Kommunikationspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik"

Transkript

1 Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette gælder internt i forhold til vores ledere og medarbejdere, og eksternt over for pressen, borgerne og øvrige interessenter. Overordnet skal omverdenen opleve Jammerbugt Kommune og kommunens kommunikation som offensiv, troværdig, tilstrækkelig, sammenhængende og vedkommende. Målsætninger 1. Kommunikationen skal være åben og offensiv - Vi er åbne, ærlige og imødekommende overfor offentligheden. - Vi melder klart ud og er troværdige også om kritiske forhold. - Vi fortæller de gode historier om mangfoldigheden i kommunens ydelser og synliggør kommunens serviceniveau. 2. Kommunikationen skal være relevant og professionel - Vi er målrettede i vores kommunikation og bruger forskellige kommunikationskanaler. - Vi giver den rette information på rette tid til de rette interessenter på den rette måde. - Vi satser aktivt på digital kommunikation og nye medier. 3. Alle bidrager og har ansvar for kommunikationen - Vi anstrenger os på at kommunikere internt og eksternt, således at der skabes konstruktiv dialog og sammenhængende information. - Vi har den holdning, at alle medarbejdere kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold alternativt henviser til nærmeste leder. - Vi vil tænke kommunikation ind i kommunens service, myndighedsudøvelse og i opstarten af nye initiativer. I forlængelse af disse overordnede målsætninger beskrives de forskellige elementer og handlinger, der skal realisere målsætningerne. Endvidere redegøres der for rolle- og ansvarsfordelingen i håndteringen af kommunens kommunikation. Vi skal løbende evaluere de måder, vi kommunikerer på, og løbende indarbejde erfaringerne i den fremtidige kommunikationspolitik. Følgende elementer indgår i kommunikationspolitikken: A: Intern kommunikation B: Ekstern kommunikation C: Nye medier D: Branding A: Intern kommunikation Jammerbugt Kommune vægter den interne kommunikation højt. I en fusioneret virksomhed, som er geografisk spredt, er det meget vigtigt, at kommunikationen prioriteres højt. Kommunikationen skal hjælpe med at forstå kulturforskelle og være med til at binde den nye organisation sammen og skabe en fælles fremtidig kultur. Kommunikationen skal ligeledes være med til at danne en faglig og velfungerende organisation, der udadtil fremstår som én sammenhængende enhed. 1. Personalemøder, temamøder og orienteringsmøder Det er vigtigt, at lederne går forrest, når det gælder kommunikationsindsatsen, og at de tænker i formidlingsbaner, så medarbejderne er orienterede om de beslutninger, der bliver truffet. Ansvarlig: Ledelse/decentrale ledere. Måling: Lederne bliver i forbindelse med ledelsesevalueringer/trivselsundersøgelser målt på, om medarbejderne er tilfredse med den information, de modtager fra ledelsesniveauet. 2. Intranet/TRYK Intranettet er vores interne informationsværktøj, hvor medarbejderne kan finde informationer om arbejdsgange, værktøjer til løsning af arbejdsopgaver mv. Samtidig har intranettet også en kulturskabende værdi, fordi der løbende bliver publiceret nyheder fra hele organisationen.

2 Målet er, at alle relevante informationer ligger på intranettet, så medarbejderne er informerede, og vi kan fremme vidensdelingen på tværs af organisationen. Desuden skal nyhedsmails ikke sendes ud i alle medarbejderes mailboks, men kan med fordel lægges ind på intranettet, så vi får flyttet kommunikationen fra mails til intranet. Ansvarlig: Ledere, redaktører og kommunikationsmedarbejdere. Måling: Intranettet evalueres løbende sammen med redaktørerne og en gang årligt i andet kvartal tages temperaturen på intranettet ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Efter drøftelse i direktion og Hovedudvalg sættes Personalebladet på stand-by, og i stedet offentliggøres nyheder, historier m.m. løbende på TRYK. B: Ekstern kommunikation Alle medarbejdere skal tænke i kommunikationsbaner, og når nye tiltag/projekter sættes i gang i organisationen, er det vigtigt, at projektgruppen melder ud og fortæller om projektet, så de gode historier bliver synliggjort over for offentligheden. Budskaberne skal målrettes i forhold til den enkelte målgruppe, så kommunikationen bliver entydig og målrettet. 1. Skriftlig kommunikation Den måde vi kommunikerer på via breve, s, på nettet og i brochurer/annoncer er bestemmende for den måde, vi opfattes på. Derfor skal vi være målrettede, ligeværdige og aktive i vores sprogbrug. Der kunne med fordel oprettes kurser i skriftlig kommunikation for de ansatte. I første om gang for de administrative medarbejdere og på et senere tidspunkt for øvrige medarbejdere. Med hensyn til svarfrister er det besluttet, at breve skal besvares hurtigst muligt, og senest inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen enten med endeligt svar eller med svar om den forventede sagsbehandlingstid. Tidsplan: I foråret 2008 opstartes et pilotprojekt, hvor behovet for kurser bliver undersøgt nærmere. Det skal overvejes, om vi skal bruge ekstern bistand. Ansvarlig: Ledere og ansatte alle er ansvarlige for den måde, som de skriver på til borgerne og andre interessenter. Måling: Årlige stikprøver for at se, hvordan vi skriver til borgerne. 2. Hjemmesiden Hjemmesiden bliver løbende udbygget og udviklet. Da mange er indholdsleverandører til hjemmesiden, er der formuleret retningslinier og principper for, hvordan redaktørerne skal arbejde med kommunens hjemmeside. Der udarbejdes i august måned 2007 yderligere regler for hjemmesiden, som implementeres i Vejledning og regler for redaktører for hjemmesiden. Samtidig udarbejdes der en Strategi for strukturen på hjemmesiden i samarbejde med Stabschef for Fællessekretariatet. Hjemmesiden bliver løbende udviklet. I juni og juli 2007 bliver informationer fra kommunens institutioner integreret i hjemmesiden. Samtidig skal indholdet udvides med flere digitale løsninger, herunder nyhedsmodul, chat- og debatmodul etc. I juli måned 2007 har Kommunikationsafdelingen integreret Borger.dks debatmodul. Det er kommunen, som opretter debatterne og administrerer debatterne. Borgerne kan via digital signatur gå ind for at svare og kommentere en debat. Kommunikationsafdelingen vil ved Borger.dk undersøge, hvilke udviklingsperspektiver der er for Borger.dks debatmodul. Det vil være hensigtsmæssigt, at borgerne selv kan oprette en debat. Samtidig vil Kommunikationsafdelingen få et tilbud hjem fra leverandøren af vores hjemmeside, således at borgerne evt. kan benytte et debatmodul uden digital signatur. Derefter må vi tage stilling til, hvilket debatmodul vi fremover benytter på hjemmesiden. Foreninger på nettet Der er ikke ressourcer til at lave et projekt, så alle foreninger i Jammerbugt Kommune kan få en hjemmeside på jammerbugt.dk. Dette har ellers været en af tankerne bag hjemmesiden. Derfor vil Kommunikationsafdelingen indkalde til møde eller sende en mail ud, så foreningerne bliver informeret om dette. Desuden vil Kommunikationsafdelingen indlede et samarbejde med Kultunaut, så vi kan lave en kulturkalender for Jammerbugt Kommune på vores hjemmeside. Foreningerne kan ganske gratis annoncere deres arrangementer via Kultunaut - jammerbugtdelen. Der er taget tilbud hjem fra Kultunaut. Ansvarlig: Redaktører og kommunikationsmedarbejdere. Måling: Hjemmesiden skal leve op til de gængse standarder for god webkommunikation ud fra Bedst på nettet. Målet er fire netkroner i 2007, selvfølgelig taget i betragtning, hvilke kriterier IT- og Telestyrelsen opstiller i Desuden bliver der foretaget fokusgruppeundersøgelser i tredie kvartal af hjemmesiden. 3. Åbne postlister offentliggøres

3 Postlisterne skal genereres fra edoc og føres over på hjemmesiden. I efteråret 2007 skal der laves en beskrivelse af, hvordan vi benytter postlister, og det forventes, at postlister for indgående post bliver etableret i det sidste kvartal af Tidsplan: Postlister for indgående post sidste kvartal Ansvarlig: Stabschef for Fællessekretariatet. Måling: I den årlige drøftelse med pressen indgår punktet vedr. måling af postlister. 4. I fremtiden vil som er den fælles offentlige digitale servicekanal for borgerne få større og større betydning også for Jammerbugt Kommunes hjemmeside og den digitale kommunikation. Allerede nu er forskellige selvbetjeningsløsninger for den enkelte kommune samlet på I 2008 skal forskellige digitale borgertemaer som Min Bolig og Mine Børn samles på og i 2012 skal det, som hedder Min side være fuldt udbygget. Min side er borgernes sted på nettet, hvor den enkelte borger kan finde alle informationer om sig selv fra det offentlige. Samtidig vil Regeringens, KL s og Danske Regioners digitaliseringsstrategi af den offentlige sektor have betydning for den fremtidige udvikling af hjemmesiden. Vi holder et vågent øje med de initiativer, som kommer fra den kant. I forbindelse med digitaliseringen af det offentlige kommer Indenrigsministeriet i efteråret 2007 med en portalløsning der indeholder sammenlignelig brugerinformation fra kommunerne. 5. Elektronisk kommunikation En stor del af kommunens interne og eksterne skriftlige kommunikation foregår via s. s skal betragtes på samme måde som almindelige brevforsendelser. En skal derfor altid indeholde de samme informationer, som et stykke almindeligt brevpapir (arbejdsadresse, telefonnummer og adresse). s og almindelige brevforsendelser, der kræver svar, skal besvares inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen enten med endeligt svar eller med oplysning om, at en er modtaget, og at man vil vende tilbage til sagen, når yderligere oplysninger foreligger. Hvis det er muligt, oplyses hvornår afgørelsen kan forventes. 6. Presseinformation ugeaviserne Vi skal løbende informere i ugeaviserne via artikler og annoncer, fordi det viser borgerne, at vi er en levende kommune, og at der sker noget i kommunen. Samtidig har vi også en forpligtigelse til at informere borgerne via lokalaviserne, da ikke alle borgere har adgang til digitale medier. I hver forvaltning i Jammerbugt Kommune skal der udpeges en ansvarlig, som skal levere og sikre at der skrives indlæg og historier til lokalaviserne. Samtidig skal vi forsøge at bringe flere gode historier ved at omdanne annoncer til artikler. Det giver mere baggrundsstof og flere vinkler på en omtale. Ansvarlig: Kommunikationsmedarbejdere samt alle medarbejdere og ledere i organisationen. Der udpeges en ansvarlig i hver forvaltning, som skriver eller sikrer at der leveres historier til lokalaviserne. Måling: Indgår i en årlig undersøgelse af vores kommunikation til borgerne. 7. Nytårskurmøder med pressen hvad kan vi gøre for dem? For at høre hvad pressen synes om vores samarbejde, indkaldes der en gang om året til en uofficiel samtale bordet rundt, hvor synspunkter og relationer diskuteres. Tidsplan: En gang om året. Ansvarlig: Direktionen, borgmesteren, kommunikationsmedarbejdere. Måling: Evalueres i samarbejde med journalisterne. 8. Kontakt til pressen Jammerbugt Kommune skal optræde som en åben, gennemskuelig og udadvendt virksomhed. Derfor er det vigtigt, at kommunen er åben overfor pressen og offentligheden. Pressen skal have gode arbejdsbetingelser, og det skal være let for dem at følge med i kommunens aktiviteter. Jammerbugt Kommune skal være proaktiv i forhold til pressen, også når det gælder problemfyldte sager. I henhold til lovgivningen må medarbejderne ikke udtale sig om personlige oplysninger. Medarbejderne i kommunen opfordres til at udtale sig om emner indenfor eget fagområde, når det handler om at vi-deregive faktuelle oplysninger. Ønsker man ikke selv at udtale sig, har man pligt til at henvise til en anden/nærmeste leder. Håndtering af pressen skal have høj prioritet i det daglige arbejde, og ledelsen skal generelt være tilgængelig for pressen. Medarbejdere skal orientere nærmeste chef ved kontakt med pressen. Er der tale om problematiske sager, skal direktionen og kommunaldirektøren straks orienteres også for at vurdere om det politiske niveau skal orienteres.

4 Ansvarlig: Alle medarbejdere kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold alternativt kan der henvises til nærmeste leder. Måling: Nytårskurmøder med pressen. 9. Krisekommunikation Krisekommunikation er et emne, som det er vigtigt at have fokus på og have et beredskab for, når krisen indtræffer. Det skyldes dels, at kommunerne i dag er store virksomheder med mange berøringsflader, hvor der uundgåeligt vil opstå kriser fra tid til anden, og dels tiltagende forventninger til den kommunale service. Vi har dog den offensive holdning, at vi både vil og er nødt til at melde klart ud også i krisesituationer. Der er flere slags kriser, som en virksomhed kan komme, i: Naturskabte eksempelvis: snestorme, stormvejr. Mekaniske eksempelvis: taget falder ned i en institution. Menneskelige eksempelvis: et barn eller en ældre person bliver glemt i en børnehave eller på et plejehjem. Disse typer af kriser kræver et beredskab. Da der pt. ikke er udviklet et decideret kriseberedskab på kommunikationsområdet er det oplagt, at arbejdet sættes i gang hurtigst muligt. Som udgangspunkt vil vi ikke forholde os passive i en krisesituation, men være en aktiv medspiller med henblik på at løse situationen. Vi vil informere alle involverede ikke kun pressen - om krisens indhold, omfang og hvordan den løses. Afhængig af krisens omfang vil vi etablere en krisestab/informere medarbejdere, pårørende, borgere/involvere relevante myndigheder/tilknytte relevante fagfolk/afholde pressemøde/informere pressen/udarbejde argumentationspapirer samt løbende informere via hjemmeside og andre kommunikationskanaler. Tidsplan: Der skal hurtigst muligt udarbejdes en kriseplan. Ansvarlig: Direktionen, beredskabschefen, kommunikationsmedarbejdere. Måling: Evaluering efter hver krisesituation. 10. Designmanual/annonceprofil Der er udarbejdet en designmanual sammen med en række grafiske filer. Det er målet, at alle medarbejdere bruger designmanualen i den grafiske kommunikation. Der skal udarbejdes et bilag til designmanualen, som beskriver, hvordan de forskellige grafiske elementer anvendes. Der er etableret et kommevåben og et logo. Kommunevåben/myndighedsvåben anvendes i kommunens eksterne kommunikation. Logo anvendes af foreninger og virksomheder, som vil sætte Jammerbugt Kommune på landkortet. Ansvarlig: Ledere og ansatte alle er ansvarlige for den måde, som de bruger designet på. Kommunikationsmedarbejderne skal tage initiativer som sikre, at organisationen bevidst anvender designmanualen. Måling: Årlige stikprøver for at se, hvordan designet anvendes. C: Nye medier Vi skal løbende vurdere, om vi med fordel kan anvende andre eller benytte nye kommunikationskanaler. 1. Radio Vi kan sagtens udnytte radiomediet meget mere, end vi gør nu i nyhedsformidlingen. Det er et hurtigt medie, hvor stoffet hurtigt kan opdateres og få informationer ud i æteren. Tidsplan: Foråret Kommunikationsafdelingen prøver at etablere kontakt til forskellige radiostationer i området for at få et samarbejde op at køre. Ansvarlig: Kommunikationsafdelingen. 2. Infokanalen På Nordjyllands Mediecenter i Aabybro har Infokanalen til hus. Den bringer en gang om ugen ca. 3 timers TV om lokale arrangementer og events. Denne kommunikationskanal kunne også anvendes i forbindelse med vores kommunikation og fortælle offentligheden om, hvad der sker i Jammerbugt Kommune.

5 Tidsplan: Foråret Det skal løbende overvejes, hvordan vi kan bruge Infokanalen. Ansvarlig: Kommunikationsafdelingen 3. SMS tjenester SMS kan blive en større og større del af vores kommunikationsflow. SMS er fx et godt medie til at påminde borgerne om forskellige ting, fx hvornår der er storskrald, om børnehavebørnene skal på tur i dag eller andre ting. I det hele taget spås SMS en voksende betydning for den digitale kommunikation i det offentlige. Tidsplan: Januar Det skal løbende overvejes, hvordan vi kan bruge SMS som informationskanal. Ansvarlig: De afdelinger der kan bruge SMS. D: Branding Der er igangsat en proces i tema- og udviklingsudvalget omkring branding og markedsføring. Revidering af kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken tages op til revision en gang om året i februar i forhold til de undersøgelser, som der er blevet foretaget i det forgangne år i forhold til den interne og den eksterne kommunikation. Yderligere information Kristina Bakmann,

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere