Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring."

Transkript

1 Januar 2012

2 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring viser, at kommunerne fra og med 2001 generelt har brugt flere penge, end de har fået ind i løbende indtægter. Med 2010 som undtagelse har de generelt haft svært ved at overholde deres egne budgetter. Nøgletallene viser samtidig, at der er stor forskel på de enkelte kommuners økonomiske resultater. En gruppe af kommunerne har rent faktisk leveret regnskaber, der både var i balance og i overensstemmelse med de oprindelige budgetter. Spørgsmålet er, hvorfor nogle kommuner lykkes med deres økonomistyring, mens andre ikke gør. I denne analyse søges svar på dette spørgsmål. Formålet med analysen er: at dokumentere og beskrive systematiske forskelle i adfærd, processer, organisering mv. mellem kommuner med gode økonomistyringsresultater og kommuner med mindre gode økonomistyringsresultater. at præsentere eksempler på god økonomistyring, der kan fungere som inspiration og læring for kommuner, der ønsker at udvikle deres økonomistyring. Undersøgelsen anvender et relativt snævert økonomistyringsbegreb, hvor fokus er på evnen til at sikre en fornuftig balance mellem løbende udgifter og indtægter og evnen til at overholde de vedtagne budgetter. 2

3 Denne afgrænsning er valgt, da effektiv udgifts- og indtægtsstyring udgør en væsentlig forudsætning for holdbar udvikling af de kommunale servicetilbud. Desuden eksisterer der i mange kommuner et forbedringspotentiale i forhold til den finansielle økonomistyring. Undersøgelsen er gennemført som et kvalitativt studie af økonomistyringen i seks kommuner. De deltagende kommuner er valgt ud fra deres økonomiske resultater i perioden 2007 til I undersøgelsen indgår tre økonomistyringskommuner, som har gode økonomiske resultater i analyseperioden, og tre referencekommuner som har haft mindre gode økonomiske resultater. Analysen bygger på dokumentstudier og interviews suppleret med en spørgeskemaundersøgelse i de seks kommuner. Interviewene har primært været rettet mod det politiske og øverste administrative niveau. I hver kommune er der gennemført interview med følgende personer: Borgmesteren Økonomiudvalget eller gruppen af udvalgsformænd Kommunaldirektøren Øvrige direktører Økonomichefen Endelig er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunernes 479 ledere med budgetansvar, hvoraf 79 pct. har valgt at deltage. Kommunernes økonomistyring er undersøgt ud fra følgende fem overordnede temaer, der viser sig at have betydning for de økonomiske resultater: Økonomisk politik og økonomiske målsætninger Økonomistyringsprincipper Organisering Budget og budgetlægning Budgetopfølgning Analysens resultater Analysens hovedkonklusioner præsenteres ud fra de fem overordnede temaer. Indledningsvis fremhæves dog følgende tre tendenser, der er gennemgående på tværs af temaerne: Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 3

4 I økonomistyringskommunerne er økonomistyring stærkt politisk forankret. Politikerne signalerer klart, at økonomistyring skal være højt prioriteret i kommunen, og at den samlede økonomi sætter den ufravigelige ramme for kommunens virksomhed. Koncerninteresser er højere prioriteret end sektorinteresser i økonomistyringskommunernes politiske og administrative ledelser. De enkelte direktører varetager en dobbeltrolle i økonomistyringen, hvor de både skal have fokus på koncernstyringen og sektorerne. I økonomistyringskommunerne er vægtningen altid i koncernstyringens favør. Økonomistyringskommunerne følger ikke kun i ord, med også i praksis en række rettidige processer, som understøtter helhedstækning. Kommunens samlede økonomi tænkes ind tidligt både i budgetlægnings- og budgetopfølgningsprocessen. I det følgende præsenteres rapportens hovedkonklusiorner ud fra de fem temaer. Økonomisk politik og målsætninger Økonomistyringskommunerne har en politisk vedtaget økonomisk politik, som indeholder mål for den ønskede økonomiske udvikling samt politiske principper for økonomistyringen. Politikken er nedskrevet i et kortfattet selvstændigt dokument Politikken bygger på et sæt af økonomiske målsætninger. Der styres således ikke kun efter ét økonomisk mål, fx kassebeholdningen, men efter flere målepunkter. Det er endvidere kendetegnede for målsætningerne, at de indeholder konkrete måltal, fx et kronebeløb for det ønskede ordinære driftsresultat. Politisk konsensus Der er politisk konsensus om den økonomiske politik i økonomistyringskommunerne, samt reelt politisk ejerskab og vilje til økonomistyring. Den økonomiske politik udgør økonomistyringskommunernes ufravigelige, økonomiske grundlov. Endvidere har borgmestrene i økonomistyringskommunerne i større grad end deres kolleger i referencekommunerne fokus på økonomistyringen. Deres adfærd signalerer klart, at økonomistyring skal være højt prioriteret i kommunen. I økonomistyringskommunerne er der enighed om, at Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 4

5 borgmesteren spiller en afgørende rolle for økonomistyringen, samt at borgmesterens fokus er en af de centrale forklaringer på kommunens økonomistyringsresultater. Direktionens rolle Direktionerne i økonomistyringskommunerne tager selvstændigt initiativ til at rådgive politikerne i forhold til den økonomiske politik. Eksempelvis har direktionerne i alle tre kommuner været med til at dagsordenssætte behovet for en økonomisk politik. Det har endvidere været en bevidst strategi fra alle tre direktioner, at den økonomiske politik skal være enkel og letforståelig. Derved bliver det let at forstå, hvornår den kommunale økonomi er i tilfredsstillende balance, og hvornår den ikke er. I alle tre økonomistyringskommuner peger direktionerne uopfordret på, at det er vigtigt, at de budgetansvarlige bliver informeret om kommunens samlede økonomiske situation. Direktionerne mener, at det medvirker til et større ejerskab til kommunens samlede økonomi. De budgetansvarlige i økonomistyringskommunerne er reelt mere informeret om deres kommunes økonomi end deres kolleger i referencekommunerne, viser den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Økonomistyringsprincipper Alle seks kommuner anvender rammestyring og har et nedskrevet princip om, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Alle seks kommuner har vedtaget en række decentraliseringsprincipper, der overordnet omhandler: rammestyring, nettobevillinger, lønsumsstyring, adgang til omplacering mellem konti og overførselsadgang mellem budgetår. Der er dog variation i principperne. Det er således ikke helt de samme udgiftsområder der indgår i institutionernes ramme i de seks kommuner. Desuden er der forskelle på kommunernes principper for overførselsadgang mellem budgetår. Der er imidlertid ingen systematiske forskelle mellem økonomistyrings- og referencekommunerne. Det er således ikke i de formelle og nedskrevne økonomistyringsprincipper i kommunernes kasse- og regnskabsregulativer, at man finder en central forklaring på deres forskellige økonomistyringsresultater. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 5

6 Principper i praksis Der er derimod systematisk forskel på, om principperne håndhæves i praksis. Økonomistyringskommunerne håndhæver i højere grad principperne i praksis. Eksempelvis overholdes princippet om fravær af kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret i højere grad i økonomistyringskommunerne. I økonomistyringskommunerne er udgangspunktet, at alle de kommunale udgifter er styrbare. Der gives generelt ikke tillægsbevillinger, når der forventes et merforbrug på et budgetområde. I stedet for iværksættes genopretningsplaner, budgetterne genåbnes mv. Økonomistyringskommunerne holder også fast i principperne om institutionernes adgang til overførsel mellem budgetår. Organisering Der er ingen systematiske forskelle på økonomistyrings- og referencekommunernes politiske udvalgsstruktur og sammensætningen af økonomiudvalget. Der er derimod systematisk forskel på valg af bevillingsniveau mellem økonomistyrings- og referencekommunerne. Bevillingsniveau Økonomistyringskommunerne anvender politikområder som bevillingsniveau, mens to ud af tre referencekommuner anvender udvalgsrammer. Økonomistyringskommunerne angiver som primær begrundelse, at politikområderne svarer til afgrænsede fagområder for hvilke, serviceniveauet bør fastlægges af kommunalbestyrelsen. Valget af politikområder frem for udvalgsrammer giver kommunalbestyrelsen en højere grad af indsigt i fagudvalgenes dispositioner. Samtidig med de relativt mindre frihedsgrader, har økonomistyringskommunerne valgt at forpligte de enkelte fagudvalg til at finde finansiering af eventuelle budgetoverskridelser, først inden for politikområdet og efterfølgende indenfor udvalgenes øvrige politikområder. Der er således asymmetri i udvalgenes frihedsgrader og finansieringsforpligtigelser. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 6

7 Figur 1. Det asymmetriske bevillingssystem Referencekommuner Udvalgsrammer Økonomistyringskommuner Politikområder Udvalgets frihedsgrader: Udvalgets finansieringsforpligtelse: 1 Figuren skal læses som en illustration af dels de to forskellige bevillingsformer i henholdsvis referencekommunerne og økonomistyringskommunerne, dels den konstaterede asymmetri i økonomistyringskommunerne og den af referencekommunerne, der anvender politikområder, imellem frihedsgraderne for udvalgene og udvalgenes finansieringsforpligtelse. Direktionens organisering og fokus I alle seks kommuner har man en direktion, der formelt benævnes med denne titel. I alle seks kommuner har direktørerne et formelt sektoransvar, hvorfor det er en væsentlig del af deres opgave at have fokus på en veldefineret del af den kommunale drift. Direktionerne i økonomistyringskommunerne har stor fokus på koncernstyring. Deres fokus på kommunens samlede økonomi er til stede samtidig med, at hver enkelt direktør har en tydelig rolle som ansvarlig for styring af en bestemt sektor. Koncernstyringen kommer især til udtryk i direktionernes håndtering af budgetlægningen og budgetopfølgningen. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 7

8 Økonomistyringskommunerne Referencekommunerne Tabel 1. Eksempler på forskelle i koncernfokus mellem økonomistyrings- og referencekommuner Budgetlægning Direktionen indstiller tidligt et oplæg til økonomisk råderum og igangsætter udarbejdelse af omstillingskataloger Der indstilles ikke oplæg til råderum før økonomiaftalen og fagdirektørerne fokuserer i højere grad på eget ansvarsområde. Budgetlægning 2 Direktionen drøfter aktivt de tekniske budgetændringer Tekniske budgetændringer indarbejdes af økonomifunktionen eller af forvaltningerne uden diskussion i direktionen Budgetopfølgning Direktionen koordinerer budgetopfølgningerne i et helhedsperspektiv, inden de sættes på fagudvalgenes dagsorden Fagdirektørerne sætter budgetopfølgningen på de respektive fagudvalgs dagsordenen uden en reel koordinerende direktionsbehandling Budgetopfølgning 2 Direktionen indstiller konkrete løsningsforslag baseret på en drøftelse af kommunens samlede økonomi Fagdirektørerne fokuserer i sagsfremstillingerne på problemer frem for løsninger 1 Tabellen beskriver de generelle forskelle mellem økonomistyrings- og referencekommunerne i den analyserede periode. Der er individuelle forskelle mellem de enkelte kommuner. Direktionerne i økonomistyringskommunerne er forsynet med et klart mandat i forhold til økonomistyring. Mandatet definerer direktionens rolle og forpligtigelser. Mandatet er dels et resultat af politikernes udtalte forventninger til direktionen og dels initieret af direktionens, aktive samspil med politikerne. Mandatet er ikke direkte beskrevet i et særligt dokument, men findes i flere styringsdokumenter. Eksempelvis nævnes den økonomiske politik som et grundlag for direktionens mandat. Budget og budgetlægning Økonomistyringskommunerne godkender budgetprocessen i januar eller tidligere, og i forbindelse hermed drøftes behovet for at skabe et samlet økonomisk råderum. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 8

9 Det er i økonomistyringskommunerne endvidere en fast del af budgetprocessen, at der udarbejdes et omstillingskatalog, som indeholder konkrete forslag til skabelse af et økonomisk råderum. Figur 2. Proces for økonomisk råderum og omstillingskatalog Økonomistyringskommuner Referencekommuner Gl.år Vurdering jan af råderum feb mar Omstillingskatalog apr maj Indledende jun Prioritering prioritering jul aug Prioritering sep Prioritering okt Vurdering af råderum Prioritering Katalog 1 Figuren skal læses som en illustration af hovedtrækkene ved henholdsvis økonomistyringskommunernes og referencekommunernes budgetprocesser. Der er individuelle forskelle inden for de to grupper af kommuner. Skabelse af et økonomisk råderum er ikke kun en øvelse, som foregår i forbindelse med udarbejdelsen af et omstillingskatalog. Man arbejder i økonomistyringskommunerne systematisk og løbende med effektiviseringer, fx iværksætter en kommune årligt et antal sektoranalyser med henblik på effektivisering. Direktionens rolle i budgetlægningen Direktionerne i økonomistyringskommunerne har et tydeligt budgetmandat. De skal sikre et konkret beslutningsmateriale, som kan understøtte den politiske proces og realiseringen af de økonomiske målsætninger. Det kan fx været et administrativt budgetforslag og et omstillingskatalog, eller det kan være fremlæggelse af et administrativt budgetforslag i balance, som kan danne grundlag for de politiske drøftelser. I referencekommunerne er direktionens mandat i budgetprocessen mere uklart. Analysen viser endvidere, at der er et tæt samarbejde mellem politikerne og direktionen i økonomistyringskommunerne igennem hele budgetlægningsprocessen. Det er et fælles projekt at få udarbejdet et budget i balance, og politikerne anvender direktionen som sparringsparter i hele budgetprocessen. I referencekommunerne er budgetprocessen derimod Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 9

10 mere opdelt i en administrativ proces frem mod sommerferien og derefter en politisk proces efter sommerferien. Direktionerne inddrages ikke i samme omfang som sparringsparter af politikerne i den sidste del af budgetprocessen. Basisbudgettet Der korrigeres overordnet for det samme i basisbudgettet i alle seks kommuner; fx demografiudviklingen og lovændringer, men i økonomistyringskommunerne indarbejdes de tekniske ændringer i mindre grad automatisk i basisbudgettet. De er i højere grad genstand for drøftelser i direktionen. Realistiske budgetter Det har ikke været muligt at analysere tilbundsgående, hvilke detaljerede budgetforudsætninger, der ligger til grund for kommunernes budgetter. Hvorvidt kommunernes budgetter er realistiske er derfor i stedet analyseret ved at undersøge kommunernes anvendelse af rammebesparelser og reel flerårsbudgettering. I alle seks kommuner er der anvendt rammebesparelser i analyseperioden. I økonomistyringskommunerne gennemfører man efterfølgende rammebesparelserne. Det sker ikke i samme omfang i referencekommunerne. Man anvender i økonomistyringskommunerne i højere grad end i referencekommunerne reel flerårsbudgettering; det vil for eksempel sige, at man forholder sig til den forventede udvikling i demografi, overførselsudgifter m.v. i overslagsårene. Budgetopfølgning Der er ingen forskel på den formelle proces for budgetopfølgningerne på det politiske niveau. Der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger, som starter i fagudvalgene, behandles af økonomiudvalget og ender med en beslutning i kommunalbestyrelsen. Direktionens rolle i budgetopfølgningen Der er heller ingen forskel på, hvordan direktionerne formelt indgår i budgetopfølgningsprocessen, men det er der til gengæld i den direktionsbehandling, der reelt foregår. I økonomistyringskommunerne koordinerer direktionen indstillingerne til de enkelte fagudvalg ud fra hensynet til overholdelse af kommunens sam- Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 10

11 lede budget. Direktionen følger desuden budgetopfølgningen i det videre forløb fra fagudvalgene og videre til økonomiudvalget. I referencekommunerne er budgetopfølgningssagerne også formelt på direktionens dagsorden, men der ses ikke den samme koordinering i forhold til kommunens samlede økonomi. Figur 3. To forskellige processer i direktionernes praksis med koordinering af budgetopfølgningerne Økonomistyringskommunerne Referencekommunerne Kommunalbestyrelse Økonomiudvalg Direktionen Fagudvalg Direktionen Forvaltningen 1 Figuren skal læses som en illustration af de to forskellige processer i henholdsvis økonomistyrings- og referencekommunernes direktioner omkring koordineringen af budgetopfølgningen. Der er individuelle forskelle inden for de to kommunegrupper. 2 De røde, stiplede linjer omkring markeringen af direktionsbehandlingen i figuren for referencekommunernes proces skal symbolisere, at budgetopfølgningen godt kan være et formelt punkt på direktionens dagsorden, men at der ikke reelt sker en koordinering af budgetopfølgningen. Handling ved forventede budgetoverskridelser I alle seks kommuner er der i analyseperioden budgetopfølgninger, hvor det vedtagne budget ikke kan holde på ét eller flere områder. I fem ud af de seks kommuner rapporteres der mindst én gang om forventede budgetoverskridelser på mere end kr. pr. indbygger. Der er systematisk forskel på, hvordan direktionerne handler ved forventede budgetoverskridelser i økonomistyrings- og referencekommunerne. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 11

12 Tabel 2. Forskelle i sagsfremstillinger i budgetopfølgningssager Forudsigelser om det forventede regnskab Handling Tidspunkt Økonomistyringskommunerne (direktionen) De økonomiske problemer beskrives tydeligt Direktionen indstiller handlinger til imødegåelse af merforbrug Direktionen er tydelig omkring økonomiske konsekvenser og handlinger i første budgetopfølgning Referencekommunerne (den enkelte direktør) De økonomiske problemer fremgår mindre tydeligt og med forbehold for beløbene Direktørerne lægger sagerne åbent op uden handlingsforslag. Politikerne skal som oftest selv formulere og beslutte eventuelle handlinger. Direktørerne afventer anden budgetopfølgning før man er tydelig om økonomien Der er også på det politiske niveau systematiske forskelle mellem de to typer af kommuner. Tabel 3. Forskelle i politikernes handlinger i budgetopfølgningssager Forudsigelser om det forventede regnskab Handling Tidspunkt 1 Tabellen beskriver de generelle forskelle mellem økonomistyrings- og referencekommunerne i den analyserede periode. Der er individuelle forskelle mellem de enkelte kommuner. Økonomistyringskommunerne Politikerne tager de administrative, økonomiske beregninger for pålydende Politikerne beslutter at iværksætte handleplaner og gennemfører dem Kommunalbestyrelsen handler i flere tilfælde på 1. budgetopfølgning Referencekommunerne Politikerne tvivler på de administrative, økonomiske beregninger Politikerne afventer der er eksempler på handleplaner, men disse følges ikke altid op af udvalgene Kommunalbestyrelsen handler aldrig på første budgetopfølgning 1 Tabellen beskriver de generelle forskelle mellem økonomistyrings- og referencekommunerne i den analyserede periode. Der er individuelle forskelle mellem de enkelte kommuner. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 12

13 Kvaliteten af det forventede regnskab Økonomistyringskommunerne kan levere troværdige forudsigelser af regnskabet, og disse forudsigelser kan ofte leveres i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Budgetopfølgningerne indeholder i økonomistyringskommunerne information om overholdelse af det oprindelige budget frem for som i referencekommunerne i højere grad at fokusere på overholdelse af det korrigerede budget og dermed overholdelse af formelle bevillingsregler. Det oprindelige budget er lagt med udgangspunkt i den økonomiske politik og dennes målsætninger, og det er derfor vigtigt for den langsigtede økonomistyring, at budgetopfølgningen fokuserer på det oprindelige budget. Resume af rapporten God kommunal økonomistyring 13

God kommunal økonomistyring

God kommunal økonomistyring Januar 2012 Forord Presset på samfundsøkonomien øger behovet for en stram økonomistyring i kommunerne i forlængelse af, at kommunerne i en årrække generelt har brugt flere penge, end de har fået ind i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kan kommunerne styre sig til en sund økonomi?

Kan kommunerne styre sig til en sund økonomi? Styringsagenda 8. september 2015 Kan kommunerne styre sig til en sund økonomi? Bo Panduro, Projektchef i KORA 2 Dagsorden Den sikre viden finansiel økonomistyring Sund økonomi regler og definitioner Målemetoder

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Fredag den 11. januar 2013 Kl. 9.55 10.55 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 #50168 v.3 16-02-2005 /la Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende økonomistyringsprincip...

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012 Børn og Unge-politikken Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Der er taget afsæt i, at anbefalingerne skal have gyldighed uanset hvilket styringsmodel, som kommunerne har valgt.

Der er taget afsæt i, at anbefalingerne skal have gyldighed uanset hvilket styringsmodel, som kommunerne har valgt. Økonomistyring Indledning Som led Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt om styringsmodeller har de deltagende kommuner i efteråret 2008 fordelt sig på fem temagrupper. Temagrupperne blev dannet omkring

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4. Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Kommunernes økonomiske politikker

Kommunernes økonomiske politikker Juni 2012 Forord Så langt øjet rækker vil der være økonomisk smalhals i den offentlige sektor. Det gælder også for kommunerne, og som en følge deraf vil kommunal økonomistyring være højt på dagsordenen.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere