econstor zbw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "econstor zbw www.econstor.eu"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen, Jan Overgaard; Pedersen, Erik Haller Working Paper En opgørelse af boligformuen Danmarks Nationalbank Working Papers, No. 37 Provided in Cooperation with: Danmarks Nationalbank, Copenhagen Suggested Citation: Olesen, Jan Overgaard; Pedersen, Erik Haller (26) : En opgørelse af boligformuen, Danmarks Nationalbank Working Papers, No. 37 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS Jan Overgaard Olesen Erik Haller Pedersen Danmarks Nationalbank En opgørelse af boligformuen Maj 26 1

3 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development, often still ongoing, as a contribution to the professional debate. The viewpoints and conclusions stated are the responsibility of the individual contributors, and do not necessarily reflect the views of Danmarks Nationalbank. As a general rule, Working Papers are not translated, but are available in the original language used by the contributor. Danmarks Nationalbank's Working Papers are published in PDF format at A free electronic subscription is also available at this Web site. The subscriber receives an notification whenever a new Working Paper is published. Please direct any enquiries to Danmarks Nationalbank, Information Desk, Havnegade 5, DK-193 Copenhagen K Denmark Tel.: (direct) or Fax : Text may be copied from this publication provided that Danmarks Nationalbank is specifically stated as the source. Changes to or misrepresentation of the content are not permitted. Nationalbankens Working Papers beskriver forsknings- og udviklingsarbejde, ofte af foreløbig karakter, med henblik på at bidrage til en faglig debat. Synspunkter og konklusioner står for forfatternes regning og er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Nationalbankens holdninger. Working Papers vil som regel ikke blive oversat, men vil kun foreligge på det sprog, forfatterne har brugt. Danmarks Nationalbanks Working Papers er tilgængelige på Internettet i pdfformat. På webstedet er det muligt at oprette et gratis elektronisk abonnement, der leverer en notifikation ved enhver udgivelse af et Working Paper. Henvendelser kan rettes til : Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 193 København K. Telefon: (direkte) eller Det er tilladt at kopiere fra Nationalbankens Working Papers - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. ISSN (trykt/print) ISSN (online)

4 En opgørelse af boligformuen Jan Overgaard Olesen Erik Haller Pedersen Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK-193 Copenhagen K Denmark Phone: Maj 26

5 Resumè Med udgangspunkt i et specialudtræk fra Danmarks Statistik over boligarealer samt Realkreditrådets statistik over m 2 -priser beregnes tre bud på boligformuen i Danmark fra 1981 til 26 (hele boligformuen, husholdningernes boligformue samt ejerboligformuen) dekomponeret på forskellige boligarter (parcelhuse, rækkehuse, stuehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og etageboliger ekskl. ejerlejligheder). Papiret dokumenterer metoden og præsenterer resultaterne. Formue-tallene anvendes endvidere til beregning af størrelsen af kapitalgevinsterne på boliger samt til beregning af husholdningernes friværdier. Til sidst diskuteres alternative offentligt tilgængelige opgørelser af boligformuen. Abstract Based on data on the living space of dwellings compiled by Statistics Denmark and data on housing prices compiled by Realkreditraadet (the Association of Danish Mortgage Banks), we calculate three measures of housing wealth for Denmark in the period from 1981 to 26. These measures include total housing wealth, the housing wealth of households and the value of owner-occupied homes with a breakdown by type of dwelling (detached one-family houses, terraced houses, farmhouses, freehold flats, holiday dwellings and multi-family buildings excluding freehold flats). This paper provides a documentation of methodology and presents results. Moreover, we apply the wealth figures when calculating capital gains on housing and the amount of non-mortgaged housing wealth of households (home-equity). Finally, we discuss alternative housing wealth measures that are publicly available. Nøgleord: Boligformue, kapitalgevinster, friværdi Key words: Housing wealth, capital gains, home-equity 4

6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 6 2. Kontantpriser, boligmasse og boligformue side Kvadratmeterpriser side Opgørelse af boligmassen side Opgørelse af boligformuen side Opgørelse af kapitalgevinster side Opgørelse af friværdi side Alternative opgørelser af boligformuen side Opgørelse af boligformue i Nationalregnskabet side Opgørelse af boligformue i ADAM side Opgørelse af boligformue i MONA side Opgørelse af boligformue ud fra den offentlige vurdering side Offentlige ejendomsvurderinger omregnet til markedsværdier side 29 Bilag 1: Skat's kommunegrupper side 3 Bilag 2: Indhold af m 2 -tal fra Danmarks Statistik side 32 Bilag 3: Oversigt over boligmassen (antal m 2 ) side 33 Bilag 4: Boligpriser: Realkreditrådet vs. Danmarks Statistik side 34 Bilag 5: Oversigtsfigurer side 36 Bilag 6: Vægtning af samlet boligareal side 41 Bilag 7: Resultater: Boligformue og kapitalgevinster side 42 5

7 1. Introduktion I forbindelse med konjunkturanalyser, analyser af finansiel stabilitet samt i mange andre sammenhænge er det vigtigt at have en ide om størrelsen af og udviklingen i husholdningernes boligformue, dvs. værdien af husholdningernes boliger opgjort til gældende markedspriser. I dette papir introduceres en metode til opgørelse af husholdningernes boligformue baseret på m 2 -priser fra Realkreditrådet og boligarealoplysninger indhentet via et specialudtræk fra Danmarks Statistik. Der laves herudover en beregning af størrelsen af kapitalgevinsterne på samt friværdien i husholdningernes boliger. Det er tanken fremadrettet at vedligeholde opgørelsen i takt med, at der offentliggøres nye kontantpriser og arealoplysninger. Planen er også at indarbejde formueopgørelsen i Nationalbankens MONAmodel. Der findes allerede flere offentligt tilgængelige bud på størrelsen af boligformuen, som adskiller sig en del fra hinanden. De forskellige opgørelser adskiller sig især med hensyn til værdiansættelsesprincipper (brug af genanskaffelses-, vurderings- eller markedspriser), hvilke typer af fast ejendom, der er omfattet, samt om jordværdier indgår eller ej. Flere banker og realkreditinstitutter har lavet deres egne opgørelser af boligformue (og friværdi), som lejlighedsvist offentliggøres. I dette papir beregnes tre bud på en boligformue (den samlede boligformue, husholdningernes boligformue og ejerboligformuen), og disse holdes op imod de boligformuestørrelser, der kan findes ud fra henholdsvis Nationalregnskabet, ADAM og MONA samt de offentlige ejendomsvurderinger. Figur 1 Mia.kr. 4 Husholdningernes boligformue Hele landet, primo året Mia.kr Nominel Real (25-forbrugerpriser) 6

8 Husholdningernes boligformue beregnes til 2.7 mia.kr. ved udgangen af 25, jf. figur 1. Husholdningerne har haft kapitalgevinster på deres boliger hvert år siden 1993 såvel nominelt som realt, og kapitalgevinsterne har været særligt store de sidste par år. Alene i 25 var den nominelle kapitalgevinst på husholdningernes boliger næsten 5 mia.kr. Før 1993 var der en længere periode med ikke ubetydelige kapitaltab på boligmassen især målt i reale termer. Trods stærk vækst i låntagning fra penge- og realkreditinstitutter er husholdningernes friværdier steget markant de seneste år og nåede ved udgangen af 25 næsten op på 1.5 mia.kr. (skønsmæssigt). Til sammenligning var bruttonationalproduktet, dvs. værdien af årets samlede indkomster, 1.55 mia.kr i Kontantpriser, boligmasse og boligformue 2.1 Kvadratmeterpriser For boligpriser er anvendt m 2 -priser fra Realkreditrådets ejendomsprisstatistik 1 fra og med 1995 og frem opdelt på parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder samt fritidshuse. Andelsboliger er ikke medtaget, da de ikke er selvstændige vurderingsenheder. Prisserierne er ført længere tilbage i tid ved hjælp af Skat's 2 prisstatistik, jf. nedenfor. I Realkreditrådets ejendomsprisstatistik er medtaget handler, hvor der har været udbetaling af ejerskiftelån med pant i fast ejendom i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Følgende realkreditinstitutter indberetter til Realkreditrådet: BRFkredit, Nordea Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Totalkredit. Der medtages kun frie handler i statistikken, dvs. familiehandler og specialhandler som fx tvangsauktioner, indgår ikke. Det mindsker risikoen for "skæve" priser i opgørelsen. I 1999 udgjorde de handler, der indgår i Realkreditrådets prisstatistik, ca. 7 pct. af alle handler for parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder. For fritidshuse (sommerhuse), som ofte handles kontant, var tallet 45 pct. m 2 -priserne beregnes som kontantværdien af den solgte bolig som er inkl. jordværdien - divideret med det vejede boligareal, der opgøres ud fra udvalgte arealoplysninger fra BBRregisteret samt realkreditbranchens omregningsnøgle (vægte) som aftalt med Finanstilsynet, jf. bilag 6. Gennemsnitspriserne pr. m 2 beregnes først for den enkelte handel, og dernæst beregnes en simpel gennemsnitspris for kommunen ved summation af m 2 - gennemsnitspriserne pr. handel delt med antal handler i kommunen. Beregningen er følsom over for sammensætningseffekter i den forstand, at hvis der fx i et kvartal sælges særligt mange dyre huse i kommunen, vil den beregnede gennemsnitspris ikke være repræsentativ for den samlede boligmasse i kommunen. Dette søger Realkreditrådet at afbøde dels ved at 1 2 Se som også indeholder en dokumentation af prisstatistikken. Tidligere Told & Skat. 7

9 udelade m 2 -priser for kommuner, hvor antallet af handler i et kvartal har været lavt (mindre end 5 handler), dels ved at frasortere meget billige og meget dyre m 2 -priser. Sammensætningseffekter for så vidt angår gennemsnitsprisen på landsplan begrænses endvidere, hvis der - som i formueberegningerne nedenfor - tages udgangspunkt i kommunegrupper frem for enkeltkommuner 3. Ved beregning af m 2 -gennemsnitspriser for kommunegrupper og hele landet sammenvejes de gennemsnitlige m 2 -priser for kommunerne ved brug af bestanden af boliger opdelt i ejendomskategorier og arealintervaller på kommuneniveau. Data for boligbestanden opgøres af Danmarks Statistik for primo året, og vægtgrundlaget for Realkreditrådets statistik er således boligbestand opgjort primo året før. Realkreditrådets ejendomsprisstatistik offentliggøres på kvartalsfrekvens. I Skat's publikation, Ejendomssalg, findes indeks over udviklingen i boligpriser (kontantpriser) tilbage i tid opgjort på ejendomskategorier og kommunegrupper. Disse indeks er anvendt til at føre serierne over m 2 -priser fra Realkreditrådet tilbage til Prisindeksene er publiceret på halvårsfrekvens. Disse er interpoleret ud på kvartaler (ved "cubic spline"), således at den konstruerede kvartalsseries halvårsgennemsnit rammer den oprindelige halvårsserie. Kvartalsserien er kædet på Realkreditrådets pris-oplysninger for 1. halvår I beregningerne af boligformuen, som opgøres primo året, er anvendt m 2 -priserne for 4. kvartal året før. Før 1995 er de anvendte m 2 -priser således beregnede, men forskellen til de oprindelige halvårsoplysninger fra Skat er ikke stor. Kontantpriserne fra Realkreditrådet er en gennemsnitspris for både nye og gamle m 2. Den centrale antagelse i vores beregning af boligformuen er, at sammensætningen af de handlede ejendomme svarer til sammensætningen af hele boligmassen både mht. aldersfordeling og på tværs af prisgrupper, dvs. der skal være tale om en repræsentativ stikprøve i hver periode. Danmarks Statistik offentliggør ikke kontantpriser på m 2 -basis, men udelukkende som prisindeks. Danmarks Statistiks kontantpriser er normerede med vurderingspriserne, hvorved man undgår sammensætningseffekter. Det gælder både mellem dyre og billige boliger, men også mellem "nye" og "gamle" m 2. I og med at Danmarks Statistik tal kun foreligger som indeks, er det ikke umiddelbart muligt at sammenholde niveauer, men ser man på udviklingen over tid, er der for enfamiliehuse og ejerlejligheder ingen store eller systematiske forskelle mellem de to prisstatistikker, jf. figurerne i bilag 4 (dækker perioden for m 2 -tal fra Realkreditrådet). For sommerhuse er der en mindre forskel i midten af 199'erne, men herefter følger de to prisserier hinanden. Denne sammenligning tyder på, at 3 Skat's opdeling i kommunegrupper fremgår af bilag 1. 8

10 sammensætningseffekter ikke har haft den store betydning for (udviklingen i) Realkreditrådets m 2 -priser. 2.2 Opgørelse af boligmassen De anvendte oplysninger om boligbestandens areal (boligmassen) stammer fra et specialudtræk fra Danmarks Statistik. Grundlaget for arealoplysningerne er Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Kun det egentlige boligareal er medtaget. Realkreditrådets prisstatistik anvender en bredere arealafgrænsning i fastlæggelsen af m 2 -priser, hvor bl.a. carporte, overdækkede terrasser m.m. indgår, men med reduceret vægt, jf. bilag 6. Forskellen i afgræsning skønnes dog ikke at have stor betydning for beregningerne af boligformuen, jf. senere. Det skal også bemærkes, at der er et mindre databrud i arealserierne fra Danmarks Statistik pr. 1. januar 25. Bruddet skyldes, at en samkøring af CPR- og BBR-registrene har identificeret et ekstra antal boliger, som ikke tidligere har været medtaget. Den ekstraordinære tilgang var på 18. boliger svarende til under 1 pct. af det samlede antal af boliger i landet 4. BBR-registeret bygger delvis på indberetninger fra ejerne selv, og disse kan have en skattemæssig egeninteresse i at underdeklarere. Problemet kan dog være mindre i forhold til en formueberegning, da et for lille registreret areal for en bolig potentielt modsvares af en for høj beregnet m 2 -pris, så boligformuen, der er produktet af de to, eventuelt er upåvirket. Indholdet (dimensionerne) af boligarealoplysningerne fra Danmarks Statistik fremgår i oversigtsform af bilag 2. Boligmassen opgøres pr. 1. januar i hvert år, dvs. observationerne vedrører primo året, og dækker perioden Opgørelsen laves på kommunegruppeniveau og aggregeres herfra til landsniveau. Boligmassen er opdelt efter boligart, hvor hovedgrupperne er stuehuse, parcelhuse, rækkehuse mv. 5, etageboliger samt sommerhuse (fritidshuse). Ejerlejligheder er udskilt for sig, således at der overordnet sondres mellem boliger ekskl. ejerlejligheder (fordelt på nævnte boligarter) og ejerlejligheder (i de nævnte boligarter). Dette er gjort for at få samme afgrænsning af boligarter som i Realkreditrådets ejendomsprisstatistik. Bemærk, at begrebet "ejerlejligheder" hér trods navnet ikke (nødvendigvist) refererer til lejligheder, der bebos af ejer, eller for den sags skyld ejes af en privatperson. Betegnelsen dækker i stedet for over selvstændige lejligheder, der handles særskilt og i BBR er registreret særskilt, til forskel fra fx en hel udlejningsejendom bestående af flere lejligheder tilhørende samme ejer. I opdelingen indgår også en restgruppe betegnet "øvrige boligarter", der bl.a. omfatter kollegier og plejehjem. 4 5 I forhold til formueberegningerne i afsnit 2.3 skønnes den ekstraordinære tilgang af boliger at hæve husholdningernes boligformue med ca. 15 mia.kr. primo 25. Det skal sammenholdes med en boligformue på ca. 2.2 mia.kr. primo 25. Dvs. række-, kæde- og dobbelthuse. 9

11 Denne restgruppe er generelt udeladt i formueberegningerne (både for boliger ekskl. ejerlejligheder og ejerlejligheder). Tallene fra Danmarks Statistik omfatter samtlige stuehuse, hvorimod Realkreditrådets ejendomsprisstatistik alene medtager stuehuse med under 1 ha jordtilliggende. For at få en bedre overensstemmelse mellem de to opgørelser, og fordi vi fokuserer på værdien af egentlige boliger og ikke erhvervsejendomme som fx store landbrugsbedrifter, er boligarealet af stuehuse med under 1 ha jord groft skønnet ved at anvende andelen af deltidslandbrug blandt samtlige landbrugsbedrifter som fordelingsnøgle. Denne andel er for alle praktiske formål konstant over hele dataperioden og udgør (er sat til) 53 procent baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik. Opgørelsen omfatter kun boliger beliggende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Ferieboliger i resten af verden ejet af danske husholdninger indgår således ikke. Danske boliger, som ejes af udlændinge (herunder udlandsdanskere), indgår i opgørelsen. For alle boligarter foreligger oplysninger om ejerforhold (fordeling af boligens ejer på 1 ejerkategorier, jf. bilag 2) samt boligens udlejningsforhold (anvendelse), dvs. primært om boligen er udlejet eller bebos af ejer. Der kan beregnes forskellige bud på boligformuen alt afhængigt af afgrænsningen af boligmassens ejer- og udlejningsforhold. Der anvendes hér tre bud på afgrænsninger af boligmassen (og dermed tre formuebegreber): 1. Samlet boligmasse: Arealet af hele boligmassen, dvs. både ejerboliger og lejeboliger, herunder også almene boliger samt andelsboliger. Udeladt er "øvrige boligarter" samt stuehuse med over 1 ha jordtilliggende, jf. oven for. 2. Husholdningernes (privates) boligmasse: Den del af boligmassen, der ejes af privatpersoner inkl. interessentskaber (I/S). Dette begreb ligger tæt på Nationalregnskabets afgrænsning af husholdningssektoren, men der er visse forskelle. I Nationalregnskabet henregnes I/S'er således til selskabssektoren. Omvendt inkluderes non-profit institutioner (NPIH'er) som husholdninger i Nationalregnskabet, men disse er ikke med i vores afgrænsning Ejerboligmassen: Den del af boligmassen, der ejes af privatpersoner inkl. I/S, og som bebos af ejer. Opgørelsen af boligmassen dækker som udgangspunkt boligarealet. For blandet bolig og erhverv, hvor ejendommens primære formål er beboelse, er dog også medtaget det antal m 2, der medgår til erhverv. Det kan fx dreje sig om en selvstændig erhvervsdrivende, der driver 6 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPIH'er) dækker over bl.a. fagforeninger og velgørende organisationer som fx Dansk Røde Kors. 1

12 erhverv fra bopælen. m 2 -tallet (bolig- samt erhvervsareal) indgår i givet fald under den relevante boligart. Der foreligger ikke særskilte tal for disse erhvervsarealer, men omfanget er formentlig ikke stort. Blandet bolig og erhverv, hvor ejendommens primære formål er erhverv, rubriceres under boligarten "øvrige" og vil pr. konstruktion ikke indgå i opgørelserne af boligmasse og boligformue. Rene erhvervsejendomme indgår i sagens natur heller ikke i opgørelserne, ligesom værdien af store landbrugsbedrifter er (søgt) udeladt, jf. oven for. Bilag 3 indeholder en oversigt over fordelingen af m 2 -tallene primo 25 på udvalgte grupperinger. For yderligere dokumentation henvises til Danmarks Statistiks dokumentation af boligopgørelsen (fx varedeklarationen på eller beskrivelsen af BBR-registeret i BBR-bekendtgørelsen 7. Metodetabel Tabel 1 Boligart MÆNGDE (antal kvm.) Samlet boligformue Husholdningernes boligformue Ejerboligformue Ejer Anvendelse Ejer Anvendelse Ejer Anvendelse PRIS (kvm.pris) Boliger ekskl. ejerlejligheder Stuehuse 1 Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af Ph mv. mv. ejer Parcelhuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af Ph mv. mv. ejer Rækkehuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af Ph mv. mv. mv. ejer Etageboliger Alle Alle Privatperson Alle Sat til El mv. Sommerhuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Alle Sh mv. mv. Øvrige --- Udeladt Ejerlejligheder i Stuehuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af El mv. + Andre mv. + Andre ejer Parcelhuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af El mv. + Andre mv. + Andre ejer Rækkehuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af El mv. mv. + Andre mv. + Andre ejer Etageboliger Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Beboet af El mv. + Andre mv. + Andre ejer Sommerhuse Alle Alle Privatperson Alle Privatperson Alle El mv. + Andre mv. + Andre Øvrige --- Udeladt Anm.: For arealoplysningerne (MÆNGDE) angiver kolonnerne "Ejer" og "Anvendelse" den anvendte afgrænsning af ejerhhv. udlejningsforhold for de 3 forskellige formuebegreber. "Privatperson mv." betegner ejerkategorien privatpersoner inkl. I/S. "Andre" omfatter ejerkategorien øvrig og uoplyst. PRIS angiver den anvendte ejendomspris fra Realkreditrådet. Ph = Kvm.pris på parcel- og rækkehuse, El = Kvm.pris på ejerlejligheder, Sh = Kvm.pris på sommerhuse. Data foreligger på kommunegruppeniveau. Rækkehuse mv. dækker over række-, kæde- og dobbelthuse. 1 Antal kvm. for stuehuse indgår med andelen,53 af det samlede antal kvm. for stuehuse (skøn). 11

13 2.3 Opgørelse af boligformuen Til hvert af de tre boligmassebegreber i afsnit 2.2 kan beregnes en tilsvarende boligformue ved at anvende m 2 -priserne fra Realkreditrådet. Koblingen mellem arealoplysningerne og m 2 - priserne, herunder afgrænsningen af de anvendte boligarealer (hvilke kategorier der konkret er anvendt for ejer- og udlejningsforhold), fremgår af tabel 1. De 3 formuebegreber er (med det smalleste formuebegreb nævnt først): Ejerboligformuen: Markedsværdien af de boliger, der ejes af privatpersoner inkl. I/S, og som bebos af ejeren. m 2 -priserne for henholdsvis parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse er anvendt på de respektive arealer. For stuehuse, der er opgjort for sig, anvendes prisen på parcel- og rækkehuse. Husholdningernes (privates) boligformue: Markedsværdien af de boliger, der er ejet af privatpersoner inkl. I/S. Forskellen til ejerboligformuen er, at boliger ejet af privatpersoner inkl. I/S, og som lejes ud, er medtaget. Samlet boligformue: Markedsværdien af hele boligbestanden, dvs. inkl. andels-, almene og andre lejeboliger. Sidstnævnte boligtyper er opdelt på henholdsvis parcel- og rækkehuse og (ejer)lejligheder og prisfastsat med de relevante m 2 -priser. Samlet boligformue er således en delvist hypotetisk størrelse, der viser værdien af boligmassen såfremt lejeboliger, herunder almene boliger, samt andelsboliger fuldt ud blev solgt som ejerboliger under antagelse af, at de gældende m 2 -priser på ejerboliger umiddelbart kan anvendes på leje- og andelsboligerne. Denne antagelse er givet tættere på virkeligheden, såfremt sektoren under ét blev solgt som ejerbolig, end hvis der blot tages en enkelt lejlighed ud i et lejlighedskompleks og sælges som ejerbolig. For husholdningernes boligformue samt ejerboligformuen anvendes som udgangspunkt ejerkategorien privatpersoner inkl. I/S i afgræsningen af de relevante m 2 -tal. Denne ejerkategori er imidlertid ikke en brugbar afgrænsning for ejerlejligheder, som typisk er rubriceret under ejerkategorien "Andre" (øvrig og uoplyst). Det skyldes, at ejerkategorien skal anføres som "Andre" i indberetninger til BBR, når der fx er tale om forskellige ejere af ejerlejlighederne i samme etageejendom. Det er derfor valgt at inkludere ejerkategorien "Andre" for ejerlejligheder ved opgørelse af husholdningernes boligformue og ejerboligformuen. Herved kommer der formentlig for mange ejerlejligheder med, da "andre" ejere kan være andre end husholdninger (fx et selskab). Et specialudtræk for primo 25 fra 7 Bilag 1 til Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) af 12. december 22 (BEK nr. 128). 12

14 Danmarks Statistik viser dog, at langt størstedelen af ejerlejlighederne er ejet af husholdningerne, og at fejlen, der begås, er beskeden. Sommerhuse adskiller sig fra de andre boligarter ved (typisk) at være husholdningernes bolig nr. 2. Det er derfor valgt at inkludere alle husholdningernes sommerhuse i opgørelsen af ejerboligformuen, uanset at sommerhuse ofte er lejet ud det meste af året (og sommerhuse derfor typisk står anført som værende udlejet i BBR). Ejerboligformuen er opgjort ekskl. værdien af etageboliger ekskl. ejerlejligheder (værdien heraf er sat til ), idet der hér er tale om udlejningsejendomme og ikke ejerboliger. Øvrige boligarter er udeladt for alle 3 formuebegreber. Interessentskaber er medtaget i opgørelsen af husholdningernes boligformue (og ejerboligformuen), fordi det ikke er muligt at adskille privatpersoner og interessentskaber som ejere i Danmarks Statistiks boligopgørelse. Konsekvensen er, at husholdningernes boligformue alt andet lige overvurderes. Der foreligger i sagens natur ikke oplysninger om fejlens størrelse, men da interessentskaber ofte er små foretagender, skønnes fejlen ikke umiddelbart at være stor 8. Andelsboliger indgår ikke i husholdningernes boligformue eller ejerboligformuen. Det afspejler, at andelsboliger repræsenterer en særlig ejerform på linje med - og forskellig fra - husholdningernes ejerskab af boliger (jf. ejerkategorierne i bilag 2). Der er således ikke tale om en særskilt boligart, sådan som det måske af og til kan være opfattelsen. Andelsboliger indgår (som nævnt) i den samlede boligformue og er i den sammenhæng fordelt på kategorierne parcelhuse, rækkehuse, etageboliger osv. alt afhængigt af andelsboligens konkrete art 9. 8 Da interessentskaber ofte er ejet af 2 eller flere personer, der hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, vil en bolig, der ejes via et interessentskab, ofte påføre en privatperson samme risiko, som hvis boligen var ejet direkte. I den forstand er inkluderingen af interessentskaber i opgørelsen af husholdningernes boligformue måske ikke så stort et problem. 13

15 Figur 2 Mia.kr. 4 Boligformuen - alle boligarter Hele landet Mia.kr Samlet Husholdninger Ejerbolig Beregningerne af boligformuen er foretaget på kommunegruppe-niveau, hvorefter der er aggregeret til landsniveau. Resultaterne fremgår af bilag 7, hvor der er opdelt på de 3 formuebegreber og udvalgte boligarter. "Enfamiliehuse" omfatter hér stuehuse, række-, kædeog dobbelthuse samt parcelhuse (alle ekskl. ejerlejligheder), mens "udlejningsejendomme" dækker over etageboliger ekskl. ejerlejligheder. "Ejerlejligheder" omfatter ejerlejligheder i etageboliger, parcelhuse mv. (ekskl. øvrige boligarter), svarende til afgrænsningen i Realkreditrådets ejendomsprisstatistik. Bemærk, at boligformuen primo 26 er beregnet ud fra aktuelle kontantpriser (kontantpriser for 4. kvartal 25) ganget på boligmassen primo 25, der er seneste observation for Danmarks Statistiks boligopgørelse. Boligformuen vil således blive revideret op, når der foreligger arealoplysninger for primo 26. Bilag 5 indeholder endvidere en række oversigtsfigurer over m 2 -tal, m 2 -priser og de 3 formueopgørelser opdelt på boligarter (med konstant fremføring af m 2 -tal for primo 26). Opgørelsen viser, at husholdningernes samlede boligformue primo 26 var 2.7 mia.kr., jf. også figur 2. Heraf udgør værdien af enfamiliehuse 1.9 mia.kr., mens værdien af ejerlejligheder og fritidshuse var henholdsvis 229 mia.kr. og 345 mia.kr. Fokuseres alene på boliger, hvor ejeren selv bor i boligen, kan boligformuen opgøres til 2.2 mia.kr. Prissættes lejeboliger, herunder almene samt andelsboliger til en skønnet markedspris, fås en værdi af den samlede boligmasse på godt 4. mia.kr. Det nominelle bruttonationalprodukt (en strømstørrelse) var til sammenligning 1.55 mia.kr. i 25. Tabel 2 viser gennemsnitlig boligformue pr. boligenhed. 9 Almene boliger behandles helt analogt, idet de også repræsenterer en særskilt ejerform, jf. bilag 2. 14

16 GENNEMSNITLIG VÆRDI PR. BOLIG EJET AF HUSHOLDNINGER Tabel 2 Primo 26 Antal boliger Boligformue i mio.kr. Værdi pr. bolig i gennemsnit Parcelhuse Stuehuse Rækkehuse mv Ejerlejligheder Udlejningsejendomme Sommerhuse Samlet Anm.: Det bemærkes, at boligernes gennemsnitlige størrelse varierer på tværs af kategorier. Antal boliger er fra boligopgørelsen pr. 1. januar 25 og omfatter boliger ejet af privatpersoner inkl. I/S (udtræk fra Statistikbanken suppleret med skøn for antal sommerhuse samt antal ejerlejligheder). Kilde: Danmarks Statistik. 1 Kun stuehuse med under 1 ha jordtilliggende. Total-tallet for stuehuse er nedskaleret med,53. Det gennemsnitlige antal m 2 pr. bolig er mindre for ejerlejligheder end for de andre boligarter, men ejerlejligheder koster mest pr. m 2 og kommer derfor ud med den højeste værdi pr. bolig. Det bør dog understreges, at der er tale om gennemsnitstal, og at den geografiske variation, når det gælder værdi pr. boligenhed, er meget stor. Sammenvejningen af areal-tal i vort dataudtræk fra Danmarks Statistik er mindre omfattende end i Realkreditrådets prisstatistik, hvor fx carporte, overdækkede terrasser mv. indgår, men med reduceret vægt, ved beregningen af m 2 -priser, jf. bilag 6. Det trækker i retning af, at de beregnede boligformuer udgør et underkantskøn. Baseret på et ad hoc udtræk fra Danmarks Statistik, kan mankoen skønsmæssigt beregnes til i størrelsesordenen 6-2 mia.kr. primo 25, hvilket skal ses i forhold til en værdi af husholdningernes boligmasse på 2.2 mia.kr. Det beregnede formuetal er derfor mellem 3 og 1 pct. for lavt, hvor skønnet på de 1 pct. er opgjort som et absolut "worst case" estimat (beregnet, så alle afvigelser trækker i retning af en undervurdering af boligformuen). Usikkerheden omkring beregningen fremkommer, fordi der fx ikke foreligger oplysninger om, hvorvidt en tagetage er godkendt eller ikke godkendt til beboelse (eller erhverv), hvorvidt en garage er isoleret eller ej osv., hvorfor den eksakte vægt, hvormed disse kvadratmetre skal indgå i boligarealet, ikke kendes. Vurderingen er, at det "sande" tal for mankoen ligger tættere på de 6 mia.kr. end på de 2 mia.kr. 3. Opgørelse af kapitalgevinster Husholdningerne har haft kapitalgevinster på deres boliger både nominelt og realt hvert år siden I perioden 1993 til 23 lå den samlede nominelle kapitalgevinst i omegnen af 1 mia.kr. pr år, men gevinsten steg i 24 og 25 til henholdsvis 22 mia.kr. og 5 mia.kr. i takt med accelerationen i kontantpriserne, jf. figur Tal for kapitalgevinsterne fremgår af bilag 7. 15

17 Ved beregning af reale kapitalgevinster trækkes inflationsudhulningen af boligformuen fra, jf. boks 1. I de perioder hvor inflationen har været lav, som i de seneste år, er der ikke den store forskel på real og nominel kapitalgevinst. Over det lange sigt er det naturligt med nominelle kapitalgevinster af mindst samme størrelsesorden som inflationen og - i takt med at attraktiv byggejord bliver mere knap - formentlig også reale kapitalgevinster af en vis størrelse. Der kan dog være store variationer over tid. Forud for 1993 var der fx en længere periode med kapitaltab både nominelt og i endnu højere grad målt realt. Mia.kr. 75 Kapitalgevinster og -tab på boliger Hele landet Figur 3 Mia.kr Nominelt Realt 91 Anm.: Husholdningernes boligformue. Real kapitalgevinst er efter inflationsudhulning og omregnet til 25-forbrugerpriser Kapitalgevinsterne på boligerne har været meget ulige fordelt både geografisk og på tværs af befolkningsgrupper. I den ene ende er der husstande uden for ejerboligmarkedet, som stort set ikke får del i kapitalgevinsterne, og i den anden ende finder vi ejere af dyre huse i de store byområder og/eller husstande, der ud over egen bolig ejer et sommerhus. Disse grupper har fået en forholdsmæssig stor del af gevinsterne. Figur 3 bekræfter det normale billede, nemlig at kapitalgevinster på boliger er konjunkturmedløbende. Under højkonjunktur forekommer der således typisk store kapitalgevinster, som stimulerer forbrug og investeringer, hvilket bidrager til yderligere pres på produktionskapaciteten i økonomien. Det omvendte gør sig gældende under en lavkonjunktur. 16

18 OPGØRELSE AF NOMINELLE OG REALE KAPITALGEVINSTER Boks 1 BEREGNINGSFORMLER: Nominel boligformue: W = Q* RKR( 1) Real boligformue: WR = W / P( 1) Nominelle kapitalgevinster: KGV = Q* ( RKR RKR( 1)) Reale kapitalgevinster: P P( 1) RKGV = ( KGV * W ) / P P( 1) hvor W = nominel boligformue primo året Q = boligbestand (antal m 2 ) primo året RKR = Realkreditrådets m 2 -pris for 4. kvartal i året WR = real boligformue primo året, opgjort i 25-forbrugerpriser P = Forbrugerprisindeks for 4. kvartal i året, basis 25q4=1 KGV = nominelle kapitalgevinster fra primo til ultimo året (4.kvt./4.kvt.) RKGV = real kapitalgevinst fra primo til ultimo året (4.kvt./4.kvt.) Den reale kapitalgevinst angiver i parentes den nominelle kapitalgevinst fratrukket inflationsudhulningen af boligformuen, hvilket viser den kapitalgevinst, der skal til for at bevare købekraften. For at kunne sammenligne over tid er der omregnet til 25-forbrugerpriser (indekset i nævneren). 4. Opgørelse af friværdi Husholdningernes friværdier, dvs. forskellen mellem værdien af husholdningernes boliger og husholdningernes låntagning mod sikkerhed i boligerne, kan opgøres på forskellige måder alt afhængigt af, hvilke lån der konkret fratrækkes. Friværdierne er hér beregnet ved at fratrække husholdningernes realkreditlån (ekskl. realkreditlån til personligt ejede virksomheder), husholdningernes lån til boligformål i pengeinstitutter, samt værdien af udstedte sælgerpantebreve 11. Førstnævnte udgør klart den største komponent med samlede udestående 11 Kilderne er Nationalbankens balancestatistik for MFI-sektoren samt Nationalbankens kvartalsvise finansielle konti. Data foreligger for perioden fra og med ultimo 2. Før 2 er det ikke muligt at udskille lån til 17

19 lån på ca. 1. mia.kr. ultimo 25. Husholdningernes boliglån i pengeinstitutter antog på samme tidspunkt lidt mere end 15 mia.kr., mens sælgerpantebrevene havde en værdi på knap 2 mia.kr. Resultaterne for husholdningernes samlede friværdi fremgår af figurerne 4 og 5. Friværdien (nominelt) lå fra begyndelsen af 198'erne og frem til midten af 199'erne på et niveau omkring 4-5 mia.kr. Siden da er friværdierne vokset markant og var ved udgangen af 25 kommet op på knap 1.5 mia.kr., svarende til ca. 85. kr. i gennemsnit pr. bolig (alle boligarter). Det er imidlertid også interessant, at når der måles realt, dvs. i købekraft, er det først igennem de seneste år, at friværdierne er nået op over niveauet i midten af 198'erne, jf. figur 5. Størrelsen af friværdierne er ligesom kapitalgevinsterne meget ulige fordelt geografisk, men hertil kommer også en stor forskel på tværs af generationer. De største friværdier vil således typisk være at finde blandt de, der har ejet deres bolig i mange år, mens den generelt er meget mindre blandt unge, der lige har købt deres første bolig. De beregnede tal for friværdierne er ikke eksakte, da der ikke er fuld overensstemmelse mellem afgrænsningen af boligformuen og afgrænsningen af boliglånene. Bl.a. indgår boliger ejet af interessentskaber (som tidligere nævnt) i opgørelsen af boligformuen, men evt. lån i denne sammenhæng indgår ikke i tallene for husholdningernes boliglån. Det betyder alt andet lige, at friværdierne er overvurderet. Omvendt indgår realkreditudlån til non-profit organisationer som fx fagforeninger og velgørende organisationer i boliglånene (da de statistisk behandles som en del af husholdningssektoren), hvilket trækker i modsat retning. Hvor meget disse afgrænsningsmæssige forskelle betyder for størrelsen af de beregnede friværdier vides ikke, men effekten er næppe stor. Det skal også bemærkes, at boliglånene i vore beregninger er opgjort nominelt, dvs. til lånenes restgæld. Da låntager altid kan indfri udestående realkreditlån ved at opkøbe de bagvedliggende realkreditobligationer og indlevere dem til realkreditinstituttet, kan det være relevant i stedet for at opgøre husholdningernes realkreditlån til markedsværdi. For de konverterbare realkreditobligationer gælder det dog kun, så længe obligationskursen er under 1 (eller en anden relevant indfrielseskurs), da låntager i modsat fald vil foretrække at indfri lånet til pari, dvs. til restgælden. Beregningerne af en sådan "korrigeret" markedsværdi af husholdningernes realkreditlån er ikke ligetil og er ikke umiddelbart tilgængelig 12. Kvalitativt vil brug af restgæld i stedet for en "korrigeret" markedsværdi betyde, at friværdierne boligformål i pengeinstitutterne samt realkreditlån til personligt ejede virksomheder (ligesom oplysninger om sælgerpantebreve kun foreligger tilbage til ultimo 1998). For perioden før 2 er tallet for de samlede boliglån derfor beregnet (estimeret) ved at tilbageføre med udviklingen (den relative vækst) i de samlede realkreditlån til husholdninger. 12 I Nationalbankens kvartalsvise finansielle konti opgøres husholdningernes realkreditlån til en skønnet markedsværdi, men uden et "loft" over kursen på de konverterbare realkreditobligationer. 18

20 undervurderes. Betydningen er dog formentlig beskeden - i hvert fald i de senere år, hvor realkreditobligationer på gennemsnittet har ligget tæt på (eller over) kurs pari som følge af det generelle rentefald. Fx lå markedsværdien af de udestående realkreditobligationer ultimo 25 tæt på den tilsvarende nominelle værdi (jf. Nationalbankens værdipapirstatistik). Pr. ultimo 1999 kan obligationskursen målt som gennemsnittet over alle realkreditobligationer tilsvarende beregnes til 97/1. En omregning til markedsværdi af realkreditlån vil hér betyde, at friværdien øges fra de beregnede 77 mia.kr. til lidt under 8 mia.kr. fortsat en relativt beskeden effekt. Det kan dog ikke udelukkes, at sondringen mellem markedsværdi og restgæld er vigtigere for tidligere år. Mia.kr. 3 Boligformue og boliglån Primo året Figur 4 Mia.kr Friværdi Husholdningernes boliglån i alt Husholdningernes boligformue Anm.: Boliglån = realkreditlån + boliglån i pengeinstitutter + værdi af sælgerpantebreve. Ekskl. realkreditlån til personligt ejede virksomheder. Skøn (tilbageregning) før primo 21. Mia.kr. 16 Friværdi i husholdningernes boliger Primo året Figur 5 Mia.kr Nominelt Realt (25-forbrugerpriser) Anm.: Husholdningernes boligformue fratrukket realkreditlån, boliglån i pengeinstitutter samt værdi af sælgerpantebreve. Skøn (tilbageregning) for boliglån før primo

Suggested Citation: Olesen, Jan Overgaard; Pedersen, Erik Haller (2006) : En opgørelse af boligformuen, Danmarks Nationalbank Working Papers, No.

Suggested Citation: Olesen, Jan Overgaard; Pedersen, Erik Haller (2006) : En opgørelse af boligformuen, Danmarks Nationalbank Working Papers, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Boligmasse og boligskat et regionalt perspektiv

Boligmasse og boligskat et regionalt perspektiv 55 Boligmasse og boligskat et regionalt perspektiv Jan Overgaard Olesen og Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligmarkedet er ofte i fokus i den offentlige debat. Med

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik METODENOTAT Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik Datagrundlaget for boligudbudsstatistikken Realkreditrådet offentliggør i samarbejde med RealView - e-nettet/realviewtni en række månedlige

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Insolvens blandt danske boligejere 2010 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010.

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010. Februar 2010 Lille stigning i boligudbuddet i februar 54.286 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af februar 2010. Udbuddet fordelte sig med 37.064 parcel- og rækkehuse, 8.747

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat S 5052 - Offentligt J.nr. 2007-418-043636 Dato: 28. juni 2007 Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål S 5052 af 21. juni 2007 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 23. oktober 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 KRAFTIG AFKØLING AF BOLIGMARKEDET Vi forventer en kraftig afkøling af boligmarkedet med stagnerende boligpriser

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse.

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse. Marts 2011 Stadig større boligudbud end sidste år 61.946 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af marts 2011. Udbuddet er fordelt på 41.666 parcel- og rækkehuse, 9.783 ejerlejligheder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005.

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005. Maj 2007 Stort og voksende udbud på ejerboligmarkedet Realkreditrådets boligudbudsstatistik er opgjort ved udgangen af maj 2007. Der er i hele landet 30.251 parcelog rækkehuse, 15.444 ejerlejligheder og

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE Stinne Skriver Jørgensen tlf. 3363 6834 Stine Ludvig Bech tlf. 3363 6849 Statistisk Afdeling Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2013 Månedsstigning i antallet af ejerboliger til salg Ved udgangen af februar 2013 var der på landsplan 57.782 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.749 parcel- og rækkehuse,

Læs mere

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af januar 2017 var der på landsplan 52.346 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 34.944 parcel- og rækkehuse, 6.577 ejerlejligheder

Læs mere

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Juli 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juli 2017 var der på landsplan 55.089 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.544 parcel- og rækkehuse, 6.519 ejerlejligheder

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010.

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010. Juli 2011 Større boligudbud 71.485 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juli 2011. Udbuddet er fordelt på 47.357 parcel- og rækkehuse, 11.532 ejerlejligheder og 12.596 fritidshuse.

Læs mere