Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550"

Transkript

1 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifter 1519 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokat ordning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdamreglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1544 Folkekirkens styre 1545 Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv Betænkning om inkorporering inden for menneskeretsområdet 1547 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager

3 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Betænkning nr København 2015

4 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550/2015 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (eudgave) Tryk: Rosendahls a/s Pris: 150 kr. pr. bog inkl. moms 2

5 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Baggrund for nedsættelse af udvalget Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Kapitel Sammenfatning Indledning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Anbefalinger vedrørende privat støtte Anbefalinger vedrørende offentlig partistøtte Udvalgets modeller Kapitel Historik Partiernes rolle i demokratiet Politiske partier og grundloven Partiernes demokratiske opgaver Partier i konkurrence med andre aktører Partiernes organisering Regulering af politiske partier Offentlig partistøtte og økonomisk lighed De politiske partiers landsorganisationers økonomi Indledning Landsorganisationernes økonomi Partiernes indtægtsniveau Medlemskontingenter Offentlig støtte Private bidrag

6 Sammenfatning Partifinansiering på kommunalt og regionalt niveau Kandidaternes politiske finansiering Kapitel Gældende ret Partiregnskabsloven Baggrund for den gældende lov De gældende regler Bidrag fra fagforeninger mv Partiernes regnskabsforpligtelse Sanktionsmuligheder Partistøtteloven Baggrund for den gældende lov Baggrunden for og hovedindholdet af den oprindelige partistøttelov Lovens baggrund: B 144, Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk støtte til politiske partier m.v Lovens indhold Ændringsforslag stillet af Fremskridtspartiet Ændring af partistøtteloven i Lovændringens formål og baggrund Indholdet af lovændringen Ændring af partistøtteloven i Indholdet af lovændringen Ændring af partistøtteloven i Ændring af partistøtteloven i Ændring af partistøtteloven i Gældende ret Generelle bestemmelser Partistøttelovens formål Partistøttelovens definition af politisk arbejde Støttens geografiske anvendelsesområde Støtte i henhold til anden lovgivning

7 Støtteberettigede Statslig partistøtte Regional partistøtte Kommunal partistøtte Støttens størrelse Ansøgning om og udbetaling af tilskud (partistøtte) Indgivelse af ansøgning, herunder den administrerende myndighed, indgivelse for hvert kalenderår, tidsfrist samt underskriver af ansøgningen Administrerende myndighed Ansøgning for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud Tidsfrist Underskriver af ansøgningen Krav til ansøgningen Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i det aktuelle tilskudsår Tilskuddet skal modsvare de påregnede udgifter til politisk arbejde Krav om indsendelse af en erklæring Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde i foregående tilskudsår Krav om, at udgifterne til politisk arbejde i det seneste tilskudsår modsvarer tilskuddet for dette år Krav om indsendelse af en erklæring Særlige krav for folketingspartierne Krav om indsendelse af partiregnskab Krav om revision af erklæringen om anvendte udgifter til politisk arbejde i seneste tilskudsår Rigsrevisors adgang til regnskabsmateriale for at påse, at betingelserne for at yde tilskud er opfyldt mv Oplysning om anonyme bidrag og private bidragsydere Indgivelse af supplerende ansøgning Udbetaling af partistøtte Første og sidste udbetaling af partistøtte Tidspunktet for udbetaling af partistøtte... 5

8 Udbetaling på en konto Modregning i manglende anvendt støtte for tidligere tilskudsår Klagebestemmelser Klagemyndighed Klageberettigede Straffebestemmelser Straf for afgivelse af urigtig erklæring om påregnede eller afholdte udgifter Straf for afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger vedrørende private eller anonyme bidrag på regionalt eller kommunalt niveau Strafansvar for juridiske personer Anklagemyndighedens forfølgning af overtrædelser af disse bestemmelser Offentlighed om private bidragsydere til regionale og kommunale kandidatlister Indledning Partistøttelovens regler Offentlighedslovens regler Økonomi og Indenrigsministeriets praksis vedrørende offentlighedsloven Sammenfatning vedrørende spørgsmålet om offentlighed om private bidragsydere til kommunale og regionale kandidatlister EuropaParlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde Forordningens baggrund Forordningens indhold Betingelser for registrering Retlig status Finansiel støtte fra EU s budget Private bidrag Regnskabsaflæggelse Åbenhed Kontrol Kapitel Hovedtræk af den politiske debat i Folketinget om de gældende regler om økonomisk støtte til politiske partier

9 5.1. Beløbsgrænsen på kr Nedsættelse af beløbsgrænsen Beløbsgrænsens forenelighed med Danmarks internationale forpligtelser Angivelse af størrelsen på de enkelte bidrag Anonyme bidrag Indirekte og ikkeøkonomisk støtte til politiske partier Bidrag fra sammenslutninger Pligt for virksomheder mv. til at offentliggøre bidrag på deres hjemmeside Kredsen af regnskabspligtige Tidsfrist for offentliggørelse af regnskaber Bidrag fra fagforeninger mv Aftaler med politikerne vedrørende den politik, der føres til gengæld for økonomisk støtte Niveauet for den offentlige partistøtte Niveauet for den statslige partistøtte Niveauet for den kommunale partistøtte Forslag om offentlig støtte til bevægelse, græsrodsgrupper m.v Overførsel af tilskudsmodtagers underskud og ubrugte tilskudsbeløb Forslag til lov om ophævelse af partistøtteloven i 1988, 1992 og Kapitel Fremmed ret Indledning Tværgående sammenfatning Partistøttens niveauer Partistøttens størrelse Private bidrag, herunder forbud og maksimum Offentliggørelse af private bidrag Regnskabspligt, herunder revisionspligt Kontrol, tilsyn og straf Skematisk oversigt over den offentlige økonomiske støtte Skematisk oversigt over private bidrag, regnskabspligt mv Retstilstanden på partistøtteområdet i Norge

10 Indledning Offentlig økonomisk støtte Niveauerne for den offentlige økonomiske støtte Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om og udbetaling af offentlig økonomisk støtte Private bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Indholdet af regnskabet Revisionspligt Offentliggørelse Kontrol Tilsyn Klageadgang Sanktioner Økonomiske sanktioner Straf Retstilstanden på partistøtteområdet i Sverige Indledning Offentlig økonomisk støtte Niveauerne for den offentlige økonomiske støtte Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om og udbetaling af offentlig økonomisk støtte Private bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt Offentliggørelse Kontrol

11 Tilsyn Klageadgang efter partistøtteloven Klageadgang efter partiindsigtsloven Sanktioner Forsinkelsesafgift Særskilt afgift Retstilstanden på partistøtteområdet i Frankrig Indledning Offentlig økonomisk støtte Offentlig økonomisk støtte til politiske partier Generelt Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Forskel i antal af kandidater fra hvert køn Fremgangsmåden ved tildeling af partistøtten Godtgørelse af kandidaters valgudgifter Generelt Loft for valgudgifter Godtgørelse af valgudgifter Private bidrag Private bidrag til politiske partier Politiske partiers valg af en befuldmægtiget Generelt Valg af finansieringsforening Valg af finansiel befuldmægtiget Betingelser for private bidrag Private bidrag til finansiering af kandidaters valgkampagne Kandidaters valg af en befuldmægtiget Generelt Valg af valgfinansieringsforening Valg af finansiel befuldmægtiget Betingelser for private bidrag

12 Reklame med anmodning om bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Politiske partiers regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt Indsendelse af regnskab til Kommissionen og offentliggørelse Kandidaters regnskabsaflæggelse Hvilke kandidater skal aflægge valgregnskab? Valgregnskabets indhold Frist for aflæggelse af valgregnskab Valgregnskabet skal aflægges af en revisor Erklæring om fravær af indtægter og udgifter Offentliggørelse Kontrol Kontrol af politiske partiers regnskaber Kontrol af kandidaters valgregnskaber Kommissionens rapport Sanktioner Ikkevalgbar og andre sanktioner Kandidaten kan erklæres ikkevalgbar Andre sanktioner for kandidaten Strafferetlige sanktioner Straf efter partifinansieringsloven Straf efter valgloven Kandidaten Den befuldmægtigede Tredjemand Retstilstanden på partistøtteområdet i Nederlandene Indledning Offentlig økonomisk støtte

13 Niveauerne for den offentlige økonomiske støtte Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om offentlig økonomisk støtte Flere eller færre stemmer ved valg mv Private bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt Offentliggørelse Indsendelse af yderligere oplysninger Supplerende oversigter i valgperioden Politiske partier Kandidater Offentliggørelse af supplerende oversigter Kontrol Sanktioner Tilsyn Administrative bøder Underretning af anklagemyndigheden Fortabelse af retten til modtagelse af offentlig økonomisk støtte Retstilstanden på partistøtteområdet i Storbritannien Indledning Offentlig økonomisk støtte Private bidrag og partiets indgåelse af regulerede transaktioner Private bidrag til politiske partier Partiets indgåelse af regulerede transaktioner Åbenhed om private bidrag og regulerede transaktioner Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt

14 Indsendelse af regnskab og offentliggørelse heraf Regnskabspligt, revisionspligt mv. for partiernes underafdelinger Krav om aflæggelse af rapport over modtagne donationer i kvartalet Krav om aflæggelse af ugentlig rapport over modtagne donationer under valgperioden Krav om aflæggelse af rapport over regulerede transaktioner i kvartalet Krav om aflæggelse af ugentlig rapport over indgåede transaktioner i valgperioden Regulering af kampagneudgifter Krav om aflæggelse af fortegnelse over kampagneudgifter og offentliggørelse heraf Kontrol Sanktioner Fortabelse af retten til beløb svarende til ulovlig donation Straf i forbindelse med regulerede transaktioner Straf i forbindelse med indsendelse af regnskab Straf i forbindelse med aflæggelse af rapporter vedrørende modtagne donationer Straf i forbindelse med betalinger, der relaterer sig til kampagneudgifter Straf i forbindelse med aflæggelse af fortegnelse over kampagneudgifter Strafniveauet Retstilstanden på partistøtteområdet i Tyskland Indledning Offentlig økonomisk støtte Generelt Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om offentlig økonomisk støtte og tildeling heraf Udbetaling af offentlig økonomisk støtte Private bidrag Private bidrag til politiske partier Betingelser for private bidrag Medlemskontingenter til politiske partier

15 Private bidrag til individuelle kandidater Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Regnskabsberetningens indhold Revisionspligt Kravene til revisionen Grundlaget for og omfanget af revisionen Revisionsberetningen Offentliggørelse af regnskabsberetningen Kontrol Forbundsrevisionsrettens prøvelse af forbundsdagspræsidentens fastsættelse og udbetaling af den offentlige økonomiske støtte Forbundsdagspræsidentens kontrol af rettidig indlevering af regnskabsberetningen Forbundsdagspræsidentens kontrol af regnskabsberetningen Forbundsdagspræsidentens beretning Sanktioner Tilbagebetaling af offentlig økonomisk støtte Urigtige oplysninger om summen af modtagne private bidrag Ulovligt modtagne eller ikke offentliggjorte donationer Urigtigheder i øvrigt i regnskabsberetningen Straf Kapitel Internationale anbefalinger GRECO s anbefalinger EuropaKommissionens rapport om bekæmpelse af korruption Kapitel Udvalgets overvejelser om en fremtidig regulering af den økonomiske støtte til politiske partier og kandidater på alle niveauer Indledning Privat støtte

16 Rammer for private bidrag til politiske partier og kandidater Generelle overvejelser om den private støtte Beløbsloft for størrelsen af private bidrag Private bidrag fra internationale virksomheder og organisationer samt andre stater Bidrag fra private sammenslutninger Anonyme bidrag Ikkeøkonomisk støtte Åbenhed om privat støtte Krav til offentliggørelse Generelle overvejelser Offentliggørelse af beløbets størrelse Beløbsgrænse Differentieret beløbsgrænse Identitet Fysiske personer Juridiske personer Sammenslutninger Offentliggørelse af anonyme bidrag Offentliggørelse af ikkeøkonomisk støtte Bidragsmodtagere Generelt Kommunale og regionale kandidatlister Kandidater Lokalforeninger mv Åbenhed i forbindelse med valg til politiske forsamlinger og folkeafstemninger Regnskabsforpligtelse Kredsen af regnskabsforpligtede Indledning Udvidelse af regnskabspligten til landsdækkende partiers underorganisationer, kommunale og regionale kandidatlister og enkeltkandidater

17 Særligt vedrørende regnskabspligt for enkeltkandidater Ordninger for en regnskabs eller indberetningspligt for et landsdækkende partis underorganisationer og enkeltkandidater Forholdet til årsregnskabsloven Tidsfrist for regnskabsaflæggelse Fremrykket regnskabsaflæggelse Særskilt regnskabsaflæggelse ved valgkampe Revision af regnskaber Krav om revision af regnskaber Revisors habilitet Uafhængig kontrol af regnskaber Pligt til offentliggørelse af regnskaber Offentlig støtte Støtte på grundlag af folketingsvalg, regionale valg og kommunale valg Støtte på grundlag af alle tre typer valg Støtte på grundlag af tidligere valg Støtte til landsorganisation, regionalt plan og kommunalt plan Genstanden for offentlig partistøtte Den tidsmæssige udstrækning af støtten Kompetence og klageadgang Kompetence En eller flere myndigheder Uafhængig myndighed Klageadgang Beregningsgrundlag for den offentlige støtte Støtte med et fast grundbeløb Støtte pr. mandat Støtte pr. partimedlem eller opstillet kandidat Niveau for den offentlige støtte Andre lande Udvalgets overvejelser om støtteniveauet

18 Betingelser for modtagelse af offentlig støtte Definitionen af politisk arbejde Kontrol af, hvad pengene bruges til Formelle krav til udbetaling af støtten Formelle krav i form af åbenhed om private bidrag og regnskabspligt Udskydelse af udbetalingstidspunkt Andre formelle krav Modregning i partistøtten Indholdet af en modregningsordning Fordele og ulemper ved indførelse af en modregningsordning En konkret modregningsordning Udvalgets anbefalinger Sanktioner GRECO s anbefalinger Kapitel Udvalgets anbefalinger og opstilling af modeller Indledning Opstilling af modeller Model Model Model Oversigt over de opstillede modeller Kapitel Summary in English of the report from the Committee on Transparency of Party Funding Introduction Report overview Summary of the Committee s deliberations and recommendations Introduction Recommendations concerning private funding Recommendations for public funding of political parties Committee models Bilag

19 Oversigt over de politiske partiers økonomi Indledning Partiernes indtægter i kr Partiernes indtægtsfordelinger fordelt på år Oversigt over de enkelte partiers indtægtsfordeling i perioden Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Radikale Venstre Enhedslisten Kristendemokraterne Folkebevægelsen mod EU Liberal Alliance Bilag Offentlig partistøtte på kommunalt og regionalt plan

20 Kapitel 1 Indledning 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, at regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan skabe øget gennemsigtighed om den økonomiske støtte til danske politiske partier. Ekspertudvalget skal både synliggøre forskelle mellem de nuværende danske regler og reglerne i sammenlignelige lande og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan de danske regler bør moderniseres. I overensstemmelse hermed nedsatte regeringen et ekspertudvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier den 11. marts Udvalgets kommissorium I udvalgets kommissorium er følgende anført om arbejdsgruppens opgaver: I ethvert demokratisk samfund er det vigtigt, at der er gennemsigtighed om de politiske partiers økonomiske forhold. Den ordning, som i dag gælder i Danmark, har givet anledning til diskussion med hensyn til, om den indebærer tilstrækkelig gennemsigtighed på området. Regeringen nedsætter derfor et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, som skal have til opgave at se på, hvordan der vil kunne skabes øget gennemsigtighed om den økonomiske støtte til danske politiske partier. I sammenhæng hermed skal udvalget belyse samspillet mellem dels den private og den offentlige støtte til partierne, dels den statslige, regionale og kommunale støtte samt processen for tildeling heraf. Udvalget skal i den forbindelse også overveje, hvordan der kan skabes åbenhed om bidrag til politiske partier, som ydes via en sammenslutning af personer eller virksomheder. Derimod vil udvalget ikke have til opgave at foretage en nærmere vurdering af finansiering af reklamekampagner med et politisk budskab, som ikke er aftalt med et politisk parti. Udvalget skal beskrive de gældende regler for støtte til politiske partier samt redegøre for fordele og ulemper ved den eksisterende ordning. Udvalget skal bl.a. basere sine overvejelser på tilgængelige beskrivelser af ordninger for støtte til politiske partier i sammenlignelige lande. Udvalget skal på baggrund heraf opstille modeller for, hvordan en fremtidig regulering af den offentlige og den private økonomiske støtte til politiske partier vil kunne udformes, herunder skal udvalget beskrive modeller, hvor politiske partier i større eller 18

21 mindre omfang skal vælge mellem offentlig eller privat økonomisk støtte. Det forudsættes, at udvalget i den forbindelse også i relevant omfang inddrager anbefalinger fra internationale organisationer samt internationale udviklingstendenser. Sigtet med at opstille modeller skal være at tilvejebringe et grundlag for en politisk vurdering af de forskellige muligheder for at indføre en ny ordning, der sikrer mere åbenhed om den offentlige og den private økonomiske støtte til politiske partier. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde således, at det så vidt muligt er afsluttet i løbet af sommeren Udvalgets sammensætning Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier har haft følgende sammensætning: Formand: Forhenværende departementschef Bo Smith Øvrige medlemmer: Professor Jørgen Albæk Jensen Lektor Karina KosiaraPedersen Som sekretariat for udvalget har fungeret: Afdelingschef Hans B. Thomsen, Økonomi og Indenrigsministeriet Kontorchef Christian Vigh, Økonomi og Indenrigsministeriet Chefkonsulent Christine Boeskov, Økonomi og Indenrigsministeriet Fuldmægtig Maj Skytte Petersen, Økonomi og Indenrigsministeriet (indtil 1. maj 2014) Fuldmægtig Emilie Stæhr Hansen, Økonomi og Indenrigsministeriet (fra 1. april 2014) Fg. afdelingschef Lennart Houmann, Justitsministeriet Kontorchef Anne Berg MansfeldGiese, Justitsministeriet (fra 1. september 2014) Fuldmægtig Katrine Busch, Justitsministeriet (indtil 1. september 2014) Fuldmægtig Jenny Lyngsø Østergaard, Justitsministeriet (fra 1. september 2014) Udvalget har afholdt 8 møder i perioden fra 31. marts 2014 til 18. november 2014 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning. 19

22 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1. Indledning Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier har i overensstemmelse med kommissoriet gennemgået de gældende regler om finansiering af og støtte til politiske partier med henblik på en revision, der navnlig sigter mod så vidt muligt at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om finansieringen af de politiske partier. Dette kapitel indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i 10 kapitler. I kapitel 1 indledes betænkningen med en beskrivelse af udvalgets arbejde. Herudover er dele af udvalgets kommissorium af 11. marts 2014 gengivet, og der redegøres for, hvordan udvalget har været sammensat. Kapitel 2 indeholder en sammenfattende beskrivelse af udvalgets overvejelser og anbefalinger (nærværende kapitel). Betænkningens kapitel 3 indeholder en historisk beskrivelse af partiernes rolle i demokratiet. I kapitlet gennemgås partiernes opgaver og organisering (afsnit 3.1). Udvalget anvender i betænkningen en bred definition af partiernes rolle som demokratibærere og ikke kun som kandidatopstillere. Der redegøres herudover nærmere for partiernes økonomi. Partierne finansieres primært ved en kombination af medlemskontingenter, offentlig støtte og privat støtte. En gennemgang af partiernes regnskaber viser imidlertid, at partiernes indtægtsprofiler varierer betydeligt, og at nogle partier i højere grad end andre er afhængige af én form for indtægtskilde (afsnit 3.2). Kapitel 4 indeholder en generel beskrivelse af gældende ret. I kapitlet redegøres for de gældende regler i partiregnskabsloven (afsnit 4.1) og partistøtteloven (afsnit 4.2). Kapitlet indeholder herudover en sammenfattende gennemgang af reglerne om finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (afsnit 4.3). I kapitel 5 redegøres for hovedtrækkene i den politiske debat i Folketinget om de gældende regler om støtte til politiske partier. Kapitlet indeholder et resumé af de politiske overvejelser, der har været siden vedtagelsen af partiregnskabsloven i 1990 og partistøtteloven i

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. til. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.)

Forslag. til. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.) Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2014-19781 Doknr. 447367 Forslag til Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 198 Folketinget Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 198 Folketinget Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd INDHOLD Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution 2 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd 4 Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Kontaktperson Navn Tenna Frandsen Telefon 5692 1028 E-mail Tenna.Frandsen@brk.dk Dato 18.01.2018 Sagsidenlifikation - KLE 84.00.100

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som "anonyme").

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som anonyme). Justitsministeriet Lovkvalitetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K lovkvalitetskontoret@jm.dk København, den 29. april 2015 Høringssvar - Betænkning 1550 fra udvalget om partistøtte 1. Indledning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune [1] Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune Marts 2013 [2] 1. En eller flere vælgerforeninger I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. Foreningens navn : Venstre Aabenraa Kommune

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Forvaltningens bistand til politikere

Forvaltningens bistand til politikere Forvaltningens bistand til politikere Albertslund Kommune har den 8. marts 2017 rettet henvendelse til KL, Jura og EU med anmodning om juridisk bistand. Albertslund Kommune har anmodet KL om juridisk bistand

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere