INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING"

Transkript

1 December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk ligebehandling

2 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsopgavens baggrund, problemfelt og formål Målgrupper Metode Tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Krav til tilbud Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk ligebehandling

3 1. Tilbudsopgavens baggrund, problemfelt og formål Enheden for Antidiskrimination (EFA) udbyder hermed en landsdækkende kampagne, der har til formål at 1) styrke unge nydanskeres og centrale aktørers 1 viden om retten til etnisk ligebehandling og 2) motivere unge nydanskere og centrale aktører til at handle konstruktivt, såfremt der opleves etnisk diskrimination 2. Det følger af regeringsgrundlaget, at Enheden for Antidiskrimination (EFA) bl.a. skal gennemføre antidiskriminations-kampagner. Således fremgår bl.a. følgende: Enheden skal kortlægge omfanget og typerne af diskrimination 3 på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Enheden skal endvidere gennemføre offentligt finansierede antidiskriminations-kampagner, koordinere tværkommunale tiltag imod diskrimination og understøtte virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen." Endvidere fremgår det af regeringsgrundlaget, at diskrimination og social udstødning af nydanskere er uacceptabelt og en selvstændig barriere for integration 4. Tal fra Det Nationale Integrationsbarometer viser, at næsten hver anden nydansker 5 (45 %) oplever diskrimination på baggrund af deres etnicitet. Det betyder imidlertid ikke, at der er mange sager om etnisk diskrimination ved domstole og nævn. F.eks. viser tal fra Ligebehandlingsnævnet, at der i perioden er behandlet i alt 145 sager om etnisk diskrimination, hvoraf klagerne i 19 sager har fået medhold. Altså i gennemsnit 29 sager om året, hvoraf ca. hver 10. har fået medhold i sin klage. Tilbudsopgavens problemfelt tager afsæt i diskrepansen mellem den oplevede diskrimination og de anlagte sager. Diskrepansen kan have flere årsager. Bl.a. kan det være vanskeligt at dokumentere diskrimination, ligesom der kan være personer, der udsættes for diskrimination, som ikke ønsker at anlægge sag ved en domstol eller et nævn, men i stedet vælger at bearbejde sagen på anden vis. Imidlertid kan diskrepansen også skyldes manglende viden om rettigheder, herunder retten til gratis rådgivning i spørgsmål om etnisk diskrimination 6, samt manglende viden om, at alle, der oplever etnisk diskrimination på eller uden for arbejdsmarkedet, gratis kan klage til Ligebehandlingsnævnet 7. 1 Se afsnit 1.1 om målgrupper for en beskrivelse af centrale aktører. 2 Oplevet diskrimination forstås i denne sammenhæng som en subjektiv oplevelse af usaglig forskelsbehandling. Der henvises til SFI s rapport Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse (2012), hvor begrebet oplevet diskrimination er defineret på side I Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og Lov om etnisk ligebehandling defineres etnisk diskrimination som en direkte eller indirekte handling der medfører, at en person på grund af etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. 4 Et Danmark, der står sammen side Nydanskere forstås som ikke-vestlige indvandrere og flygtninge samt efterkommere (er født i Danmark, men af udenlandske forældre). Se nærmere beskrivelse af definition på: integrationsbarometer.dk 6 Der er etableret en Ligebehandlingsrådgivning under Institut for Menneskerettigheder se menneskeret.dk 7 Ligebehandlingsnævnets sekretariat yder endvidere telefonisk hjælp og rådgivning om, hvordan en klage kan indbringes for nævnet og om nævnets praksis se ast.dk/naevn Side 3 af 15

4 På den baggrund er der behov for en indsats, som styrker nydanskeres viden om retten til etnisk ligebehandling 8 og modvirker oplevelsen af diskrimination i bredere forstand. Med den landsdækkende kampagne sættes fokus på styrket viden hos nydanske unge og centrale aktører og på at fremme disses motivation til at handle konstruktivt, såfremt der opleves diskrimination. Konstruktive handlinger kan forstås i bred forstand. En konstruktiv handling kan således både komme til udtryk ved, at den diskriminerede part søger rådgivning hos offentlige eller private aktører (f.eks. Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsrådgivning, retshjælpen, fagforeninger, borgerrådgiveren i kommunen mv.), anlægger sag ved Ligebehandlingsnævnet eller domstolene, vælger at bearbejde oplevelser gennem direkte samtale/mediation, i den offentlige debat eller på anden måde søger at løse eller bearbejde en situation, hvor der opleves etnisk diskrimination. Herudover er det et delmål med kampagnen, at den medvirker til at synliggøre, at etnisk diskrimination rent faktisk forekommer i Danmark bevidst og ubevidst, direkte og indirekte. Kampagnen skal derfor også medvirke til bredt at skabe refleksion over etnisk diskrimination i det danske samfund. Kampagnen kan med fordel i særlig grad fokusere på oplevet diskrimination og udmøntes i en ikke-formynderisk stil, hvor målgrupperne gensidigt inspireres til at foretage konstruktive adfærdsændringer, der reducerer den oplevede diskrimination i Danmark. I den sammenhæng er det væsentligt, at kampagnens design tager højde for, hvordan målgruppernes styrkede viden og adfærdsændringer måles og dokumenteres. Der skal således i tilbudsmaterialet redegøres for, hvordan en effektiv evaluering af kampagnens forløb samt mål og delmål (se ovenfor) kan gennemføres. 1.1 Målgrupper Kampagnens primære målgruppe er unge nydanskere (18-29-årige), da denne gruppe jævnfør Det Nationale Integrationsbarometer hyppigst oplever at blive udsat for diskrimination. Som beskrevet i det foregående afsnit er det formålet, at målgruppens vidensniveau højnes og målgruppen ændrer adfærd, såfremt den oplever diskrimination. Som sekundær målgruppe henvender kampagnen sig til centrale aktører 9 (f.eks. uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, private virksomheder, frivillige organisationer), som har en høj repræsentation af unge nydanskere f.eks. som studerende, elever, frivillige eller kunder mv. I forhold til denne målgruppe er formålet at modvirke diskrimination ved at sikre, at centrale aktører opnår relevant viden om diskrimination og at de som følge heraf ændrer adfærd og bliver mere opmærksomme på aktivt at håndtere udfordringer med diskrimination (f.eks. ved at gennemgå interne procedurer og handlemønstre eller iværksætte mæglingsordninger mv. for at imødegå evt. oplevet diskrimination på konstruktiv vis). På den måde kan centrale aktører understøtte unge nydanskeres ligelige samfundsdeltagelse og være 8 Lovgivningen, som beskytter mod etnisk diskrimination, omfatter en række love, bl.a. grundloven, straffeloven, racediskriminationsloven, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og lov om etnisk ligebehandling. Kampagnen skal således styrke nydanskeres viden om det retlige forbud mod diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. 9 Tilbudsgiver vurderer og begrunder hvilke centrale aktører kampagnen målrettes. Side 4 af 15

5 med til at fremme unge nydanskeres muligheder for at opnå et højere vidensniveau og realisere en ændret adfærd 10. Kampagnen skal på tværs af målgrupperne - søge at skabe en forståelse af, at etnisk diskrimination er en bred samfundsudfordring, som potentielt vedrører alle uanset herkomst, og som er væsentlig at håndtere konstruktivt, eftersom diskrimination og social udstødning af nydanskere er en selvstændig barriere for integration. Endvidere truer diskrimination nydanskeres tilhørsforhold til fællesskabet, ligesom diskrimination kan medvirke til, at nydanske medborgeres ressourcer ikke udnyttes optimalt, hvilket er et problem for såvel den enkelte som for samfundet generelt. 1.2 Metode Der er ikke fra udbyders side forhåndskrav til kampagnens metode, da det ønskes at give frie rammer til at indholdsudfylde opgaven. Det vil være op til tilbudsgiver ud fra en faglig begrundelse at fastlægge den specifikke kampagne, herunder hvilke kommunikationskanaler, der anvendes til at formidle kampagnens budskaber. Det forventes, at der redegøres for, hvordan evalueringen af kampagnen skal udformes med henblik på at opnå et fyldestgørende billede af kampagnens forløb og effekt, herunder om kampagnen har nået de ønskede målgrupper, og om mål og delmål er opnået. 1.3 Tidsplan Enheden for Antidiskrimination forventer, at aftalen træder i kraft medio december 2014 og løber indtil 1. maj Selve udrulningen af kampagnen skal som udgangspunkt finde sted i marts (og evt. april) måned 2015 og gerne kulminere i forbindelse med FN s anti-racisme dag den 21. marts Der skal yderligere foreligge en evaluering af forløbet og kampagnen senest en måned efter kampagnens afslutning, dvs. tentativt 1. maj Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Enheden for Antidiskrimination (herefter EFA) Ankestyrelsen Teglholmsgade København SV Hjemmeside: ast.dk/efa Kontaktperson: Fuldmægtig Morten C.R. Spies 10 Et tænkt eksempel kunne være, at en ung nydansker oplever at blive diskrimineret på en uddannelsesinstitution. Her skal kampagnen gerne medvirke til, at den enkelte nydansker og uddannelsesinstitutionen opnår relevant viden om diskrimination og motiveres til konstruktivt at håndtere situationen. Side 5 af 15

6 Udbudsansvarlige er chefkonsulent Nina Svanborg og fuldmægtig Morten C.R. Spies Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Kontrakt (Bilag A) Udbudsbekendtgørelse, jf. Tilbudsloven, lovbekg. Nr af 7. dec Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt Annoncering 1. december 2014 kl. 13 Anmodning om yderligere oplysninger Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud 12. december 2014 kl. 10 Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og rettes til fuldmægtig Morten C.R. Spies på Henvendelser om udbuddet, som ikke rettes skriftligt til ovenstående adresse, besvares ikke. 12. december 2014 kl. 10 Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på EFAs hjemmeside: ast.dk/efa Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter fristen for at stille spørgsmål er udløbet. 12. december 2014 kl. 10 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. kampagne om retten til etnisk ligebehandling. Tilbud skal sendes via mail til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til EFA og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at en max. må fylde 5MB. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud når frem til EFA Side 6 af 15

7 Åbning af tilbud Svar til udvalgt tilbudsgiver 15. december 2014 kl. 16 Svar til fravalgte tilbudsgivere 15. december 2014 kl. 17 Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Kampagne og evaluering er gennemført rettidigt. EFA fremsender en kvittering pr. mail, der bekræfter modtagelsen af tilbudsgivers mail med tilbudsmateriale. Denne kvitteringsmail bekræfter ikke, at det samlede tilbud er konditionsmæssigt, men alene tidspunktet for modtagelsen af tilbuddet. Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. 16. december 2014 kl maj 2015 kl Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 25. februar Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Tilbudsgiver skal medsende sit tilbud en udfyldt tro- og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jfr. lovbekg. 336 af 13. maj 1997 som Tilbud-Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 2. Det skal bemærkes at honoraraftaler ikke er underentreprise. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette overordnede tildelingskriterium giver mulighed for at anvende kvalitet og pris i sammenhæng i forbindelse med tilbudsvurderingen. Side 7 af 15

8 EFA vil endvidere vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet (vægt 40 %) 2. Innovation (vægt 25 %) 3. Kvalifikationer, erfaring og evne til at løfte opgaven (vægt 25 %) 4. Pris (vægt 10 %) I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af: Tilbuddets evne til kvalitativt og kvantitativt at imødekomme udbudsmaterialets formål og krav, herunder: Kampagnens indhold og struktur, herunder viden om målgruppernes oplevelse af etnisk diskrimination. Udarbejdelse og kvalitetssikring af kampagnematerialer. Implementering og forankring af kampagnens indhold. I vurdering af innovation indgår en vurdering af: Innovative løsningsforslag på udfordringen i at nå ud til målgrupperne. Nytænkning baseret på udsyn og dokumenterede metoder (gerne internationale kampagner om etnisk diskrimination eller kampagner med andre problemfelter f.eks. på socialområdet eller kommercielle kampagner). I vurdering af kvalifikationer, erfaring og evne til at løfte opgaven indgår en vurdering af: Den viden om problemfeltet og målgrupperne som tilbudsgiver udviser i forhold til opgaven. Tilbudsgivers erfaringer med at udforme og udføre lignende opgaver (herunder viden om information til den pågældende målgruppe). At tilbudsgivers virksomhed på baggrund af minimumsoplysningerne vurderes til at have en sådan soliditet, at tilbudsgiver er i stand til at løse opgaven. I vurdering af pris indgår en vurdering af: Indholdet i kampagnen i forhold til pris Omfanget af kampagnen i forhold til pris Ophavsret, publiceringer mv. EFA har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af EFA og forsynes med logo for udbyder. Materialer skal afleveres til EFA i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. EFA forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af EFA publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave. Side 8 af 15

9 2.8. Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 8. Egnethedsvurdering med dokumenteret erfaring, i form af referencer indenfor de seneste tre år, med lignende opgaver, enten specifikt med det faglige område (diskrimination) eller med udarbejdelse af øvrige kortlægninger og undersøgelser af lignende karakter. 9. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit 2.5, bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Kontrakt Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 2 3) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 30 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for ordregiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) kr. inkl./ kr. ekskl. moms moms. Side 9 af 15

10 Vederlag forfalder jf. betalingsplan Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er EFA uvedkommende. EFA er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til EFA i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på EFAs hjemmeside Kommunikation Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Østbanegade København Ø Danmark Internetadresse (URL): skat.dk Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): mst.dk Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Side 10 af 15

11 Fax: Internetadresse (URL): at.dk 3. Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 11 af 15

12 Tjekliste 4. Krav til tilbud Det forventes, at tilbudsgiver foretager en evaluering af udbyttet af kampagnen, i forhold til at kunne dokumentere opfyldelsen af de mål og resultatmål, der er opstillet i udbudsmaterialet. Herudover er der ikke fra udbyders side metodiske forhåndskrav til kampagnen, da det ønskes at give frie rammer til at indholdsudfylde opgaven. Det vil være op til tilbudsgiver ud fra en faglig begrundelse at fastlægge den specifikke kampagne. En kampagne kan forstås bredt, f.eks. som en række sociale aktiviteter som workshops, dialogmøder eller dør-til-dør-events, udvikling af læringsspil, interaktive løsninger til sociale medier eller udvikling og distribution af PR-materialer. 5. Tjekliste Tjeklisten er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgivere. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud. Har tilbudsgiver udover punkterne i disposition for tilbud husket i sit tilbud at: Fremsende et fremsendelsesbrev, hvoraf det entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning, der har afgivet tilbuddet. Angive hvilke dele af tilbuddet, der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. Udfylde felter i kontrakten (hvis tilbudsgiver skal udfylde felter i denne) Opfylde alle minimumsbetingelser Vedlægge tilbuddet i det angivne antal eksemplarer Mærke forsendelsen som angivet Adressere korrekt Datere tilbud og datere erklæring(er) Underskrive tilbuddet på den indledende side Side 12 af 15

13 Tjekliste Tilbud-Bilag 1 Tro- og loveerklæring Af lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love fremgår det, at offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser skal kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Ovenstående forhold indgår i vurderingen af, om virksomheden i givet fald bør udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren. I overensstemmelse med det ovenfornævnte afgiver undertegnede herved på tro og love nedenstående erklæring. Virksomhedens navn: CVR-nr.: Oplysninger om eventuelt ubetalt, forfalden gæld til de offentlige (sæt kryds) 1. Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 3. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) Nedenstående punkt 4, 5 eller 6 samt oplysninger om inddrivelsesmyndigheden udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 4. Der er over for inddrivelsesmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) Side 13 af 15

14 Tjekliste 5. Der vil over for inddrivelsesmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 6. Der er med inddrivelsesmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt Inddrivelsesmyndighedens navn: Leverandørens underskrift: Dato: Underskrift Side 14 af 15

15 Tjekliste Tilbud-Bilag 2 Underentreprise Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 2 Planlægges ingen del af opgaven givet i underentreprise anføres dette. Underleverandør (navn og adresse) Skønnet antal timer Evt. delopgave Skønnet pris Underskrift underleverandør Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: Side 15 af 15

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere