INTEGRATIONSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSSTRATEGI"

Transkript

1 INTEGRATIONSSTRATEGI ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1

2 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET 3. SUCCESFULD INTEGRATION FOREGÅR PÅ VIRKSOMHEDERNE 4. ODENSE ER EN DEL AF DET GLOBALE ARBEJDSMARKED Arbejdspladsen er rammen om et af de vigtigste sociale fællesskaber i det danske samfund og en af hovedvejene til at blive godt integreret Virksomhed Aktivt medborgerskab indebærer, at alle borgere mødes med åbenhed, inklusion og anerkendelse af styrken ved mangfoldighed Frivillig forening Nyankomne borgere skal i aktiv jobindsats med det samme Virksomhed 2

3 FORORD Beskæftigelses og Socialudvalgets Integrationsstrategi sætter rammen for en målrettet integrationsindsats i Odense Kommune. Det overordnede mål med Beskæftigelses og Socialudvalgets Integrationsstrategi er at sikre, at nye borgere i Odense hurtigt bliver en del af arbejdsfællesskabet. Arbejdspladsen er rammen om et af de vigtigste sociale fællesskaber og er en af hovedvejene til at blive godt integreret. Vi ved, at den succesfulde integration foregår på virksomhederne. Vi ved også, at en del flygtninge medbringer kompetencer, der er efterspurgt på virksomhederne. Det er kompetencer, der kan understøtte virksomhederne i Odenses fortsatte vækst. Derfor er vores ambition, at Odense skal være den bedste by i Danmark til at modtage nye borgere. Det gælder uanset, om en borger er kommet til Odense som følge af krig, kærlighed eller karriere. Integrationsopgaven har flere elementer. For det første skal nyankomne flygtninge hurtigt i job og lære dansk. For det andet er der i Odense en gruppe borgere, der siden ankomsten til Danmark aldrig er blevet en del af arbejdsfællesskabet. For det tredje skal vi sikre, at velkvalificeret arbejdskraft kan tiltrækkes og ønsker at blive boende i Odense. Mangel på arbejdskraft må ikke blive en bremse for væksten. Men god integration er mere end arbejde. Det indebærer også, at nye borgere bliver en aktiv del af samfundet, lærer sproget, bliver en del af foreningslivet samt kender danske værdier og normer. Derfor er Beskæftigelses og Socialudvalgets Integrationsstrategi blevet til i samspil med virksomheder, organisationer og frivillige foreninger samt andre relevante aktører. Strategien er således skabt i fællesskab og på baggrund af en bred vifte af indsigter - og det er også sådan, at den skal leve og realiseres. Det er den fælles indsats, som skaber en god integration i Odense. For Odense har brug for alle - også på arbejdsmarkedet. Venlig hilsen Steen Møller Rådmand 3

4 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE Vi ved, at forskellighed er en styrke for Odense. Øget forskellighed på de odenseanske arbejdspladser styrker innovationen og rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne i Odense. Vi skal derfor udnytte det vækstpotentiale, som nye odenseborgere besidder. Det er en udfordring at en stor del borgere, der kommer som flygtninge, ikke bliver en aktiv del af arbejdsfællesskabet. Det er uhensigtsmæssigt for den enkelte borger, for virksomhederne der mangler arbejdskraft, og det er uhensigtsmæssigt i forhold til Odenses vækstmuligheder. Vi har derfor en ambition om at være den bedste by i landet til at modtage nye borgere. Det gælder uanset, om de er kommet til Odense som følge af krig, kærlighed eller karriere. Alle nye borgere skal føle sig velkomne og som en del af Odense så hurtigt som muligt. Det er en forudsætning for vellykket integration. Vi vil derfor have tidlig kontakt til de flygtninge, der boligplaceres i Odense, så de får en god start. Integrationen begynder allerede i asylcentret, når flygtninge får at vide, at de skal bo i Odense. Nye borgere skal hurtigt kunne finde sig til rette, lære dansk, få arbejde og blive en del af det store fællesskab. Civilsamfundet er et vigtigt fællesskab for særligt nye borgere, der skal finde deres rolle i et nyt samfund. Foreningslivet er synligt, åbent og tilgængeligt for alle borgere i Odense. Det giver plads til, at alles ressourcer kan komme i spil. Ressourcer, som kan være til gavn andre steder end på en arbejdsplads, f.eks. det lokale netværk og familie. Deltagelse i foreningslivet kan være afgørende for den enkeltes videre vej til uddannelse og job. Vi vil give alle nye borgere en god start i Odense, og forventer samtidig, at nye borgere engagerer sig og aktivt deltager i samfundet. 4 FORENINGER I ODENSE TAGER ANSVAR FOR INTEGRATIONEN Eksempel 1: Odense samarbejder aktivt i et netværk af foreninger omkring modtagelsen af nye flygtninge. Eksempel 2: Foreningen 2 Timer om Ugen tilbyder eksempelvis en frivillig, lokal kontaktperson til nye flygtninge samt tosprogede børn i alderen 5-8 år. Eksempel 3: Café Paraplyen afholder en ugentlig samtalesalon for borgere, der har behov for at styrke danskkundskaber på trods af adskillige års ophold i Danmark

5 VI ARBEJDER FOR En god start i Odense for nye borgere Integrationen begynder allerede i asylcentret, når flygtninge får at vide, at de skal bo i Odense. Det betyder, at nye borgere hurtigt skal lære dansk og komme i job. Det indebærer en tidlig introduktion til lokale frivillige foreninger og netværk. Nye borgere skal hurtigst muligt inkluderes i det odenseanske fælleskab og foreningsliv. En dansk kontakt fra start En god start handler om at give alle mulighed for en personlig kontakt til en dansker og et dansk netværk. Gennem f.eks. Odense Host Programme tilbydes internationale tilflyttere og arbejdstagere en dansk kulturvært. Kulturværten kan en-til-en og i øjenhøjde vise byen frem og hjælpe til sociale kontakter og fællesskaber. Inddragelse af frivillige foreninger og organisationer Vi kan kun løse integrationsopgaven i fællesskab. Foreningslivet er en vigtig indgang til at lære dansk og finde job. Gennem foreningslivet lærer flygtninge hurtigere det danske sprog, normer og kulturer at kende. Foreningerne kender deres målgrupper og har en god kontakt til målgruppen ud fra deres frivillige præmis. Vi vil lade os inspirere af de gode eksempler og samarbejde med borgere, der selv yder en frivillig indsats. De er det gode eksempel til inspiration for nye borgere i byen.

6 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET I Odense er der stor forskel i beskæftigelsen mellem borgere med dansk baggrund og borgere med baggrund som indvandrer eller flygtning. En stor andel borgere på kontanthjælp i Odense har flygtninge eller indvandrerbaggrund. Tillige har en stor andel heraf ingen erhvervserfaring. Det er en udfordring, da arbejdspladsen er rammen om et af de vigtigste sociale fællesskaber i det danske samfund. At være i job giver ikke bare et løft til den enkelte borger, men også til den samlede families integration. Vi vil gøre op med, at bestemte borgergrupper systematisk er uden for arbejdsfællesskabet. I Odense arbejder vi derfor for at nedbryde de barrierer, som medvirker til, at bestemte grupper systematisk står uden for arbejdsfællesskabet. Barrierer kan være sprog, helbred eller mangel på uddannelse eller erhvervserfaring. Det kan også være generelt fravær af kontaktflader til det danske samfund. Alle borgere har ret til at være en del af arbejdsfællesskabet, og de har også pligt til at bidrage. Både på arbejdspladsen og i samfundet generelt. I Odense er der brug for alle - også på arbejdsmarkedet. Derfor skal en større andel af borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund være en del af arbejdsfællesskabet enten på fuld tid eller i mindre omfang eller med eventuelle skånehensyn. Det betyder også, at flere borgere skal i aktiv beskæftigelsesindsats, selv om de har en helbredsmæssig udfordring. VI ARBEJDER FOR Borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet skal have mulighed for at opbygge erhvervskompetencer Vi vil møde nye borgere med en tro på, at de kan begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi arbejde for, at de får mulighed for at opbygge erhvervskompetencer i forløb på virksomheder. Vi vil samtidig stille krav om aktiv deltagelse i beskæftigelsesindsatsen samt krav om at lære dansk parallelt med behandling af helbredsmæssige problemstillinger. Vi tror på at optræning af danskkompetencer, er særligt afgørende for denne gruppes vellykkede integration. Arbejdspladskulturen som indgang til dialog Fællesskabet og de normer, som kulturen på en arbejdsplads indeholder, er en god introduktion til det danske samfund og én af vejene til større gensidig forståelse og respekt for mangfoldighed og dermed bedre integration. ODENSE MODELLEN Odense modellen indebærer, at der systematisk arbejdes med de helbredsproblematikker, der holder bestemte borgergrupper uden for arbejdsfællesskabet. Her tilbydes en fokuseret indsats og afdækning af beskæftigelsesbarrierer. Fokus skal være på borgerens udviklingsmuligheder frem for begrænsninger ift. arbejdsmarkedet og beskæftigelsesrettede indsatser. Vi har en ambition om et tværfagligt samarbejde i forvaltningen uden store papirmængder og komplicerede sagsgange. Vi skaber bedre sammenhæng og koordinering mellem beskæftigelsesindsats og helbredsmæssig indsats. 6

7 3. SUCCESFULD INTEGRATION FOREGÅR PÅ VIRKSOMHEDERNE Vi ved, at den mest vellykkede integration sker på virksomhederne. Det er i mødet med danskerne ude på arbejdsmarkedet, at det er lettest at lære dansk og forstå danske normer og værdier. Derfor skal danskundervisning tilrettes, så borgerne kan være i beskæftigelse samtidig. Det at lære dansk er en nødvendig forudsætning for integrationen, samt for at kunne tage del i det danske samfund. INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE (IGU) Odense Kommune benytter Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Ordningen skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Integrationsgrunduddannelsen er en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. Flygtninge og familiesammenførte skal hurtigst muligt ud på arbejdspladser og opbygge de kvalifikationer og det netværk, der skal til, for at få et varigt job. VI ARBEJDER FOR Der skal så tidligt som muligt skabes et samarbejde mellem virksomheder og Odense Kommune om virksomhedsindsatsen, da det private arbejdsmarked er det primære redskab i integrationsindsatsen. Virksomhederne har derfor en afgørende rolle og ansvar i integrationsindsatsen i Odense. For unge nyankomne flygtninge kan uddannelse være første skridt mod en vellykket integration. Uddannelsesmiljøer danner en god ramme for, at nye borgere hurtigt kan lære dansk, opbygge kompetencer og lære det danske samfund af kende. Vi kalder tilgangen Job først, og det er Odenses redskab til, at alle nye borgere i Odense hurtigt etablerer sig på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv samt virksomheders vækstmuligheder. Job først til nyankomne flygtninge Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal hurtigst muligt ud i virksomhederne, og danskundervisning skal tilrettelægges fleksibelt under hensyntagen til virksomhedens dagligdag. Vi vil indgå flere aftaler med virksomheder om praktik til flygtninge, og indgå i forpligtende fællesskaber med virksomheder om uddannelse af flygtninge. Den korteste vej til uddannelse og job Der skal ske en hurtig og jobrettet kompetenceafklaring af flygtninge. Derfor skal der rådgives om den korteste vej til job og uddannelse. Det er afgørende at bringe den enkelte borgers medbragte kompetencer i spil samt uddanne efter arbejdsmarkedets behov. Et stærkt virksomhedsnetværk i Odense Mangfoldighedscharter Vi vil invitere flere virksomheder med i Odense Mangfoldighedscharter. Vi udvider løbende virksomhedsnetværket med flere lokale virksomheder med ambitioner for mangfoldighed og vækst. Samtidig vil vi sparre med de deltagende chartervirksomheder for at arbejde endnu mere målrettet med mangfoldighed og vækst i egen virksomhed. 7

8 4. ODENSE ER EN DEL AF DET GLOBALE ARBEJDSMARKED Manglende arbejdskraft må ikke blive en bremse for væksten. Ved at få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft fra det globale arbejdsmarked vil virksomhedernes muligheder for at kunne skabe det næste job, styrkes. Virksomheder handler på det globale marked, og en øget mangfoldighed blandt medarbejderne vil styrke virksomhedernes muligheder for at målrette og udvikle nye produkter. Også flygtninge i Odense bidrager til byens vækst og internationale udsyn. Det er vigtigt, at velkvalificerede flygtninges vej til job styrkes igennem et tættere samarbejde med virksomheder. Flygtninge skal have mulighed for at få dokumentation på de formelle kompetencer, som de medbringer fra hjemlandet. Vi ved, at større viden om arbejdskraftbehovet hos lokale virksomheder, samt herboende flygtninges kompetencer vil forbedre mulighederne for et vellykket jobmatch. Odense er en international by, der tiltrækker studerende fra hele verden. Det styrker mangfoldigheden, at internationale studerende uddanner sig i Odense for at blive og arbejde. Det styrker også mangfoldigheden, at internationale studerende og expats efter at have arbejdet globalt vælger at vende tilbage til Odense. Analyser viser, at trivsel uden for arbejdspladsen både for medarbejderen og deres medfølgende partner og familie er afgørende for at velkvalificerede medarbejdere bliver boende. Derfor skal Odense være en åben, tolerant og mangfoldig storby, som tager sig godt af alle sine borgere. Odense skal være tryg at bo i og let at blive integreret i. International Community Odense er en stærk platform for international arbejdskraft i byen. International Community Odense arbejder for trivsel for vores internationale arbejdstagere. Der arbejdes tæt sammen med Odense Kommunes øvrige vækstfremmende initiativer for at hjælpe virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificereret udenlandsk arbejdskraft. hensigten med vores breve, men vi kan se, at vi ikke altid er lykkedes. De fire breve var starten på en proces, som nu skaleres op. Målet er at gøre alle vores breve lækre, så vi fremover udelukkende sen- 8 INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT I ODENSE Godt 10 pct. af nyankomne flygtninge har en mellemlang eller lang videregående uddannelse med sig fra hjemlandet. En stor del af målgruppen har sproglig og kulturel viden og erfaring til at kunne begå sig på et globalt marked. Odense tiltrækker årligt mange velkvalificerede internationale arbejdstagere og deres familier som følge af job. Det er international erfaring og et global mindset, der samlet styrker Odenses virksomheders internationale vækstmuligheder.

9 At styrke International Community Odense Vi vil styrke virksomheders muligheder for bedre international rekruttering ved at hjælpe velkvalificerede udenlandske medarbejdere til at falde til i Odense. Odense Kommune skal være de odenseanske virksomheders tætte og naturlige samarbejdspartner til at fastholde velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. arbejdstagere. VI ARBEJDER FOR Flere jobmatch mellem borgere og virksomheder på det internationale marked Odense har en stor base af små og mellemstore virksomheder, der agerer på det internationale marked. De har ønske om international vækst, men begrænset mulighed for at løfte opgaven på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi skal kende virksomhedernes behov for international arbejdskraft og kunne sparre og rådgive virksomhederne om tiltrækning og fastholdelse af internationale medarbejdere på arbejdspladsen. Udbredelse af Odense Host Programme Odense Host Programme er en mentorordning for internationale borgere i Odense. Mentoren er en frivillig lokal vært, der kan give sparring omkring det danske samfund, byens kulturtilbud og livet i Odense generelt. Man kan også få en karrierementor, som kan rådgive om muligheder og jobsøgning i Danmark. Formålet med programmet er både at hjælpe kvalificerede udenlandske odenseanere i job samt at styrke fastholdelsen af internationale arbejdstagere i Odense. 9

10 MÅL OG INDSATSHIERARKI IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING Implementeringen af Integrationsstrategien sker i praksis i udarbejdelsen af handleplaner. Handleplanerne bliver lavet i tæt samspil mellem medarbejdere, organisationer, frivillige foreninger, virksomheder og andre relevante aktører. Det skal sikre, at strategien får det rette afsæt, og at der skabes handlinger, der gør en forskel ift. strategiens fokusområder. EFFEKTMÅL: FLERE KOMMER I JOB OG UDDANNELSE FLERE BORGERE ER BETYDNINGSFULDE DELTAGERE I FÆLLESSKABER 1. EN GOD START I ODENSE 2. ALLE ER EN DEL AF 3. SUCCESFULD 4. ODENSE ER EN DEL AF DET FOR ALLE ARBEJDSFÆLLESSKABET INTEGRATION FOREGÅR PÅ GLOBALE ARBEJDSMARKED VIRKSOMHEDERNE Vi arbejder for: Vi arbejder for: Vi arbejder for: Vi arbejder for: I forbindelse med handleplanerne operationaliseres initiativer og målsætninger på en sådan måde, at det er muligt løbende både at følge og justere handlinger, der ikke lever op til strategiens målsætninger. Kvartalsvist gives en status til Beskæftigelses- og Socialudvalget med fokus på, hvilke initiativer der er igangsat, eventuelle justeringer samt i hvilken grad strategiens målsætninger opfyldes. - En god start i Odense for nye borgere - En dansk kontakt fra start - Inddragelse af frivillige foreninger og organisationer - Borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet skal have mulighed for at opbygge erhvervskompetencer - Arbejdspladskulturen som indgang til dialog - Job først til nyankomne flygtninge - Den korteste vej til uddannelse og job - Et stærkt virksomhedsnetværk i Odense Mangfoldighedscharter - At styrke International Community Odense - Flere jobmatch mellem borgere og virksomheder på det internationale marked - Udbredelse af Odense Host Programme Handleplaner og handlinger HVIS DU VIL VIDE MERE:

11 11

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. Ingen integration uden erhvervslivet Tænk kontakten og samarbejdet på en ny måde Synliggør den lokal værdi og det fælles engagement 4 konkrete

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE

DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE Hotel Nyborg Strand den 27. september 2016 Specialkonsulent Sara Glahder Lindberg, KL Temaer jeg vil komme ind på Aktuelle tal på flygtningeområdet Politiske aftaler og ny

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tema: Din kommunes virksomhedsvendte integrationsindsats

Tema: Din kommunes virksomhedsvendte integrationsindsats Indhold IPA-programmet Dag 1... 1 Tema: Din kommunes virksomhedsvendte integrationsindsats... 1 IPA-programmet Dag 2... 3 Tema: Sådan understøtter jeg den virksomhedsnære indsats... 3 IPA-programmet Dag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Formål Formålet med projektet er at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd Mål Målet er at arbejdsstyrken udvides og udvikles Delmålene er: 1. At udsatte

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent Sabro, 23. november 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere