Guide til lokale lønforhandlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til lokale lønforhandlinger"

Transkript

1 Guide til lokale lønforhandlinger

2 Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale... 4 Fællesaftalen om lokal løndannelse... 4 Ligeløn... 6 Procedureaftalen... 7 Hvilke løn oplysninger har Tillidsrepræsentanten krav på... 7 Hvilke midler er til rådighed for lokal løndannelse... 9 Lønpolitik og strategi... 9 Lønforhandling Lønforhandling er en igangværende proces hele året: Forberedelse af forhandling: Lønkrav og hvad du skal være opmærksom på Forhandlingspligt Hvad kan der forhandles om Ved enighed Ved uenighed Sådan kan et uenigheds referat se ud Efter forhandlingen Behandling af uenigheder i forbindelse med lokale forhandlinger Tvistesystemet Niveau Niveau Niveau Niveau Kredsens anbefalinger Retstvister TR procedure ved ny ansættelser Side 1

3 Indledning Denne guide er tænkt som et værktøj til dig som tillidsrepræsentant (TR) i forbindelse med din varetagelse af lokale lønforhandlinger på arbejdspladsen. Der er mange ting du skal iagttage: Overenskomsten Fællesaftale om lokal løndannelse Forhåndsaftalen mellem Socialpædagogerne Lillebælt og kommunen/regionen Forhåndsaftale på arbejdspladsen Lønpolitikker Bestemmelser om ligeløn Og meget andet. Via guiden kommer du rundt om de mest grundlæggende bestemmelser til brug for lokal løndannelse og henvisning til, hvor du kan finde mere viden herom. Du må meget gerne lade os vide, hvis du synes der mangler noget. På den måde bliver Guiden dynamisk og forhåbentlig et godt værktøj i dine bestræbelser på, at forhandle lokale lønmidler til medlemmerne på din arbejdsplads. Side 2

4 Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling Det fremgår af Fællesaftalen om lokal løndannelse i 3 stk. 4, at lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det fremgår endvidere både af Fællesaftalen om lokal løndannelse samt den kommunale procedureaftale mellem kommunen og Den Pædagogisk branche, at der skal forhandles ved ny-ansættelse, væsentlig stillingsændring m.v. Disse forhandlinger skal gennemføres hvis TR/organisation ønsker det. Hvis ledelsen afslår at forhandle TR s forslag, uanset om afslaget begrundes i manglende økonomi, skal sagen forfølges med et uenighedsreferat. Det er vigtigt at TR holder fast i retten til den årlige lønforhandling og at forhandlingen reelt gennemføres samt, at der skrives et referat, både ved enighed og ved uenighed. Lønnens sammensætning Lønnens sammensættes dels af bestemmelser i: Overenskomst: herunder grundløn, centralt aftalt funktionsløn og centralt aftalt kvalifikationsløn. Forhåndsaftaler mellem Socialpædagogerne Lillebælt og kommunen/regionen Forhåndsaftaler/lokale lønaftaler på arbejdspladsen Individuel løn: f.eks. funktionsløn aftalt for en konkret afgrænset opgave og/eller kvalifikationsløn på baggrund af objektive kriterier; f.eks. uddannelse eller andre kvalifikationer. Side 3

5 Lønbestemmelser i overenskomst Lønnen kan sammensættes ud fra følgende løntyper: Grundløn: som nyuddannet og ny-ansat. Denne henviser til stillingstype. Funktionsløn: baseres på de arbejds- og ansvarsområder, der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget af grundlønnen. Funktionsløn kan være tidsbegrænset. Kvalifikationsløn: baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer og tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Resultatløn: med henblik på at opnå et på forhånd fastlagt og målbart mål (engangsbeløb til enkeltpersoner eller grupper). Overgangsbestemmelser: F.eks. bestemmelser vedrørende personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg. Lønbestemmelser forhåndsaftale Der er yderligere lønbestemmelser i den kommunale/regionale forhåndsaftale indgået mellem kommunen/region Syddanmark og Socialpædagogerne Lillebælt om henholdsvis funktions- og kvalifikationsløn. Typisk er der indgået aftaler om tillæg for praktikvejledning, diplomuddannelse, koloni m.v. Forhåndsaftalen for din kommune/region Syddanmark finder du på kredsens hjemmeside. Tjek om der eventuelt også er forhåndsaftalte lønbestemmelser på din arbejdsplads. Fællesaftale om lokal løndannelse Aftalen er indgået for henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og RLTN Side 4

6 (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og findes på SL s hjemmeside. Aftalen indeholde bl.a. bestemmelser om: Lønpolitisk drøftelse Forhandlinger og procedurer bl.a. at forhandling afholdes senest 6 uger efter modtagelse af en forhandlingsbegæring, med mindre andet er aftalt. Lønforhold for den enkelte ansatte vurderes ved den årlige forhandling, ligeløn m.m. Nyansættelser, herunder hvad gør man til lønnen er forhandlet på plads Råderum til lokal løndannelse bl.a. at der i overenskomstperioden er midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes af en række elementer jf. Bilag A, Råderumspapiret. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om løn herunder, at lokale aftaler om funktionsløn kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem parterne. Opsigelse overfor en enkelt ansat skal ske med den pågældendes opsigelsesvarsel. Kvalifikationsløn er i princippet uopsigelig, sålænge man er ansat på samme grundløn og i samme kommune/region. Interessetvister om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn, føres på niveau 1 til 4. Side 5

7 Ligeløn Lov om ligeløn: Arbejdsgiver skal yde mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Fællesaftalen om lokal løndannelse: Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Forhandlingsfællesskabet og Regionerne har udarbejdet Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger I overenskomstperioden 2013 til 2015 får mænd på socialpædagogernes overenskomst gennemsnitlig 420 kroner mere i lokal løndannelse, end kvinder. Ved fastlæggelse af kriterier der udløser funktions- og eller kvalifikationsløn, bør det overvejes om mænd og kvinder har lige adgang til at opfylde kriterierne. Se mere i ovenstående vejledning, der med fordel kan bruges af TR i såvel kommune som i Region Syddanmark. Lov om ligeløn: 1 Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. 1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 2: En lønmodtager, hvis løn i strid med 1 er lavere end andres, har krav på forskellen. 3: En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller fordi denne har videregivet oplysninger om løn. Side 6

8 Procedureaftalen Socialpædagogerne Lillebælt har sammen med Den Pædagogiske branche indgået procedureaftale med flere kommuner og med Region Syddanmark. Procedureaftalen beskriver: Aftale- og forhandlingsbemyndigelse. Tidsfrister for afvikling af årlige lønforhandling. Tidsfrister for forhandling ved nyansættelser, herunder mulighed for a conto løn. Oplysninger der skal udveksles inden lønforhandling. Formidling af aftaleresultatet. Håndtering af lokale uenigheder. Procedureaftalerne finder du på kredsens hjemmeside. Hvilke løn oplysninger har Tillidsrepræsentanten krav på: I fællesaftalen om lokal løndannelse står: Det fremgår af MED-rammeaftalen, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres Side 7 på tillidsrepræsentantens begæring.

9 Det betyder, at tillidsrepræsentanten har krav på: Liste over alle ansatte på socialpædagogernes overenskomst på arbejdspladsen. Oversigt over hvordan lønnen er sammensat for alle ansatte på den overenskomst, du forhandler for. Oversigten får du fra din leder eller via det centrale personalekontor. Oversigten kan være et udtræk fra lønsystemet, som viser hver enkelt medarbejders samlede varige løn fordelt på centralt (overenskomst) og lokalt (forhåndsaftale og/eller individuel aftale) aftalte løndele, dvs. funktions- og kvalifikationsløn inklusiv det enkelte tillægs benævnelse f.eks. Vagtplanlægger - Diplomuddannelse. Lønstatistik: Forud for en lønforhandling kan TR anmode om lønstatistik. I fællesaftale om lokal løndannelse står: Den obligatoriske lønstatistik kan downloades fra forud for den lokale forhandling. På anmodning skal ansættelsesmyndigheden udlevere statistikken i papir. Du kan også bruge de oplysninger, der fremgår af indgåede lønaftaler og/eller lønsedlens bagsideoplysninger. Tjek også procedureaftalens bestemmelser om udveksling af oplysninger, herunder lønstatistik m.v. Side 8

10 Hvilke midler er til rådighed for lokal løndannelse Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (KL/RTLN): Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden er midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes af en række elementer, jf. Bilag Råderumspapiret. Det lokale økonomiske råderum: Ved overenskomst 2015 er der ikke centralt afsat lønmidler til lokal løndannelse. Midler til lokale lønforhandlinger skal afsættes i budgetfasen og/eller findes i det samlede råderum i arbejdspladsens budget. De hidtil forlodsfinancierede midler fra centrale overenskomstforhandlinger som falder tilbage i budgettet i forbindelse med personaleomsætningen (når medarbejdere med funktionstillæg og kvalifikationstillæg bl.a. for erfaring fratræder). TR kan foreslå leder at udarbejde statistikker via KRL (Kommuner og Regioners Løndatakontor) til opgørelse af, om personaleomsætningen i løbet af året har frigjort midler til genforhandling. Nogen gange kan der være flere midler til rådighed, end din leder er opmærksom på. I god tid før forhandlingen er det en god ide, at du sammen med din leder/forhandlingsmodpart skaber dig et overblik over det lokale økonomiske råderum. Lønpolitik og strategi Der findes lønpolitik på flere plan. I lønpolitikkerne kan du finde argumenter til brug ved løn forhandling. Side 9

11 Kommunen og Regionens lønpolitik er på det overordnede plan. Arbejdspladsens lønpolitik kan være mere konkret. Endvidere finder du Socialpædagogerne Lillebælts lønstrategi på kredsens hjemmeside. I arbejdspladsens virksomhedsplan, målsætning m.v. kan du også finde argumenter til at formulere kriterier for funktioner og kvalifikationer. På baggrund af den socialpædagogiske indsats arbejdspladsen udfører, er der måske behov for at efterspørge bestemte kvalifikationer. Inspiration kan også findes i f.eks. uddannelsespolitik, seniorpolitik m.m. Lønforhandling I Fællesaftale om lokal løndannelse står i 3 stk. 4: Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger være særligt opmærksom på dette. Lønforhandling er en igangværende proces hele året: Skab gode relationer til ledelsen og skab dermed et godt grundlag for kommende lønforhandlinger. Hold øje med personaleomsætningen (hvem fratræder/tiltræder). Hold øje med vacante stillinger. Uforbrugte lønmidler kan forhandles som engangsbeløb. Den årlige lønforhandling bør drøftes med medlemmerne, så I har mulighed for at aftale en fælles strategi for lønforhandlingen. Side 10

12 Forberedelse af forhandling: Indhent mandat fra medlemmerne til den årlige lønforhandling. Vær obs. på kollegaer med erfaring uden lokal-løn. Vær obs. på om andre faggrupper får tillæg for funktioner som socialpædagoger også varetager. Vær obs. på om andre faggrupper får kvalifikationsløn for kvalifikationer / kompetencer som socialpædagoger også besidder. Vær obs. på om mænd og kvinder får lige løn. Vær obs. på om kredsen har indgået en forhåndsaftale med kommunen/regionen. Vær obs. på om kredsen har haft afholdt en lønpolitisk drøftelse med kommunen/regionen. Prioriter kravene. Formuler gode begrundelser. TR kan ikke forhandle sin egen løn. Det gør kredskontoret. Er der tvivl om mandatet, både i forhold til den præcise beslutning eller om hvorvidt lønkravet er realistisk, bør TR søge afklaring ved deres kredskonsulent eller via Socialpædagogerne Lillebælts lønstrategi, som kan overtrumfe det lokale mandat. Det kan f.eks. være hvis medlemmerne prioriterer at bruge lokale lønmidler til en personaleudflugt? Ikke ønsker åbenhed om lønforhandling? Det er væsentligt, at TR løbende informerer medlemmerne undervejs i processen. Side 11

13 Lønkrav og hvad du skal være opmærksom på I god tid før forhandlingen bør du indsamle lønkrav fra dine kolleger. Socialpædagogerne Lillebælt anbefaler åbenhed om den lokale lønforhandling og at du fastsætter kravene sammen med medlemmerne, dvs. får mandat til forhandlingen. Der er aldrig penge nok og det er nødvendigt, at prioritere hvilke krav der er vigtigst og hvilket medlem, der eventuelt står forrest i køen til en lønforbedring. Hvor store lønforbedringer rejser I krav om. Det er vigtigt at have gode begrundelser for lønkravene. Side 12

14 Forhandlingspligt I fællesaftale om lokal løndannelse står: Ansættelsesmyndigheden og (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer (TR) har pligt til at forhandle løn efter denne aftale. Der er ingen pligt til at opnå enighed. En af hovedreglerne omkring lønfastsættelse er, at man har pligt til at forhandle modpartens forslag. Det vil sige, at fremsætter en af parterne et forslag, skal modparten tage imod forslaget og medvirke i en forhandling. Der er derimod ikke en pligt til at blive enige, og en eventuel uenighed behandles efter det særlige tvisteløsningssystem jf. fællesaftale om lokal løndannelse. En vigtig grundregel omkring lønforhandling er, at man udviser "god forhandlingsvilje" ved at være forberedt til forhandlingen og klar til at lytte til modparten. Lønelementer: Funktionsløn pensionsgivende, varigt eller tidsbegrænset som trin eller tillæg (00-niveau). "Funktionsløn baseres på de funktioner, der knyttes til jobbet og begrundes i de arbejds- og ansvarsområder, der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionen skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Kvalifikationsløn, varigt som trin eller tillæg (00-niveau). "Kvalifikationsløn baseres på den enkeltes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring". Vacante lønmidler, engangsbeløb, som f.eks. opstår i forbindelse med en ubesat stilling. Resultatløn, engangsbeløb eller tidsbegrænset tillæg (00-niveau), som afsættes i budgettet til konkret målopfyldelse. Side 13

15 Hvad kan der forhandles om Et løntrin har en bestemt pris alt efter om det f.eks. er forskellen mellem løntrin 27 og 28 eller løntrin 34 og 35. Ligesom et tillæg har en bestemt pris f.eks. et årligt tillæg på (31. marts 2000 niveau) er lig med 8.874,66 kroner pr. 1. januar Både løntrin og tillæg er pensionsgivende. Løntrin og tillæg reguleres på baggrund af overenskomst og de indgåede aftaler via Forhandlingsfællesskabet, om generelle lønvilkår. På SL s hjemmeside under løn finder du de aktuelle lønsatser: Klik her Det gælder om, at lønforhandlingen ender med en aftale som du og dine medlemmer er tilfredse med og som din leder også er tilfreds med. Rammerne for forhandlingen og måden den gennemføres på, kan have betydning for resultatet og chancen for at opnå enighed. Ved enighed Der udfærdiges referat af den årlige lønforhandling. Beskriv præcis og konkret hvad parterne er nået til enighed om. Aftal hvem der formidler resultatet af forhandlingen. Det er altid ledelsens ansvar at formidle resultatet til de ansatte som ledelsen ikke ønskede at indgå lønaftale for. Husk efterfølgende at sende kopi af lønaftale til kredskontoret! Ved uenighed Uenighedsreferatet har to formål: 1. At beskrive hvad der ikke kunne opnås enighed om således, at de lokale parter, også for fremtiden, har en fælles beskrivelse. De centrale parter kan evt. inddrages i sagen. 2. Og at gøre det i fællesskab, så begge parter har ansvar - også for den del af forhandlingen. Husk at sende kopi af referatet til kredskontoret. På baggrund af referatet vurderer kredskontoret muligheden for at videreføre forhandlingen i tvisteløsningssystemet. Side 14

16 Det er oftest arbejdsgiveren, der står for referatet og det er vigtigt, at TR får sine forslag og synspunkter med i referatet. Sådan kan et uenigheds referat se ud Dato: Deltagere, hvem er til stede: Hvad skal der forhandles om, kort som en overskrift Forhandling dato XX TR XX og leder XX Der forhandles om Funktionsløn / Kvalifikationsløn Hvilket grundlag forhandles der på: Sagen: Uenigheden: Særsynspunkter/ forklaringen Afslutning Overenskomst XX Aftale XX Hvilke personer/gruppe, stillingsbetegnelse, antal Hvor er de ansat, og evt. hvad de er beskæftiget med Hvad er det I skal forhandle beskriv detaljeret de forskellige forslag og om de er fremsat af leder eller TR. Hvilken type løn/tillæg og baggrunden herfor. Beskriv i fællesskab hvad I ikke kan opnå enighed om. Og gerne hvis der er dele i rent faktisk er blevet enige om. Beskriv det hele, da det kan være vanskeligt at bevare overblikket, hvis I henviser til tidligere forhandlinger og ældre referater. Beskriv evt. hver for sig, hvilket synspunkt I repræsenterer: Det er Tillidsrepræsentantens opfattelse at... Det er kommunens opfattelse, at Beskriv hvem der gør hvad. Udbetaling af aconto løn, jf. procedureaftalen i forbindelse med ny ansættelse? Tag forbehold for at videreføre sagen i tvisteløsningssystemet. Arbejdsgiveren har den første fortolkningsret, hvorfor de ofte har ansvaret for at skrive referatet. Læs det grundigt igennem og få de rettelser på plads som I synes er nødvendige. Læs også referatet igennem med en udenforståendes briller, af hensyn til de centrale parter. Side 15

17 Efter forhandlingen Ud over det der står i referatet, kan det være en god ide, at TR umiddelbart efter forhandlingen noterer fordele/ulemper og andre relevante oplysninger fra forhandlingen, til brug for den videre proces og kommende forhandlinger f.eks.: Hvordan gik forhandlingen, skal noget gøres anderledes ved næste forhandling? Manglede du noget i din forberedelse eller konkrete oplysninger? Gav ledelsen tilsagn om ønsker til næste års forhandling? Behandling af uenigheder i forbindelse med lokale forhandlinger Interessetvister kan være uenighed om, hvorvidt en enkeltperson eller en gruppe skal have mere i løn, eller hvilken størrelse lønforbedringen skal have. Hvis der ikke kan opnås enighed i de lokale forhandlinger, kan ledelsen ikke ensidigt fastsætte lønnen. Løn skal altid forhandles og aftales. Der er i Fællesaftalen om lokal løndannelse beskrevet en procedure for håndtering af interessetvister - tvisteløsningssystemet. Tvistesystemet Med i systemet er, at konflikter om lokale aftaler så vidt muligt også skal løses lokalt. Niveau 0 Der kan ikke opnås enighed mellem TR og den lokale ledelse i forhandlingerne. TR og lokal leder udarbejder et referat, som indsendes til kredsen. I referatet skal som minimum stå de forslag I har fremsendt til den lokale ledelse til forhandling, jo mere objektivt og velbegrundet jeres forslag står i referatet, desto nemmere er det at videreføre i næste niveau. Referatet afsluttes med, Der kunne ikke opnås enighed og en underskrift fra henholdsvis TR og den modpart der er forhandlet med. Efter modtagelsen af referatet vurderer kredsen muligheden for at gå videre med sagen og anmode den lokale leder/kommunen/regionen om forhandling på niveau 1. Niveau 1 Hurtigst muligt herefter forhandler kreds Lillebælt (faglig konsulent) og den lokale leder/kommunen/regionen. Hvis der ikke kan opnås enighed udarbejdes et Side 16

18 uenighedsreferat. Kredsen vurderer, eventuelt sammen med forbundet, om sagen kan videreføres på nivea 2. Niveau 2 Repræsentanter fra KL/Danske Regioner og SL s forbund medvirker i en forhandling mellem kommunen/regionen og Socialpædagogerne. Ved Ok13 blev det aftalt, at KL som udgangspunkt ikke længere deltager i forhandlingen, men inden forhandlingen afholdes, vil der være en drøftelse af sagen mellem KL og SL s forbund. Hvis der ikke kan opnås enighed udarbejder parterne et uenighedsreferat og forbundet vurderer om sagen kan videreføres på nivea 3. Niveau 3 De centrale parter forhandler dvs. SL (forbundet) og KL/Danske Regioner. Hvis der opnås enighed ved de centrale forhandlinger, er løsningen bindende for de lokale parter. Det er meget sjældent, at parterne ikke bliver enige i en niveau 3-forhandling. Hvis det sker, vurderer et nævn bestående af parterne/en opmand sagen og træffer endelig afgørelse. Uenighed om resultatlønsaftaler kan ikke videreføres som interessetvister, dog kan de lokale parter anmode overenskomstparterne om at bistå i en ny lokal forhandling. Kredsens anbefalinger Det skal naturligvis altid overvejes, om en tur gennem tvistesystemet vil føre til en anden og bedre løsning af konflikten. Omvendt skal du heller ikke altid acceptere ledelsens forslag til løsning, hvis du har gode og saglige argumenter for dine forslag. Du kan altid få sparring på, om det er en god ide at gå gennem tvistesystemet, i kredsen. Generelt kan det siges at gode, saglige og velforberedte argumenter gør de lokale forhandlinger, og en eventuel videreførelse, nemmere. Det er derfor vigtigt, at du har tydeliggjort begrundelserne for dine standpunkter og gerne har mere end én begrundelse. Socialpædagogerne anbefaler, at der altid udarbejdes et referat af de lokale forhandlinger og i de forhandlinger, hvor man ikke opnår enighed er det et krav. I referatet skal begge parters standpunkter fremgå, så uenigheden er beskrevet så tydeligt som muligt. Side 17

19 Retstvister En anden form for tvister/uenigheder er retstvister. Man taler om en retstvist, når der er uenighed om, hvordan en aftale skal forstås, eller om hvorvidt der er tale om et brud på en lokal aftale. Det er en retstvist, når parterne ikke kan blive enige om, hvordan f.eks. en forhåndsaftale skal forstås. Det samme gælder hvis du som TR vurderer, at arbejdsgiveren har brudt forhåndsaftalen. TR skal kontakte kredsen, hvis hun mener, at arbejdsgiveren bryder en indgået aftale, eller der er uenighed om forståelsen af en aftale. Kredsen sender sagen videre til SL s Forbundshus, som vurderer, om den skal prøves ved en voldgift. TR procedure ved ny ansættelser TR deltager så vidt muligt ved ansættelsessamtalen. 1. Når ledelsen meddeler hvem der ønskes ansat, skal TR (såfremt TR har forhandlingskompetencen): Tjekke om den nyansatte er medlem af Socialpædagogerne Hvis ikke, tilbyde medlemskab. Anmode om ledelsens forslag til lønaftale. 2. TR sammenholder forslaget til lønaftale med overenskomstens bestemmelser om funktions- og kvalifikationsløn, herunder erfaring på baggrund af grunduddannelse m.v., med forhåndsaftalen i kommune / region og med eventuel forhåndsaftale på arbejdspladsen. Forelægge og diskutere forslaget til lønaftale med medlemmet. Få medlemmets accept Eller Få medlemmets forslag til ændring i lønaftalen. TR forhandler lønaftalen med ledelsen. TR underskriver lønaftalen (Hvis enighed ikke opnås, skriv uenighedsreferat og send kopi til kredskontoret). Sende kopi af lønaftalen til kredskontoret. Hvis TR ikke har forhandlingskompetencen sendes lønforslag til kredsen, som sender det i høring hos medlemmet. Du skal selvfølgelig drøfte medlemskab med en nyansat, selvom det er kredsen der forhandler lønnne. Side 18

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt.

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Ergoterapeutforeningen Forhandling af lokal løn Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Her kan du finde svar på typiske spørgsmål i relation

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde 09.02 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.02 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for hus/renområdet O.13 46/2013 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for hus/renområdet O.13 46/2013 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for hus/renområdet KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund - 3F 09.08 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.08 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser september 2011 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K Vejledning om lokal løndannelse

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for chefer O.13 50/2013 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for chefer O.13 50/2013 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for chefer KL Arkitektforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Foreningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 09.09

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

BILAG 10. DE CENTRALE PARTERS FÆLLES VEJLEDNING OM INDGÅELSE AF LOKALE TR-AFTALER

BILAG 10. DE CENTRALE PARTERS FÆLLES VEJLEDNING OM INDGÅELSE AF LOKALE TR-AFTALER Side 56 BILAG 10. DE CENTRALE PARTERS FÆLLES VEJLEDNING OM INDGÅELSE AF LOKALE TR-AFTALER Nye muligheder Der er vide rammer for indholdet af de lokale aftaler for tillidsrepræsentanter (TR) og kun ganske

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE MED FLERE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE MED FLERE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE MED FLERE 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. OMRÅDE... 4

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

aftale om Lokal løndannelse det regionale område

aftale om Lokal løndannelse det regionale område aftale om Lokal løndannelse 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

Udsendt af Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland maj 2007. www.sl.dk/midtogvestjylland midtogvestjylland@sl.dk

Udsendt af Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland maj 2007. www.sl.dk/midtogvestjylland midtogvestjylland@sl.dk til Maj 2007 LOKALE LØNFORHANDLINGER - GUIDE - Indholdsfortegnelse Forord..3 TR som lønforhandler.. 4 Lønsystemets opbygning....5 Grundløn.. 5 Funktionsløn... 5 Kvalifikationsløn...6 Engangsvederlag..

Læs mere

Lokale lønforhandlere. Synlig, objektiv og gennemskuelig løn

Lokale lønforhandlere. Synlig, objektiv og gennemskuelig løn Lokale lønforhandlere Synlig, objektiv og gennemskuelig løn 2 Lokale lønforhandlere Synlig, objektiv og gennemskuelig løn Indholdsfortegnelse Indledning 4 Forhandlingskompetencer 4 Lønforhandling for institutionsledere

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden

Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Gennem disse guidelines vil regionens ledelse og de faglige organisationer styrke den lokale lønforhandlingsproces.

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Side 1 AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR AMTSVEJMÆND M.FL., AMTSBETJENTE M.FL. OG SKOLEBETJENTE M.FL. OK-05

Side 1 AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR AMTSVEJMÆND M.FL., AMTSBETJENTE M.FL. OG SKOLEBETJENTE M.FL. OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 11.20.16 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR AMTSVEJMÆND M.FL., AMTSBETJENTE M.FL. OG SKOLEBETJENTE M.FL. 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 11.20.16 Side 3 KAPITEL

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune FOA - Fag og Arbejde 07.02 Side 1 Indholdsfortegnelse 07.02 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere