Kontakthierarkier i Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakthierarkier i Digital Post"

Transkript

1 Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Forskellige kontakthierarkier fordele og ulemper Kontakthierarkier Eksempel 1: én indgang til myndigheden Eksempel 2: opdeling på hovedområder Eksempel 3: opdeling på undermyndigheder Eksempel 4: opdeling på emneområder Emneopdeling på ét niveau Emneopdeling på flere niveauer Eksempel 5: Opsplitning af kontakthierarkiet Emner, indtastningsfelter og vejledningstekster Emner Indtastningsfelter Vejledningstekster Kontakthierarki på myndighedens egen hjemmeside Skjulte postkasser... 23

3 1. Indledning og læsevejledning Denne vejledning er oprettet for at hjælpe myndigheder til at vælge den opsætning af mapper og postkasser, emner og indtastningsfelter i Digital Post, herefter benævnt kontakthierarki, som passer bedst til myndighedens kanalstrategi. I forhold til tidligere versioner af denne vejledning er de væsentligste opdateringer i denne version, at visuelle eksempler er blevet tilpasset den nye brugergrænseflade i Digital Post. Der er tilføjet et afsnit som omhandler kravet til tydelig visning af relevante undermyndigheder, således at slutbrugerne altid er klar over hvem de henvender sig til, og endelige diskuteres muligheden for at opsplitte kontakthierarkiet i ét rettet mod borgere og ét der er rettet mod virksomheder. Vejledningen er opdelt i følgende afsnit: Forskellige kontakthierarkier fordele og ulemper: Opstiller en række arketypiske kontakthierarkier og beskriver deres fordele og ulemper. Kontakthierarkier: Viser eksempler på forskellige myndigheders brug af kontakthierarkier. Emner, indtastningsfelter og vejledningstekster: Beskriver de yderligere muligheder myndigheder har for at styre slutbrugeres henvendelser via brugen af emner, indtastningsfelter og vejledningstekster. Kontakthierarki på myndighedens egen hjemmeside: Beskriver de muligheder og fordele der er ved at benytte dybe links til postkasser i Digital Post fra myndighedens hjemmeside. Skjulte postkasser: Beskriver hvordan skjulte postkasser kan anvendes i myndighedens kanalstrategi i forhold til Digital Post Målgruppe for vejledningen Vejledningen er primært rettet mod projektledere og ledere, der er ansvarlige for at sikre at myndigheden lever op til målsætningerne i edag3 aftalen og Lov om Offentlig Digital post, samt at Digital Post indarbejdes i myndighedens digitaliserings- og kanalstrategi Yderligere hjælp Digitaliseringsstyrelsen har oprettet en række vejledninger, som kan være relevante i denne sammenhæng. Se særligt: Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Sådan skriver myndigheder til Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Direkte link: S i d e 2

4 2. Forskellige kontakthierarkier fordele og ulemper Digital Post giver mulighed for at lave både meget simple og meget udbyggede kontakthierarkier. Man kan vælge at oprette én postkasse der modtager al post, men også at opbygge en mere eller mindre avanceret menu struktur, der kan bestå af en kombination af mapper og postkasser, emner, indtastningsfelter og vejledningstekster. For en beskrivelse af hvad mapper, postkasser, emner, indtastningsfelter og vejledningstekster teknisk set er, og hvordan disse oprettes, se vejledningen: Opret postkasser i Digital Post På mange måder er de overvejelser myndigheder skal gøre sig, vedr. måden man mest effektivt møder slutbrugere i Digital Post en spejling af de overvejelser, som myndigheden står over for, når den skal tage stilling til hvordan den skal kommunikere med Digital Post. Se vejledningen: Sådan skriver myndigheder til Digital Post I denne vejledning diskuteres Digital Posts rolle i myndighedens digitaliserings- og kanalstrategi bredere. Man kan finde en henvisning til hvor disse vejledninger ligger i afsnit: 1.2. De overvejelser myndigheder skal gøres sig vedr. myndighedens kontakthierarki i Digital Post kan formuleres således: 1. Skal myndigheden alene etablere én indgang til myndigheden? 2. Skal myndigheden etablere en opdeling på hovedområde? 3. Skal kontakthierarkiet opdeles på undermyndigheder, hvis dette er relevant for den pågældende myndighed? 4. Skal myndigheden arbejde med en mappeopdeling (f.eks. emneområder) på ét eller flere niveauer? 5. Vil det give værdi for myndigheden at splitte kontakthierarkiet op i ét kontakthierarki rettet mod virksomheder og ét mod borgere? 6. Skal myndigheden benytte sig af emneord og/eller indtastningsfelter i den enkelte postkasse, som kan bruges som et redskab til at finsortere den indkomne post? 7. Endelig bør myndigheden overveje hvordan kontaktfalden på myndighedens hjemmeside korresponderer med kontakthierarkiet i Digital Post. Selvsagt er det kun den enkelte myndighed, der kan tage stilling til disse spørgsmål. Det afhænger i høj grad af myndighedens kompleksitet og kontakt med borgere og virksomheder. Det kan anbefales at man besøger andre lignende myndighedskontakthierarkier for at få inspiration. S i d e 3

5 I det følgende vil vi søge at beskrive de problemstillinger myndighederne bør adressere i forhold til de ovennævnte spørgsmål, og om hvilke faktorer Digitaliseringsstyrelsen mener der taler for valg af den ene eller den anden løsningsmodel. Mulige modeller: 1. Der oprettes én postkasse der modtager al post. 2. Der oprettes et begrænset antal postkasser, der svarer til myndighedens hovedområder. 3. Der oprettes et antal mapper der beskriver emneområder. Det enkelte emneområde opsplittes yderligere via mapper og postkasser. For samtlige af disse modeller, vil det være nødvendigt, at myndigheden overvejer om den har undermyndigheder. Hvis dette er tilfældet skal kontakthierarkiet splittes på disse. Se mere om dette emne i afsnit 3.3. I kombination med disse løsningsmodeller skal myndigheden tage stilling til om: a. Kontakthierarkiet skal opdeles, således at der bliver én kontaktflade målrettet borgere og én målrettet virksomheder. b. Der skal anvendes emner og evt. indtastningsfelter i postkasserne. I figur 1. beskrives fire cases, som eksempler på hvor de forskellige løsningsmodeller kan være relevante. Selvsagt er der mange myndigheder, der ligger mellem disse arketyper, og derfor kan sådanne cases naturligvis kun bruges som en overordnet rettesnor. Case 1: Myndigheden har meget begrænset kontakt med slutbrugerne Da myndigheden kun har meget begrænset kommunikation med slutbrugerne, vil et simpelt kontakthierarki nok være tilstrækkeligt. Èn indgang til myndigheden vil formodentlig være nok. Det er tvivlsomt om det vil give værdi at opsplitte kontakthierarkiet i ét rettet mod borgere og ét rettet mod virksomheder. Case 2: Myndigheden har nogen kontakt med slutbrugerne og en vis størrelse Her bør myndigheden som minimum overveje at etablere en opdeling på hovedområder, men for mange vil det give god mening, at etablere et mere komplekst kontakthierarki ved en kombination af løsningsmodel 2-3. Yderligere bør man overveje at arbejde med en kombination af a og b. Case 3: Myndigheden har hyppig kontakt med slutbrugerne og en stor kompleksitet Her bør myndigheden overveje at etablere et mere komplekst kontakthierarki ved en kombination af 2-3. Yderligere bør man overveje at arbejde med en kombination af a og b. Case 4: Myndigheden har hyppig kontakt med slutbrugerne, er opdelt i en række undermyndigheder og har en stor kompleksitet Her anbefales det at myndigheden etablere et mere komplekst kontakthierarki ved en kombination af 2-3, samt en opsplitning på undermyndigheder. Yderligere bør man overveje at arbejde med en kombination af a og b. Figur 1. S i d e 4

6 Akkurat som det er umuligt at lave en fyldestgørende oplistning af de forskellige myndighedstyper, er det selvsagt også umuligt at komme med en helt firkantet anbefaling af hvilken model den enkelte myndighed bør tage i anvendelse. I nogen grad kommer det an på de muligheder myndigheden har for at anvende et mere avanceret kontakthierarki, og på hvor mange ressourcer man vil bruge på at holde dette ved lige. Det giver sig selv at jo mere avanceret et kontakthierarki som myndigheden implementerer, jo flere ressourcer til vedligehold kræver dette. På den anden side vil et avanceret kontakthierarki kunne spare meget tid i myndigheder med stor slutbrugerkontakt. Nedenfor gennemgås eksempler på de forskellige kontakthierarkiers fordele og ulemper i større detalje. Bemærk, at eksemplerne skal tjene som inspiration. Eksemplerne er ikke en udtømmende liste over de muligheder, der findes for opsætning af postkasser. Kombinationer af løsningsmodellerne vil sikkert være relevante for nogle myndigheder. S i d e 5

7 3. Kontakthierarkier 3.1. Eksempel 1: én indgang til myndigheden Den mest simple måde at lave et kontakthierarki vil være blot at oprette én postkasse på Digital Post, som afleverer til én sikker postkasse 1 i myndigheden. Eksempler på denne løsning kan finde hos mange myndigheder. Her er Søfartsstyrelsen valgt som eksempel. Figur 2. Fordele og ulemper ved denne løsningsmodel kan kort opsummeres således: 1 I princippet kan det også være andre systemer end der modtog posten fra Digital Post, men da sikker er langt den mest anvendte forsendelsesmetode pt. er det den vi henviser til. Se også vejledningerne: Opret postkasser i Digital Post og Sådan skriver myndigheder til Digital Post. Man kan finde en henvisning til hvor disse vejledninger ligger i afsnit: 1.2. S i d e 6

8 Fordel Det er hurtigt at oprette et sådant kontakthierarki. Det er overskueligt for slutbrugerne, at der blot er én adresse at skrive til. Sikker bemanding af postkasse. Ulempe Al post skal sorteres manuelt i myndigheden. Se dog afsnit Eksempel 2: opdeling på hovedområder En måde at lave en grovsortering af de indkomne breve vil være at opdele myndigheden på de vigtigste hovedområder. Nedenfor er vist tre eksempler på denne form for kontakthierarki. Figur 3. S i d e 7

9 Figur 4. Figur 5. S i d e 8

10 I de benyttede eksempler er opdelingen lavet på ét niveau, men man kan selvsagt godt forestille sig, at det i visse tilfælde kan være en god idé at lave opdelingen på flere niveauer. Se afsnit Fordele og ulemper ved denne løsningsmodel kan kort opsummeres således: Fordel Det er hurtigt at oprette et sådant kontakthierarki. Vil være relativt overskueligt for slutbrugerne. Myndigheden vil få en vis grovsortering af indkommen digital post. Sikker bemanding af postkasser. Ulempe Selv om kontakthierarkiet er overskueligt kan det måske virke lidt forvirrende - hvad hører til under hvilket område? Der kan måske være en tendens til at myndigheden opretter postkasser efter sin organisatoriske opbygning ikke efter hvad der nødvendigvis giver mening for slutbrugerne. Meget post skal sorteres manuelt eller via automatisk sortering på emneord. Se afsnit 4. Dette kontakthierarkis fordele og ulemper er godt illustreret i ovenstående eksempler. Brugergrænsefladen er meget overskuelig, men det kan i nogle af tilfældene muligvis være lidt vanskeligt for slutbrugerne, at vide hvornår der skal skrives til postkassen. Det anbefales derfor at man arbejder meget med navngivningen af den enkelte postkasse, og sørger for at få udarbejdet så gode og sigende vejledninger som muligt Eksempel 3: opdeling på undermyndigheder Ombudsmanden har i et brev til Digitaliseringsstyrelsen gjort opmærksom på, at det skal være synligt for slutbrugerne, hvilken specifik myndighed de skriver til, og at det forvaltningsretligt ikke er tilstrækkeligt, at navnet på en organisatorisk overordnet myndighed fremgår. Dette har særligt betydning for visse statslige myndigheder og regionerne, men kan også være relevant for nogle kommuner, da mellemkommunale samarbejder, bliver stadigt mere almindelige. Man er forpligtet til at opsplitte kontakthierarkiet på enheder som slutbrugerne opfatter som myndigheder altså det vi i Digital Post terminologi kalder undermyndigheder. Det er den enkelte myndigheds ansvar, at vurdere om det vil give mening, at splitte dens kontakthierarki op på undermyndigheder. Nedenfor er vist tre eksempler på denne form for kontakthierarki. S i d e 9

11 Figur 6. Figur 7. S i d e 10

12 Figur 8. Fordel Gør det lettere for slutbrugerne at gennemskue hvilken myndighed man er ved at skrives til. Myndigheden kan sortere posten på undermyndigheder. Myndigheden lever op til ombudsmandens krav. Ulempe Det giver ikke mening af liste ulemper, da det er et ufravigeligt krav at kontakthierarkiet opsplittes på undermyndigheder, hvis dette er relevant Eksempel 4: opdeling på emneområder Opdeling på emneområder udnytter de relativt gode muligheder Digital Post giver for at opbygge avancerede kontakthierarkier. En sådan emneopdeling gør det muligt for myndigheden, at styre borgerens henvendelser, mere eller mindre, direkte til de organisationelle enheder, der skal varetage sagsbehandlingen. Der er et overlap mellem opdeling på hovedområder og opdeling på emneområder, og det giver selvsagt ikke mening, at prøve at definere en præcis grænse mellem de to hierarkityper. Generelt vil vi her forstå en opdeling på emneområder, som et forsøg på at opdele kontaktfladen på et detaljeringsniveau, der minder om et menusystem på myndighedens hjemmeside (eller borger.dk / virk.dk). Opdeling på emneområder kan laves på mindst to måder: Opdeling på ét niveau. S i d e 11

13 Opdeling på flere niveauer Emneopdeling på ét niveau Der findes ikke mange myndigheder der har anvendt denne opdelingsform. En undtagelse er Herlev Kommune som er vist nedenfor. Figur 9. Denne opdeling kan med fordel anvendes i forbindelse med brugen af emneord. Dette er hvad Herlev Kommune har gjort. Se afsnit Emneopdeling på flere niveauer Digital Post giver mulighed for at sortere postkasser på mapper på samme måde som et filsystem. I princippet kan man arbejde med mange niveauer. Ca. en tredjedel af kommunerne har valgt denne form for kontakthierarki, hvad der er ganske logisk, deres kompleksitet taget i betragtning. Nedenfor er vist tre eksempler på sådanne hierarkier. S i d e 12

14 Figur 10. Figur 11. S i d e 13

15 Figur 12 I figur 12 er Bornholms regionskommune vist med en mappe udfoldet. Dette illustrerer brugen af mappers styrke. Dels får man sorteret postkasserne på hovedområder, og dels holdes listen af postasser nede på et overskueligt niveau. En liste med postkasser på ét niveau bliver let meget lang. Fordele og ulemper ved denne løsningsmodel kan kort opsummeres således: Fordel Giver en meget finkornet inddeling af postkasser i myndigheden, så slutbrugerne kan kontakte den enhed der har kompetence til at sagsbehandle deres henvendes direkte. Myndigheden vil potentile skulle videresende meget få meddelelser, uden at det kræver automatisk sortering af post via emneord. Ulempe Kan måske virke forvirrende for slutbrugerne. Slutbrugerne vil givet tage fejl fra tid til anden, og det vil betyde, at post lander i forkerte postkasser og skal videredistribueres af personale, der måske ikke er helt klar over, hvem rette modtager er. Det er et langt større arbejde at lave et sådant kontakthierarki, end et mere simpelt hierarki. Der kan være et postkassebemandingsproblem. Ønsker man at benytte avancerede kontakthierarkier, bør man arbejde meget med navngivningen af postkasserne, og evt. mapperne, således at slutbrugerne er i stand til let at navigere i kontakthierarkiet og får valgt den rigtige postkasse. Det kan anbefales at man tager udgangspunkt i navngivning på og myndighedens egen hjemmeside for at sikre genkendelighed for slutbrugerne. Se også afsnit 5. S i d e 14

16 3.5. Eksempel 5: Opsplitning af kontakthierarkiet Som tidligere nævnt er det muligt at splitte kontakthierarkiet op i ét der er målrettet borgere, og ét der er målrettet virksomheder. Figur 13. Københavns Kommune har opsplittet deres kontakthierarki, hvad der er illustrer i figur 13. Deres erfaring er imidlertid ikke entydig positiv, idet det har vist sig, at virksomheder faktisk i en del tilfælde har behov for at skrive til borger postkasser. Det er selvsagt uheldigt at en opsplitning, der primært er lavet for at hjælpe virksomhederne, opleves som et tilbageskridt i visse tilfælde. Hvis der er stort overlap mellem hvad der kan være relevant for borgere og virksomheder, inde for den enkelte myndigheds ressortområde, bør man derfor tænke sig grundigt om før man opsplitter hierarkiet. En opsplitning kan nemlig ikke ophæves når den først er gennemført, og da postkasser ikke kan optræde som både borger- og virksomhedsrettet på samme tid, vil man kunne være nødsaget til at vedligeholde to næsten identiske kontakthierarkier. Fordel Kan gøre det lettere for borgere og virksomheder at navigere, da de kun får vist de postkasser der er relevante for dem. Ulempe En opsplitning kan ikke ophæves når den først er gennemført. Det kan give et væsentligt merarbejde for myndigheden, hvis der er overlap mellem hvad der er relevant for borgere og virksomheder. S i d e 15

17 4. Emner, indtastningsfelter og vejledningstekster Til postkasser kan man knytte emner (emneord) og til emner kan der knyttes Indtastningsfelter. Ønsker myndigheden ikke at benytte emner, kan der tilknyttes to indtastningsfelter til selve postkassen. Til hver postkasse kan der tilknyttes én vejledningstekst Emner Antallet af emneord man kan tilknytte til en postkasse er uendeligt. Emneord er en måde man kan knytte prædefineret metadata til en given postkasse. Emneordet vil kunne bruges af et input management system til at sortere posten automatisk og videresende denne til interne postkasser(eller andre systemer) ud fra den fordelingslogik der er opsat i input manageren. Herlev Kommune er et eksempel på brugen af emner. Figur 14. I figur 14 er postkassen Sundhed og sygdom åbnet. Som det ses kan man vælge mellem en række emner, der knyttes til den man sender. Hvis man ønsker at arbejde med emner bør man overveje at gøre dem til tvangsfelter, for at sikre at slutbrugeren får dem udfyldt. Dette er nemlig afgørende for om mailen kan fordeles via input management. Brugen af emner kan supplere alle typer af kontakthierarkier, men vælges kontakthierarkiformen én indgang til myndigheden kan listen over emner meget let blive uoperationel lang, hvis myndighedens ressortområde er blot en smule kompleks emneord nok S i d e 16

18 er det absolut maksimale, en slutbruger kan overskue. Man risikerer at slutbrugerne blot sætter et tilfældig emneord på, hvis det bliver for kompliceret Indtastningsfelter Til hvert emne (emneord) kan der knyttes Indtastningsfelter. Ønsker myndigheden ikke at benytte emner, kan der tilknyttes to indtastningsfelter til selve postkassen. Det er endnu få myndigheder der arbejder med indtastningsfelter. Indtastningsfelter rummer imidlertid store potentielle muligheder for at rationalisere indkomne meddelelser fra Digital Post. Allerede i dag får nogen myndigheder trukket CPR eller CVR nummer ud af den metadatafil, der følger med en forsendelse fra Digital Post og vist dette i meddelelsen. Da identifikation af slutbrugerne er en af de store tidsrøvere i myndighederne, er dette yderst nyttigt. Man kan forestille sig at dette kan suppleres med f.eks. indtastningsfelter, hvor slutbrugerne kan oplyse et kontaktnummer, evt. navn på sagsbehandler etc. Et eksempel på opkrævningen af et kontakttelefonnummer er vist nedenfor. Figur 15. Som det ses i figur 15 er der knyttet et felt Kontakttelefon til kontaktskabelonen. Den værdi der tastes i feltet medsendes meddelesen som metadata, og kan trækkes ud og vises for sagsbehandlerne Vejledningstekster Vejledningstekster er knyttet til en postkasse og vises altid når den pågældende postkasses brugergrænsefalde åbnes. Vejledningen kan bestå af tekst og links. Vejledningstekster kan S i d e 17

19 anvendes separat fra emner og indtastningsfelter, men vil også kunne anvendes sammen med disse. Nedenfor er to eksempler på brug af vejledningstekster vist. Figur 16. Som det ses i figur 16 har Næstved Kommune valgt at lægge en vejledningstekst ind på postkassen Flytning og adresse, der søger at lede slutbrugeren som ønsker at melde flytning, over på kommunens selvbetjeningsløsning. Dette kan være et meget effektivt redskab til at opfylde myndighedens kanalstrategi. Figur 17. Som det ses i figur 17 har Frederiksberg Kommune valgt at lægge en vejledningsekst ind på postkassen Sygesikring. Denne skabelon benyttes når en slutbruger ønsker at besvare en meddelese fra kommunen. Vejledningsteksten skal minde slutbrugeren om at afgive vigtige oplysninger, som vil gøre det lettere for kommunen at sagsbehandle slutbrugerens sag. S i d e 18

20 5. Kontakthierarki på myndighedens egen hjemmeside Når man opbygger sin myndigheds kontakthierarki i Digital Post, er det en god idé at indarbejde dette i myndighedens samlede kanalstrategi. Vi har allerede berørt dette spørgsmål i afsnit 4.3. Centralt i kanalstrategien står myndighedens hjemmeside. Det er derfor nyttigt at overveje myndighedens kontaktbrugerflade på egen hjemmeside (og evt. og når kontakthierarkiet i Digital Post skal implementeres, fordi det selvsagt gør det lettere for slutbrugeren at navigere, hvis de mødes af samme kontaktbrugergrænseflade, uanset hvor de søger kontaktoplysningerne. Ud over dette er der en anden væsentlig grund til at indarbejde hjemmesiden i Digital Post kanalstrategien. De fleste digitale borgerhenvendelser kommer via almindelig , fordi det er e- mailadresser myndighederne offentliggør på deres hjemmesider og i deres breve. Dette er et problem af flere årsager. Almindelig sendes ikke krypteret og kan derfor læses af uvedkommende. Dette er et problem når kommunikationen indeholder fortrolige personoplysninger. Datatilsynet er meget klar i sin udmelding vedr. sådan kommunikation. Undlad at opfordre til indberetning via almindelig Myndigheder bør efter Datatilsynets opfattelse ikke opfordre borgerne til at indsende fortrolige eller følsomme personoplysninger via almindelig usikker . I stedet kan der f.eks. henvises til indberetning ved almindelig post, ved personligt fremmøde eller via løsninger, der giver borgerne mulighed for at sende sikker e-post til myndigheden. Kilde: Ud over dette er der en række andre problemer med traditionel Myndighederne kan ikke være sikre på, at den der sender en , faktisk er den vedkommende udgiver sig for at være. Enhver kan jo oprette en f.eks. Hotmail adresse i en andens navn. Myndigheden kan have vanskeligt ved at identificere afsenderen entydigt, da mange borgere skriver afslappet når de skriver , og derfor ikke altid identificerer sig med fulde folkeregisternavn og CPR nummer. Myndighederne kan i mange tilfælde ikke returnere et svar via til den pågældende borger uden at persondataloven overtrædes, fordi svaret ofte indeholder følsomme personoplysninger. S i d e 19

21 Der er derfor god grund til at overveje, om ikke myndigheden bør ændre sin kanalstrategi så (især) borgerne tvinges til at anvende Digital Post på områder, hvor korrespondancen mellem myndighed og slutbrugere (som ofte) vil indeholde personfølsomme informationer. Med den centrale rolle som Digital Post får i fremtiden ved kommunikationen mellem slutbrugere og myndigheder, er en sådan overvejelse ikke blevet mindre aktuel. Enkelte myndigheder har gennemført en ændring i deres kanalstrategi så er blevet udfaset. Man har fjernet adresserne fra de breve man sender, og i stedet medsendes returpostkasser så borgere, der modtager brevet i Digital Post, kan skrive herfra. Ligeledes er adresser på myndighedernes hjemmeside, blevet udskiftet med dybe links til Digital Post. Figur 18. Figur 18 viser Udbetaling Danmarks kontaktside. Som det ses kan man kun sende Digital Post til Pension som linker til en postkasse i Digital Post. Der er ikke offentliggjort nogen adresse. S i d e 20

22 Figur 19. Figur 19 viser Næstved Kommunes kontaktside for digitale henvendelser. Kommunen har valgt at henvise til Digital Post for et mere avanceret kontakthierarki, medens man på hjemmesiden har lavet dybe links til kommunens hovedområder. Ud over at sikre at persondataloven overholdes, er fordelen ved meddelelser sendt fra Digital post at: Man er sikker på afsenders identitet. Man har adgang til afsenders CPR eller CVR nummer. S i d e 21

23 En Digital Post meddelelse i de fleste tilfælde kan erstatte et underskrevet brev på papir netop fordi afsender er entydigt identificeret via NemID. Myndigheden har mulighed for at afkræve slutbrugerens oplysninger, som kan lette sagsbehandlingen via indtastningsfelter. Hvordan man teknisk set leder borgerne over på Digital Post fra myndighedens hjemmeside er beskrevet i vejledningen: Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Man kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: 1.2 S i d e 22

24 6. Skjulte postkasser Postkasserne i Digital Post kan gøres enten synlige eller skjulte for slutbrugerne. De synlige postkasser er dem, som slutbrugerne kan vælge imellem når de ønsker at initiere en kontakt til myndigheden (jf. eksemplerne ovenfor). Når myndigheden beslutter sig for en opsætning, bør den overveje at kombinere denne med skjulte postkasser. Hvis man benytter muligheden for svarfunktion på de meddelelser myndigheden sender til Digital Post, kan man oprette postkasser til modtagelse af svar. Disse postkasser kan gøres usynlige, hvis myndigheden ikke ønsker, at slutbrugere skal kunne initiere en kontakt til disse postkasser. Dvs. at skjulte postkasser ikke er synlige i de postkassehierarkier, som er eksemplificeret ovenfor. Eksempel: En myndighed ønsker, at der kommer en returadresse på dens lønsedler, så man er sikker på at de lander i lønafdelingen og ikke skal gennem en række led, inden de når frem. Samtidig har myndigheden valgt, at slutbrugerne kun skal kunne se skrive til én postkasse i myndigheden, hvis det er slutbrugeren der initierer kontakten. Dette vil kunne opnås ved at lønafdelingens postkasse oprettes i Digital Post, men skjules for slutbrugerne. S i d e 23

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Status på tælleugen 2015

Status på tælleugen 2015 Status på tælleugen 2015 Side 1 af 15 I uge 43 blev der for sjette gang afholdt tælleuge i Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). I tælleugen bliver samtlige indgående og udgående henvendelser registreret

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Hvorfor en fællesoffentlig aftale? Grundlæggende skal den nuværende papirbårne portobaserede post i størst mulige omfang udfases til

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Gevinster ved at anvende dokumentboks. Anders Krabbe Møller Næstved Kommune

Gevinster ved at anvende dokumentboks. Anders Krabbe Møller Næstved Kommune Gevinster ved at anvende dokumentboks Anders Krabbe Møller Næstved Kommune Næstveds digitale strategi Hvorfor Dokumentboks og NemSMS? I dag kan vi modtage elektroniske ansøgninger men hele den opfølgende

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program.

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program. Notat 5. oktober 2016 KDK/Peter Hjuler Christensen Leverandørmøde vedr. Næste generation Digital Post 26. september 2016, Hotel Scandic, København Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef,

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Fordelingsadministration til vedligehold af regler

Fordelingsadministration til vedligehold af regler Fordelingsadministration til vedligehold af regler Dette dokument er en brugervejledning til SignFlow Fordelingsadministration til vedligehold af fordelingsregler. I forbindelse med etableringen af modulet

Læs mere

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Målet med præsentationen: Overblik over behov, ejerskab og løsninger Udveksling af idéer: tænk, jeg har da egentlig et behov, der ligner hvis

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 4. Retningslinjer for anvendelse af e-post

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 4. Retningslinjer for anvendelse af e-post Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for anvendelse af e-post Dette dokument har til formål at beskrive, hvordan medarbejdere i Dragør

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker.

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker. DPG Brugervejledning Indhold Formål... 1 Generelt om DPG og hvordan det virker... 1 Send sikker mail... 3 Hvad sker der, hvis du ikke kan sende sikkert?... 4 Sådan sender du til et CVR eller CPR nummer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere