Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49."

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Landsstyremedlemmet Ministry of Industry, Agriculture and Labour The Minister Landstingets Erhvervsudvalg Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. Ved Landstingets 1. behandling af EM2007/49 blev rejst en række spørgsmål, der har givet anledning til enkelte uddybninger, til brug for Erhvervsudvalgets behandling af forslaget inden 1. behandlingen Postboks Nuuk Oq/tel Fax Demokraterne spørger til hvilken dokumentation, der skal til for at Konkurrencemyndighederne kan træffe afgørelse i kartelsager, jf. forslagets 6, herunder hvilke kriterier, der skal ligge til grund for Konkurrencenævnets afgørelser, om formodninger er nok. Krav til dokumentation for om en ulovlig aftale eksisterer, jf. forslagets 6. Aftalebegrebet i 6 skal forstås bredt. Det er således ikke kun skriftlige aftaler mellem virksomheder, der er inden for bestemmelsens anvendelsesområde. For eksempel kan en gentlemens agreement være omfattet af aftalebegrebet. Det er således ikke et krav, at aftalen er indgået skriftligt. En skriftlig aftale ( smoking gun ) er dog et sikkert bevis på, at en aftale eksisterer. Beviskrav for Konkurrencenævnets afgørelser: Beviskravet er ikke eksplicit beskrevet i forslaget. Kravene til bevis i konkurrencesager er derfor forankret i ulovfæstede bevisregler. Som udgangspunkt gælder for forvaltningen, ligesom for domstolene princippet om fri bevisvurdering. Princippet om fri bevisvurdering betyder, at der ikke opstilles klare retningslinier for vægtningen af beviserne. Det er det samlede indhold af beviserne, der er afgørende for om beviskravet er opfyldt. Princippet indebærer dog ikke, at der kan fortages en vilkårlig eller subjektiv bedømmelse. Konkurrencenævnets afgørelser efter konkurrenceloven følger som udgangspunkt almindelige forvaltningsretlige regler om beviskrav, nemlig at der som udgangspunkt kræves sandsynlighedsovervægt for at træffe afgørelse. Beviskravet kan dog variere, afhængig af sagen. Jo mere indgribende en afgørelse er, jo strengere beviskrav må i almindelighed stilles. 1/9

2 I relation til sager om misbrug af dominans i form af urimeligt høje priser vil der dog som udgangspunkt gælde et yderligere skærpet beviskrav. Dette er i overensstemmelse med EU-domstolens vurderinger af hvilke krav der skal stilles til bevis. Beviskravene i en sag for Konkurrencenævnet, vil som udgangspunkt skulle være de samme som i en tilsvarende sag for domstolene, idet domstolene, i forbindelse med prøvelse af forvaltningens afgørelse må forventes, at ville lægge domstolens eget beviskrav til grund. De sager, hvor Konkurrencenævnet anmelder virksomheden for overtrædelse af konkurrenceloven til anklagemyndigheden for at ilægge en kriminalretlig sanktion, jf. 29, anvender Konkurrencenævnet derfor det straffeprocessuelle beviskrav i sin behandling af sagen, efter som domstolene vil lægge dette beviskrav til grund. Til sidst kan nævnes, at rene formodninger i ordets rette forstand, selv med en fri bevisvurdering, formentlig aldrig vil være tilstrækkeligt, for at opfylde hverken det straffeprocessuelle eller det forvaltningsretlige beviskrav. På den anden side betyder det heller ikke, at der kan opstilles et krav om dokumentation for underskrevne pris- og markedsaftaler, såfremt den dokumentation der ellers foreligger, indebærer, at Konkurrencenævnet eller en domstol finder, at beviskravet er opfyldt. Hvornår foreligger et misbrug i henhold til loven: Der henvises til forslagets 11, stk. 2 nr. 1 til 4, samt de specielle bemærkninger til bestemmelsen, hvor kriterierne for hvad der regnes som misbrug fremgår. 2. Demokraterne spørger hvad en dominerende markedsandel er. I bemærkningerne til 11 under overskriften Dominansbegrebet, beskrives hvad der en dominerende stilling. Denne vurdering må holdes adskilt fra hvad som udgør et misbrug. Der foreligger en dominerende stilling, når en virksomhed har en sådan magt over et marked, at den er i stand til at begrænse udbuddet eller hæve priserne over et niveau, som ville gælde på et konkurrencepræget marked, uden at miste kunder til aktuelle eller potentielle konkurrenter i et sådant omfang, at prisstigningen eller produktionsbegrænsningen bliver økonomisk uinteressant. Monopoler er per definition dominerende virksomheder. Dette gælder også, hvor der er tale om lovbestemte (beskyttede) monopoler. Om en virksomhed har en dominerende stilling på markedet beror på en samlet vurdering af flere kriterier. Markedsandelen er ét vigtigt kriterium for vurdering, men dog ikke det eneste. At statuere en dominerende stilling kræver for eksempel altid at indflydelsen på markedet er blevet opretholdt over en vis periode. 2/9

3 En markedsandel på 25 % eller mindre, vil som hovedregel ikke være tilstrækkelig til at statuere dominerende stilling. Markedsandele mellem 25 og 40 % er formentlig ikke alene være tilstrækkelig for at statuere markedsdominans. Ved markedsandele på over 40 % er der en formodning for, at dominans foreligger, og gælder i alle tilfælde hvor denne markedsandel er opretholdt over en længere periode. En markedsandel over 50 % udgør i sig selv en dominerende stilling, men skal dog, som nævnt ovenfor, stadig være opretholdt over en vis periode. Alt efter markedsandelens størrelse er det nødvendigt at undersøge om der foreligger andre indicier for dominans. Disse indicier kan bl.a. være markedets struktur, konkurrenternes stilling, adgangsbarrierer finansielt, juridisk eller administrativt. Omfanget af virksomhedens tekniske ressourcer eller vertikal integration (om virksomheden kontrollerer andre led i omsætningskæden). 3. Demokraterne spørger hvad en dominerende aktør på et marked skal gøre, hvis det er konkurrenternes manglende evne til at levere en given vare eller ydelse på til en tilfredsstillende vis og kvalitet? Den dominerende virksomhed skal blot sørge for, at ikke misbruge sin dominerende stilling, som beskrevet i 11, stk. 2 og bemærkningerne til denne bestemmelse og på den måde forhindre konkurrentens evne til at levere en given vare eller ydelse. En dominerende virksomhed kan alene idømmes bøde efter 29 ved forsætligt eller groft uagtsomt at have overtrådt 11, stk. 1. Handlinger, der ligger udenfor virksomhedens kontrol, vil ikke kunne medfører sanktioner. 4. Demokraterne spørger, om det også gælder fagforeninger, når Landsstyret i sit forelæggelsesnotat skriver, at offentlige myndigheder ikke må give ulovlig støtte, som har en konkurrenceforvridende effekt. Om offentlig støtte til en given fagforening kan betragtes som konkurrenceforvridende overfor andre fagforeninger. I henhold til 3 i lovforslaget omfatter loven ikke løn og arbejdsforhold. Støtte til fagforeninger er således som udgangspunkt ikke omfattet af forslagets bestemmelser. Idet omfang den aktivitet, der gives støtte til, ikke henhører under løn- og arbejdsforhold, vil der ske afgrænsning i forhold til begrebet erhvervsvirksomhed, jf. forslagets 2. Karakteriseres aktiviteten som erhvervsvirksomhed vil lovens øvrige bestemmelser komme i anvendelse, herunder også bestemmelserne om konkurrenceforvridende støtte i kapitel 4. 3/9

4 5. Demokraterne spørger, hvorledes Konkurrencenævnets bemyndigelse til at offentliggøre oplysninger om nævnets virksomhed og generelle redegørelser skal fortolkes i forhold til virksomhedernes forretningshemmeligheder. Principskiftet fra kontrol og gennemsigtighed til forbud betyder, at der ikke længere er åbenhed om Konkurrencenævnets sager. Hermed har man forhindret den generelle aktindsigt i de sager, der er under behandling, og hvor de implicerede jo er pligtige at fremkomme med alle former for oplysninger om deres erhvervsudøvelse, herunder de mest fortrolige, jf. forslagets 21. Sagsbehandlingen er således lukket og aldeles fortrolig, hvilket også er en åbenbar nødvendighed. Nævnets bemyndigelse til at offentliggøre oplysninger omkring dets virksomhed og generelle redegørelser vil således ikke kunne anvendes til at offentliggøre virksomhedernes forretningshemmeligheder. Ud over, at det kan have skadelige virkninger for de undersøgte virksomheder, at man offentliggør oplysninger, vil det ligeledes kunne skade konkurrencen på markedet, hvis konkurrerende virksomheder får kendskab til hinanden forretningshemmeligheder, herunder priskalkulationer, rabatter m.v. 6. Demokraterne vil have at vide, hvorvidt Konkurrencenævnets afgørelser er vejledende eller bindende. Konkurrencenævnets afgørelser er bindende, i lighed med andre forvaltningsretlige afgørelser. Der er ikke mulighed for administrativ rekurs, jf. forslagets 26, stk. 1. Dog kan afgørelse efter bestemmelserne listet i 26, stk. 2 indbringes for Grønlands Landsret, ligesom lovligheden af enhver forvaltningsafgørelse kan prøves ved domstolene. Konkurrencetilsynet forhåndstilsagn overfor kommunerne, jf. forslagets 13, er bindende for Konkurrencetilsynet, men vejledende for kommunen. Dette betyder, at Konkurrencetilsynet ikke kan omgøre forhåndstilsagnet, med mindre der foreligger nye oplysninger, som Konkurrencetilsynet ikke var forelagt, på tidspunktet hvor forhåndstilsagnet blev givet. 7. Kandidatforbundet bemærker, ganske korrekt, at kap. 2 og 3 ikke gælder, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. forslagets 2, stk. 2, og giver i sætningen nedenfor udtryk for, at de finder dette betænkeligt. Bestemmelsen i 2, stk. 2, er en videreførelse af gældende ret. Bestemmelsen giver udtryk for, at Landstingets myndighed som lovgivende organ, fortsat vil blive respekteret, også efter den nye konkurrencelovs formentlige vedtagelse. 4/9

5 Bestemmelsen er således blot en konstatering af at forslaget til konkurrencelov ikke kan undergrave Landsstingets fremtidige lovgivningskompetence eller Landsstyrets mulighed for, at fastsætte regler, som har hjemmel i Landstingets vedtagne love. Såfremt Landsstinget eller Landsstyret af forskellige hensyn finder det nødvendig, at begrænse konkurrencen i et marked, skal konkurrenceloven derfor ikke være til hinder for, at særlige konkurrencebegrænsninger på et marked bliver gennemført. 8. Kandidatforbundet bemærker, at der er betænkeligheder omkring Landsstyrets beslutningskompetence vedrørende 2, stk. 4, og anfører, at det er unaturligt, at Landsstyret stilles som beslutningskompetente overfor almene vilkår i konkurrencen. Bestemmelsen i 2, stk. 4 giver udtryk for, at Landsstyret, som udøvende myndighed, er den rette til at vurdere hvorvidt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Dette er en naturlig konsekvens af, at det er Landsstyret som forvalter Landstingets vedtagne love. Landsstyret, i praksis, den pågældende ressortmyndighed, er derfor rette myndighed, til at vurdere hvorvidt en konkurrencebegrænsning falder ind under en offentlig regulering i det pågældende ressortområde. Dette er i overensstemmelse med almindelige forvaltningsprincipper. Landsstyrets afgørelse kan, henhold til de almindelige principper om domstolenes prøvning af forvaltningens afgørelse, selvfølgelig indbringes for domstolene på sædvanlig vis. 9. Kandidatforbundet indstiller at bestemmelser, der muliggør politisk indblanding for at sikre konkurrence, afskaffes. Det er rigtignok, at Konkurrencenævnets medlemmer udpeges af Landsstyret. Medlemmerne skal udpeges under hensyntagen til lovens betingelser. Dette indebærer for det første, at Landsstyret ved udnævnelsen af nævnet, er forpligtet til at opfylde de krav der fremgår af forslagets 18, og lægge vægt på de hensyn der er beskrevet i bemærkningerne til 18. Dette betyder blandt andet, at nævnsmedlemmerne skal udnævnes efter indstilling fra erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer, og i samarbejde med KANUKOKA. Der skal også lægges vægt på personlige og faglige kvalifikationer, inden for erhvervsvirksomhed, forbrugerforhold, økonomiske og juridiske forhold, samt offentlig virksomhed. For det andet indebærer bestemmelsen, at nævnsmedlemmerne er forpligtet til at fungere uafhængigt i deres virke i Konkurrencenævnet. Det er tiltænkt at blive reguleret nærmere i en bekendtgørelse, at nævnsmedlemmer kan afskediges, såfremt medlemmerne ikke opfylder dette krav om uafhængighed. Som det fremgår af forslagets bemærkninger til 17, stk. 2 er Konkurrencenævnet og Konkurrencetilsynet ved administrationen af loven uafhængige af Landsstyret. 5/9

6 Landsstyret har ingen instruktionsbeføjelser med hensyn til sagens behandling. 10. Kandidatforbundet anfører, at det ikke er naturligt, at udelukke Konkurrencenævnets afgørelse fra at kunne indbringes for Landsretten, herunder at alle nævnets afgørelser burde kunne indbringes for Landsretten. Som i gældende lov, bevares konstruktionen med Grønlands Landsret som klageinstans for Konkurrencenævnet. Udgangspunktet vil som hidtil være, at stort set alle Konkurrencenævnets afgørelser kan ankes. Grønlands Landsrets funktion som klageinstans for Konkurrencenævnet skal holdes adskilt fra Grønlands Landsrets funktion som domstol i Grønland. 26, stk. 2 regulerer hvilke af Konkurrencenævnets afgørelser, der kan indbringes for Grønlands Landsret som klageinstans for Konkurrencenævnet. De i 26, stk. 2 oplistede paragraffer, som kan indbringes til Grønlands Landsret, som klageinstans, er alle afgørelser som drejer sig om virksomhedernes rettigheder i forhold til loven, samt om hvilke forhold der omfattes af loven. Herunder falder afgørelser om, hvorvidt der er tale om erhvervsvirksomhed, om det er tale om løn - og arbejdsforhold, afgørelser om påbud om at bringe konkurrencebegrænsende aftaler til ophør, afgørelser om afslag på ansøgning om individuelle fritagelser, ikke indgrebserklæringer om at anmeldte forhold falder uden for forbudet i 6, stk. 1, afgørelser vedrørende påbud om at bringe misbrug af dominerende stilling til ophør, afgørelser vedrørende påbud om tilbagebetaling eller ophør af offentlig støtte, afgørelser af om en aftale falder ind under en gruppefritagelse, afgørelser om meddelelsespligt for fusioner og afgørelse om hvilke oplysninger der skal undtages fra offentliggørelse, kan alle indbringes for Grønlands Landsret som klageinstans. BEMÆRK: Om der er anmeldelsespligt for offentlig regulering, jf. 2, stk. 6 vil kunne indbringes for Grønlands Landsret. Det er en fejl fra Landsstyrets side, at denne bestemmelse ikke fremgår af 26, stk. 2. Landsstyret vil rette op i dette forhold i det annoncerede rettelsesblad, der blive fremsendt meget snart. 26 indebærer ingen indskrænkninger i mulighederne for almindelig domstolsprøvning af Konkurrencenævnets afgørelser. Dette fremgår også af bemærkningerne til 26, stk. 2. I sådanne tilfælde vil Grønlands Landsret, som ellers, skulle fungere som ankeinstans for kredsretten. 11. Inuit Ataqatigiit efterlyser en erkendelse i loven, af hvad det offentlige har tænkt sig at gøre ved alle sine engagementer i forskellige virksomheder og hvordan de selv vil sikre at de ikke laver ulovlig konkurrence. 6/9

7 Forslaget tager på flere punkter højde for det offentliges indblanding i erhvervslivet. I forslagets 2 fremgår, at loven vil omfatte enhver form for erhvervsvirksomhed. Dette omfatter tilfælde, hvor det offentlige driver erhvervsvirksomhed. Dette er nyt i forhold til den gældende lov, og sikrer at det offentlige i sit engagement i erhvervslivet, ikke får konkurrencemæssige fordele i forhold til sine private konkurrenter. Endvidere henvises til 2, stk. 6. Denne bestemmelse er et udtryk for et skærpet krav til og kontrol med offentlige myndigheder, der har en dobbeltrolle. Bestemmelsen indebærer, at myndigheder, der er involveret i erhvervsvirksomhed og samtidigt, i kraft af at være offentlig myndighed, træffer reguleringer eller beslutninger om erhvervsvirksomheden, skal anmelde de reguleringer eller beslutninger som myndigheden træffer på området, som kan have betydning for konkurrencen. På denne måde sikrer man, at konkurrencemyndigheden får en øget kundskab om myndighedernes engagement i erhvervslivet. Der henvises også til forslagets 12, der omhandler tilfælde hvor offentlige myndigheder yde støtte til erhvervsvirksomhed. Denne nye bestemmelse er foreslået, på baggrund af det offentliges særlige indsats for at få virksomheder i gang. Bestemmelsen skal sørge for, at konkurrenceforvridende ulovlig offentlig støtte til erhvervslivet, kan kræves bragt til ophør eller tilbagebetalt, hvilket ikke har været tilfælde tidligere. Endelig foreslås, som noget nyt, at kommunerne, inden de investerer i erhvervsvirksomhed, skal indhente et forhåndstilsagn fra Konkurrencetilsynet, om at den planlagte investering ikke vil virke konkurrenceforvridende. På denne måde får det øvrige erhvervsliv en sikkerhed for, at kommunen ikke bidrager til konkurrenceforvridning ved sin investering og kommunen for sikkerhed for at støtten ikke senere kræves bragt til ophør eller kræves tilbagebetalt. 12. Inuit Ataqatigiit mener, at et så kompliceret lovforslag skal følges op af en grundig informations kampagne, så alle er klar over betydningen af loven. I forbindelse med implementeringen af reglerne vil konkurrencemyndighederne iværksætte en omfattende informationskampagne, så både borgerne og de grønlandske virksomheder er grundigt orienteret om, hvad den nye konkurrencelov betyder samt hvilke regler virksomhederne skal handles efter. 13. Inuit Ataqatigiit spørger hvad der menes med kommunalt fællesskab. Et kommunalt fællesskab er et kommunalt samarbejde som indgås enten mellem to eller flere kommuner. Hvis der i forbindelse med etableringen af et sådant kommunalt samarbejde mellem flere kommuner oprettes et selvstændigt styrelsesorgan, som i større eller mindre omfang får kompetence til selvstændigt at varetage de deltagende kommuners anliggender på de opgaveområder, som er overladt til fællesskabet, betegnes det kommunale samarbejde som et kommunalt fællesskab. Det afgørende for, om der foreligger et kommunalt fællesskab, er 7/9

8 således, om der etableres et fælles styrelsesorgan, som har en selvstændig kompetence. 14. Inuit Ataqatigiit spørger, hvordan og i hvilket omfang kommunerne må yde erhvervsstøtte. Kommunernes kan yde støtte til lokale erhvervsvirksomheder efter ltl. om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Lovforslagets 13 forpligter kommunen til at indhente et forhåndsstilsagn fra Konkurrencetilsynet inden sådanne investeringer iværksættes. Dette skal sikre, at kommunerne ikke foretager investeringer eller giver støtte, der er konkurrenceforvridende. 15. Inuit Ataqatigiit mener, at det ikke er nødvendigt at oprette flere omkostningsregistre end dem der foreligger, og at Konkurrencetilsynet derfor må nøjes med at bruge Grønlands Erhvervs Register (GER) mm. Til at finde ud af hvilke fusioner der måtte få en konkurrenceforvridende effekt. Der oprettes ikke et register i henhold til loven. De oplysninger der skal indberettes til Konkurrencetilsynet i forbindelse med fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger indebærer blandt andet oplysninger om baggrunden for fusionen, omsætning på verdensbasis for de deltagende virksomheder, virksomhedernes opbygning og aktiviteter, markedsbeskrivelser, adgangen til markedet og potentiel konkurrence, tilknyttede aftaler osv. Disse oplysninger er ikke sammenlignelige med de oplysninger der at finde i GER, skattekontoret eller Erhvervs og Selskabsstyrelsen. 16. Inuit Ataqatigiit mener, at der i forbindelse med bestemmelserne omkring kontrolundersøgelser bør henvises til retsplejeloven. Lovforslagets giver Konkurrencetilsynet bemyndigelse til at foretage kontrolundersøgelser efter at have indhentet en retskendelse. Konkurrencetilsynet assisteres af politiet ved disse undersøgelser. Bestemmelsen giver ikke hjemmel til, at der under en undersøgelse kan afkræves forklaring om strafbare forhold. En sådan efterforskning med hjemmel i loven om rettens pleje overlades til politiet. Ligeledes overlades undersøgelse af personers lommer, tasker m.v. til politiet med hjemmel i loven om rettens pleje, hvis personerne nægter at samarbejde med Konkurrencetilsynet. Korrespondance beskyttet af Legal Professional Privilege, vil ikke kunne inddrages i en kontrolundersøgelse. 17. Atassut finder det vigtigt at der under kontrolundersøgelser tages hensyn til virksomhedernes forretningshemmeligheder. 8/9

9 Oplysninger afgivet til konkurrencemyndighederne under en kontrolundersøgelse eller ved forespørgsel efter 21 behandles fortroligt. Myndighederne er underlagt tavshedspligt og offentlighedens adgang til aktindsigt i de afgivne oplysninger er begrænset, jf. lovforslagets Atassut finder det vigtigt at der ikke blot kræves talmateriale af de undersøgte virksomheder og at virksomhederne får lejlighed til at kommenterer de afgivne oplysninger. I forbindelse med en sags afgørelse udarbejdes et indstillingsnotat som parterne får i høring. Der er således lejlighed for virksomhederne til at kommentere ikke blot faktiske forhold med også den juridiske vurdering, inden der træffes afgørelse, jf. lovforslagets Siumut gør opmærksom på, at det er nødvendigt at smidiggøre kommunernes muligheder for at være medfinansierende ved opstart af nye virksomheder. Lovforslagets 13, skal sikre at kommunernes engagement i den lokale erhvervsudvikling ikke sker på bekostning af konkurrencen. Indhentning af forhåndstilsagn inden aktiviteten iværksættes vil dermed sikre kommunerne, at deres engagementer ikke senere findes af være konkurrenceforvridende og skal bringes til ophør eller betales tilbage. Landsstyret fastsætter der nærmere regler som samarbejdet mellem kommuner, tilsynsrådet og konkurrencemyndighederne i en bekendtgørelse. Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Siverth K. Heilmann Landsstyremedlem 9/9

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. 2013 Processer i konkurrencesager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-520-8 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere