FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion..."

Transkript

1 FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON FAX ISSN UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: FORSIKRING 2012 Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for ledere Tabel 2: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere på arbejdsfunktion

2 2

3 3 OM 2012 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne strukturstatistik omfatter som udgangspunkt samtlige medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder på forsikringsområdet, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret KENS RESULTATER Strukturstatistikken for forsikringsområdet viser en tydelig sammenhæng mellem ansvars- og lønniveauet, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. En stor del af medarbejdernes standardfortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en forsikringsansat udgør pensionsindbetalinger ca. 15,07 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 13,68 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 12,00 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt fritvalgsbetalinger udgør 13,12 pct. af fortjenesten pr.. Siden 2007 har værdien af bruttolønsordninger indgået i lønbegreberne. Opgjort for samtlige forsikringsmedarbejdere i statistikken udgør de indberettede bruttolønsordninger 0,88 pct. af fortjenesten. I 2011 udgjorde bruttolønsordninger 1 pct. af fortjenesten. Den største medarbejdergruppe er forsikringsteknisk arbejde i forbindelse med oprettelse af policer eller sagsbehandling. Den gennemsnitlige standardberegnede månedsløn for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. LØNBEGREBER I strukturstatistikken benyttes følgende begreber: Antal ansatte er antallet af ansatte inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder. Værdi af bruttolønsordninger indgår ligeledes i fortjenesten. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket.

4 4 beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Således er lønbegrebet uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder ud over det, som er aftalt, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. fortjeneste sættes endvidere i forhold til præsterede timer, hvorpå standardfortjeneste pr. fremkommer. Basisfortjeneste skal afspejle en form for grundløn. Basisfortjenesten består af grund-, kvalifikations- og funktionsløn m.m., samt ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse og bruttotræk. Basisfortjenesten sættes i forhold til både præsterede og standardberegnede timer. Genetillæg er en af de lønkomponenter, der offentliggøres i statistikken er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet. De standardberegnede timelønsbegreber kan opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. Således er det muligt at beregne månedlig pensionsbidrag og derved eksempelvis beregne standardberegnet ekskl. pensionsbidrag. opgøres for samtlige medarbejdere, som indgår i statistikken. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbegreber så der er sammenlignelighed med strukturstatistikkerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s strukturstatistik er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,04 pct. på forsikringsområdet.

5 5 STATISTISKE MÅL I strukturstatistikken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. ÆNDRING 2011: NYE LØNBEGREBER Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres lønstrukturstatistik 2011 og fremadrettet. I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. ÆNDRING 2010: NY INDDELING PÅ JOBFUNKTIONER Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO- 08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde strukturstatistikken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. STATISTIKKENS INDHOLD Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 3 viser den samlede fortjenestes sammensætning. Fortjenestens sammensætning vises for lønmodtagergrupperne: lønmodtagere uden ledelsesansvar samt ledere.

6 6 Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere

7 7 TABEL 1: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR PÅ HOVEDARBEJDSFUNKTION Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 464,63 381,43 381, Nedre kvartil 367,33 299,63 299, Median 447,32 364,32 364, Øvre kvartil 531,76 431,02 430, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 444,26 361,26 361, Nedre kvartil 315,09 253,63 253, Median 392,64 315,43 314, Øvre kvartil 497,65 401,17 400, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 347,44 279,02 276, Nedre kvartil 276,41 225,09 223, Median 326,65 261,64 257, Øvre kvartil 390,43 306,81 301, Service- og salgsarbejde Antal 252 Gennemsnit 257,35 207,94 207, Nedre kvartil 145,94 126,29 126, Median 161,67 139,61 139, Øvre kvartil 236,78 186,88 186, Håndværkspræget arbejde Antal 26 Gennemsnit 367,48 291,33 284, Nedre kvartil 321,20 258,15 258, Median 366,71 286,31 270, Øvre kvartil 398,16 320,32 303, Andet manuelt arbejde Antal 127 Gennemsnit 261,08 209,10 205, Nedre kvartil 229,27 185,06 182, Median 249,38 197,16 195, Øvre kvartil 287,68 219,98 216,

8 8 FIGUR 1: LØNFORDELING FOR MEDARBEJDERE UDEN LEDELSES- ANSVAR Lønfordeling, medarbejdere u. ledelsesansvar Antal Gennemsnit: kr Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr. FIGUR 2: LØNFORDELING FOR LEDERE Lønfordeling, ledere Antal Gennemsnit: kr. Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr.

9 9 TABEL 2: LEDERE FORDELT PÅ HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde Antal 441 Gennemsnit 720,76 600,82 600, Nedre kvartil 526,11 437,40 437, Median 644,79 535,01 534, Øvre kvartil 838,84 692,51 692, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal 410 Gennemsnit 635,78 526,42 526, Nedre kvartil 505,68 414,41 414, Median 590,59 486,49 486, Øvre kvartil 724,52 602,66 602, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal 356 Gennemsnit 573,08 477,57 477, Nedre kvartil 430,33 354,42 354, Median 535,18 439,78 439, Øvre kvartil 648,08 534,04 534, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 154 Gennemsnit 513,12 419,99 419, Nedre kvartil 423,13 341,71 341, Median 487,50 393,52 393, Øvre kvartil 548,43 455,08 455,

10 10 TABEL 3: FORTJENESTENS SAMMENSÆTNING Lønmodtagere Ledere Lønmodtagere Ledere Antal Fortjeneste 415,90 629,04 Overtidstillæg 1,46 0,33 Fraværsbetaling 14,10 11,01 Standardfortjeneste 400,33 617,69 337,94 522,44 Genetillæg (ekskl. overtidstillæg) 1,06 0,32 0,83 0,28 Personalegoder 3,04 14,29 2,50 11,96 Uregelmæssige betalinger 16,94 30,86 13,93 25,82 Pensionsbidrag 63,00 91,79 51,43 76,32 Basisfortjeneste 316,29 480,43 269,26 408,07 Ferie- og SH-betalinger 56,61 88,64 48,21 75,04

11 11 TABEL 4: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR PÅ ARBEJDSFUNKTION Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 177 Gennemsnit 532,48 440,10 440, Nedre kvartil 426,76 346,74 346, Median 518,82 429,27 429, Øvre kvartil 604,88 497,13 497, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 132 Gennemsnit 497,66 408,08 408, Nedre kvartil 393,30 317,03 317, Median 464,22 380,12 380, Øvre kvartil 554,19 443,36 443, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 61 Gennemsnit 413,34 343,47 343, Nedre kvartil 339,11 274,99 274, Median 365,18 307,99 307, Øvre kvartil 465,01 393,79 393, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 146 Gennemsnit 398,83 322,13 322, Nedre kvartil 307,29 242,01 242, Median 341,84 269,64 269, Øvre kvartil 479,98 373,31 373, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 456 Gennemsnit 429,97 351,14 351, Nedre kvartil 303,81 245,79 245, Median 364,51 297,89 297, Øvre kvartil 501,33 400,18 400, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 150 Gennemsnit 479,17 398,53 398, Nedre kvartil 361,29 305,08 305, Median 449,24 373,57 373, Øvre kvartil 548,99 453,83 453, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 138 Gennemsnit 435,58 352,74 352, Nedre kvartil 356,72 293,00 293, Median 407,94 333,13 333, Øvre kvartil 480,75 381,19 381,

12 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 55 Gennemsnit 484,46 406,04 406, Nedre kvartil 410,74 337,33 337, Median 460,50 385,60 385, Øvre kvartil 526,24 443,27 443, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 39 Gennemsnit 530,18 438,56 438, Nedre kvartil 450,65 360,11 360, Median 504,57 418,26 418, Øvre kvartil 589,13 492,57 492, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 63 Gennemsnit 460,20 380,48 380, Nedre kvartil 392,55 321,89 321, Median 443,18 367,40 367, Øvre kvartil 507,59 422,85 422, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 35 Gennemsnit 471,37 390,41 390, Nedre kvartil 399,69 328,49 328, Median 463,38 370,06 370, Øvre kvartil 495,92 409,36 409, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 120 Gennemsnit 441,07 360,95 360, Nedre kvartil 361,32 290,20 290, Median 423,19 344,75 344, Øvre kvartil 488,89 395,66 395, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 54 Gennemsnit 530,92 440,46 440, Nedre kvartil 455,02 379,84 379, Median 532,83 427,27 427, Øvre kvartil 582,94 478,98 478, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 184 Gennemsnit 450,49 371,83 371, Nedre kvartil 373,23 307,81 307, Median 437,44 357,94 357, Øvre kvartil 509,55 415,62 415, IT-projektstyring Antal 153 Gennemsnit 488,22 405,30 405, Nedre kvartil 419,50 345,11 344, Median 470,53 392,59 392, Øvre kvartil 576,05 464,66 464,

13 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal 460 Gennemsnit 476,48 395,61 395, Nedre kvartil 416,69 348,60 348, Median 469,79 389,35 389, Øvre kvartil 522,41 431,48 431, Web- og multimedieudvikling Antal 42 Gennemsnit 406,70 325,42 325, Nedre kvartil 335,96 276,66 276, Median 390,07 317,71 317, Øvre kvartil 440,69 356,19 356, Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 181 Gennemsnit 468,73 375,34 375, Nedre kvartil 404,82 329,01 329, Median 459,77 374,57 374, Øvre kvartil 530,27 416,80 416, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 152 Gennemsnit 443,92 361,03 361, Nedre kvartil 367,44 301,77 301, Median 436,33 356,93 356, Øvre kvartil 505,22 393,34 393, Design og administration af databaser Antal 33 Gennemsnit 539,79 444,02 440, Nedre kvartil 444,11 367,05 367, Median 516,58 446,46 446, Øvre kvartil 574,68 478,67 467, Systemadministration Antal 63 Gennemsnit 468,91 383,65 381, Nedre kvartil 400,60 327,96 327, Median 471,23 381,59 377, Øvre kvartil 511,72 424,15 424, Advokatarbejde Antal 27 Gennemsnit 539,72 434,28 434, Nedre kvartil 467,94 367,51 367, Median 506,50 407,59 407, Øvre kvartil 558,80 442,63 442, Andet juridisk arbejde Antal 81 Gennemsnit 505,98 411,03 411, Nedre kvartil 394,76 326,48 326, Median 479,13 382,20 382, Øvre kvartil 572,01 448,23 448,

14 Arbejde inden for samfundsøkonomi Antal 28 Gennemsnit 450,28 367,40 367, Nedre kvartil 381,26 315,98 315, Median 423,88 344,77 344, Øvre kvartil 503,36 411,22 411, Journalistisk arbejde Antal 28 Gennemsnit 391,04 320,95 320, Nedre kvartil 344,32 283,87 283, Median 386,21 318,43 318, Øvre kvartil 432,10 355,24 355, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 151 Gennemsnit 397,36 319,42 318, Nedre kvartil 313,45 255,88 255, Median 344,11 281,04 280, Øvre kvartil 454,79 348,34 342, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal 709 Gennemsnit 318,76 252,05 251, Nedre kvartil 273,36 219,39 219, Median 309,56 244,41 243, Øvre kvartil 339,34 266,90 266, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 45 Gennemsnit 479,94 392,47 392, Nedre kvartil 364,85 300,81 300, Median 459,74 382,64 382, Øvre kvartil 516,31 428,38 428, Regnskabsarbejde Antal 208 Gennemsnit 399,13 326,43 326, Nedre kvartil 314,15 252,85 252, Median 373,89 303,68 303, Øvre kvartil 465,00 377,21 377, Arbejde med statistik og matematik Antal 41 Gennemsnit 437,23 343,85 343, Nedre kvartil 351,26 293,02 293, Median 397,83 310,03 310, Øvre kvartil 488,64 389,69 389, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 778 Gennemsnit 465,97 382,50 382, Nedre kvartil 425,43 352,95 352, Median 454,13 371,74 371, Øvre kvartil 496,29 399,66 399,

15 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal Gennemsnit 548,16 450,15 450, Nedre kvartil 357,82 296,18 296, Median 481,10 397,48 397, Øvre kvartil 660,12 535,33 535, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 422 Gennemsnit 376,98 304,86 303, Nedre kvartil 289,90 232,59 230, Median 341,70 270,01 268, Øvre kvartil 455,43 353,75 350, Forsikringsteknisk vurdering Antal 947 Gennemsnit 364,43 290,72 290, Nedre kvartil 292,46 231,52 231, Median 332,74 263,97 263, Øvre kvartil 393,31 310,81 310, Salgsarbejde (agenter) Antal 57 Gennemsnit 549,40 442,66 442, Nedre kvartil 417,24 339,44 339, Median 523,17 418,37 418, Øvre kvartil 656,07 515,69 515, Indkøbsarbejde (agenter) Antal 37 Gennemsnit 427,94 359,08 359, Nedre kvartil 328,64 275,05 275, Median 401,49 336,76 336, Øvre kvartil 475,50 396,04 396, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 73 Gennemsnit 398,99 318,70 318, Nedre kvartil 349,68 278,74 278, Median 395,19 311,57 311, Øvre kvartil 439,41 344,77 344, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 99 Gennemsnit 428,35 354,62 354, Nedre kvartil 359,95 291,91 291, Median 411,23 340,58 340, Øvre kvartil 478,79 391,01 391, Social rådgivningsarbejde på mellemniveau Antal 29 Gennemsnit 520,63 425,45 425, Nedre kvartil 404,48 319,99 319, Median 478,14 387,47 387, Øvre kvartil 516,08 433,87 433,

16 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 75 Gennemsnit 448,57 362,99 362, Nedre kvartil 403,38 313,87 313, Median 447,94 363,71 363, Øvre kvartil 516,41 409,26 409, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 67 Gennemsnit 407,59 330,86 330, Nedre kvartil 345,91 279,46 279, Median 408,46 330,99 330, Øvre kvartil 455,56 371,74 371, Almindeligt kontorarbejde Antal 517 Gennemsnit 295,44 239,08 236, Nedre kvartil 203,91 170,33 170, Median 270,52 215,35 212, Øvre kvartil 328,05 263,91 255, Almindeligt sekretærarbejde Antal 101 Gennemsnit 327,52 266,55 266, Nedre kvartil 248,41 202,06 202, Median 311,10 256,76 256, Øvre kvartil 356,17 292,56 292, Dataregistreringsarbejde Antal 30 Gennemsnit 319,93 256,93 256, Nedre kvartil 268,67 231,87 231, Median 314,81 256,40 256, Øvre kvartil 347,50 284,84 284, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 38 Gennemsnit 353,73 284,42 284, Nedre kvartil 321,73 249,89 249, Median 341,93 274,50 274, Øvre kvartil 398,29 324,83 324, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 405 Gennemsnit 353,37 276,26 246, Nedre kvartil 261,43 219,19 208, Median 315,33 253,69 237, Øvre kvartil 392,50 303,74 264, Telefonomstillingsarbejde Antal 30 Gennemsnit 291,29 227,57 227, Nedre kvartil 250,16 199,99 199, Median 272,20 208,50 208, Øvre kvartil 313,50 229,23 229,

17 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 44 Gennemsnit 292,36 235,02 235, Nedre kvartil 207,90 179,91 179, Median 271,39 211,12 211, Øvre kvartil 326,91 250,32 250, Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 83 Gennemsnit 340,41 274,88 274, Nedre kvartil 282,70 230,05 230, Median 322,59 264,43 264, Øvre kvartil 371,32 300,92 300, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal 191 Gennemsnit 327,97 270,38 270, Nedre kvartil 266,22 218,81 218, Median 309,41 249,48 249, Øvre kvartil 355,76 293,31 293, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal Gennemsnit 359,45 289,31 289, Nedre kvartil 291,18 234,44 234, Median 338,23 270,73 270, Øvre kvartil 402,75 320,44 320, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal Gennemsnit 360,30 288,13 288, Nedre kvartil 294,97 233,00 233, Median 343,12 271,93 271, Øvre kvartil 406,93 323,34 323, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 77 Gennemsnit 303,10 247,19 247, Nedre kvartil 263,30 211,26 211, Median 292,09 234,57 234, Øvre kvartil 342,10 268,91 268, Arbejde med arkivering og kopiering Antal 38 Gennemsnit 332,14 252,73 252, Nedre kvartil 289,26 226,17 226, Median 305,83 238,13 238, Øvre kvartil 349,53 269,40 269, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 42 Gennemsnit 356,57 294,18 292, Nedre kvartil 306,13 245,16 241, Median 340,60 277,68 277, Øvre kvartil 368,72 297,77 297,

18 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 32 Gennemsnit 288,66 236,54 236, Nedre kvartil 258,90 227,28 227, Median 268,79 229,58 229, Øvre kvartil 323,04 245,60 245, Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 28 Gennemsnit 302,32 235,23 234, Nedre kvartil 251,81 201,76 200, Median 264,96 216,60 216, Øvre kvartil 356,03 269,06 269, Ejendomsinspektørarbejde Antal 30 Gennemsnit 320,27 257,79 257, Nedre kvartil 266,97 213,35 213, Median 293,02 231,60 231, Øvre kvartil 325,65 256,37 254, Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 187 Gennemsnit 189,83 159,44 159, Nedre kvartil 145,66 126,04 126, Median 150,32 130,00 130, Øvre kvartil 174,33 150,62 150, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 46 Gennemsnit 246,34 200,04 191, Nedre kvartil 226,59 180,13 179, Median 239,28 196,34 184, Øvre kvartil 270,81 211,23 195, Medhjælp i køkken Antal 65 Gennemsnit 262,87 207,58 207, Nedre kvartil 237,59 189,89 189, Median 254,68 197,33 197, Øvre kvartil 286,82 218,42 218,

19 19 TABEL 5: LEDERE PÅ ARBEJDSFUNKTION Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 34 Gennemsnit 894,49 748,64 745, Nedre kvartil 632,72 538,58 516, Median 840,95 707,14 707, Øvre kvartil 1.051,46 885,66 885, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 30 Gennemsnit 682,03 573,66 573, Nedre kvartil 502,86 429,15 429, Median 625,61 531,91 531, Øvre kvartil 782,84 646,66 646, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 92 Gennemsnit 633,42 522,57 522, Nedre kvartil 372,84 291,60 287, Median 536,21 443,08 443, Øvre kvartil 725,55 576,75 576, Ledelse af salg og marketing Antal 50 Gennemsnit 710,99 598,75 598, Nedre kvartil 534,44 458,23 458, Median 649,47 556,07 556, Øvre kvartil 776,87 633,08 633, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 29 Gennemsnit 561,59 484,56 484, Nedre kvartil 493,94 427,62 427, Median 552,57 475,94 475, Øvre kvartil 614,16 532,85 532, Ledelse af intern IT Antal 44 Gennemsnit 710,98 590,90 590, Nedre kvartil 573,14 474,44 474, Median 659,07 538,33 538, Øvre kvartil 774,95 653,06 653, Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet Antal 106 Gennemsnit 740,86 617,31 617, Nedre kvartil 548,23 452,59 452, Median 658,98 543,57 543, Øvre kvartil 871,68 721,01 721,

20 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 26 Gennemsnit 807,02 663,61 663, Nedre kvartil 697,52 561,53 561, Median 754,13 632,24 632, Øvre kvartil 890,85 737,50 737, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 31 Gennemsnit 583,36 474,64 474, Nedre kvartil 434,75 365,69 365, Median 529,05 436,69 436, Øvre kvartil 641,71 529,09 529, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 61 Gennemsnit 513,41 418,12 418, Nedre kvartil 398,11 328,93 328, Median 485,63 390,68 390, Øvre kvartil 568,27 463,77 463, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 30 Gennemsnit 566,42 465,84 465, Nedre kvartil 495,89 404,82 404, Median 566,77 464,21 464, Øvre kvartil 618,06 510,81 510, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 44 Gennemsnit 495,96 405,01 405, Nedre kvartil 404,43 336,33 336, Median 435,42 358,95 358, Øvre kvartil 544,30 443,32 443, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 38 Gennemsnit 592,79 495,16 494, Nedre kvartil 518,31 434,67 434, Median 567,46 483,08 483, Øvre kvartil 640,20 545,05 545, Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal 49 Gennemsnit 673,09 570,19 570, Nedre kvartil 594,51 496,84 496, Median 677,50 574,36 574, Øvre kvartil 762,13 653,74 653, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 45 Gennemsnit 509,88 422,56 422, Nedre kvartil 409,72 348,13 348, Median 503,81 384,68 384, Øvre kvartil 597,97 497,33 497,

21 Forsikringsteknisk vurdering Antal 73 Gennemsnit 539,42 444,92 443, Nedre kvartil 406,44 340,64 339, Median 483,12 391,54 391, Øvre kvartil 599,86 484,08 484, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal 49 Gennemsnit 523,16 432,69 432, Nedre kvartil 436,17 364,47 364, Median 495,21 408,28 408, Øvre kvartil 546,89 474,14 474, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal 54 Gennemsnit 511,56 421,07 420, Nedre kvartil 411,45 341,16 341, Median 492,23 399,03 399, Øvre kvartil 561,97 455,53 455,

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009 Bilag 3 Sammenfatning af Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber 1. Indledning... 1 2. Danmarks Statistiks lønstatistik... 2 2.1 Lønelementer... 2 2.2 Timeelementer... 5 2.3 Lønbegreber...

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved at afgive jeres

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger til

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau LØNSTATISTIK MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst.

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk DISCO-08 i lønstatistikken DISCO-08 i lønstatistikken 1. Udgave DISCO-08 i lønstatistikken

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder 1 HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder Ledere og mellemledere (jobstatus 3) 45-49 år 1 60+ år 1 I alt 3 60+ år 1 I alt 1 25-29 år 1 40-44 år 1 I alt 2 Medarbejdere

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK Lønstatistik 2013 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2014 Lønstatistik 2013 Med udgivelsen af dette års lønstatistik kan HK it, medie & industri Hovedstaden igen fremvise

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Grafisk Teknikernetværk LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Lønstatistik for funktionærer 2016 Branchesektion It, Medie & Kommunikation HK/Privat Indholdsfortegnelse Lønstatistik 2016... 4 Hovedresultater... 5 Jobstatus...

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

Nedre kvartil. I alt

Nedre kvartil. I alt HK Lønstatistik 04 4. kvartal 04 Kriterier: Klub : 000000 SAM-DATA Arbejdsfunktion (Diskokode) : 400 Arbejde inden for PR, 50 Arbejde med overordnet IT-arkitektur, 50 Design af IT-systemer og analyse af,

Læs mere

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 47 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K ISSN 193-4776 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved at indberette

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405 Kriterier: Klub : 00000017 LAK-ERHV.SPROG & KOM Afdeling : HK/Hovedstaden Arbejdsfunktion (Diskokode) :, 334320 Oversættelse af korrespondance, 411000 Almindeligt kontorarbejde Grupperet på: Jobstatus,

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel. 26.763 medlemmer har svaret hvilket betyder at 33

Læs mere

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Danmarks Statistik, Velfærd 15.november 2016 Privatøkonomi og velfærd PLT/- Akt.nr. 3532000 Til SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Lønmodtagere opdeles i SOCIO efter hvilken hovedkategori de har i DISCO

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere