Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske retningslinjer for Lemminkäinen"

Transkript

1 Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen til forventningerne hos vores kunder, ansatte og interessenter. Lemminkäinens værdier er bæredygtig vækst og udvikling, konstruktivt samarbejde samt respekt og tillid, og vores aktiviteter skal være i overensstemmelse med disse værdier. Disse etiske retningslinjer gælder for alle vores forretningsaktiviteter, og definerer fælles rutiner og procedurer for alle Lemminkäinens medarbejdere og ledelse. De etiske retningslinjer vil efter behov blive suppleret med mere detaljerede principper og instrukser. De etiske retningslinjer er tilgængelige på 1. Overholdelse af lovgivning Vi følger gældende lovgivning såvel i Danmark som internationalt. De vigtigste internationale bestemmelser og aftaler som styrer vores virksomhed er: Menneskerettighedskonventionen FN s, Global Compact, initiativ til at fremme menneskerettigheder, forbedre arbejdsvilkårene og miljøbeskyttelse samt bekæmpe korruption Den internationale arbejdsorganisation ILO s erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder og International Handelskammer ICC s anbefalinger Hver enkelt af os skal være bekendt med og overholde love, bestemmelser og instrukser som gælder eget arbejde. Ansatte i lederroller har ansvaret for den nødvendige uddannelse og information til medarbejderne og skal følge op på at love, regler og instrukser overholdes. 2. Økonomisk ansvar Corporate governance (god selskabsledelse) Vi skal overholde de principper og anbefalinger der gælder for god selskabsledelse og de bestemmelser der gælder for børsnoterede selskaber. Disse principper og anbefalinger definerer ansvar og driftsmæssige procedurer for koncernens administrative organer. Principperne og anbefalingerne opdateres regelmæssigt. Insiderinformation Lemminkäinen er et børsnoteret selskab. Nogle af os håndterer insiderinformation, det vil sige ikke offentliggjort information, som ikke er tilgængelig for markedet, og som kan have stor betydning for prisen på aktierne i selskabet. Personer med tilgang til insiderinformation må ikke handle med selskabets aktier, udover de hertil fastsatte perioder. De må heller ikke videregive informationen eller give råd om handel med aktierne, så længe informationen ikke er offentliggjort i henhold til bestemmelserne. Brug af insiderinformation er begrænset af loven, offentlige bestemmelser og børsregler. Lemminkäinen har desuden egne retningslinjer for insidere, som skal overholdes af alle, som besidder eller håndterer insiderinformation. Medarbejdere underlagt de særlige regler for insidere er orienteret om dette. Lemminkäinen A/S Telefon/Fax Internet/ CVR-nr Nørreskov Bakke Silkeborg DK-8600 Silkeborg

2 Konkurrencefremmende arbejde En stor del af vort arbejdet består i gennemførelse af projekter, hvilket betyder, at vi hele tiden udarbejder tilbud, udbudsmateriale og kontrakter, som falder ind under konkurrencelovgivningen. Vi skal overholde den gældende konkurrencelovgivning i alle vores aktiviteter. Dette gælder for al kontakt med Lemminkäinens konkurrenter, kunder og brancheorganisationer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din overordnede. Interessekonflikter Vi arbejder for Lemminkäinen, og vores personlige interesser må derfor ikke være i konflikt med Lemminkäinens interesser. Vi må ikke, hverken direkte eller indirekte, arbejde for eller deltage i forretningsforetagender som konkurrerer med koncernen, eller forretningsaktiviteter for parter som har et forretningsmæssigt forhold til Lemminkäinen, og vi skal ikke søge personlig vinding gennem forretningsmæssige forbindelser. Vi må ikke betale eller modtage nogen form for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger eller belønninger for at igangsætte eller fremme forretningsaktiviteter. Vi må ikke tilbyde eller modtage gaver eller fordele, som med rimelighed må kunne antages at kunne påvirke beslutningsprocessen i vores virksomhed, eller som overskrider grænserne for normal gæstfrihed. Kunderelationer Tilfredse kunder og langsigtede kunderelationer danner grundlag for vores fremtidige succes. Vort mål er at være det første valg for vores eksisterende og fremtidige kunder. Derfor skal vi sørge for, at vores handlinger er i overensstemmelse med de løfter, vi har givet kunderne. Vi følger op på kundetilfredshed gennem regelmæssige spørgeundersøgelser, indsamler tilbagemeldinger fra kunderne på forskellige måder og anvender oplysningerne i udviklingen af produkter og serviceydelser. Relationer til underentreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere I vort arbejde har vi behov for mange typer underentreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere. Åben kommunikation, overholdelse af kontrakter og gensidig tillid er afgørende for begge parters succes. Vi skal vælge samarbejdspartnere på et objektivt grundlag, og ingen personlige hensyn må påvirke vores beslutninger. Vores partnere skal opfylde Lemminkäinens krav med hensyn til kvalitet, pålidelighed, pris, leveringskapaciteter og forretningsmetoder. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere overholder gældende love og bestemmelser samt menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøbestemmelser. Vi skal fremme overholdelsen af principper i overensstemmelse med disse etiske retningslinjer overfor vores underentreprenører og leverandører og følge op på om de overholder ovenstående. 2

3 Relationer til myndigheder og politiske beslutningstagere Regional planlægning, planlægning af arealanvendelse og forskellige godkendelsesprocedurer er centrale aspekter for enhver virksomhed i byggebranchen. Åbenhed og godt samarbejde med de forskellige aktører i planlægningsfasen og under gennemførelsen af aktiviteterne er vigtige for at opnå bedst muligt resultat for slutbrugerne. Vi skal deltage aktivt i udviklingen af bedste praksis for bygge- og anlægsbranchen og arbejde for bedre åbenhed og gennemsigtighed. I vores samarbejde skal vi overholde kravet om fri konkurrence, objektivitet, korrekt og retfærdig behandling samt kompromisløs faglig integritet. Vores kommunikation med beslutningstagere, myndigheder og politiske partier og aktører skal være transparent, og må ikke sætte parternes upartiskhed i fare eller være tilbøjelig til at forårsage interessekonflikter eller mistanke om interessekonflikter. Lemminkäinens ejendom og fortrolig information Vi skal passe godt på Lemminkäinens ejendom og undgå misbrug af den. Vi skal beskytte fortroligt materiale og information, der betros os af underentreprenører, leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere, på samme måde som vi beskytter Lemminkäinens eget fortrolige materiale. 3. Samfundsansvar Vort mål er at kunne tilbyde hinanden et godt, sikkert og inspirerende arbejdsmiljø. Lemminkäinen forventer, at ansatte i lederroller aktivt fremmer en ledelseskultur, som er i overensstemmelse med selskabets værdier og disse etiske retningslinjer. Vores personale opfordres til at deltage i udvikling af arbejdsfællesskabet, f.eks. gennem besvarelse af forskellige spørgeundersøgelser. Som fastsat i vores værdier, skal vi være specielt opmærksom på personlig udvikling, helbred og sikkerhed på arbejdspladsen, håndtering af arbejdsopgaver og balance mellem arbejde og fritid. Personer, som arbejder i og som søger beskæftigelse i koncernen, skal behandles på en retfærdig måde med hensyn til vores principper og procedurer i relation til beskæftigelse og ansættelse. Vi skal deltage aktivt i arbejdsmarkedsorganisationernes aktiviteter og respektere de ansattes organisationsfrihed og forhandlingsret. Vi skal ikke godtage tvangsarbejde eller brug af børnearbejde, og heller ikke behandling eller arbejdsvilkår som strider mod grundlæggende internationale arbejdstagerrettigheder. I alle spørgsmål i forbindelse med ansættelse skal vores optræden være lige og fair behandling af personalet. Vi skal ikke tolerere diskriminering på grundlag af race, nationalitet eller etnisk oprindelse, statsborgerskab, hudfarve, sprog, køn, alder, familieforhold, seksuel orientering, helbredstilstand, religion, samfundsmæssige synspunkter, politisk engagement eller deltagelse i fagforeninger eller på et hvilket som helst andet tilsvarende grundlag. Vi accepterer ikke nogen form for chikane eller mobning på arbejdspladsen. 3

4 4. Miljøansvar Lemminkäinens mål er at opnå en ledende rolle i bæredygtige bygge- og anlægsprojekter med respekt for miljøet. Vi har alle vores del af ansvaret for at tage vare på miljøet. Vi, som arbejder i bygge- og anlægsbranchen, har et særligt ansvar og mulighed for løbende at arbejde for at reducere miljøpåvirkning fra byggeaktivitet og fremme en bæredygtig udvikling i byggeriet og relaterede aktiviteter. Vi skal tage hensyn til miljøet i alle vores aktiviteter og beslutninger. Alle vores miljøaktiviteter skal være i overensstemmelse med Lemminkäinens miljøpolitik, og vi skal løbende videreudvikle vores systemer, fremgangsmåder og indikatorer indenfor miljøområdet. Vort mål er løbende forbedringer på miljøområdet. Vi skal tilbyde vores ansatte systematisk uddannelse og vejledning i miljøspørgsmål. Vi skal åbent formidle vores miljømæssige indsats for vores interessenter og forventer, at vores underentreprenører og kontraktpartnere støtter os i at opnå vores mål gennem deres egne handlinger. 5. Kommunikation og interessentrelationer Gennem intern og ekstern kommunikation skal vi give vores interessenter nøjagtig information om Lemminkäinens mål og aktiviteter. De grundlæggende principper for kommunikation skal være troværdighed, åbenhed. Vores kommunikation skal overholde love og offentlige bestemmelser, børsregler og vores egen kommunikationspolitik. Vi skal deltage aktivt i udviklingen af samfundets og branchens operationelle forudsætninger og vilkår gennem brancheorganisationer. Eventuelle donationer, sponsoraftaler eller andre typer samarbejde med interessenter skal være i overensstemmelse med vores principper for ansvarlig handling og støtte for opnåelse af vores mål. 6. Overholdelse af de etiske retningslinjer Formålet med disse etiske retningslinjer er at skabe rammerne for arbejdet hos Lemminkäinen, og vi forventer, at alle vores medarbejdere handler i overensstemmelse med retningslinjerne. Ansatte i lederroller har ansvar for at præsentere de etiske retningslinjer for eksisterende og nye medarbejdere. Selskabets ledelse skal overvåge overholdelsen af retningslinjerne. Medarbejdere, som i en given situation, er i tvivl om, hvilken handling de bør vælge for at overholde de etiske retningslinjer, opfordres til at kontakte deres overordnede, ledelsen eller andre personer med relevant viden. Brud på de etiske retningslinjer skal rapporteres til en overordnet eller den administrerende direktør, eller bestyrelsen. Ansvaret for efterforskning af handlinger i strid med retningslinjerne samt eventuelle konsekvenser, påligger nærmeste overordnede og om nødvendigt den øverste ledelse. Personer, som rapporterer brud på retningslinjerne, må ikke straffes. Al praksis, som er i strid med disse etiske retningslinjer, skal korrigeres umiddelbart. Brud på retningslinjerne anses som alvorlige og sådan adfærd kan medføre ophævelse af ansættelsesforholdet. 4

5 7. Opdatering Disse retningslinjer er vedtaget af direktionen i Lemminkäinen, Finland. Overholdelse af retningslinjerne vil blive overvåget og retningslinjerne opdateres jævnligt for at sikre, at de er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og koncernens mål. 5

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere