Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49."

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Landsstyremedlemmet Ministry of Industry, Agriculture and Labour The Minister Landstingets Erhvervsudvalg Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. Ved Landstingets 1. behandling af EM2007/49 blev rejst en række spørgsmål, der har givet anledning til enkelte uddybninger, til brug for Erhvervsudvalgets behandling af forslaget inden 1. behandlingen Postboks Nuuk Oq/tel Fax Demokraterne spørger til hvilken dokumentation, der skal til for at Konkurrencemyndighederne kan træffe afgørelse i kartelsager, jf. forslagets 6, herunder hvilke kriterier, der skal ligge til grund for Konkurrencenævnets afgørelser, om formodninger er nok. Krav til dokumentation for om en ulovlig aftale eksisterer, jf. forslagets 6. Aftalebegrebet i 6 skal forstås bredt. Det er således ikke kun skriftlige aftaler mellem virksomheder, der er inden for bestemmelsens anvendelsesområde. For eksempel kan en gentlemens agreement være omfattet af aftalebegrebet. Det er således ikke et krav, at aftalen er indgået skriftligt. En skriftlig aftale ( smoking gun ) er dog et sikkert bevis på, at en aftale eksisterer. Beviskrav for Konkurrencenævnets afgørelser: Beviskravet er ikke eksplicit beskrevet i forslaget. Kravene til bevis i konkurrencesager er derfor forankret i ulovfæstede bevisregler. Som udgangspunkt gælder for forvaltningen, ligesom for domstolene princippet om fri bevisvurdering. Princippet om fri bevisvurdering betyder, at der ikke opstilles klare retningslinier for vægtningen af beviserne. Det er det samlede indhold af beviserne, der er afgørende for om beviskravet er opfyldt. Princippet indebærer dog ikke, at der kan fortages en vilkårlig eller subjektiv bedømmelse. Konkurrencenævnets afgørelser efter konkurrenceloven følger som udgangspunkt almindelige forvaltningsretlige regler om beviskrav, nemlig at der som udgangspunkt kræves sandsynlighedsovervægt for at træffe afgørelse. Beviskravet kan dog variere, afhængig af sagen. Jo mere indgribende en afgørelse er, jo strengere beviskrav må i almindelighed stilles. 1/9

2 I relation til sager om misbrug af dominans i form af urimeligt høje priser vil der dog som udgangspunkt gælde et yderligere skærpet beviskrav. Dette er i overensstemmelse med EU-domstolens vurderinger af hvilke krav der skal stilles til bevis. Beviskravene i en sag for Konkurrencenævnet, vil som udgangspunkt skulle være de samme som i en tilsvarende sag for domstolene, idet domstolene, i forbindelse med prøvelse af forvaltningens afgørelse må forventes, at ville lægge domstolens eget beviskrav til grund. De sager, hvor Konkurrencenævnet anmelder virksomheden for overtrædelse af konkurrenceloven til anklagemyndigheden for at ilægge en kriminalretlig sanktion, jf. 29, anvender Konkurrencenævnet derfor det straffeprocessuelle beviskrav i sin behandling af sagen, efter som domstolene vil lægge dette beviskrav til grund. Til sidst kan nævnes, at rene formodninger i ordets rette forstand, selv med en fri bevisvurdering, formentlig aldrig vil være tilstrækkeligt, for at opfylde hverken det straffeprocessuelle eller det forvaltningsretlige beviskrav. På den anden side betyder det heller ikke, at der kan opstilles et krav om dokumentation for underskrevne pris- og markedsaftaler, såfremt den dokumentation der ellers foreligger, indebærer, at Konkurrencenævnet eller en domstol finder, at beviskravet er opfyldt. Hvornår foreligger et misbrug i henhold til loven: Der henvises til forslagets 11, stk. 2 nr. 1 til 4, samt de specielle bemærkninger til bestemmelsen, hvor kriterierne for hvad der regnes som misbrug fremgår. 2. Demokraterne spørger hvad en dominerende markedsandel er. I bemærkningerne til 11 under overskriften Dominansbegrebet, beskrives hvad der en dominerende stilling. Denne vurdering må holdes adskilt fra hvad som udgør et misbrug. Der foreligger en dominerende stilling, når en virksomhed har en sådan magt over et marked, at den er i stand til at begrænse udbuddet eller hæve priserne over et niveau, som ville gælde på et konkurrencepræget marked, uden at miste kunder til aktuelle eller potentielle konkurrenter i et sådant omfang, at prisstigningen eller produktionsbegrænsningen bliver økonomisk uinteressant. Monopoler er per definition dominerende virksomheder. Dette gælder også, hvor der er tale om lovbestemte (beskyttede) monopoler. Om en virksomhed har en dominerende stilling på markedet beror på en samlet vurdering af flere kriterier. Markedsandelen er ét vigtigt kriterium for vurdering, men dog ikke det eneste. At statuere en dominerende stilling kræver for eksempel altid at indflydelsen på markedet er blevet opretholdt over en vis periode. 2/9

3 En markedsandel på 25 % eller mindre, vil som hovedregel ikke være tilstrækkelig til at statuere dominerende stilling. Markedsandele mellem 25 og 40 % er formentlig ikke alene være tilstrækkelig for at statuere markedsdominans. Ved markedsandele på over 40 % er der en formodning for, at dominans foreligger, og gælder i alle tilfælde hvor denne markedsandel er opretholdt over en længere periode. En markedsandel over 50 % udgør i sig selv en dominerende stilling, men skal dog, som nævnt ovenfor, stadig være opretholdt over en vis periode. Alt efter markedsandelens størrelse er det nødvendigt at undersøge om der foreligger andre indicier for dominans. Disse indicier kan bl.a. være markedets struktur, konkurrenternes stilling, adgangsbarrierer finansielt, juridisk eller administrativt. Omfanget af virksomhedens tekniske ressourcer eller vertikal integration (om virksomheden kontrollerer andre led i omsætningskæden). 3. Demokraterne spørger hvad en dominerende aktør på et marked skal gøre, hvis det er konkurrenternes manglende evne til at levere en given vare eller ydelse på til en tilfredsstillende vis og kvalitet? Den dominerende virksomhed skal blot sørge for, at ikke misbruge sin dominerende stilling, som beskrevet i 11, stk. 2 og bemærkningerne til denne bestemmelse og på den måde forhindre konkurrentens evne til at levere en given vare eller ydelse. En dominerende virksomhed kan alene idømmes bøde efter 29 ved forsætligt eller groft uagtsomt at have overtrådt 11, stk. 1. Handlinger, der ligger udenfor virksomhedens kontrol, vil ikke kunne medfører sanktioner. 4. Demokraterne spørger, om det også gælder fagforeninger, når Landsstyret i sit forelæggelsesnotat skriver, at offentlige myndigheder ikke må give ulovlig støtte, som har en konkurrenceforvridende effekt. Om offentlig støtte til en given fagforening kan betragtes som konkurrenceforvridende overfor andre fagforeninger. I henhold til 3 i lovforslaget omfatter loven ikke løn og arbejdsforhold. Støtte til fagforeninger er således som udgangspunkt ikke omfattet af forslagets bestemmelser. Idet omfang den aktivitet, der gives støtte til, ikke henhører under løn- og arbejdsforhold, vil der ske afgrænsning i forhold til begrebet erhvervsvirksomhed, jf. forslagets 2. Karakteriseres aktiviteten som erhvervsvirksomhed vil lovens øvrige bestemmelser komme i anvendelse, herunder også bestemmelserne om konkurrenceforvridende støtte i kapitel 4. 3/9

4 5. Demokraterne spørger, hvorledes Konkurrencenævnets bemyndigelse til at offentliggøre oplysninger om nævnets virksomhed og generelle redegørelser skal fortolkes i forhold til virksomhedernes forretningshemmeligheder. Principskiftet fra kontrol og gennemsigtighed til forbud betyder, at der ikke længere er åbenhed om Konkurrencenævnets sager. Hermed har man forhindret den generelle aktindsigt i de sager, der er under behandling, og hvor de implicerede jo er pligtige at fremkomme med alle former for oplysninger om deres erhvervsudøvelse, herunder de mest fortrolige, jf. forslagets 21. Sagsbehandlingen er således lukket og aldeles fortrolig, hvilket også er en åbenbar nødvendighed. Nævnets bemyndigelse til at offentliggøre oplysninger omkring dets virksomhed og generelle redegørelser vil således ikke kunne anvendes til at offentliggøre virksomhedernes forretningshemmeligheder. Ud over, at det kan have skadelige virkninger for de undersøgte virksomheder, at man offentliggør oplysninger, vil det ligeledes kunne skade konkurrencen på markedet, hvis konkurrerende virksomheder får kendskab til hinanden forretningshemmeligheder, herunder priskalkulationer, rabatter m.v. 6. Demokraterne vil have at vide, hvorvidt Konkurrencenævnets afgørelser er vejledende eller bindende. Konkurrencenævnets afgørelser er bindende, i lighed med andre forvaltningsretlige afgørelser. Der er ikke mulighed for administrativ rekurs, jf. forslagets 26, stk. 1. Dog kan afgørelse efter bestemmelserne listet i 26, stk. 2 indbringes for Grønlands Landsret, ligesom lovligheden af enhver forvaltningsafgørelse kan prøves ved domstolene. Konkurrencetilsynet forhåndstilsagn overfor kommunerne, jf. forslagets 13, er bindende for Konkurrencetilsynet, men vejledende for kommunen. Dette betyder, at Konkurrencetilsynet ikke kan omgøre forhåndstilsagnet, med mindre der foreligger nye oplysninger, som Konkurrencetilsynet ikke var forelagt, på tidspunktet hvor forhåndstilsagnet blev givet. 7. Kandidatforbundet bemærker, ganske korrekt, at kap. 2 og 3 ikke gælder, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. forslagets 2, stk. 2, og giver i sætningen nedenfor udtryk for, at de finder dette betænkeligt. Bestemmelsen i 2, stk. 2, er en videreførelse af gældende ret. Bestemmelsen giver udtryk for, at Landstingets myndighed som lovgivende organ, fortsat vil blive respekteret, også efter den nye konkurrencelovs formentlige vedtagelse. 4/9

5 Bestemmelsen er således blot en konstatering af at forslaget til konkurrencelov ikke kan undergrave Landsstingets fremtidige lovgivningskompetence eller Landsstyrets mulighed for, at fastsætte regler, som har hjemmel i Landstingets vedtagne love. Såfremt Landsstinget eller Landsstyret af forskellige hensyn finder det nødvendig, at begrænse konkurrencen i et marked, skal konkurrenceloven derfor ikke være til hinder for, at særlige konkurrencebegrænsninger på et marked bliver gennemført. 8. Kandidatforbundet bemærker, at der er betænkeligheder omkring Landsstyrets beslutningskompetence vedrørende 2, stk. 4, og anfører, at det er unaturligt, at Landsstyret stilles som beslutningskompetente overfor almene vilkår i konkurrencen. Bestemmelsen i 2, stk. 4 giver udtryk for, at Landsstyret, som udøvende myndighed, er den rette til at vurdere hvorvidt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Dette er en naturlig konsekvens af, at det er Landsstyret som forvalter Landstingets vedtagne love. Landsstyret, i praksis, den pågældende ressortmyndighed, er derfor rette myndighed, til at vurdere hvorvidt en konkurrencebegrænsning falder ind under en offentlig regulering i det pågældende ressortområde. Dette er i overensstemmelse med almindelige forvaltningsprincipper. Landsstyrets afgørelse kan, henhold til de almindelige principper om domstolenes prøvning af forvaltningens afgørelse, selvfølgelig indbringes for domstolene på sædvanlig vis. 9. Kandidatforbundet indstiller at bestemmelser, der muliggør politisk indblanding for at sikre konkurrence, afskaffes. Det er rigtignok, at Konkurrencenævnets medlemmer udpeges af Landsstyret. Medlemmerne skal udpeges under hensyntagen til lovens betingelser. Dette indebærer for det første, at Landsstyret ved udnævnelsen af nævnet, er forpligtet til at opfylde de krav der fremgår af forslagets 18, og lægge vægt på de hensyn der er beskrevet i bemærkningerne til 18. Dette betyder blandt andet, at nævnsmedlemmerne skal udnævnes efter indstilling fra erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer, og i samarbejde med KANUKOKA. Der skal også lægges vægt på personlige og faglige kvalifikationer, inden for erhvervsvirksomhed, forbrugerforhold, økonomiske og juridiske forhold, samt offentlig virksomhed. For det andet indebærer bestemmelsen, at nævnsmedlemmerne er forpligtet til at fungere uafhængigt i deres virke i Konkurrencenævnet. Det er tiltænkt at blive reguleret nærmere i en bekendtgørelse, at nævnsmedlemmer kan afskediges, såfremt medlemmerne ikke opfylder dette krav om uafhængighed. Som det fremgår af forslagets bemærkninger til 17, stk. 2 er Konkurrencenævnet og Konkurrencetilsynet ved administrationen af loven uafhængige af Landsstyret. 5/9

6 Landsstyret har ingen instruktionsbeføjelser med hensyn til sagens behandling. 10. Kandidatforbundet anfører, at det ikke er naturligt, at udelukke Konkurrencenævnets afgørelse fra at kunne indbringes for Landsretten, herunder at alle nævnets afgørelser burde kunne indbringes for Landsretten. Som i gældende lov, bevares konstruktionen med Grønlands Landsret som klageinstans for Konkurrencenævnet. Udgangspunktet vil som hidtil være, at stort set alle Konkurrencenævnets afgørelser kan ankes. Grønlands Landsrets funktion som klageinstans for Konkurrencenævnet skal holdes adskilt fra Grønlands Landsrets funktion som domstol i Grønland. 26, stk. 2 regulerer hvilke af Konkurrencenævnets afgørelser, der kan indbringes for Grønlands Landsret som klageinstans for Konkurrencenævnet. De i 26, stk. 2 oplistede paragraffer, som kan indbringes til Grønlands Landsret, som klageinstans, er alle afgørelser som drejer sig om virksomhedernes rettigheder i forhold til loven, samt om hvilke forhold der omfattes af loven. Herunder falder afgørelser om, hvorvidt der er tale om erhvervsvirksomhed, om det er tale om løn - og arbejdsforhold, afgørelser om påbud om at bringe konkurrencebegrænsende aftaler til ophør, afgørelser om afslag på ansøgning om individuelle fritagelser, ikke indgrebserklæringer om at anmeldte forhold falder uden for forbudet i 6, stk. 1, afgørelser vedrørende påbud om at bringe misbrug af dominerende stilling til ophør, afgørelser vedrørende påbud om tilbagebetaling eller ophør af offentlig støtte, afgørelser af om en aftale falder ind under en gruppefritagelse, afgørelser om meddelelsespligt for fusioner og afgørelse om hvilke oplysninger der skal undtages fra offentliggørelse, kan alle indbringes for Grønlands Landsret som klageinstans. BEMÆRK: Om der er anmeldelsespligt for offentlig regulering, jf. 2, stk. 6 vil kunne indbringes for Grønlands Landsret. Det er en fejl fra Landsstyrets side, at denne bestemmelse ikke fremgår af 26, stk. 2. Landsstyret vil rette op i dette forhold i det annoncerede rettelsesblad, der blive fremsendt meget snart. 26 indebærer ingen indskrænkninger i mulighederne for almindelig domstolsprøvning af Konkurrencenævnets afgørelser. Dette fremgår også af bemærkningerne til 26, stk. 2. I sådanne tilfælde vil Grønlands Landsret, som ellers, skulle fungere som ankeinstans for kredsretten. 11. Inuit Ataqatigiit efterlyser en erkendelse i loven, af hvad det offentlige har tænkt sig at gøre ved alle sine engagementer i forskellige virksomheder og hvordan de selv vil sikre at de ikke laver ulovlig konkurrence. 6/9

7 Forslaget tager på flere punkter højde for det offentliges indblanding i erhvervslivet. I forslagets 2 fremgår, at loven vil omfatte enhver form for erhvervsvirksomhed. Dette omfatter tilfælde, hvor det offentlige driver erhvervsvirksomhed. Dette er nyt i forhold til den gældende lov, og sikrer at det offentlige i sit engagement i erhvervslivet, ikke får konkurrencemæssige fordele i forhold til sine private konkurrenter. Endvidere henvises til 2, stk. 6. Denne bestemmelse er et udtryk for et skærpet krav til og kontrol med offentlige myndigheder, der har en dobbeltrolle. Bestemmelsen indebærer, at myndigheder, der er involveret i erhvervsvirksomhed og samtidigt, i kraft af at være offentlig myndighed, træffer reguleringer eller beslutninger om erhvervsvirksomheden, skal anmelde de reguleringer eller beslutninger som myndigheden træffer på området, som kan have betydning for konkurrencen. På denne måde sikrer man, at konkurrencemyndigheden får en øget kundskab om myndighedernes engagement i erhvervslivet. Der henvises også til forslagets 12, der omhandler tilfælde hvor offentlige myndigheder yde støtte til erhvervsvirksomhed. Denne nye bestemmelse er foreslået, på baggrund af det offentliges særlige indsats for at få virksomheder i gang. Bestemmelsen skal sørge for, at konkurrenceforvridende ulovlig offentlig støtte til erhvervslivet, kan kræves bragt til ophør eller tilbagebetalt, hvilket ikke har været tilfælde tidligere. Endelig foreslås, som noget nyt, at kommunerne, inden de investerer i erhvervsvirksomhed, skal indhente et forhåndstilsagn fra Konkurrencetilsynet, om at den planlagte investering ikke vil virke konkurrenceforvridende. På denne måde får det øvrige erhvervsliv en sikkerhed for, at kommunen ikke bidrager til konkurrenceforvridning ved sin investering og kommunen for sikkerhed for at støtten ikke senere kræves bragt til ophør eller kræves tilbagebetalt. 12. Inuit Ataqatigiit mener, at et så kompliceret lovforslag skal følges op af en grundig informations kampagne, så alle er klar over betydningen af loven. I forbindelse med implementeringen af reglerne vil konkurrencemyndighederne iværksætte en omfattende informationskampagne, så både borgerne og de grønlandske virksomheder er grundigt orienteret om, hvad den nye konkurrencelov betyder samt hvilke regler virksomhederne skal handles efter. 13. Inuit Ataqatigiit spørger hvad der menes med kommunalt fællesskab. Et kommunalt fællesskab er et kommunalt samarbejde som indgås enten mellem to eller flere kommuner. Hvis der i forbindelse med etableringen af et sådant kommunalt samarbejde mellem flere kommuner oprettes et selvstændigt styrelsesorgan, som i større eller mindre omfang får kompetence til selvstændigt at varetage de deltagende kommuners anliggender på de opgaveområder, som er overladt til fællesskabet, betegnes det kommunale samarbejde som et kommunalt fællesskab. Det afgørende for, om der foreligger et kommunalt fællesskab, er 7/9

8 således, om der etableres et fælles styrelsesorgan, som har en selvstændig kompetence. 14. Inuit Ataqatigiit spørger, hvordan og i hvilket omfang kommunerne må yde erhvervsstøtte. Kommunernes kan yde støtte til lokale erhvervsvirksomheder efter ltl. om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Lovforslagets 13 forpligter kommunen til at indhente et forhåndsstilsagn fra Konkurrencetilsynet inden sådanne investeringer iværksættes. Dette skal sikre, at kommunerne ikke foretager investeringer eller giver støtte, der er konkurrenceforvridende. 15. Inuit Ataqatigiit mener, at det ikke er nødvendigt at oprette flere omkostningsregistre end dem der foreligger, og at Konkurrencetilsynet derfor må nøjes med at bruge Grønlands Erhvervs Register (GER) mm. Til at finde ud af hvilke fusioner der måtte få en konkurrenceforvridende effekt. Der oprettes ikke et register i henhold til loven. De oplysninger der skal indberettes til Konkurrencetilsynet i forbindelse med fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger indebærer blandt andet oplysninger om baggrunden for fusionen, omsætning på verdensbasis for de deltagende virksomheder, virksomhedernes opbygning og aktiviteter, markedsbeskrivelser, adgangen til markedet og potentiel konkurrence, tilknyttede aftaler osv. Disse oplysninger er ikke sammenlignelige med de oplysninger der at finde i GER, skattekontoret eller Erhvervs og Selskabsstyrelsen. 16. Inuit Ataqatigiit mener, at der i forbindelse med bestemmelserne omkring kontrolundersøgelser bør henvises til retsplejeloven. Lovforslagets giver Konkurrencetilsynet bemyndigelse til at foretage kontrolundersøgelser efter at have indhentet en retskendelse. Konkurrencetilsynet assisteres af politiet ved disse undersøgelser. Bestemmelsen giver ikke hjemmel til, at der under en undersøgelse kan afkræves forklaring om strafbare forhold. En sådan efterforskning med hjemmel i loven om rettens pleje overlades til politiet. Ligeledes overlades undersøgelse af personers lommer, tasker m.v. til politiet med hjemmel i loven om rettens pleje, hvis personerne nægter at samarbejde med Konkurrencetilsynet. Korrespondance beskyttet af Legal Professional Privilege, vil ikke kunne inddrages i en kontrolundersøgelse. 17. Atassut finder det vigtigt at der under kontrolundersøgelser tages hensyn til virksomhedernes forretningshemmeligheder. 8/9

9 Oplysninger afgivet til konkurrencemyndighederne under en kontrolundersøgelse eller ved forespørgsel efter 21 behandles fortroligt. Myndighederne er underlagt tavshedspligt og offentlighedens adgang til aktindsigt i de afgivne oplysninger er begrænset, jf. lovforslagets Atassut finder det vigtigt at der ikke blot kræves talmateriale af de undersøgte virksomheder og at virksomhederne får lejlighed til at kommenterer de afgivne oplysninger. I forbindelse med en sags afgørelse udarbejdes et indstillingsnotat som parterne får i høring. Der er således lejlighed for virksomhederne til at kommentere ikke blot faktiske forhold med også den juridiske vurdering, inden der træffes afgørelse, jf. lovforslagets Siumut gør opmærksom på, at det er nødvendigt at smidiggøre kommunernes muligheder for at være medfinansierende ved opstart af nye virksomheder. Lovforslagets 13, skal sikre at kommunernes engagement i den lokale erhvervsudvikling ikke sker på bekostning af konkurrencen. Indhentning af forhåndstilsagn inden aktiviteten iværksættes vil dermed sikre kommunerne, at deres engagementer ikke senere findes af være konkurrenceforvridende og skal bringes til ophør eller betales tilbage. Landsstyret fastsætter der nærmere regler som samarbejdet mellem kommuner, tilsynsrådet og konkurrencemyndighederne i en bekendtgørelse. Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Siverth K. Heilmann Landsstyremedlem 9/9

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-011541 15-06-2012 12 undersøgelse af Greenland Venture A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit.

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingsmedlem Marie Fleischer Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout".

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt Managementbuyout. Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout". Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. (Mads Bryde Andersen, Merete Cordes, Gert

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere