Samfundsansvar (CR) I DFDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar (CR) I DFDS"

Transkript

1 CR beretning 2011

2 Samfundsansvar (CR) I DFDS DFDS har taget de første skridt til at forene samfundsansvar og drift for at skabe værdi for vores interessenter og vores virksomhed Vi har et ansvar DFDS er ansvarlig for mange medarbejdere, deres arbejdsforhold, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Vi er med til drive Nordeuropas infrastruktur og vareforsyning. Vi er ansvarlige for passagerers sikkerhed, for kunders fragt og miljømæssig forsvarlig drift af vores virksomhed. Vi er også ansvarlige for at skabe et afkast på investeringer i DFDS og meget mere. Dette ansvar afspejles i en række politikker for områder knyttet til samfundsansvar. I denne første samlede beretning om samfundsansvar i DFDS præsenteres politikker, handlinger samt status for aktiviteter vedrørende samfundsansvar. Forhåbentligt skinner vores engagement igennem, og samtidig gøres vores arbejde med CR mere gennemsigtigt. Vores mål er at skabe løbende forbedringer, så vi hele tiden gør tingene lidt bedre. Det er The DFDS Way. Vi ønsker at skabe værdi for vores interessenter ved at være en socialt ansvarlig virksomhed, og vi ønsker, at alle i DFDS fra bestyrelsen til den enkelte medarbejder bidrager aktivt ved at integrere samfundsansvar i det daglige arbejde. Niels Smedegaard, administrerende direktør Ny tilgang til samfundsansvar Vi har indledt et program til systematisk styring af risici og muligheder knyttet til CR. Der er opstillet en klar strategi med kort- og mellemlangsigtede mål for forbedringer samt forpligtende samarbejder med vores interessenter om at nå disse mål. Vores CR-strategi Målet med CR-strategien er at skabe og beskytte værdi for vores interessenter og derved understøtte DFDS position som foretrukken leverandør og arbejdsgiver. Vejviseren til at skabe værdi gennem CR forudsætter samarbejde med andre. Vi har kontakt til politiske beslutningstagere, f.eks. om svovludledning, vi deltager i internationale erhvervsfora om sikkerhed, vi samarbejder med leverandører, f.eks. om effektiv bunkring, og vi har relationer til lokalsamfund, f.eks. omkring vores havneterminal i Rotterdam. I det følgende oplyses mere om, hvem vi samarbejder med, hvilke problemstillinger der er vigtige for vores samarbejdspartnere, samt hvad vi gør og planlægger at gøre om disse problemstillinger. Arbejdet med samfundsansvar forudsætter endvidere internt samarbejde med kolleger på tværs af virksomheden såvel på land som om bord. Det kræver pålidelige processer og systemer, hvis vi skal udnytte energien i samarbejdet. I de sidste to år er driftens CR-kapacitet styrket ved udveksling af erfaringer om best practice og ved forbedret intern kommunikation om CR. Et eksempel er det HR-ledelsessystem, der er under udvikling, og som vil sikre mere målrettet ledelse af medarbejdere og styring af politikker og mål. Et andet eksempel er en SCM-database (Supply Chain Management), der er under udvikling, som vil skabe mere viden om risici og muligheder i værdikæden. I november 2011 afholdtes en workshop om udvikling af en samlet CR-strategi med fokus på strukturering af CR-arbejdet, forbedring af målbarhed og gennemsigtighed, og fremme af integreringen af CR i den daglige drift. Der er plads til innovation med afsæt i vores allerede eksisterende samarbejde med eksterne partnere om en række forhold relateret til CR. En sammenligning med udvalgte virksomheder af resultater på fem vigtige CR-områder viste, at DFDS er godt positioneret til at videreudvikle CR. Styring af samfundsansvar DFDS CR-strategi er målrettet mod identifikation af interessenter, vurdering af relationer med interessenter og udvikling af en samlet CR-politik. En ny ledelsesmodel for CR-strategien er lanceret omfattende bl.a.: Et CR-udvalg er nedsat bestående af fem ledende medarbejdere med ansvar for CR i DFDS Niels Smedegaard, administrerende direktør, har det overordnede ansvar for det nye udvalg Koncernledelsen opstiller langsigtede mål i samarbejde med CR-udvalget, som driver programmet. Udviklingen af et kommissorium til udvalget er igangsat. Udvalget skal mødes mindst en gang i kvartalet, og på to af de fire årlige møder inviteres eksterne interessenter til at deltage. Formanden for CR-udvalget rapporterer to gange årligt til koncernledelsen og en gang årligt til DFDS vigtigste CR-fokusområder Økonomisk kraft og størrelse til at udvise samfundsansvar Sundhed, sikkerhed og tryghed for medarbejdere, kunder og passagerer Medarbejderledelse, herunder rimelige ansættelsesvilkår Emissioner, herunder drivhusgasser Samarbejde med vores kunder om CR-emner 40 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

3 bestyrelsen. Medlemmerne af CR-udvalget drøfter og træffer beslutninger om væsentlige CR-forhold, f.eks. HR, indkøb, miljø, sundhed og sikkerhed samt etisk adfærd. Udvalget skal fremme udarbejdelsen af CR-politikker, forpligtelser og mål, løbende kortlægge interessenter og disses engagement, prioritere CR-spørgsmål, årligt udarbejde en CR-beretning samt vurdere FN s Global Compact, som det forventes at DFDS tilsluttes i Samarbejde med interessenter At skabe værdi gennem CR kræver processer til inddragelse af interessenter med henblik på samarbejde og ansvarlighed. En interessent er en person eller organisation, som vi påvirker, eller som kan påvirke os, herunder sådanne uden stemme, f.eks. miljøet og fremtidige generationer. Den nye CR-organisation bygger derfor på direkte dialog med eksterne interessenter. Ved hjælp af dialog og samarbejde kan vi bedre håndtere udfordringer på CR-området såsom kontrol med udledningen af emissioner til det omgivende miljø samt sikring af rimelige arbejdsforhold. Samarbejde kan skabe muligheder: For eksempel kan systematisk indsigt i forandringer i kunders krav være med til at differentiere en transportleverandør. Åben dialog med medarbejdere kan give produktivitetsforbedringer. Overvejelser om vores samspil med havne, logistikcentre og lokalsamfund kan beskytte virksomhedens kommercielle værdi og omdømme. Hvem er DFDS interessenter, og hvad forventer de af os? Tabellen nedenfor beskriver vores interessenter, samspillet med disse, og de vigtigste resultater i forhold til CR. Samarbejde med naboer Vores havneterminal i Rotterdam er nabo til et beboelsesområde. Tidligere modtog vi ca. 30 klager om måneden fra lokale beboere. Støj og trafik kan være til gene. Vi besluttede at forklare beboerne nærmere om vores rolle i havnen og vores aktiviteter. Vi udsendte derfor i 2010 et nyhedsbrev til ca beboere for at holde dem informeret om den seneste udvikling. Herefter faldt antallet af klager i løbet af 2011 fra ca. 30 til blot en håndfuld klager om måneden og i nogle måneder slet ingen. Bestyrelse koncernledelse CR KOmité Hvad er væsentligt for CR-strategien og rapportering? Gennem egne seminarer og sammenligning med andre (benchmarking) er der identificeret en række forhold Shipping Division Logistic Division People & Ships Finance DFDS ÅRSRAPPORT

4 Tabellen viser vores interessenter, hvordan vi samarbejder med dem, og vores opfattelse af fremskridt med relevans for CR. Interessent Hvem er de? Hvordan samarbejder vi? Kunder Passagerer Speditions- og kørselsvirksomheder Producenter af industrivarer Detailvirksomheder og fødevare producenter Enkeltpersoner, familier og grupper Busselskaber Kundeundersøgelser Løbende relation og opfølgning Kundetilfredshedsskemaer fra passagerer Via fragt- og billetreservationsagenter Medarbejdere Fagforeninger Offentlige og statslige myndigheder (på land og til søs) Økonomi Branche-organisationer medarbejdere i 20 lande Fagforeninger Sømandsforeninger Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) Organisationer til efterforskning af ulykker og brande til søs Arbejdsmiljøagenturer Hav- og kystvagtagenturer Miljøagenturer Lokale myndigheder Told og skat, immigrationsafd. Diverse havnemyndigheder Vejdirektorater Nationale turismeorganer Aktionærer, herunder hovedaktionær Lauritzen Fonden Investorer Finansielle institutioner Forsikringsselskaber og mæglere PSS Ports Skills & Safety PSA Passenger Shipping Association Det Europæiske Fællesskabs Rederisammenslutning (ECSA) INTERFERRY Lokale rederiforeninger Klassifikationssammenslutninger Daglig ledelse Årlig medarbejdersamtale Ugentligt nyhedsbrev til medarbejdere Årlig medarbejderundersøgelse Løbende møder og kurser Lederudviklingsprogram, Zoom Møder via brancheforeninger Kommunikation om opfyldelse af regler Kampagnearbejde Undersøgelse af opståede hændelser Møder med nationale regeringer og ministre Turismefremme af regioner/lande Kvartalsrapportering Selskabsmeddelelser Kvartalsvise offentlige telekonferencer Investormøder Internationale road shows Løbende dialog med analytikere Opdateringer på internettet Løbende dialog med forsikringsmæglere/ selskaber, virksomhedsbesøg PSS-møder og ledelsesinvolvering Møder i PSA s færgesektion PSA-møder vedrørende sikkerhed, sundhed, hygiejne, miljø og velfærd Andre uformelle og formelle møder med konkurrenter og brancheforeninger Lobbyvirksomhed/kampagner Leverandører Catering-leverandører Bunkerleverandører Vognmænd Leverandører af reservedele til vedligeholdelse af skibe Skibsværfter Producenter af transportudstyr Andre leverandører Løbende dialog Audit af større vognmandsforretninger Mentorprogram for mindre vognmandsforretninger Interne undervisningslokaler stillet til rådighed for forretningspartnere Lokalsamfund vi opererer i Naboer til havne, terminaler og ruter, lagre, kontorer og andre faciliteter Gennem lokale medarbejdere Lokale kontorer og lokale kontaktnumre Nyhedsbreve, f.eks. Rotterdam Velgørenhed Medier, ngo er m.fl. Medier Ngo er (nationale/internationale) Internationale organisationer Lauritzen Fonden Medlemskaber af organisationer Samarbejde med specialorganisationer, f.eks. Carbon Trust Pressekontor Forskellige publikationer og engagementer 42 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

5 Hvad forventer de af os? Fremskridt i 2011 Planer for 2012/2013 Pålidelighed, frekvens og kapacitet Dokumenteret høj sikkerhedsprofil Letforståelig rejse- og reservations information Integrerede serviceløsninger Højt kundeserviceniveau Oplevelse af høj kvalitet om bord Effektivitetsforbedringer, mindre miljøpåvirkning Åben for dialog med kunder om samfundsansvar Et sundt og sikkert arbejdsmiljø Rimelige ansættelsesforhold Karriereudvikling og rimelig belønning Mulighed for uddannelse Etiske og konsistente arbejdsmetoder Diversitet Etablering af et centralt passagerkompetencecenter Forbedret service på internettet Forskellige effektivitets- og miljø initiativer Beslutning om og planlægning af en omfattende kundetilfredshedsunder søgelse og analyse i 2012 Indførelse af etiske regler Udvikling af sikkerhedsstyringssystem (SMS) for hele koncernen Udvikling af HR-system for hele koncernen Lancering af The DFDS Way Projekt Customer Focus Opgradering af InfoBridge, fragtbookingog informationssystem Opgradering af passagerområder på passagerskibe under dokning Forbedret rapportering Fremme sikkerhedskultur gennem løbende uddannelse Indførelse af HR-system for hele koncernen Diversitetsprogram Overholdelse og risikoreduktion Information om sikkerhed og immigrationskontrol Tilgængelighed Høj kvalitet på arbejdsmiljøområdet Løbende reduktion af miljøpåvirkninger, herunder af emissioner, indførelse af brændstoffer med lavt svovlindhold for skibe, forbedring af bundmaling, ansvarlig ophugning og affaldsbehandling Løbende test efter indførelse af svovlscrubber på TOR FICARIA Investering på DKK 69 mio. i miljø teknologi Iværksættelse af undersøgelse om scrubber Transparent og klar rapportering Adgang til ledelsen Ansvarlighed og pålidelighed Sikkerhed og bredere risikostyring DFDS modtog i 2011 Diplomprisen fra Den Danske Finansanalytikerforening Øge frekvens af internationale roadshows Reduktion af emissioner, herunder indførelse af brændstoffer med lavt svovlindhold for skibe Sundhed og sikkerhed Tilgængelighed og ansvarlighed Sikkerhedsstyringssystemer Risikovurderinger Reduktion af emissioner Optimal værdi, herunder ikke-finansielle faktorer Nye propeller på flere skibe, f.eks. PEARL SEA- WAYS Indførelse af svovlscrubber på FICARIA SEAWAYS Test af system til rensning af lastvand på PEARL SEAWAYS Forbedret forsyningskædeorganisation implementeret i 2011 Implementering af forbedrede forsyningskædesystemer indledt i 2011 Skærpelse af etiske regler for leverandører Vedtagelse af nye mål for brændstofforbrug i skibsfart og kørsel i løbet af 2012 Udvider dataregistreringssystem til at omfatte CO 2 -emissioner i DFDS Logistics Yderligere EURO 5-lastbiler Investering i elforsyning fra land Bestyrelsesmedlem i ECSA Fuldstændig implementering af nye forsyningskædesystemer Ansættelsesrmuligheder Ansvarlig drift/godt naboskab Støjreduktionstiltag Forbedrede havnefaciliteter udviklet i samarbejde med havnemyndighederne, herunder elforsyning fra land, så motorer kan stoppes under havneophold for at reducere støj og emissioner Forbedre relationer med lokalsamfund, hvor vi opererer Tilgængelighed Transparent information af høj kvalitet Miljøledelse og resultater, herunder emissioner og ansvarlig ophugning af skibe Øget mediedialog Miljøtiltag (se ovenfor) Miljøtiltag (se ovenfor) DFDS ÅRSRAPPORT

6 HØJ Reaktion på ulykker Medarbejdervelfærd (sundhed, sikkerhed og sikring) kundevelfærd (sundhed, sikkerhed og sikring) Fair ansættelsesvilkår Udledning af drivhusgasser Overholdelse af regler og lovgivning Vigtighed for interessent MIDDEL Støj Forretningsetik Donationer til lokalsamfund CR ledelse Medarbejder- og karriereudvikling Lokale emissioner Havforurening Ressourceeffektivitet (affald, energi, vand m.v.) Ansvarlig lobbyvirksomhed Ansvarlig indkøb Ophugning af skibe Tilgængelighed for interessenter Intern og ekstern kommunikation Økonomiske resultater Globale emissioner Økonomisk rapportering Diversitet, medarbejdere Samarbejde med kunder om CR Effektiv infrastruktur Skibsregister (GRI LT1) Smugling (mennesker og varer) Biodiversitet LAV LAV MIDDEL HØJ Vigtighed for DFDS som påvirker medarbejderes, kunders og øvrige interessenters beslutninger og adfærd. Forholdenes relative betydning er opgjort ud fra et internt perspektiv (opfyldelse af forretningsstrategi) og et eksternt perspektiv (interessenters holdning). Forretningsrisici indgik også i disse vurderinger. De væsentligste forhold identificeret som følge af dette arbejde er sammenfattet i skemaet forneden. Prioritering af samfundsansvar er en dynamisk proces, hvor målet er løbende at øge forståelsen af, hvor fokus skal være, og hvordan styringen af CRforhold skal udvikles. Til det formål er processer, der inviterer til dialog og indsamler viden om væsentlige forhold, under udvikling. Om denne rapport Oplysninger og data i denne beretning om samfundsansvar omhandler DFDS aktiviteter i Nordeuropa, herunder 47 skibe, havneterminaler og kontorer. CO 2 -data bygger på dokumentation om bunkerforbrug og omfatter ikke på nuværende tidspunkt energi- eller CO 2 -data fra logistikvirksomhed og kontorer. Beretningen omfatter ikke joint venture-aktiviteter eller partnerorganisationers aktiviteter. Oplysninger i beretningen opfylder de ændrede krav i årsregnskabsloven fra 2009 og er underlagt interne datahåndteringssystemer og audit. Data dækker regnskabsåret fra januar til december Der er ikke indhentet en ekstern uafhængig vurdering af beretningens indhold, hvilket overvejes i forbindelse med den næste beretning. Udarbejdelsen af beretningen er vejledt af principperne for rapportindhold og kvalitet i Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Development Reporting Guidelines (GRI s retningslinjer for redegørelse om bæredygtighed) (version 3.1). 44 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

7 Sikkerhed Sikkerheden for passagerer, besætningsmedlemmer og gods samt sikring af skibe og havne har højeste prioritet for DFDS Hovedpunkter Der blev ikke registreret alvorlige hændelser i 2011 Væsentligt forbedret rapportering om sikkerhedshændelser Bedre integration af sikkerhedsdatasystemer Beredskabskapacitet fastholdt Vores tilgang En del af DFDS kundeservice består i systematisk implementering og overvågning af sikkerhedsstandarder. Arbejdet med sikkerhed bygger på løbende forbedringer og deling af best practice. De vigtigste interessenter i relation til styring af forhold angående sundhed og sikkerhed er medarbejdere, passagerer, fragtkunder og tilsynsmyndigheder. Sikkerhedsmål og -krav for DFDS bestemmes af nationale og internationale regelsæt. I henhold til den internationale sikkerhedskode ISM (International Safety Management) og ISPS-koden (International Ship & Port Facility Code) skal alle maritime sikkerhedstiltag og sikringsforhold løbende rapporteres for alle skibe, ligesom alle skibe skal indberette alle hændelser om bord. Dette kan ske anonymt i henhold til en no blame -politik i overensstemmelse med sikkerhedsretningslinjer. For logistikaktiviteter følges som standard regelsæt på industri og vejområdet. ISM-koden har til formål at sikre, at alle relevante standarder overholdes, og at sikkerhedsberedskabet fungerer. Det gælder sikkerhedsmidler om bord, sikkerhedskrav til skibskonstruktioner, sikkerhedsuddannelse af besætningen, øvelser, dokumentation samt evaluering og struktureret auditering af sikkerheden fra myndighedernes og ledelsens side. Endvidere kræver ISM (International Safety Management), at et rederi skal have en medarbejder på land med ansvar for sikker drift, der tillige fungerer som forbindelsesled mellem ledelsen på land og kaptajn og besætning om bord. Sikkerheds- og sikringsaudit afholdes mindst en gang årligt på alle skibe i flåden. Resultaterne deles med henblik på at udbrede bedste praksis. Desuden gennemføres der i årets løb særskilte inspektioner. DFDS sikkerheds-, sundheds- og miljøpolitik, som blev revideret i 2009, tilstræber at skabe forbedringer gennem udvisning af aktivt engagement og lederskab på alle niveauer inden for shipping og logistik. For at leve op til dette, skal alle ledere udvise en adfærd, som demonstrerer sikkerhed og ansvarlighed. DFDS sikringsplaner følger ISPS-koden, som har til formål at sikre mod terrorangreb og andre driftsafbrydelser. Der gennemføres løbende sikringsinspektioner i både shipping- og logistikaktiviteter. Audits afholdes i forbindelse med sikringsaudit. Flåden deltager regelmæssigt i øvelser med forskellige landes beredskabstjenester for at træne besætningen, udveksle erfaringer og sikre, at skibene er forberedt på enhver eventualitet. Der føres kontrol med ulykker, hændelser og tæt på-hændelser (near-miss) til søs og månedligt gennemgås resultaterne af audit, der afholdes løbende. Denne tilgang omfatter klare mål for skibssikkerheden på forretningsenhedsniveau. Vores eksperter i søfartsstandarder, koncerndirektører i DFDS koncernfunktion People & Ships og den administrerende direktør mødes månedligt for at gennemgå sundhed og sikkerhed. Et centralt element i denne proces er gennemgang af sundheds- og sikkerhedsdata fra skibe, så de er forberedt til inspektioner fra de maritime myndigheders side. Vi samarbejder med relevante nationale og internationale interessenter om sundhed og sikkerhed, bl.a. de nationale søfarts- og havnemyndigheder, Danmarks Rederiforening, British Chamber of Shipping, International Chamber of Shipping Passenger Ship Panel og Nordisk Komité for Passagerskibssikkerhed ( Nordkompass ). DFDS-medarbejdere deltager i samarbejdsudvalgsmøder om sundhed og sikkerhed og samarbejder endvidere med leverandører om at identificere muligheder for at forbedre sikkerheden. Fremskridt i 2011 Alle skibe og logistiklokationer inspiceres og certificeres i henhold til international, EU og national lovgivning, herunder interne audit og sikkerheds- og sikringsinspektioner i overensstemmelse med interne procedurer. I 2011 var frekvensen af arbejdsulykker med fravær (LTIF) 1 2,9, en reduktion fra 6,6 i Der blev registreret 31,7 tæt på-hændelser i gennemsnit pr. skib, en stigning fra 13,4 i Stigningen afspejler en øget bevidsthed om sikkerhed og antallet af rapporterede tæt på-hændelser forventes at stige i de kommende år på grundlag af en øget indsats på dette område. Der var ingen dødsfald i 2011 hverken på land eller til søs. Efter integrationen af Norfolkline blev sundheds- og sikkerhedssystemer sammenlagt i april Sikkerheden i DFDS Logistics er ligeledes under forbedring, således var frekvensen af arbejdsulykker med fravær (LTIF) 1 13,9, en reduktion fra 16,4 i På flere kontorer arbejdes med større vægt på ulykkespotentiale, tæt på-hændelser, sikre driftsprocedurer og daglige inspektioner udført af driftsledere og teamledere. 1 Frekvens af arbejdsulykker med fravær (LTIF) er frekvensen af tabte arbejdsdage pr. en million eksponeringstimer. En tabt arbejdsdag er tid tabt på grund af en ulykke, der betyder, at et individ ikke er i stand til at udføre nogle af sine opgaver eller vende tilbage på arbejde som planlagt som følge af ulykken DFDS ÅRSRAPPORT

8 Rapporterede hændelser shipping Tæt-på hændelser (gennemsnit pr. skib) 31,7 13,4 4,8 Frekvens af arbejdsulykker med fravær (LTIF) 2,9 6,6 8,0 Dødsfald Rapporterede hændelser logistics Frekvens af arbejdsulykker med fravær (LTIF) 13,9 16,4 n.a. Dødsfald På følgende skibe blev der ikke registreret ulykker med fravær i 180 dage eller derover pr. 31. december 2011: Dage Britannia Seaways 908 Primula Seaways 796 Ficaria Seaways 605 Petunia Seaways 413 Ark Futura 373 Anglia Seaways 314 Flandria Seaways 278 Delft Seaways 274 Dover Seaways 190 Dunkerque Seaways 189 Princess Seaways 183 I 2011 er der rapporteret to brande under værftsophold en på PRINCESS SEA- WAYS og en på FICARIA SEAWAYS. Hændelserne demonstrerede effektiviteten af det automatiske brandslukningssystem, besætningens beredskab og samarbejdet med det lokale brandvæsen. En 23-årig kvinde faldt over bord fra PRINCESS SEAWAYS. Den britiske redningstjeneste blev straks alarmeret, men skibets eget redningsmandskab reddede hende på få minutter. Kvinden blev undersøgt for hypotermi og tilbageholdt natten over, og kom efterfølgende på hospital i land for observation. Takket være en utroligt professionel indsats lykkedes det DFDS at vende skibet ved hjælp af en manøvre, de har trænet under mand over bord -øvelser, og at finde hende hurtigt. Flight Sergeant Rick Jones, RAF Search and Rescue 4. I begyndelsen af 2012 blev LIVERPOOL SEAWAYS tilbageholdt i Karlshamn i Sverige, indtil mangler var udbedret, bl.a. udskiftning af evakueringsstiger, der var for korte. Der blev omgående afholdt sikkerhedsledelsesmøder for at lære af dette og forbedre sikkerhedsprocedurer. Inden for logistikområdet viste en intern sundheds- og sikkerhedsaudit i DFDS Belfast Logistics i 2011 en 30% forbedring i forhold til målet fra året før. Der arbejdes videre med undervisningsprogrammer om sundhed og sikkerhed med henblik på at nå et tilsvarende resultat andre steder. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af ulykker til nul. I havneterminalerne i Dover og Dunkerque er der ikke registreret nogen ulykker med fravær i de sidste 12 måneder fra januar Dette skyldes bl.a. regelmæssig drypvis undervisning i sundhed og sikkerhed af alle 160 medarbejdere via internettet og kurser. Der tilbydes også skræddersyede kurser om sikkerhed i nærheden af køretøjer i bevægelse. Rapporteringen af tæt på-hændelser er også omfattende i Dover, hvilket viser et stort fokus på området og, at uddannelse er af afgørende betydning. DFDS Scandic Terminal i Esbjerg opnåede 180 dage uden alvorlige arbejdsulykker eller ulykker med fravær (LTA) i april 2011, hvilket understøttes af fokuseret træning i forbindelse med mindre ulykker. Undervisning og øvelser om situationer, hvor der er brug for førstehjælp, fortsættes ligeledes. Eksempelvis trænes hvert år hundredevis af officerer og alle besætningsmedlemmer i forskellige niveauer af redningsarbejde og grundlæggende eller avanceret førstehjælp. På alle passager- og fragtskibe gennemføres desuden ugentlige øvelser i omkring 15 forskellige scenarier, f.eks. evakuering til søs. Med hensyn til sikringsaktiviteter medførte den tragiske skudepisode i Norge i juli 2011 aktivering af sikrings- og virksomhedsberedskabet, og det fungerede planmæssigt. Skibssikringsplaner omfatter alle sikringsrelaterede processer, herunder risiko for piratangreb. Sikringsauditprogrammet har også vist, at systemer overholder internationale regler og EU-regler. Fremtidige skridt/forpligtelser indtil 2015 Fastholdelse af udviklingen hen mod nul ulykker med fravær Rapportering af sikkerhedsdata for hele koncernen i Data omfatter ikke de locale selskaber AB DFDS SEAWAYS (Litauen) og DFDS Logistics AS (Norge) 3 Norfolkline data er medtaget i beregningerne fra juli DFDS ÅRSRAPPORT 2011

9 Medarbejdere og lokalsamfund Vores mål er at være en foretruk ken arbejdsgiver, at være værdsat af vores medarbejdere og at nyde tillid i de lokalsamfund, vi opererer i Hovedpunkter medarbejdere i 20 lande medarbejdere i shipping, 936 medarbejdere i logistik Internt lederudviklingsprogram Zoom med 340 deltagere siden % af medarbejdere er tilfredse med DFDS, og 84% føler en stærk loyalitet over for DFDS Vores tilgang Vores tilgang til personaleledelse tager udgangspunkt i værdierne i The DFDS Way. Menneskelige ressourcer (HR) og samfundsansvar (CR) hænger tæt sammen med vægten lagt på tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, sundhed, sikkerhed, tryghed, uddannelse og karriereudvikling samt diversitet og rimelige arbejdsforhold. DFDS koncernfunktion People & Ships dækker alle HR-forhold i shipping og logistik, herunder medarbejdere i den tekniske organisation. Medarbejdere til søs og på land arbejder under en række kollektive overenskomster, som er forskellige alt efter besætningsmedlemmers anciennitet og rang/lønklasse samt det flag, der sejles under. DFDS Logistics anvender mange underleverandører, som via samarbejdskontrakter er forpligtet til at medvirke til at styre kvaliteten, effektiviteten og sikkerheden på arbejdspladsen. Mange fælles politikker er på plads dækkende områder som international ledelse, personalebedømmelse, uddannelse og udvikling, løn og bonus, arbejdstid, medarbejdertrivsel, rekruttering, arbejdsstandarder, etik, klager samt firmabiler. Der er indført særlige politikker i shipping, som dækker alkohol/stoffer, medarbejderudvikling og erstatning af officerer. Programmer er under udarbejdelse, hvor politikkerne endnu ikke er afstemt på tværs af koncernen, f.eks. vedrørende diversitet og fastholdelse af medarbejdere. Der sker en aktiv koordinering af HR- og CR-indsatsen. DFDS nye direktør for miljø og bæredygtighed (Director, Environment and Sustainability) er også formand for det nye CR-udvalg og refererer til koncerndirektøren (Executive Vice President) for People and Ships. På denne måde sikres sundheds og sikkerhedsledelse af høj kvalitet til søs og på land i overensstemmelse med The DFDS Way. Tre HRdirektører refererer til koncerndirektøren for People & Ships og samarbejder med lokale chefer. Der tages hensyn til lokale HR-ledelsesbehov på baggrund af et godt engagement og forståelse for lokale forhold. Medarbejdere er en vigtig interessent, og tilfredshedsundersøgelser er et vigtigt redskab. Andre områder omfatter samarbejde med medarbejdere i sundheds- og sikkerhedsudvalg, i samarbejdsudvalg samt repræsentation i fagforeninger. De enkelte forretningsenheder udvikler egne uddannelsesplaner for f.eks. karriereudvikling og sikkerhedskurser. Mange vil omfatte leverandører, særligt for logistikaktiviteterne. Relationer til lokalsamfund er først og fremmest forankret lokalt, herunder i form af frivilligt arbejde, og udvikles efter behov. I DFDS ugentlige nyhedsbrev informeres om projekter i lokalsamfund, der udføres i forskellige dele af virksomheden. Aktiviteterne, der ofte starter på græsrodsniveau, demonstrerer DFDS værdier og virker inspirerende på andre. Dette bakkes op af en række koncerninitiativer samt støtte fra Lauritzen Fonden. Fremskridt i 2011 Medarbejdere DFDS har ansatte, hvilket er en stigning fra i Stigningen skyldes først og fremmest helårseffekten af købet af Norfolkline. Ca. 46% af de ansatte arbejder til søs. Hovedkontoret ligger i København og derudover drives over 50 kontorer i Nordeuropa. Der beskæftiges 600 officerer, over 100 navigatører, et tilsvarende antal maskinmestre og elektrikere samt skibsassistenter. DFDS Logistics har ansatte, herunder mere end 25 forretningsførere, 60 salgs- og marketingmedarbejdere og 150 chauffører. Der arbejdes dagligt sammen med over underleverandører inden for fragttransport. Højt prioritede områder er tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, lederudvikling og diversitet. Der gøres fremskridt med udviklingen af et nyt HR-ledelsessystem. der skal understøttes af en integreret database. Systemet vil effektivisere opfølgning på medarbejdere og disses profiler, færdigheder, succession, løn og medarbejderydelser. DFDS deltager i brancheprogrammer og offentlige programmer med henblik på at tiltrække medarbejdere, herunder rekrutteringsprogrammer i samarbejde med universiteter og via sociale medier. DFDS oppebærer gode relationer til interessenter på arbejdsmarkedet, hvilket er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Der investeres tillige i uddannelse og medarbejderudvikling som et vigtigt led i HR-aktiviteterne. Siden 2009 har i alt 340 ledere gennemført lederudviklingskurset Zoom. Forretningsområder afholder regelmæssigt bl.a. sikkerhedskurser i overensstemmelse med lokale krav. DFDS DFDS ÅRSRAPPORT

10 MEDARBEJDERE FORDELT PÅ LAND OG SØ ANTAL MEDARBEJDERE ANTAL ANSATTE FORDELT PR. LAND, 2011 (%) KØNSFORDELING AF ANSATTE 2011 (%) KVINDER (26%) MÆND (74%) TYSKLAND, FRANKRIG, ITALIEN SVERIGE/NORGE HOLLAND/BELGIEN LAND SØ BALTISKE LANDE/RUSLAND DANMARK STORBRITANNIEN/IRLAND Tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejdere Tilfredshedsundersøgelser er gennemført siden Undersøgelsen for 2011 havde en svarprocent på 74. Generelt er medarbejderne tilfredse med DFDS, men der er plads til forbedringer. Med en score på 5.2 point ud af 7 mulige lå niveauet som i 2009 (ingen undersøgelse blev foretaget i 2010 som følge af integrationen med Norfolkline). DFDS medarbejdere føler generelt en stærk loyalitet over for virksomheden med en score på 5.9 point (84%), en stigning fra 5.8 i Medlemmerne af koncernledelsen modtager resultaterne af undersøgelsen for deres ansvarsområde, og disse udbredes til ledere på næste niveau og så fremdeles i hele organisationen. Svarprocenten i forbindelse med medarbejderundersøgelsen var rekordhøj, og undersøgelsen styrker forholdet til kolleger og bidrager til de ledelsesprocesser for interessenter og risiko, der er under udvikling. Logistics i Peterborough i Storbritannien er eksempelvis godkendt til uddannelse af chauffører. The DFDS Way er under udbredelse, bl.a. gennem medarbejderkurser, hvor der også indsamles tilbagemeldinger om arbejdet med forretningsetik og de nye etiske regler. DFDS lancerede i 2011 prisen The DFDS Way Award, som belønner initiativer, projekter og handlinger, der udfører The DFDS Way i praksis. Med hensyn til diversitet er ingen kvinder ansat på koncerndirektørniveau eller derover. Der er igangsat projekter for at analysere kønsaspekter og andre faktorer, der påvirker diversiteten i DFDS, herunder hvordan kvindelige ledere m.v. tiltrækkes. HR-ledelsessystemet vil fremover medvirke til at udvikle diversitet gennem levering af data. Forbedringer forventes rapporteret i næste års beretning. En sund levevis er befordrende for medarbejdertrivsel. DFDS fremmer og støtter initiativer, der øger trivslen på arbejdspladsen. Således gennemførtes en kampagne for motion på arbejdspladsen, og TOR FUTURA blev samlet vinder af Handelsflådens Velfærdsråds Motionskonkurrencer i Henrik Holck, EVP HR. 48 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen.

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Samfundsansvar (CR) I DFDS Samfundsansvar inspirerer til værdiskabelse for vores stakeholders og vores virksomhed DFDS CR-arbejde tager form var det første fulde driftsår for vores CR Komité. Arbejdet

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014 Taulov centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2014 For 2013 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål 0 arbejdsulykker 2013. 2 alvorlige arbejdsulykker. Fastholde et højt fremmøde på 97 %. Fremmøde

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Om kommunikation under kriser. 16. Januar 2015, Gert Jakobsen, Vice President

Om kommunikation under kriser. 16. Januar 2015, Gert Jakobsen, Vice President Om kommunikation under kriser 16. Januar 2015, Gert Jakobsen, Vice President Agenda 1: Hvem er vi 2. Hvad er en krise for os 3. Kriseberedskabet 4. Nogle eksempler og diskussion om håndtering og lessons

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Agenda Kort om Anders Nielsen & Co A/S - ANCOTRANS Hvordan startede den grønne bølge? Fra strategi til handling Hvad ser vi af forhindringer?

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere