompetenceudviklingsforløb og rådgivning er gratis for de deltagende kommuner. Indsatskommuner kan delvist få dækket omkostninger ved deltagelse i projektet, herunder til bl.a. vikardækning, frikøb af medarbejdere og udgifter til lokaler og forplejning. Der skal dog påregnes en vis medfinansiering i form af bl.a. projektstøtte og evt. yderligere vikardækning og andre projektrelaterede udgifter såsom lokaler og forplejning. Jvf. endvidere pkt. 7 Økonomi. 5. Krav til deltagende kommuner For at kunne opnå bedst mulig effekt skal man som indsatskommune opfylde en række krav. Kravene beskriver til dels elementer, der skal være til stede, inden Kommunen starter et forløb med Demensrejseholdet, og elementer, der er centrale, imens Kommunen er i gang med et kompetenceudviklingsforløb. For at komme i betragtning til at indgå i kompetenceudviklingsforløbet forpligter kommunen sig til at opfylde følgende krav: At deltagelse i Demensrejseholdets kompetenceudviklingsforløb er forankret og besluttet i samarbejde med relevant ledelse i kommunen samt ledelse på de involverede plejecentre og evt. i hjemmeplejen. At der er en koordinator i kommunen, som er kontaktperson for Sundhedsstyrelsen og Demensrejseholdet, samt kommunens deltagende plejecentre/hjemmepleje. Koordinatoren skal endvidere have viden om området og have de nødvendige ressourcer til at indgå i projektet. Koordinatoren kan med fordel have en væsentlig rolle i at drive den videre forankring og implementering af Demensrejseholdets praksis. Side 16

17 At både ledere og de involverede medarbejdere afsætter de nødvendige ressourcer og tid til at indgå i kompetenceudviklingsforløbet. 6. Kriterier ved udvælgelse af projektkommuner Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på nedenstående kriterier. Følgende kriterier vægtes med 60 pct.: I hvilken grad kommunen har forventninger til projektets resultat, og således kan beskrive kommunens motivation for deltagelse i projektet. Det vægtes positivt hvis kommunen tidligere har søgt om deltagelse i satspuljeprojektet Uddannelse af nøglepersoner gennem Demensrejsehold men har fået afslag. I hvilken grad den politiske og ledelsesmæssige opbakning er forankret. De resterende kriterier vægtes samlet set med 40 pct.: Det vægtes positivt, at en vis andel af medarbejdere har basisviden om demens, herunder f.eks. har gennemført Nationalt Videnscenter - ABC-, A U-grundkursus om demens eller lignende relevante kurser. Det vægtes positivt, at en vis andel af kommunens relevante plejecentre indgår i Demensrejseholdets aktiviteter. For at sikre forankring og udbredelse af den nye viden og praksis ønskes det som udgangspunkt, at minimum to af kommunens relevante plejecentre indgår i kompetenceudviklingsforløbet. 7. Økonomi Som en del af puljen til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner er der afsat ca. 2,8 mio. kr. ud af den samlede pulje på 139 mio. kr. til, at 7 kommuner kan få besøg af demensrejseholdet (plejecentre/hjemmeplejen). 8. Tidsfrist Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 19. juni Ansøgningsprocedure Ved ansøgning skal Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema til forløb med demensrejsehold anvendes. Ansøgningen skal være underskrevet af chefen for den relevante forvaltning samt ledere af de plejecentre og evt. hjemmeplejeenhed, hvor projektet er forankret. Ansøgningsskemaet sendes elektronisk til: Side 17

18 mrk. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner - DEMENSREJSE- HOLD, [indsæt ansøgers navn] Yderligere oplysninger Spørgsmål vedr. økonomi og administration kan rettes til Kasper Dahl, tlf.: , Spørgsmål af faglig karakter rettes til Kirsten Groth Willesen, telefon Tina Hosbond, telefon Side 18

19 Litteratur Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere af plejeboliger erfaringer fra fire initiativer til styrkelse af livskvalitet og selvbestemmelse for beboere i plejebolig, Sundhedsstyrelsen, marts 2016 National undersøgelse af forho c, S - og Ældreministeriet marts, 2016 Statusrapport på demensområdet i Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet, maj 2016 Livet med demens styrket kvalitet i indsatsen. Sundhedsstyrelsen faglige oplæg til den nationale handlingsplan 2025, juni 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2015 Et trygt og værdigt liv med demens National demenshandlingsplan 2025 Referencer i Diplomuddannelse. er/den-sociale-diplomuddannelse ii Demenskoordinatoruddannelse. iii Akademiuddannelse. nnelsen-i-socialt-arbejde/omsorg-den-demente-borger-akademiuddannelsen-i-socialtarbejde og nnelsen-i-socialt-arbejde/socialt-arbejde-med-demente-borgere-akademiuddannelsen-isocialt-arbejde iv Erhvervsskoleuddannelse. ialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/personer-meddemens-sygdomskendskab v Erhvervsskoleuddannelse. ialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporingaf-demens-i-omsorgsarbejdet vi National Videnscenter for Demens. vii Demens Skolebænk på Tværs. indsatser/demenssjaelland/fagpersoner/documents/ abc-demens- Evaluering.pdf viii Transfer. ix Transfer. C.ashx x I Sikre Hænder. xi Demensrejseholdet. xii Fremfærd Ældre. Side 19

20 xiii Fremfærd Ældre. xiv Demensalliancen. xv VISO. xvi Beboerkonference. Side 20

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Dato 07-06-2016 KIGW Sagsnr. 7-2815-2/8 93590169 Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres til at indsende ansøgninger om deltagelse

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i kompetence og organisationsudviklingsprojektet

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Puljeopslag: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder

Puljeopslag: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder Puljeopslag: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. 22. juni 2017 Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner m.fl. til at ansøge om puljemidler

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg

Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg Offentlige og private organisationer - gerne i et samarbejde inviteres hermed til at ansøge om satspuljemidler til etablering, drift og forankring af et

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025.

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende Dato 31-01-2017 Sagsnr. 4-1613-176/2 Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre Hermed inviteres regionerne til at søge om midler til udbygning af de regionale centre

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Dato 03-02-2017 Sagsnr. 4-1613-177/1 Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Hermed inviteres regioner til at søge om midler til forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien.

Læs mere

Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet

Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet Maj 2017 Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet Dette notat har til formål at inspirere kommuner, der ønsker at kompetenceudvikle medarbejdere på demensområdet. Notatet beskriver

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD

Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD Dato 29-03-2016 JUMR Sagsnr. 7-2814-1/1 93 59 01 85 Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD Kommuner med enten kommunale eller private plejeboliger

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel KIRSTEN GROTH WILLESEN, PROJEKTLEDER & SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN IBEN LJUNGMANN & MALENE KJÆR LASSEN, DEMENSREJSEHOLDSKONSULENTER

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling

Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling Med satspuljeaftalen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 er der afsat en pulje

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

VISIONER & NYE VEJE KOMPETENCELØFT PÅ DEMENSSOMRÅDET MAJ 2016

VISIONER & NYE VEJE KOMPETENCELØFT PÅ DEMENSSOMRÅDET MAJ 2016 VISIONER & NYE VEJE KOMPETENCELØFT PÅ DEMENSSOMRÅDET 2016-2020 MAJ 2016 INDHOLD 1.0 Indledning og baggrund 2.0 Vision for kompetenceløft i hele Danmark 3.0 Kompetenceløft det store perspektiv 4.0 Hvad

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekterne skal gennemføres i perioden , og skal kunne danne baggrund for en erfaringsopsamling.

Projekterne skal gennemføres i perioden , og skal kunne danne baggrund for en erfaringsopsamling. Genopslag af pulje: Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsfrist: fredag den 23. juni 2017, kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM 2017-2019 JERES KOMMUNE - EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 10. april 2015 1. Indledning I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere