Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms"

Transkript

1 Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017

2 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms 22. marts 2017 RN 1404/17 Skatteministerens redegørelse af 22. februar Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som skatteministeren vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Skatteministeren tager Statsrevisorernes konklusioner til efterretning, og ministeren oplyser, at beretningen vil blive brugt i Skatteministeriets videre arbejde med negativ moms. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at alle udbetalinger af negativ moms nu har sandsynlighed for at blive udtaget til kontrol, og at den fejlagtige håndtering af virksomheders korrektioner i momsindberetninger nu er stoppet. Rigsrevisionen vurderer, at disse dele af sagen kan afsluttes. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: Skatteministeriet har taget initiativ til at ophæve beløbsgrænsen for negative momstilsvar under kr. Skatteministeriet har stoppet den uhjemlede praksis i forbindelse med håndtering af virksomheders korrektioner af momsindberetninger, og at SKAT vil behandle korrektionerne manuelt, indtil SKAT finder en mere varig systemmæssig løsning på problemet. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Skatteministeren giver i sin redegørelse udtryk for, at han kan pege på en række årsager, der samlet kan forklare stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden Rigsrevisionen kan konstatere, at ministeren i sin redegørelse ikke kommer med nye eller styrkede forklaringer. Rigsrevisionen vurderer derfor fortsat, at Skatteministeriet ikke på tilfredsstillende vis har redegjort for årsagerne til stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden

3 2 Skatteministeriet har i december 2016 på baggrund af Rigsrevisionens beretning og Skatteministeriets Koncernrevisions eftersyn af momsområdet fremlagt planen Styrket indsats på momsområdet fra revisionsanbefalinger til handling. Del 1 En 17-punktsplan som opfølgning på Koncernrevisions og Rigsrevisionens kritik af momsområdet i SKAT. Planen skal bl.a. rette op på kontrollen med udbetaling af negativ moms. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og i 2018 orientere Statsrevisorerne om: Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms SKATs arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre SKATs arbejde med arbejdsgangsbeskrivelser i visiteringen og det videre arbejde med den it-baserede scoringsmodel SKATs dokumentation af initiativ fra 2016, som består af løbende overvågning af de virksomheder, der modtager de største udbetalinger af negativt momstilsvar, og årlig kontrol af 8-10 af disse virksomheder, så det kan vurderes, om dette arbejde eventuelt skal udvides, standardiseres eller gentages fremover SKATs undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af SKATs afdelinger, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder SKATs arbejde med at analysere, om resurseallokeringen og de anvendte værktøjer (fx scoringsmodellen) til udbetalingskontrol er tilstrækkelige, herunder ved spidsbelastningsperioder, og hvordan spidsbelastninger håndteres mest hensigtsmæssigt, så der ikke opstår flaskehalse og uens risiko for udtagelse til kontrol SKATs tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i december 2016 en beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. Beretningen handlede om den kontrol, der foretages forud for udbetaling af negativ moms i perioden SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Skatteministeriet har det overordnede ansvar for, at forvaltningen i SKAT fungerer tilfredsstillende, herunder også området negativ moms. SKAT udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter i forhold til borgere og virksomheder og har således den juridiske kompetence til at kontrollere virksomheders momsforhold og træffe afgørelse om udbetaling. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om Skatteministeriet havde sikret en tilfredsstillende kontrol af negativ moms inden udbetaling.

4 3 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, påtalte de på det skarpeste, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling havde været helt utilstrækkelig, og at SKATs tilrettelæggelse af kontrollen havde været særdeles mangelfuld. Statsrevisorerne påtalte i den forbindelse: At Skatteministeriet ikke havde sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling var tilfredsstillende. At Skatteministeriet ikke kunne forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms var steget med ca. 68 % i perioden At Skatteministeriet ikke i tide havde reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område. At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms var helt utilstrækkelig. Kontrollen var ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skulle på i gennemsnit ca. 3 minutter afgøre, hvilke angivelser der skulle henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der var udvalgt til kontrol, var det kun en mindre del, der faktisk blev kontrolleret. At SKAT automatisk udbetalte godt årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol. At SKAT i en lang periode (august oktober 2016) havde behandlet knap positive momsangivelser forkert, hvilket havde medført, at der uretmæssigt var udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel. Statsrevisorerne fandt det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet snarest tog initiativ til at styrke kontrollen, så risikoen for fejludbetalinger minimeres mest muligt. Det fremgik af beretningen, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad havde analyseret populationen af angivelser af negativ moms. Det fremgik videre af beretningen, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad havde kontrolleret væsentlige og risikofyldte angivelser. Det fremgik desuden, at angivelser fra nystartede virksomheder ikke blev kontrolleret hyppigere i Udbetalingskontrollen end angivelser fra alle virksomheder set under ét, på trods af erkendt forhøjet risiko blandt nystartede virksomheder. Det fremgik endvidere, at SKAT ikke havde tilpasset omfanget af kontrollen, så der blev taget højde for perioder med spidsbelastning. Endelig fremgik det af beretningen, at der manglede inddatakontrol, når virksomheder angiver negativ moms. 4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Gennemgang af skatteministerens redegørelse Skatteministerens generelle bemærkninger 5. Skatteministeren oplyser indledningsvist i sin redegørelse, at det glæder ministeren, at Rigsrevisionen ikke har fundet noget, der tyder på omfattende eller systematisk svindel på momsområdet som det var tilfældet med refusion af udbytteskat. Ministeren oplyser endvidere, at dette imidlertid ikke er ensbetydende med, at der ikke forekommer svig og bliver begået fejl på momsområdet. Rigsrevisionen skal for en ordens skyld bemærke, at Rigsrevisionens undersøgelse havde til formål at vurdere, om Skatteministeriet havde sikret en tilfredsstillende kontrol af negativ moms inden udbetaling. Undersøgelsen var således ikke tilrettelagt med henblik på at vurdere, om der er svindel på momsområdet

5 4 Stigningen i den samlede udbetaling af negativ moms i perioden Statsrevisorerne påtalte, at Skatteministeriet ikke kunne forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms var steget med ca. 68 % i perioden Statsrevisorerne påtalte endvidere, at ministeriet ikke i tide havde reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område. Det fremgik af beretningen, at Skatteministeriet ikke havde analyser, som på tilfredsstillende vis kunne forklare årsagerne til stigningen i den negative moms i perioden , hvor beløbet steg fra 139,9 mia. kr. til 235 mia. kr., svarende til 68 %. 7. Skatteministeren oplyser, at det ikke er muligt udtømmende at redegøre for årsagerne til stigningen på den måde, som Rigsrevisionen lægger op til. Rigsrevisionen forventer imidlertid ikke, at Skatteministeriet skal kunne redegøre udtømmende for årsagerne til stigningen. Rigsrevisionen har i beretningen da også alene konkluderet, at ministeriet ikke på tilfredsstillende vis har kunnet redegøre for årsagerne til stigningen i udbetalingerne af negativ moms. Vi har forståelse for, at det metodisk ikke er muligt at give en udtømmende forklaring på udviklingen i udbetalingerne, men da der er tale om udbetaling af meget væsentlige beløb (235 mia. kr. i 2015), forventer vi, at ministeriet har kendskab til, hvad der i store træk ligger bag stigningen i udbetalingerne af negativ moms. 8. Skatteministeren oplyser, at det er afgørende ikke kun at fokusere på de negative tilsvar, da disse bl.a. skal ses i sammenhæng med udviklingen i de positive tilsvar. Rigsrevisionen skal hertil bemærke som allerede omtalt i beretningen at Skatteministeriet i en rapport fra november 2016 udarbejdet af Skatteministeriets Koncernrevision konkluderer, at det ikke kan afvises, at der forekommer betydelige mangler i de samlede momsindtægter. Rigsrevisionen finder således, at der hverken er grundlag for at konkludere, at udviklingen har været udtryk for svigtende regelefterlevelse eller det modsatte. 9. Skatteministeren bemærker endvidere, at det negative momstilsvar for eksportregistrerede virksomheder er steget godt 80 mia. kr. i perioden, og at stigningen ud over det, der kan henføres til eksportmomsdelregistreringen således er relativt begrænset. I forbindelse med udarbejdelsen af beretningen redegjorde Skatteministeriet i et notat af 14. november 2016 for, at udviklingen i negative momstilsvar i eksportmomsdelregistrerede virksomheder ikke kan holdes op mod udviklingen i det samlede negative momstilsvar og herefter tolkes som forklaring på, hvor stor en del af udviklingen i det samlede negative momstilsvar der skyldes muligheden for eksportmomsdelregistrering. Ifølge ministeriet skyldes det, at de virksomheder, der får udbetalt negativ moms under ordningen, måske alligevel ville have modtaget negativ moms uden at være omfattet af ordningen. Rigsrevisionen skal derfor bemærke til skatteministerens forklaring, at når stigningen i udbetalinger til virksomheder under eksportmomsordningen ikke kan tolkes som forklaring på stigningen i den negative moms, så er det i sagens natur heller ikke en overbevisende forklaring på stigningen i den negative moms, at der er udbetalt 80 mia. kr. mere til disse virksomheder i perioden Rigsrevisionen er som det også blev anført i beretningen dog enig med ministeren i, at eksportmomsordningen må have en væsentlig betydning for udviklingen i den negative moms. Rigsrevisionen er ikke enig med skatteministeren i, at den del af stigningen, der ifølge ministeren ikke kan forklares af eksportmomsordningen, svarende til ca. 15 mia. kr., er et relativt begrænset beløb. Rigsrevisionen vurderer, at 15 mia. kr. er en væsentlig stigning, som Skatteministeriet på tilfredsstillende vis bør kunne forklare.

6 5 10. Rigsrevisionen finder derfor fortsat, at Skatteministeriet ikke på tilfredsstillende vis har redegjort for årsagerne til stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden Rigsrevisionen vurderer på trods af dette, at denne del af sagen kan afsluttes, idet Rigsrevisionen forudsætter, at Skatteministeriet fremover sikrer, at udviklingen i den negative moms følges nøje, og at udsving i udbetalingerne analyseres, så ministeriet på tilfredsstillende vis kan redegøre for årsagerne til udsving i negativ moms. Kontrol med udbetaling af negativ moms 11. Statsrevisorerne påtalte på det skarpeste, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling havde været helt utilstrækkelig, og at SKATs tilrettelæggelse af kontrollen havde været særdeles mangelfuld. 12. Skatteministeren oplyser, at Rigsrevisionen ikke har forholdt sig til de dele af SKATs aktiviteter på området, der ligger før og efter Udbetalingskontrollens arbejde. Rigsrevisionen er enig med skatteministeren i, at Udbetalingskontrollen selvfølgelig ikke kan stå alene, men er én af flere aktiviteter på området. Rigsrevisionen gør dog i beretningen tydeligt opmærksom på, at beretningen kun relaterer sig til den kontrol, der sker inden udbetaling af negativ moms et beløb svarende til 235 mia. kr. i Rigsrevisionens vurdering er, at det var yderst relevant isoleret at se på den kontrol, SKAT foretager inden udbetaling, da der bl.a. i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. er opstillet specifikke krav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med udbetalinger. Endvidere var og er det Rigsrevisionens vurdering, at området er væsentligt og risikofyldt, og at det kan være vanskeligt efterfølgende at inddrive beløb, som er udbetalt uretmæssigt. Fremadrettet håndtering af udsving i udbetalingerne af negativ moms 13. Skatteministeren nævner ikke i redegørelsen, hvad han fremadrettet vil gøre, hvis der i en periode sker atypiske udsving i udbetalingerne på momsområdet. Rigsrevisionen konstaterer dog, at Skatteministeriet i december 2016 på baggrund af Rigsrevisionens beretning og Skatteministeriets Koncernrevisions eftersyn af momsområdet fremlagde planen Styrket indsats på momsområdet fra revisionsanbefalinger til handling. Planen er i skatteministerens redegørelse omtalt 17-punktsplanen. Det fremgår af planen under Udbygget finansiel rapportering, at hvis der sker atypiske udsving i udbetalingerne på momsområdet, skal det analyseres, hvad baggrunden for udsvingene kan være. De pågældende udbetalinger skal på baggrund af analyserne kunne stilles i bero i en periode med henblik på en nærmere undersøgelse af, om der er tale om svindel. 14. Rigsrevisionen vil følge Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms. Kendskab til populationen af angivelser 15. Det fremgik af beretningen, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad havde analyseret populationen af angivelser af negativ moms. 16. Skatteministen oplyser i sin redegørelse, at SKAT har en af de mest omfattende og anerkendte målinger af netop fejlandele og fejlbeløb i både skatter og moms, nemlig complianceundersøgelserne. I beretningen er complianceundersøgelser behandlet i pkt. 33 og 34. I beretningen vurderer Rigsrevisionen, at op til 80 % af den udbetalte negative moms i 2012 kan henføres til virksomheder, der ikke er omfattet af SKATs complianceundersøgelse, fordi complianceundersøgelserne kun omfatter virksomheder med færre end 250 ansatte. Complianceundersøgelserne kan således ikke stå alene, da en væsentlig del af populationen af virksomheder, der får udbetalt negativ moms, ikke er omfattet af undersøgelserne.

7 6 Skatteministeren bemærker endvidere, at opgørelser af momsgabet fra bl.a. Den Internationale Valutafond (IMF), EU, Danmarks Statistik og SKATs egen undersøgelse viser en faldende tendens over de senere år. Rigsrevisionen konstaterer, at de nævnte undersøgelser viser et fald i momsgabet i Danmark over de senere år. Rigsrevisionen skal dog bemærke, at der også er meget store forskelle i resultaterne fra de forskellige undersøgelser. SKAT opgør således det årlige momsgab til 2,8 mia. kr. i 2012 (ud fra complianceundersøgelsen), Danmarks Statistik når frem til 5,3 mia. kr. i 2012, Den Internationale Valutafond (IMF) til 10,3 mia. kr. i 2013, og Europa-Kommissionen opgør det til 18,5 mia. kr. i Fælles for alle undersøgelserne er, at de ikke har undersøgt det område, som Rigsrevisionens beretning vedrører. Skatteministeren oplyser, at han er enig i, at der generelt for momsområdet jævnligt bør gennemføres valide analyser til anvendelse i det fremadrettede arbejde, hvilket Skatteministeriets Koncernrevision også påpegede i sit serviceeftersyn af momsområdet. Ministeren anfører, at ét af de initiativer, som SKAT derfor har sat i gang med 17-punktsplanen, er, at den systematiske fejltyperegistrering styrkes, og at det sikres, at dette anvendes som grundlag til at revurdere og opdatere risikobilledet. 17. Rigsrevisionen vil fortsat følge SKATs arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre. Sandsynlighed for udtagelse til kontrol 18. Statsrevisorerne påtalte, at SKAT automatisk udbetaler godt årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol. 19. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at grænsen på kr. fra SKATs side har været fastlagt ud fra en væsentlighedsbetragtning og for at sikre, at kontrollen i Udbetalingskontrollen kunne fokuseres på de angivelser, der både er risikofyldte og væsentlige. Antalsmæssigt udgør udbetalinger under kr. ca. halvdelen af alle udbetalinger, men beløbsmæssigt udgør de i alt alene 0,2 % af det samlede udbetalte beløb, hvilket er lagt til grund for væsentlighedsvurderingen. Skatteministeren oplyser endvidere, at der som opfølgning på Statsrevisorernes kritik og offentliggørelse af eksistensen af grænsen nu er taget initiativ til at ophæve den fastlagte beløbsgrænse, og at de negative momstilsvar under kr. nu indgår i visiteringsprocessen i Udbetalingskontrollen. Rigsrevisionen skal hertil bemærke, at beløbsgrænsen på kr. allerede før afgivelse af beretningen var offentligt kendt. Fx var beløbsgrænsen omtalt i artiklen Udbetalingskontrollen har levet stille og godt i Dansk Told & Skat nr. 7/ Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Skatteministeriet har taget initiativ til at ophæve beløbsgrænsen for angivelser under kr., så alle angivelser nu har en sandsynlighed for at blive udtaget til kontrol. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. Visiteringsopgaven 21. Statsrevisorerne påtalte, at SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms var helt utilstrækkelig. Kontrollen var ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skulle på i gennemsnit ca. 3 minutter afgøre, hvilke angivelser der skulle henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der var udvalgt til kontrol, var det kun en mindre del, der faktisk blev kontrolleret.

8 7 22. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at SKAT har oplyst, at det er en helt normal procedure, at visiteringsmedarbejderen sætter flere sager på kontrollisten, end kontrolmedarbejderen forventes at kunne kontrollere. Ministeren oplyser, at dette gøres for at give et ekstra led i vurderingen af den enkelte angivelses risiko og væsentlighed og dermed for at sikre, at SKATs resurser på området udnyttes optimalt. Skatteministeren oplyser videre, at SKAT netop nu er i gang med at udarbejde en konkret arbejdsgangsbeskrivelse for hvert procestrin forbundet med visitering af sager til kontrol for at sikre den bedst mulige visitering. Dette vil ifølge ministeren sikre en mere standardiseret og formaliseret visitering. På den måde sikres ifølge ministeren dels en ensartet behandling af sagerne i visiteringen, dels at der er en række minimumskrav til, hvad visiteringsmedarbejderen skal være opmærksom på ved udvælgelsen til kontrollisten. Skatteministeren oplyser endelig, at SKAT ultimo 2015 implementerede en it-baseret scoringsmodel. Modellen beregner på baggrund af ca. 80 parametre et kontroltal for hvert enkelt negativt momstilsvar, der indikerer risikoen for, at angivelsen er fejlbehæftet. Dette kontroltal bidrager i højere grad til, at visiteringsmedarbejderen har et bedre udgangspunkt for at udvælge sager til kontrol, og vil desuden kunne bidrage til en mere effektiv og vidensbaseret visiteringsproces, hvor det på sigt forventes, at der fremover ikke i lige så høj grad vil være brug for manuel visitering. Modellen er også omtalt i pkt. 54 i beretningen. 23. Rigsrevisionen vil fortsat følge SKATs arbejde med arbejdsgangsbeskrivelser i visiteringen og det videre arbejde med den it-baserede scoringsmodel. Kontrol af store angivelser 24. Det fremgik af beretningen, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad havde kontrolleret væsentlige og risikofyldte angivelser. 25. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at SKAT allerede i 2016 har igangsat et initiativ i forhold til de største virksomheder, som består af løbende overvågning af de virksomheder, der modtager de største udbetalinger af negativt momstilsvar, og årlig kontrol af 8-10 af disse virksomheder. Ministeren oplyser videre, at ét af initiativerne i Skatteministeriets 17-punktsplan fra december 2016 er, at der i foråret 2017 skal gennemføres dokumentation af initiativet, så det kan vurderes, om dette arbejde eventuelt skal udvides, standardiseres eller gentages fremover. 26. Rigsrevisionen vil følge, at SKAT i foråret 2017 gennemfører dokumentation af SKATs initiativ fra 2016, som består af løbende overvågning af de virksomheder, der modtager de største udbetalinger af negativt momstilsvar, og årlig kontrol af 8-10 af disse virksomheder, så det kan vurderes, om dette arbejde eventuelt skal udvides, standardiseres eller gentages fremover. Nystartede virksomheder 27. Det fremgik af beretningen, at angivelser fra nystartede virksomheder ikke blev kontrolleret hyppigere i Udbetalingskontrollen end angivelser fra alle virksomheder set under ét på trods af erkendt forhøjet risiko blandt nystartede virksomheder. 28. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at SKAT i foråret 2017 som led i implementeringen af Skatteministeriets 17-punktsplan fra december 2016 vil undersøge og vurdere behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af SKATs afdelinger, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder. 29. Rigsrevisionen vil følge, at SKAT i foråret 2017 vil undersøge og vurdere behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af SKATs afdelinger, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder.

9 8 Kontrol i spidsbelastningsperioder 30. Det fremgik af beretningen, at SKAT ikke havde tilpasset omfanget af kontrollen, så der blev taget højde for perioder med spidsbelastning. 31. Det fremgår af skatteministerens redegørelse, at SKAT har oplyst, at de for at afhjælpe, at kontrollen ikke blev tilpasset perioder med spidsbelastning, i foråret 2017 vil analysere, om resurseallokeringen og de anvendte værktøjer (fx scoringsmodellen) til udbetalingskontrol er tilstrækkelige, herunder ved spidsbelastningsperioder, og hvordan spidsbelastninger håndteres mest hensigtsmæssigt, så der ikke opstår flaskehalse og uens risiko for udtagelse til kontrol. 32. Rigsrevisionen vil følge SKATs analysearbejde i foråret 2017 herom, dvs. om resurseallokeringen og de anvendte værktøjer (fx scoringsmodellen) til udbetalingskontrol er tilstrækkelig, herunder ved spidsbelastningsperioder, og hvordan spidsbelastninger håndteres mest hensigtsmæssigt, så der ikke opstår flaskehalse og uens risiko for udtagelse til kontrol. Inddatakontrol 33. Det fremgik af beretningen, at der manglede inddatakontrol, når virksomheder angiver negativ moms. 34. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at SKAT har oplyst, at de vil igangsætte tiltag med henblik på at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse. 35. Rigsrevisionen vil følge SKATs tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse. Fejlagtig håndtering af virksomheders korrektioner i momsindberetninger 36. Statsrevisorerne påtalte, at SKAT i en lang periode (august oktober 2016) havde behandlet knap positive momsangivelser forkert, hvilket havde medført, at der uretmæssigt var udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel. 37. Skatteministeren anfører i sin redegørelse, at det er dybt beklageligt, at SKAT har haft en uhjemlet praksis for behandling af korrektionerne. Ministeren oplyser, at fejlen er blevet standset, og at SKAT vil behandle korrektionerne manuelt, indtil SKAT finder en mere varig systemmæssig løsning på problemet. Skatteministeren oplyser videre, at SKAT har undersøgt, om fejlen har medført tab for staten. Ifølge ministeren har denne undersøgelse vist, at der ikke er noget, som indikerer, at SKATs praksis er blevet udnyttet til systematisk svindel. Størstedelen af de 722 mio. kr., der er tale om, er enten ikke blevet udbetalt eller er blevet indbetalt igen efterfølgende. Ministeren oplyser, at der dermed ikke er tegn på, at SKATs nu stoppede praksis skulle have ført til betydelige tab for statskassen. 38. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Skatteministeriet har stoppet den uhjemlede praksis, og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Styrket indsats på momsområdet - fra revisionsanbefalinger til handling

Styrket indsats på momsområdet - fra revisionsanbefalinger til handling Styrket indsats på momsområdet 1 Styrket indsats på momsområdet - fra revisionsanbefalinger til handling DEL I En 17-punktsplan som opfølgning på Koncernrevisions og Rigsrevisionens kritik af momsområdet

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms 7/2016 Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480 908 7 / 2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

2. udkast. Beretning. svindel med refusion af udbytteskat

2. udkast. Beretning. svindel med refusion af udbytteskat Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 202 Offentligt Beretning nr. 00 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2016 2. udkast til Beretning om svindel med refusion af udbytteskat

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere