Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:"

Transkript

1 Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets fred, er det ikke tilladt at fotografere patienter, medkursister eller undervisere under kurser afholdt af Danske fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi. Samtidig indskærpes at oplysninger om patienter fremkommet under patientdemonstrationer hører ind under den almindelige tavshedspligt omkring patienter.

2 Kursernes formål og MT-konceptet 0,01 Formål for Muskuloskeletal fagforum s kurser: Kursusrækken i muskuloskeletal terapi afholdes af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi. Kursusrækken er opbygget i 4 trin, som kan afsluttes med internationalt godkendt prøve i muskuloskeletal terapi. Formålet med kursusrækken er at indføre kursisterne i MT-konceptet, samt at formidle specialviden og færdigheder indenfor muskuloskeletal terapi undersøgelses- og behandlingsmetoder til kursusdeltagerne. Kursisterne skal indenfor rammerne af MT-konceptet opnå færdigheder i diagnostik og den kliniske beslutningsproces gennem vurdering og analyse af kliniske fund og symptomer = klinisk ræsonnering. Mt-konceptet: MT - konceptet er et dansk undersøgelses- og behandlingskoncept bestående af en syntese af de koncepter, der hidtil har været indeholdt i MT - fagforums undervisningstilbud. (eksempelvis: ortopædisk manuel terapi, Maitland, mobilisering ud fra Osteopatkonceptet, muskelfunktionsdiagnostik, McKenzie, Neurodynamisk undersøgelse og behandling, Muscle Energy Tecnique, Myo- Fascial Release). Konceptet udvikles i takt med forskningsresultater og erfaringer med muskuloskeletal terapi på nationalt og internationalt plan. Rækkefølge: Efter Trin 1 A følger Trin 1 B. Efter Trin 1 er gennemført kan Trin 2 A og trin 2 B tages i vilkårlig rækkefølge. Både Trin 2 A og 2 B skal være gennemført, inden deltagelse i Trin 2 C. Deltagelse i Trin 3 B er betinget af at man har gennemført Trin 3 A. Kursusbeskrivelse trin 1: Trin 1 indeholder kursus 1 A og 1 B og er første del af kursusrækken. Trin 1 A omhandler den thoracolumbale overgang, columna lumbalis, pelvis og underekstremiteterne. Trin 1 B koncentrerer sig om: Columna cervicalis, columna thoracalis samt overekstremiteterne. På begge kurser indgår patientdemonstrationer som praktisk eksempel på den kliniske proces og de undersøgelses- og behandlingsprincipper, der arbejdes udfra. Kursusbeskrivelse Trin 2: Trin 2 er andet trin af 4 i MT fagforums kursusrække og består af 3 kurser: Kursus A omhandler den thoracolumbale overgang, columna lumbalis, pelvis og UE. Kursus B koncentrerer sig om columna cervicalis, kæbeleddet, columna thoracalis samt OE. Kursus C er et behandlingskursus med patienter og med supervision på undersøgelse og behandling. Kurserne A og B tager udgangspunkt i patientdemonstrationer, samt kursisternes medbragte journaler. På kursus C er udgangspunktet undersøgelse og behandling af patienter under supervision.

3 MT-fagforums efteruddannelsesforløb 0,02 Trin 1 1 A Columna Lumbalis Pelvis UE 1 B Columna Cervicalis Columna Thoracalis OE Trin 2 2 A Columna Lumbalis Pelvis UE 2 B Columna Cervicalis Columna Thoracalis OE 2 C Klinisk Supervision Case rapport Muskuloskeletal Terapi Eksamen Del 1 Trin 3 3 A Mobilisering 3 B Mobilisering 3 C Klinisk Supervision Muskuloskeletal Terapi Eksamen Del 2

4 Trin 1 A 0,03 Trin 1 A: Trin 1A omhandler den thoracolumbale overgang, columna lumbalis, pelvis og underekstremiteterne. Undervisningen bygges op omkring patientdemonstrationer, hvorved den kliniske proces og interaktionen med patienten belyses. Fokus lægges på en dynamisk undersøgelsessystematik med arbejdshypoteser, diagnosticering, valg af behandling og evaluering. Dertil mundtlig og skriftlig kommunikation. I undervisningen vægtes praktiske og kvalitative elementer højere end de teoretiske og kvantitative. Anvendelse af egne erfaringer og færdigheder fremmes i form af forskellige opgaveløsninger, som indgår i kursus. Mål for trin 1 A: At bibringe kursisterne forudsætninger for anvendelse af MT - konceptets basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces og herunder kunne: - Vurdere anamnesen og herudfra planlægge de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser. - Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme og herudfra kunne planlægge behandlingen - Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columna, pelvis og ekstremiteterne bl.a. efter Maitlands gradinddeling. - Kende rammerne for skriftlig kommunikation efter MT- konceptet. (Maitland) Indhold: - tolkning af fund, symptomer og svar på undersøgelse og behandling. - opstilling af hypoteser og prognoser - smerte og embryologi - journalskrivning - accessoriske undersøgelses- og behandlingsteknikker til den thoracolumbale overgang, columna lumbalis og pelvis som beskrevet af Maitland - bevægeundersøgelse med overpres - neurologisk og neurodynamisk undersøgelse af UE - bevægelsesdiagrammer - vurdering af smerte, irritabilitet samt patientens ressourcer - passive fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til UE s led som beskrevet af Maitland. - bløddelsbehandling - patientdemonstration. - indikationer og kontraindikationer

5 Trin 1 B 0,04 Trin 1 B: Trin 1 B omhandler columna cervicalis, columna thoracalis, samt skulder. Undervisningen bygges op omkring patientdemonstrationer, hvorved den kliniske proces og interaktionen med patienten belyses, samt omkring medbragte cases fra kursisterne. Fokus lægges på undersøgelsessystematik, biomekanisk diagnostik og behandlingsmuligheder. Mundtlig og skriftlig kommunikation, samt betydningen af de kliniske beslutningsprocesser. Mål for Trin 1 B: At udvikle kursisterne forudsætninger for anvendelse af MT - konceptets basisstof, samt evnen til at anvende elementer i den kliniske beslutningsproces og herunder kunne: - Vurdere anamnesen og herudfra planlægge de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser. - Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og herudfra kunne planlægge behandlingen - Anvende specifikke undersøgelses- og behandlingsteknikker for columnas øvre del og overekstremiteterne bl. a. efter Maitlands gradinddeling. - Kommunikere skriftligt efter MT- konceptet. Indhold: - tolkning af fund, symptomer og svar på undersøgelse og behandling. - opstilling af hypoteser og prognoser - journalskrivning - accessoriske undersøgelses- og behandlingsteknikker til columna som beskrevet af Maitland - bevægelsesdiagrammer - passive fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til OE s led som beskrevet af Maitland. - bevægeundersøgelse med overpres - neurologisk og neurodynamisk undersøgelse af OE - muskelfunktionsdiagnostik - forskellige udspændingsteknikker - specifikke tests for øvre cervicalcolumna. - specifikke øvelser - bløddelsbehandling - patientdemonstration. - indikationer og kontraindikationer - smerteteori.

6 Trin 2 A 0,05 Mål for Trin 2: At kursisterne får mulighed for at udvikle mere avancerede elementer fra MT-konceptet herunder kvaliteten i den kliniske beslutningsproces og i de manuelle færdigheder. Trin 2 A: Columna / UE: Kursus A omhandler den thoracolumbale overgang, columna lumbalis, pelvis og UE. På kurset lægges der vægt på at opøve kursisternes færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling i relation til forskellige vævsstrukturer, smerte og biomekaniske sammenhænge. Undervisningen tager udgangspunkt i patientdemonstration, kursisternes medbragte journaler, teoretiske oplæg og praktisk afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker under vejledning. Mål for Trin 2 A: Kursisterne skal efter kurset kunne: - vurdere specifik ledbevægelighed i columna lumbalis kvalitativt og kvantitativt, herunder vurdere den kliniske betydning i relation til patientens symptomer. - planlægge og tilrettelægge behandling udfra anmnese og undersøgelse, herunder progrediere i forhold til symptomernes karakter og adfærd. - behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene. - behandle bløddele med udspænding og MFR. - behandle neurogene strukturer - behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier. Indhold: Trin 2 A: Columna / UE - Patientdemonstration, undersøgelse og behandling. - specifik undersøgelse og behandling med passive fysiologiske bevægelser i columna lumbalis - differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring columna lumbalis - pelvis syndromer, dysfunktioner og fejlstillinger, undersøgelse og behandling - undersøgelse og behandling af UE s ledforbindelser med passive translatoriske/accessoriske bevægelser - differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring ekstremitetsled - smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling - læring og genlæring af bevægelse, specifikke øvelser - bløddelsbehandling og udspænding. - rationaler bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression) - neurodynamiske test og behandling af neurogent væv

7 Trin 2 B 0,06 Trin 2 B: Columna OE: Trin 2 B koncentrerer sig om columna cervicalis, kæbeleddet, columna thoracalis og OE. På kurset lægges der vægt på at opøve kursisternes færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling i relation til forskellige vævsstrukturer, smerte og biomekaniske sammenhænge. Undervisningen tager udgangspunkt i patientdemonstration, kursisternes medbragte journaler, teoretiske oplæg og praktisk afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker under vejledning. Mål for Trin 2 B: Kursisterne skal efter kurset kunne: - vurdere specifik ledbevægelighed i columna cervikalis og thoracalis kvalitativt og kvantitativt, herunder vurdere den kliniske betydning i relation til patientens symptomer. - planlægge og tilrettelægge behandling udfra anamnese og undersøgelse, herunder progrediere i forhold til symptomernes karakter og adfærd - behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas og ekstremiteters led. - behandle neurogene strukturer - behandle bløddele med udspænding og MFR Indhold: - Patientdemonstration, undersøgelse og behandling. - specifik undersøgelse af passive fysiologiske bevægelser i columna thoracalis og cervikalis - undersøgelse af OE s ledforbindelser med passive translatoriske /accessoriske bevægelser - differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring ekstremitetsled - differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring columna og kæbeled - smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling - læring og genlæring af bevægelse, specifikke øvelser - bløddelsbehandling og udspænding. - neurodynamiske test og behandling af neurogent væv - rationaler bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression) - klinisk ræsonnering - effektmåling, kvalitetsudvikling og forskning - repetition/forfining af tidligere indlærte teknikker.

8 Trin 2 C 0,07 Trin 2 C: Klinisk Supervision Gennem klinisk supervision på patientundersøgelse, behandling og journalskrivning arbejdes der henimod at stimulere kursistens faglige og personlige udvikling som fysioterapeut. Den verbale og nonverbale kommunikation med patienten belyses både teoretisk og praktisk. Der lægges vægt på at stimulere til bevidstgørelse af de kliniske overvejelser og deres betydning. Mål for Trin 2 C: Kursisterne skal efter kurset kunne: - vurdere kliniske fund, symptomer og ressourcer udfra ny viden og basisstof - udvælge og anvende nuancerede undersøgelse- og behandlingsmetoder indenfor MT-konceptet - vurdere forløbet i forhold til klinisk ræsonnering - evaluere egen handling (det personlige, kommunikation) - udvikle kvalitet og kreativitet i de manuelle færdigheder Indhold: - Klinisk supervision - patientundersøgelse og behandling - smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling - kommunikation

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere