Aarhus Kommune Halvårsregnskab f or 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Halvårsregnskab f or 2011"

Transkript

1 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011

2 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011

3 Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... VII BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... XI GENERELLE BEMÆRKNINGER: 1. Regnskabsresultatet... XV OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt... Sammendrag... REGNSKABSOVERSIGT MAGISTRATS- AFDELING: XIX XXV Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens afdeling Hovedkonto 7:Renter og finansiering Hovedkonto 8:Balanceforskydninger Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling: reserver Borgmesterens Afdeling Hovedkonto 7:Renter,tilskud,udligning og skatter m.v.: Hovedkonto 7:Renter,tilskud,udligning og skatter m.v

4 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. er, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud påde skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning. I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: Finansiel egenkapital.

5 - VII - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1)Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2)er i alt (2)- (1)Resultat (overskud)vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder )De skattefinansierede anlægsområder i alt (2)- (1)- (3)Resultat (overskud)vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse)af de kommunale nettoaktiver i alt Balance *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-)

6 Forord

7 - XI - Generelle bemærkninger Forord til halvårsregnskab 2011 og forventet regnskab pr. ultimo juni Som et led i styrkelsen af den kommunale budgetopfølgning har regeringen besluttet, at der skal udarbejdes kommunale halvårsregnskaber og forventede regnskaber. Dette indebærer følgende opgaver for Kommunerne: Periodisering af forbruget omkring månedsskifter juni/juli i regnskabsåret. Udarbejdelse af forventede regnskaber i magistratsafdelingerne. Udarbejdelse af et halvårsregnskab/forventet regnskab. Indsendelse af oplysninger om det forventede regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udarbejdelse af indstilling om halvårsregnskabet/forventet regnskab. Byrådsbehandling af halvårsregnskabet/forventet regnskab. Offentliggørelse af halvårsregnskabet/forventet regnskab. Halvårsregnskabet og det forventede regnskab skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. september i regnskabsåret og forelægges for byrådet senest på det første byrådsmøde i september måned. Det skal bemærkes, at den hidtidige praksis i Aarhus Kommune omkring Magistratens og Byrådets vurdering af Aarhus Kommunes økonomiske og finansielle situation ved udgangen af regnskabsåret bygger på, at magistratsafdelingerne to gange om året anmodes om at fremsende oplysninger om forventningerne til regnskabsresultatet for regnskabsåret til Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, august 2011 Hans Nikolaisen Aarhus Kommunes Magistrat, august 2011 Jacob Bundsgaard Hans Halvorsen Laura Hay Dorthe Laustsen Marc Perera Christensen Kristian Würtz Niels Højberg

8 Generelle bemærkninger De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til regnskabet.

9 - XV - Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Halvårsregnskabet for 2011 viser sammenhængen mellem det forbrug, der blev planlagt ved budgetlægningen for 2011 og forventningerne til regnskabet for 2011 udarbejdet på baggrund af kendte og forventede byrådsindstillinger og forventningerne om udviklingen på de ikke styrbare udgiftsområder herunder de forventede konsekvenser af overførsel af ikke-forbrugte bevillinger fra 2011 til 2012 og efterfølgende år på de decentraliserede områder og på anlægsområdet m.v. Herudover viser det forventede regnskab, på hvilken måde det forventede regnskabsresultat vil påvirke Aarhus Kommunes finansielle situation. I det forventede regnskabs specielle bemærkninger kommenteres det forventede regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne og finansieringen. I efterfølgende afsnit vil det forventede regnskabsresultat blive kommenteret på overordnet niveau. 1. Regnskabsresultatet Regnskabsresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Aarhus Kommune Resultatopgørelse kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) er i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt

10 - XVI - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-) Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. Der henvises i relation hertil bl. a. til regnskabet for 2010 side XXI. Forskelsbeløbet (forventet underskud i 2011), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoreduktion af Aarhus Kommunes aktiver jf. specifikationen af finansieringen. Det forventede Regnskab for 2011 er resumeret i resultatopgørelsen. Regnskabet er endvidere sammenholdt med budgettet. Herudover er det realiserede forbrug i 1. halvår 2011 medtaget i tabellen. Det skal bemærkes, at der ikke kan konkluderes noget om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet, da udgifterne ikke er fordelt jævnt hen over året. Det fremgår af oversigten, at der i 2011 forventes realiseret et underskud på det skattefinansierede område på 1.507,9 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 938,8 mio. kr. Der er således tale om nettomerudgifter på 569,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Forøgelsen skyldes primært et øget anlægsniveau som følge af overførsel af bevillinger fra tidligere år og nettoeffekten af merudgifter på en række ikke-styrbare udgiftsområder og mindreudgifter vedrørende renter. Det fremgår af forventningerne til regnskabet for 2011, at der forventes mindreudgifter til service på 7 mio. kr. svarende til, at Aarhus Kommune forventes at kunne overholde den udmeldte ramme for serviceudgifterne. Det skal bemærkes, at der generelt er taget højde for det forventede regnskabsresultat - herunder merudgifterne på de ikke-styrbare områder - i forslaget til budget 2012 til 2015.

11 - XVII - Generelle bemærkninger Nettomerudgifterne er primært finansieret ved en reduktion af kassebeholdningen. De væsentligste årsager til den forventede forværring i forhold til det budgetterede skyldes følgende til dels modsat rettede forhold: Driftsudgifterne på de skattefinansierede områder forventes 234,0 mio. kr. større end budgetteret bl. a. som følge en omlægning af finansiering af beskæftigelsesindsatsen. Disse merudgifter modsvares stort set af merindtægter vedrørende de generelle tilskud. Nettoudgifterne til renter forventes 17,6 mio. kr. lavere end budgetteret, primært fordi det ikke vurderes nødvendigt at trække på kassekreditter i erne vedrørende finansielle tilskud forventes 64,3 mio. kr. større end budgetteret bl. a. som følge af overførsel af udgifter til indskud i Landsbyggefonden fra 2010 til Nettoindtægterne vedrørende generelle tilskud forventes 228,2 mio. kr. større end budgetteret bl. a. som følge af midtvejsreguleringen heraf og en omlægning af finansieringen af beskæftigelsesområdet. Den væsentligste del af indtægterne skal således ses i sammenhæng hermed. Anlægsudgifterne på de skattefinansierede områder forventes netto 516,6 mio. kr. højere end budgetteret, primært som følge af overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2010 til 2011.

12 Hovedoversigt Hovedoversigten til halvårsregnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et overblik over "forretningen"aarhus Kommune i det pågældende år. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til Eer finansieret under et af post F.

13 - XXI- Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Hovedoversigt til halvårsregnskab kr.netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. A. Driftsvirksomhed (inkl.refusion) Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøekskl.takstfinansierede områder Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg ekskl.ældreboliger Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøekskl.takstfinansierede områder Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg ekskl.ældreboliger Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger Forøgelse aflikvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån A + B + C + D + E F. Finansiering 8.22 Forbrug aflikvide aktiver Optagne lån Tilskudog udligning Ska ter F. Finansiering i alt Balance Note: Hovedoversigten er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets model. Hovedoversigten kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med Aarhus Kommunes resultatopgørelse. For en hovedoversigt udarbejdet efter samme retningslinjer som Aarhus Kommunes resultatopgørelse henvises til Aarhus kommunes hjemmeside: http: /

14 Sammendrag af regnskabet Sammendraget af halvårsregnskabet har til formål at give et mere nuanceret overblik af regnskabet end hovedoversigten, idet sammendraget er specificeret på sektorer og således viser resultaterne for de enkelte magistratsafdelingers delområder.

15 - XXV- Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab kr.netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. A. Driftsvirksomhed (inkl.refusion) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Familieområdet Beskæftigelsesområdet Administrationm.v Ialt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration Planlægningogbyggeri Trafikogveje Natur ogmiljø Ejendomsforvaltning Brandvæsen Natur ogvejservice Afald ogvarme Ialt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre oghandicappede Ialt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur ogborgerservice Ialt Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børnogungeområdet Ialt Borgmesterens Afdeling 0.20 reserver Administrationm.v Ialt A. Driftsvirksomhed ialt

16 - XXVI- Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. B. Anlægsvirksomhed Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Familieområdet Beskæftigelsesområdet Administration m.v I alt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration Planlægning og byggeri Trafik og veje Natur og miljø Ejendomsforvaltning Brandvæsen Natur og vej service Affald og varme I alt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede I alt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur og borgerservice I alt Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børn og ungeområdet I alt Borgmesterens Afdeling 0.20 reserver Administration m.v I alt B. Anlægsvirksomhed i alt

17 - XXVII - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. C. Renter 7.22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster C. Renter i alt D. Balanceforskydninger 8.22 Forøgelse af likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds,legater m.v Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån 8.55 Afdrag på lån E. Afdrag på lån i alt A + B + C + D + E F. Finansiering 8.22 Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Skatter F. Finansiering i alt Balance Note: Sammendraget er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets modeljf.bemæ rkningerne vedrørende hovedoversigten.

18 Oversigt over halvårsregnskab Oversigt over halvårsregnskabet er kommunens "officielle forventede regnskab".den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og forventede regnskabstal i den specifikationsgrad,byrådet har vedtaget. Oversigt over forventet regnskab,der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet,omfatter såvel driftsposteringer som anlægs-og kapitalposteringer. Oversigten indeholder følgende kolonner: 1. Driftsvirksomhed 2. Anlægsvirksomhed 3. Renter 4.Finansforskydninger 5.Afdrag på lån En oversigt suppleret medde tillægsbevillinger,byrådet har godkendt i 1.halvår 2011,kan hentes fra Aarhus Kommunes hjemmeside under: "

19 - 3 - Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Regnskab 1.halvår 2011 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet -Familiecenter -Decentraliseret område BV Byudvikling,bolig-og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Egne Andre faste ejendomme Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og 333 pilotjobcentre Drift Egne Administration vedrørende jobcentre

20 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - BV Decentraliseret område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Egne Beboelse Andre faste ejendomme Drift Egne Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Egne Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens , stk. 2 og stk Drift Egne Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Selvejende/privat Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Egne Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift Egne Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Egne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af 730 sundhedsvæsenet Drift Egne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

21 Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Kommunal tandpleje Drift Egne Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Egne Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Egne Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Egne Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Betaling (pgf. 159 og 160) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Egne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk , nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)

22 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76,stk. 3, nr.2) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge Drift Egne Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Selvejende/privat Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),

23 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Egne Ældreboliger Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Egne Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) Selvejende/privat Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Egne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf servicelovens pgf Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Selvejende/privat Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Plejehjem og beskyttede boliger Drift Egne Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme

24 Selvejende/privat Plejehjem og beskyttede boliger Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Egne Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Drift Egne Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Selvejende/privat Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Statsrefusion Egne Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Drift Egne Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 001 Dagbehandling Døgnbehandling Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Dagbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf og sundhedslovens pgf. 142) Drift Egne Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)

25 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Egne Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) Beboeres betaling for el og varme Selvejende/privat Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Egne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp (pgf og 102) Beboeres betaling (pgf. 163) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for sindslidende Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Drift Egne Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf og 97)

26 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Egne Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Selvejende/privat Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Statsrefusion Egne Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Egne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling Selvejende/privat Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Egne Beskæftigelsesordninger er til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Egne Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o lign. 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger

27 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift BV Egne Beboelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BV Egne Ældreboliger Plejehjem og beskyttede boliger Drift BV Egne Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Selvejende/privat Plejehjem og beskyttede boliger

28 Familieområdet - Ikke decentraliseret område Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift BV Egne Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 016 er i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) Statsrefusion BV Egne Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperingerne (SEL pgf. 176) 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift BV Egne Driftssikring af boligbyggeri Flygtninges fraflytning Lejetab ved fraflytning Lejeindtægt Statsrefusion BV Egne Flygtninges fraflytning Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift BV Egne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Andre sundhedsudgifter Drift BV Egne Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Aarhus Kommune. Halvårsregnskab

Aarhus Kommune. Halvårsregnskab Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2014 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2014 Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... V BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... VII GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere