INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning"

Transkript

1 SKATTEGUIDE

2 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser udstedt af PFA Invest. Skatteguiden kan ikke erstatte konkret rådgivning med udgangspunkt i den enkelte investors individuelle forhold. PFA yder ikke skatterådgivning og anbefaler altid at søge individuel rådgivning hos skatterådgiver. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning Intro - Skattemæssig vurdering af investeringsbeviser Udbyttebetalende (minimumsbeskattede) eller akkumulerende afdelinger Investeringsforeninger med minimumsbeskatning. Aktie- eller obligationsbaserede Beskatningsprincipper lagerprincip og realisationsprincip Investeringsbevisers beskatning hos personer frie midler Aktieindkomst, kapitalindkomst realisation/lagerbeskatning Beskatning af aktieindkomst Beskatning af kapitalindkomst Overgangsregel for aktiebeskatning ( kroner grænsen ) Investeringsbevisers beskatning hos personer pensionsmidler Ens beskatning uanset værdipapirtype Investeringsbevisers beskatning hos personer unge under 18 år Børneopsparing Almindelig opsparing Gaver fra forældre Investeringsbevisers beskatning i virksomhedsordningen Hvad er virksomhedsordningen Beskatning Investeringsbevisers beskatning hos selskaber (A/S og ApS) Beskatning Overgangsregler Investeringsbevisers beskatning ved bopæl i udlandet Personer og selskaber Særligt om udbytter Metodik omkring udbytter Risiko for inkonsekvens i metodikken Personer frie midler Personer pensioner Personer unge under 18 år Virksomhedsskatteordningen Selskaber Udbyttesatser fra PFA Invest Opgørelse af gevinst og tab Gennemsnitsmetoden Aktie for aktie metoden BILAG - PFA Invest og selvangivelsen 3

4 LÆSEVEJLEDNING De danske beskatningsregler er komplekse og denne skatteguide er ikke udtømmende. Skatteguiden forsøger kun at dække de mest typiske beskatningssituationer og spørgsmål. Søger du et hurtigt svar anbefales det, at du først læser Intro Skattemæssig vurdering af investeringsbeviser og dernæst læser det afsnit, som berører dig som investor. Endelig bør du afslutte med afsnittet Opgørelse af gevinst og tab samt bilaget PFA Invest og selvangivelsen For at få så simpel en skatteguide som muligt vil der i de følgende afsnit i vidt omfang blive anvendt betegnelsen et investeringsbevis eller investeringsbeviser, selvom den rette juridiske formulering i øvrigt måtte være en investeringsforening, en investeringsforeningsafdeling eller andet. 4

5 INTRO - SKATTEMÆSSIG VURDERING AF INVESTERINGSBEVISER Udbyttebetalende (minimumsbeskatning) eller akkumulerede investeringsforeninger/-afdelinger Når en investeringsforening udlodder et årligt udbytte på baggrund af afdelingens underliggende realiserede nettogevinster, vil foreningen i skattemæssig henseende formelt blive kaldt et investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Hvis investeringsforeningen ikke årligt udlodder udbytte, men i stedet sparer nettogevinsterne op i afdelingen, anses foreningen i stedet for en akkumulerende investeringsforening. For privatpersoner behandles investeringsbeviser i disse former for investeringsforeninger forskelligt i skattemæssig forstand. Investeringsforeninger med minimumsbeskatning Aktie- eller obligationsbaserede Som udgangspunkt beskattes investeringsbeviser i minimumsbeskattede investeringsforeninger på samme måde, som hvis du var den direkte ejer af enten en aktie eller obligation. Derfor opdeles investeringsbeviser i sådanne foreninger i henholdsvis aktiebaserede investeringsbeviser og obligationsbaserede investeringsbeviser. Investeringsbeviser, som underliggende består af både aktier og obligationer (typisk kaldet balancerede investeringsbeviser), vil som udgangspunkt blive anset som aktiebaserede investeringsbeviser, hvis mere end 50% af afdelingens formue er placeret i aktier. Hvis mere end 50% af afdelingens formue er placeret i obligationer, anses den balancerede afdeling i stedet som obligationsbaseret. Beskatningsprincipper lagerprincip og realisationsprincip Gevinst eller tab på et investeringsbevis beskattes enten efter lagerprincippet eller realisationsprincippet. Beskatning efter realisationsprincippet indebærer, at det kun er realiserede tab eller gevinster, der beskattes (sammen med udbetalte udbytter). Det vil med andre ord sige, at urealiserede gevinster først beskattes under realisationsprincippet når investeringsbeviset sælges eller indløses. Det omvendte gør sig gældende under lagerprincippet, hvor alle årets bevægelser beskattes. Det vil sige, at både realiserede og urealiserede gevinster samt udbetalte udbytter bliver beskattet. Princippet indebærer, at der ultimo hvert år foretages en opgørelse over, hvor meget afkast ens investeringer har givet i det pågældende år, og du vil så blive beskattet af dette samlede afkast. Er værdien af dit investeringsbevis eksempelvis steget fra 100 kr. til 110 kr. uden at du har solgt dette og du samtidig har fået udbetalt 5 kr. i udbytte, vil du skulle beskattes af 15 kr. INVESTERINGSBEVISERS BESKATNING HOS PERSONER FRIE MIDLER Aktieindkomst, kapitalindkomst realisation/lagerbeskatning Gevinster eller tab på investeringsbeviser beskattes som altovervejende hovedregel enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Der gælder særlige regler, hvis man er såkaldt næringsdrivende med handel med værdipapirer, men dette er sjældent forekommende, og omtales derfor ikke yderligere i denne forbindelse. Hvis beskatningen sker efter reglerne om aktieindkomst vil realisationsprincippet finde anvendelse, hvorimod både realisationsprincippet og lagerprincippet kan være anvendeligt, såfremt beskatningen sker efter reglerne for kapitalindkomst (alt efter hvilken type investeringsbevis, der er tale om). I tabellen nedenfor fremgår, hvordan de forskellige typer af investeringsbeviser bliver beskattet. 5

6 Foreningstype Aktieindkomst Kapitalindkomst realisationsprincip Kapitalindkomst lagerprincip Aktiebaseret Minimumsudlodning PFA Invest USA Stabil Aktier PFA Invest Danske Aktier PFA Invest Globale Aktier PFA Invest Højt Udbytte Aktier PFA Invest Europa Value Aktier PFA Invest Balance B PFA Invest Balance C Obligationsbaseret Minimumsudlodning PFA Invest Mellemlang Obligationer PFA Invest Lange Obligationer PFA Invest Kreditobligationer PFA Invest Udenlandske Obligationer PFA Invest Balance A Akkumulerende (aktie- og obligationsbaserede) PFA Invest udbyder i dag ikke denne type afdelinger Beskatning af aktieindkomst I skemaet nedenfor fremgår de skattemæssige satser for aktieindkomst. I beregningen af aktieindkomst skal du medtage realiserede gevinster/tab samt udbetalt udbytte. For så vidt angår det udbetalte udbytte henvises til særskilt afsnit herom. Aktieindkomst 2017 Skattesats - Personer Op til kr. for enlige, dobbeltbeløb for ægtefæller 27 % Større end kr. for enlige, dobbeltbeløb for ægtefæller 42 % Tab på realiserede investeringsbeviser, der overstiger årets positive aktieindkomst, kan fremføres til modregning i efterfølgende indkomstårs positive aktieindkomst. Beskatning af kapitalindkomst I skemaet nedenfor fremgår de skattemæssige satser for kapitalindkomst. Selve beskatningen for kapitalindkomst er kompleks, da der skelnes mellem negativ og positiv kapitalindkomst, og da der er forskellige beløbsgrænser at tage hensyn til. Yderligere vil der for positiv kapitalindkomst være forskellige satser alt efter om din samlede indkomst rammer grænsen for topskat eller ej. Positiv kapitalindkomst er typisk renteindtægter, visse udbytter der ikke beskattes som aktieindkomst og kursgevinster. Negativ kapitalindkomst er typisk renteudgifter samt kurstab. Meget forsimplet har positiv og negativ kapitalindkomst følgende satser. Positiv kapitalindkomst For beløb under kr. er satsen ca. 38% For beløb over kr. er satsen ca. 43% Negativ kapitalindkomst For beløb under er satsen ca. 34% For beløb over kr. er satsen ca. 28% 6

7 En mere kompleks angivelse af satserne for positiv og negativ kapitalindkomst fremgår nedenfor, hvor der blandt andet tages hensyn til eventuel topskat samt en gennemsnitlig skatteborger i en gennemsnitlig kommune. Kapitalindkomst 2017 Skattesats - Personer Positiv nettokapitalindkomst ved bundskat 37,7% 1) Positiv nettokapitalindkomst under kr. 2) ved topskat 37,7% 1) Positiv nettokapitalindkomst over kr. 2) ved topskat 42,7% 1) Negativ nettokapitalindkomst op til kr. 2) 1) 3) 33,6% Negativ nettokapitalindkomst over kr. 2) 1) 3) 27,6% 1. Skattesats ved kapitalindkomst er beregnet i en gennemsnitskommune, der i 2017 har en samlet kommunal skatteprocent på 25,6% inkl. kirkeskat. Heraf udgør kirkeskatten 0,7% 2. Der gælder dobbeltgrænser for ægtefæller 3. Fradragenes skatteværdi i procent point Ovennævnte information er fundet på skatteministeriet hjemmeside: Læs mere her: tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen Med et simpelt eksempel kan mekanismen i positiv og negativ kapitalindkomst beskrives: En person har gæld i sit hus til et realkreditinstitut. På denne gæld betales renter, hvilket er negativ kapitalindkomst. Rentebetalingerne er kr. om året, og fradragsværdien er derfor 27,6%, jf. tabellen ovenfor. Hvis personen investerer i investeringsbeviser, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst, modregnes positivt afkast på disse beviser først i denne negative kapitalindkomst og beskatning af de første kr. sker dermed reelt til en sats på 27,6%. Overgangsregel for aktiebeskatning kroner grænsen Hvis du pr havde en samlet aktiebeholdning (enkeltaktier og aktiebaserede investeringsbeviser) på under kroner ( kroner for ægtefæller), vil gevinster ved salg af denne beholdning kunne realiseres skattefrit, hvorimod eventuelle tab ikke vil kunne modregnes i andre gevinster. INVESTERINGSBEVISERS BESKATNING HOS PERSONER PENSIONSMIDLER Ens beskatning uanset værdipapirtype Ved beskatning af værdipapirer i en pensionsordning sondres der ikke mellem, hvilken type af papirer som du ejer. Det vil sige, at både aktier og obligationer bliver beskattet efter lagerprincippet med 15,3% af såvel realiseret som urealiseret afkast. Du skal ikke selv gøre noget i forbindelse med beskatningen af pensionsmidler. Din pensionsudbyder beregner ultimo hvert år det samlede afkast, og afregner derefter 15,3% (2017) til SKAT. I år med et samlet negativt afkast bliver dette fremført, således det kan modregnes i fremtidige positive afkast. 7

8 INVESTERINGSBEVISERS BESKATNING HOS PERSONER UNGE UNDER 18 ÅR Børneopsparing Den traditionelle børneopsparing, der er reguleret som et særligt indlån, er skattefri. Det vil sige, at uanset hvorfra et afkast hidrører, vil der ikke skulle betales skat af afkastet, så længe børneopsparingen stadig er i sit opsparingsforløb. Almindelig opsparing Gevinster og udbytter, der bliver beskattet som kapitalindkomst, vil for mindreårige blive modregnet i personfradraget. Det vil sige, at hvis barnets samlede skattemæssige indkomst, herunder kapitalindkomst, er under personfradraget på ( frikort 2017) vil det være skattefrit. Den del som er over personfradraget vil blive beskattet som kapitalindkomst. Stammer afkastet fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsudlodning skal der betales skat af udbytte og realiserede kursgevinst, også selv om barnets samlede indtægter er under personfradraget (frikort). Gaver fra forældre Du kan give kr. skattefrit pr. barn i To forældre kan derfor give hvert barn samlet kr. skattefrit. Giver I mere end disse grænser til et barn, vil der skulle betales 15% gaveafgift for den del som overstiger grænsen. I de tilfælde, hvor investeringsbeviser er blevet givet som gave, eller købt for beløb, der er givet som gave af forældrene, vil beskatningen som udgangspunkt ske efter de samme regler som beskrevet under den almindelige opsparing hos barnet. Dog vil udbetalt udbytte fra investeringsbeviser blive beskattet hos forældrene indtil barnet fylder 18 år. INVESTERINGSBEVISERS BESKATNING I VIRKSOMHEDSORDNINGEN Når du er under virksomhedsordningen, må du som altovervejende hovedregel kun investere i akkumulerende investeringsbeviser, der opfylder visse skattemæssige krav, herunder at investeringsbeviserne beskattes efter lagerprincippet. Hvis du investerer i investeringsbeviser med minimumsudlodning i virksomhedsordningen, vil det blive betragtet som en hævning af overskud, jævnfør nedenstående afsnit. Beskatning Beskatningen i virksomhedsordningen sker som nævnt efter lagerprincippet. Det vil sige, at det samlede afkast, som består af både realiserede og urealiserede tab/gevinster opgøres ultimo året, og at du bliver beskattet heraf. Du bliver i første omgang beskattet med 22% svarende til skattesatsen for selskaber (2017). Hvis du hæver dit opsparede overskud, bliver du indkomstbeskattet af hele overskuddet (personlig indkomst), jævnfør afsnittet om personers frie midler. Samtidig med denne beskatning sker der en modregning af den tidligere betalte skat, således at overskuddet samlet set kun bliver beskattet som personlig indkomst. 8

9 INVESTERINGSBEVISERS BESKATNING HOS SELSKABER (A/S OG APS) Beskatning Ved beskatning af investeringsbeviser, der ejes af et selskab skelnes der som udgangspunkt ikke mellem hvilken type af beviser, som selskabet ejer. Det vil sige, at gevinster ved salg af både aktiebaserede og obligationsbaserede investeringsbeviser og beviser i akkumulerende foreninger beskattes med selskabsskattesatsen på 22%. Beskatning sker efter lagerprincippet, hvor gevinst/tab ultimo året samt udbetalte udbytter i løbet af året udgør beskatningsgrundlaget. Udviser året et samlet tab kan dette som udgangspunkt fradrages ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Overgangsregler For selskaber blev der indført nye regler i I den forbindelse blev der introduceret overgangsregler, der dels skulle sikre, at skattefrie gevinster efter de gamle regler forblev skattefrie, og dels at uudnyttede tab efter de gamle regler kunne fremføres til senere modregning i gevinster. Hvis selskabet ejer investeringsbeviser fra før 2010, hvorpå der er uudnyttede tab (fra før 2010), anbefales det at rådføre sig med revisor for at sikre korrekt beskatning i henhold til overgangsreglerne. INVESTERINGSBEVISERS BESKATNING VED BOPÆL I UDLANDET Personer og selskaber Hvis du eller dit selskab ikke er skattepligtig til Danmark, skal der kun betales dansk skat af udbetalt udbytte. Beskatningsprocenten er afhængig af dit bopælslands skatteaftale med Danmark. Ofte er den maksimale skattesats, som Danmark kan opkræve i medfør af disse aftaler, fastsat til 15%. Ved udbyttebetalingen vil der blive tilbageholdt en udbytteskat på 27%. Du har mulighed for at tilbagesøge denne merskat. Tilbagesøgningsblanket og procedure fremgår af SKAT s hjemmeside. SÆRLIGT OM UDBYTTER Metodik omkring udbytter Hvis en investeringsafdeling er under minimumsbeskatning, skal der som udgangspunkt hvert år som minimum udbetales et udbytte svarende til de udbytter, renteindtægter og realiserede nettokursgevinster, der har været på investeringsafdelingens underliggende investeringer. Det kan således siges, at investeringsafdelingerne udbetaler et udbytte, der svarer til det afkast, du ville have haft, hvis du selv ejede de underliggende investeringer direkte. Når et udbytte udbetales fra investeringsafdelingen vil værdien af investeringsafdelingen falde, da du får et tilsvarende antal kontanter udbetalt. Med andre ord er din samlede værdi af investeringen uforandret. Det vises bedst med følgende eksempel, hvor der bliver udbetalt 10 kroners udbytte i måned 3. 9

10 Eksempel 1 Praktik i udbyttebetaling Tidsforløb i måneder Depotværdi Konto Samlet værdi Tid Md 1: Du køber for 115 kroner 115,00 0,00 115,00 Md 1 Md 2: Aktiemarkederne stiger med 10 kroner 125,00 0,00 125,00 Md 2 Md 3: Der udbetales udbytte på 10 kroner 115,00 10,00 125,00 Md 3 I Eksempel 1 er der ikke taget højde for skatten, som naturligvis har en betydning, men du vil ikke være ringere stillet ved investering i investeringsafdelingen fremfor investering direkte i de underliggende værdipapirer. I nedenstående eksempel tages der højde for skatten og der tages udgangspunkt i samme investering som i Eksempel 1. Det antages at investeringen er en aktiebaseret investeringsafdeling med minimumsbeskatning. Eksempel 2 Praktik i udbytteudbetaling incl skat og efterfølgende salg (ved positiv performance) Tidsforløb i måneder Depotværdi Konto Samlet værdi Tid Md 1: Investor køber for 115 kroner 115,00 0,00 115,00 Md 1 Md 2: Aktiemarkederne stiger med 10 kroner 125,00 0,00 125,00 Md 2 Md 3: Der udbetales udbytte på 10 kroner 115,00 10,00 125,00 Md 3 Md 3: Der tilbageholdes 27% i udbytteskat (2,70 kr.) 115,00 7,30 122,30 Md 3 Md 4: Du sælger efter udbyttebetalingen til kurs 115 0,00 122,30 122,30 Md 4 Md 4: Realiseret gevinst til beskatning ( ) = 0 kr. Aktieskat 27% = 0,00 kr. 0,00 122,30 122,30 Md 4 I Eksempel 2 kan man få den opfattelse, at der er tabt 2,70 kroner i betalt skat. Men det er her væsentlig at have for øje, at du under alle omstændigheder ville skulle have betalt 2,70 kroner i skat, da din investering var steget fra 115 kroner til 125 kroner. Nedenfor er vist et eksempel, hvor du sælger dine værdipapirer før udbyttebetaling og resultatet bliver det samme. Eksempel 3 Praktik i salg før udbyttebetaling incl skat (ved positiv performance) Tidsforløb i måneder Depotværdi Konto Samlet værdi Tid Md 1: Du køber for 115 kroner 115,00 0,00 115,00 Md 1 Md 2: Aktiemarkederne stiger med 10 kroner 125,00 0,00 125,00 Md 2 Md 3: Du sælger inden udbyttebetaling til kurs 125 0,00 125,00 125,00 Md 3 Md 3: Realiseret gevinst til beskatning ( ) = 10 kr. Aktieskat 27% = 2,70 kr. 0,00 122,30 122,30 Md 3 Der er nok investorer, der vil føle at de i Eksempel 2 ikke har solgt deres beholdning, og derfor betyder udbyttebetalingen, at de har betalt skat før tid. Det er som sådan ikke en forkert antagelse, men skattelovgivningen er indrettet således, at investor bliver beskattet som om investor selv har været 10

11 ejer af de underliggende værdipapirer, og havde det været tilfældet ville investor skulle have haft betalt skatten på samme tid som udbyttebetalingen. Det er samtidig værd at uddybe, at der ikke sker en ekstrabeskatning i Eksempel 2, idet værdien af investeringen (depotværdien) nu er tilbage på anskaffelsessummen på 115 kroner, hvorved der efter udbyttebetalingen er nul kroner til realisationsbeskatningen, hvis investor vælger at sælge sin investering. I de første eksempler er det antaget, at du har været ejer af investeringsafdelingen i samme periode, som investeringsafdelingen har tjent sine realiserede gevinster og modtaget udbetalte udbytter af de underliggende investeringer. Men i praksis vil du ofte købe ind i en investeringsafdeling, der udlodder gevinster, som er tjent før dit ejerskab. Det kan derfor umiddelbart opfattes som om, at du har betalt skat af noget som du ikke har tjent. Den skattemæssige metodik tager hensyn til dette forhold, hvilket er vist i Eksempel 4, hvor markedsudsvingene er neutrale i din ejer periode og alligevel bliver der udbetalt udbytte. Eksempel 4 Praktik i udbytteudbetaling incl skat og efterfølgende salg (ved neutral performance) Tidsforløb i måneder Depotværdi Konto Samlet værdi Tid Md 1: Du køber for 115 kroner 115,00 0,00 115,00 Md 1 Md 2: Aktiemarkederne er uforandret 115,00 0,00 115,00 Md 2 Md 3: Der udbetales udbytte på 10 kroner (efter skat 7,30 kr.) 105,00 7,30 112,30 Md 3 Md 4: Du sælger efter udbyttebetalingen til kurs 105 0,00 112,30 112,30 Md 4 Md 4: Skattemæssigt tab ( ) = -10 kroner. Dette tab kan du modregne i gevinster nu eller senere. Det vil sige at du kan have andre aktiegevinster på op til 10 kr., som du ikke skal betale skat af. Derfor har dit tab en skattemæssig værdi (10 * 27% aktieskat) = 2,70 kr. 112,30 115,00 Md 4 Risiko for inkonsekvens i metodikken I alle de gennemgåede eksempler er der taget udgangspunkt i en aktieskat på 27% både ved beskatning og modregning. Da aktieskatten er enten 27% eller 42% er der risiko for inkonsekvens, da du kan komme i en situation, hvor du i året for udbyttebetalingen betaler 42%, mens du i året for modregning af tab kun opnår en skatteværdi på 27%. Det omvendte positive scenarie kan selvfølgelig også være gældende. Det samme gør sig gældende ved udbytter i investeringsafdelinger, der beskattes som kapitalindkomst, hvor der også er forskellige satser. Det skal for god ordens skyld nævnes, at risikoen for inkonsekvens i metodikken vil være til stede uanset om du investerer i investeringsbeviser eller direkte i aktier og obligationer. Personer frie midler Ved udbetalte udbytter fra aktiebaserede afdelinger bliver der straks ved udbetaling tilbageholdt 27% i udbytteskat. Den tilbageholdte skat vil SKAT tage højde for ved beregningen af aktiebeskatningen på årsopgørelsen. Ved udbetalte udbytter fra obligationsbaserede afdelinger bliver der som udgangspunkt ikke tilbageholdt udbytteskat. Dog kan det forekomme, hvis afdelingen har haft aktielignende instrumenter i sin beholdning. Det vil eksempelvis typisk ske for Balance A. Den tilbageholdte udbytteskat vil i så fald blive modregnet af SKAT ved beregning af den samlede kapitalindkomstbeskatning. 11

12 Personer pensioner Der bliver ikke tilbageholdt udbytteskat ved udbytte udbetalt under pensionsmidler Personer unge under 18 år Der er særlige forhold omkring udbytter. Der henvises til afsnittet om Investeringsbevisers beskatning hos personer unge under 18 år. Virksomhedsskatteordningen Under virksomhedsordningen må der kun investeres i akkumulerende investeringsbeviser. Der henvises til afsnittet Investeringsbevisers beskatning i virksomhedsordningen Selskaber Ved udbetalte udbytter fra aktiebaserede afdelinger eller obligationsbaserede afdelinger med en aktieandel, vil der blive tilbageholdt 22% i udbytteskat. Den tilbageholdt skat vil SKAT tage højde for ved beregning af den samlede selskabsbeskatning. Udbyttesatser for PFA Invest I skemaet nedenfor fremgår udbyttesatserne for PFA Invest før udbytteskat. Afdeling Udbytte 2015 Udbetalt og beskattes i 2016 Udbytte kr. pr. andel Udbytte 2016 Udbetalt og beskattes i 2017 Udbytte kr. pr. andel PFA Invest Mellemlange Obligationer - 0,70 PFA Invest Lange Obligationer 1,10 - PFA Invest Kreditobligationer 8,00 0,80 PFA Invest Udenlandske Obligationer - - PFA Invest USA Stabil Aktier - 0,60 PFA Invest Danske Aktier 34,50 12,90 PFA Invest Globale Aktier 17,50 3,40 PFA Invest Højt Udbytte Aktier 11,10 1,30 PFA Invest Europa Value Aktier 14,50 - PFA Invest Balance A 8,30 6,30 PFA Invest Balance B 11,70 7,70 PFA Invest Balance C - 5,80 12

13 OPGØRELSE AF GEVINST OG TAB Gennemsnitsmetoden Denne metode anvendes i dag på alle på alle skattemæssige opgørelser, dog ikke for investeringer der beskattes under grænsen, hvor Aktie for Aktie metoden anvendes. Jævnfør afsnittet nedenfor. Som navnet antyder, vil du ved gennemsnitsmetoden blive beskattet i forhold til din gennemsnitlige anskaffelsesværdi. Handelsomkostninger skal tillægges/fratrækkes ved beregning af anskaffelses- og salgsværdien. Eksempel på gennemsnitsmetoden Køb/salg Dato Styk Kurs Hdl.omk. Hdl.beløb Køb ,50 75, ,00 Køb ,00 75, ,00 Beregnet gns.kurs , ,00 Køb/salg Dato Styk Kurs Hdl.omk. Hdl.beløb Salg ,00 75, ,00 Anskaffelsesværdi , ,00 Skattemæssig gevinst 1.300,00 Aktie for aktie metoden Denne metode anvendes i dag kun for aktiebeskatninger under kroners grænsen. Jævnfør tidligere afsnit. Ved aktie og aktie metoden sker beskatningen efter FIFO princippet First in First Out. Det vil sige, at de aktier som er købt først, også rent skattemæssigt vil blive betragtet som de aktier, der er solgt først. Handelsomkostninger skal tillægges/fratrækkes ved beregning af anskaffelses- og salgsværdien Eksempel aktie-for-aktie-metoden Køb/salg Dato Styk Kurs Hdl.omk. Hdl.beløb Køb ,50 75, ,00 Køb ,00 75, ,00 Køb ialt ,00 13

14 Køb/salg Dato Styk Kurs Hdl.omk. Hdl.beløb Salg ,00 75, ,00 De første 600 stk. - gevinst til beskatning note 1 De næste 100 stk. gevinst til beskatning note 2 Samlede skattemæssige gevinst til beskatning 0,00 385,00 385,00 Note 1: Gevinst er skattefri på grund af grænsen for køb fra før 2005 Note 2: 100 stk. * (salgskurs anskaffelseskurs (55.075,00 / 500) 110,15) = 385 kroner 14

15 BILAG - PFA INVEST OG SELVANGIVELSEN I skemaet nedenfor kan du se, hvordan du som person, skal indberette tab og gevinst på dine investeringer i PFA Invest. Det er vigtigt at bemærke, at PFA Bank indberetter dine køb, salg og udbytter til SKAT, som ud fra disse oplysninger forud udfylder beløbene i de enkelte felter. Det er dog PFA s klare anbefaling, at du kontrollerer, at disse beløb stemmer overens med dine egne beløb. Aktiebaseret med minimumsudlodning Afdeling Gevinst Tab PFA Invest USA Stabil Aktier PFA Invest Danske Aktier PFA Invest Globale Aktier PFA Invest Højt Udbytte Aktier PFA Invest Europa Value Aktier Rubrik 66 Realiseret gevinst beskattes som aktieindkomst Rubrik 66 Realiseret tab modregnes i positiv aktieindkomst. Uudnyttet tab fremføres på ubestemt tid PFA Invest Balance B PFA Invest Balance C Obligationsbaseret med minimumudlodning Afdeling Gevinst Tab PFA Invest Mellemlange Obligationer PFA Invest Lange Obligationer PFA Invest Kreditobligationer PFA Invest Udenlandske Obligationer Rubrik 30 Realiseret gevinst beskattes som kapitalindkomst Rubrik 30 Realiseret tab kan modregnes i kapitalindkomst PFA Invest Balance A Akkumulerende (aktie- og obligationsbaserede) Afdeling Gevinst Tab PFA Invest udbyder i dag ikke den type afdelinger Rubrik 38 Lagerbeskattes som kapitalindkomst Rubrik 38 Lagerbeskattes og modregnes i kapitalindkomst 15

16 BN Sundkrogsgade København Ø Telefon: pfa.dk 16

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere