Fagforeninger får flere på førtidspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagforeninger får flere på førtidspension"

Transkript

1 5. DECEMBER FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres senere i december. Der bliver tilkendt flere førtidspensioner, når kommunerne samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer - og færre, når de i stedet samarbejder med arbejdsgivere eller læger. Fagforeninger får flere på førtidspension Antallet af danskere, der får førtidspension og dermed tager varigt afsked med arbejdsmarkedet, bliver kraftigt påvirket af, hvilke interesseorganisationer som kommunerne inddrager under behandlingen af sagen. Når kommunerne samarbejder med en fagforening eller en frivillig organisation om tilkendelse af førtidspension, øger det markant sandsynligheden for, at sagen ender med en førtidspension. Samarbejder kommunerne i stedet med læger eller arbejdsgivere, mindsker det antallet af tilkendte pensioner. Denne kontroversielle konklusion når seniorforsker Steen Bengtsson fra Socialforskningsinstituttet frem til i en endnu ikke offentliggjort forskningsrapport. Og forskeren sætter ligefrem tal på parternes indflydelse: Samarbejder kommunen med klientens fagforening, øger det sandsynligheden for førtidspension med 12 pct., og samarbejder kommunen med en frivillig organisation, fx en handicaporganisation, Sådan er parternes indflydelse Effekt på pensioneringsgrad i pct., hvis en kommune samarbejder med: Frivillige organisationer (ex. handicaporganisation) Fagforeninger Arbejdsgivere Praktiserende læger Kilde: Socialforskningsinstituttet, øges sandsynligheden med hele 29 pct., viser undersøgelsen. Samarbejder kommunen derimod med en arbejdsgiver, fører det til 10 pct. færre pensioner - og samarbejdes der med læger/lægekonsulenter, fører det til otte pct. færre førtidspensioner. Ændret finansiering førte til fald Den nye undersøgelse er udført efter den samme metodik, som SFI benyttede tilbage i slutningen af 1980 erne i den første store undersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse af førtidspension. Kommunerne har selv redegjort for deres sagsbehandling og selv vurderet, hvilke faktorer der har haft indflydelse på afgørelsen af sagen. Tallene udtrykker altså kommunernes egne officielle vurderinger af de konkrete sagsforløb. SFI s store undersøgelse Førtidspension eller?, der kom i 1989, førte til politisk indgriben, fordi den afdækkede markante forskelle på kommunernes praksis, der ikke kunne forklares med forskellige sociale og økonomiske forhold i landet. I 1992 fik kommunerne derfor et større medansvar for finansieringen af de tilkendte pensioner: De skulle herefter betale 50 pct. af udgifterne og fik ikke som før det hele refunderet af staten. I 1999 strammede man den regel yderligere og gav kommunerne ansvar for at betale 2/3 af udgifterne. Kort herefter oplevede Danmark et dramatisk fald i antallet af nye førtidspensioner - et fald, der ifølge Steen Bengtsson ikke er set magen i nogen andre europæiske lande. EU Det danske dagpengesystem er EU s mest generøse over for lavere lønnede. Side 4 INTEGRATION Ingen kender rigtigt de kvalifikationer, indvandrere har taget med fra hjemlandet. Side 5-6 AKTIVERING Ældre ledige deltager typisk i de aktiveringsordninger, der har mindst effekt. Side 7

2 5. DECEMBER 2002 SIDE 2 ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende: Kommunikationschef Svend Bie Redaktør: Flemming Andersen Journalist: Anders Lau Studentermedhjælper: Lise Lester Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 450 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: ISSN: Den nye SFI-rapport Bestemmer forvaltningen din førtidspension? offentliggøres midt i december, og efter undersøgelsen er forsker Steen Bengtssons eget svar på spørgsmålet et klart JA. Frygt for stigning efter reform Rapporten vil givet skabe røre op til den 1. januar 2003, hvor førtidspensionsreformen træder i kraft. Den skal gøre kommunernes indsats mere arbejdsmarkedsrettet end i dag ved at introducere et nyt arbejdsevnekriterium. I stedet for som før at se på, hvor meget erhvervsevne en borger har mistet, skal kommunerne vurdere, hvor stor arbejdsevne de pågældende har tilbage, når man langt bredere undersøger muligheden for bl.a. skift af branche og arbejdsfunktion. Samtidig bliver det stærkere understreget, at kommunerne skal have prøvet alle andre muligheder for revalidering, fleksjob mv., før de må tilkende pension. I den forbindelse sker der i øjeblikket en stor uddannelsesindsats, der skal lære Vær velkommen A RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK Af Jørn Neergaard Larsen, L E D E R Dansk Arbejdsgiverforening Alt tyder på, at næste uges topmøde i Det Europæiske Råd i København kroner det danske formandskab med en beslutning om at udvide EU med op til 10 lande. Beslutningen vil være en milepæl for skabelsen af et forenet og demokratisk Europa, hvor borgerne er sikret frihed og rettigheder gennem retsstater. Dansk Arbejdsgiverforening er en varm tilhænger af, at de nye borgere i EU straks skal have samme rettigheder som andre borgere i EU, herunder muligheden for uhindret at arbejde i andre EU-lande. En nylig tysk undersøgelse forudser, at mellem og østeuropæere på et eller andet tidspunkt er klar til at rejse til den vestlige del af Europa for at søge arbejde, herunder - primært i Tyskland og Østrig. Hvor mange, der vil søge til Danmark, er uvist, men for at tage ophold i Danmark kræver det imidlertid, at man har beskæftigelse eller på anden måde er i stand til at forsørge sig selv. De, der måtte komme, skal være velkomne, sagsbehandlerne den nye metode - herunder at inddrage arbejdsmarkedets aktører m.fl. aktivt i forsøget på at holde den enkelte borger på arbejdsmarkedet. Steen Bengtssons undersøgelse viser også, at et sådant bredt samarbejde generelt hjælper til at forebygge pension. Bag reformen ligger en forventning om, at alle parter, også fagforeninger og frivillige organisationer, trækker i retning af at fastholde flere på arbejdsmarkedet. Reformen er designet politisk til at nå dette fælles mål. Steen Bengtsson frygter imidlertid, at den kan få den stik modsatte effekt, fordi reformen samtidig skal sikre en mere ensartet sagsbehandling. Dermed opstår der ifølge Steen Bengtsson en risiko for, at kommunerne anlægger en form for standardbehandling af alle førtidspensionssager. Det vil få flere sager til at ende med førtidspension, viser undersøgelsen, fordi en standardisering vil svække den individuelle vurdering af borgernes potentiale og muligheder på arbejdsmarkedet. - fla når blot de på legal vis kommer ind ad hoveddøren og overholder spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Langt de fleste bliver herved dækket af gældende overenskomster eller overenskomstlignende vilkår - akkurat som andre lønmodtagere i Danmark. Omvendt bør det fåtal af arbejdstagere og virksomheder, der ikke respekterer lovgivningen og aftalerne på dette område, rammes af hårde sanktioner for at undgå, at ansvarlige danske virksomheder udsættes for unfair konkurrence. De nugældende regler på dette område er imidlertid tilstrækkelige til at sikre, at det danske arbejdsmarked også vil være velfungerende efter udvidelsen. Vi har derfor ikke brug for overgangsordninger, der hindrer nye EU-borgere i at komme til Danmark for at arbejde og dermed bidrage til væksten i dansk økonomi. Det danske arbejdsmarked er parat til at møde udvidelsens udfordringer til glæde for vore virksomheder og dansk økonomi.

3 5. DECEMBER 2002 SIDE 3 UDDANNELSE Siden 1994 har der været faldende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft inden for handels- og kontorområdet, viser analyse. Færre praktikpladser, flere søgende Antal aftaler og praktikpladssøgende, det merkantile EUD-område Indgåede uddannelsesaftaler Praktikpladssøgende Brug for færre faglærte på HK-området Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft på HK-området er på vej ned. Fra midten af 1990 erne har de private virksomheder sænket deres brug af HK-arbejdskraft. Samtidig har der været et fald i antallet af nye praktikpladser, og lønudviklingen har ikke kunnet følge med det øvrige arbejdsmarkeds. I stedet anvender virksomhederne højere uddannede. Det viser ArbejdsMarkedsPolitisk Agendas analyse, der bygger på DA s Lønstatistik. Her kan man sammenholde brugen af arbejdskraft, målt i timer, med lønudviklingen for HK-arbejdsfunktionerne. Færre timer og lavere lønstigninger Fra 1994 til 2000 er efterspørgslen faldet inden for administrativt sekretærarbejde, internt kontorarbejde og bogholderi- og regnskabsarbejde (assistentniveau). Her er timeforbruget faldet, selv om arbejdskraften relativt set er blevet billigere - da lønnen er steget langsommere end på DA-området generelt. Det er et klart tegn på faldende efterspørgsel. En del af dette arbejde er overtaget af højere uddannede, idet der samtidig har været stigende efterspørgsel i bogholderog revisorarbejde, der typisk kræver en videregående uddannelse. Her anvendes mere arbejdskraft, selv om lønnen er steget mere end DA-gennemsnittet. Det er et tydeligt tegn på stigende efterspørgsel. På det private arbejdsmarked generelt er anvendelsen af arbejdskraft med mellemhøjt kvalifikationsniveau (typisk med Kilde: Undervisningsministeriet, EASY-P. Antallet af nye uddannelsesaftaler er faldet siden Det har øget antallet af personer uden en praktikplads, der dog tilsyneladende er ved at tilpasse sig efterspørgslen. en KVU eller MVU) steget otte pct. fra 1994 til 2000, og brugen af arbejdskraft på højt kvalifikationsniveau (typisk akademikere) er steget hele 19 pct. Tegn på fald flere andre steder Også andre HK-arbejdsfunktioner viser tegn på fald i efterspørgslen, bl.a. inden for alment kontorarbejde, der tæller flest ansatte. Her er timeforbruget øget lidt, men lønudviklingen har samtidig været noget under det øvrige arbejdsmarkeds. I stenografering/maskinskrivning, som ingen længere uddannes til, er der også tegn på fald i efterspørgslen. Brugen af arbejdskraft er faldet 30 pct. efter Mette Christiansen, uddannelsespolitisk sekretær i HK, bekræfter, at der er en afmatning i efterspørgslen efter traditionelt faglærte. En HK-analyse har bl.a. vist, at en tredjedel af medlemmerne er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Sammen med Dansk Handel & Service og Kommunernes Landsforening er HK med til at planlægge en kort videregående uddannelse i administration, der passer bedre til de nye jobkrav, og HK forventer, at også reformen af de merkantile erhvervsuddannelser vil bringe uddannelserne bedre i takt med efterspørgslen. Færre praktikpladser Som vist i figuren er der også et fald i antallet af praktikpladser. Det har medført et stigende antal praktikpladssøgende - også selv om det efter 1999 ser ud til, at søgningen til uddannelserne er ved at tilpasse sig den lavere efterspørgsel. Antallet af elever i skolepraktik har dog ikke tilpasset sig efterspørgslen, men er steget fra 288 i 1995 til i Jobudsigterne for disse elever, der har taget hele uddannelsen via skolepraktik, risikerer at være meget små på det nuværende arbejdsmarked, har en rapport fra AER netop vist. På HK-området har kun 37 pct. af eleverne fra skolepraktik fået job (målt over flere år) mod 82 pct. af de elever, der har været i praktik på en virksomhed. - fla

4 5. DECEMBER 2002 SIDE 4 EU For lavindkomstgrupper er Danmark det land i EU, hvor den sociale sikring ved arbejdsløshed er størst og de økonomiske motiver til at arbejde mindst. Nettodækningsgrad efter skat Enlig Gift par Par (2 børn) Enlig (2 børn) Danmark Finland Sverige Kilde: SFI 2002 og OECD EU s mest generøse dagpengesystem Danmark er det land i EU, hvor det økonomiske motiv til at tage et laverelønnet job er mindst - målt i forhold til det beløb, man får ud af at være på dagpenge. Det fremgår af en dugfrisk rapport fra Socialforskningsinstituttet. Den slår fast, at det danske system er det mest generøse i EU for lavindkomstgrupper - hvad enten det drejer sig om enlige, gifte par, par med børn eller enlige med børn. Analysen bygger på tal fra OECD, der har beregnet den nettodækningsgrad i forhold til et lavere lønnet job, som de fire nævnte familietyper får ud af at være på dagpenge - beregnet efter skat og inklusive familie- og boligydelser. Et lavere lønnet job vil i analysen sige et job til en løn, der svarer til 2/3 af gennemsnitslønnen for en industriarbejder. I Danmark vil et sådant laverelønnet job give omkring 100 kr. i timen (2/3 af løn ved betjening af industrimaskiner). Op til 96 pct. af lønnen dækkes Ifølge analysen er nettodækningsgraden for lavtlønsgruppen i Danmark oppe på 89 pct. af lønnen for både enlige og gifte par. Og for par eller enlige med to børn når dækningsgraden helt op på 95 og 96 pct. af lønnen, viser beregningerne. For de sidste to grupper er det økonomiske motiv til at arbejde altså snævret ind til 4-5 pct. af lønnen. Og så har analysen endda ikke taget højde for transportomkostninger til og fra arbejde: Høj dækning ved lav løn Holland Belgien Luxemb. Frankrig Tyskland Østrig Italien Spanien Portugal Grækenl. Irland UK For alle fire familietyper, der er undersøgt, har det danske system den højeste nettodækningsgrad for lavere lønnede. For par og enlige med børn er det økonomiske motiv til at arbejde begrænset til 4-5 pct. af lønnen - endda før transporten er betalt ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Sådan er dækningsgraden udregnet Nettodækningsgraden vil sige den andel af lønnen, en arbejdsløs får dækket af sociale ydelser under ledighed. SFI s analyse bygger på tal fra OECD, der tager højde for dagpenge efter skat, ATP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag, børnepenge, boligtilskud, udgifter/rabat til børnepasning og betaling til arbejdsløshedsforsikring - alt beregnet for første måneds ledighed. Transportomkostninger og andre arbejdsrelaterede udgifter til fx arbejdstøj er ikke medregnet her. De fjerner yderligere en bid af incitamentet til at arbejde, siger seniorforsker Jon Kvist fra SFI. Lavere dækning til middellønninger Analysen viser samtidig, at dækningsgraden i Danmark er på EU s gennemsnit for grupper med lidt højere indkomster: For enlige eller par uden børn, der har en løn som en industriarbejders, er dækningsgraden således 63 pct. For par og enlige, der har to børn, er dækningsgraden dog stadig oppe på 73 og 78 pct. Andre analyser har vist, at når lønnen kommer højere op (over ca. 150 kr. i timen) har Danmark en lavere dækningsgrad end i de fleste andre EU-lande. Fleksibilitet og passivitet Ifølge Jon Kvist sikrer det danske system de mest udsatte grupper bedst, men risikerer også at fratage dem arbejdslysten: I forhold til andre EU-lande giver vi nemmere adgang til vores dagpengesystem og samtidig højere sociale ydelser til personer med lave indkomster. Det kan være fornuftigt i et socialpolitisk perspektiv, fordi det giver høj sikkerhed til dem, der befinder sig i randen af arbejdsmarkedet og hyppigt er arbejdsløse. Det giver samtidig fleksibilitet på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne lettere kan hæve og sænke antallet af ansatte hurtigt, når der er et socialt system til at samle ledige op. Men det er en balance. Omvendt skal man også passe på ikke at gøre folk passive, siger han. - fla

5 5. DECEMBER 2002 SIDE 5 INTEGRATION Der mangler overblik over niveauet for flygtninge og indvandreres medbragte uddannelse. Det er et stort problem, mener chefen for CVUU. Usikkerhed om indvandreres kvalifikationer Der er usikkerhed om flygtninge og indvandreres medbragte kvalifikationer. De eksisterende undersøgelser på området peger i forskellige retninger og giver ikke noget overblik over det reelle arbejdskraftpotentiale blandt dem, der enten flygter eller indvandrer hertil. Usikkerheden hænger sammen med, at der ikke sker en systematisk dokumentation og godkendelse af indvandreres uddannelsesbaggrund, når de kommer til landet. Og i det omfang, at deres kvalifikationer registreres, sker det hovedsageligt på baggrund af personernes egne selvrapporterede oplysninger - en procedure, som ifølge en forsker let fører til en overvurdering af kvalifikationsniveauet. Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik angav for nylig, at indvandrere fra mindre udviklede lande ikke får job, der svarer til deres medbragte uddannelsesniveau. Ud af alle de flygtninge og indvandrere, der i dag er i landet, er det imidlertid stadig under personer, der indtil nu har fået vurderet deres uddannelse hos Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU). En af centerets hovedopgaver er ellers netop at skabe grundlag for, at virksomhederne kan tage stilling til indvandreres kvalifikationer. Mange modstridende tal Den hidtil største undersøgelse af indvandrernes medbragte uddannelser blev Stor forskel på undersøgelser Personer med en udenlandsk uddannelse, pct. Ingen/uoplyst Grundskole Gymnasial Faglig Danmarks Statistik 0, ,7 31,8 Rockwool Fondens Forskningsenhed 2,9 47,2 7,2 18,4 Forskel -2,9-20,3 8,6 13,4 Videregående 25,6 24,3 1,2 Note: Der er tale om en uvægtet sammenligning af 724 personer fra otte indvandrerlande med en udenlandsk uddannelse, der har svaret på såvel RFF s 2001 undersøgelse som Danmarks Statistiks undersøgelse. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for den samlede indvandrerbefolkning. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2002 Der er store forskelle på resultaterne af de to undersøgelser i tabellen, selv om det er de samme indvandrere, der har deltaget i begge undersøgelser. foretaget i 1999 af Danmarks Statistik. Oplysningerne i undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse sendt til over indvandrere, hvoraf kun ca. halvdelen svarede. På baggrund af de indsendte svar og personoplysninger om den gruppe, der ikke svarede tilbage, udarbejdede Danmarks Statistik imidlertid et konstrueret uddannelsesniveau for den gruppe, der ikke svarede. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, påpeger imidlertid i en kommentar til Danmarks Statistiks undersøgelse i deres Årbog om udlændinge i Danmark 2002:..at den anvendte metode sandsynligvis gør, at omfanget af medbragt uddannelse overestimeres. Senest har også Rockwool Fondens Forskningsenhed belyst problemet gennem en stikprøveundersøgelse, der har udgangspunkt i de selvsamme indvandrere, der indgår i Danmarks Statistiks undersøgelse. Og resultaterne af undersøgelsen bekræfter, at der er usikkerhed om indvandrernes uddannelsesniveau. DS overvurderer uddannelsesniveau Claus Larsen, der er forskningsmedarbejder ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, påpeger, at der altid er en risiko for, at der sker en overvurdering af egne evner, når man beder personer om selv at angive deres kvalifikationer. Den risiko eksisterer også i vores undersøgelse. Men på grundlag af den registrering af indvandreres medbragte uddannelse, der finder sted i dag, er Danmarks Statistiks materiale og vores undersøgelse det bedste, vi har, siger han. Af tabellen fremgår det tydeligt, at der er markante forskelle på uddannelsesniveauet i de to undersøgelser, på trods af at det altså er de samme personer, der er blevet spurgt. Vores undersøgelse viser, at der er en tendens til, at Danmarks Statistiks metode overvurderer det samlede uddannelsesniveau, siger Claus Larsen. En anden nyere opgørelse fra Udlændingestyrelsen bidrager til at øge forvir

6 5. DECEMBER 2002 SIDE 6 ringen om niveauet for medbragt uddannelse. Tallene, der kun omfatter flygtninge, viser således, at der er en stor gruppe på næsten 60 pct., der slet ikke har en uddannelse eller kun har, hvad der svarer til en grunduddannelse. Samtidig viser tallene, at der er en forholdsvis stor gruppe på 24 pct., der enten har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Forvirring om arbejdskraftpotentiale Helle Otte, centerchef ved Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU), er enig i, at der er usikkerhed og forvirring om de eksisterende tal for indvandrernes medbragte uddannelser. Det er et stort problem, der er med til at skabe forvirring om det reelle arbejdskraftpotentiale blandt dem, der kommer hertil. Forvirringen hænger sammen med, at der kun er ét sted, hvor indvandrernes kvalifikationer bliver dokumenterede og validerede - og det er hos os, siger Helle Otte. Som et eksempel på en kilde til tvivl nævner hun, at mange indvandrere mener, at de har en ingeniøruddannelse, men at denne efter danske normer svarer til en kort videregående teknikeruddannelse. Hun mener desuden, at det er problematisk, at indvandreres medbragte uddannelseskvalifikationer ikke bliver dokumentet og valideret tidligere i integrationsforløbet. En tidlig registrering og validering af indvandrernes medbragte kvalifikationer er et godt udgangspunkt for at blive integreret på arbejdsmarkedet, siger hun. Hun mener ikke, at man i dag har et klart billede af, hvor stor en del af indvandrerne der ud fra deres medbragte uddannelse kan integreres direkte på det danske arbejdsmarked. Hun peger imidlertid på, at der også kan være problemer forbundet med at integrere indvandrere, der på papiret har den rigtige uddannelse. Ofte ser vi et manglende match mellem de kvalifikationer, indvandrere fra typiske flygtninge- og indvandrerlande har, og de kompetencer, som efterspørges på det danske arbejdsmarked. For eksempel nytter det ikke noget, at man er ingeniør med speciale i minedrift, når det, der efterspørges på det danske arbejdsmarked, er ingeniører med kendskab til softwareteknologi, siger Helle Otte. Få får vurderet uddannelse På trods af, at en forholdsvis stor del af flygtningene og indvandrerne medbringer en uddannelse hjemmefra, er det stadig et fåtal, der vælger at få vurderet deres kvalifikationer i forhold til det danske uddannelsessystem. I de to år, CVUU har eksisteret, har centeret sammenlagt vurderet under ansøgninger. Hvor mange af disse, der er fra borgere fra typiske flygtningeog indvandrerlande har CVUU ikke noget samlet tal for. I 2001 kom over 60 pct. af ansøgningerne imidlertid fra EUlande, andre europæiske lande eller Nordamerika. Mindre end 40 pct. af ansøgningerne var således fra typiske indvandrerlande. Et billede, der ifølge Helle Otte ikke er ændret væsentligt siden. Centerchef Helle Otte erkender, at det fortsat er et lavt antal, men fremhæver samtidig, at antallet har været stigende. Hun peger desuden på, at især medierne har været med til at skabe et unuanceret billede af, at der går mange velkvalificerede indvandrere rundt, der ikke kan få job, fordi de ikke kan få godkendt deres kvalifikationer. Det beskedne antal vurderinger skal sammenholdes med, at der var omkring indvandrere mellem 25 og 64 år uden en dansk uddannelse i Med den nuværende vurderingstakt vil der altså gå ganske mange år, før alle har fået papir på deres medbragte kvalifikationer. - anl

7 5. DECEMBER 2002 SIDE 7 AKTIVERING Ældre bliver i stor udstrækning sendt i nyttesløs aktivering. I det omfang, ældre kommer i mere effektive forløb, har det også effekt. Seniorer sendes i aktivering med lille effekt Ledige mellem 55 og 60 år bliver i udstrakt grad sendt i udsigtsløs aktivering, der ikke hjælper dem til at komme i arbejde. Når ældre bliver henvist til mere effektive aktiveringsforløb, har det imidlertid den samme positive effekt som for andre aldersgrupper. Det fremgår af en ny undersøgelse af Uddannelsesindsatsen i aktivperioden 2001 udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undersøgelsen er foretaget blandt dem, der var i aktivering i marts, april og maj ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Effekter af uddannelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse er lavet på opfordring fra Landsarbejdsrådet, der har ønsket at få bedre indblik i uddannelsesindsatsens beskæftigelseseffekt for forskellige grupper af aktiverede. Undersøgelsen er baseret på data fra en surveyundersøgelse, der er repræsentativ for samtlige, der var i aktivering i marts, april og maj Undersøgelsen giver derfor et billede af hele aktiveringens sammensætning i perioden. Udsigtløs aktivering trækker Almen uddannelse og offentlig jobtræning er de aktiveringsredskaber, der oftest bliver brugt til seniorerne. Hele 34 pct. af deltagerne i almen uddannelse var således over 55 år, mens det tilsvarende tal for offentlig jobtræning var 30 pct. Når så stor en andel af ældregruppen ender i netop disse aktiveringsforløb, skyldes det ikke, at aktiveringen fører til fast arbejde. Andelen over 55 år, der efterfølgende kom i job efter at have deltaget i almen uddannelse, var kun 14 pct. For offentlig jobtræning var det tilsvarende tal 16 pct. Det er noget under den gennemsnitlige jobeffekt for alle aktiveringsforløb i aldersgruppen på 22 pct. Som en mulig forklaring på, hvorfor se- Stor forskel på effekt Jobeffekt for de over 55-årige, pct Almen uddannelse Off. jobtræning Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Privat AMU-udd. jobtræning Mange ældre sendes i aktivering med lille effekt. Få kommer derimod i privat jobtræning og på AMU-uddannelser, der har stor effekt - også for ældre. niorerne netop havner i de mest udsigtsløse aktiveringsforløb, hedder det i rapporten: Problemet kan også være, at ledige i denne aldersgruppe (over 55 år red.), som har opgivet at få job på det ordinære arbejdsmarked, i højere grad vælger disse redskaber, mens de venter på efterløn. Selv om ledige har mulighed for at komme med individuelle ønsker, er det dog AF, der har ansvar for, at ledige kommer i aktivering, der fører til job. Effektiv aktivering får ældre i job Der er imidlertid ingen grund til at slå tiden ihjel i nyttesløs aktivering, indtil efterlønnen banker på. AMU-uddannelser og privat jobtræning er blandt de aktiveringsredskaber, der har størst succes med at integrere ledige på arbejdsmarkedet. Og det gælder også for ældregruppen, fremgår det af undersøgelsen. 37 pct. af alle ældre over 55 år kom således enten i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse efter at have deltaget i et AMU-forløb. For privat jobtræning var det tilsvarende tal 35 pct. For begge aktiveringsredskaber lå jobeffekten dermed et godt stykke over gennemsnittet for hele aldersgruppen på 22 pct. Arbejdsmarkedsstyrelsen påpeger dog, at effekttallene for såvel privat jobtræning som for AMU-uddannelserne skal tages med et forbehold, da det netop er forholdvis få af undersøgelsens deltagere, der var i disse typer aktivering. - anl

8 5. DECEMBER 2002 SIDE 8 MOBILITET Ledige vil nødigt pendle, viser en ny undersøgelse. Direktøren i Arbejdsmarkedsstyrelsen bekræfter, at lediges mobilitet er lille. Arbejdsløse vil ikke pendle Villigheden blandt landets ledige til at bruge tid på at komme til og fra arbejde er overraskende lavt. Så lav, at det er tvivlsomt, om de lever op til de mobilitetskrav, de skal opfylde for at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Uddannelsesindsatsen i aktivperioden Undersøgelsen består af interview med et repræsentativt udsnit af ledige i aktivperioden, der deltog i aktivering i marts, april og maj Undersøgelsen viser, at 34 pct. af de ledige kun vil bruge under en halv time i alt på at komme til og fra arbejde, og kun 13 pct. vil bruge over en time på transporttid. Lovkravet er tre timers transport om dagen (se boks). Vil hverken rejse eller skifte branche Ifølge rapporten angiver mange ledige selv, at den primære årsag til, at de ikke er i arbejde, er, at der ikke er noget job i lokalområdet. Direktør i AMS, Lars Goldschmidt, bekræfter over for ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda, at AF er nødt til at fastholde enkelte ledige på deres forpligtelser til at være mobile. Undersøgelsen viser, at holdningen til at være mobil er svagt funderet blandt ledige, og at lediges lyst til at søge job langt væk eller inden for en anden branche er lille. AF kan så tvinge ledige til at søge jobbene, men det ville være at foretrække også for de ledige selv, hvis de var mere opsøgende, siger han. Aktivering fastholder de ledige Undersøgelsen viser også, at aktivering i sig selv er med til at sænke lediges mobilitet. 74 pct. svarer godt nok ja til, at de vil afbryde deres aktivering for et job, men samtidig svarer 43 pct., at de ikke vil tage et dårligere job end det, de havde før. Når man først har været ledig så længe, at man er i aktivering, er man imidlertid forpligtet til at tage imod alle ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Mobilitetskrav Ifølge bekendtgørelse om rådighed, 8, har ledige pligt til at acceptere arbejde med en sammenlagt transporttid på tre timer og fire timer, hvis det er et flaskehalsområde. Ifølge 6 skal ledige kunne formidles arbejde inden for den lediges eget område, med fuld sædvanlig arbejdstid. Efter tre måneder skal den ledige, ifølge 7, også kunne formidles alt arbejde, som personen kan varetage, også uden for den lediges eget område. Fra 1. januar 2003 ændres reglerne, så tre-måneds-reglerne ophæves. job, man kan varetage (se boks). Som begrundelse for ikke at afbryde aktiveringen for et job angiver mange, at de er tilfredse med at være i aktivering. Det tyder på, at aktiveringen fastholder ledige frem for at motivere dem til at finde arbejde, hedder det i rapporten. Det er et velkendt problem, at jo bedre aktiveringstilbuddene er, jo mere er der en tendens til, at de ledige ønsker at fortsætte i aktivering i stedet for at få et arbejde. Det er et uundgåeligt dilemma, og det er AF s opgave at sikre, at de ledige bliver ved med at søge job, siger Lars Goldschmidt. Vismænd: Incitamenter mangler Konklusionerne om lediges mobilitet i den netop udkomne vismandsrapport understøtter konklusionerne i undersøgelsen fra AMS. Vismændene konkluderer, at arbejdskraftens geografiske mobilitet, altså viljen til transporttid for at få arbejde, er ret lav i Danmark i forhold til andre lande. Ifølge vismandsrapporten er en del af forklaringen den forholdsvis høje kompensation, som dagpenge giver i forhold til indkomsten. Det medfører, at ledige mangler økonomiske incitamenter til at være mobile, angiver vismændene. -lil

9 5. DECEMBER 2002 SIDE 9 BESKÆFTIGELSE Ældre over 50 år klarer sig bedst på arbejdsmarkedet i Norge. Kort dagpengeperiode og skrappe mobilitetskrav har effekt. Ældre er en vindergruppe i Norge Ældre mellem 50 og 59 år har den suverænt laveste ledighed i Norge. Og samtidig kommer årige hyppigere tilbage i arbejde igen efter en ledighedsperiode end næsten alle andre aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Dette overraskende resultat fremgår af Rapport om arbeidsmarkedet, 2002 fra den norske arbejdsformidling Aetat. Rapporten konkluderer, at personer i 50-års alderen med et godt helbred, er en vindergruppe på arbejdsmarkedet. Årsagen til ældres succes skal ifølge Aetat findes i, at der er stor efterspørgsel efter personer med kompetencer og erfaring. Også Norges skrappe rådighedskrav og en kort dagpengeperiode har betydning, vurderer Stein Langeland, programdirektør i Aetat. 50-årige har lavest arbejdsløshed Rapporten peger på, at personer mellem 50 og 59 år er mindre ramt af arbejdsløshed end alle andre aldersgrupper i Norge. Kun to pct. af årige var arbejdsløse i september 2002, mod hele 5,7 pct. af de årige (se figur). Langtidledigheden blandt årige ligger også under gennemsnittet for hele arbejdsstyrken. Og alder er ifølge den norske rapport heller ikke nogen hindring for at komme tilbage i arbejde, selv når man har været ledig i en periode. Ledige i den norske arbejdstyrke Pct. Ledige i pct. af arbejdsstyrken, september ,00 0,7 Arbejdsmarkedsordninger 8,00 0,5 Deltidsansatte 7,00 1,9 Arbejdsløse 6,00 2,1 0,4 0,1 5,00 0,9 1,8 0,3 4,00 0,2 1,5 3,00 0,5 5,7 1,4 4,9 1,3 2,00 3,7 3,3 2,9 1,00 2,4 2 0,00 19 og under og over Kilde: SSB og Aetat Arbeidsdirektoratet, År Ifølge den norske arbejdsformidling Aetat har gruppen af årige den laveste arbejdsløshed. Kun to pct. ledige mod hele 5,7 pct. blandt de årige. Ifølge Aetat er der stor efterspørgsel efter kompetencer og erfaring på det norske arbejdsmarked. Således kommer personer mellem 50 og 59 år hyppigere i arbejde, efter at de har været arbejdssøgende i en periode, end næsten alle andre aldersgrupper. 76 pct. af de årige, der havde afsluttet deres registreringsperiode hos Aetat var i arbejde tre måneder senere. Det er kun overgået af gruppen af årige, hvor 79 pct. var i arbejde tre måneder efter seneste registrering. Der er mange påstande om, at ældre ikke kan komme i job igen, når de først er blevet ledige. Derfor er det overraskende, at resultatet viser, at så stor en del af de ældre faktisk kommer tilbage i arbejde efter at have været ledige i en periode, siger Anette Glenne, der er rådgiver ved Aetat. Kort dagpengeperiode har effekt Forklaringen på de ældres succes på arbejdsmarkedet hænger først og fremmest sammen med, at der i Norge er stor efterspørgsel efter arbejdskraft med kompetencer og erfaring, vurderer Stein Langeland, programdirektør i Aetat. Også de skrappe norske rådighedskrav og en kortere dagpengeperiode end i Danmark har haft betydning for resultatet, mener han. Al erfaring viser, at mobilitetskrav har betydning for lediges søgeaktivitet, og derudover er det kendt, at flere kommer i job, når de nærmer sig enden på dagpengeperioden, siger Stein Langeland. I Norge er den maksimale ydelsesperiode tre år. I Danmark er man gået den stik modsatte retning og har udvidet ydelsesperioden for dem over 55 år. Ledige over 55 år kan opnå en samlet ydelsesperiode på op til ni år. Norge har desuden nogle skrappere mobilitetskrav end Danmark, hvor ledige maksimalt skal påtage sige en daglig transporttid på tre timer til og fra arbejde. I Norge betragter man hele landet som et stort arbejdsmarked. Det betyder i princippet, at en ledig i Oslo skal påtage sig arbejde i Lofoten, hvis det er der, jobbet findes. - anl

10 5. DECEMBER 2002 SIDE 10 NOTA BENE Pris for social ansvarlighed EU-Kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender, Anna Diamantopoulou, fik den 21. november overrakt Det Nationale Netværk af Virksomhedslederés pris. Prisen blev givet for hendes arbejde for at fremme virksomheders sociale ansvar. Ifølge Netnyhederne er hun meget tilfreds med, at flere og flere virksomheder viser social ansvarlighed i forretningsanliggender og i indretningen af virksomheden. Danmark foran i EU i livslang læring Danmark hører til blandt de tre lande i EU, hvor flest mennesker får voksen- og efteruddannelse. Gennemsnittet i top tre, Danmark, Storbritannien og Finland, ligger på knap 20 pct. af voksne i alderen år, mens EU-gennemsnittet er på godt otte pct. af voksne i alderen år. Det viser en ny meddelelse fra EU-Kommissionen, der fastslår, at målet i 2010 er, at EU-gennemsnittet for deltagelse i livslang læring skal udgøre mindst 15 pct. af de årige. Målet er en del af Lissabon-planen for, at EU i 2010 kan leve op til målet om at være verdens mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi. Kommissionen opfordrer Rådet til at vedtage målet inden udgangen af maj Mødested om praktikplads på nettet I den nærmeste fremtid åbner et nyt mødested på internettet for praktikpladssøgende og virksomheder. Det er Undervisningsministeriet, der lancerer siden, og ideen er, at eleverne og virksomhederne lægger oplysninger om kvalifikationer og praktikpladser ud på siden, oplyser undervisningsminister Ulla Tørnæs i et svar til Folketingets Uddannelsesudvalg. Internetsiden skal primært bruges af elever og virksomheder, men er også tænkt som et redskab til skolernes vejledning af eleverne, oplyser hun. Uopfordrede ansøgninger giver job Hver fjerde lønmodtager, der har fået job inden for det seneste år, henvendte sig uopfordret direkte til virksomheden, viser tal fra Danmarks Statistik. 27 pct. af mændene fik job via en uopfordret ansøgning, og det var dermed den mest almindelige måde at få job på. Den næstbedste måde at søge job på var at svare på en annonce, sådan fik 23 pct. job, mens 22 pct. fik job gennem bekendte. EU-arbejdsprogram om social dialog Arbejdsmarkedets parter på EU-niveau har netop fremlagt deres fælles arbejdsprogram, hvori de sætter fokus på den sociale dialog i EU. Arbejdsprogrammet indeholder 19 punkter under overkrifterne beskæftigelse, mobilitet og EU-udvidelsen. Blandt andet har parterne forpligtet sig til at drøfte, hvordan man kan bidrage til at fjerne hindringerne for mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked. Præcisering om kontanthjælp ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda skrev 24. oktober, at kontanthjælpsmodtagere skal kunne tiltræde et job med to ugers varsel for at være til rådighed for arbejdsmarkedet og berettiget til kontanthjælp på grund af arbejdsløshed. Det er delvist forkert. Kravet om at kunne tiltræde et job med to ugers varsel knytter sig alene til den måling af lediges reelle rådighed, som Danmarks Statistik udfører - ud fra normer fastsat af ILO. Der er i lovgivningen ikke fastsat noget præcist krav om, hvor hurtigt man skal tiltræde et job for at få kontanthjælp. Loven forudsætter, at den enkelte udnytter sine arbejdsmuligheder, men det er op til den enkelte kommune at fortolke denne formulering - modsat i dagpengesystemet, hvor der er krav om at kunne tiltræde et job ved arbejdstids begyndelse dagen efter. -lil

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI?

LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI? LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI? En forskningsoversigt SANNE LUND CLEMENT OG JØRGEN GOUL ANDERSEN CCWS, oktober 2006 Indhold Kapitel 1. Indledning og sammenfatning...3 1.1. Indledning: Incitamentsstrukturer

Læs mere