Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber"

Transkript

1 Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten virksomheder, som beskæftiger omkring medarbejdere i Den Europæiske Union. Hvis man tager hensyn til den kommende EU-udvidelse, drejer det sig om virksomheder og ansatte. I denne sektor stiller kunderne - både på det offentlige og private marked stedse højere krav til kvaliteten. Den teknologiske udvikling bliver mere og mere avanceret. Sikkerheden for medarbejderne, der ofte er udsat for farlige situationer, udelukker enhver form for amatøragtig optræden. Sikkerheden kræver fra dag til dag en stigende grad af professionalisme. Den stigende efterspørgsel efter sikkerhed og beskyttelse af goder og personer skal efterkommes med fuld respekt for demokratiet og borgernes retsbeskyttelse. Sektoren kan således bidrage til at udvikle et sikrere samfund, hvor de offentlige og private frihedsrettigheder kan udøves uden begrænsninger. Sektoren for private vagtselskaber er derfor meget vigtig for de nuværende og kommende EUmedlemsstater og for borgerne. CoESS og UNI-Europa har afdækket visse problemer, som hindrer sektorens udvikling på europæisk plan. De nationale lovgivninger er undertiden utilstrækkelige eller ikke-eksisterende og gør det ikke muligt at sikre den professionalisme, som sektoren har brug for. Desuden hindrer forskellene mellem de nationale lovgivninger sektoren i at udnytte fordelene ved den europæiske integration. CoESS og UNI-Europa mener, at der i forbindelse med den kommende udvidelse af Den Europæiske Union bør indføres en mere harmoniseret lovgivning på europæisk plan for sektoren for private vagtselskaber. Inden for rammerne af den sociale dialog arbejder CoEES og UNI-Europa for at få udviklet europæiske normer og referencerammer, som landene og virksomhederne anvender på frivillig basis, således at det bliver muligt at opnå en harmonisering, der er til fordel for hele sektoren. I den sammenhæng er det af afgørende betydning, at alle aktiviteter i sektoren gennemføres med den fornødne professionalisme. Denne kodeks er udarbejdet af de repræsentative arbejdsmarkedsparter på europæisk plan (CoESS og UNI-Europa) inden for rammerne af den sociale dialog og har til formål at sikre, at der udvikles normer for adfærd og etik til fordel for virksomheder, ansatte, kunder og samfundet som helhed. II. Kodeksens rammer og indhold Adfærdskodeksen beskriver en række normer, som CoESS og UNI-Europa anbefaler alle sektorens virksomheder og medarbejdere at følge. 1

2 Kodeksen indeholder en struktureret gennemgang af visse etiske aspekter af denne sektors aktiviteter; overholdelse af disse regler er efter CoESS s og UNI-Europas mening en grundlæggende forudsætning for et mindstemål af professionalisme og kvalitet. Hvis denne kodeks skal blive en succes, skal alle involverede parter virksomhedsledere, medarbejdere, fagforeningsrepræsentanter, nationale fagforeninger, nationale branchesammenslutninger og de europæiske organisationer forpligte sig til at tage denne kodeks til sig, så den kan gennemføres i praksis i sektoren. III. Principper 1. Overholdelse af reglerne for sektoren Generelt findes der i de europæiske lande strenge, lovfæstede regler for, hvordan man opretter og driver et privat vagtselskab. Lederne af disse selskaber er forpligtede til at overholde alle regler og lovbestemmelser for sektoren. De skal i alle deres aktiviteter udvise åbenhed og gennemsigtighed over for medarbejdere, kunder (offentlige og private) og kompetente offentlige myndigheder. I lande med begrænset eller ingen national lovgivning er det op til virksomhedslederne, medarbejderne og deres repræsentanter at arbejde for at få udviklet en hensigtsmæssig lovgivning via de organisationer, der repræsenterer deres interesser. Alle aktører i sektoren skal uanset status i hele deres virke bidrage til at overholde og forbedre lovgivningen i deres land og i hele EU. 2. Gennemsigtige procedurer og systemer i virksomheden Private vagtselskaber skal så vidt muligt sikre, at de interne procedurer i organisationen er gennemsigtige og anvendes på alle berørte parter uden forskel. Det er medarbejdernes og deres faglige repræsentanters ansvar på deres respektive ansvarsområder at sikre, at der indføres gennemsigtige procedurer og systemer som led i de aftaler, der indgås på virksomhedsplan. 3. Tilladelser og godkendelser Et selskab, der arbejder eller ønsker at arbejde i denne sektor, skal opfylde den gældende nationale lovgivning for at få de nødvendige tilladelser og godkendelser for virksomheden og ledelsen. De faglige sammenslutninger i denne sektor skal sikre, at alle medlemmer opfylder denne forpligtelse. 2

3 CoESS og UNI-Europa mener, at tilladelser til at udøve dette hverv skal gives på et uvildigt grundlag i overensstemmelse med rimelige, gennemsigtige procedurer, som skal anvendes uden forskel på alle virksomheder uanset størrelse. 4. Udvælgelse og ansættelse Udvælgelse og ansættelse af medarbejdere er vigtige begivenheder i et privat vagtselskabs virke. Kvaliteten og værdien af de ydelser, disse selskaber leverer, afhænger i høj grad af kvaliteten og kvalifikationerne hos dem, som yder tjenesterne i praksis. Det er derfor af særlig vigtighed at udvælge nye medarbejdere på grundlag af objektive kriterier, således at det er muligt at vurdere ansøgerens faglige kompetence. Lige så vigtigt er det at tage hensyn til ansøgerens moralske habitus. Selskabet sikrer sig i forbindelse med ansættelsen, at arbejdstageren har alle de basiskundskaber, der er nødvendige for at kunne arbejde i et privat vagtselskab. Uanset respekten for privatlivets fred mener CoESS og UNI-Europa, at vedtagelse og håndhævelse af strenge regler for de ansattes baggrund bør prioriteres højt i denne sektor, og de kræver, at de offentlige myndigheder aktivt indfører effektive procedurer på området. 5. Faglig uddannelse Virksomheden tillægger faglig uddannelse stor betydning. Basisuddannelse: CoESS og UNI-Europa mener, at det er yderst vigtigt, at nyansatte får en grunduddannelse, som gør det muligt for dem at erhverve den nødvendige kompetence til at udføre deres arbejde. CoESS og UNI- Europa mener, at de nationale love eller normer bør indeholde et krav om faglig uddannelse af høj kvalitet, og at tildelingen af godkendelser bør gøres betinget af, at virksomheden forpligter sig til at tilbyde en uddannelse, som sikrer pålidelige virksomheder og medarbejdere af høj kvalitet. Virksomheden sikrer som mindstemål, at dens medarbejdere har fulgt og bestået basisuddannelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning eller normer. Hvis der ikke findes sådanne regler eller normer, forpligter virksomheden sig til inden udløbet af en forud fastsat frist at give sine medarbejdere en uddannelse, som mindst svarer til indholdet af den europæiske vejledning for faglig uddannelse af vagtpersonale udarbejdet af CoESS og UNI-Europa inden for rammerne af den sociale dialog. Specialuddannelse: Virksomheden sikrer ligeledes, at medarbejdere, der ansættes til at udføre specialopgaver, har fulgt og bestået en tilsvarende uddannelse i overensstemmelse med gældende lovgivning eller normer på nationalt plan. Hvis der ikke findes sådanne regler eller normer, skal virksomheden bestræbe sig på inden for en forud fastsat frist at give den pågældende en til opgaven svarende uddannelse. Efter- og videreuddannelse: Virksomhederne bestræber sig på at give deres medarbejdere mulighed for efteruddannelse, både af hensyn til ajourføring af deres faglige kvalifikationer og af hensyn til deres karriereudvikling. Brugen af ny teknologi forudsætter ligeledes permanent videreuddannelse af personalet. 3

4 Alle medarbejdere i private vagtselskaber skal være bevidste om vigtigheden af livslang uddannelse. Denne bevidsthed skal medføre en positiv holdning til de uddannelsesmuligheder, som virksomheden tilbyder dem, og til ethvert andet uddannelsesprogram, som de måtte få adgang til gennem de kompetente uddannelsesinstitutioner. Det er desuden de faglige repræsentanters ansvar at få de ansatte til at indse vigtigheden af efteruddannelse. I det omfang det er muligt, skal medarbejdernes repræsentanter høres om udviklingen og evalueringen af de efteruddannelsesprogrammer, som virksomheden gennemfører, for at sikre deres anvendelighed, kvalitet og relevans og for at sikre, at de fører til de ønskede resultater. 6. Faglige forhold i virksomhederne CoESS og UNI-Europa understreger vigtigheden af en konstruktiv social dialog mellem arbejdstagernes fagforeninger og arbejdsgiverorganisationerne på alle niveauer (på europæisk og nationalt plan og på virksomhedsplan). CoESS og UNI-Europa er overbevist om, at den sociale dialog er det bedste middel til at gøre alle private vagtselskaber mere professionelle. CoESS og UNI-Europa anbefaler alle selskaber og arbejdstagere at indføre og/eller forbedre strukturen for den sociale dialog og udvikle den, så det i højere grad bliver muligt at tage hensyn til alle parters behov og ønsker. På virksomhedsniveau forudsætter denne dialog en gensidig anerkendelse af hhv. virksomhedens ledelse og de faglige organisationer, som er repræsenteret i virksomheden. Med henblik på at skabe den nødvendige konsekvens mellem den sociale dialog i virksomheden og på de øvrige niveauer (nationalt og europæisk) bør parterne overveje at tilslutte sig de repræsentative organisationer på nationalt plan, som er anerkendt af hhv. CoESS og UNI-Europa. 7. Arbejdsvilkår Da den menneskelige faktor spiller en overordentlig vigtig rolle i aktiviteterne i denne sektor, er gode arbejdsvilkår et afgørende element i udviklingen af sektorens virksomheder og det menneskelige potentiale. De private vagtselskaber forpligter sig til at overholde alle lovgivnings- og aftalemæssige bestemmelser vedrørende disse arbejdsvilkår. For at gøre sektoren mere tiltrækkende samt øge medarbejdernes tryghed og trivsel og ydelsernes kvalitet mener CoESS og UNI-Europa, at det er nødvendigt at fastlægge og forbedre arbejdsvilkårene gennem forhandlinger på nationalt plan og virksomhedsplan. 7. Løn og indtægter Et kvalitetsarbejde skal lønnes efter fortjeneste. 4

5 Et korrekt lønniveau bidrager desuden til at gøre sektoren mere tiltrækkende, viser, at den har nået et vist modenhedsniveau, og gør det muligt at anerkende medarbejdernes indsats. Med et korrekt lønniveau mindsker man risikoen for illoyal konkurrence, øger produktiviteten og sikrer et højt kvalitetsniveau. CoESS og UNI-Europa tilskynder de parter, der deltager i lønforhandlinger, til at fastsætte et lønniveau, som sikrer respekt for og anerkendelse af arbejdet og de særlige forhold, det gennemføres under, og som samtidig også sikrer virksomhedens konkurrenceevne. 8. Sikkerhed og sundhed Erhvervsrisikoen er stor i visse dele af denne sektor. Normerne for sundhed og sikkerhed for medarbejdere i private vagtselskaber skal som mindstemål gælde i alle sektorens virksomheder for at sikre den bedst mulige forebyggelse af erhvevsrisici. Disse normer skal regelmæssigt revideres af arbejdsmarkedets parter og de kompetente myndigheder i fællesskab, således at hensynet til medarbejdernes sundhed og sikkerhed tilgodeses. 9. Lige muligheder og ligebehandling CoESS og UNI-Europa arbejder for at skabe et demokratisk, åbent og solidarisk samfund. De mener, at arbejdsmarkedets parter på alle niveauer ligeledes bør påtage sig deres ansvar for fremme af lige muligheder og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling. Private vagtselskaber skal overholde princippet om ikke-diskrimination og sikre fuldstændig integration i arbejdsmiljøet af alle medarbejdere uanset etnisk eller social oprindelse, farve, medlemskab af en fagforening, køn, religion, politisk overbevisning, nationalitet, seksuel orientering eller ethvert andet distinktivt træk. 10. Arbejdets tilrettelæggelse CoESS og UNI-Europa mener, at der bør findes en rimelig balance mellem sikkerhed i arbejdet og privatlivets kvalitet på den ene side og kundens krav på den anden. På virksomhedsniveau bør parterne forhandle sig frem til løsninger, som gør det muligt at modernisere arbejdets tilrettelæggelse for at gøre sektoren mere professionel, fremme den teknologiske udvikling, forbedre tjenesternes kvalitet og styrke kundernes tilfredshed, samtidig med at man forbedrer medarbejdernes arbejdsvilkår, udvikler og skaber tryghed i jobbet, sikrer en regelmæssig månedlig mindsteløn og bedre uddannelse samt indfører systemer til forebyggelse af erhvervsbetingede risici. Når forhandlingerne vedrører forhold som arbejdstid, overarbejde og nat- og weekendarbejde, skal parterne desuden søge at sikre en bedre sammenhæng mellem arbejds- og privatliv for medarbejderne. 11. Forhold til kunderne CoESS og UNI-Europa konstaterer, at kontrakter om vagtservice stadig alt for ofte går til den lavestbydende virksomhed uden hensyn til ydelsens kvalitet, arbejdsvilkår, personalets uddannelse eller virksomhedernes ry. Denne situation kan medføre illoyal konkurrence og ulovlig, uprofessionel praksis, 5

6 som CoESS og UNI-Europa og deres respektive medlemmer ikke forsømmer nogen lejlighed til at fordømme. Det er derfor den enkelte nationale sammenslutning af private vagtselskaber og dennes medlemmer, der skal overtale kunderne (offentlige og private) til at vælge den bydende virksomhed, som tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet 1. De private vagtselskaber tilser også, at kunderne sikrer overholdelse af princippet om lige muligheder og ikke-diskrimination over for de medarbejdere, der stilles til deres rådighed, gode arbejdsforhold for medarbejderne og deres trivsel på arbejdspladsen. 12. Forhold til politiet Enhver vagtservice skal ydes i respekt for lovgivningen og det praktiske samarbejde med de nationale myndigheder og især politiet. Med respekt for de forskellige parters kompetenceområde påhviler det hvert enkelt vagtselskab og medarbejder at udvikle en god kommunikation og et godt, åbent og konstruktivt samarbejde med politiet. Desuden er det virksomhedernes ansvar at give medarbejderne de nødvendige oplysninger til at sikre dette samarbejde, ligesom virksomhedernes ledere og medarbejdere skal respektere reglerne om fortrolighed. 13. Forholdet mellem private vagtselskaber De private vagtselskaber forpligter sig til at gennemføre deres aktiviteter i respekt for reglerne om loyal konkurrence og moralsk adfærd. De afholder sig fra at anvende arbejdskraft med falsk status som selvstændig eller lignende arrangementer med det formål at undgå indbetaling af skat eller socialsikringsbidrag, således at priserne presses ned. IV. Gennemførelse og opfølgning af adfærdskodeksen CoESS og UNI-Europa mener, at de faglige repræsentanter i den enkelte virksomhed indtager en central plads i den konkrete gennemførelse af denne adfærdskodeks. CoESS og UNI-Europa opfordrer indtrængende virksomhedsledelsen og medarbejderne til at indarbejde principperne i denne kodeks i deres daglige arbejde. Samtidig opfordrer de arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer til at fremme kodeksens anvendelse mest muligt. CoESS og UNI-Europa forpligter sig til regelmæssigt at følge op på og evaluere kodeksens gennemførelse inden for rammerne af deres sociale dialog. Det er derfor vigtigt, at der både i virksomhederne og på nationalt plan sikres en opfølgning på og evaluering af dens gennemførelse. Undertegnet i Bruxelles, den 18. juli 2003 Bernadette Tesch-Ségol Regional sekretær UNI-Europa Marc Pissens Præsident CoEES 1 CoESS og UNI-Europa har udgivet en vejledning om tildeling af kontrakter vedrørende vagtservice (www.securebestvalue.org). 6

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere